Raport.

MUZA SA (13/2018) Korekta raportu bieżącego nr 13/2018

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Zarząd MUZA S.A. informuje, że w raporcie nr 13/2018 z dnia 16 czerwca 2018 r. doszło do oczywistej omyłki pisarskiej w numerach uchwał.
Było:
"15/2017, 18/2017, 21/2017"
Powinno być:
"15/2018, 18/2018, 21/2018"
Pozostała treść raportu nie uległa zmianie.

Lista plików:

 • Załącznik nr: 1

  Pobierz plik
  Raport bieżący nr 13/2018

  Temat: Treść uchwa
  podj ętych przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy
  spó
  ki MUZA S.A. w dniu 16.06.2018 r.
  Podstawa prawna:
  Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

  Tre ść raportu:
  Zgodnie z § 19 ust. 1 pkt 6 i 9 Rozporz ądzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca
  2018 r. w sprawie informacji bie żących i okresowych przekazywanych przez
  emitentów papierów warto ściowych oraz warunków uznawania za równowa żne
  informacji wymaganych przepisami prawa pa ństwa nieb ęd ącego pa ństwem
  cz
  onkowskim, Zarz ąd Muza S.A. z siedzib ą w Warszawie dalej Emitent_ w
  za
  ączeniu przekazuje tre ść uchwa
  podj ętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
  Akcjonariuszy Emitenta w dniu 16 czerwca 2018 r.

  „Uchwa
  a Nr 1/2018
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spó
  ki pod firm ą
  „MUZA” S.A.
  z siedzib ą
  w Warszawie
  Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MUZA S.A . na podstawie art.
  409 § 1 kodeksu spó
  ek handlowych wybiera na przewo dniczącą WZA Ann ę
  Staniszewsk ą. ------------------------------------------------- ----------------------------
  Uchwa
  a wchodzi w życie z dniem podj ęcia.”-------------------------------
  Stanis
  aw St ępie ń stwierdzi
  , że: -----------------------------------------------
  - w g
  osowaniu tajnym nad powy ższ ą uchwa
  ą wa żne g
  osy oddano z 1.538.212
  akcji reprezentuj ących 54,92 % kapita
  u zak
  adowego Spó
  ki;
  ączna liczba
  wa żnych g
  osów wynios
  a 1.833.872; w g
  osowaniu oddano następuj ące g
  osy:
  -------------------------------------------------- -----------------------------------
  · za: 1.833.872 g
  osów, ---------------------------- ------------------------------
  · g
  osów przeciw ani wstrzymuj ących si ę nie oddano. ----------------------
  - Zwyczajne Walne Zgromadzenie jednog
  o śnie podj ę
  o powy ższ ą uchwa
  ę.


  „Uchwa
  a Nr 2/2018
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spó
  ki pod firm ą „MUZA” S.A.
  z siedzib ą w Warszawie
  Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MUZA S.A . postanawia przyjąć
  porz ądek obrad w brzmieniu zaproponowanym w og
  oszeniu Z arządu Spó
  ki o
  zwo
  aniu Zgromadzenia. ---------------------------- ------------------------------------
  Uchwa
  a wchodzi w życie z dniem podj ęcia.”---------------------------------
  Przewodnicz ąca Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdzi
  a, że:-
  - w g
  osowaniu jawnym nad powy ższ ą uchwa
  ą wa żne g
  osy oddano z 1.538.212
  akcji reprezentuj ących 54,92 % kapita
  u zak
  adowego Spó
  ki;
  ączna liczba
  wa żnych g
  osów wynios
  a 1.833.872; w g
  osowaniu oddano następuj ące g
  osy:
  -------------------------------------------------- -----------------------------------
  · za: 1.833.872 g
  osów, ---------------------------- ------------------------------
  · g
  osów przeciw ani wstrzymuj ących si ę nie oddano. ----------------------
  - Zwyczajne Walne Zgromadzenie podj ę
  o jednog
  o śnie powy ższ ą uchwa
  ę.

  „Uchwa
  a Nr 3/2018
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spó
  ki pod firm ą „MUZA” S.A.
  z siedzib ą w Warszawie
  Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MUZA S.A . na podstawie art.
  382 § 3 kodeksu spó
  ek handlowych przyjmuje sprawoz danie Rady Nadzorczej z
  oceny sprawozdania finansowego MUZA S.A. za 2017 ro k, oceny sprawozdania
  Zarz ądu z dzia
  alno ści Spó
  ki za 2017 rok, oraz oceny wniosku Zarz ądu w sprawie


  przeznaczenia zysku.----------------------------------
  Uchwa
  a wchodzi w życie z dniem podj ęcia.”--------------------------------
  Przewodnicz ąca Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdzi
  a, że:-
  - w g
  osowaniu jawnym nad powy ższ ą uchwa
  ą wa żne g
  osy oddano z 1.538.212
  akcji reprezentuj ących 54,92 % kapita
  u zak
  adowego Spó
  ki;
  ączna liczba
  wa żnych g
  osów wynios
  a 1.833.872; w g
  osowaniu oddano następuj ące g
  osy:
  -------------------------------------------------- -----------------------------------
  · za: 1.783.151 g
  osów, ---------------------------- ------------------------------
  · g
  osów przeciw nie oddano, ------------------------ ---------------------------
  · wstrzymuj ące si ę: 50.721 g
  osów. ---------------------------------- ----------
  - Zwyczajne Walne Zgromadzenie podj ę
  o powy ższ ą uchwa
  ę. -----------

  „Uchwa
  a Nr 4/2018
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spó
  ki pod firm ą „MUZA” S.A.
  z siedzib ą w Warszawie
  Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MUZA S.A . na podstawie art.
  393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 kodeksu spó
  ek handl owych oraz § 13 pkt 1 Statutu
  Spó
  ki zatwierdza sprawozdanie Zarz ądu z dzia
  alno ści Spó
  ki za 2017 rok.-------------
  --------------------------------------------------- --------------
  Uchwa
  a wchodzi w życie z dniem podj ęcia.”--------------------------------
  Przewodnicz ąca Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdzi
  a, że:-
  - w g
  osowaniu jawnym nad powy ższ ą uchwa
  ą wa żne g
  osy oddano z 1.538.212
  akcji reprezentuj ących 54,92 % kapita
  u zak
  adowego Spó
  ki;
  ączna liczba
  wa żnych g
  osów wynios
  a 1.833.872; w g
  osowaniu oddano następuj ące g
  osy:
  -------------------------------------------------- -----------------------------------


  · za: 1.783.151 g
  osów, ---------------------------- ------------------------------
  · g
  osów przeciw nie oddano, ------------------------ ---------------------------
  · wstrzymuj ące si ę: 50.721 g
  osów. ---------------------------------- ----------
  - Zwyczajne Walne Zgromadzenie podj ę
  o powy ższ ą uchwa
  ę. -----------

  Uchwa
  a Nr 5/2018
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spó
  ki pod firm ą „MUZA” S.A.
  z siedzib ą w Warszawie
  Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MUZA S.A . na podstawie art.
  393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 kodeksu spó
  ek handl owych oraz § 13 pkt 1 Statutu
  Spó
  ki zatwierdza sprawozdanie finansowe MUZA S.A. za 2017 rok.---------------------
  --------------------------------------------------- ----------
  Uchwa
  a wchodzi w życie z dniem podj ęcia.”--------------------------------
  Przewodnicz ąca Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdzi
  a, że:-
  - w g
  osowaniu jawnym nad powy ższ ą uchwa
  ą wa żne g
  osy oddano z 1.538.212
  akcji reprezentuj ących 54,92 % kapita
  u zak
  adowego Spó
  ki;
  ączna liczba
  wa żnych g
  osów wynios
  a 1.833.872; w g
  osowaniu oddano następuj ące g
  osy:
  · za: 1.783.151 g
  osów, ---------------------------- ------------------------------
  · g
  osów przeciw nie oddano, ------------------------ ---------------------------
  · wstrzymuj ące si ę: 50.721 g
  osów. ---------------------------------- ----------
  - Zwyczajne Walne Zgromadzenie podj ę
  o powy ższ ą uchwa
  ę. ---------------

  Uchwa
  a Nr 6/2018
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spó
  ki pod firm ą „MUZA” S.A.


  z siedzibą w Warszawie
  Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MUZA S.A . na podstawie art.
  382 § 3 oraz art. 395 § 5 kodeksu spó
  ek handlowych oraz § 13 pkt 1 Statutu Spó
  ki
  zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania z
  dzia
  alno ści grupy kapita
  owej MUZA S.A. i skonsolidowanego s prawozdania
  finansowego grupy kapita
  owej MUZA S.A. za 2017 rok .-----------------------------------
  --------------------------------------------
  Uchwa
  a wchodzi w życie z dniem podj ęcia.”-------------------------------
  Przewodnicz ąca Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdzi
  a, że:-
  - w g
  osowaniu jawnym nad powy ższ ą uchwa
  ą wa żne g
  osy oddano z 1.538.212
  akcji reprezentuj ących 54,92 % kapita
  u zak
  adowego Spó
  ki;
  ączna liczba
  wa żnych g
  osów wynios
  a 1.833.872; w g
  osowaniu oddano następuj ące g
  osy:
  -------------------------------------------------- -----------------------------------
  · za: 1.783.151 g
  osów, ---------------------------- ------------------------------
  · g
  osów przeciw nie oddano, ------------------------ ---------------------------
  · wstrzymuj ące si ę: 50.721 g
  osów. ---------------------------------- ----------
  Zwyczajne Walne Zgromadzenie podj ę
  o powy ższ ą uchwa
  ę. ------------

