Raport.

NETMEDIA SA (17/2018) Uchwały podjęte przez zwyczajne walne zgromadzenie Netmedia S.A. w dniu 29 czerwca 2018 r.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Zarząd Netmedia S.A. przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych przez zwyczajne walne zgromadzenie Netmedia S.A., które odbyło się 29 czerwca 2018 r.

Lista plików:

 • Załącznik nr: 1

  Pobierz plik
  UCHWAŁY POWZIĘTE NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU NETMEDIA S.A. Z
  SIEDZIBĄ W WARSZAWIE W DNIU 29 CZERWCA 2018 ROKU


  Uchwała nr 1
  zwyczajnego walnego zgromadzenia
  NETMEDIA S.A. w Warszawie
  z 2 9 czerwca 201 8 r.
  o wyborze przewodniczącego walnego zgromadzenia

  㤠1
  Zwyczajne walne zgromadzenie powołuje na przewodniczącego zgromadzenia Andrzeja Wierzbę .
  § 2
  Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”

  Po zamknięciu głosowania otwierający zgromadzenie ogłosił, że w głosowaniu tym z reprezentowanych
  na zgromadzeniu 5 815 676 akcji stanowiących 62, 84 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie
  5 815 676 ważnych głosów, przy czym:
   za uchwałą z ostało oddanych 5 815 676 głosów,
   głosów przeciw nie było,
   wstrzymujących się nie było,
  zatem powyższa uchwała została powzięta.

  Uchwała nr 2
  zwyczajnego walnego zgromadzenia
  NETMEDIA S.A. w Warszawie
  z 29 czerwca 2018 r.
  o przyjęciu porządku obrad

  㤠1
  „Zwyczajne walne zgromadzenie Netmedia S.A. przyjmuje następujący porządek obrad :
  1. otwarcie walnego zgromadzenia;
  2. wybór przewod niczącego walnego zgromadzenia;
  3. stwierdzenie prawidłowości zwołania walnego zgromadzenia i jego zd olności do podejmowania uchwał;
  4. przyjęcie porządku obrad;
  5. rozpatrzenie sprawozdania zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Netmedia i Netmedia S.A. w 201 7 r.
  oraz sprawozdania finansowego spółki i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej
  Netmedia za rok 201 7;
  6. przedst awienie sprawozdania rady nadzorczej z wyników oceny za 201 7 r. oraz sprawozdania z działalności
  rady nadzorczej w 201 7 r.;
  7. podjęcie uchwał w sprawach:
  a. zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Netmedia S.A. za 201 7 r.,
  b. zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności Netmedia S.A. za 201 7 r.,
  c. zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Netmedia za 201 7 r.,
  d. zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Netmedia w 201 7 r.,
  e. udzielenia absolutorium członkom zarządu spółki z wykonania przez nich obowiązków w 201 7 r.,
  f. udzielenia absolutorium członkom rady nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w 201 7 r.,
  g. pokryci a straty netto spółki,


  - 2 -
  h. wyrażenia zgody na przedłużenie te rminu spłaty pożyczki udzielonej prezesowi zarządu ;
  8. zamknięcie obrad.
  § 2
  Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”

  Po zamknięciu głosowania przewodniczący walnego zgromadzenia ogłosił, że w głosowaniu tym z
  reprezentowanych na zgromadzeni u 5 815 676 akcji stanowiących 62,84 % kapitału zakładowego zostało
  oddanych łącznie 5 815 676 ważnych głosów, przy czym:
   za uchwałą zostało oddanych 5 815 676 głosów,
   głosów przeciw nie było,
   wstrzymujących się nie było,
  zatem powyższa uchwała została powzięta.

  Uchwała nr 3
  zwyczajnego walnego zgromadzenia
  NETMEDIA S.A. w Warszawie
  z 29 czerwca 2018 r.
  o zatwierdzeniu jednostkowego sprawozdania finansowego Netmedia S.A. za 201 7 r.

  㤠1
  Zwyczajne walne zgromadzenie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych,
  zatwierdza jednostkowe sprawozdanie finansowe Netmedia S.A. za 2017 r. wykazujące sumę bilansową w
  wysokości 42 241 tys. zł oraz stratę netto w wysokości 1 979 tys. zł.
  § 2
  Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”

  Po zamknięciu głosowania przewodniczący walnego zgromadzenia ogłosił, że w głosowaniu tym z
  reprezentowanych na zgromadzeniu 5 815 676 akcji stanowiących 62,84 % kapitału zakładoweg o zostało
  oddanych łącznie 5 815 676 ważnych głosów, przy czym:
   za uchwałą zos tało oddanych 5 815 676 głosów,
   głosów przeciw nie było,
   wstrzymujących się nie było,
  zatem powyższa uchwała została powzięta.

  Uchwała nr 4
  zwyczajnego walnego zgromadzenia
  NETMEDIA S.A. w Warszawie
  z 29 czerwca 2018 r.
  o zatwierdzeniu sprawozdania zarządu z działalności Netmedia S.A. w 201 7 r.

  㤠1
  Zwyczajne walne zgromadzenie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych,
  zatwierdza sprawozdanie zarz ądu z działalności Netmedia S.A. w 201 7 r.
  § 2
  Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”  - 3 -
  Po zamknięciu głosowania przewodniczący walnego zgromadzenia ogłosił, że w głosowaniu tym z
  reprezentowanych na zgromadzeniu 5 815 676 akcji stanowiących 62,84 % kapitału zakładowego zostało
  oddanych łącznie 5 815 676 ważnych głosów, przy czym:
   za uchwałą zostało oddan ych 5 815 676 głosów,
   głosów przeciw nie było,
   wstrzymujących się nie było,
  zatem powyższa uchwała została powzięta.

  Uchwała nr 5
  zwyczajnego walnego zgromadzenia
  NETMEDIA S.A. w Warszawie
  z 29 czerwca 2018 r.
  o zatwierdzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego
  Grupy Kapitałowej Netmedia za 201 7 r.

  㤠1
  Zwyczajne walne zgromadzenie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych,
  zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Netmedia za 2017 r. wykazujące sumę
  bilansową w wysokości 173 498 tys. zł oraz zysk netto w wysokości 6 670 tys. zł.
  § 2
  Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. ”

  Po zamknięciu głosowania przewodniczący walnego zgromadzenia ogłosił, że w głosowaniu tym z
  reprezentowanych na zgromadzeniu 5 815 676 akcji stanowiących 62,84 % kapitału zakładowego zostało
  oddanych łącznie 5 815 676 ważnych głosów, przy czym:
   za uchwałą zos tało oddanych 5 815 676 głosów,
   głosów przeciw nie było,
   wstrzymujących się nie było,
  zatem powyższa uchwała została powzięta.

  Uchwała nr 6
  zwyczajnego walneg o zgromadzenia
  NETMEDIA S.A. w Warszawie
  z 29 czerwca 2018 r.
  o zatwierdzeniu sprawozdania zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Netmedia w 201 7 r.

  㤠1
  Zwyczajne walne zgromadzenie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych,
  zatwierdza sprawozdanie zarz ądu z działalności Grupy Kapitałowej Netmedia w 201 7 r.
  § 2
  Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”

  Po zamknięciu głosowania pr zewodniczący walnego zgromadzenia ogłosił, że w głosowaniu tym z
  reprezentowanych na zgromadzeniu 5 815 676 akcji stanowiących 62,84 % kapitału zakładowego zostało
  oddanych łącznie 5 815 676 ważnych głosów, przy czym:
   za uchwałą zos tało oddanych 5 815 676 głosów,
   głosów przeciw nie było,


  - 4 -
   wstrzymujących się nie było,
  zatem powyższa uchwała została powzięta.

  Uchwała nr 7
  zwyczajnego walnego zgromadzenia
  NETMEDIA S.A. w Warszawie
  z 29 czerwca 2018 r.
  o udzieleniu absolutorium prezesowi zarządu spółki z wykonania obowiązków w 201 7 r.

  㤠1
  Zwyczajne walne zgromadzenie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, udziela
  absolutorium Andrzejowi Wierzbie pełniącemu funkcję prezesa zarządu spółki z wykonania przez niego
  obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 201 7 r. do dnia 31 grudnia 201 7 r.
  § 2
  Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”

  Po zamknięciu głosowania przewodniczący walnego zgromadzenia ogłosił, że w głosowaniu tym z
  reprezentowanych na zgromadzeniu 5 815 676 akcji stanowiących 62,84 % kapitału zakładowego został y
  oddan e łącznie 748 304 ważn e głos y, przy czym:
   za uchwałą został y oddan e 748 304 głos y,
   głosów przeciw nie było,
   wstrzymujących się nie było,
  zatem powyższa uchwała została powzięta.

  Uch wała nr 8
  zwyczajnego walnego zgromadzenia
  NETMEDIA S.A. w Warszawie
  z 29 czerwca 2018 r.
  o udzieleniu absolutorium członkowi zarządu spółki z wykonania obowiązków w 201 7 r.

