Raport.

NETMEDIA SA (5/2018) Wydłużenie terminu przyjmowania ofert zakupu akcji Netmedia S.A.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Zarząd Netmedia S.A. z siedzibą w Warszawie ("Emitent", "Spółka"), w nawiązaniu do raportu bieżącego 3/2018 z dnia 28 lutego 2018 r., informuje, iż wydłużeniu uległ termin zakończenia przyjmowania ofert sprzedaży w ramach oferty zakupu akcji Emitenta ("Oferta"), o której mowa we wskazanym raporcie, do dnia 15 marca 2018 r. włącznie. W związku z tym przewidywany termin zawarcia i rozliczenia transakcji nabycia akcji ulega zmianie na 22 marca 2018 r.
Złożone dotychczas oferty sprzedaży akcji pozostają ważne i wiążące.
Pozostałe warunki Oferty pozostają niezmienione.
Spółka zastrzega sobie prawo do odstąpienia od przeprowadzenia Oferty zarówno przed jak i po jej rozpoczęciu, jak również do dalszej zmiany terminów wskazanych w Ofercie.
Zaktualizowana szczegółowa treść Oferty stanowi załącznik do niniejszego raportu.
Zastrzeżenie prawne:
Oferta nie stanowi wezwania do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 1639 z późniejszymi zmianami). Niniejsza Oferta nie stanowi również oferty w rozumieniu art. 66 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity: Dz.U. z 2017 r., poz. 459 z późniejszymi zmianami).
Oferty nie należy traktować jako porady inwestycyjnej, prawnej lub podatkowej.

Lista plików:

 • Załącznik nr: 1

  Pobierz plik

  Oferta Zakupu Akcji Spółki NETMEDIA S.A.
  Niniejsza Oferta zakupu akcji (zwanej dalej „ Ofertą ”) spółki NETMEDIA S.A. z siedzibą w Warszawie (zwanej dalej „ Spółką ”) jest ogłaszana w celu realizacji Uchwały nr 23 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia NETMEDIA S.A. w Warszawie z 26 czerwca 2017 r. o wyrażeniu zgody na nabycie przez spółkę akcji własnych, określeniu zasad nabywania akcji własnych przez spółkę oraz utworzenia kapitału rezerwowego przeznaczo nego na nabywanie akcji własnych („Uchwała”) . Przedmiote m niniejszej Oferty zakupu są akcje zwykłe na okaziciela Spółki oznaczone kodem PLNTMDA00018 , które są przedmiotem obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („Akcje ”) i które Spółka zamierza nabyć w celu ich umorzenia . Niniejsza Oferta nie stanowi wezwania do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 20 05 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 1639 z późniejszymi zmianami). W szczególności, do niniejszej Oferty nie mają zastosowania art. 77 oraz 79 tej ustawy. N iniejsza Oferta nie stanowi również oferty w rozumieniu art. 66 ustawy z dni a 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity: Dz.U. z 2017 r., poz. 459 z późniejszymi zmianami). Spółka ogłosiła skup akcji własnych w formie niniejszej Oferty, mając na uwadze publiczny status Spółki oraz w celu zapewnien ia równego traktowania akcjonariuszy. Oferty nie należy traktować jako porady inwestycyjnej, prawnej lub podatkowej. W sprawach związanych z Ofertą, w tym w zakresie ewentualnego opodatkowania, akcjonariusze Spółki powinni skorzystać z porady podmiotów świadczących usługi dorad cze w zakresie inwestycji oraz przepisów prawnych i podatkowych. Spółka nie ponosi żadnych kosztów podmiotów odpowiadających na Ofertę. Niniejszy dokument Oferty nie wymaga zatwierdzenia lub przekazania do Komisji Nadzoru Finansowego ani jakiegokolwiek inn ego organu.
