Raport.

NOTORIA SERWIS SA (6/2018) ZWZ - projekt uchwały zgłoszony przez Akcjonariusza

Zarząd Spółki Notoria Serwis Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Miedzianej 3A/17, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000331515 ("Spółka") informuje, że w dniu 1 czerwca 2018 roku wpłynął do Spółki od pana Wojciecha Kuryłka, akcjonariusza działającego na podstawie art. 401 §4 Kodeksu spółek handlowych, projekt uchwały do punktu 13 porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 22 czerwca 2018 roku o godzinie 13:00.
Uzasadnienie wraz z projektem uchwały do punktu 13 porządku obrad oraz projekty wszystkich proponowanych uchwał i zaktualizowany formularz do głosowania dla pełnomocnika stanowią załączniki do komunikatu.
Podstawa prawna: §4 ust. 2 pkt. 4 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect"

Lista plików:

 • Załącznik nr: 1

  Pobierz plik
  1
  FORMULARZ
  POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

  I OBJAŚNIENIA
  Niniejszy formularz przygotowany został stosownie do postanowień art. 402 3 Kodeksu spółek handlowych w celu umożliwienia
  oddania głosu przez pełnomocnika na Zwyczajn ym Walny m Zgromadzeniu NOTORIA SERWIS S.A. z siedzibą w Warszawie
  zwołanym na dzień 22 czerwca 2018 roku.

  Stosowanie niniejszego formularza nie jest obowiązkiem akcjonariusza i nie stanowi warunku od dania głosu przez pełnomocnika.

  Niniejszy formularz nie zastępu je pełnomocnictwa udzielonego pełnomocnikowi przez mocodawcę .

  II DANE MOCODAWCY – UDZIELAJĄCEGO PEŁNOMOCNICTWA
  (dla osób fizycznych)
  Imię:
  Nazwisko:
  Adres zamieszkania:
  PESEL:

  (dla osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobo wości prawnej)
  Firma/nazwa:
  Nr właściwego rejestru
  (np. KRS):
  Adres siedziby:
  Imiona i nazwiska osób, które
  udzieliły pełnomocnictwa:

  III DANE PEŁNOMOCNIKA
  Imię:
  Nazwisko:
  Adres zamieszkania:
  PESEL:
  Pełnomocnictwo z dnia:  2
  IV INSTRUKCJ A DLA PEŁNOMOCNIKA
  Zamieszczone poniżej tabele umożliwiające zamieszczenie instrukcji dla pełnomocnika odwołują się do projektów uchwał
  znajdujących się w cz. V formularza.
  Mocodawca wydaje instrukcję poprzez wstawienie "X" w odpowiedniej rubryce. W przyp adku chęci udzielenia innych lub
  dalszych instrukcji mocodawca powinien wypełnić rubrykę „Dalsze/inne instrukcje” określając w niej sposób wykonywania prawa
  głosu przez pełnomocnika. Zaleca się umieszczenie w tej rubryce w szczególności oznaczenia osoby pr eferowanego kandydata w
  przypadku uchwały dotyczącej powołania osoby na określoną funkcję.
  W przypadku, gdy mocodawca podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji akcjonariusz proszony jest o
  wskazanie w odpowiedniej rubryce liczby akcji, z których pełnomocnik ma głosować „za”, „przeciw” lub „wstrzymać się” od głosu.
  W braku wskazania liczby akcji uznaje się, że pełnomocnik uprawniony jest do głosowania we wskazany sposób z wszystkich akcji
  posiadanych przez akcjonariusza.
  Projekty uchwał, kt órych podjęcie jest planowane w poszczególnych punktach porządku obrad, przytoczone są w całości w części
  V formularza. Zarząd Spółki zwraca uwagę, że projekty uchwał mogą różnić się od projektów uchwał poddanych pod głosowanie
  bezpośrednio na Zwyczajn ym W alnym Zgromadzeniu. W celu uniknięcia wątpliwości co do sposobu głosowania pełnomocnika w
  takim przypadku, Zarząd zaleca poinstruowanie pełnomocnika o sposobie postępowania w takim przypadku.

  PUNKT 2 PORZĄDKU OBR AD - WYBÓR PRZEWODNICZĄCE GO ZWYCZAJN EGO WAL NEGO ZGROMADZENIA
   Za  Przeciw

   Zgłoszenie sprzeciwu
   Wstrzymuję się  według uznania pełnomocnika
  Liczba akcji: _____________ Liczba akcji: _____________ Liczba akcji: _____________ Liczba akcji: _____________
   Dalsze/inne instrukcje:
  PUNKT 4 PORZĄDKU OBRAD – WYBÓR KOMISJI SKRUTA CYJNEJ
   Za  Przeciw

   Zgłoszenie sprzeciwu
   Wstrzymuję się  według uznania pełnomocnika
  Liczba akcji: _____________ Liczba akcji: _____________ Liczba akcji: _____________ Liczba akcji: _____________
   Dals ze/inne instrukcje:
  PUNKT 5 PORZĄDKU OBRAD – PODJĘCIE UCHWAŁY W S PRAWIE STWIERDZENIA PRAWIDŁOWOŚCI ZWOŁAN IA ZWYCZAJN EGO WALNEGO
  ZGROMADZENIA I JEGO ZDOLNOŚCI DO PODEJMOW ANIA UCHWAŁ
   Za  Przeciw

   Zgłoszenie sprzeciwu
   Wstrzymuję się  według uznan ia pełnomocnika
  Liczba akcji: _____________ Liczba akcji: _____________ Liczba akcji: _____________ Liczba akcji: _____________


  3
   Dalsze/inne instrukcje:
  PUNKT 6 PORZĄDKU OBRAD – PRZYJĘCIE PORZĄDKU O BRAD ZWYCZAJN EGO WALNEGO ZGROMADZENIA
   Za  Przeciw

   Zgłoszenie sprzeciwu
   Wstrzymuję się  według uznania pełnomocnika
  Liczba akcji: _____________ Liczba akcji: _____________ Liczba akcji: _____________ Liczba akcji: _____________
   Dalsze/inne instrukcje:
  PUNKT 10A PORZĄDKU OBRAD - PODJĘCIE UCHWA ŁY W SPRAWIE ZATWIER DZENIA SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚ CI SPÓŁKI ZA
  ROK OBROTOWY 2017
   Za  Przeciw

   Zgłoszenie sprzeciwu
   Wstrzymuję się  według uznania pełnomocnika
  Liczba akcji: _____________ Liczba akcji: _____________ Liczba akcji: ___ __________ Liczba akcji: _____________
   Dalsze/inne instrukcje:
  PUNKT 10B PORZĄDKU OBRAD - PODJĘCIE UCHWAŁY W S PRAWIE ZATWIERDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSO WEGO SPÓŁKI ZA ROK
  OBROTOWY 2017
   Za  Przeciw

   Zgłoszenie sprzeciwu
   Wstrzymuję się  według uznania pełnomocnika
  Liczba akcji: _____________ Liczba akcji: _____________ Liczba akcji: _____________ Liczba akcji: _____________
   Dalsze/inne instrukcje:


  4
  PUNKT 10C PORZĄDKU OBRAD - PODJĘCIE UCHWAŁY W S PRAWIE PODZIAŁU ZYSKU ZA ROK OBROTOWY 2017
   Za  Przeciw

   Zgłoszenie sprzeciwu
   Wstrzymuję się  według uznania pełnomocnika
  Liczba akcji: _____________ Liczba akcji: _____________ Liczba akcji: _____________ Liczba akcji: _____________
   Dalsze/inne instrukcje:
  PUNKT 10D PORZĄDKU OBRAD - PODJ ĘCIE UCHWAŁY W SPRAW IE UDZIELENIA PAN U ARTUROWI SIERANT – CZŁONKOWI ZARZĄDU SPÓŁKI
  ABSOLUTORIUM Z WYKON ANIA PRZEZ NIEGO OBOWIĄZKÓW W ROKU OB ROTOWYM 2017
   Za  Przeciw

   Zgłoszenie sprzeciwu
   Wstrzymuję się  według uznania pełnomocnika
  Liczba akcji : _____________ Liczba akcji: _____________ Liczba akcji: _____________ Liczba akcji: _____________
   Dalsze/inne instrukcje:
  PUNK T 10 D PORZĄDKU OBRAD - PODJĘCIE UCHWAŁY W S PRAWIE UDZIELENIA PA NI MAŁGORZECIE OPALIŃSK IEJ – CZŁONKOWI ZARZĄDU
  SPÓŁKI ABSOLUTO RIUM Z WYKONANIA PRZ EZ NIEGO OBOWIĄZKÓW W ROKU OB ROTOWYM 2017
   Za  Przeciw

   Zgłoszenie sprzeciwu
   Wstrzymuję się  według uznania pełnomocnika
  Liczba akcji: _____________ Liczba akcji: _____________ Liczba akcji: _____________ Liczba akcji: _____ ________
   Dalsze/inne instrukcje:


  5
  PUNK T 10 E PORZĄDKU OBRAD – PODJĘCIE UCHWAŁY W S PRAWIE UDZIELENIA PA NU GRZEGORZOWI DRÓŻDŻ – CZŁONKOWI RADY
  NADZORCZEJ ABSOLUTOR IUM Z WYKONANIA PRZE Z NIEGO OBOWIĄZKÓW W ROKU OBROTOWYM 2017
   Za  Przeciw