  Uchwa
  a Nr 7/2018
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spó
  ki pod firm ą „MUZA” S.A.
  z siedzib ą w Warszawie
  Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MUZA S.A . na podstawie art.
  393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 i § 5 kodeksu spó
  ek handlowych oraz § 13 pkt 1 Statutu
  Spó
  ki zatwierdza sprawozdanie Zarz ądu z dzia
  alno ści grupy kapita
  owej MUZA
  S.A. za 2017 rok. --------------------------------- ----------------------------------------
  Uchwa
  a wchodzi w życie z dniem podj ęcia.”--------------------------------


  Przewodnicząca Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdzi
  a, że:-
  - w g
  osowaniu jawnym nad powy ższ ą uchwa
  ą wa żne g
  osy oddano z 1.538.212
  akcji reprezentuj ących 54,92 % kapita
  u zak
  adowego Spó
  ki;
  ączna liczba
  wa żnych g
  osów wynios
  a 1.833.872; w g
  osowaniu oddano następuj ące g
  osy:
  -------------------------------------------------- -----------------------------------
  · za: 1.783.151 g
  osów, ---------------------------- ------------------------------
  · g
  osów przeciw nie oddano, ------------------------ ---------------------------
  · wstrzymuj ące si ę: 50.721 g
  osów. ---------------------------------- ----------
  - Zwyczajne Walne Zgromadzenie podj ę
  o powy ższ ą uchwa
  ę. -----------

  Uchwa
  a Nr 8/2018
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
  Spó
  ki pod firm ą „MUZA” S.A.
  z siedzib ą w Warszawie
  Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MUZA S.A . na podstawie art.
  393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 i § 5 kodeksu spó
  ek handlowych oraz § 13 pkt 1 Statutu
  Spó
  ki zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finan sowe Grupy Kapita
  owej
  MUZA S.A. za 2017 rok.--------------------------
  Uchwa
  a wchodzi w życie z dniem podj ęcia.”--------------------------------
  Przewodnicz ąca Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdzi
  a, że:-
  - w g
  osowaniu jawnym nad powy ższ ą uchwa
  ą wa żne g
  osy oddano z 1.538.212
  akcji reprezentuj ących 54,92 % kapita
  u zak
  adowego Spó
  ki;
  ączna liczba
  wa żnych g
  osów wynios
  a 1.833.872; w g
  osowaniu oddano następuj ące g
  osy:
  -------------------------------------------------- -----------------------------------
  · za: 1.783.151 g
  osów, ---------------------------- ------------------------------
  · g
  osów przeciw nie oddano, ------------------------ ---------------------------
  · wstrzymuj ące si ę: 50.721 g
  osów. ---------------------------------- ----------
  - Zwyczajne Walne Zgromadzenie podj ę
  o powy ższ ą uchwa
  ę. -----------


  „Uchwa
  a Nr 9/2018
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spó
  ki pod firm ą „Muza” S.A.
  z siedzib ą w Warszawie
  Zwyczajne Walne Zgromadzenie spó
  ki pod firm ą: MUZA spó
  ka akcyjna z
  siedzib ą w Warszawie („ Spó
  ka”), dzia
  aj ąc na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 kodeksu
  spó
  ek handlowych oraz § 13 pkt 5 i § 24 pkt 2 Stat utu Spó
  ki, niniejszym postanawia
  przeznaczy ć zysk, wykazany w sprawozdaniu finansowym Spó
  ki za rok obrotowy
  ko ńcz ący si ę w dniu 31 grudnia 2017 r., w kwocie 302.475,32 z
  (trzysta dwa tysiące
  czterysta siedemdziesi ąt pi ęć z
  otych 32/100), na kapita
  rezerwowy. -----------
  Uchwa
  a wchodzi w życie z dniem podj ęcia.”--------------------------------
  Przewodnicz ąca Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdzi
  a, że:-
  - w g
  osowaniu jawnym nad powy ższ ą uchwa
  ą wa żne g
  osy oddano z 1.538.212
  akcji reprezentuj ących 54,92 % kapita
  u zak
  adowego Spó
  ki;
  ączna liczba
  wa żnych g
  osów wynios
  a 1.833.872; w g
  osowaniu oddano następuj ące g
  osy:
  -------------------------------------------------- -----------------------------------
  · za: 1.783.151 g
  osów, ---------------------------- ------------------------------
  · przeciw: 50.721 g
  osów, --------------------------- ----------------------------
  · g
  osów wstrzymuj ących si ę nie oddano. -------------------------------------
  - Zwyczajne Walne Zgromadzenie podj ę
  o powy ższ ą uchwa
  ę. -----------

  „Uchwa
  a Nr 10/2018
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spó
  ki pod firm ą „Muza” S.A.
  z siedzib ą w Warszawie
  Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MUZA S.A ., w oparciu o art.
  395 § 2 pkt 3 kodeksu spó
  ek handlowych oraz § 13 p kt 3 Statutu Spó
  ki udziela
  Prezesowi Zarz ądu Marcinowi Garli ńskiemu absolutorium z wykonania obowi ązków
  za 2017 rok. -------------------------------------- -----------------------------------------
  Uchwa
  a wchodzi w życie z dniem podj ęcia.”--------------------------------


  Przewodnicząca Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdzi
  a, że:-
  - w g
  osowaniu tajnym nad powy ższ ą uchwa
  ą wa żne g
  osy oddano z 1.325.795
  akcji reprezentuj ących 47,34 % kapita
  u zak
  adowego Spó
  ki;
  ączna liczba
  wa żnych g
  osów wynios
  a 1.621.455; w g
  osowaniu oddano następuj ące g
  osy:
  -------------------------------------------------- -----------------------------------
  · za: 1.570.734 g
  osów, ---------------------------- ------------------------------
  · g
  osów przeciw nie oddano, ------------------------ ---------------------------
  · wstrzymuj ące si ę: 50.721 g
  osów. ---------------------------------- ----------
  - Marcin Garli ński - stosownie do art. 413 kodeksu spó
  ek handlowy ch nie
  g
  osowa
  przy podj ęciu powy ższej uchwa
  y,---------------------------
  - Zwyczajne Walne Zgromadzenie podj ę
  o powy ższ ą uchwa
  ę. -----------

  „Uchwa
  a Nr 11/2018
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spó
  ki pod firm ą „Muza” S.A.
  z siedzib ą w Warszawie
  Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MUZA S.A ., w oparciu o art.
  395 § 2 pkt 3 kodeksu spó
  ek handlowych oraz § 13 p kt 3 Statutu Spó
  ki udziela
  Wiceprezesowi Zarz ądu Ma
  gorzacie Czarzasty absolutorium z wykonania
  obowi ązków za 2017 rok. --------------------------------- ------------------------------
  Uchwa
  a wchodzi w życie z dniem podj ęcia.”--------------------------------
  Przewodnicz ąca Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdzi
  a, że: ---------
  - w g
  osowaniu tajnym nad powy ższ ą uchwa
  ą wa żne g
  osy oddano z 1.031.648
  akcji reprezentuj ących 36,84 % kapita
  u zak
  adowego Spó
  ki;
  ączna liczba
  wa żnych g
  osów wynios
  a 1.327.308; w g
  osowaniu oddano następuj ące g
  osy:
  -------------------------------------------------- -----------------------------------
  · za: 1.276.587 g
  osów, ---------------------------- ------------------------------
  · g
  osów przeciw nie oddano, ------------------------ ---------------------------
  · wstrzymuj ące si ę: 50.721 g
  osów. ---------------------------------- ----------


  - Ma
  gorzata Czarzasty - stosownie do art. 413 kodeks u spó
  ek handlowych nie
  g
  osowa
  a przy podj ęciu powy ższej uchwa
  y.------------
  - Zwyczajne Walne Zgromadzenie jednomy ślnie podj ę
  o powy ższ ą uchwa
  ę.

