z Województw..." />

Raport.

NEWAG SA (7/2018) Zawarcie umowy na dostawę elektrycznych zespołów trakcyjnych

Zarząd spółki NEWAG S.A. ("Spółka") informuje, iż w dniu dzisiejszym Spółka zawarła umowę
z Województwem Świętokrzyskim ("Umowa").
Przedmiotem Umowy jest dostawa przez Spółkę na rzecz Województwa Świętokrzyskiego ("Zamawiający") dwóch czteroczłonowych elektrycznych zespołów trakcyjnych ("EZT") wraz ze świadczeniem usługi utrzymania EZT do poziomu P3 określonego w przepisach prawa powszechnie obowiązującego oraz Umowie.
Dostawy EZT będą wykonywane na podstawie uzgodnionego harmonogramu, a całość dostaw zostanie wykonana do 25.02.2019 r.
Wartość Umowy wynosi 36.080.000,00 zł netto, co stanowi wynagrodzenie za wykonanie wszystkich zobowiązań umownych. Wynagrodzenie będzie płatne proporcjonalnie za każdy EZT po wykonaniu dostawy danego EZT.
Spółka udziela gwarancji jakości na każdy dostarczony EZT na okres 60 miesięcy od daty dostawy. Okres rękojmi za wady równy jest okresowi gwarancji.
Spółka wniosła zabezpieczenie należytego wykonania Umowy, które służy pokryciu roszczeń Zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy, w wysokości 2.218.920,00 zł w formie gwarancji ubezpieczeniowej. 70 % zabezpieczenia zostanie zwrócone po zakończeniu usługi utrzymania. Pozostała część zostanie zwrócona po wygaśnięciu rękojmi za wady.
Umowa przewiduje kary umowne z tytułu zwłoki w dostawie EZT, niewykonywania i nienależytego wykonywania innych przewidzianych w umowie zobowiązań oraz odstąpienia od Umowy z przyczyn leżących po stronie Spółki. Umowa przewiduje ograniczenie wysokości kar umownych do 30% wartości Umowy brutto. Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania przekraczającego wysokość wskazanych w umowie kar umownych.
W pozostałym zakresie warunki Umowy nie odbiegają od standardów stosowanych w obrocie dla tego typu umów.
Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Newag SA
ISIN:PLNEWAG00012
NIP:7340009400
EKD: 33.17 naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu transportowego
Adres: ul. Wyspiańskiego 3 33-300 Nowy Sącz
Telefon:+48 18 4496360
www:www.newag.pl
Kalendarium raportów
2020-04-17Raport roczny
2020-05-22Raport za I kwartał
2020-09-07Raport półroczny
2020-11-16Raport za III kwartał
Komentarze o spółce NEWAG
2017-11-24 15:10:40
PPP
Wychodzi na to, że powoli kończy sie trzepanie leszczyny. Towarzystwo zebrało ponad 90% akcji, poukładało portfele i teraz może rozmawiać z PFR
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649