   Zgłoszenie spr zeciwu
   Wstrzymuję się  według uznania pełnomocnika
  Liczba akcji: _____________ Liczba akcji: _____________ Liczba akcji: _____________ Liczba akcji: _____________
   Dalsze/inne instrukcje:
  PUNK T 10 E PORZĄDKU OBRAD – PODJĘCIE UCHWAŁY W S PRAWIE UDZIE LENIA PAN I JOANNIE BILLEWICZ -FOTOWICZ – CZŁONKOWI RADY
  NADZORCZEJ SPÓŁKI AB SOLUTORIUM Z WYKONAN IA PRZEZ NIĄ OBOWIĄZKÓW W ROKU OB ROTOWYM 2017
   Za  Przeciw

   Zgłoszenie sprzeciwu
   Wstrzymuję się  według uznania pełnomocnika
  Liczba akcji: __________ ___ Liczba akcji: _____________ Liczba akcji: _____________ Liczba akcji: _____________
   Dalsze/inne instrukcje:
  PUNK T 10 E PORZĄDKU OBRAD – PODJĘCIE UCHWAŁY W S PRAWIE UDZIELENIA PA NU ARKADIUSZOWI GARB ARCZYKOWI – CZŁONKOWI
  RADY NADZORCZEJ SPÓŁ KI ABSOLUTOR IUM Z WYKONANIA PRZE Z NIEGO OBOWIĄZKÓW W ROKU OBROTOWYM 2017
   Za  Przeciw

   Zgłoszenie sprzeciwu
   Wstrzymuję się  według uznania pełnomocnika
  Liczba akcji: _____________ Liczba akcji: _____________ Liczba akcji: _____________ Liczba akcji: ______ _______
   Dalsze/inne instrukcje:
  PUNK T 10 E PORZĄDKU OBRAD – PODJĘCIE UCHWAŁY W S PRAWIE UDZIELENIA PA NU JANUSZOWI GRABSKI EMU – CZŁONKOWI RADY
  NADZORCZEJ SPÓŁKI AB SOLUTORIUM Z WYKONAN IA PRZEZ NIEGO OBOWI ĄZKÓW W ROKU OBROTOW YM 2017


  6
   Za  Przeciw

   Zgłosz enie sprzeciwu
   Wstrzymuję się  według uznania pełnomocnika
  Liczba akcji: _____________ Liczba akcji: _____________ Liczba akcji: _____________ Liczba akcji: _____________
   Dalsze/inne instrukcje:
  PUNK T 10 E PORZĄDKU OBRAD – PODJĘCIE UCHWAŁY W S PRAW IE UDZIELENIA PANU MACIEJOWI SIERANT – CZŁONKOWI RADY
  NADZORCZEJ SPÓŁKI AB SOLUTORIUM Z WYKONAN IA PRZEZ NIEGO OBOWI ĄZKÓW W ROKU OBROTOW YM 2017
   Za  Przeciw

   Zgłoszenie sprzeciwu
   Wstrzymuję się  według uznania pełnomocnika
  Liczba akcji: _________ ____ Liczba akcji: _____________ Liczba akcji: _____________ Liczba akcji: _____________
   Dalsze/inne instrukcje:
  PUNK T 10 E PORZĄDKU OBRAD – PODJĘCIE UCHWAŁY W S PRAWIE UDZIELENIA PAN I KATARZYNIE SIEŃKOWSK IEJ – CZŁONKOWI RADY
  NADZORCZEJ SPÓŁKI AB SOLUTORI UM Z WYKONANIA PRZEZ NIEGO OBOWIĄZKÓW W R OKU OBROTOWYM 2017
   Za  Przeciw

   Zgłoszenie sprzeciwu
   Wstrzymuję się  według uznania pełnomocnika
  Liczba akcji: _____________ Liczba akcji: _____________ Liczba akcji: _____________ Liczba akcji: _______ ______
   Dalsze/inne instrukcje:
  PUNK T 10 E PORZĄDKU OBRAD – PODJĘCIE UCHWAŁY W S PRAWIE UDZIELENIA PA NU KRYSTIANOWI KRUPSKIE MU – CZŁONKOWI RADY
  NADZORCZEJ SPÓŁKI AB SOLUTORIUM Z WYKONAN IA PRZEZ NI Ą OBOWIĄZKÓW W ROKU OB ROTOWYM 2017
   Za  Przeciw

   Zgłosze nie sprzeciwu
   Wstrzymuję się  według uznania pełnomocnika
  Liczba akcji: _____________ Liczba akcji: _____________ Liczba akcji: _____________ Liczba akcji: _____________


  7
   Dalsze/inne instrukcje:
  PUNK T 10 E PORZĄDKU OBRAD – PODJĘCIE UCHWAŁY W S PRAWI E UDZIELENIA PANU ZOFII WRÓBLEWSKIEJ – CZŁONKOWI RADY
  NADZORCZEJ SPÓŁKI AB SOLUTORIUM Z WYKONAN IA PRZEZ NI Ą OBOWIĄZKÓW W ROKU OB ROTOWYM 2017
   Za  Przeciw

   Zgłoszenie sprzeciwu
   Wstrzymuję się  według uznania pełnomocnika
  Liczba akcji: ___________ __ Liczba akcji: _____________ Liczba akcji: _____________ Liczba akcji: _____________
   Dalsze/inne instrukcje:
  PUNKT 1 1 PORZĄDKU OBRAD – PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE WYBORU CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ

   Za  Przeciw

   Zgłoszenie sprzeciwu
   Wstrzymuję si ę  według uznania pełnomocnika
  Liczba akcji: _____________ Liczba akcji: _____________ Liczba akcji: _____________ Liczba akcji: _____________
   Dalsze/inne instrukcje
  PUNKT 1 2 PORZĄDKU OBRAD – PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE WYBORU PRZEWODNICZĄCEGO RADY NADZORCZEJ

   Za  Przeciw

   Zgłoszenie sprzeciwu
   Wstrzymuję się  według uznania pełnomocnika
  Liczba akcji: _____________ Liczba akcji: _____________ Liczba akcji: _____________ Liczba akcji: _____________
   Dalsze/inne instrukcje:


  8
  PUNKT 1 3 POR ZĄDKU OBRAD – PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE PRZYJĘCIA PROGRAMU MOYWACYJNEGO DLA NIEKTÓRYCH CZŁONKÓW
  ZARZĄDU ORAZ KLUCZOWYCH PRACOWNIKÓW SPÓŁKI – projekt uchwały zgłoszony przez Zarząd S półki
   Za  Przeciw

   Zgłoszenie sprzeciwu
   Wstrzymuję się  według uznania pełnomocnika
  Liczba akcji: __________ ___ Liczba akcji: _____________ Liczba akcji: _____________ Liczba akcji: _____________
   Dalsze/inne instrukcje:
  PUNKT 1 3 POR ZĄDKU OBRAD – PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE PRZYJĘCIA PROGRAMU MOYWACYJNEGO DLA NIEKTÓRYCH CZŁONKÓW
  ZARZĄDU ORAZ KLUCZOWYCH PRACOWNIKÓW SPÓŁKI – projekt uchwały zgłoszony przez pa na Wojciecha Kuryłka
   Za  Przeciw

   Zgłoszenie sprzeciwu
   Wstrzymuję się  według uznania pełnomocnika
  Liczba akcji: __________ ___ Liczba akcji: _____________ Liczba akcji: _____________ Liczba akcji: _____________
   Dalsze/inne instrukcje:


  V PODPISY

  W imieniu mocodawcy:  ______________________________
  (podpis )

  Miejscowość: ………………………………………..

  Data: ……………………………………………………
  ______________________________
  (podpis )

  Miejscowość: ………………………………………..

  Data: ……………………………………………………  Treść w podglądzie może zawierać błędy powstałe podczas konwersji plików pdf.
 • Załącznik nr: 2

  Pobierz plik

  1

  PROJEKTY UCHWAŁ
  NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI
  NOTORIA SERWIS SPÓŁKA AKCYJNA
  Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
  W DNIU 22 CZERWCA 2018 ROKU

  PROJEKT UCHWAŁY DO PUNKTU 2 -GO PORZĄDKU OBRAD

  Uchwała Nr …
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  Spółki pod firmą NOTORIA SERWIS Spółka Akcyjna
  z siedzibą w Warszawie
  z dnia 22 czerwca 2018 roku
  w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  § 1
  Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki NOTOR=A SERW=S Spółka Akcyjna w Warszawie postanawia
  wybrać na Przewodnicząc ego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Pana/Panią ____________.
  § 2
  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

  PROJEKT UCHWAŁY DO PUNKTU 4 -GO PORZĄDKU OBRAD

  Uchwała Nr …
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  Spółki pod firmą NOTORIA SERWIS Spółka Akcyjna
  z siedzibą w Warszawie
  z dnia 22 czerwca 2018 roku
  w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej
  § 1
  Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki NOTOR=A SERW=S Spółka Akcyjna w Warszawie
  postanawia dokonać wyboru Komisji Skrutacyjnej w składzie _______________________.
  § 2
  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

  W przypadku, gdy będzie to uzasadnione obecnością na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu małej liczby
  akcjonariuszy Zarząd przewiduje możliwość podjęcia uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej o
  następującym br zmieniu:
  § 1
  Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia nie dokonywać wyboru Komisji Skrutacyjnej i powierzyć
  obowiązek liczenia głosów oraz sprawdzenia listy obecności Przewodniczącemu Zwyczajnego Walnego
  Zgromadzenia.
  § 2
  Uchwała wchodzi w życie z dniem pod jęcia.

  PROJEKT UCHWAŁY DO PUNKTU 5 -GO PORZĄDKU OBRAD

  Uchwała Nr …
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  Spółki pod firmą NOTORIA SERWIS Spółka Akcyjna
  z siedzibą w Warszawie
  z dnia 22 czerwca 2018 roku  2
  w sprawie stwierdzenia prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności
  do podejmowania uchwał
  § 1
  Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki NOTOR=A SERW=S Spółka Akcyjna w Warszawie stwierdza, że
  Zwyczajne Walne Zgromadzenie zostało prawidłowo zwołane oraz, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie
  ma z dolność do podejmowania uchwał.
  § 2
  Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

  PROJEKT UCHWAŁY DO PUNKTU 6 -GO PORZĄDKU OBRAD

  Uchwała Nr …
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  Spółki pod firmą NOTORIA SERWIS Spółka Akcyjna
  z siedzibą w Warszawie
  z dnia 22 cze rwca 2018 roku
  w sprawie przyjęcia porządku obrad
  § 1
  Zwyczajne Walne Zgromadzenie NOTOR=A SERW=S Spółka Akcyjna w Warszawie postanawia przyjąć
  następujący porządek obrad:

  1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
  2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walne go Zgromadzenia.
  3. Sporządzenie listy obecności.
  4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
  5. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do
  podejmowania uchwał.
  6. Przyjęcie porządku obrad.
  7. Przedstawienie i rozpatrzenie: sprawozdania Z arządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2017 ;
  sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017 , wniosku Zarządu co do podziału zysku
  za rok obrotowy 2017 .
  8. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z
  działalności Spółki za rok obrotowy 2017 ; sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy
  2017 ; wniosku Zarządu co do podziału zysku za rok obrotowy 2017 .
  9. Przedstawienie rekomendacji Rady Nadzorczej co do udzielenia członkom Zarządu Spółki
  absolutorium za r ok obrotowy 2017 .
  10. Podjęcie uchwał w sprawie :
  a. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2017 ;
  b. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017 ;
  c. podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2017 ;
  d. udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w
  roku obrotowym 2017 ;  3
  e. udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich
  obowiązków w roku obrotowym 2017 .
  11. Podjęcie uchwał w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej.
  12. Podjęcie uchwał w sprawie wyboru Przewodniczące go Rady Nadzorczej.
  13. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu motywacyjnego dla niektórych członków
  Zarządu oraz kluczowych pracowników Spółki
  14. Zamknięcie obrad.

  § 2
  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęc ia.

  PROJEKTY UCHWAŁ DO PUNKTU 10 -GO PORZĄDKU OBRAD

  Uchwała Nr …
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  Spółki pod firmą NOTORIA SERWIS Spółka Akcyjna
  z siedzibą w Warszawie
  z dnia 22 czerwca 2018 roku
  w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2017
  § 1
  Po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2017 Zwyczajne Walne
  Zgromadzenie postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku 2017 .
  § 2
  Uchwała wchodzi w życie z chw ilą podjęcia.

  Uchwała Nr …
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  Spółki pod firmą NOTORIA SERWIS Spółka Akcyjna
  z siedzibą w Warszawie
  z dnia 22 czerwca 2018 roku
  w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2017
  § 1
  Po rozpatrzeniu sprawozda nia finansowego Spółki za rok obrotowy 2017 , obejmującego:
  1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
  2) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2017 r., zamykający się po stronie aktywów i pasywów kwotą
  1.512 .416 ,29 PLN ( jeden milion pięćset dwanaście tysięcy czterysta szesnaście złotych i dwadzieścia
  dziewięć grosz y),
  3) rachunek zysków i strat, wykazujący zysk netto w kwocie 359 .511 ,19 PLN ( trzysta pięćdziesiąt
  dziewięć tysięcy pięćset jedenaście złot ych i dziewiętnaście grosz y),
  4) zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące wartość kapitału własnego na dzień 31 grudnia
  2017 r. w kwocie 1.138.862 ,81 PLN ( jeden milion sto trzydzieści osiem tysięcy osiemset sześćdziesiąt
  dwa złote i osiemdziesiąt jeden groszy ),
  5) rachunek z przepływu środków pieniężn ych, wykazujący wartość środków pieniężnych na dzień 31
  grudnia 2017 r. w kwocie 544 .988 ,47 PLN ( pięćset czterdzieści cztery tysiące dziewięćset osiemdziesiąt
  osiem złot ych i czterdzieści siedem groszy ),
  6) informację dodatkową.
  Zwyczajne Walne Zgromadzeni e postanawia zatwierdzić w całości sprawozdanie finansowe Spółki za rok
  obrotowy 2017 .
  § 2  4
  Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.


  Uchwała Nr …
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  Spółki pod firmą NOTORIA SERWIS Spółka Akcyjna
  z siedzibą w Warszawie
  z dn ia 22 czerwca 2018 roku
  w sprawie sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2017
  § 1
  Po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, że zysk netto Spółki
  za rok obrotowy 2017 , w kwocie 359.511,19 PLN (trzysta pięćdziesiąt dziewi ęć tysięcy pięćset jedenaście
  złotych i dziewiętnaście groszy) , zostanie w całości przeznaczony na pokry cie strat z lat ubiegłych .
  § 2
  Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

  Uchwała Nr …
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  Spółki pod firmą NOTORIA SERWIS Spółka Akcyjna
  z siedzibą w Warszawie
  z dnia 22 czerwca 2018 roku
  w sprawie udzielenia Arturowi Sierant – Prezesowi Zarządu Spółki
  absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017
  § 1
  Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Panu Arturowi Sierant – Prezesowi Zarządu Spółki,
  absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017 .
  § 2
  Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

  Uchwała Nr …
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  Spółki pod firmą NOTORIA SERWIS Spółka Akc yjna
  z siedzibą w Warszawie
  z dnia 22 czerwca 2018 roku
  w sprawie udzielenia Małgorzacie Opalińskiej – Wiceprezesowi Zarządu Spółki
  absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2017
  § 1
  Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Pan i Małgorzacie Opalińskiej – Wiceprezesowi
  Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2017 .
  § 2
  Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.


  Uchwała Nr …
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  Spółki pod firmą NOTORIA SERWIS Sp ółka Akcyjna
  z siedzibą w Warszawie
  z dnia 22 czerwca 2018 roku
  w sprawie udzielenia Grzegorzowi Dróżdż – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki
  absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017
  § 1  5
  Zwyczajne Walne Zgromadzenie postana wia udzielić Panu Grzegorzowi Dróżdż – Przewodniczącemu
  Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres pełnienia funkcji w
  roku obrotowym 2017 .
  § 2
  Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

  Uchwała Nr …
  Zwyczajnego Walne go Zgromadzenia
  Spółki pod firmą NOTORIA SERWIS Spółka Akcyjna
  z siedzibą w Warszawie
  z dnia 22 czerwca 2018 roku
  w sprawie udzielenia Joannie Billewicz -Fotowicz – Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej Spółki
  absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w r oku obrotowym 2017
  § 1
  Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Pani Joannie Billewicz -Fotowicz –
  Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku
  obrotowym 2017 .
  § 2
  Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

  Uchwała Nr …
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  Spółki pod firmą NOTORIA SERWIS Spółka Akcyjna
  z siedzibą w Warszawie
  z dnia 22 czerwca 2018 roku
  w sprawie udzielenia Arkadiuszowi Garbarczykowi – Członkowi Rady Nadzorczej
  absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017
  § 1
  Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Panu Arkadiuszowi Garbarczykowi – Członkowi
  Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017 .
  § 2
  Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

  Uchwała Nr …
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  Spółki pod firmą NOTORIA SERWIS Spółka Akcyjna
  z siedzibą w Warszawie
  z dnia 22 czerwca 2018 roku
  w sprawie udzielenia Januszowi Grabskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
  absolu torium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017

  § 1
  Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Panu Januszowi Grabskiemu – Członkowi Rady
  Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017 r. za
  okres od 1 stycznia 2017 do 30 czerwca 2017.
  § 2
  Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

  Uchwała Nr …
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  Spółki pod firmą NOTORIA SERWIS Spółka Akcyjna
  z siedzibą w Warszawie
  z dnia 22 czerwca 2018 roku  6
  w sprawie udzieleni a Maciejowi Sierant – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
  absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017
  § 1
  Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Panu Maciejowi Sierant – Członkowi Rady
  Nadzorczej Spółki, absolutorium z wyko nania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017 .
  § 2
  Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

  Uchwała Nr …
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  Spółki pod firmą NOTORIA SERWIS Spółka Akcyjna
  z siedzibą w Warszawie
  z dnia 22 czerwca 2018 roku
  w sprawie ud zielenia Katarzynie Sieńkowskiej – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
  absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2017
  § 1
  Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Pani Katarzynie Sieńkowskiej – Członkowi Rady
  Nadzorczej Spółki, ab solutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2017 r.
  § 2
  Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

  Uchwała Nr …
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  Spółki pod firmą NOTORIA SERWIS Spółka Akcyjna
  z siedzibą w Warszawie
  z dnia 22 czerwca 2018 roku
  w sprawie udzielenia Krystianowi Krupskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
  absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017
  § 1
  Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Panu Krystianowi Krupskiemu – Członkowi Rady
  Nadz orczej Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017 r.
  § 2
  Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

  Uchwała Nr …
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  Spółki pod firmą NOTORIA SERWIS Spółka Akcyjna
  z siedzibą w Warszawie
  z dn ia 22 czerwca 2018 roku
  w sprawie udzielenia Zofii Wróblewskiej – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
  absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017
  § 1
  Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Pan i Zofii Wróblewskiej – Członkow i Rady
  Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez ni ą obowiązków w roku obrotowym 2017 r. za okres
  od 30 czerwca 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku.
  § 2
  Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.