  „Uchwa
  a Nr 12/2018
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spó
  ki pod firm ą „Muza” S.A.
  z siedzib ą w Warszawie
  Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MUZA S.A . na podstawie art.
  395 § 5 kodeksu spó
  ek handlowych przyjmuje sprawoz danie Rady Nadzorczej z
  dzia
  alno ści za 2017 rok.------------------------------------ ---
  Uchwa
  a wchodzi w życie z dniem podj ęcia.”--------------------------------
  Przewodnicz ąca Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdzi
  a, że:-
  - w g
  osowaniu jawnym nad powy ższ ą uchwa
  ą wa żne g
  osy oddano z 1.538.212
  akcji reprezentuj ących 54,92 % kapita
  u zak
  adowego Spó
  ki;
  ączna liczba
  wa żnych g
  osów wynios
  a 1.833.872; w g
  osowaniu oddano następuj ące g
  osy:
  -------------------------------------------------- -----------------------------------
  · za: 1.783.151 g
  osów, ---------------------------- ------------------------------
  · g
  osów przeciw nie oddano, ------------------------ ---------------------------
  · wstrzymuj ące si ę: 50.721 g
  osów. ---------------------------------- ----------
  - Zwyczajne Walne Zgromadzenie podj ę
  o powy ższ ą uchwa
  ę. -----------

  „Uchwa
  a Nr 13/2018
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spó
  ki pod firm ą „Muza” S.A.
  z siedzib ą w Warszawie
  Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MUZA S.A . w oparciu o art.
  395 § 2 pkt 3 kodeksu spó
  ek handlowych oraz § 13 p kt 3 Statutu Spó
  ki udziela
  Przewodnicz ącemu Rady Nadzorczej Spó
  ki Stanis
  awowi St ępniowi absolutorium z
  wykonania obowi ązków za 2017 rok.-----------------------------


  Uchwa
  a wchodzi w życie z dniem podj ęcia.”--------------------------------
  Przewodnicz ąca Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdzi
  a, że:-
  - w g
  osowaniu tajnym nad powy ższ ą uchwa
  ą wa żne g
  osy oddano z 1.124.660
  akcji reprezentuj ących 40,16 % kapita
  u zak
  adowego Spó
  ki;
  ączna liczba
  wa żnych g
  osów wynios
  a 1.303.768; w g
  osowaniu oddano następuj ące g
  osy:
  -------------------------------------------------- -----------------------------------
  · za: 1.253.047 g
  osów, ---------------------------- ------------------------------
  · g
  osów przeciw nie oddano, ------------------------ ---------------------------
  · wstrzymuj ące si ę: 50.721 g
  osów. ---------------------------------- ----------
  - Stanis
  aw St ępie ń - stosownie do art. 413 kodeksu spó
  ek handlowych nie
  g
  osowa
  przy podj ęciu powy ższej uchwa
  y.----------------------------
  - Zwyczajne Walne Zgromadzenie podj ę
  o powy ższ ą uchwa
  ę. -----------

  „Uchwa
  a Nr 14/2018
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
  Spó
  ki pod firm ą „Muza” S.A.
  z siedzib ą w Warszawie
  Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MUZA S.A . w oparciu o art.
  395 § 2 pkt 3 kodeksu spó
  ek handlowych oraz § 13 p kt 3 Statutu Spó
  ki udziela
  cz
  onkowi Rady Nadzorczej Spó
  ki Grzegorzowi Ko
  tun iakowi absolutorium z
  wykonania obowi ązków za 2017 rok. --------------------------------- ----------------
  Uchwa
  a wchodzi w życie z dniem podj ęcia.”--------------------------------
  Przewodnicz ąca Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdzi
  a, że:-
  - w g
  osowaniu tajnym nad powy ższ ą uchwa
  ą wa żne g
  osy oddano z 1.538.212
  akcji reprezentuj ących 54,92 % kapita
  u zak
  adowego Spó
  ki;
  ączna liczba
  wa żnych g
  osów wynios
  a 1.833.872; w g
  osowaniu oddano następuj ące g
  osy:
  -------------------------------------------------- -----------------------------------
  · za: 1.783.151 g
  osów, ---------------------------- ------------------------------
  · g
  osów przeciw nie oddano, ------------------------ ---------------------------
  · wstrzymuj ące si ę: 50.721 g
  osów, ---------------------------------- ----------


  - Zwyczajne Walne Zgromadzenie podj ę
  o powy ższ ą uchwa
  ę. -----------

  „Uchwa
  a Nr 15/2018
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spó
  ki pod firm ą „Muza” S.A.
  z siedzib ą w Warszawie
  Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MUZA S.A . w oparciu o art.
  395 § 2 pkt 3 kodeksu spó
  ek handlowych oraz § 13 p kt 3 Statutu Spó
  ki udziela
  cz
  onkowi Rady Nadzorczej Spó
  ki Tomaszowi Wo
  ynko absolutorium z wykonania
  obowi ązków za 2017 rok. --------------------------------- ------------------------------
  Uchwa
  a wchodzi w życie z dniem podj ęcia.”--------------------------------
  Przewodnicz ąca Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdzi
  a, że:-
  - w g
  osowaniu tajnym nad powy ższ ą uchwa
  ą wa żne g
  osy oddano z 1.538.212
  akcji reprezentuj ących 54,92 % kapita
  u zak
  adowego Spó
  ki;
  ączna liczba
  wa żnych g
  osów wynios
  a 1.833.872; w g
  osowaniu oddano następuj ące g
  osy:
  -------------------------------------------------- -----------------------------------
  · za: 1.783.151 g
  osów, ---------------------------- ------------------------------
  · g
  osów przeciw nie oddano, ------------------------ ---------------------------
  · wstrzymuj ące si ę: 50.721 g
  osów, ---------------------------------- ----------
  - Zwyczajne Walne Zgromadzenie podj ę
  o powy ższ ą uchwa
  ę. -----------

  „Uchwa
  a Nr 16/2018
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spó
  ki pod firm ą „Muza” S.A.
  z siedzib ą w Warszawie
  Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MUZA S.A . w oparciu o art.
  395 § 2 pkt 3 kodeksu spó
  ek handlowych oraz § 13 p kt 3 Statutu Spó
  ki udziela
  cz
  onkowi Rady Nadzorczej Spó
  ki Krzysztofowi Czesz ejko-Sochackiemu
  absolutorium z wykonania obowi ązków w 2017 roku.-------------
  Uchwa
  a wchodzi w życie z dniem podj ęcia.”--------------------------------


  Przewodnicząca Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdzi
  a, że:-
  - w g
  osowaniu tajnym nad powy ższ ą uchwa
  ą wa żne g
  osy oddano z 1.538.212
  akcji reprezentuj ących 54,92 % kapita
  u zak
  adowego Spó
  ki;
  ączna liczba
  wa żnych g
  osów wynios
  a 1.833.872; w g
  osowaniu oddano następuj ące g
  osy:
  -------------------------------------------------- -----------------------------------
  · za: 1.783.151 g
  osów, ---------------------------- ------------------------------
  · g
  osów przeciw nie oddano, ------------------------ ---------------------------
  · wstrzymuj ące si ę: 50.721 g
  osów, ---------------------------------- ----------
  - Zwyczajne Walne Zgromadzenie podj ę
  o powy ższ ą uchwa
  ę. -----------

  „Uchwa
  a Nr 17/2018
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spó
  ki pod firm ą „Muza” S.A.
  z siedzib ą w Warszawie
  Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MUZA S.A . w oparciu o art.
  395 § 2 pkt 3 kodeksu spó
  ek handlowych oraz § 13 p kt 3 Statutu Spó
  ki udziela
  cz
  onkowi Rady Nadzorczej Spó
  ki Magdalenie Wo
  ek a bsolutorium z wykonania
  obowi ązków za 2017 rok. --------------------------------- ------------------------------
  Uchwa
  a wchodzi w życie z dniem podj ęcia.”--------------------------------
  Przewodnicz ąca Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdzi
  a, że:-
  - w g
  osowaniu tajnym nad powy ższ ą uchwa
  ą wa żne g
  osy oddano z 1.538.212
  akcji reprezentuj ących 54,92 % kapita
  u zak
  adowego Spó
  ki;
  ączna liczba
  wa żnych g
  osów wynios
  a 1.833.872; w g
  osowaniu oddano następuj ące g
  osy:
  -------------------------------------------------- -----------------------------------
  · za: 1.783.151 g
  osów, ---------------------------- ------------------------------
  · g
  osów przeciw nie oddano, ------------------------ ---------------------------
  · wstrzymuj ące si ę: 50.721 g
  osów, ---------------------------------- ----------
  - Zwyczajne Walne Zgromadzenie podj ę
  o powy ższ ą uchwa
  ę. -----------
  „Uchwa
  a Nr 18/2018
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spó
  ki pod firm ą „Muza” S.A.
  z siedzib ą w Warszawie
  Zwyczajne Walne Zgromadzenie spó
  ki: „MUZA” Spó
  ka Akcyjna z siedzibą
  w Warszawie („ Spó
  ka”), dzia
  aj ąc na podstawie art. 393 pkt. 5, art. 430, art. 432, art.
  448, art. 449 oraz art. 453 § 2 i § 3 Kodeksu spó
  e k handlowych, niniejszym
  postanawia co nast ępuje: --------------------------------------------- -------------------
  § 1.
  Program motywacyjny
  1. Walne Zgromadzenie uchwala, pod warunkiem wpisania do rejestru
  przedsi ębiorców Krajowego Rejestru S ądowego warunkowego podwy ższenia
  kapita
  u zak
  adowego Spó
  ki uchwalonego na podstawi e § 3 niniejszej
  uchwa
  y, program motywacyjny polegaj ący na emisji Warrantów
  Subskrypcyjnych (zdefiniowanych w § 2 ust. 1 niniej szej uchwa
  y),
  uprawniaj ących do obj ęcia Akcji (zdefiniowanych w § 3 ust. 1 niniejszej
  uchwa
  y) („ Program Motywacyjny ”). ---------------------------------------
  2. Program Motywacyjny b ędzie przeznaczony dla: ---------------------------
  a) cz
  onków Zarz ądu oraz Rady Nadzorczej Spó
  ki lub spó
  ek zale żnych od
  Spó
  ki; ------------------------------------------- ------------------------------
  b) pracowników, wspó
  pracowników i doradców Spó
  ki lub jej spó
  ek
  zale żnych. --------------------------------------------- ------------------------
  3. Walne Zgromadzenie upowa żnia Zarz ąd Spó
  ki do sporz ądzenia imiennego
  wykazu osób obj ętych Programem Motywacyjnym wraz z liczb ą Warrantów
  przeznaczonych dla poszczególnych osób. Obj ęcie Programem Motywacyjnym
  cz
  onków Zarz ądu Spó
  ki wymaga zgody Rady Nadzorczej. ----------- --
  4. Zarz ąd Spó
  ki jest uprawniony do: ---------------------- ----------------------
  a) przyj ęcia regulaminu Programu Motywacyjnego, ------------ ----------
  b) ustalenia tre ści indywidualnych umów o uczestnictwo w Programie
  Motywacyjnym, ------------------------------------- -------------------------


