Raport.

NEXTBIKE POLSKA SA (2/2018) Zawarcie istotnej umowy

Zarząd Nextbike Polska S.A. z siedzibą w Warszawie ("Emitent") informuje, że w dniu 7 marca 2018 roku Emitent zawarł z Przedsiębiorstwem Komunikacji Miejskiej Katowice Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach ("Zamawiający") umowę na utrzymanie systemu wypożyczalni rowerów miejskich obejmującego 25 stacji i 200 rowerów oraz rozbudowę systemu polegającą na uruchomieniu 12 dodatkowych stacji i 96 rowerów ("Umowa").
Umowa obejmuje (i) uruchomienie i obsługę 25 stacji i 200 rowerów w okresie od 1 kwietnia 2018 roku do 16 grudnia 2018 roku oraz (ii) dostarczenie, uruchomienie i obsługę dodatkowych 12 stacji i 96 rowerów w okresie od 1 czerwca 2018 roku do 16 grudnia 2018 roku.
Za realizację Umowy Zamawiający zapłaci na rzecz Emitenta wynagrodzenie w kwocie 1.122.250,00 zł netto, które płatne będzie w następującej wysokości: (i) w okresie od 01 kwietnia 2018 roku do 31 maja 2018 roku w kwocie 112.500,00 zł netto miesięcznie, (ii) w okresie od 1 czerwca 2018 roku do 30 listopada 2018 roku w kwocie 138.076,92 zł netto miesięcznie (iii) w okresie od 1 grudnia 2018 roku do 16 grudnia 2018 roku w kwocie 68.788,48 zł netto.
Umowa przewiduje kary umowne m.in.: (i) za odstąpienie od Umowy z przyczyn zależnych od Emitenta w wysokości 20% całkowitego wynagrodzenia, (ii) za opóźnienie w uruchomieniu systemu w terminach określonych w Umowie w wysokości 0,1% całkowitego wynagrodzenia za każdy dzień opóźnienia. W przypadku odstąpienia od Umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego, Zamawiający zapłaci na rzecz Emitenta karę umową w wysokości 20% maksymalnego wynagrodzenia należnego Emitentowi. W przypadku gdy kara umowna nie pokryje poniesionej szkody strony mają prawo dochodzić odszkodowania na zasadach ogólnych.
Pozostałe warunki wykonania Umowy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Nextbike Polska SA
ISIN:PLNXTBK00018
NIP:895-198-10-07
EKD: 77.21 wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego
Adres: ul. Przasnyska 6B 01-756 Warszawa
Telefon:+48 22 2089990
www:www.nextbike.pl
Komentarze o spółce NEXTBIKE POLSKA
2020-04-04 05-04-19
tuInwestor
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649