Raport.

NETIA SA (116/2017) Korekta oczywistej omyłki pisarskiej w raporcie bieżącym numer 116/2017

Zarząd Netia S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: "Spółka", "Netia") niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości, korektę oczywistej omyłki pisarskiej zaistniałej w raporcie numer 116/2017 z dnia 4 września 2017 roku. W raporcie, o którym mowa w zdaniu poprzednim, omyłkowo wskazano, iż przed transakcją nabycia 450 000 akcji Spółki dokonaną w dniu 1 września 2017 przez FIP 11 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych z siedzibą w Warszawie (dalej: "FIP 11 FIZAN") liczba posiadanych przez FIP 11 FIZAN głosów w Spółce wynosiła 73 763 199 głosów.
Zarząd wskazuje, iż po wyżej wskazanej transakcji FIP 11 FIZAN posiadał 76 763 199 głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki.
Pozostała treść raportu nie uległa zmianie.
Podstawa prawna:
§6 ust. 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (tekst jedn. Dz. U. z 2014 r., poz. 133) w zw. z art. 70 w związku z art. 69 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r., z późn. zm. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 184 poz. 1539).

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Netia SA
ISIN:PLNETIA00014
NIP:526-02-05-575
EKD: 64.20 działalność telekomunikacyjna
Adres: ul. Taśmowa 7 02-677 Warszawa
Telefon:+48 22 3522674
www:www.netia.pl
gpwlink:netia.gpwlink.pl
Kalendarium raportów
2019-04-25Raport za I kwartał
2019-08-13Raport półroczny
2019-10-24Raport za III kwartał
2019-04-25Raport za I kwartał
2019-08-13Raport półroczny
2019-10-24Raport za III kwartał
Komentarze o spółce NETIA
2019-03-24 04-03-07
iGPW
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 Tu Inwestor
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649