  przy czym zarówno regulamin jak i umowy o uczestnictwo w Programie
  Motywacyjnym mog ą przewidywa ć dodatkowe warunki, od których zale ży mo żliwo ść
  nabycia Warrantów lub obj ęcia Akcji przez uczestników Programu Motywacyjnego.

  § 2.
  Emisja warrantów subskrypcyjnych
  1. W celu realizacji Programu Motywacyjnego Walne Zgro madzenie postanawia
  wyemitowa ć do 268.558 (dwieście sze śćdziesi ąt osiem tysi ęcy pi ęćset
  pi ęć dziesi ąt osiem) warrantów subskrypcyjnych serii A („ Warranty
  Subskrypcyjne ”). ----------------------------------------------- ----------------
  2. Warranty Subskrypcyjne zostan ą wyemitowane w terminie ustalonym przez
  Zarz ąd, po rejestracji w rejestrze przedsi ębiorców Krajowego Rejestru
  S ądowego warunkowego podwy ższenia kapita
  u zak
  adowego dokonanego
  niniejsz ą uchwa
  ą. Zarz ąd uprawniony jest do emitowania Warrantów
  Subskrypcyjnych w transzach. ---------------------- ---------------------------
  3. Warranty Subskrypcyjne zostan ą wyemitowane w postaci dokumentów i mog ą
  by ć wydawane w odcinkach zbiorowych. ----------------- -------------------
  4. Warranty Subskrypcyjne zostan ą wyemitowane nieodp
  atnie. ------------
  5. Uprawnion ą do obj ęcia Warrantów Subskrypcyjnych w rozumieniu art. 453 § 3
  pkt 1 KSH b ędzie podmiot prowadz ący dzia
  alno ść maklersk ą wybrany przez
  Zarz ąd („ Firma Inwestycyjna ”). Warranty Subskrypcyjne zostan ą nast ępnie
  zaoferowane przez Firm ę Inwestycyjn ą do bezp
  atnego nabycia uczestnikom
  Programu Motywacyjnego, wskazanym przez Zarz ąd. ---------------------
  6. Emisja Warrantów Subskrypcyjnych zostanie przeprowa dzona poza ofertą
  publiczn ą, o której mowa w art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 29 li pca 2005 r. o ofercie
  publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów fi nansowych do
  zorganizowanego systemu obrotu oraz o spó
  kach publ icznych. ---------
  7. Warranty Subskrypcyjne b ęd ą niezbywalne z wyj ątkiem: -----------------
  a) nieodp
  atnego zbycia Warrantów Subskrypcyjnych prze z Firmę
  Inwestycyjn ą na rzecz uczestników Programu Motywacyjnego; -----


  b) zbycia na rzecz innego uczestnika Programu Motywacy jnego – za zgodą
  Zarz ądu. ----------------------------------------------- ------------------------
  8. Firma Inwestycyjna nie b ędzie uprawniona do obj ęcia Akcji z tytu
  u posiadania
  Warrantów Subskrypcyjnych. ------------------------ --------------------------
  9. Warranty Subskrypcyjne b ęd ą podlega ć dziedziczeniu. --------------------
  10. Jeden Warrant Subskrypcyjny b ędzie uprawnia
  do obj ęcia 1 (jednej) Akcji.
  -------------------------------------------------- ------------------------------------
  11. Wynikaj ące z Warrantów Subskrypcyjnych prawo obj ęcia Akcji b ędzie mog
  o
  zosta ć wykonane w terminie 10 lat od dnia podj ęcia niniejszej uchwa
  y, tj. do
  dnia 15 czerwca 2028 roku. ------------------------ ----------------------------
  § 3.
  Warunkowe podwy ższenie kapita
  u zak
  adowego
  1. Walne Zgromadzenie postanawia warunkowo podwy ższy ć kapita
  zak
  adowy
  Spó
  ki o kwot ę nie wi ększ ą ni ż 537.116,- z
  (pięćset trzydzie ści siedem tysi ęcy
  sto szesna ście) poprzez emisj ę nie wi ęcej ni ż 268.558 (dwieście sze śćdziesi ąt
  osiem tysi ęcy pi ęćset pi ęćdziesi ąt osiem) akcji zwyk
  ych na okaziciela serii C o
  warto ści nominalnej 2 z
  (dwa z
  ote) ka żda („ Akcje ”). --------------------
  2. Celem warunkowego podwy ższenia kapita
  u jest przyznanie praw do obj ęcia
  Akcji posiadaczom Warrantów Subskrypcyjnych, które zostaną wyemitowane
  przez Spó
  k ę na podstawie niniejszej uchwa
  y. ----------------- -------------
  3. Obj ęcie Akcji w wykonaniu praw z Warrantów Subskrypcyjn ych może nast ąpi ć
  w terminie wskazanym w § 2 ust. 11 niniejszej uchwa
  y. ------------------
  4. Akcje mog ą zosta ć obj ęte w zamian za wk
  ady pieni ężne. ----------------
  5. Cena emisyjna Akcji b ędzie wynosi ć 2 z
  (dwa z
  ote). ---------------------
  6. Obj ęte przez posiadaczy Warrantów Subskrypcyjnych Akcje zostaną
  wyemitowane w formie zdematerializowanej oraz nie z ostaną wydane w formie
  dokumentów. --------------------------------------- ------------------------------
  7. Akcje b ęd ą uczestniczy ć w dywidendzie na zasadach nast ępuj ących: ---
  a) Akcje zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych
  najpó źniej w dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Z gromadzenia
  w sprawie podzia
  u zysku, uczestnicz ą w dywidendzie pocz ąwszy od zysku


  za poprzedni rok obrotowy, tzn. od dnia 1 stycznia roku obrotowego
  poprzedzaj ącego bezpo średnio rok, w którym akcje te zosta
  y zapisane po
  raz pierwszy na rachunku papierów warto ściowych, -------------------
  b) Akcje zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych w
  dniu przypadaj ącym po dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego
  Zgromadzenia w sprawie podzia
  u zysku, uczestnicz ą w dywidendzie
  pocz ąwszy od zysku za rok obrotowy, w którym akcje te zo sta
  y zapisane
  po raz pierwszy na rachunku papierów warto ściowych, tzn. od dnia 1
  stycznia tego roku obrotowego. -------------------- ------------------------
  8. Walne Zgromadzenie postanawia, że Akcje b ęd ą przedmiotem ubiegania si ę o
  ich dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym pro wadzonym przez Gie

