Raport.

MUZA SA (12/2018) Skup akcji własnych

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Lista plików:

 • Załącznik nr: 1

  Pobierz plik

  Temat: Skup akcji w
  asnych


  Raport bie żący nr 12/2018

  Podstawa prawna:
  art. 2 ust. 3 Rozporz ądzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/10 52

  Zarz ąd MUZA S.A. z siedzib ą w Warszawie ("Spó
  ka"), informuje, że spó
  ka w dniach 05.06.2018 -
  12.06.2018 roku dzia
  aj ąc w imieniu w
  asnym naby
  a na w
  asny rachunek 1101 akcje Spó
  ki.
  Celem skupu akcji w
  asnych jest umorzenie (raport b ieżą cy nr 25/2016), na podstawie uchwa
  y
  Walnego Zgromadzenia Akcjonariusza Spó
  ki nr 10 z d nia 25 czerwca 2016 roku oraz uchwa
  y
  Zarz ądu Spó
  ki z dnia 19 lipca 2016r.
  Ś rednia jednostkowa cena nabycia wynios
  a 3,0942 z
  o tych za sztukę.

  Warto ść nominalna jednej akcji wynosi 2,00 z
  , a
  ączna warto ść nominalna akcji skupionych w dniach
  05.06.2018 - 12.06.2018 roku wynosi 2202,00 z
  . Nab yty pakiet stanowi (0,0393%) kapita
  u
  zak
  adowego i daje 1101 g
  osów (0,0338%) na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.

  Od dnia rozpocz ęcia programu skupu akcji w
  asnych tj. 20.07.2016 (r aport bieżący nr 25/2016) do
  12.06.2018 (raport bie żący nr 12/2018) Spó
  ka posiada
  ącznie 37.325 sztuk akcji w
  asnych,
  stanowi ących (1,3328%) kapita
  u zak
  adowego i daj ących 37.325 g
  osów (1,1447%) na Walnym
  Zgromadzeniu Akcjonariuszy.
  Walor ISIN Data i czas trans. K/S Gie
  da Kurs Liczba PW Warto ść
  MZA PLMUZA000019
  2018-06-05 10:14 K WWA
  3,1400 197 618,58
  MZA PLMUZA000019
  2018-06-06 09:00 K WWA
  3,0800 230 708,40
  MZA PLMUZA000019
  2018-06-07 11:02 K WWA
  3,0800 197 606,76
  MZA PLMUZA000019
  2018-06-08 09:00 K WWA
  3,0800 172 529,76
  MZA PLMUZA000019
  2018-06-11 09:13 K WWA
  3,0800 117 360,36
  MZA PLMUZA000019
  2018-06-12 11:52 K WWA
  3,1000 188 582,80
  3,0942 1 101 3 406,66  Treść w podglądzie może zawierać błędy powstałe podczas konwersji plików pdf.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:MUZA SA
ISIN:PLMUZA000019
NIP:526-020-42-80
EKD: 58.11 wydawanie książek
Adres: ul. Sienna 73 00-833 Warszawa
Telefon:+48 22 6211775
www:www.muza.com.pl
gpwlink:muza.gpwlink.pl
Kalendarium raportów
2019-04-30Raport roczny
2019-05-29Raport za I kwartał
2019-09-30Raport półroczny
2019-11-28Raport za III kwartał
2019-04-30Raport roczny
2019-05-29Raport za I kwartał
2019-09-30Raport półroczny
Komentarze o spółce MUZA
2019-03-26 19-03-42
iGPW
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 Tu Inwestor
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649