  PROJEKT UCHWAŁ DO PUNKTU 1 1 PORZĄDKU OBRAD *)
  7
  Uchwa ła Nr …
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  Spółki pod firmą NOTORIA SERWIS Spółka Akcyjna
  z siedzibą w Warszawie
  z dnia 22 CZERWCA 2018 roku
  w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej Spółki
  §1
  Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Notoria Serwis Spółka Akcyjna w Warszawie, działając na
  podstawie § 12 ust. 1 Statutu Spółki, w głosowaniu tajnym powołuje w skład Rady Nadzorczej Spółki
  Panią/Pana _______________ .
  §2
  Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

  *) liczba uchwał jest uzależniona od wybieranych członkó w Rady Nadzorczej


  PROJEKT UCHWAŁ Y DO PUNKTU 1 2 PORZĄDKU OBRAD

  Uchwała Nr …
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  Spółki pod firmą NOTORIA SERWIS Spółka Akcyjna
  z siedzibą w Warszawie
  z dnia 22 czerwca 2018 roku
  w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Nadzorcz ej Spółki
  §1
  Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Notoria Serwis Spółka Akcyjna w Warszawie, działając na
  podstawie § 12 ust. 1 Statutu Spółki, w głosowaniu tajnym powołuje na Przewodniczącego Rady
  Nadzorczej Spółki Panią/Pana ___ ____________.
  §2
  Uchwała wc hodzi w życie z chwilą podjęcia.


  PROJEKTY UCHWAŁ DO PUNKTU 13 PORZĄDKU OBRAD

  projekt zgłoszony przez Zarząd Spółki

  Uchwała Nr …
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  Spółki pod firmą NOTORIA SERWIS Spółka Akcyjna
  z siedzibą w Warszawie
  z dnia 22 czerwca 201 8 roku
  w sprawie przyjęcia programu motywacyjnego dla niektórych członków Zarządu  8
  oraz kluczowych pracowników Spółki

  § 1
  [Zasady ogólne Programu Motywacyjnego]
  1. W Programie Motywacyjnym uczestniczyć będą członkowie Zarządu oraz kluczowi pracownicy Spółk i
  („Uprawnieni").
  2. Program Motywacyjny oparty jest o Uchwałę numer 21 podjętą przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
  Akcjonariuszy z dnia 30 czerwca 2017 roku w sprawie zmiany Statutu Spółki w zakresie upoważnienia
  Zarządu do podwyższenia kapitału zakładoweg o w granicach kapitału docelowego, z możliwością
  pozbawienia akcjonariuszy przez Zarząd, za zgodą Rady Nadzorczej, w całości lub w części prawa poboru
  w stosunku do akcji oraz warrantów subskrypcyjnych.

  § 2
  [Podstawowe założenia Programu Motywacyjnego]
  1. Program Motywacyjny trwa 3 lata (2018 – 2020).
  2. Uprawnieni otrzymają warranty subskrypcyjne, które uprawniać będą do objęcia akcji Spółki zwykłych
  na okaziciela nowej emisji serii E, o wartości nominalnej 1,00 (jeden złoty), po cenie emisyjnej równej
  1,00 zł (jeden złoty) za jedną akcję serii E.
  3. Wykonanie praw z warrantów nastąpi po ziszczeniu się warunków opisanych w niniejszej uchwale.
  4. W zakresie nieuregulowanym w niniejszej uchwale szczegółowe zasady realizacji Programu
  Motywacyjnego dla członkó w Zarządu Spółki określać może regulamin uchwalony przez Radę Nadzorczą
  Spółki. Szczegółowe zasady realizacji Programu Motywacyjnego dla pozostałych Uprawnionych określać
  może regulamin uchwalony przez Radę Nadzorczą Spółki na wniosek Zarządu Spółki.

  § 3
  [Emisja warrantów subskrypcyjnych]
  1. W celu realizacji Programu Motywacyjnego emituje się do 100.000 (sto tysięcy) warrantów
  subskrypcyjnych („Warranty"), w tym:
  1) 24.000 (dwadzieścia cztery tysiące) Warrantów serii A,
  2) 24.000 (dwadzieścia cztery tysią ce) Warrantów serii B,
  3) 24.000 (dwadzieścia cztery tysiące) Warrantów serii C,
  4) 28.000 (dwadzieścia osiem tysięcy) Warrantów serii D.
  2. Heden Warrant uprawnia do objęcia jednej akcji zwykłej na okaziciela serii E.
  3. Warranty obejmowane będą przez Upr awnionych po cenie emisyjnej wynoszącej 0,01 PLN (jeden
  grosz).
  4. Warranty będą miały postać dokumentu i będą papierami wartościowymi imiennymi. Warranty będą
  przechowywane w siedzibie Spółki.
  5. Warranty są niezbywalne. Warranty podlegają dziedziczeniu.

  § 4
  [Uprawnieni do objęcia Warrantów]
  1. Uprawnionymi do objęcia Warrantów są członkowie Zarządu Spółki oraz osoby, które na dzień
  oferowania Warrantów należą do kluczowej kadry Spółki, niezależnie od formy i podstawy prawnej
  wykonywania obowiązków.
  2. Ra da Nadzorcza Spółki określi w formie uchwały listę osób Uprawnionych spośród członków Zarządu
  Spółki oraz liczbę Warrantów, która zostanie zaoferowana członkom Zarządu Spółki wraz z liczbą
  Warrantów, która będzie przysługiwała do objęcia poszczególnym czło nkom Zarządu Spółki.
  3. Listę osób Uprawnionych spośród kluczowej kadry Spółki oraz liczbę Warrantów, która zostanie
  zaoferowana tym Uprawnionym wraz z liczbą Warrantów, która będzie przysługiwała im do objęcia
  określi Zarząd Spółki w formie uchwały.
  4. W przypadku, gdy zgodnie z uchwałami Rady Nadzorczej i Zarządu, o których mowa w ust. 2 i 3, łączna
  liczba Warrantów danej serii, która ma zostać zaoferowana wszystkim Uprawnionym będzie mniejsza,
  niż liczba Warrantów danej serii określona w § 3 ust. 1 odpow iednio pkt 1 – 4, o liczbę równą tej różnicy  9
  Rada Nadzorcza może zwiększyć liczbę Warrantów kolejnych serii z zastrzeżeniem, że łączna liczba
  Warrantów wszystkich serii nie może przekroczyć 100.000 (sto tysięcy).

