Raport.

NESTMEDIC SA (14/2018) Raport miesięczny Nestmedic S.A. za maj 2018 r.

Zarząd NESTMEDIC S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”) niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości raport miesięczny za maj 2018 r.
Załącznik: Raport miesięczny za maj 2018 r.
Podstawa prawna:
Pkt. 16 Załącznika do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010 roku - "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect".

Lista plików:

 • Załącznik nr: 1

  Pobierz plik
  RAPORT
  MIESIĘCZNY
  MAJ 2018
  Wrocław, 14.06.2018


  2
  Nazwa (firma) Nestmedic Spółka Akcyjna
  Siedziba Wrocław
  Adres ul. Krakowska 141-155, 50-428 Wrocław
  KRS 0000665017
  Numer telefonu +48 664 346 559
  Adres internetowy http://nestmedic.com/
  E-mail offi[email protected]
  Nestmedic S.A. jest innowacyjną spółką technologiczną działającą w obszarze telemedycyny i digital
  health. W ramach prowadzonej działalności produkuje i dostarcza mobilne rozwiązanie telemedyczne
  do zdalnego badania kardiotokograficznego (KTG) – system Pregnabit. Od 12.06.2017 r. Spółka
  notowana jest w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku New Connect.
  NESTMEDIC.COM
  MAJ 2018
  Ogłoszenie strategii korporacyjnej – 8 maja 2018 r. zarząd Spółki podjął uchwałę w przedmiocie
  przyjęcia Strategii Korporacyjnej Grupy Kapitałowej Nestmedic (Raport bieżący ESPI 14/2018).
  Przygotowana Strategia jest odpowiedzią na szybko postępującą globalizację i dynamiczne zmiany
  w branży telemedycznej. W ramach realizacji Strategii zarząd Emitenta zamierza skoncentrować się na
  następujących kierunkach działań: ekspansja międzynarodowa, ciągły rozwój produktu, pozyskanie
  strategicznych partnerów na rynku polskim. W związku z wdrożeniem Strategii ambicją zarządu
  Spółki jest:
  • osiągnięcie skumulowanej wielkości przychodów w latach 2018-2023 na poziomie 149–307 mln PLN;
  • zmiana struktury przychodów tak, aby w 2023 r. sprzedaż z obszaru usług stanowiła ponad 50% w strukturze przychodów;
  • udział eksportu w przychodach Grupy na poziomie ponad 90% na koniec 2023 r.;
  • uzyskanie marży EBITDA na koniec roku obrotowego 2023 na poziomie 50-60%.
  Ilość urządzeń Pregnabit dostępnych na rynku polskim – w maju 2018 r. Spółka udostępniała na
  rynku polskim 92 urządzenia, z których 88 funkcjonowało w formule komercyjnej. Od 1 stycznia do 31
  maja 2018 r. przeprowadzono 999 badań wobec 715 badań w całym 2017 r. 349 badań przeprowad-
  zono w okresie objętym niniejszym raportem. Z puli badań przypadających na maj 2018 r. 94 badania
  wykonano w ramach umowy z Medicover Sp. z o.o. Tę intensyfikację badań po stronie sieciowego part-
  nera Emitent odczytuje jako dobry prognostyk dla planów kolejnych wdrożeń w międzynarodowych
  sieciach medycznych. Działania sprzedażowe w maju 2018 r. wspierane były obecnością przedst-
  awicieli Spółki w szeregu wydarzeń edukacyjnych takich jak m.in. cykl konferencji dla ginekologów
  „Ginekologia 2018 – standardy postępowania, najnowsze doniesienia” oraz „Tydzień Godnego
  Porodu”, organizowany przez Fundację Rodzić po Ludzku.
  Informacje na temat realizacji celów emisji, jeżeli taka realizacja, choćby
  w części miała miejsce w okresie objętym raportem oraz inne istotne
  wydarzenia.
  Podstawowe informacje o Spółce  NESTMEDIC.COM
  3
  RAPORTY BIEŻĄCE I OKRESOWE EBI:
  Raport nr 7 (14.05.2018 r.) – Raport miesięczny Nestmedic S.A. za kwiecień 2018 r.
  Raport nr 8 (14.05.2018 r.) – Skonsolidowany oraz jednostkowy raport kwartalny za okres 01.07.2017–30.09.2017
  Raport nr 9 (14.05.2018 r.) – Korekta raportu 8/2018 (korekta pomyłki pisarskiej)
  RAPORTY BIEŻĄCE ESPI:
  Zestawienie wszystkich informacji opublikowanych przez Emitenta w trybie
  raportu bieżącego w okresie objętym raportem.
  MAJ 2018
  Udział w targach Hospitalar w Sao Paulo (Brazylia) – w maju 2018 r. zespół sprzedażowy Spółki
  uczestniczył w kluczowym wydarzeniu południowoamerykańskiej branży medycznej: targach Hospita-
  lar. Dzięki grantowi z PARP prezentowaliśmy system Pregnabit wśród uczestników międzynaro-
  dowych targów w Sao Paolo. Trwające do 25 maja targi Hospitalar to 90 tys. odwiedzających z 70
  krajów i 1,2 tys. wystawiających się firm. Wśród nich rozwiązanie Nestmedic cieszyło się dużym zaint-
  eresowaniem: podczas wydarzenia stoisko Spółki odwiedziło kilkaset osób, spośród których
  kilkadziesiąt osób odbyło z zespołem sprzedażowym Emitenta dłuższą rozmowę zakończoną wymianą
  danych kontaktowych i propozycją dalszych ustaleń po zakończeniu wydarzenia. Potencjalni partnerzy
  w przeważającej liczbie reprezentowali ośrodki medyczne i dystrybutorów z Brazylii, Peru, Kolumbii
  oraz Urugwaju. Niemal sto osób uczestniczyło też w specjalnej prezentacji nt. teleKTG, gdzie pokazy-
  wany był m.in. system Pregnabit. Obecnie przedstawiciele Spółki kontynuują i rozwijają biznesowe
  kontakty zawiązane na Hospitalar 2018.
  Rozwój ekspansji zagranicznej
  • w maju 2018 r. Spółka kontynuowała proces wdrożeń u partnerów z m.in. Europy, z którymi pod-
  pisała umowy pilotażowe w kwietniu br. W tym czasie Emitent przygotowywał personel medyczny
  potencjalnych partnerów do wdrożenia systemu Pregnabit. W maju 2018 r. przedstawiciele Spółki
  intensywnie pracowali także nad pozyskaniem kolejnych partnerów na rynkach zagranicznych. Przed-
  stawiciele Emitenta prezentowali możliwości systemu Pregnabit na specjalnych pokazach dla szerok-
  iego grona personelu medycznego z czołowych szpitali z Danii oraz Kataru. W ich efekcie Emitent
  rozpoczął kolejny etap prac nad komercyjnymi umowami w tych krajach.
  • 29 maja Emitent poinformował o nowym dyrektorze działu ekspansji zagranicznej spółki. Został nim
  Sławomir Bartoszcze, menedżer z wieloletnim doświadczeniem w obszarze komercjalizacji rozwiązań
  medycznych zdobytym w korporacjach takich jak CompuGroup Medical Poland, GlaxoSmithKline czy
  Pilva Kraków. To Sławomir Bartoszcze ma wspierać Spółkę w realizacji nowej Strategii Korporacyjnej
  Nestmedic, wedle której spółka do 2023 r. będzie dynamicznie zwiększać skalę sprzedaży za granicą.
  Raport nr 14 (08.05.2018 r.) – Przyjęcie Strategii Korporacyjnej Grupy Kapitałowej Nestmedic S.A. na lata 2018–2023
  Raport nr 15 (22.05.2018 r.) – Zawarcie umowy dotyczącej ograniczenia rozporządzania akcjami Spółki
  Raport nr 16 (25.05.2018 r.) – Ogłoszenie o Zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy


  4
  NESTMEDIC.COM
  MAJ 2018
  28.06.2018 r. – Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy
  W ocenie Zarządu Emitenta, w okresie objętym niniejszym raportem miesięcznym nie wystąpiły
  zdarzenia i nie pojawiły się nowe istotne tendencje w otoczeniu rynkowym Spółki, które mogłyby mieć
  istotne znaczenie dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych.
  Kalendarz inwestora, obejmujący wydarzenia mające mieć miejsce w maju
  2018 r. (lub później), które dotyczą Emitenta i są istotne z punktu widzenia
  interesów inwestorów, w szczególności daty publikacji raportów
  okresowych, planowanych walnych zgromadzeń, otwarcia subskrypcji,
  spotkań z inwestorami lub analitykami, oraz oczekiwany termin publikacji
  raportu analitycznego.
  Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym
  Emitenta, które w ocenie emitenta mogą mieć w przyszłości istotne skutki
  dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych Emitenta.
  Osoby reprezentujące Spółkę:
  Patrycja Wizińska-Socha Romuald Harwas
  Prezes Zarządu Członek Zarządu Konrad Kowalczuk
  Członek Zarządu


  Treść w podglądzie może zawierać błędy powstałe podczas konwersji plików pdf.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

Rozmowa z Mateuszem Zawadzkim - Prezesem Zarządu Ultimate Games

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Nestmedic SA
ISIN:PLNSTMD00010
NIP:8943054930
EKD: 26.60 produkcja urządzeń napromieniowujących, sprzętu elektromedycznego i elektoterapeutycznego
Adres: ul. Duńska 9 54-427 Wrocław
Telefon:+48 664346559
www:www.nestmedic.com
Komentarze o spółce NESTMEDIC
2019-05-24 17-05-03
tuInwestor
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649