  Tekst niniejszej Oferty został w dniu jej ogłoszenia przekazany przez Spółkę do publicznej wiadomości w formie raportu bieżąc ego. Tekst Oferty jest również dostępny na stronie internetowej Spółki : http://www.netmedia.com.pl/raporty -biezace/raport -biezacy -32018/ oraz na stronie internetowej Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska SA: http://bossa.pl/analizy/zakup/ . Wszelkie dodatkowe informacje na temat procedury składania Ofert Sprzedaży Akcji w odpowiedzi na niniejszą Ofertę można uzyskać w Placówkach Domu Maklerskiego wymienionych w pkt. X Oferty lub telefonic znie pod numerami (22) 50 43 343 , (22) 50 43 340 . I. AKCJE OBJĘTE OFERTĄ Przedmiotem Oferty zakupu jest nie więcej niż 1.000.000 (słownie: jeden milion ) Akcji Spółki oznaczonych kodem =S=N PLNTMDA00018 , które są przedmiotem obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., które na dzień ogłaszania Oferty stanowią nie więcej niż 10,81 % kapitału zakładowe go Spółki, co odpowiada nie więcej niż 10,81 % głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki . Na dzień ogłoszenia niniejszej Oferty Spółka posiada 10.043 szt. akcji własnych. II. PO DMIOT POŚREDNICZĄCY W PRZEPROWADZENIU I ROZLICZENIU OFERTY Podmiotem pośredniczącym w przeprowadzeniu Oferty, przyjmowaniu zapisów i zawarciu transakcji jest: Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. ul. Marszałkowska 78/80, 00 -517 Warszawa e-mail: [email protected] dalej jako „ Dom Maklerski ” III. CENA ZAKUPU AKCJI Cena zakupu Akcji została określona w granicach upoważnienia określonego w Uchwale i wynosi 9,80 zł (słownie: dziewięć złotych i osiemdziesiąt groszy) za jedną Akcję. IV. HARMONOGRAM OFERTY Termin ogłoszenia Oferty: 28.02 .2018 r. Termin rozpoczęcia przyjmowania Ofert Sprzedaży Akcji *: 01.03.2018 r. Termin zakończenia prz yjmowania Ofert Sprzedaży Akcji *: 15.03.2018 r. Przewidywany termin zawarcia i rozli czenia transakcji nabycia Akcji : 22.03.2018 r. * Zarząd Spółki w dniu 8 marca 2018 roku podjął decyzję o wydłużeniu terminu przyjmowania Ofert sprzedaży akcji NETMEDIA SA. Nowe terminy zostały podane raportem bieżącym nr 5/2018 Netmedia SA Terminy przed zmianą były następu jące: Termin zakończenia przyjmowania Ofert Sprzedaży Akcji: 09.03.2018 r. Przewidywany termin zawarcia i rozliczenia transakcji nabycia Akcji: 16.03.2018 r. Spółka zastrzega sobie prawo do odstąpienia od przeprowadzenia Oferty zarówno przed jak i po jej rozpoczęciu, jak również do zmiany Oferty, w tym terminów wskazanych w niniejszej Ofercie. W przypadku odwołania Oferty lub zmiany terminów, stosowna informacja zostanie poda na do publicznej wiadomości na stronie internetowej Spółki (w formie raportu bież ącego) oraz na stronie internetowej Domu Maklerskiego. V. PODMIOTY UPRAWONIONE DO SPRZEDAŻY AKCJI W RAMACH OFERTY Podmiotami uprawnionymi do składania Ofert Sprzedaży Akcji w ramach Oferty są akcjonariusze Spółki, tj. osoby fizyczne, osoby prawne oraz j ednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, będące posiadaczami Akcji. Akcje objęte ofertami sprzedaży składanymi w odpowiedzi na niniejszą Ofertę i będące przedmiotem transakcji sprzedaży muszą b yć w pełni zbywalne i wolne od obciążeń jakimikolwiek prawami osób trzecich, w szczególności tymi których treść uniemożliwia ich zbycie w odpowiedzi na Ofertę, np. n ie mogą być obciążone zastawem. VI. PROCEDURA SKŁADANIA OFERT SPRZEDAŻY AKCJI Akcjonariusze uprawnieni do sprzedaży Akcji w rama ch Oferty mogą składać Oferty Sprzedaży Akcji w Punktach Obsługi Klienta Domu Maklerskiego wymienionych w pkt. X Oferty, w dni robocze od poniedziałku do piątku, w godzinach pracy placówek. Akcjonariusz zamierzający sprzedać Akcje w ramach Oferty powinien w okresie od 1 marca 2018 r. do 15 marca 2018 r. dokonać następujących czynności:


