Raport.

NANOGROUP SA (19/2018) Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Zarząd Spółki NanoGroup S.A.( "Spółka", "Emitent") informuje, iż w dniu 27 czerwca 2018 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło Uchwałę nr 18/06/2018 w sprawie zmiany statutu Spółki. Zgodnie z jej treścią zmianie uległy następujące zapisy:
§ 7 Statutu Spółki ust. 2 i 3 otrzymuje nowe następujące brzmienie:
"2. Kapitał zakładowy wynosi nie więcej niż 16.970.020,00 zł (szesnaście milionów dziewięćset siedemdziesiąt tysięcy dwadzieścia) złotych.
3. Kapitał zakładowy dzieli się na:
(a) 4.380.000 (cztery miliony trzysta osiemdziesiąt tysięcy) akcji serii A o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty) każda;
(b) 2.090.020 (dwa miliony dziewięćdziesiąt tysięcy dwadzieścia) akcji serii B o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty) każda;
(c) 1.050.000 (jeden milion pięćdziesiąt tysięcy) akcji serii C o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty) każda;
(d) 4.570.000 (cztery miliony pięćset siedemdziesiąt tysięcy) akcji serii D o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty) każda;
(e) 880.000 (osiemset osiemdziesiąt tysięcy) akcji serii F o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty) każda;
(f) nie więcej niż 4.000.000 (cztery miliony) akcji serii G o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty) każda."
§ 8 ust. 6 Statutu Spółki zdanie pierwsze nadając im nowe następujące brzmienie:
"Akcje serii F i G są akcjami na okaziciela."

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:NanoGroup S.A
ISIN:PLNNGRP00011
NIP:521-37-57-847
EKD:
Adres:ul.Rakowiecka 36 Warszawa
Telefon:+48 604 741 303
www:nanogroup.eu
Komentarze o spółce NanoGroup
2019-12-12 09-12-57
tuInwestor
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649