  Papierów Warto ściowych w Warszawie S.A., a tak że wyra ża zgod ę na:
  a) ubieganie si ę o dopuszczenie i wprowadzenie Akcji do obrotu na r ynku
  regulowanym prowadzonym przez Gie
  d ę Papierów Warto ściowych w
  Warszawie S.A.; ----------------------------------- --------------------------
  b) dokonanie dematerializacji Akcji w Krajowym Depozyc ie Papierów
  Warto ściowych S.A. -------------------------------------- -------------------
  9. Upowa żnia si ę Zarz ąd oraz - w odniesieniu do czynno ści prawnych
  okre ślonych w art. 379 § 1 Kodeksu spó
  ek handlowych - R adę Nadzorcz ą, do:
  -------------------------------------------------- ------------------------------------
  a) zawarcia z Firm ą Inwestycyjn ą umowy, której przedmiotem b ędzie obj ęcie
  Warrantów Subskrypcyjnych, a tak że ustalenie zasad oraz warunków
  zbywania przez Firm ę Inwestycyjn ą Warrantów Subskrypcyjnych na rzecz
  uczestników Programu Motywacyjnego;
  b) podj ęcia wszelkich niezb ędnych dzia
  a ń maj ących na celu dopuszczenie i
  wprowadzenie Akcji do obrotu na rynku regulowanym p rowadzonym przez
  Gie
  d ę Papierów Warto ściowych w Warszawie S.A., w tym do z
  o żenia
  wszelkich wniosków, dokumentów lub zawiadomie ń do Komisji Nadzoru
  Finansowego oraz do Gie
  dy Papierów Warto ściowych w Warszawie S.A., a
  tak że dokonania innych czynno ści w powy ższym celu; ----------------


  c) podj ęcia wszelkich niezb ędnych dzia
  a ń maj ących na celu dokonanie
  dematerializacji Akcji, a w szczególno ści do zawarcia z Krajowym
  Depozytem Papierów Warto ściowych S.A. umowy o rejestracj ę Akcji w
  depozycie papierów warto ściowych; --------------------------------------
  d) podj ęcia wszelkich innych czynno ści faktycznych lub prawnych
  niezb ędnych do wykonania postanowie ń wynikaj ących z niniejszej uchwa
  y.
  -------------------------------------------------- --------------------------------
  § 4.
  Wy
  ączenie prawa poboru
  W interesie Spó
  ki pozbawia si ę dotychczasowych akcjonariuszy Spó
  ki w ca
  o ści
  prawa poboru Warrantów Subskrypcyjnych oraz Akcji. Przyjmuje się do wiadomo ści
  pisemn ą opini ę Zarz ądu uzasadniaj ącą powody pozbawienia prawa poboru Warrantów
  Subskrypcyjnych oraz Akcji dotychczasowych akcjonar iuszy Spó
  ki oraz
  proponowan ą cen ę emisyjn ą Warrantów Subskrypcyjnych oraz Akcji, która to opi nia
  stanowi Za
  ącznik nr 1 do niniejszej uchwa
  y. ----------------- ----------------------

  § 5.
  Zmiana Statutu Spó
  ki
  1. W zwi ązku z warunkowym podwy ższeniem kapita
  u zak
  adowego Spó
  ki
  dokonanym na podstawie niniejszej uchwa
  y Walne Zgr omadzenie postanawia
  doda ć nowy § 6a Statutu Spó
  ki w brzmieniu:
  „ § 6a. 1 . Określa si ę warto ść nominaln ą warunkowego podwy ższenia kapita
  u
  zak
  adowego Spó
  ki na kwot ę nie wy ższ ą ni ż 537.116,- z
  (pięćset trzydzie ści siedem
  tysi ęcy sto szesna ście). --------------------------------------------- ---------------------
  2 . Warunkowe podwy ższenie kapita
  u zak
  adowego nast ępuje w drodze emisji
  nowych akcji zwyk
  ych na okaziciela serii C o warto ści nominalnej 2 z
  (dwa z
  ote)
  ka żda, w liczbie nie wi ększej ni ż 268.558 (dwieście sze śćdziesi ąt osiem tysi ęcy
  pi ęć set pi ęćdziesi ąt osiem). ----------------------------------------- --------------------
  3 . Cena emisyjna akcji serii C b ędzie wynosi ć 2 z
  (dwa z
  ote). ----------
  4 . Akcje serii C mog ą zosta ć obj ęte przez uprawnionych z warrantów
  subskrypcyjnych serii A emitowanych na podstawie uc hwa
  y nr 18 Walnego


  Zgromadzenia z dnia 16.06.2018 r. w sprawie przyjęcia programu motywacyjnego,
  emisji warrantów subskrypcyjnych z wy
  ączeniem prawa poboru, warunkowego
  podwy ższenia kapita
  u zak
  adowego z wy
  ączeniem prawa poboru, ubiegania si ę o
  dopuszczenie akcji emitowanych w ramach warunkowego podwyższenia kapita
  u
  zak
  adowego do obrotu na rynku regulowanym i ich de materializacji, oraz związanej z
  tym zmiany Statutu Spó
  ki.” ----------------------- -------------------------------------
  2. Upowa żnia si ę Rad ę Nadzorcz ą do sporz ądzenia tekstu jednolitego Statutu
  Spó
  ki z uwzgl ędnieniem zmian wynikaj ących z niniejszej uchwa
  y i tre ści
  o świadczenia Zarz ądu w przedmiocie dookre ślenia wysoko ści kapita
  u
  zak
  adowego Spó
  ki.” ------------------------------ -----------------------------
  § 6.
  Wej ście w życie

  Uchwa
  a wchodzi w życie z chwil ą podj ęcia, z zastrze żeniem skutków
  wymagaj ących wpisu do rejestru przedsi ębiorców Krajowego Rejestru
  S ądowego.” ------------------------------------------ -----------------------------

  Za
  ącznik nr 1 do uchwa
  y nr 18/2018

  Warszawa, dnia 21 maja 2018 r.

  Opinia zarz
  ądu spó
  ki MUZA spó
  ka akcyjna z siedzib ą w Warszawie uzasadniaj ąca
  powody pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy Sp ó
  ki prawa poboru warrantów
  subskrypcyjnych serii A oraz akcji serii C oraz pro ponowan
  ą cen ę emisyjn ą warrantów
  subskrypcyjnych serii A oraz akcji serii C  Niniejsza opinia Zarz ądu spó
  ki MUZA spó
  ka akcyjna z siedzib ą w Warszawie („Spó
  ka”),
  zosta
  a sporz
  ądzona na podstawie art. 433 § 2 i 6 w zwi ązku z art. 453 § 1 Kodeksu spó
  ek
  handlowych.
  Na dzie
  ń 16 czerwca 2018 r. roku planowane jest Zwyczajne W alne Zgromadzenie Spó
  ki w
  celu podj
  ęcia m.in. uchwa
  y w sprawie przyj ęcia programu motywacyjnego, emisji warrantów
  subskrypcyjnych z wy

  ączeniem prawa poboru, warunkowego podwy ższenia kapita
  u
  zak
  adowego z wy

  ączeniem prawa poboru, ubiegania si ę o dopuszczenie akcji emitowanych
  w ramach warunkowego podwy
  ższenia kapita
  u zak
  adowego do obrotu na rynku
  regulowanym i ich dematerializacji, oraz zwi
  ązanej z tym zmiany Statutu Spó
  ki
  („ Uchwa
  a ”).
  Uchwa
  a przewiduje wprowadzenie programu motywacyjn ego adresowanego do cz
  onków
  Zarz
  ądu oraz Rady Nadzorczej Spó
  ki lub spó
  ek zale żnych od Spó
  ki, a tak że pracowników,
  wspó
  pracowników i doradców Spó
  ki lub jej spó
  ek z ale
  żnych. Program motywacyjny
  realizowany b
  ędzie poprzez emisj ę maksymalnie 274.719 (dwie ście siedemdziesi ąt cztery
  tysi
  ące siedemset dziewi ętna ście) warrantów subskrypcyjnych serii A, z których k a żdy
  uprawnia do obj
  ęcia 1 (jednej) akcji serii C. Akcje serii C zostan ą wyemitowane na podstawie
  Uchwa
  y, w ramach warunkowego podwy
  ższenia kapita
  u zak
  adowego – w liczbie nie
  wi
  ększej ni ż 274.719 (dwie ście siedemdziesi ąt cztery tysi ące siedemset dziewi ętna ście).
  Proponowane jest, aby warranty subskrypcyjne serii A emitowane by
  y nieodp
  atnie.
  Natomiast proponowana cena emisyjna jednej akcji zw yk
  ej na okaziciela serii C, które maj
  ą
  by
  ć wydawane posiadaczom warrantów subskrypcyjnych wye mitowanych przez Spó
  k ę,
  wynosi 2 z
  (dwa z
  ote).
  W ocenie Zarz
  ądu Spó
  ki, zaproponowanie wybranym osobom zwi ązanym z dzia
  alno ścią
  Spó
  ki warrantów subskrypcyjnych serii A oraz akcji serii C w ramach programu
  motywacyjnego przyczyni si
  ę, poprzez zwi ązanie tych osób ze Spó
  k ą, do intensywniejszego
  zaanga
  żowania tych osób w prac ę dla Spó
  ki, dostarczaj ąc im dodatkowej motywacji, a tym
  samym b
  ędzie mia
  o pozytywny wp
  yw na wyniki Spó
  ki i jej s ytuacj ę gospodarcz ą.
  Zaoferowanie warrantów subskrypcyjnych serii A nieo dp
  atnie, oraz ustalenie ceny emisyjnej
  akcji serii C na kwot
  ę 2 z
  , stanowi ć ma form ę gratyfikacji za wk
  ad osób obj ętych
  programem motywacyjnym w dotychczasow
  ą dzia
  alno ść Spó
  ki.
  Wskazane powy
  żej okoliczno ści sprawiaj ą, że pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy
  w ca
  o
  ści prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii A o raz akcji serii C jest zasadne i
  le
  ży w interesie Spó
  ki.
  Maj
  ąc na wzgl ędzie powy ższe, Zarz ąd Spó
  ki rekomenduje Zwyczajnemu Walnemu
  Zgromadzeniu Spó
  ki g
  osowanie za podj
  ęciem uchwa
  y w sprawie przyj ęcia programu
  motywacyjnego, emisji warrantów subskrypcyjnych z w y

  ączeniem prawa poboru,
  warunkowego podwy
  ższenia kapita
  u zak
  adowego z wy
  ączeniem prawa poboru, ubiegania
  si
  ę o dopuszczenie akcji emitowanych w ramach warunkow ego podwy ższenia kapita
  u


  zak
  adowego do obrotu na rynku regulowanym i ich dematerializacji, oraz zwi ązanej z tym
  zmiany Statutu Spó
  ki.