  A. złożyć w podmiocie prowadzącym rachunek papierów wartościowych Akcjonariusza, na którym zapisane są należące do niego Akcje, nieodwołaną dyspozycję blokady Akcji wraz z nieodwołalną dyspozycją wystawienia instrukcji rozliczeniowej (tzw. płatnej instrukcji rozrachunku) przenoszącej własność Akcji na rzecz Spółki, zgodnie z warunkami określonymi w Ofercie oraz uzyskać świadectwo depozytowe potwierdzające dokonanie wy żej wymienionych czynności. Dyspozycje powinny być ważne do zakończenia sesji giełdowej w dniu przeniesienia własności Akcji w KDPW SA, oraz
  B. złożyć w jednym z Punktów Obsługi Klienta wskazanych w pkt. X niniejszej Oferty:
  i) oryginał świadectwa depozytow ego , o którym mowa w pkt. A) powyżej,
  ii) formularz Oferty Sprzedaży Akcji (formularz Oferty Sprzedaży Akcji powinien być wypełniony i podpisany w dwóch egzemplarzach , po jednym dla Akcjonariusza składającego Ofertę Sprzedaż y Akcji oraz Domu Maklerskiego) - Załącznik 1 Klienci Domu Maklerskiego BOŚ SA przy składaniu Oferty Sprzedaży Akcji nie przedstawiają świadectwa depozytowego. Akcje tych klientów są blokowane na podstawie złożonej dyspozycji blokady Akcji. Osoby fizyczne odpowiadające na Ofertę, pow inny okazać w wybranym Punkcie Obsługi Klienta przyjmującym Oferty Sprzedaży Akcji dokument tożsamości (dowód osobisty lub paszport), a osoby fizyczne reprezentujące osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiada jące osobowości prawnej, powinny dodatk owo przedstawić aktualny wypis (wyciąg) z odpowiedniego rejestru lub inny dokument potwierdzający umocowanie do działania w imieniu tej osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej (jeżeli takie umocowani e nie wynika z prze dstawionego wypisu z odpowiedniego rejestru). Pracownicy banków prowadzących rachunki papierów wartościowych (banku powiernika), składający Oferty Sprzedaży Akcji w imieni u Klientów posiadających rachunki powiernicze, powinni posiadać stosowne umocowanie władz banku do złożenia Oferty Sprzedaży Akcji oraz pełnomocnictwo udzielone przez Klienta na warunkach określonych poniżej . W celu ujednolicenia dokumentów potrzebnych do złożenia Oferty Sprzedaży Akcji komplet formularzy będzie dostępny w każdym z Punktów Obsługi Klienta Domu Maklerskiego BOŚ, wskazanych w pkt. X Oferty, a także zostanie przekazany do podmiotów prowadzących rachunki pap ierów wartościowych – uczestników KDPW. Formularze składane przez Akcjonariuszy w Punktach Obsługi Klienta powinn y być prawidłowo sporządzone i podpisane, pod rygorem bezskuteczności zapisu. Każda ze składanych przez Akcjonariusza Ofert Sprzedaży Akcji powinna opiewać na liczbę Akcji Spółki wskazaną na świadectwie depozytowym załączonym do Oferty Sprzedaży. W przypa dku, gdy liczba akcji Spółki, wskazana w Ofercie Sprzedaży nie znajdzie w pełni pokrycia w załączonym świadectwie depozytowym, taka Oferta Sprzedaży nie zostanie przyjęta. Akcjonariusze mogą w trakcie