Raport.

MOTORICUS SA (7/2017) Zmiana stanu posiadania akcji Emitenta

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Zgodnie z art. 70 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach
wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach
publicznych, Zarząd Motoricus S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, iż w dniu 19 września 2017 r.
otrzymał zawiadomienie, w trybie art. 69 ust. 1 pkt 2 ustawy o ofercie publicznej i warunkach
wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach
publicznych, od Akcjonariusza Perdi LTD z siedzibą w Limassol (Cypr) o zmniejszeniu stanu
posiadania akcji Emitenta poniżej progu 5% w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu
Emitenta.
Przedmiotowe zawiadomienie w załączeniu.

Lista plików:

  • Załącznik nr: 1

    Pobierz plik
    Warszawa, dnia 19 wrze ś nia 2017 roku Zawiadamiaj ą cy: Perdi Ltd. spó ł ki prawa cypryjskiego ul. Madritis 3, Ayios Nikolaos z siedzib ą w Limassol (Cypr) Do: Zarz ą d Motoricus SA ul. Wa ł Miedzeszy ń ski 438 03-994 Warszawa Komisja Nadzoru Finansowego Plac Powsta ń ców Warszawy 1 skr. pocztowa nr 419 00-950 Warszawa 1 Dotyczy: zaj ś cie zdarzenia prawnego Na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 2 Ustawy o Ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz spó ł kach publicznych informujemy o zmniejszeniu stanu posiadania akcji spó ł ki Motoricus SA z siedzib ą w Warszawie , wpisanej do rejestru przedsi ę biorców prowadzonego przez S ą d Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydzia ł Gospodarczy Krajowego Rejestru S ą dowego pod nr KRS 0000315994, posiadaj ą cej numer identyfikacji podatkowej NIP 9522057653 oraz numer statystyczny REGON: 141582671, o kapitale zak ł adowym w wysoko ś ci 8.020.000,00 PLN, op ł aconym w ca ł o ś ci ( zwanej dalej „Spó ł k ą ”) poni ż ej 5 % ogólnej liczby g ł osów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spó ł ki. Zmiana stanu posiadania akcji Motoricus SA nast ą pi ł a w zwi ą zku z zaj ś ciem w dniu 13 wrze ś nia 2017 r. dwóch zdarze ń prawnych, w postaci: - odst ą pienia w d niu 13 wrze ś nia 2017 r. przez Perdi LTD od czynno ś ci w postaci wniesienia akcji Spó ł ki jako wk ł adu niepieni ęż nego do spó ł ki Carefinance sp. z o.o. wskutek, czego dosz ł o do zwrotnego przeniesienia 8.340.000 akcji Spó ł ki na Perdi LTD , na skutek którego Perdi LTD posiada ł a 11.830.000 akcji Spó ł ki (dalej: „Odst ą pienie ”), - zawarcia w dniu 13 wrze ś nia 2017 r. umowy zbycia akcji ze spó ł k ą Thema Kappa sp. z o.o. z siedzib ą w Warszawie, wskutek którego Perdi LTD zby ł a 11.830.000 akcji Spó ł ki na rzecz Thema Kappa sp. z o.o. (dalej: Umowa zbycia akcji”). Odst ą pienie zosta ł o dokonane w zwi ą zku z nie zarejestrowaniem podwy ż szenia kapita ł u zak ł adowego Carefinance sp. z o.o. Opisane wy ż ej akcje stanowi ł y wk ł ad niepieni ęż ny, którym mia ł y by ć pokryte udzia ł y w podwy ż szonym kapitale zak ł adowym Carefinance sp. z o.o., zgodnie z uchwa łą Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spó ł ki Carefinance sp. z o.o. z dnia 26 pa ź dziernika 2016 r. Z uwagi na niezg ł oszenie zmian umowy spó ł ki Carefinance sp. z o.o. w terminie 6 miesi ę cy od dnia podj ę cia uchwa ł y, zgodnie z art. 256 §1 k.s.h. w zw. z art. 169 §1 k.s.h. podwy ż szenie kapita ł u zak ł adowego nie dosz ł o do skutk u. W zwi ą zku z powy ż szym na podstawie art. 69 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spó ł kach


    publicznych z dnia 29 lipca 2005 roku niniejszym informuj ę Motoricus SA oraz Komisj ę Nadzoru Finansowego o zaj ś ciu powy ż szego zdarzenia prawnego , podaj ą c jednocze ś nie nast ę puj ą ce dane: a) data i rodzaj zdarzenia powoduj ą cego zmian ę udzia ł u: - odst ą pienie od czynno ś ci w postaci wniesienia akcji Spó ł ki jako wk ł adu niepieni ęż nego do spó ł k i Carefinance sp. z o.o. z dnia 13 wrze ś nia 2017 r. , - umowa zbycia akcji z dnia 13 wrze ś nia 2017 r. zawarta poza rynkiem NewConnect, b) przed dokonaniem Odst ą pienia Perdi LTD posiada ł a 3.490.000 akcji Motoricus S.A., natomiast po dokonaniu Odst ą pienia Perdi LTD posiada ł a 11.830.000 akcji, c) przed zawarciem Umowy zbycia akcji Perdi LTD posiada ł a 11.830.000 akcji, d) liczba aktualnie posiadanych akcji bezpo ś rednio i po ś rednio przez Perdi LTD: 0 akcji co stanowi 0 % kapita ł u zak ł adowego Spó ł ki , liczba g ł osów z tych a kcji bezpo ś rednio i po ś rednio : 0 g ł osów co stanowi 0 % ogólnej liczby g ł osów; e) informuje ponadto, ż e w ci ą gu najbli ż szych dwunastu miesi ę cy Perdi LTD nie przewiduje zwi ę kszenia swojego udzia ł u w akcjonariacie Motoricus SA oraz ż e n ie istniej ą podmioty zależ ne od Spó ł ki ani osoby, o których mowa w art. 87 Ustawy o ofercie, które posiada ł yby akcje Spó ł ki ; f) zawiadamiaj ą cy nie zawar ł umowy z osobami trzecimi, której przedmiotem jest przekazanie uprawnienia do wykonywania prawa g ł osu z akcji Spó ł ki . _____________________________ Tymon Kulczycki Pe ł nomocnik


    Treść w podglądzie może zawierać błędy powstałe podczas konwersji plików pdf.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Motoricus SA
ISIN:PLOPONX00011
NIP:9522057653
EKD: 45:32 sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli
Adres: Wał Miedzeszyński 438 03-994 Warszawa
Telefon:+48 22 5140280
www:www.motoricus-sa.pl
Komentarze o spółce MOTORICUS
2019-03-25 21-03-24
iGPW
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 Tu Inwestor
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649