  _______________
  Marcin Garli
  ński
  Prezes Zarz
  ądu
  _______________
  Ma
  gorzata Czarzasty Wiceprezes Zarz ądu

  Przewodnicz ąca Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdzi
  a, że:-
  - w g
  osowaniu jawnym nad powy ższ ą uchwa
  ą wa żne g
  osy oddano z 1.538.212
  akcji reprezentuj ących 54,92 % kapita
  u zak
  adowego Spó
  ki;
  ączna liczba
  wa żnych g
  osów wynios
  a 1.833.872; w g
  osowaniu oddano następuj ące g
  osy:
  -------------------------------------------------- -----------------------------------
  · za: 1.783.151 g
  osów, ---------------------------- ------------------------------
  · przeciw: 50.721 g
  osów, --------------------------- ----------------------------
  · g
  osów wstrzymuj ących si ę nie oddano, -------------------------------------
  - Zwyczajne Walne Zgromadzenie podj ę
  o powy ższ ą uchwa
  ę. -----------
  Odnotowano sprzeciw do powy ższej uchwa
  y nr 18/2018. ------------------------

  „Uchwa
  a Nr 19/2018
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spó
  ki pod firm ą „Muza” S.A.
  z siedzib ą w Warszawie
  Zwyczajne Walne Zgromadzenie spó
  ki: „MUZA” Spó
  ka Akcyjna z siedzibą
  w Warszawie („Spó
  ka”) niniejszym postanawia wprowa dzić program opcji
  mened żerskich dla kadry zarz ądzaj ącej Spó
  ki na warunkach okre ślonych w niniejszej
  uchwale. ------------------------------------------ -----------------------------------------
  § 1.
  1. Program opcji mened żerskich ma na celu stworzenie w Spó
  ce mechanizmu
  s
  u żącego wynagrodzeniu cz
  onków kadry mened żerskiej Spó
  ki za ich wk
  ad w
  osi ągni ęte przez Spó
  k ę wyniki finansowe, polegaj ącego na umo żliwieniu im


  nabycia akcji w
  asnych Spó
  ki na warunkach określonych w niniejszej uchwale.

  2. Akcje, których nabycie zostanie zaoferowane uczestn ikom programu opcji
  mened żerskich pochodzi ć b ęd ą z realizowanego przez Spó
  k ę, na podstawie
  uchwa
  y nr 10/2016 Walnego Zgromadzenia z dnia 25 c zerwca 2016 roku,
  programu skupu akcji w
  asnych, przy czym na realiza cję programu opcji
  mened żerskich mog ą zosta ć przeznaczone zarówno akcje ju ż nabyte przez Spó
  k ę
  jak i te, które Spó
  ka nab ędzie w ramach wskazanego programu skupu akcji po
  dniu podj ęcia niniejszej uchwa
  y. --------------------------- -----------------------
  3. Akcje, które nie zostan ą nabyte przez uprawnionych w ramach programu opcji
  mened żerskich, zostan ą umorzone zgodnie z celem programu skupu akcji w
  as nych
  obj ętego uchwa
  ą nr 10/2016 Walnego Zgromadzenia z dnia 25 czerwca 2016
  roku. --------------------------------------------- ---------------------------------------
  § 2.
  Uczestnikami programu opcji mened żerskich, uprawnionymi do nabycia akcji
  Spó
  ki w jego ramach, s ą nast ępuj ące osoby: ----------------------------------------
  1. Marcin Garli ński – Prezes Zarz ądu, ----------------------------------------
  2. Ma
  gorzata Czarzasty – Wiceprezes Zarz ądu. ----------------------------
  § 3.
  Na zasadach okre ślonych w niniejszej uchwale uczestnikom programu op cji
  mened żerskich zostaje przyznana opcja nabycia akcji Spó
  k i (prawo nabycia od Spó
  ki
  jej akcji po cenie wskazanej w niniejszej uchwale), w liczbie odpowiednio dla:
  1. Marcin Garli ński – do 50.000 (s
  ownie: pi ęćdziesi ąt tysi ęcy) akcji;
  2. Ma
  gorzata Czarzasty – do 50.000 (s
  ownie: pi ęćdziesi ąt tysi ęcy) akcji.

  § 4.
  1. Program opcji mened żerskich trwa ć b ędzie 2 lata, w okresie od dnia 1 lipca 2018
  roku do dnia 30 czerwca 2020 roku. ---------------- -------------------------------
  2. Cena akcji, po której uprawnieni w ramach programu opcji menedżerskich b ęd ą
  mogli naby ć akcje Spó
  ki, wynosi 2 z
  (s
  ownie: dwa) za jedn ą akcj ę.
  § 5.


  W terminie 21 dni od dnia podjęcia niniejszej uchwa
  y, Zarz ąd za zgod ą Rady
  Nadzorczej (a w przypadku uczestników programu opcj i menedżerskich b ęd ących
  cz
  onkami Zarz ądu – Rada Nadzorcza), zawrze z uczestnikami program u opcji
  mened żerskich umowy opcji, okre ślaj ące szczegó
  owe warunki przyznania i realizacji
  prawa opcji, z uwzgl ędnieniem postanowie ń niniejszej uchwa
  y. -----------------
  § 6.
  Uchwa
  a wchodzi w życie z chwil ą podj ęcia.” ------------------------------

  Przewodnicz ąca Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdzi
  a, że:-
  - w g
  osowaniu jawnym nad powy ższ ą uchwa
  ą wa żne g
  osy oddano z 1.538.212
  akcji reprezentuj ących 54,92 % kapita
  u zak
  adowego Spó
  ki;
  ączna liczba
  wa żnych g
  osów wynios
  a 1.833.872; w g
  osowaniu oddano następuj ące g
  osy:
  -------------------------------------------------- -----------------------------------
  · za: 1.783.151 g
  osów, ---------------------------- ------------------------------
  · przeciw: 50.721 g
  osów, --------------------------- ----------------------------
  · g
  osów wstrzymuj ących si ę nie oddano, -------------------------------------
  - Zwyczajne Walne Zgromadzenie podj ę
  o powy ższ ą uchwa
  ę. -----------
  Odnotowano sprzeciw do powy ższej uchwa
  y nr 19/2018. ------------------------

  „Uchwa
  a Nr 20/2018
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spó
  ki pod firm ą „Muza” S.A.
  z siedzib ą w Warszawie
  Zwyczajne Walne Zgromadzenie spó
  ki: „MUZA” Spó
  ka Akcyjna z siedzibą
  w Warszawie („ Spó
  ka”) niniejszym postanawia co nast ępuje: -------------------

  § 1.

  Walne Zgromadzenie postanawia dokona ć zmiany statutu Spó
  ki w ten sposób,
  ż e:  a) § 2 Statutu Spó
  ki otrzymuje brzmienie :
  „ § 2 . Siedzib ą Spó
  ki jest miasto sto
  eczne Warszawa.”;

  b) wprowadzenie do wyliczenia w § 3 ust. 1 Statutu Spó
  ki otrzymuje
  brzmienie: ---------------------------------------- ---------------------------------
  „ 1 . Przedmiotem przedsi ębiorstwa Spó
  ki jest:”; --------------------------- -

  c) § 3 ust. 3 Statutu Spó
  ki otrzymuje brzmienie : ---------------------------
  „ 3 . Istotna zmiana przedmiotu dzia
  alno ści Spó
  ki nie powoduje obowi ązku
  wykupu akcji, o którym mowa w art. 417 § 1 kodeksu spó
  ek handlowych, pod
  warunkiem, że uchwa
  a o zmianie przedmiotu dzia
  alno ści powzi ęta b ędzie
  wi ększo ści ą dwóch trzecich g
  osów w obecno ści osób reprezentuj ących co najmniej
  po
  ow ę kapita
  u zak
  adowego.”; -------------------------- -----------------------------

  d) uchyla si ę § 6 ust. 6 Statutu Spó
  ki ; -----------------------------------------