okresu przyjmowania Ofert Sprzedaży Akcji składać dowo lną liczbę Ofert Sprzedaży. W przypadku, gdy liczba Akcji Spółki, wskazana w formularzu Oferty Sprzedaży będzie mniejsza niż liczba Akcji Spółki wskazana w świadectwie depozytowym, ta ki formularz Oferty Sprzedaży zostanie przyjęty, z zastrzeżeniem, że taka Oferta Sprzedaży będzie realizowana do wysokości liczby Akcji wskazanej w tym formularzu. Przy czym jedno świadectwo depozytowe może służyć wyłącznie do potwierdzenia jednej Oferty Sprzedaży i nie ma możliwości złoż enia kilku Ofert Sprzedaży potwierdzonyc h jednym świadectwem depozytowym, ani jednej Oferty Sprzedaży potwierdzonej kilkoma świadectwami depozytowymi. Złożenie Oferty Sprzedaży Akcji musi być bezwarunkowe i nieodwołalne, nie może zawierać jakichkolwiek zastrzeżeń oraz wiąże o sobę składającą do zakończenia sesji giełdowej w dniu przeniesienia własności Akcji w KDPW SA albo do dnia odwołania Oferty przez Spółkę. Wszelk ie konsekwencje, z nieważnością lub nieprawidłowościami Oferty Sprzedaży Akcji włącznie, wynikające ze złożenia Oferty Sprzedaży n iezgodnie z niniejszą Ofertą ponosi Akcjonariusz. Spółka oraz Dom Maklerski nie ponoszą odpowiedzialności za niezrealizowanie Ofert Sprzedaży Akcji, które Dom Maklerski otrzym a przed rozpoczęciem lub po upływie terminu przyjmowania Ofert Sprzedaży Akcji, jak również Ofert Sprzedaży złożonych w nieprawidłowy sposób lub nieczytelnych albo do których nie załączono odpowiednich dokumentów. KORESPONDENCYHNE SKŁADAN=E OFERTY SPRZEDAŻY AKCH= Akcjonariusze zamierzający złożyć Ofertę Sprzedaży Akcji drogą korespondencyjną, powinni przesłać listem poleconym lub za pośrednictwem kuriera określone poniżej dokumenty w takim terminie, aby dotarły do Domu Maklerskiego BOŚ nie później niż w o statnim dn iu przyjmowania Ofert Sprzedaży Akcji do godziny 17.00: i) oryginał świadectwa depozytowego,
  ii) prawidłowo wypełniony i podpisany formularz Oferty Sprzedaży Akcji – przy czym podpis osoby składającej Ofertę Sprzedaży Akcji oraz jej umocowanie powinny by ć poświadczone przez pracownika podmiotu wystawiającego świadectwo depozytowe lub poświadczone przez notariusza. Wymienione powyżej dokumenty należy przesłać na adres: Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. ul. Marszałkowska 78/80 00-517 Warszawa z dopiskiem na kopercie „Skup akcji – NETMEDIA S.A. ”. Osoby składające zapis drogą korespondencyjną powinny uwzględnić w swoich działaniach fakt, że nadanie dokumentów związanych ze składaną Ofertą Sprzedaży Akcji nawet kilka dni przed zakończeniem okresu przyjmowania Ofert Sprzedaży może nie doprowadzić do skutecznego złożenia takiej Oferty Sprzedaży. Spółka oraz Dom Maklerski nie ponoszą jakiejkolwiek odpowiedzialności za skutki niedoręczonej w term inie korespondencji związanej z Ofertą Sprzedaży n iezależnie od sposobu i terminu jej nadania. VII. DZIAŁANIE ZA POŚREDNICTWEM PEŁNOMOCNIKA Złożenie zapisu na sprzedaż Akcji przez pełnomocnika jest możliwe na podstawie pełnomocnictwa sporządzonego w następującej fo rmie: i) pełnomocnictwa pisemnego, po świadczonego przez pracownika DM BOŚ S.A. lub podmiot, który wystawił świadectwo depozytowe, lub
  ii) pełnomocnictwa sporządzonego w formie aktu notarialnego lub