  㤠1
  Zwyczajne walne zgromadzenie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, udziela
  absolutorium Januszowi Zapęckiemu pełniącemu funkcję członka zarządu spółki z wykonania przez niego
  obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 201 7 r. do dnia 31 grudni a 201 7 r.
  § 2
  Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. ”

  Po zamknięciu głosowania przewodniczący walnego zgromadzenia ogłosił, że w głosowaniu tym z
  reprezentowanych na zgromadzeniu 5 815 676 akcji stanowiących 62,84 % kapitału zakładowego zostało
  oddanych łącznie 5 815 676 ważnych głosów, przy czym:
   za uchwałą zos tało oddanych 5 815 676 głosów,
   głosów przeciw nie było,
   wstrzymujących się nie było,
  zatem powyższa uchwała została powzięta.  - 5 -
  zwyczajnego walnego zgromadzenia
  NETMEDIA S.A. w War szawie
  z 29 czerwca 2018 r.
  o udzieleniu absolutorium przewodniczącemu rady nadzorczej spółki z wykonania obowiązków w 201 7 r.

  㤠1
  Zwyczajne walne zgromadzenie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych udziela
  absolutorium Januszowi Ryszardowi Wójcikowi pełniącemu funkcję przewodniczącego rady nadzorczej spółki
  z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 201 7 r. do dnia 31 grudnia 201 7 r.
  § 2
  Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”

  Po zamknięciu głosowania przewodniczący walnego zgromadzenia ogłosił, że w głosowaniu tym z
  reprezentowanych na zgromadzeniu 5 815 676 akcji stanowiących 62 ,84 % kapitału zakładowego zostało
  oddanych łącznie 5 815 676 ważnych głosów, przy czym:
   za uchwałą zos tało oddanych 5 815 676 głosów,
   głosów przeciw nie było,
   wstrzymujących się nie było,
  zatem powyższa uchwała została powzięta.

  Uchwała nr 10
  zwyczajnego walnego zgromadzenia
  NETMEDIA S.A. w Warszawie
  z 29 czerwca 2018 r.
  o udzieleniu absolutorium wiceprzewodniczącemu rady nadzorczej spółki
  z wykonania obowiązków w 201 7 r.

  㤠1
  Zwyczajne walne zgromadzenie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, udziela
  absolutorium Jarosławowi Zenonowi Kopytowi pełniącemu funkcję wiceprzewodniczącego rady nadzorczej
  spółki z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 styc znia 201 7 r. do dnia 31 grudnia 201 7 r.
  § 2
  Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”

  Po zamknięciu głosowania przewodniczący walnego zgromadzenia ogłosił, że w głosowaniu tym z
  reprezentowanych na zgromadzeniu 5 815 676 akcji stanowiących 62,84 % kapitału zakładowego zostało
  oddanych łącznie 5 815 676 ważnych głosów, przy czym:
   za uchwałą zos tało oddanych 5 815 676 głosów,
   głosów przeciw nie było,
   wstrzymujących się nie było,
  zatem powyższa uchwała została powzięta.

  Uchwała nr 1 1
  zwyczajnego walnego zgromadzenia
  NETMEDIA S.A. w Warszawie
  z 29 czerwca 2018 r.
  o udzieleniu absolutorium członkowi rady nadzorczej spół ki z wykonania obowiązków w 201 7 r.


  - 6 -

  㤠1
  Zwyczajne walne zgromadzenie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, udziela
  absolutorium Tomaszowi Karolowi Banasiakowi pełniącemu funkcję członka rady nadzorczej spółki z
  wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 201 7 r. do dnia 31 grudnia 201 7 r.
  § 2
  Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”

  Po zamknięciu głosowania przewodniczący walnego zgromadzenia ogłosił, że w głosowaniu tym z
  reprezentowanych na zgromadzeniu 5 815 676 akcji stanowiących 62,84 % kapitału zakładowego zostało
  oddanych łącznie 5 815 676 ważnych głosów, przy czym:
   za uchwałą zos tało oddanych 5 815 676 głosów,
   głosów przeciw nie było,
   wstrzymujących się nie było,
  zatem powyższa uchwała została powzięta.

  Uchwała nr 1 2
  zwyczajnego walne go zgromadzenia
  NETMEDIA S.A. w Warszawie
  z 29 czerwca 2018 r.
  o udzieleniu absolutorium członkowi rady nadzorczej spół ki z wykonania obowiązków w 201 7 r.

  㤠1
  Zwyczajne walne zgromadzenie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, udziela
  absolutorium Michałowi Pszczole pełniącemu funkcję członka rady nadzorczej spółki z wykonania przez niego
  obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 201 7 r. do dnia 31 grudnia 201 7 r.
  § 2
  Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia .”

  Po zamknięciu głosowania przewodniczący walnego zgromadzenia ogłosił, że w głosowaniu tym z
  reprezentowanych na zgromadzeniu 5 815 676 akcji stanowiących 62,84 % kapitału zakład owego zostało
  oddanych łącznie 5 815 676 ważnych głosów, przy czym:
   za uchwałą zos tało oddanych 5 815 676 głosów,
   głosów przeciw nie było,
   wstrzymujących się nie było,
  zatem powyższa uchwała została powzięta.