  e) § 10 Statutu Spó
  ki otrzymuje brzmienie : ---------------------------------
  „ § 10. 1 . Walne Zgromadzenia mog ą by ć zwyczajne lub nadzwyczajne.
  2 . Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwo
  uje Zarz ąd najpó źniej na dzie ń 30
  czerwca ka żdego roku. Rada Nadzorcza mo że zwo
  a ć zwyczajne Walne
  Zgromadzenie, je żeli Zarz ąd go nie zwo
  a w terminie wskazanym w zdaniu
  poprzednim. --------------------------------------- ----------------------------------------
  3 . Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwo
  uje Zarz ąd w miar ę potrzeby lub
  na żądanie akcjonariuszy reprezentuj ących co najmniej 1/20 (jedn ą dwudziest ą)
  kapita
  u zak
  adowego. ----------------------------- --------------------------------------
  4 . Zwo
  anie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na w niosek
  akcjonariuszy powinno nast ąpi ć w ci ągu dwóch tygodni od daty zg
  oszenia wniosku.  5. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie mo że by ć równie ż zwo
  ane przez Rad ę
  Nadzorcz ą, a tak że przez akcjonariuszy reprezentuj ących co najmniej po
  ow ę kapita
  u
  zak
  adowego lub co najmniej po
  ow ę ogó
  u g
  osów w Spó
  ce.”; -----------------

  f) § 11 Statutu Spó
  ki otrzymuje brzmienie : ---------------------------------
  „ § 11 . Akcjonariusze mog ą uczestniczy ć w Walnym Zgromadzeniu osobi ście
  lub przez swoich pe
  nomocników. Pe
  nomocnictwo do u czestniczenia w Walnym
  Zgromadzeniu winno by ć udzielone w formie pisemnej lub w postaci elektron icznej.”;
  g) § 14 Statutu Spó
  ki otrzymuje brzmienie : ---------------------------------
  „ § 14 . Nabycie i zbycie nieruchomo ści, u żytkowania wieczystego lub udzia
  u w
  nieruchomo ści nie wymagaj ą uchwa
  y Walnego Zgromadzenia.”;

  h) § 15 Statutu Spó
  ki otrzymuje brzmienie : ---------------------------------
  „ § 15. 1 . Rada Nadzorcza sk
  ada si ę z 5 do 9 cz
  onków wybranych przez Walne
  Zgromadzenie. W przypadku z
  o żenia wniosku o wybór cz
  onków Rady Nadzorczej w
  drodze g
  osowania oddzielnymi grupami, liczb ę cz
  onków Rady Nadzorczej
  wybieranych w tym trybie ustala Walne Zgromadzenie w drodze uchwa
  y, przy czym
  liczba ta winna si ę mie ści ć w granicach wskazanych w zdaniu poprzednim. ---
  2 . Rada Nadzorcza wybiera spo śród swego grona Przewodnicz ącego i Wice-
  przewodnicz ącego, a w miar ę potrzeby tak że Sekretarza Rady. -------------------
  3 . Kadencja cz
  onków Rady Nadzorczej wynosi pi ęć lat i jest kadencj ą
  wspóln ą. ------------------------------------------------- ----------------------------------
  4 . Rada Nadzorcza mo że odwo
  a ć Przewodnicz ącego, Wiceprzewodnicz ącego i
  Sekretarza Rady z pe
  nienia w Radzie Nadzorczej tyc h funkcji, z jednoczesnym
  dokonaniem wyboru ze swego grona innych osób do pe
  nienia tych funkcji. ---
  5 . Ust ępuj ący cz
  onkowie Rady Nadzorczej mog ą by ć wybrani ponownie.
  6 . W przypadku wyga śni ęcia mandatu jednego lub wi ększej liczby cz
  onków
  Rady Nadzorczej przed up
  ywem kadencji, pozostali c z
  onkowie Rady Nadzorczej
  uprawnieni s ą do kooptacji w ich miejsce odpowiednio jednego lub większej liczby
  cz
  onków Rady Nadzorczej, w drodze uchwa
  y podj ętej bezwzgl ędn ą wi ększo ści ą


  wszystkich pozosta
  ych cz
  onków Rady Nadzorczej. Dokonana kooptacja wymaga
  zatwierdzenia przez najbli ższe Walne Zgromadzenie. Je żeli najbli ższe Walne
  Zgromadzenie nie zatwierdzi kooptacji, mandat cz
  on ka Rady Nadzorczej powo
  anego
  w trybie okre ślonych w niniejszym ust ępie wygasa z dniem, w którym zamkni ęte
  zosta
  y obrady najbli ższego Walnego Zgromadzenia.”; --------------------- -------

  i) § 16 Statutu Spó
  ki otrzymuje brzmienie : ---------------------------------
  „ § 16. 1 . Cz
  onkowie Rady Nadzorczej wykonuj ą swe prawa i obowi ązki tylko
  osobi ście. ---------------------------------------------- ------------------------------------
  2 . Posiedzenie Rady Nadzorczej zwo
  uje Przewodnicz ący, a w razie jego
  nieobecno ści Wiceprzewodnicz ący Rady. Pierwsze posiedzenie nowo wybranej Rady
  Nadzorczej zwo
  uje Zarz ąd, niezw
  ocznie po jej powo
  aniu, a przewodniczy mu do
  chwili wyboru nowego Przewodnicz ącego cz
  onek Rady Nadzorczej wskazany przez
  Zarz ąd. ------------------------------------------------ -------------------------------------
  3 . Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywaj ą si ę w miar ę potrzeb, jednak że nie
  rzadziej ni ż raz na kwarta
  . ---------------------------------- ----------------------------
  4 . Posiedzenie Rady Nadzorczej zwo
  ane na wniosek Za rządu lub cz
  onka Rady
  Nadzorczej powinno odby ć si ę najpó źniej w ci ągu 14 dni od daty zg
  oszenia wniosku
  Przewodnicz ącemu lub Wiceprzewodnicz ącemu Rady.”;

  j) § 17 Statutu Spó
  ki otrzymuje brzmienie : ---------------------------------
  „ 17. 1 . Rada Nadzorcza podejmuje uchwa
  y bezwzgl ędn ą wi ększo ści ą g
  osów
  cz
  onków Rady obecnych na posiedzeniu, a w przypadk u równej ilości g
  osów
  decyduj ący nale ży do Przewodnicz ącego. --------------------------------------------
  2 . Dla wa żno ści uchwa
  Rady Nadzorczej wymagane jest zaproszenie
  wszystkich cz
  onków Rady z przynajmniej trzydniowym wyprzedzeniem, a w
  sytuacjach nag
  ych – co najmniej z jednodniowym wyp rzedzeniem. -------------
  3 . Rada Nadzorcza mo że podejmowa ć wa żne uchwa
  y tak że w przypadku
  braku formalnego zwo
  ania, je żeli wszyscy cz
  onkowie Rady Nadzorczej uczestnicz ą
  w posiedzeniu i żaden z nich nie wyrazi
  sprzeciwu ani co do odbycia posiedzenia, ani
  co do umieszczenia poszczególnych spraw w porz ądku obrad posiedzenia. ----


  4. Rada Nadzorcza na wniosek Przewodnicz ącego mo że podejmowa ć uchwa
  y
  w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpo średniego porozumiewania
  si ę na odleg
  o ść. ------------------------------------------------- -------------------------
  5 . Cz
  onkowie Rady Nadzorczej mog ą bra ć udzia
  w podejmowaniu uchwa

  oddaj ąc swój g
  os na pi śmie za po średnictwem innego cz
  onka Rady Nadzorczej.”;

  k) § 18 punkt 1 Statutu Spó
  ki otrzymuje brzmienie : ----------------------
  „1) ocena sprawozdania Zarz ądu z dzia
  alno ści Spó
  ki oraz sprawozdania
  finansowego za ubieg
  y rok obrotowy, w zakresie ich zgodności z ksi ęgami i
  dokumentami, jak i ze stanem faktycznym, oraz wnios ków Zarządu dotycz ących
  podzia
  u zysku albo pokrycia straty, a tak że sk
  adanie Walnemu Zgromadzeniu
  corocznego pisemnego sprawozdania z wyników tej oce ny,”; --------------------

  l) § 18 punkt 3 Statutu Spó
  ki otrzymuje brzmienie : ----------------------
  „3) zawieranie i rozwi ązywanie umów z cz
  onkami Zarz ądu, przy czym Rada
  Nadzorcza mo że upowa żni ć Przewodnicz ącego lub Wiceprzewodnicz ącego Rady do
  dokonania takiej czynno ści,”; --------------------------------------------- -------------

  m) § 18 punkt 12 Statutu Spó
  ki otrzymuje brzmienie : ---------------------
  „12) wybór firmy audytorskiej do badania sprawozdan ia finansowego Spó
  ki,”;
  n) § 19 Statutu Spó
  ki otrzymuje brzmienie : ---------------------------------
  „ § 19. 1 . Zarząd Spó
  ki jest wieloosobowy. ----------------------- -----------
  2 . Zarz ąd Spó
  ki jest wybierany i odwo
  ywany przez Rad ę Nadzorcz ą. Rada
  Nadzorcza mo że powierzy ć wybranym cz
  onkom Zarz ądu funkcj ę Prezesa i
  Wiceprezesa Zarz ądu. ----------------------------------------------- --------------------
  3 . Kadencja cz
  onka Zarz ądu wynosi pi ęć lat. -------------------------------
  4 . Cz
  onek Zarz ądu mo że by ć w ka żdej chwili odwo
  any przez Rad ę
  Nadzorcz ą, co jednak nie narusza uprawnie ń cz
  onków Zarz ądu z umów o prac ę lub
  umów o zarz ądzanie. ------------------------------------------- --------------------------