  iii) pełnomocnictwa z podpisem poświadczonym notarialnie. Heżeli przepisy prawa lub umowy m iędzynarodowe, których stroną jest Rzeczpospolita Polska nie stanowią inaczej pełnomocnictwo udzielane za granicą powinno zostać poświadczone przez notariusza i opatrzone apostille lub uwierzytelnione przez polskie przedstawicielst wo dyplomatyczne lub urzą d konsularny i przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego w Polsce. Pełnomocnictwo powinno zawierać dane osobowe osoby pełnomocnika i mocodawcy oraz winno upoważniać pełnomocnika do: 1) złożenia nieodwołalnej dyspozycji blokady Akcji z datą ważności do zakończenia sesji giełdowej w dniu przeniesienia własności Akcji w KDPW SA;


  2) złożenia w podmiocie prowadzącym rachunek papierów wartościowych mocodawcy nieodwołalnej dyspozycji wystawienia instrukcji rozliczeniowej, pozwalającej na przeniesienie własności Akcji na rzecz Spółki, na warunkach określonych w Ofercie;
  3) odbioru świadectwa depozytowego przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych mocodawcy, wystawionego dla zablokowanych Akcji w związku z Ofertą;
  4) złożenia świad ectwa depozytowego oraz Oferty Sprzedaży Akcji w odpowiedzi na Ofertę oraz innych niezbędnych oświadczeń i informacji związanych z odpowiedzią na Ofertę, w jednym z Punktów Obsługi Klienta DM BOŚ SA wskazanych w pkt. X Oferty. W przypadku, gdy pełnomocni ctwo zostanie udzielone osobie prawnej lub jednostce organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej osoba składająca Ofertę Sprzedaży poza dokumentem pełnomocnictwa zobowiązana jest przedstawić: i) aktualny wypis z odpowiedniego rejestru oraz umocowani e do złożenia zapisu, jeżeli nie wynika ono z przedstawionego wypisu z rejestru lub
  ii) w przypadku podmiotów mających siedzibę za granicą - aktualny wypis z odpowiedniego rejestru lub inny dokument urzędowy zawierający podstawowe dane o Pełnomocniku, z k tórego wynika jego status prawny, sposób reprezentacji, a także imiona i nazwiska osób uprawnionych do reprezentacji, opatrzony - jeżeli przepisy prawa lub umowy międzynarodowe, których stroną jest Rzeczypospolita Polska nie stanowią inaczej - apostille lub uwierzytelniony przez polskie przedstawicielstwo dyplomatyczne lub urząd konsularny i przetłumaczony na język polski przez tłumacza przysięgłego w Polsce. Banki Powiernicze składające zapisy w imieniu swoich klientów mogą zamiast pełnomocnictwa złożyć o świadczenie potwierdzające fakt posiadania odpowiedniego umocowania oraz instrukcji do złożenia zapisu na sprzedaż Akcji. VIII. NABYWANIE AKCJI OD AKCJONARIUSZY W ramach Oferty Spółka nabędzie nie więcej niż 1.000.000 (słownie: jeden milion ) Akcji Spółk i od akcjonariuszy, którzy złożą prawidłowo Oferty Sprzedaży Akcji w terminie przyjmowania Ofert Sprzedaży Akcji. W przypadku, gdy liczba Akcji objętych złożonymi Ofertami Sprzedaży Akcji w terminie przyjmowania Ofert Sprzedaży Akcji będzi e większa niż 1.000.000 (słownie: jeden milion ), wszystkie Oferty Sprzedaży Akcji zostaną zredukowane proporcjonalnie i zaokrąglone w dół. W przypadku, gdy po zastosowaniu proporcjonalnej redukcji Akcji pozostaną ułamkowe części Akcji, Akcje te będą alokowane kole jno poc ząwszy od największych Ofert Sprzedaży Akcji do najmniejszych, aż do całkowitego wyczerpania. Zaakceptowane zostaną wyłącznie Oferty Sprzedaży Akcji złożone zgodnie z powyższymi warunkami Oferty oraz procedurą składania Ofert Sprzedaży Akcji. W szczególno ści nie zostaną zaakceptowane Oferty