Raport.

NEUCA SA (36/2018) Drugie zawiadomienie o zamiarze połączenia NEUCA S.A. (jako spółki przejmującej) ze spółkami MULTI Sp. z o.o. oraz PREGO S.A. (jako spółki przejmowane)

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Zarząd Spółki NEUCA S.A. w Toruniu, działając na podstawie art. 504 § 1 i 2 ksh, po raz drugi zawiadamia o zamiarze połączenia NEUCA S.A. (jako spółki przejmującej) ze spółkami:
1.MULTI Sp. z o.o. z siedzibą w Nowej Wsi,
2.PREGO S.A. z siedzibą w Bielawie.
NEUCA S.A. posiada 100% udziałów w MULTI Sp. z o.o. oraz 100% akcji w PREGO S.A.
Szczegółowa treść zawiadomienia w załączniku.

Lista plików:

 • Załącznik nr: 1

  Pobierz plik
  Toruń, 8 marca 2018 roku
  NEUCA S.A.
  ul. Szosa Bydgoska 58, 87 - 100 Toru ń,
  wpisana do rejestru przedsi ębiorców prowadzonego przez
  S ąd Rejonowy w Toruniu, VII Wydzia
  Gospodarczy KRS,
  nr KRS: 0000049872
  Sz. P. Akcjonariusze
  NEUCA S.A w Toruniu
  DRUGIE ZAWIADOMIENIE
  W oparciu o art. 504 § 1 i § 2 Kodeksu spó
  ek handl owych (dalej jako „KSH"), Zarząd NEUCA
  S.A. z siedzib ą w Toruniu (dalej jako „Spó
  ka"), niniejszym po raz drugi zawiadamia
  akcjonariuszy Spó
  ki o zamiarze po
  ączenia Spó
  ki - jako spó
  ki przejmuj ącej - z podmiotami
  zale żnymi jako spó
  kami przejmowanymi:
  1. PREGO S.A. z siedzib ą w Bielawie, ul. Lotnicza 9C, 58-260 Bielawa, wpisa na do
  Krajowego Rejestru S ądowego prowadzonego przez S ąd Rejonowy dla Wroc
  awia-
  Fabrycznej we Wroc
  awiu, IX Wydzia
  Gospodarczy nr KRS: 0000004844, NIP: 882-187-
  66-60;
  2. MULTI sp. z o.o. z siedzib ą w Nowej Wsi, Nowa Wie ś 18, 87-853 Kruszyn, wpisana do
  Krajowego Rejestru S ądowego prowadzonego przez S ąd Rejonowy w Toruniu, VII
  Wydzia
  Gospodarczy Krajowego Rejestru S ądowego, nr KRS: 0000084748 NIP: 888-
  237-41-31.
  Walne Zgromadzenie PREGO S.A. oraz MULTI sp. z o.o. , na których podjęte b ędą uchwa
  y
  o po
  ączeniu, zwo
  ane zosta
  y na dzie ń 9 marca 2018r. o godzinie odpowiednio 10.00 oraz
  11.00 w siedzibie Neuca S.A w Toruniu.
  Og
  oszenie planu po
  ączenia w Monitorze S ądowym i Gospodarczym nie by
  o konieczne
  stosownie do postanowie ń art. 500 § 2 1 KSH.
  Zarz ądy
  ącz ących si ę Spó
  ek nie b ęd ą sporz ądza ć sprawozdania uzasadniaj ącego po
  ączenie,
  jego podstawy prawnej i uzasadnienia ekonomicznego (art. 516 § 6 w związku z art. 516 §
  5 KSH).
  Plan po
  ączenia nie zostanie poddany badaniu przez bieg
  ego rewidenta (art. 516 § 6 w związku
  z art. 516 § 5 KSH).
  Do planu po
  ączenia nie zosta
  o do
  ączone o świadczenie obejmuj ące informacj ę o stanie
  ksi ęgowym NEUCA S.A. sporz ądzon ą dla celów po
  ączenia (art. 499 § 4 KSH), poniewa ż spó
  ka
  przejmuj ąca, zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i war unkach wprowadzania instrumentów
  finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spó
  kach publicznych, publikuje
  i udost ępnia akcjonariuszom pó
  roczne sprawozdania finansow e.
  Plan po
  ączenia zosta
  opublikowany na stronie internetowej Spó
  ki www.neuca.pl dnia 9 stycznia
  2018 roku, tj. co najmniej na miesi ąc przed planowanym terminem Walnego
  Zgromadzenia/Zgromadzenia Wspólników spó
  ek przejmo wanych, na których mają zosta ć
  podj ęte uchwa
  y w sprawie po
  ączenia. Akcjonariusze mog ą zapozna ć si ę z dokumentami,
  o których mowa w art. 505 § 1 KSH w siedzibie Spó
  k i w Toruniu, pod adresem: ul. Szosa
  Bydgoska 58, w dni robocze, w godzinach od 9:00 do 16:00, jak również na stronie internetowej
  Spó
  ki www.neuca.pl, pocz ąwszy od dnia pierwszego zawiadomienia o zamiarze po
  ą czenia, tj. 9
  stycznia 2018 roku, nieprzerwanie do dnia podj ęcia uchwa
  w sprawie po
  ączenia.


  Zarząd Spó
  ki jednocze śnie informuje, i ż planowane po
  ączenie nast ąpi w trybie art. 492 § 1 pkt.
  1) oraz art. 515 § 1 KSH, tj. poprzez przeniesienie ca
  ego majątku spó
  ek przejmowanych –
  PREGO S.A. oraz MULTI sp. z o.o – na spó
  k ę przejmuj ącą - NEUCA S.A., poprzez przej ęcie
  bez podwy ższenia kapita
  u zak
  adowego spó
  ki przejmuj ącej (spó
  ka przejmuj ąca jest jedynym
  akcjonariuszem spó
  ek przejmowanych, dysponuj ącym 100% udzia
  ów w kapitale zak
  adowym
  spó
  ek przejmowanych) oraz bez wymiany akcji spó
  ek przejmowanych na akcje spó
  ki
  przejmuj ącej.
  Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 ust. 2 Ustawy o ofercie - raporty b ieżą ce i okresowe  Treść w podglądzie może zawierać błędy powstałe podczas konwersji plików pdf.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Neuca SA
ISIN:PLTRFRM00018
NIP:879-00-17-162
EKD: 46.46 sprzedaż hurtowa wyrobów farmaceutycznych i medycznych
Adres: ul. Szosa Bydgoska 58 87-100 Toruń
Telefon:+48 56 6694000
www:www.neuca.pl
Kalendarium raportów
2020-05-14Raport za I kwartał
2020-08-27Raport półroczny
2020-11-12Raport za III kwartał
Komentarze o spółce NEUCA
2020-04-09 02-04-58
tuInwestor
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649