  § 5
  [Terminy i warunki oferowania Warrantó w]
  1. Warranty serii A zostaną zaoferowane Uprawnionym do dnia 30 września 2018 roku. Wykonanie
  prawa z Warrantów serii A będzie możliwe po ziszczeniu się następujących warunków:
  1) z 4.000 (czterech tysięcy) Warrantów – jeżeli przychody netto ze sprzedaży produktów Spółki za rok
  obrotowy 2018 będą nie niższe niż wartość określona przez Radę Nadzorczą,
  2) z 16.000 (szesnastu tysięcy) Warrantów – jeżeli EB=TDA (określona jako zysk z działalności operacyjnej
  powiększony o amortyzację) Spółki za rok obrotowy 2 018 będzie nie niższa niż wartość określona przez
  Radę Nadzorczą,
  3) z 4.000 (czterech tysięcy) Warrantów – jeżeli zysk netto Spółki za rok obrotowy 2018 będzie nie niższy
  niż wartość określona przez Radę Nadzorczą.
  2. Warranty serii B zostaną zaoferowane Uprawnionym do dnia 31 stycznia 2019 roku. Wykonanie
  prawa z tych Warrantów serii B będzie możliwe po ziszczeniu się następujących warunków:
  1) z 4.000 (czterech tysięcy) Warrantów – jeżeli przychody netto ze sprzedaży produktów Spółki za rok
  obrotowy 2019 będą nie niższe niż wartość określona przez Radę Nadzorczą,
  2) z 16.000 (szesnaście tysięcy) Warrantów – jeżeli EB=TDA (określona jako zysk z działalności
  operacyjnej powiększony o amortyzację) Spółki za rok obrotowy 2019 będzie nie niższa niż wartość
  okr eślona przez Radę Nadzorczą,
  3) z 4.000 (czterech tysięcy) Warrantów – jeżeli zysk netto Spółki za rok obrotowy 2019 będzie nie niższy
  niż wartość określona przez Radę Nadzorczą.
  3. Warranty serii C zostaną zaoferowane Uprawnionym do dnia 31 stycznia 2020 roku. Wykonanie
  prawa z Warrantów serii C będzie możliwe po ziszczeniu się następujących warunków:
  1) z 4.000 (czterech tysięcy) Warrantów – jeżeli przychody netto ze sprzedaży produktów Spółki za rok
  obrotowy 2020 będą nie niższe niż wartość określona prz ez Radę Nadzorczą,
  2) z 16.000 (szesnaście tysięcy) Warrantów – jeżeli EB=TDA (określona jako zysk z działalności
  operacyjnej powiększony o amortyzację) Spółki za rok obrotowy 2020 będzie nie niższa niż wartość
  określona przez Radę Nadzorczą,
  3) z 4.000 (c zterech tysięcy) Warrantów serii C – jeżeli zysk netto Spółki za rok obrotowy 2020 będzie nie
  niższy niż wartość określona przez Radę Nadzorczą.
  4. Warranty serii D zostaną zaoferowane poszczególnym Uprawnionym do 30 września 2018 roku.
  5. Wartości przycho dów ze sprzedaży produktów, wartość EB=TDA oraz wartość zysku netto Spółki ustala
  się na podstawie sprawozdań finansowych Spółki zbadanych przez podmiot uprawniony. Przy ustalaniu
  EB=TDA i zysku netto wyłącza się transakcje jednorazowe. Decyzję w tej spraw ie podejmuje Rada
  Nadzorcza.
  6. Wykonanie prawa z warrantów serii A, B i C będzie możliwe nie wcześniej niż w terminie 3 (trzech)
  miesięcy od odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe
  Spółki odpowiednio za rok 2018, 2 019 lub 2020.
  7. Wykonanie prawa z Warrantów serii D nastąpi po zrealizowaniu indywidualnych celów i na warunkach
  indywidualnie określonych przez Radę Nadzorczą – w odniesieniu do Uprawnionych będących członkami
  Zarządu Spółki lub przez Zarząd (zaakceptowa nych przez Radę Nadzorczą) – w odniesieniu do
  Uprawnionych będących członkami kluczowej kadry Spółki. Wykonanie prawa z Warrantów serii D
  będzie możliwie nie wcześniej niż w terminie 3 (trzech) miesięcy od odbycia Zwyczajnego Walnego
  Zgromadzenia zatwierdz ającego sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy, w którym nastąpiła
  realizacja indywidualnych celów. W razie wątpliwości fakt zrealizowania celów ustala Rada Nadzorcza –
  w odniesieniu do celów wyznaczonych Uprawnionym będącym członkami Zarządu Spółki oraz Zarząd –
  w odniesieniu do celów wyznaczonych Uprawnionym będącym członkami kluczowej kadry Spółki.
  8. Warunkiem wykonania przez Uprawnionego prawa z Warrantów jest pozostawanie w mocy umowy
  pomiędzy Spółką a Uprawnionym, na podstawie której Uprawnion y świadczy pracę lub usługi na rzecz
  Spółki.  10
  9. W przypadku rozwiązania lub zakończenia okresu obowiązywania umowy pomiędzy Spółką a
  Uprawnionym, na podstawie której Uprawniony świadczy pracę lub usługi na rzecz Spółki, w okresie
  realizacji Programu Motywa cyjnego:
  1) wygasa prawo Uprawnionego do realizacji Warrantów, które nie zostały zrealizowane przez niego do
  dnia rozwiązania lub zakończenia okresu obowiązywania umowy, o której mowa powyżej;
  2) Warranty, co do których wygasło prawo realizacji przez wyżej wymienione osoby mogą zostać
  przydzielone innym Uprawnionym. Każdorazowo wymaga to zgody Rady Nadzorczej.
  10. Oświadczenie o objęciu Warrantów powinno zostać złożone w terminie 30 (trzydziestu) dni od daty
  złożenia oferty ich objęcia przez Spółkę.
  11. Prz y składaniu oferty objęcia Warrantów Uprawnionym, którzy są członkami Zarządu Spółki oraz
  otrzymywaniu od nich oświadczeń o objęciu tych Warrantów, Spółkę reprezentować będzie Rada
  Nadzorcza. Przy składaniu oferty objęcia Warrantów Uprawnionym, którzy nie są członkami Zarządu
  Spółki oraz otrzymywaniu od nich oświadczeń o objęciu tych Warrantów Spółkę reprezentować będzie
  Zarząd zgodnie z zasadami reprezentacji wynikającymi ze Statutu Spółki.

  § 6
  [Obrót akcjami serii E]
  Wprowadzenie akcji serii E do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect
  organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. nastąpi po 1 października 2022
  roku.

  § 7
  [Wejście w życie]
  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


  projekt zgłoszony przez akcjonari usza pana Wojciecha Kuryłka

  Uchwała Nr …
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  Spółki pod firmą NOTORIA SERWIS Spółka Akcyjna
  z siedzibą w Warszawie
  z dnia 22 czerwca 2018 roku
  w sprawie przyjęcia programu motywacyjnego dla niektórych członków Zarządu
  oraz pra cowników Spółki

  § 1 [Zasady ogólne Programu Motywacyjnego]
  1. W Programie Motywacyjnym uczestniczyć będą członkowie Zarządu oraz pr acownicy Spółki
  („Uprawnieni").
  2. Program Motywacyjny oparty jest o Uchwałę numer 21 podjętą przez Zwyczajne Walne Zgromadz enie
  Akcjonariuszy z dnia 30 czerwca 2017 roku w sprawie zmiany Statutu Spółki w zakresie upoważnienia
  Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego, z możliwością
  pozbawienia akcjonariuszy przez Zarząd, za zgodą Rady Nadzorc zej, w całości lub w części prawa poboru
  w stosunku do akcji oraz warrantów subskrypcyjnych.

  § 2 [Podstawowe założenia Programu Motywacyjnego]
  1. Program Motywacyjny trwa 3 lata (2018 – 2020 ).
  2. Uprawnieni otrzymają warranty subskrypcyjne serii A, które uprawniać będą do objęcia akcji Spółki
  zwykłych na okaziciela nowej emisji serii E, o wartości nominalnej 1,00 (jeden złoty), po cenie emisyjnej
  równej 1,00 zł (jeden złoty) za jedną akcję serii E.
  3. Uprawnieni otrzymają warranty subskrypcyjne serii B -D, które uprawniać będą do objęcia akcji Spółki
  zwykłych na okaziciela nowej emisji serii E, o wartości nominalnej 1,00 (jeden złoty), po cenie emisyjnej
  równej 1,00 zł (jeden złoty ) za jedną akcję serii E.  11
  4. Wykonanie praw z warrantów nastąpi po ziszczeniu się warunków opisanych w niniejszej uchwale.
  5. W zakresie nieuregulowanym w niniejszej uchwale szczegółowe zasady realizacji Programu
  Motywacyjnego dla członków Zarządu Spółki określać może regulamin uchwalony przez Radę Nadzorczą
  Spółki. Szczegółowe zas ady realizacji Programu Motywacyjnego dla pozostałych Uprawnionych określać
  może regulamin uchwalony przez Radę Nadzorczą Sp ółki na wniosek Zarządu Spółki.

  § 3 [Emisja warrantów subskrypcyjnych]
  1. W celu realizacji Programu Motywacyjnego emituje się do 1 00.000 (sto tysięcy) warrantów
  subsk rypcyjnych („Warranty"), w tym:
   1) 15.000 (piętnaście tysięcy ) Warrantów serii A,
   2) 10.000 (dwadzieścia pięć tysięcy ) Warrantów serii B,
   3) 20.000 (trzydzieści tysięcy) Warrantó w serii C,
   4) 55.000 (trzydzieści tysięcy) Warrantów serii D,
  2. Heden Warrant uprawnia do objęcia jednej akcji zwykłej na okaziciela serii E.
  3. Warranty obejmowane będą przez Uprawnionych po cenie emisyjnej wyn oszącej 0,01 PLN (jeden
  grosz).
  4. Warranty będą miały postać dokumentu i będą papiera mi wartościowymi imiennymi. Warranty będą
  przechowywane w siedzibie Spółki.
  5. Warranty są niezbywalne. Wa rranty podlegają dziedziczeniu.

  § 4 [Uprawnieni do objęcia Warrantów]
  1. Uprawnionymi do objęcia Warrantów serii A są pracownicy spółki aktualnie w n iej zatrudnieni, którzy
  byli w niej zatrud nieni na dzień 31 grudnia 2017.
  2. Uprawnionymi do objęcia Warrantów serii B -D są członkowie Zarządu Spółki. oraz osoby, które na
  dzień oferowania Warrantów danej serii należą do kluczowej kadry Spółki, niezależnie od formy i
  podstawy prawnej wykonywania obowiązków.
  3. Rada Nadzorcza Spółki określi w formie uchwały listę osób Uprawnionych do nabycia spośród
  członków Zarządu Spółki oraz liczbę Warrantów, która zostanie zaoferowana członkom Zarządu Spółki
  wraz z liczb ą Warrantów odpowiedniej serii B -D, która będzie przysługiwała do objęcia poszcze gólnym
  członkom Zarządu Spółki.
  4. Listę osób Uprawnionych spośród kluczowej kadry Spółki oraz liczbę Warrantów każdej z serii B -D,
  która zostanie zaoferowana tym Uprawnionym wraz z liczbą Warrantów, która będzie przysługiwała im
  do objęcia corocznie zaproponuje Radzie Nadzorczej Zarząd Spółki. Rada Nadzorcza podejmie uchwałę w
  tym względzie. Uchwała Rady Nadzorczej powinna zawierać obiektywny i mierzalny cel do realizacji w
  da nym roku dla każdego z kluczowych pracowników uprawnionych do objęcia Warrantów.