Sprzedaży Akcji wypełnione nieprawidłowo lub niepodpisane lub oferty, do których nie dołączono lub dołączono błędnie sporządzone świadectwo depozytowe lub takie dla których świadectwo depozytowe nie zostanie po twierdzon e przez podmiot wystawiający takie świadectwo depozytowe. Akcje zostaną nabyte przez Spółkę poprzez przeniesienie własności Akcji poza rynkiem regulowanym pomiędzy akcjonariuszami, kt órzy złożą prawidłowe Oferty Sprzedaży Akcji (po uwzględnieniu ewentualn ej redukcji zgodnie z powyższymi postanowieniami Oferty). Przeniesienie własności Akcji pomiędzy akcjonariuszem a Spółką zostanie rozliczone w ramach systemu depozytowo -rozliczeniowego KDPW na podstawie instrukcji rozliczeniowych. Podmiotem pośredniczący m w przeniesieniu własności Akcji na Spółkę jest Dom Maklerski BOŚ S.A.
  IX. ZAPŁATA CENY ZAKUPU Wszystkie Akcje nabywane przez Spółkę w ramach Oferty zostaną opłacone w formie pieniężnej . Kwota stanowiąca iloczyn liczby Akcji nabywanych od poszczególny ch akcjonariuszy składających Oferty Sprzedaży Akcji (z uwzględnieniem ewentualnej redukcji zapisów) oraz ceny za jedną Akcję, zostanie przekazana na rachunki podmiotów prowadzących rachunki dla a kcjonariuszy (wystawiających instrukcje rozliczeniowe) zbior czo dla wszystkich akcjonariuszy posiadających rachunki papierów wartościowych w danym podmiocie. Kwota stanowiąca iloczyn ostatecznej liczby Akcji nabywanych od poszczególnych akcjonariuszy oraz ceny za jedną Akcję może zo stać pomniejszona o należną prowizję oraz inne opłaty, o ile taka prowizja lub opłaty będą pobrane przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowy ch Akcjonariusza zgodnie z taryfą opłat takiego podmiotu. Akcjonariusze zamierzający złożyć Oferty Sprzedaży Akcji powinni skont aktować się z podmiotami prowadzącymi ich rachunki papierów wartościowych w celu ustalenia wysokości opłat należnych tym podmiotom z tytułu przeniesienia własności Akcji w ramach Oferty. Przeniesienie Akcji będących przedmiotem Ofert Sprzedaży Akcji złożonyc h przez akcjonariuszy, powinno nastąpić niezwłocznie po otrzymaniu wyciągów z KDPW potwierdzających przeniesienie własności Akcji na Spółkę przez podmioty prowadzące rachunki papierów wartości owych dla tych akcjonariuszy. X. PUNKTY OBSŁUGI KLIENTA DM BOŚ S.A. Oferty Sprzedaży Akcji w odpowiedzi na Ofertę Spółki będą przyjmowane w Punktach Obsługi Klienta Domu Maklerskiego:
  Lp. Oddział/Miasto Kod Ulica Telefon
  1 Białystok 15-282 Piękna 1 (85) 744 -10-44
  2 Bielsko -Biała - AFI* 43-300 Cyniarska 36 (33) 812 -33-89
  3 Częstochowa 42-200 Al. NMP 2 (34) 361 -00-03 (34) 361 00 59
  4 Gdańsk 80-824 Podwale Przedmiejskie 30 (58) 320 -88-48
  5 Katowice 40-048 Kościuszki 43 (32) 606 -76-20
  6 Kielce 25-102 Warszawska 31 (41) 344 -45-25
  7 Koszalin - AFI* 75-950 1 Maja 18/9 (94) 346 -51-31
  8 Kraków 31-068 Stradomska 5a/10 (12) 433 -71-40
  9 Łódź 90-368 Piotrkowska 166/168 (42) 636 -00-05
  10 Olsztyn - AFI* 10-539 Dąbrowszczaków 8/9 (89) 527 28 82
  11 Poznań 60-523 Dąbrowskiego 79A (61)841 -14-12 (61) 847 -91-16


  12 Rzeszów 35-017 Moniuszki 8 (17) 853 -42-04
  13 Szczecin 70-535 Wielka Odrzańska 18/2 (91) 434 -44-30
  14 Warszawa 00-517 Marszałkowska 78/80 (22) 504 -33-00
  15 Wrocław 50-107 Sukiennice 6 (71) 344 -82-02
  AFI* - Agent Firmy Inwestycyjnej Załącznik 1 FORMULARZ Oferty Sprzedaży Akcji NETMEDIA S.A.
  Niniejszy dokument („Oferta Sprzedaży Akcji”), pod warunkiem prawidłowego wypełnienia, stanowi odpowiedź na ofertę nabycia Ak cji NETMEDIA
  S.A. („Oferta”, „Spółka”), ogłoszoną w dniu 28.02.2018 roku przez Spółk ę.
  Dane zamieszczone w niniejszym formularzu oraz przekazanych w załączeniu dokumentach zostaną przekazane Spółce w celu dokonan ia
  rozliczenia transakcji nabycia Akcji.
  1. Nazwa Domu Maklerskiego przyjmującego Ofertę Sprzedaży Akcji w imieniu Spółki
  Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A.
  2. Dane składającego Ofertę Sprzedaży Akcji (Akcjonariusza)
  =mię i nazwisko / Firma: ____________________________________________________________________________
  Ulica, nr domu, nr lokalu _____________________________ Kod: __ -___ Miejscowość: _______________Kraj: ______
  Telefon: __________ _________ __________
  Adres korespondencyjny ( jeśli inny niż powyższy )
  Ulica, nr domu, nr lokalu _____________________________ Kod: __ -___ Miejscow ość: _______________Kraj: ______
  PESEL, seria i nr. dok. tożsamości/REGON: _______________________________________
  (w przypadku nierezydentów numer i rodzaj dokumentu stwierdzającego tożsamość lub numer właściwego rejestru zagranicznego)
  Kod LEI _______________________________________
  (w przypadku osób prawnych, jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej oraz osób fizycznych prowadzących d ziałalność
  gospodarczą)
  Forma prawna składającego Ofertę: Status dewizowy składającego Ofertę:
  - os. fizyczna
  os. fizyczna
  os. fizyczna
  - rezydent
  rezydent - os. prawna
  os. prawna
  - nierezydent
  nierezydent - jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej
  jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej
  os. fizyczna
  -
  rezydent
  Osoby upoważnione do składania oświadczeń w imieniu osoby prawnej (imię i nazwisko):
  1. ____________________________________________________________________
  2. ___________ _________________________________________________________
  Numer i seria dokumentu tożsamości osób działających w imieniu osoby prawnej:
  1. ____________________________________________________________________
  2. ___________________________________________________________________


  3. Dane podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych akcjonariusza:
  Nazwa podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych:
  _________________________________________________________________________________________________________
  Numer konta KDPW, przez które zostanie dokonana transakcja: ____________________________________________________
  Numer rachunku papierów wartościowych Akcjonariusza: _________________________________________________________
  4. Akcje oferowane przez Akcjonariusza do sprzedaży
  Rodzaj akcji oferowanych do sprzedaży: zdematerializowane akcje zwykłe na okaziciela NETMED=A S.A., kod ISIN: PLNTMDA00018
  Liczba Akcji oferowanych przez Akcjonariusza do sprzedaży, zablokowanych w podmiocie prowadzącym rachunek papierów
  wartościowych: ___________________
  słownie: _____________________________________________________________________________________________