  Uchwała nr 1 3
  zwyczajnego walnego zgromadzenia
  NETMEDIA S.A. w Warszawie
  z 29 czerwca 2018 r.
  o udzieleniu absolutorium członkowi rady nadzorczej spółki z wykonania obowiązków w 201 7 r.

  㤠1
  Zwyczajne walne zgromadzenie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, udziela
  absolutorium Krzysztofowi Wójcikowi pełniącemu funkcję członka rady nadzorczej spółki z wykonania przez
  niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 201 7 r. do dnia 31 grudnia 201 7 r.


  - 7 -
  § 2
  Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia .”

  Po zamkn ięciu głosowania przewodniczący walnego zgromadzenia ogłosił, że w głosowaniu tym z
  reprezentowanych na zgromadzeniu 5 815 676 akcji stanowiących 62,84 % kapitału zakładowego zostało
  oddanych łącznie 5 815 676 wa żnych głosów, przy czym:
   za uchwałą zos tało oddanych 5 815 676 głosów,
   głosów przeciw nie było,
   wstrzymujących się nie było,
  zatem powyższa uchwała została powzięta.

  Uchwała nr 14
  zwyczajnego walnego zgromadzenia
  NETMEDIA S.A. w Warszawie
  z 29 czerwca 2018 r.
  o pokryciu straty netto spółki

  㤠1
  Zwyczajne walne zgromadzenie, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem finansowym spółki za rok zakończony 31
  grudnia 2017 r. wraz ze sprawozdaniem biegłego rewidenta z badania, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2)
  Kodeksu spółek handlowych postanawia, że wygenerowana strata za 2017 r. w wysokości 1 979 333,43 zł
  (słownie: jeden milion dziewięćset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta trzydzieści trzy zł 43/100) zostanie
  pokryta z zysków osiągniętych w latach następnych.
  § 2
  Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”

  Po zamknięciu głosowania przewodniczący walnego zgromadzenia ogłosił, że w głosowaniu tym z
  reprezentowanych na zgromadzeniu 5 815 676 akcji stanowiących 62,84 % kapitału zakładowego zostało
  oddanych łącznie 5 815 676 ważny ch głosów, przy czym:
   za uchwałą zos tało oddanych 5 815 676 głosów,
   głosów przeciw nie było,
   wstrzymujących się nie było,
  zatem powyższa uchwała została powzięta.

  Uchwała nr 15
  zwyczajnego walnego zgromadzenia
  NETMEDIA S.A. w Warszawie
  z 29 czerwca 2018 r.
  o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu spłaty pożyczki udzielonej prezesowi zarządu spółki

  㤠1
  Zwyczajne walne zgromadzenie, działając na podstawie art. 15 § 1 Kodeksu spółek handlow ych, wyraża zgodę
  na przedłużenie przez Netmedia S.A. terminu spłaty pożyczki, udzielonej prezesowi zarządu Andrzejowi
  Wierzbie na podstawie uchwały nr 3 nadzwyczajnego walnego zgromadzenia Netmedia S.A. z 23 lutego 2017
  r., do dnia 31 grudnia 2020 r. Pozo stałe warunki pożyczki nie ulegają zmianie. Upoważnia się
  przewodniczącego rady nadzorczej, Janusza Wójcika, do podpisania aneksu do umowy pożyczki.


  - 8 -
  § 2
  Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia .”

  Po zamknięciu głosowania przewodniczący walnego zgromadzenia ogłosił, że w głosowaniu tym z
  reprezentowanych na zgromadzeniu 5 815 676 akcji stanowiących 62,84 % kapitału zakładowego zostało
  oddanych łącznie 5 815 676 ważnych głosów, przy czym:
   za uchwałą zostało oddanych 5 760 348 głosów,
   głosów przeciw nie było,
   wstrzym ało się 55 328 głosów ,
  zatem powyższa uchwała została powzięta.  Treść w podglądzie może zawierać błędy powstałe podczas konwersji plików pdf.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

Rozmowa z Mateuszem Zawadzkim - Prezesem Zarządu Ultimate Games

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Netmedia SA
ISIN:PLNTMDA00018
NIP:526-23-61-606
EKD: 79.90 pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana
Adres: ul. Woronicza 15 02-625 Warszawa
Telefon:+48 22 4920801
www:www.netmedia.com.pl
Kalendarium raportów
2019-05-27Raport za I kwartał
2019-09-30Raport półroczny
2019-11-18Raport za III kwartał
2019-05-27Raport za I kwartał
2019-09-30Raport półroczny
Komentarze o spółce NETMEDIA
2019-05-20 18-05-30
tuInwestor
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649