Raport.

NANOGROUP SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2018 QS

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. z? w tys. EUR 1 kwarta?(y) narastaj?co / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-03-31 1 kwarta?(y) narastaj?co / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-03-31 1 kwarta?(y) narastaj?co / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-03-31 1 kwarta?(y) narastaj?co / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-03-31 Przychody ze sprzeda?y 4 40 1 10 Pozosta?e przychody operacyjne -849 -513 -203 -123 Zysk/(Strata) operacyjny -823 -469 -197 -112 Zysk/(Strata) przed opodatkowaniem -823 -469 -197 -112 Zysk/(Strata) netto -815 -464 -195 -111 Zysk/(Strata) przypisany akcjonariuszom Jednostki Dominuj?cej -8 -5 -2 -1 Zysk/(Strata) netto przypisany/(a) udzia?om niekontroluj?cym -8344 -5721 -1802 -1236 Ca?kowite dochody/(straty) og??em -7531 -5164 -1997 -133 Przep?ywy pieni??ne netto z dzia?alno?ci operacyjnej -813 -557 -195 -133 Przep?ywy pieni??ne netto z dzia?alno?ci inwestycyjnej -737 -577 -176 -134 Przep?ywy pieni??ne netto z dzia?alno?ci finansowej -1619 -913 -387 -213 Przep?ywy pieni??ne netto razem 1177 -3303 282 -770 Podstawowy zysk netto na jedn? akcj? -1179 -4793 -282 -1117 Rozwodniony zysk netto na jedn? akcj? -0,06 -0,04 - - Aktywa razem 23042 16665 5475 3949 Kapita? w?asny przypisany akcjonariuszom jednostki dominuj?cej 13345 12676 3171 3004 Udzia?y niekontroluj?ce 6946 - 1651 - Kapita?y w?asne razem 23042 16665 5475 3949

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:NanoGroup S.A
ISIN:PLNNGRP00011
NIP:521-37-57-847
EKD:
Adres:ul.Rakowiecka 36 Warszawa
Telefon:+48 604 741 303
www:nanogroup.eu
Komentarze o spółce NanoGroup
2019-12-12 08-12-51
tuInwestor
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649