Raport.

MOSTOSTAL WARSZAWA SA (40/2018) Informacja w sprawie wyboru najkorzystniejszej oferty

Zarząd Mostostal Warszawa S.A. ("Spółka") informuje, iż w dniu 8 sierpnia 2018 r. został powiadomiony przez Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Gryficach o wyborze najkorzystniejszej oferty Spółki w postępowaniu pn. "Rozbudowa wraz z przebudową budynku szpitala SPZZOZ w Gryficach dla bloku operacyjnego, oddziałów zabiegowych, ortopedyczno-urazowej i chirurgicznego, apteki centralnej, sterylizatorni wraz z wyposażeniem" Etap I - roboty budowlane wraz z instalacją gazów medycznych.
Oferta złożona przez Spółkę obejmuje:
Wartość umowy: 29.99 mln PLN brutto.
Termin realizacji: 30.06.2020 r.
Okres gwarancji wynosi 60 miesięcy.
Zabezpieczenie należytego wykonania: 5 % wartości umowy.
Od decyzji w sprawie wyboru najkorzystniejszej oferty przysługuje odwołanie, które można wnieść w terminie 5 dni od dnia, w którym powzięto lub można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.
Podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny


WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Mostostal Warszawa SA
ISIN:PLMSTWS00019
NIP:526-020-49-95
EKD: 45.25 specjalistyczne prace budowlane
Adres: ul. Konstruktorska 11A 02-673 Warszawa
Telefon:+48 22 5485600
www:www.mostostal.waw.pl
Kalendarium raportów
2021-09-30Raport półroczny
2021-11-29Raport za III kwartał
Komentarze o spółce MOSTOSTAL WARSZAWA
2018-01-03 22:55:26
vxc
Umowa z miastem Łodzią
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor