Raport.

NEXTBIKE POLSKA SA (23/2018) Zawarcie istotnej umowy

W nawiązaniu do raportu nr 21/2018 Zarząd Nextbike Polska S.A. z siedzibą w Warszawie ("Emitent") informuje, że w dniu 2 sierpnia 2018 roku Emitent zawarł z Miastem Chorzów ("Zamawiający") umowę na dostawę systemu Chorzowskich Rowerów Miejskich wraz z usługą operatorską na lata 2018 - 2021 ("Umowa").
Umowa obejmuje dostawę i obsługę 460 rowerów. Uruchomienie I etapu Umowy w zakresie dostawy 150 rowerów nastąpi w terminie do 10 tygodni od dnia zawarcia Umowy, uruchomienie II etapu w zakresie dostawy 100 rowerów - w terminie do 20 tygodni od dnia zawarcia Umowy, uruchomienie III etapu w zakresie dostawy pozostałej liczby rowerów - w terminie do dnia 21 marca 2019 roku. Obsługa systemu świadczona będzie od dnia przekazania systemu bądź jego części do dnia 30 listopada 2021 r. W przypadkach określonych w Umowie, Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od wymogu uruchomienia rozbudowanego systemu o etap II w roku 2018.
Za dostawę i obsługę systemu Emitentowi przysługiwać będzie wynagrodzenie w łącznej kwocie 6.683.820,00 zł brutto, w tym wynagrodzenie za realizację etapów I-III Umowy w łącznej kwocie 5.571.900,00 zł brutto oraz wynagrodzenie za obsługę systemu w kwocie 1.111.920,00 zł brutto. Wynagrodzenie z tytułu realizacji etapów I-III Umowy płatne będzie z dołu, po dokonaniu przez Zamawiającego odbioru poszczególnych etapów w terminie 30 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT. Wynagrodzenie z tytułu obsługi systemu płatne będzie za okresy miesięczne, przy czym do chwili przekazania do obsługi całego systemu wynagrodzenie z tytułu obsługi wynosić będzie miesięcznie 8.000,00 zł brutto, po przekazaniu do zarządzania drugiej części systemu - 16.000,00 zł brutto miesięcznie.
Emitent udzielił Zamawiającemu gwarancji na wszystkie elementy systemu do dnia 30 listopada 2021 r.
Umowa przewiduje kary umowne należne Zamawiającemu m.in. za: (i) opóźnienie w realizacji poszczególnych etapów systemu w wysokości 450 zł za każdy dzień opóźnienia (ii) rozwiązanie Umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Emitenta w trakcie realizacji etapów I-III, w wysokości 20% łącznego wynagrodzenia z tytułu realizacji etapów I-III (iii) opóźnienie w usunięciu wad w wysokości 200 zł za każdą godzinę opóźnienia (iv) rozwiązania umowy z przyczyn leżących po stronie Emitenta, w trakcie realizacji obsługi systemu, w wysokości 20 % wynagrodzenia z tytułu obsługi systemu. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w przypadku: (i) opóźnienia w uruchomieniu etapu I przekraczającego 45 dni, (ii) opóźnienia w uruchomieniu etapu II lub III przekraczającego 30 dni.
Pozostałe warunki wykonania Umowy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny


WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Nextbike Polska SA
ISIN:PLNXTBK00018
NIP:895-198-10-07
EKD: 77.21 wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego
Adres: ul. Przasnyska 6B 01-756 Warszawa
Telefon:+48 22 2089990
www:www.nextbike.pl
Komentarze o spółce NEXTBIKE POLSKA
2021-07-29 03-07-01
tuInwestor
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor