Raport.

NEUCA SA (102/2018) Zawiadomienie o zamiarze połączenia NEUCA S.A. (jako spółki przejmującej) ze spółką Accedit Sp. z o.o. (jako spółką przejmowaną)

Podstawa prawna: Inne uregulowania
Zarząd Spółki NEUCA S.A. w Toruniu, działając na podstawie art. 504 § 1 i 2 ksh, zawiadamia o zamiarze połączenia NEUCA S.A. (jako spółki przejmującej) ze spółką Accedit Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu (jako spółką przejmowaną).
NEUCA S.A. posiada po 100% udziałów wyżej wymienionej Spółki.
Szczegółowa treść zawiadomienia w załączniku.

Lista plików:

 • Załącznik nr: 1

  Pobierz plik
  Toruń, 1 sierpnia 2018 roku
  NEUCA S.A.
  ul. Szosa Bydgoska 58, 87 - 100 Toru ń
  wpisana do rejestru przedsi ębiorców prowadzonego przez
  S ąd Rejonowy w Toruniu, VII Wydzia
  Gospodarczy KRS
  nr KRS: 0000049872

  Sz. P. Akcjonariusze
  NEUCA S.A w Toruniu
  PIERWSZE ZAWIADOMIENIE
  W oparciu o art. 504 § 1 i § 2 Kodeksu spó
  ek handl owych (dalej jako „KSH"), Zarząd NEUCA
  S.A. z siedzib ą w Toruniu (dalej jako „Spó
  ka"), niniejszym po raz pierwszy zawiadamia
  akcjonariuszy Spó
  ki o zamiarze po
  ączenia Spó
  ki - jako spó
  ki przejmuj ącej - z podmiotem
  zale żnym jako spó
  k ą przejmowan ą:
  ACCEDIT spó
  ka z ograniczon ą odpowiedzialno ści ą z siedzib ą w Toruniu ul. Szosa Bydgoska 58,
  87 - 100 Toru ń, wpisana do Krajowego Rejestru S ądowego prowadzonego przez S ąd Rejonowy
  w Toruniu, VII Wydzia
  Gospodarczy Krajowego Rejest ru Sądowego, nr KRS: 0000344987, NIP:
  956-226-35-77

  Zarz ąd Spó
  ki jednocze śnie informuje, i ż planowane po
  ączenie nast ąpi w trybie art. 492 § 1 pkt.
  1) oraz art. 515 § 1 KSH, tj. poprzez przeniesienie ca
  ego majątku spó
  ki przejmowanej –
  ACCEDIT sp. z o.o. na spó
  k ę przejmuj ącą - NEUCA S.A., poprzez przej ęcie, zgodnie z
  ustaleniami podj ętymi w planie po
  ączenia z dnia 30 lipca 2018 roku, bez podwy ższenia kapita
  u
  zak
  adowego spó
  ki przejmuj ącej (spó
  ka przejmuj ąca jest jedynym akcjonariuszem spó
  ki
  przejmowanej, dysponuj ącym 100% udzia
  ów w kapitale zak
  adowym spó
  ki prze jmowanej) oraz
  bez wymiany udzia
  ów spó
  ki przejmowanej, na akcje spó
  ki przejmującej.
  Og
  oszenie planu po
  ączenia w Monitorze S ądowym i Gospodarczym nie by
  o konieczne
  stosownie do postanowie ń art. 500 § 2
  1 KSH.
  Zarz ądy
  ącz ących si ę Spó
  ek nie b ęd ą sporz ądza ć sprawozdania uzasadniaj ącego po
  ączenie,
  jego podstawy prawnej i uzasadnienia ekonomicznego (art. 516 § 6 w związku z art. 516 §
  5 KSH).
  Plan po
  ączenia nie zostanie poddany badaniu przez bieg
  ego rewidenta (art. 516 § 6 w związku
  z art. 516 § 5 KSH).
  Do planu po
  ączenia nie zosta
  o do
  ączone o świadczenie obejmuj ące informacj ę o stanie
  ksi ęgowym NEUCA S.A. sporz ądzon ą dla celów po
  ączenia (art. 499 § 4 KSH), poniewa ż spó
  ka
  przejmuj ąca, zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i war unkach wprowadzania instrumentów
  finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spó
  kach publicznych, publikuje
  i udost ępnia akcjonariuszom pó
  roczne sprawozdania finansow e.
  Plan po
  ączenia zostanie opublikowany na stronie internetowe j Spó
  ki
  https://www.neuca.pl/relacje-inwestorskie/laczenie_spolek dnia 1 sierpnia 2018 roku, tj. co
  najmniej na miesiąc przed planowanym terminem Zgromadzenia Wspólników spó
  ki
  przejmowanej, na którym ma zosta ć podj ęta uchwa
  a w sprawie po
  ączenia. Akcjonariusze mog ą
  zapozna ć si ę z dokumentami, o których mowa w art. 505 § 1 KSH w siedzibie Spó
  ki w Toruniu,
  pod adresem: ul. Szosa Bydgoska 58, w dni robocze, w godzinach od 9:00 do 16:00, jak również
  na stronie internetowej Spó
  ki
  https://www.neuca.pl/relacje-inwestorskie/laczenie_ spolek ,
  począwszy od dnia pierwszego zawiadomienia o zamiarze po
  ą czenia, tj. od 1 sierpnia 2018 roku
  nieprzerwanie do dnia podj ęcia uchwa
  y w sprawie po
  ączenia.


  Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 ust. 2 Ustawy o ofercie - raporty b ieżą ce i okresowe


  Treść w podglądzie może zawierać błędy powstałe podczas konwersji plików pdf.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny


WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Neuca SA
ISIN:PLTRFRM00018
NIP:879-00-17-162
EKD: 46.46 sprzedaż hurtowa wyrobów farmaceutycznych i medycznych
Adres: ul. Szosa Bydgoska 58 87-100 Toruń
Telefon:+48 56 6694000
www:www.neuca.pl
Kalendarium raportów
2021-08-26Raport półroczny
2021-11-10Raport za III kwartał
2021-08-26Raport półroczny
2021-11-10Raport za III kwartał
Komentarze o spółce NEUCA
2021-07-29 03-07-03
tuInwestor
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor