Raport.

MURAPOL (57/2018) Otrzymanie żądań od obligatariuszy obligacji serii T, U, W, Z

Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Zarząd MURAPOL S.A. ("Emitent") informuje, że w dniu 30 lipca 2018 roku Emitent otrzymał:
- dwa żądania zobowiązujących go do nabycia łącznie 103 sztuk obligacji serii T na podstawie punktów 7.2.03 lit. p oraz 7.2.05 Warunków Emisji Obligacji serii T; która to seria obejmowała łączną ilość obligacji 10 000 o wartości nominalnej 1000 PLN tj. łączna wartość nominalna serii wynosiła 10 mln PLN;
- cztery żądania zobowiązujących go do nabycia łącznie 205 sztuk obligacji serii U na podstawie punktów 7.2.03 lit. p oraz 7.2.05 Warunków Emisji Obligacji serii U; która to seria obejmowała łączną ilość obligacji 5 000 o wartości nominalnej 1000 PLN tj. łączna wartość nominalna serii wynosiła 5 mln PLN;
- osiem żądań zobowiązujących go do nabycia łącznie 865 sztuk obligacji serii W na podstawie punktów 7.2.03 lit. p oraz 7.2.05 Warunków Emisji Obligacji serii W; która to seria obejmowała łączną ilość obligacji 11 827 o wartości nominalnej 1000 PLN tj. łączna wartość nominalna serii wynosiła 11,827 mln PLN;
- dziesięć żądań zobowiązujących go do nabycia łącznie 1 796 sztuk obligacji serii Z na podstawie punktów 7.2.03 lit. p oraz 7.2.05 Warunków Emisji Obligacji serii Z; która to seria obejmowała łączną ilość obligacji 13 173 o wartości nominalnej 1000 PLN tj. łączna wartość nominalna serii wynosiła 13,173 mln PLN.
W części uzasadnień ww. żądań podano to, iż zostały one złożone w związku z dokonaniem przez spółkę pośrednio zależną od Emitenta tj. (i) Partner S.A. przedterminowego wykupu obligacji serii A (raport bieżący Emitenta nr 39/2018 z dnia 29 czerwca 2018 roku) oraz (ii) Abadon Real Estate S.A. w przedmiocie przedterminowego wykupu obligacji serii 011 (raport bieżący Abadon Real Estate S.A. Nr 25/2018 z dnia 6 lipca 2018 roku - oświadczenie Emitenta na stronie https://www.murapol.pl/relacje-inwestorskie).
Emitent podkreśla, że żądania skierowane przez obligatariuszy nie następują wskutek naruszenia przepisów ustawy o obligacjach ani Warunków Emisji Obligacji, lecz jest jedynie konsekwencją realizacji jednego z uprawnień obligatariuszy określonych w Warunkach Emisji Obligacji serii T, U, W i Z (tj. uprawnienia obligatariuszy do żądania przedterminowego wykupu obligacji).
Zgodnie z postanowieniami z 7.2.03 lit. p Warunków Emisji Obligacji serii T, U, W i Z przypadkiem przedterminowy wykupu na żądanie obligatariusza jest wskazana wyżej sytuacja, w której to Emitent lub podmiot Holdingu (jak miało to miejsce w przypadku powołanych wyżej spółek Partner S.A. i Abadon Real Estate S.A.) wykupi lub podejmie decyzję o przedterminowym wykupie jakichkolwiek obligacji o terminie zapadalności przypadającym po terminie zapadalności obligacji serii T, U, W lub Z, chyba że Murapol S.A. dokona jednocześnie wykupu obligacji serii T, U, W lub Z. Wystąpienia takiego przypadku - o czym obligatariusze byli informowani raportem bieżącym Emitenta nr 39/2018 z dnia 29 czerwca 2018 r. i raportem bieżącym Abadon Real Estate S.A. nr 25/2018 z dnia 6 lipca 2018 r. - zmaterializowało po stronie Murapol S.A. obowiązek informacyjny z 7.2.04 warunków emisji obligacji serii T, U, W i Z, tj. obowiązek bezzwłocznego poinformowania obligatariuszy o wystąpieniu takiego przypadku. Obowiązek ten został zrealizowany w treści raportu bieżącego Emitenta nr 39/2018 z dnia 29 czerwca 2018 r. i raportu bieżącym Abadon Real Estate S.A. nr 25/2018 z dnia 6 lipca 2018 r. Powyższe działanie Emitenta umożliwiło obligatariuszom serii T, U, W i Z realizowanie ich uprawnienia z 7.2.05 warunków emisji obligacji serii T, U, W i Z, tj. uprawnienia do żądania przedterminowego wykupu obligacji na żądanie obligatariuszy. Uprawnienie to może być realizowane - o ile tylko taka jest intencja obligatariusza - poprzez złożenie przez obligatariusza żądania przedterminowego wykupu w formie pisemnej na adres Emitenta i depozytariusza, które to żądanie może zostać złożone w okresie od wystąpienia zdarzenia uprawniającego obligatariusza do złożenia takiego żądania (tj. od dnia zdarzenia, o którym odpowiednio Emitent informował raportem bieżącym Emitenta nr 39/2018 z dnia 29 czerwca 2018 r. i raportem bieżącym Abadon Real Estate S.A. nr 25/2018 z dnia 6 lipca 2018 r.) do upływu 30 dni od dnia, w którym Emitent zawiadomił obligatariusza o takiej okoliczności. Emitent zobowiązany będzie przy tym dokonać przedterminowego wykupu na żądanie obligatariusza w terminie 30 dni od otrzymania uprawnionego żądania i tylko w zakresie objętym żądaniem.
Emitent dotychczas w pełni i terminowo wykonywał wszystkie obowiązki wynikające z wyżej powołanych warunków emisji oraz deklaruje, iż nadal będzie wykonywał wszystkie obowiązki wynikające z wyemitowanych obligacji.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:
ISIN:
NIP:
EKD:
Adres:
Telefon:
Komentarze o spółce MURAPOL
2019-04-22 14-04-28
tuInwestor
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649