  § 5 [Terminy i warunki oferowania Warrantów]
  1. Warranty serii B zostaną zaoferowane Uprawnionym d o dnia 31 stycznia 2018 roku . Wykonanie
  prawa z Warrantów serii B będzie moż liwe po ziszczeniu się łącznie następujących warunków:
  1) przychody netto ze sprzedaży produktów Spółki za rok obrotowy 2018 będą co najmniej o 13%
  wyższe niż w 2017 roku i nie mniejsze niż określone w planie finansowym zatwierdzonym przez Radę
  Nadzorczą,
  2) EB=TDA (określona jako zysk z działalności operacyjnej powiększony o amortyzację) na jedną akcję
  Spółki za 2018 rok będzie o co najmniej o 10% wyższy niż za 2017 rok i nie mniejszy niż wynikający z
  planu finansowego Spółki zatwierdzonego przez Radę Nadz orczą,
  3) w odniesieniu do członków Zarządu: realizacja z sukcesem określonego najpóźniej do końca lipca
  2018 roku przez Radę Nadzorczą celu znajdującego się w przyjętym planie finansowym na 2018 rok.
  4) w odniesieniu do pozostałych pracowników spółki: rea lizacja określonego przez Radę Nadzorczą
  celu najpóź niej do końca lipca 2018 roku.
  2. Warranty serii C zostaną zaoferowane Uprawnionym do dnia 31 stycznia 2019 roku. Wykonanie
  prawa z Warrantów serii C będzie możliwe po ziszczeniu się łącznie następujących warunków:  12
  1) przychody netto ze sprzedaży produktów Spółki za rok obrotowy 2019 będą co najmniej o 30%
  wyższe niż w 2017 roku i nie mniejsze niż określone w planie finansowym zatwierdzonym przez Radę
  Nadzorczą,
  2) EB=TDA (określona jako zysk z działalnośc i operacyjnej powiększony o amortyzację) na jedną akcję
  Spółki za 2019 rok będzie o co najmniej o 40% wyższy niż za 2017 rok i nie mniejszy niż wynikający z
  planu finansowego Spółki zatwierdzonego przez Radę Nadzorczą
  3) w odniesieniu do członków Zarządu: realizacja określonego najpóźniej do końca stycznia 2019 roku
  przez Radę Nadzorczą celu znajdującego się w przyjętym planie finansowym na 2019 rok.
  4) w odniesieniu do pozostałych pracowników spółki: realizacja określonego przez Radę Nadzorczą
  celu najpóźn iej do końca stycznia 2019 roku.
  3. Warranty serii D zostaną zaoferowane Uprawnionym do dnia 31 stycznia 2020 roku. Wykonanie
  prawa z Warrantów serii B będzie możliwe po ziszczeniu się łącznie następujących warunków:
  1) przychody netto ze sprzedaży produkt ów Spółki za rok obrotowy 2020 będą co najmniej o 56%
  wyższe niż w 2017 roku i nie mniejsze niż określone w planie f inansowym zatwierdzonym przez Radę
  Nadzorczą,
  2) EB=TDA (określona jako zysk z działalności operacyjnej powiększony o amortyzację) na jedną akcję
  Spółki za rok 2020 będzie co najmniej o 100% wyższy niż za 2017 rok i nie mniejszy niż wynikający z
  planu finansowego Spółki zatwierdzonego przez Radę Nadzorczą,
  3) w odniesieniu do członków Zarządu: realizacja określonego najpóźniej do końca styczni a 2020 roku
  przez Radę Nadzorczą celu znajdującego się w przyjętym planie finansowym na 2020 rok.
  4) w odniesieniu do pozostałych pracowników spółki: realizacja określonego przez Zarząd celu
  najpóźni ej do końca stycznia 2020 roku.
  4. Wykonanie prawa z warr antów serii B, C, D i E będzie możliwe nie wcześniej niż w terminie tygodnia i
  nie później niż po 3 miesiącach od zakończenia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego
  sprawozdanie finansowe Spółki odpowiednio za rok 2018, 2019 lub 2020 .
  6. Warrant y serii A zostaną zaoferowane Uprawnionym pracownikom w okresie od przyjęcia niniejsz ej
  Uchwały aż do 31 marca 2021 roku na wniosek Zarządu Spółki.
  7. Wykonanie prawa z warrantów serii A będzie realizowane corocznie jednocześnie z procesem
  realizacji praw z warrantów serii B -D.
  8. Warunkiem uzyskania prawa do nabycia przez Uprawnionego Warrantów jest pozostawanie w mocy
  umowy pomiędzy Spółką a Uprawnionym, na podstawie której Uprawniony świadczy pracę lub usługi na
  rzecz Spółki do dnia, w którym Warranty po winn y być zaoferowane Uprawnionemu.
  9. W przypadku rozwiązania lub zakończenia okresu obowiązywania umowy pomiędzy Spółką a
  Uprawnionym w okresie realizacji Programu Motywacyjnego:
  1) wygasa prawo Uprawnionego do objęcia Warrantów, które nie zostały objęte przez niego do dnia
  rozwiązania lub zakończenia okresu obowiązywania umowy, o której mowa powyżej;
  2) Uprawnionemu będzie przysługiwało prawo do objęcia takiej liczby akcji serii E, jaka będzie
  wynikała z Warrantów nabytych przez takiego Uprawnionego do d nia rozwiązania lub zakończenia
  okresu obowiązywania umowy, o której mowa powyżej.
  10. Oświadczenie o objęciu Warrantów powinno zostać złożone w terminie 30 (trzydziestu) dni od daty
  złożenia o ferty ich objęcia przez Spółkę.
  11. Przy składaniu oferty objęc ia Warrantów Uprawnionym, którzy są członkami Zarządu Spółki oraz
  otrzymywaniu od nich oświadczeń o objęciu tych Warrantów, Spółkę reprezentować będzie Rada
  Nadzorcza. Przy składaniu oferty objęcia Warrantów Uprawnionym, którzy nie są członkami Zarządu
  Spó łki oraz otrzymywaniu od nich oświadczeń o objęciu tych Warrantów Spółkę reprezentować będzie
  Zarząd zgodnie z zasadami reprezentacji wynikającymi ze Statutu Spółki.
  12. Wszelkie zmiany Polityki rachunkowości spółki mające wpływ na mierniki celów związanyc h z
  oferowaniem powyższych warrantów wymagają zgody Rady Nadzorczej spółki. Wnioskujący o tą zgodę
  Zarząd Spółki powinien przedstawić Radzie Nadzorczej wpływ zaproponowanych zmian na realizację
  poszczególnych poziomów celów związanych z oferowaniem warrant ów. W przypadku istotnego
  wpływu zmian polityki rachunkowości spółki na poziom celów związanych z oferowaniem warrantów
  Rada Nadzorcza zasięgnie opinii Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w kwestii przyjęcia zmian w
  polityce rachunkowości spółki.  13

  § 6 [Obró t akcjami serii E]
  Wprowadzenie akcji serii E do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect
  organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. nastąpi bez zbędnej zwłoki po
  zatwierdzeniu sprawozdania finansowego za 2020 rok przez Zwyczajne Walne Zgromadzenia.

  § 7 [Wejście w życie]
  1) Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
  2) Sprawy wątpliwe związane ze stosowaniem Programu Motywacyjnego rozstrzyga Rada Nadzorcza.
  3) Rada Nadzorcza zatwierdza rozliczanie wskaźników i prowa dzi nadzór nad realizacją Programu
  Motywacyjnego.


  Treść w podglądzie może zawierać błędy powstałe podczas konwersji plików pdf.
 • Załącznik nr: 3

  Pobierz plik

  Niniejszym wnoszę o dodanie do porządku obrad i poddanie pod głosowanie na najbliższym walnym

  zgromadzeniu zwołanym na dzień 22 czerwca 2018r. załączonej uchwały dotyczącej programu

  motywacyjnego. Proszę również o podanie do wiadomości akcjonariuszy przedstawionych poniżej

  argumentów przemawiających przeciwko przyjęciu uchwały dotyczącej programu motywacyjnego

  zgodnie z dotychczasową propozycją Zarządu zgłoszoną do pkt 13 porządku obrad i przemawiających za

  zgłoszoną przeze mnie propozycja uchwały, stanowiących uzasadnienie mojego wniosku.

  Jednocześnie wyrażam wolę wypracowania wersji kompromisowej programu, uwzględniającej

  ewentualne argumenty Zarządu, jak i pozostałych akcjonariuszy oraz proszę o podjęcie rozmów

  dotyczących zgłoszonych przeze mnie poniżej uwag, co pozwoli na wypracowanie poprawnej wersji

  programu zgodnej z interesem spółki i akcjonariuszy. Obecna wersja programu tych interesów nie

  zabezpiecza, zawierając wskazane poniżej wady. Program motywacyjny spółki nie powinien być

  wprowadzany w pośpiechu, z błędami w zakresie wewnętrznej spójności i bez rozstrzygnięcia

  najważniejszych kwestii, które zostały przekazane do rozstrzygnięcia Radzie Nadzorczej. Wpływa on

  bowiem w zasadniczy sposób na wartość spółki.

  1. z punktu widzenia zarówno uprawnionych, którym zostaną zaoferowane warranty jak i akcjonariuszy

  zainteresowanych realizacji celów wpływających na wzrost wartości spółki, decyzje odnośnie stawianych

  celów związanych z oferowaniem warrantów powinny być zapisane w formie obiektywnych kryteriów

  zaakceptowanych przez akcjonariuszy. Delegowanie zadania ustalania tych mierników tylko na Radę

  Nadzorczą powoduje, że nie do końca precyzyjne mogą zostać odczytane intencje akcjonariuszy, co w

  konsekwencji może doprowadzić do naruszenia ich interesów. Dlatego proponuję aby cele te zostały

  zapisane precyzyjnie w uchwale WZA.

  2. cele powinny być ambitne na tyle aby przydzielenie warrantów następowało tylko w sytuacji gdy

  zbudowana wartość spółki rekompensuje akcjonariuszom rozwodnienie związane z dodatkową liczbą

  akcji wyemitowanych z wyłączeniem prawa poboru. Oczywiście cele muszą być również realistyczne.

  Dlatego założyłem, że ambitny, aczkolwiek osiągalny wzrost EBITDA na jedną akcję w okresie najbliższych

  3 Iat. Towarzyszyć temu powinien wzrost sprzedaży umożliwiający osiągnięcie tego celu, Wielkości te

  wyznaczyłem na bazie prostego modelu finansowego.

  3. system nie jest wewnętrznie spójny -do wzrostu wartości spółki prowadzi !ą±zpąrealizacja

  wskaźników, a nie oddzielna jednego parametru . Na przykład wzrost sprzedaży, któremu towarzyszy

  pogarszanie się jej zysku nie przemawia za wzrostem wartości spółki ale spadkiem. Dlatego też

  zaoferowanie warrantów uprawnionym powinno nastąpić po łacznvm ziszczeniu się warunków.

  Niewłaściwe zapisy w tym względzie mogą doprowadzić do naruszenia interesów akcjonariuszy.

  4. zbędna redundancja wskaźników -zawarcie w celach zarówno wskaźnika EBITDA (zysk z działalności

  operacyjnej powiększony o amortyzację) oraz zysku netto wprowadza ich nadmiar i zamęt, gdyż jeden z

  nich jest zbyteczny gdy stosujemy drugi. Wskaźniki te są bowiem ściśle ze sobą uzależnione, gdyż Zysk

  -.4-,L  Netto = EBITDA -Amortyzacja -Płacone odsetki -Podatek dochodowy. Ze względu na częstsze używanie

  przy wycenach spółek EBITDA niż zysku netto proponuję przyjąć ten wskaźnik jako wiodący, a z zysku

  netto zrezygnować.

  5. wszelkie wskaźniki celów odnoszące się do zysku powinny być podawane w przeliczeniu na 1 akcję, a

  nie w ujęciu nominalnym jak jest obecnie. To bowiem taki wskaźnik ujmuje zmianę wartości 1 akcji spółki

  po rozwodnieniu wynikającym z emisji akcji związanych z programem warrantów. Właśnie to poziom

  generowanego zysku na jedną akcję, świadczy o wartość spółki dla dotychczasowych akcjonariuszy. Może

  się bowiem zdarzyć, że wartość zysku wzrośnie o 10%, a ilość akcji spółki o 20% co ewidentnie prowadzi

  do spadku o 10% zysku na jedną akcję, a zatem i wartości spółki. Niewłaściwe zapisy w tym względzie

  mogą doprowadzić do naruszenia interesów akcjonariuszy.

  6. zmiana polityki rachunkowości spółki może mieć wpływ na poziomy realizacji celi (np. poprzez zmianę

  okresów amortyzacji), a zatem zmiany mające taki wpływ powinny być ściśle monitorowane oraz

  zatwierdzane przez Radę Nadzorczą. Zapobiega to pokusie wykonania celów poprzez zmiany czysto

  księgowe. W przypadku istotnego wpływu tych zmian na mierniki Rada Nadzorcza powinna zasięgać

  opinii Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. Brak właściwego monitorowania polityki rachunkowości

  spółki w tym względzie może prowadzić do naruszenia interesów akcjonariuszy.

  7. ze względu na to, że sprawa dotyczy warrantów na akcje spółki, a spółka jest mała, to Rada Nadzorcza,

  a nie Zarząd powinien ustalać któremu z pracowników i ile warrantów przydzielić.

  8. brak wykonania celów przez uprawnionych nie powinien dawać Radzie Nadzorczej prawa przekazania

  tych warrantów innym osobom na podstawie nieznanych obecnie kryteriów. To czyni system bardzo

  nieprzejrzystym. Dlatego też proponuję wykreślenie tego zapisu. Może on bowiem prowadzić do

  naruszenia interesów akcjonariuszy.

  9. osiągnięcie ambitnego, aczkolwiek realistycznego wzrostu wartości spółki jest możliwie w dłuższej

  perspektywie 2-3 lat. Dlatego też objęcie głównej puli warrantów przesunąłem na ostatni rok

  obowiązywania programu korespondujący z realizacją przez uprawnionych najambitniejszych celów.

  10. wprowadziłem precyzyjne terminy oferowania warrantów w poszczególnych latach.  PROJEKTY UCHWAŁ DO PUNKTU 13 PORZĄDKU OBRAD Uchwała Nr ... Zwyczaj.nego Walnego

  Zgromadzenia Spółki pod firmą NOTORIA SERWIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 22

  czerwca 2018 roku w sprawie przyj.ęcia programu motywacyjnego dla niektórych członków Zarządu

  oraz pracowników Spółki

  § 1 [Zasady ogólne Programu Motywacyjnego]

  1. W Programie Motywacyjnym uczestniczyć będą członkowie Zarządu oraz pracownicy Spółki

  (,,Uprawnieni").

  2. Program Motywacyjny oparty jest o Uchwałę numer 21 podj.ętą przez Zwyczajne Walne

  Zgromadzenie Akcjonariuszy z dnia 30 czerwca 2017 roku w sprawie zmiany Statutu Spółki w zakresie

  upoważnienia Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego, z

  możliwością pozbawienia akcj.onariuszy przez Zarząd, za zgodą Rady Nadzorczej, w całości lub w

  części prawa poboru w stosunku do akcji oraz warrantów subskrypcyjnych.

  § 2 [Podstawowe założenia Programu Motywacyjnego]

  1. Program Motywacyjny trwa 3 lata (2018 -2020).

  2. Uprawnieni otrzymaj.ą warranty subskrypcyjne serii A, które uprawniać będą do objęcia akcj.i Spółki

  zwykłych na okaziciela nowej emisji serii E, o wartości nominalnej 1,00 (j.eden złoty), po cenie

  emisyjnej równej 1,00 zł (jeden złoty) za j.edną akcję serii E.

  3. Uprawnieni otrzymają warranty subskrypcyjne serii B-D, które uprawniać będą do objęcia akcji

  Spółki zwykłych na okaziciela nowej emisji serii E, o wartości nominalnej 1,00 (j.eden złoty), po cenie

  emisyjnej równej 1,00 zł (jeden złoty ) za jedną akcj.ę serii E.

  4. Wykonanie praw z warrantów nastąpi po ziszczeniu się warunków opisanych w niniejszej uchwale.

  5. W zakresie nieuregulowanym w niniejszej uchwale szczegółowe zasady realizacj.i Programu

  Motywacyjnego dla członków Zarządu Spółki określać może regulamin uchwalony przez Radę

  Nadzorczą Spółki. Szczegółowe zasady realizacj.i Programu Motywacyjnego dla pozostałych

  Uprawnionych określać może regulamin uchwalony przez Radę Nadzorczą Spółki na wniosek Zarządu

  Spółki.

  § 3 [Emisja warrantów subskrypcyjnych]

  1. W celu realizacji Programu Motywacyjnego emituje się do 100.000 (sto tysięcy) warrantów

  subskrypcyjnych (,,Warranty"), w tym:

  • 1) 15.000 (piętnaście tysięcy) Warrantów serii A,

  • 2) 10.000 (dwadzieścia pięćtysięcy) Warrantów serii B,

  • 3) 20.000 (trzydzieści tysięcy) Warrantów serii c,

  • 4) 55.000 (trzydzieści tysięcy) Warrantów serii D,

  2. Jeden Warrant uprawnia do objęcia jednej akcj.i zwykłej na okaziciela serii E.

  3. Warranty obejmowane będą przez Uprawnionych po cenie emisyj.nej wynoszącej 0,01 PLN

  (jeden grosz).

  4. Warranty będą miały postać dokumentu i będą papierami wartościowymi imiennymi.

  Warranty będą przechowywane w siedzibie Spółki.

  5. Warranty są niezbywalne. Warranty podlegają dziedziczeniu.

  § 4 [Uprawnieni do objęcia Warrantów]  1. Uprawnionymi do obj.ęcia Warrantów serii A są pracownicy spółki aktualnie w niej zatrudnieni,

  którzy byli w niej zatrudnieni na dzień 31 grudnia 2017.

  2. Uprawnionymi do obj.ęcia Warrantów serii B-D są członkowie Zarządu Spółki. oraz osoby, które

  na dzień oferowania Warrantów danej serii należą do kluczowej kadry Spółki, niezależnie od

  formy i podstawy prawnej wykonywania obowiązków.

  3. Rada Nadzorcza Spółki określi w formie uchwały listę osób Uprawnionych do nabycia spośród

  członków Zarządu Spółki oraz liczbę Warrantów, która zostanie zaoferowana członkom Zarządu

  Spółki wraz z liczbą Warrantów odpowiedniej serii B-D, która będzie przysługiwała do objęcia

  poszczególnym członkom Zarządu Spółki.

  4. Listę osób Uprawnionych spośród kluczowej kadry Spółki oraz liczbę Warrantów każdej z serii B-D,

  która zostanie zaoferowana tym Uprawnionym wraz z liczbą Warrantów, która będzie przysługiwała

  im do objęcia corocznie zaproponuje Radzie Nadzorczej Zarząd Spółki. Rada Nadzorcza podejmie

  uchwałę w tym względzie. Uchwała Rady Nadzorczej powinna zawierać obiektywny i mierzalny cel do

  realizacji w danym roku dla każdego z kluczowych pracowników uprawnionych do objęcia

  Warrantów.

  § 5 [Terminy i warunki oferowania Warrantów]

  1. Warranty serii 8 zostaną zaoferowane Uprawnionym do dnia 31 stycznia 2018 roku. Wykonanie

  prawa z Warrantów serii 8 będzie możliwe po ziszczeniu się łącznie następujących warunków:

  1) przychody netto ze sprzedaży produktów Spółki za rok obrotowy 2018 będą co najmniej o

  13% wyższe niż w 2017 roku i nie mniejsze niż określone w planie finansowym

  zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą,

  2) EBITDA (określona jako zysk z działalności operacyjnej powiększony o amortyzację) na

  jedną akcję Spółki za 2018 rok będzie o co najmniej o 10% wyższy niż za 2017 rok i nie

  mniejszy niż wynikający z planu finansowego Spółki zatwierdzonego przez Radę Nadzorczą,

  3) w odniesieniu do członków Zarządu: realizacja określonego najpóźniej do końca lipca 2018

  roku przez Radę Nadzorczą celu znajdującego się w przyj.ętym planie finansowym na 2018

  rok.

  4) w odniesieniu do pozostałych pracowników spółki: realizacja określonego przez Radę

  Nadzorczą celu naj.później do końca lipca 2018 roku.

  2. Warranty serii C zostaną zaoferowane Uprawnionym do dnia 31 stycznia 2019 roku. Wykonanie

  prawa z Warrantów serii C będzie możliwe po ziszczeniu się łącznie następujących warunków:

  1) przychody netto ze sprzedaży produktów Spółki za rok obrotowy 2019 będą co najmniej o

  30% wyższe niż w 2017 roku i nie mniejsze niż określone w planie finansowym

  zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą,

  2) EBITDA (określona jako zysk z działalności operacyjnej powiększony o amortyzację) na  4) w odniesieniu do pozostałych pracowników spółki: realizacja określonego przez Radę

  Nadzorczą celu najpóźniej do końca stycznia 2019 roku.

  3. Warranty serii D zostaną zaoferowane Uprawnionym do dnia 31 stycznia 2020 roku. Wykonanie

  prawa z Warrantów serii 8 będzie możliwe po ziszczeniu się łącznie następujących warunków:

  1) przychody netto ze sprzedaży produktów Spółki za rok obrotowy 2020 będą co najmniej o

  56% wyższe niż w 2017 roku i nie mniejsze niż określone w planie finansowym

  zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą,

  2) EBITDA (określona jako zysk z działalności operacyjnej powiększony o amortyzację) na

  jedną akcj.ę Spółki za rok 2020 będzie co najmniej o 100% wyższy niż za 2017 rok i nie

  mniejszy niż wynikający z planu finansowego Spółki zatwierdzonego przez Radę Nadzorczą,

  3) w odniesieniu do członków Zarządu: realizacja określonego najpóźniej do końca stycznia

  2020 roku przez Radę Nadzorczą celu znajdującego się w przyjętym planie finansowym na

  2020 rok.

  4) w odniesieniu do pozostałych pracowników spółki: realizacja określonego przez Radę

  Nadzorczą celu najpóźniej do końca stycznia 2020 roku.

  4. Wykonanie prawa z warrantów serii 8, C, D i E będzie możliwe nie wcześniej niż w terminie

  tygodnia i nie później niż po 3 miesiącach od zakończenia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

  zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Spółki odpowiednio za rok 2018, 2019 lub 2020.

  6. Warranty serii A zostaną zaoferowane Uprawnionym pracownikom w okresie od przyj.ęcia

  niniejszej Uchwały aż do 31 marca 2021 roku na wniosek Zarządu Spółki.

  7. Wykonanie prawa z warrantów serii A będzie realizowane corocznie jednocześnie z procesem

  realizacji praw z warrantów serii B-D.

  8. Warunkiem uzyskania prawa do nabycia przez Uprawnionego Warrantów jest pozostawanie w

  mocy umowy pomiędzy Spółką a Uprawnionym, na podstawie której Uprawniony świadczy pracę lub

  usługi na rzecz Spółki do dnia, w którym Warranty powinny być zaoferowane Uprawnionemu.

  9. W przypadku rozwiązania lub zakończenia okresu obowiązywania umowy pomiędzy Spółką a

  Uprawnionym w okresie realizacji Programu Motywacyjnego:

  1) wygasa prawo Uprawnionego do objęcia Warrantów, które nie zostały objęte przez niego do

  dnia rozwiązania lub zakończenia okresu obowiązywania umowy, o której mowa powyżej;

  2) Uprawnionemu będzie przysługiwało prawo do objęcia takiej liczby akcji serii E, jaka będzie

  wynikała z Warrantów nabytych przez takiego Uprawnionego do dnia rozwiązania lub zakończenia

  okresu obowiązywania umowy, o której mowa powyżej.

  10. Oświadczenie o objęciu Warrantów powinno zostać złożone w terminie 30 (trzydziestu) dni od

  daty złożenia oferty ich objęcia przez Spółkę.

  11. Przy składaniu oferty objęcia Warrantów Uprawnionym, którzy są członkami Zarządu Spółki oraz

  otrzymywaniu od nich oświadczeń o objęciu tych Warrantów, Spółkę reprezentować będzie Rada

  Nadzorcza. Przy składaniu oferty objęcia Warrantów Uprawnionym, którzy nie są członkami Zarządu

  Spółki oraz otrzymywaniu od nich oświadczeń o objęciu tych Warrantów Spółkę reprezentować

  będzie Zarząd zgodnie z zasadami reprezentacji wynikającymi ze Statutu Spółki.

  Ei  12. Wszelkie zmiany polityki rachunkowości spółki mające wpływ na mierniki celów związanych z

  oferowaniem powyższych warrantów wymagają zgody Rady Nadzorczej spółki. Wnioskuj.ący o tą

  zgodę Zarząd Spółki powinien przedstawić Radzie Nadzorczej wpływ zaproponowanych zmian na

  realizację poszczególnych poziomów celów związanych z oferowaniem warrantów. W przypadku

  istotnego wpływu zmian polityki rachunkowości spółki na poziom celów związanych z oferowaniem

  warrantów Rada Nadzorcza zasięgnie opinii Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w kwestii przyjęcia

  zmian w polityce rachunkowości spółki.

  § 6 [Obrót akcjami serii E]

  Wprowadzenie akcji serii E do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku Newconnect

  organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. nastąpi bez zbędnej zwłoki

  po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego za 2020 rok przez Zwyczajne Walne Zgromadzenia.

  § 7 [Wejście w życie]

  1) Uchwała wchodzi w życie z dniem podj.ęcia.

  2) Sprawy wątpliwe związane ze stosowaniem Programu Motywacyjnego rozstrzyga Rada

  Nadzorcza.

  3) Rada Nadzorcza zatwierdza rozliczanie wskaźników i prowadzi nadzór nad realizacją

  Programu Motywacyjnego.

  eŁ Lhi+e;L


  Treść w podglądzie może zawierać błędy powstałe podczas konwersji plików pdf.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

Rozmowa z Mateuszem Zawadzkim - Prezesem Zarządu Ultimate Games

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Notoria Serwis SA
ISIN:PLNTRSW00019
NIP:525-21-52-769
EKD: 63.11 przetwarzanie danych, zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność, działalność portali internetowych
Adres: ul. Miedziana 3A/17 00-814 Warszawa
Telefon:+48 22 6542245
www:www.notoria.pl
Komentarze o spółce NOTORIA SERWIS
2019-05-20 05-05-03
tuInwestor
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649