  5. Cz
  onkowie Zarz ądu mog ą by ć zatrudnieni w Spó
  ce na podstawie cywilno-
  prawnych umów o zarz ądzanie. ------------------------------------------- -------------
  6 . Zarz ąd Spó
  ki kieruje ca
  okszta
  tem dzia
  alno ści Spó
  ki oraz reprezentuje
  Spó
  k ę na zewn ątrz.”; -------------------------------------------- ------------------------

  o) § 20 Statutu Spó
  ki otrzymuje brzmienie : ---------------------------------
  „ § 20. 1 . Do sk
  adania o świadcze ń w imieniu Spó
  ki oraz podpisywania
  dokumentów zawieraj ących tego rodzaju o świadczenia s ą upowa żnieni: Prezes
  Zarz ądu jednoosobowo lub
  ącznie dwóch cz
  onków Zarz ądu albo cz
  onek Zarz ądu

  ą cznie z prokurentem. ------------------------------ -------------------------------------
  2.Z zastrze żeniem § 18 pkt. 3) czynno ści prawnych z zakresu prawa pracy z
  pracownikami zatrudnionymi w przedsi ębiorstwie Spó
  ki dokonywa ć mo że
  jednoosobowo Prezes Zarz ądu albo wyznaczona przez niego osoba.”;

  p) § 24 Statutu Spó
  ki otrzymuje brzmienie : ---------------------------------
  „ § 24. 1 . Zysk roczny powsta
  y po potr ąceniu wszelkich wydatków, strat oraz
  nale żnego podatku dochodowego przeznacza si ę na: -------------------------------
  1) dywidend ę dla akcjonariuszy Spó
  ki w wysoko ści corocznie okre ślanej
  uchwa
  ą Walnego Zgromadzenia, chyba że walne Zgromadzenie uchwali
  podzia
  zysku rocznego z wy
  ączeniem dywidendy, --------------------
  2) inne cele stosownie do obowi ązuj ących przepisów prawa i uchwa
  Walnego
  Zgromadzenia. ------------------------------------- --------------------------
  2 . W przypadku uchwalenia dywidendy dla akcjonariusz y Spó
  ki za dany rok
  obrotowy, termin wyp
  aty dywidendy oraz dat ę ustalenia prawa do dywidendy
  uchwala Walne Zgromadzenie.”; --------------------- ---------------------------------

  q) § 27 Statutu Spó
  ki otrzymuje brzmienie : ---------------------------------
  „ § 27 . Odpisy sprawozdania Zarz ądu z dzia
  alno ści Spó
  ki i sprawozdania
  finansowego wraz z odpisem sprawozdania Rady Nadzor czej oraz opinii bieg
  ego
  rewidenta s ą wydawane akcjonariuszom na ich żądanie, najpó źniej na pi ętna ście dni
  przed Walnym Zgromadzeniem.”; --------------------- --------------------------------  r) § 28 ust. 1 Statutu Spó
  ki otrzymuje brzmienie : -------------------------
  „ 1 . W przypadku rozwi ązania i likwidacji spó
  ki Walne Zgromadzenie
  wyznacza na wniosek Rady Nadzorczej jednego lub wi ęcej likwidatorów i okre śla
  sposób prowadzenia likwidacji. Do momentu wyznaczen ia likwidatorów przez Walne
  Zgromadzenie funkcj ę likwidatorów pe
  ni ą cz
  onkowie Zarz ądu.”; --------------

  s) § 29 Statutu Spó
  ki otrzymuje brzmienie : ---------------------------------
  „ § 29. 1 . Og
  oszenia Spó
  ki zamieszczane b ęd ą stosownie do wymogów
  przepisów prawa w Monitorze S ądowym i Gospodarczym. -----------------------
  2 . Niezale żnie od zamieszczania og
  osze ń w Monitorze S ądowym i
  Gospodarczym Spó
  ka mo że zamieszcza ć og
  oszenia w dzienniku ogólnopolskim
  wybranym przez Zarz ąd.”. ---------------------------------------------- ----------------

  a) § 30 Statutu Spó
  ki otrzymuje brzmienie : ---------------------------------
  „ § 30. Postanowienie § 15 ust. 3 Statutu w brzmieniu nada nym uchwa
  ą nr 20
  Walnego Zgromadzenia z dnia 16.06.2018 r. dotyczy t akże cz
  onków Rady
  Nadzorczej pe
  ni ących funkcj ę w dniu zarejestrowania tej uchwa
  y w rejestrze
  przedsi ębiorców, tzn. kadencja tych cz
  onków Rady Nadzorcze j ulega wyd
  użeniu do
  5 lat i staje si ę kadencj ą wspóln ą.”; ----------------------------------------------- -----

  b) § 31 Statutu Spó
  ki otrzymuje brzmienie : ---------------------------------
  „ § 31. Postanowienie § 19 ust. 3 Statutu w brzmieniu nada nym uchwa
  ą nr 20
  Walnego Zgromadzenia z dnia 16.06.2018 r. dotyczy t akże cz
  onków Zarz ądu
  pe
  ni ących funkcj ę w dniu zarejestrowania tej uchwa
  y w rejestrze prz edsiębiorców,
  tzn. kadencja tych cz
  onków Zarz ądu ulega wyd
  u żeniu do 5 lat.”. ---------------

  § 2.
  Uchwa
  a wchodzi w życie z chwil ą podj ęcia, z zastrze żeniem skutków
  wymagaj ących wpisu do rejestru przedsi ębiorców Krajowego Rejestru S ądowego.”
  Przewodnicz ąca Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdzi
  a, że:-
  - w g
  osowaniu jawnym nad powy ższ ą uchwa
  ą wa żne g
  osy oddano z 1.538.212
  akcji reprezentuj ących 54,92 % kapita
  u zak
  adowego Spó
  ki;
  ączna liczba
  wa żnych g
  osów wynios
  a 1.833.872; w g
  osowaniu oddano następuj ące g
  osy:
  -------------------------------------------------- -----------------------------------
  · za: 1.783.151 g
  osów, ---------------------------- ------------------------------
  · przeciw: 50.721 g
  osów, --------------------------- ----------------------------
  · g
  osów wstrzymuj ących si ę nie oddano, -------------------------------------
  - Zwyczajne Walne Zgromadzenie podj ę
  o powy ższ ą uchwa
  ę. -----------
  Odnotowano sprzeciw do powy ższej uchwa
  y nr 20/2018. ------------------------
  „Uchwa
  a Nr 21/2018
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spó
  ki pod firm ą „Muza” S.A.
  z siedzib ą w Warszawie
  Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MUZA S.A . zapozna
  o się z
  przed
  o żonym przez Zarz ąd Spó
  ki raportem Zarz ądu Spó
  ki na temat przestrzegania
  „Dobrych Praktyk Spó
  ek Notowanych na GPW” przez sp ó
  kę w roku 2017. --
  Uchwa
  a wchodzi w życie z dniem podj ęcia.”--------------------------------

  Przewodnicz ąca Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdzi
  a, że:-
  - w g
  osowaniu jawnym nad powy ższ ą uchwa
  ą wa żne g
  osy oddano z 1.538.212
  akcji reprezentuj ących 54,92 % kapita
  u zak
  adowego Spó
  ki;
  ączna liczba
  wa żnych g
  osów wynios
  a 1.833.872; w g
  osowaniu oddano następuj ące g
  osy:
  -------------------------------------------------- -----------------------------------
  · za: 1.783.151 g
  osów, ---------------------------- ------------------------------
  · przeciw: 50.721 g
  osów, --------------------------- ----------------------------
  · g
  osów wstrzymuj ących si ę nie oddano, -------------------------------------
  - Zwyczajne Walne Zgromadzenie podj ę
  o powy ższ ą uchwa
  ę. -----------


  Treść w podglądzie może zawierać błędy powstałe podczas konwersji plików pdf.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny


WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:MUZA SA
ISIN:PLMUZA000019
NIP:526-020-42-80
EKD: 58.11 wydawanie książek
Adres: ul. Sienna 73 00-833 Warszawa
Telefon:+48 22 6211775
www:www.muza.com.pl
Kalendarium raportów
2021-09-30Raport półroczny
2021-11-26Raport za III kwartał
2021-09-30Raport półroczny
2021-11-26Raport za III kwartał
Komentarze o spółce MUZA
2021-08-04 21-08-19
tuInwestor
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor