Raport.

MOONLIT SA (6/2019) Raport okresowy za III kwartał 2019 r.

Zarząd Moonlit S.A. („Spółka”) przekazuje w załączeniu raport okresowy Spółki za III kwartał 2019 r.
Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Lista plików:

 • Załącznik nr: 1

  Pobierz plik
  KRAKÓW, 8 LISTOPAD 2019 r.

  MOONLIT S.A.

  JEDNOSTKOWY RAPORT KWARTALNY
  ZA OKRES 01.07.2019 – 30.09.2019 R.


  Autoryzowany Doradca


  Raport sporządzony zgodnie z wymogami określonymi w załączniku nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu
  Obrotu (według stanu prawnego na dzień 30 kwietnia 2018 r .) „ Informacje bieżące i okresowe przekazywane w
  alternatywnym systemie obrotu na rynku NewCon nect ”.
  Rolę Autoryzowanego Doradcy dla Moonlit S.A. pełni spółka Navigator Capital S.A.
  z siedzibą w Warszawie (00 -105), ul. Twarda 18, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru
  Sądowego pod numerem KRS 0000380467.


  RAPORT KWARTALNY MOONLIT S.A. ZA OKRES 01.07.2019 – 30.0 9.2019 R.

  2/10
  SPIS TREŚCI

  1. SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE MOONLIT S.A. 3
  2. INF ORMACJE O ZASADACH PRZYJĘTYCH PRZY SPORZĄDZANIU RAPORTU 6
  3. ISTOTNE DOKONANIA I NIEPOWODZENIA W OKRESIE, KTÓREGO DOTYCZY RAPORT, MAJĄCE
  WPŁYW NA OSIĄGNIĘTE WYNIKI FINANSOWE 6
  4. ISTOTNE WYDARZENIA, KTÓRE NASTĄPIŁY PO OKRESIE, KTÓREGO DOTYCZY RAPORT 7
  5. OPIS STANU REALIZACJI DZIAŁAŃ I INWESTYCJI EMITENTA ORAZ HARMONOGRAM ICH
  REALIZ ACJ I 7
  6. STANOWISKO ZARZĄDU ODNOŚNIE MOŻLIWOŚCI ZREALIZOWANIA PROGNOZ 9
  7. PODEJMOWANE PRZEZ EMITENTA W OKRESIE OBJĘTYM RAPORTEM INICJATYWY NASTAWIONE
  NA WPROWADZENIE INNOWACYJNYCH ROZWIĄZAŃ 9
  8. OPIS ORGANIZACJI GRUPY KAPITAŁOWEJ 9
  9. STRUKTURA AKCJONARIATU EMITENTA 9
  10. INFORMACJE O ZATRUDNIENIU 10
  RAPORT KWARTALNY MOONLIT S.A. ZA OKRES 01.07.2019 – 30.0 9.2019 R.

  3/10

  1. SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE MOONLIT S.A.
  Skrócony jednostkowy rachunek zysków i strat
  Rachunek zysków i strat (wariant porównawczy) 01.07.2019 30.09.2019 01.07.2018 30.09.2018 01.01.2019 30.09.2019 01.01.2018 30.09.2018
  PLN PLN PLN PLN
  Przychody netto ze sprzedaży 80 000,00 94 988,69 196 178,45 163 838,69
  Przychody netto ze sprzedaży produktów 80 000,00 94 988,69 196 149,99 163 838,69
  Zmiana stanu produktów 0 0 0 0
  Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki 0 0 0 0
  Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 0 0 28,46 0
  Koszty działalności operacyjnej 404 440,46 62 687,16 1 310 023,87 766 757,16
  Amortyzacja 29 768,38 28 178,91 111 817,64 84 536,71
  Zużycie materiałów i energii 4 064,02 23 426,96 29 132,92 51 34 2,96
  Usługi obce 103 442,76 -181 803,75 462 693,58 113 222,94
  Podatki i opłaty 17,00 -453,00 579,20 1 199,18
  Wynagrodzenia 205 144,80 174 847,34 595 213,85 449 324,15
  Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 18 174,03 15 770,02 58 540,04 39 159,29
  Pozostałe koszty rodzajowe 43 829,47 2 720,68 52 046,64 27 971,93
  Wartość sprzedanych towarów i materiałów 0 0 0 0
  Zysk (strata) ze sprzedaży -324 440,46 32 301,53 -1 113 845,42 -602 918,47
  Pozostałe przychody operacyjne 81 872,18 43 351,12 261 151,69 167 802,61
  Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0 0 0 0
  Dotacje 81 871,55 43 351,04 261 146,85 167 801,96
  Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0 0 0 0
  Inne przychody operacyjne 0,63 0,08 4,84 0,65
  Pozostałe koszty operacyjne 238,13 1,67 238,13 241,87
  Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0 0 0 0
  Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0 0 0 0
  Inne koszty operacyjne 238,13 1,67 238,13 241,87
  Zysk (strata) z działalności operacyjnej -242 806,41 75 650,98 -852 931,86 -435 357,73
  Przychody finansowe 2 970,73 8 920,50 11 766,08 16 101,76
  Dywidendy i udziały w zyskach 0 0 0 0
  Odsetki 3 205,95 2 852,10 11 766,08 9 816,62
  Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych 0 0 0 0
  Aktualizacja wartoś ci aktywów finansow ych 0 0 0 0
  Inne -235,22 6 068,40 0 6 285,14
  Koszty finansowe 194,88 5 401,96 674,66 5 611,67
  Odsetki 46,85 5 401,96 526,63 5 611,67
  Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych 0 0 0 0
  Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0 0 0 0
  Inne 148,03 0 148,03 0
  Zysk (strata) brutto -240 030,56 79 169,52 -841 840,44 -424 867,64
  Podatek dochodowy 0 -46 839,00 0 -46 839,00


  RAPORT KWARTALNY MOONLIT S.A. ZA OKRES 01.07.2019 – 30.0 9.2019 R.

  4/10
  Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenia straty) 0 0 0 0
  Zysk (strata) netto -240 030,56 126 008,52 -841 840,44 -378 028,64

  Skrócony jednostkowy bilans
  BILANS 30.09.2019 31.12.2018 30.09.2018
  PLN PLN PLN
  Aktywa trwałe 468 170,10 535 424,68 254 253,18
  Wartości niematerialne i prawne 68 957,77 120 660,61 137 894,87
  Rzeczowe aktywa trwałe 40 425,59 46 634,77 59 542,31
  Należności długoterminowe 0 00 0
  Inwestycje długoterminowe 355 686,74 364 954,30 0
  Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 3 100,00 3 175,00 56 816,00
  Aktywa obrotowe 554 481,54 1 323 941,14 2 018 891,72
  Zapasy 2 620,00 11 220,00 2 620,00
  Należności krótkoterminowe 237 880,72 360 769,04 574 507,45
  Inwestycje krótkoterminowe 307 326,75 948 158,55 1 438 733,39
  Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 307 326,75 948 158,55 1 161 926,09
  Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 6 654,074 3 793,55 3 030,88
  Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy 0 0 0
  Udziały (akcje) własne 0 0 0
  AKTYWA RAZEM 1 022 651,64 1 859 365,82 2 273 144,90

  Kapitał własny 938 162,92 1 780 003,36 2 031 050,15
  Kapitał (fundusz) podstawowy 500 00,00 50 0000,00 500 000,00
  Kapitał (fundusz) zapasowy 1 952 357,91 1 952 357,91 1 909 078,79
  Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny 0 0 0
  Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe 0 0 0
  Zysk (strata) z lat ubiegłych -672 354,55 0 0
  Zysk (strata) net to -841 840,44 -672 354,55 -378 028,64
  Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego 0 0 0
  Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania razem 84 488,72 79 362,46 242 094,75
  Rezerwy na zobowiązania 0,00 0 0
  Zobowiązania długoterminowe 0,00 0 0
  Zobowiązania krótkotermi nowe 84 488,72 79 362,46 242 094,75

  Zobowiązania z tytułu dostaw i usług
  48 099,54 55 355,93 96 403,81
  kredyty i pożyczki 10 0 8,12
  Z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 12 48 0,53 15684,13 25 119,69
  Z tytułu wynagrodzeń 353,15 52,20 52 292,93
  Inne 23 545,50 8 270,20 8 270,20
  zaliczki otrzymane na dostawy i usługi 0 0 60000,00
  Rozliczenia międzyokresowe 0 0 0


  RAPORT KWARTALNY MOONLIT S.A. ZA OKRES 01.07.2019 – 30.0 9.2019 R.

  5/10
  PASYWA RAZEM 1 022 651,64 1 859 365,82 2 273 144,90


  Skrócony jednostkowy rachunek przepływów pieniężnych
  Rachunek przepływów pieniężnych (metoda pośrednia) 01.07.2019 30.09.2019 01.07.2018 30.09.2018 01.01.2019 30.09.2019 01.01.2018 30.09.2018
  PLN PLN PLN PLN
  Przepływy środków pieniężnych z działalności oper acyjnej
  Zysk (strata) netto -240 030,56 126 008,52 -841 840,44 -378 028,64
  Korekty razem -42 633,24 -41 654,24 238 383,70 229 647,90
  Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -282 663,80 84 354,28 -603 456,74 -148 380,74
  Przepływy środkó w pieniężnych z działalności inwestycyjnej
  Wpływy 9 325,55 -6 750,00 16 520,56 0
  Wydatki 2 279,40 287 357,30 53 905,62 286 141,85
  Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 7 046,15 -294 107,30 -37 385,06 -286 141,85
  Przepływy środków p ieniężnych z działa lności finansowej
  Wpływy -0,04 1 601 126,53 10 1 701 126,53
  Wydatki 0 308 166,31 0 311 918,60
  Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -0,04 1 292 960,22 10 1 389 207,93
  Przepływy pieniężne netto -275 617,69 1 083 207, 20 -640 831,80 954 685,34
  Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych -275 617,69 1 083 207,20 -640 831,80 954 685,34
  Środki pieniężne na początek okresu 582 944,44 78 718,89 948 158,55 207 240,75
  Środki pieniężne na koniec okresu 307 326,75 1 161 926,09 307 326,75 1 161 926,09

  Skrócone jednostkowe zestawienie zmian w kapitale własnym
  Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym 01.07.2019 30.09.2019 01.07.2018 30.09.2018 01.01.2019 30.09.2019 01.01.2018 30.09.2018
  PLN PLN PLN PLN
  Kapitał (fu ndusz) włas ny na początek okresu (BO) 1 178 193,48 303 923,55 1 780 003,36 612 247,53
  Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 500 000,00 500 000,00 500 000,00 400 000,00
  Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 1 952 357,91 307 960,71 1 952 357,91 212 247,53
  Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu 0 0 0 0
  Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu 0 0 0 0
  Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu -672 354,55 95 713,18 -672 354,55 95 713,18
  Wynik netto -240 030,56 126 008,52 -841 840,44 -378 028,64
  Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 938 162,92 2 031 050,15 938 162,92 2 031 050,15
  Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 938 162,92 2 031 050,15 938 162,92 2 031 050,15


  RAPORT KWARTALNY MOONLIT S.A. ZA OKRES 01.07.2019 – 30.0 9.2019 R.

  6/10

  2. INFORMACJE O ZASADACH PRZYJĘTYCH PRZY SPORZĄDZANIU RAPORTU

  Niniejszy raport kwartalny Moonlit S.A. za okres od 01.07.2019 r. – 30.09.2019 r. został sporządzony zgodnie z
  przepisami Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Syst emu Obrotu „Informacje b ieżące i okresowe
  przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.
  Spółka prowadzi księgi rachunkowe zgodnie z wymogami Ustawy z dnia 29 września 1994 r. (z późn. zmian.)
  o rachunkowości obowiązującymi jednostki kontynuujące działalność.
  W bieżącym okresie sprawozdawczym spółka nie dokonywała zmian zasad (polityki) rach unkowości. Skrócone
  jednostkowe sprawozdanie finansowe Moonlit S.A. za okres od 01.07.2019 r. – 30.09.2019 r. nie podlegało
  badaniu ani przeglądowi przez podmiot uprawniony do badań sprawozdań finansowych.
  W poniższej tabeli Zarząd przedstawia wynik finans owy uzyskany zarówno w raportowanym kwartale ( III kw.
  2019) , jak i w poprzednich kwartałach ( I kw. oraz II kw. 2019), który mógłby być zaprezentowany w przypadku
  ujęcia kosztów na zapasy.
  Symulacja rachunku zysków i
  strat
  (wariant porównawczy)
  zakładają cy ujęcie kosztów na
  zapasy
  01.07.2019
  30.09.2019
  01.04.2019
  30.06.2019
  01.01.2019
  31.03.2019
  PLN PLN PLN
  Zysk (strata) netto 49 145,81 -37 134,05 -91 401,55
  Emitent zgodnie z obowiązującymi przepisami zamierza zmienić sposób prezentacji kosztów. Obecnie wydatki
  na produkcję niezakończonych gier odnoszone są w koszty i wynik okresu, natomiast w następnym roku
  obrachunkowym (od 1 stycznia 2020 r.), do momentu ro zpoczęcia sprzedaży koszty będą kapitalizowane na
  zap asach bez wpływu na wynik okresu.
  Zmiana sposobu księgowania kosztów wynika z przekształcenia podstawowej działalności Emitenta z
  SoftwareHouse (realizującego zlecenia na rzecz innych podmiotów) na studi o GameDev (realizującego
  produkcję własnych tytułów).

  3. ISTOTNE DOKONANIA I NIEPOWODZENIA W OKRESIE, KTÓREGO DOTYCZY
  RAPORT, MAJĄCE WPŁYW NA OSIĄGNIĘTE WYNIKI FINANSOWE
  ● Realizacja projektu Deadliest Catch: The Game na zlecenie spółki Ultimate Games S.A. (udział
  Emitenta w zyskach z gry). W tym czasie przepr owadzono obszerne testy w fazie pre -alpha z grupą
  ponad 500 graczy z całego świata, a dane zbierano za pośrednictwem serwera Discord (ponad 1500
  członków community stworzonego wokół gry). Uzyskany feedback pozwolił na wprowadzenie do
  projektu zmian, które w najlepszy sposób odpowiadają na potrzeby odbiorców.


  RAPORT KWARTALNY MOONLIT S.A. ZA OKRES 01.07.2019 – 30.0 9.2019 R.

  7/10
  ● Przygotowanie oraz prze prowadzenie kampanii crowdfundingowej Kickstar ter dla projektu
  Deadliest Catch: The Game. Kampania rozpoczęła się 16.09.2019, a głównym celem zbiórki było
  wprowadzenie do gry mechanizmu zarządzania załogą (feature został wybrany na podstawie
  licznych próśb i sugestii płynących bezpośrednio od communit y), na które Spółka starała się
  pozyskać 15.000 CA$. Kampania została przeprowadzona za pośrednictwem konta Spółki PlayWay
  i trwała 40 dni.
  ● Preprodukcja nowego projektu Model Builder (pierwszego symulatora składania modeli na PC).
  Wraz z końcem okresu uruchomiona została strona Steam projektu, a w sieci opublikowano trailer
  i materiały promocyjne, które już pierwszego dnia spotkały się z bard zo dobrym przyjęciem
  (przyjętym wskaźnikiem są ilość addycji na listę życzeń strony Steam gry oraz wyniki kampanii
  reklamowych)
  ● Realizacja prac nad portem gry Thief Simulator na urządzenia mobilne, wykonywana dla spółki
  PlayWay S.A. (udział Emitenta w zys kach z gry).
  ● Realizacja preprodukcji autorskiego projektu Baikonur -
  ● Rozpoczęcie prac nad projektem Crimson Rain, powstającym w oparciu o technologię Angular Light.
  Bazą projektu j est platforma testowa technologii AnLi opracowana w ramach realizacji projektu
  GameINN.
  ● Prowadzenie prac designerskich i pre -produkcyjnych dla projektu Oil Rush.
  ● Intensyfikacja działań marketingowych związanych z projektami Ignis: Duels of Wizards oraz
  Pla yerless: One Button Adventure, w tym produkcja nowego trailera gry Playerless, który został
  zaprezentowany w znaczących, międzynarodowych portalach branżowych (m.in. Pocket Gamer i
  GameReactor) oraz prowadzenie kampanii marketingowych za pośrednictwem Face booka oraz
  Google Ads.

  4. ISTOTNE WYDARZENIA, KTÓRE NASTĄPIŁY PO OKRESIE, KTÓREGO DOTYCZY
  RAPORT.
  ● Dostosowanie tempa prac produkcyjnych nad projektami Playerless: One Button Adventure oraz
  Ignis: Duels of Wizards do intensywnie prowadzonych i planowanych dzi ałań marketingowych.
  Zarząd Emitenta prowadzi rozmowy z zagranicznymi wydawcami zainteresowanymi współpracą
  nad ww. projektami.
  ● Rozpoczęcie pre -produkcji dwóch nowych, nieujawnionych jeszcze projektów, w celu sprawdzenia
  zainteresowania rynków i potencjal nych odbiorców projektem, w myśli strategii Marketing -driven
  Development.
  ● Zakończenie z sukcesem kampanii crowdfundingowej za pośrednictwem platformy Kickstarter dla
  projektu Deadliest Catch: The Game. Cel trwającej 40 dni kampanii został osiągnięty w nie spełna
  dwa tygodnie. Ostateczny wynik zbiórki zamknął się kwotą 18,937 CA$, co stanowi 126%
  założonego na początku celu. Projekt wsparły 829 osoby. Kickstarter przyznał kampanii wyróżnienie
  – “Project We Love”. Dodatkowo dzięki dystrybucji demo gry do med iów i influencerów, udało się
  zapewnić dużą widoczność projektu - DC:TG pojawiło się m.in. na kanale youtubera Drae (2 miliony
  subskrybentów).
  ● Intensywne przygotowania do premiery gry Deadliest Catch: The Game w formacie Early Access na
  platformie Steam, z aplanowanej na 14 listopada 2019 roku.
  ● Prowadzenie intensywnych działań marketingowych nowej preprodukcji - projektu Model Builder.
  Gra wzbudziła duże zainteresowanie wśród fanów modelarstwa (obecność na ok 50
  międzynarodowych grupach tematycznych na Faceb ooku), co pozwala na pogłębione badania


  RAPORT KWARTALNY MOONLIT S.A. ZA OKRES 01.07.2019 – 30.0 9.2019 R.

  8/10
  dotyczące potencjału promocyjnego, sprzedażowego oraz zebranie informacji potrzebnych do
  rozwoju prac koncepcyjnych i designerskich.
  ● Udział przedstawicieli Spółki w konferencji “Książęca Street VI”, zorganizowanej w Krakowie w
  dniach 19 -20.10.2019.

  5. OPIS STANU REALIZACJI DZIAŁAŃ I INWESTYCJI EMITENTA ORAZ
  HARMONOGRAM ICH REALIZACJI
  Zarząd Spółki pozytywnie ocenia zmiany wprowadzone w procesie produkcyjnym (podział projektów na dwie linie:
  Premium i Labs). Podział t aki sprzyja optymalnemu wykorzystaniu zasobów Spółki, zmniejszając ryzyko nadmiernego
  inwestowania w projekty o niepotw ierdzonym potencjale komercyjnym, jednocześnie umożliwiając prowadzenie
  pogłębionych badań rynkowych w celu identyfikacji projektów o wys okim potencjale. Badania rynku i testy
  marketingowe utwierdzają Zarząd Spółki o zasadności umieszczenia w linii Mo onlit Premium trzech projektów:

  1. Deadliest Catch: The Game


  2. Baikonur  RAPORT KWARTALNY MOONLIT S.A. ZA OKRES 01.07.2019 – 30.0 9.2019 R.

  9/10
  3. Model Builder


  W linii Moonlit Labs pozostają:
  1. Playerless: One Button Adventure,
  2. Ignis: Duels of Wizards,
  3. TFF: The Final Frontier,
  4. Thief Simulator: Mobile,
  5. Oil Rush,
  6. Crimson Rain (projekt powstający w oparciu o technologię Angular Light w ramach projektu
  GameINN)

  Zarząd Emitenta podjął decyzję o intensyfikacji prac nad projektami w linii Moonlit Premium mając na uwadze ich
  potencjał sprzedażowy oraz strategiczne znaczenie. Tempo prac nad projektami znajdującymi się linii Moonlit Labs
  dopasowane zostało do potencjału marketingowego każdego z projektów. W ocenie Zarządu Spółki relokacje zespołu
  zgodnie z zapotrzebowaniem zasobowym prz yczynią się do w pełni efektywnego wykorzystania mocy produkcyjnej
  Spółki. Zaktualizowany harmonogram produkcji umieszczony został na stronie Spółki https://moonlit.games .
  W fazie wczesnej preprodukcji znajdują się kolejne dwa, nieujawnione jeszcze projekty. Zdaniem Zarządu wyniki
  testów potencjału sprzedażowego i zainteresowania rynku są dla obu projektów niezwykle obiecujące.

  6. STANOWISKO ZARZĄ DU ODNOŚNIE MOŻLIWOŚCI ZREALIZ OWANIA PROGNOZ
  Nie dotyczy. Emitent nie przekazywał do publicznej wiadomości prognozy wyników finansowych.

  7. PODEJMOWANE PRZEZ EMITENTA W OKRESIE OBJĘTYM RAPORTEM
  INICJATYWY NASTAWIONE NA WPROWADZENIE INNOWACYJNYCH
  ROZWIĄZAŃ
  Nie dotyczy. Emitent w okresie objętym niniejszym Raportem nie podejmował inicjatyw nastawionych na
  wprowadzenie innowacyjnych rozwiązań.  RAPORT KWARTALNY MOONLIT S.A. ZA OKRES 01.07.2019 – 30.0 9.2019 R.

  10 /10
  8. OPIS ORGANIZACJI GRUPY KAPITAŁOWEJ
  W II kwartale 2019 r. oraz na datę Raportu Emitent odpowiednio nie tworzył i nie t worzy żadnej grupy kapitałowej w
  rozumieniu obowiązujących Emitenta przepisów o rachunkowości ani odpowiednio nie posiadał i nie posiada
  żadnych udziałów w jakichkolwiek jednostkach zależnych.
  Spółka jest jednostką stowarzyszoną PlayWay S.A. z siedzibą w Warszawie. Na datę Raportu Pla yWay S.A. posiada
  1.202.000 akcji Emitenta, co stanowi 24,04% w głosach na WZA Emitenta.

  9. STRUKTURA AKCJONARIATU EMITENTA
  W tabeli poniżej zamieszczono (w ujęciu liczbowym i procentowym) informacje dotyczące struktury kapitału
  zakładowego Spółki na datę 0 7.11 .2019 r.
  Akcjonariusz Liczba akcji % w kapitale zakładowym oraz
  w ogólnej liczbie głosów na WZA
  PlayWay S.A. 1.202.000 24,04%
  Michał Gardeła 811.111 16,23%
  Piotr Gardeła 727.484 14,55%
  Maciej Siwek 727.480 14,55%
  Grz egorz Chyb 531.620 10,63%
  Akcjonariusze poniżej 5% w głosach na WZA 999.996 20,00%
  Razem 5.000.000 100,00%


  10. INFORMACJE O ZATRUDNIENIU
  Na dzień 30 września 2019 r. zatrudnienie w Spółce w przeliczeniu na pełne etaty wynosiło 4,4 osoby. Spółka zrzesza
  łącznie ok. 20 programistów i grafików oraz korzysta z usług ok. 4 pracowników outsourcowanych na różnych etapach
  projektów.
  ul. Łobzowska 16/9
  31 -140 Kraków
  mail: [email protected]
  http://moonlit.games/


  Treść w podglądzie może zawierać błędy powstałe podczas konwersji plików pdf.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:
ISIN:
NIP:
EKD:
Adres:
Telefon:
Komentarze o spółce Moonlit
2020-02-24 17-02-21
tuInwestor
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649