  Cena jednej akcji: 9,80 zł (słownie: dziewięć złoty ch i osiemdziesiąt groszy) Wartość Akcji oferowanych do sprzedaży: (iloczyn liczby Akcji oferowanych do sprzedaży i Ceny Zakupu): __________________
  słownie: ____________________________________________ _____________________________________________________________
  5. Oświadczenia składającego Ofertę Sprzedaży Akcji
  Ha, niżej podpisany(a) w imieniu własnym / jako pełnomocnik osoby /w imieniu firmy, którą reprezentuję, wskazanej w pkt 2 pow yżej oświadczam, że:
  (a) zapoznałem(am) się z treścią Oferty zakupu Akcji opublikowanej w dniu 28.02.2018 r. i akceptuję jej warunki, w szczególności zasady
  nabywania akcji Spółki od akcjonariuszy oraz zasady redukcji,
  (b) załączam świadectwo depozytowe wydane przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych potwierdzające dokonanie
  blokady Akcji, w liczbie wskazanej w pkt 4 i wydani e nieodwołalnej dyspozycji wystawienia instrukcji rozliczeniowej dla podmiotu
  prowadzącego rachunek papierów wartościowych zgodnie z warunkami Oferty,
  (c) Akcje są wolne od jakichkolwiek obciążeń i praw osób trzecich, w tym zastawu, zastawu rejestrowego, zastawu finansowego
  (d) niniejsza Oferta Sprzedaży Akcji jest ważna do dnia wskazanego w treści Oferty i do tego dnia nie może być odwołana ani w żaden inny sposób
  modyfikowana. Oferta ta może zostać przyjęta przez Spółkę także w części, przez co rozumie się m ożliwość nabycia przez Spółkę mniejszej
  liczby akcji niż wskazana w pkt 4, na warunkach określonych w Ofercie, jednak po tej samej cenie jednostkowej,
  (e) Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
  osobowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.) przez administratorów danych tj. Spółkę i Dom Maklers ki przyjmujący
  Ofertę Sprzedaży Akcji oraz przez inne podmioty, którym Spółka lub Dom Maklerski przyjmujący O fertę Sprzedaży Akcji powierzy przetwarzanie
  danych osobowych, dla celów realizacji Oferty Sprzedaży Akcji oraz wykonania obowiązków z nią związanych. Oświadczam, iż zost ałem/am
  poinformowany/a o prawie wglądu, uaktualniania oraz sprostowania moich danych osobowych.
  (f) Wyrażam zgodę na przekazywanie przez Dom Maklerski przyjmujący Ofertę Sprzedaży Akcji danych i informacji stanowiących tajemn icę
  zawodową oraz informacji związanych ze złożoną przeze mnie Ofertą Sprzedaży Akcji.
  Potwierdzam poprawność danych zawartych w niniejszej Ofercie Sprzedaży Akcji. _________________________________ _________________________________ _________________________________ Podpis osoby składającej Ofertę Sprzedaży Akcji Podpis i pieczęć pracownika podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych osoby składającej Ofertę Sprzedaży Akcji poświadczającego prawdziwość jej podpisu (w przypadku składania Oferty Sprzedaży Akcji drogą korespondencyjną)
  Data oraz podpis i pi eczęć pracownika przyjmującego Ofertę Sprzedaży Akcji  Treść w podglądzie może zawierać błędy powstałe podczas konwersji plików pdf.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Netmedia SA
ISIN:PLNTMDA00018
NIP:526-23-61-606
EKD: 79.90 pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana
Adres: ul. Woronicza 15 02-625 Warszawa
Telefon:+48 22 4920801
www:www.netmedia.com.pl
Komentarze o spółce NETMEDIA
2020-04-09 02-04-48
tuInwestor
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649