Raport.

NANOGROUP SA (20/2018) 2018 Zawiadomienie w trybie art 69 ust 1 pkt 1 ustawy o ofercie publicznej

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Zarząd spółki NanoGroup S.A. z siedzibą w Warszawie ("Emitent", "Spółka") informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 17.07.2018 roku do Spółki wpłynęło zawiadomienie z dnia 16.07.2018 roku w trybie art. 69 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, od GPV I Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych z siedzibą w Warszawie ("GPV I" ) reprezentowany przez Copernicus Capital Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych z siedzibą w Warszawie ("TFI", "Towarzystwo"), o zmianie dotychczas posiadanego udziału w ogólnej liczbie głosów w spółce NanoGroup S.A. o następującej treści:
"Na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 184, poz. 1539 z późn. zm.), działając w imieniu Towarzystwa, występującego jako organ zarządzanego Funduszu, zawiadamiam, o zwiększeniu stanu posiadania akcji Spółki posiadanych przez GPV I, zwiększające dysponowaną przez GPVI ogólną liczbę głosów w Spółce - powyżej progu 33 1/3 %.
Zmiana stanu posiadania akcji Emitenta, powodująca zwiększenie dysponowaną przez Fundusz ogólną liczbę głosów w Spółce, powyżej progu 33 1/3 % nastąpiła na skutek wydania Funduszowi jako jedynemu wspólnikowi majątku pozostałego po likwidacji spółki portfelowej Funduszu tj. GPV I Inwestycje sp. z o.o. w likwidacji z siedzibą w Warszawie- zwana dalej jako ("Transakcja" ).
Zwiększenie progu 33 1/3 /5 nastąpiło z dniem 12 lipca 2018 roku wskutek zapisania akcji Spółki na rachunku papierów wartościowych Funduszu.
Przed Transakcją, Fundusz posiadał pośrednio, jako podmiot dominujący wobec GPV I Inwestycje Sp. z o.o. 4.570.000 (cztery miliony pięćset siedemdziesiąt tysięcy) akcji Spółki, które stanowiły 35,24% udziału w kapitale zakładowym i dawały prawo do 35,24% głosów na walnym zgromadzeniu, które stanowiły 35,24 % głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.
Po dokonaniu Transakcji, Fundusz posiada bezpośrednio 4.570.000 (cztery miliony pięćset siedemdziesiąt tysięcy) akcji Spółki, które stanowiła 35,24% udziału w kapitale zakładowym i dają prawo do 35,24% głosów na walnym zgromadzeniu, które stanowią 35,24 % głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.
Nie istnieją podmioty zależne od Funduszu, które posiadałyby akcje Spółki.
Fundusz nie posiada instrumentów finansowych, które po upływie terminu zapadalności bezwarunkowo uprawniałyby lub zobowiązywałyby ich posiadacza do nabycia akcji z prawami głosu wyemitowanych przez Spółkę."
Pełna treść Zawiadomienia w załączeniu.
Osoby reprezentujące Spółkę:
Marek Borzestowski - Prezes Zarządu
Adam Kiciak - Członek Zarządu

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:NanoGroup S.A
ISIN:PLNNGRP00011
NIP:521-37-57-847
EKD:
Adres:ul.Rakowiecka 36 Warszawa
Telefon:+48 604 741 303
www:nanogroup.eu
Komentarze o spółce NanoGroup
2019-12-12 08-12-37
tuInwestor
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649