Raport.

MONNARI TRADE SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 4/2017 QSr

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. z? w tys. EUR 4 kwarta?(y) narastaj?co / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-12-31 4 kwarta?(y) narastaj?co / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-12-31 4 kwarta?(y) narastaj?co / 2017 okres od 2017-01-31 do 2017-12-31 4 kwarta?(y) narastaj?co / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-12-31 Przychody ze sprzeda?y 247 438 231 773 58 294 52 969 Zysk (strata) z dzia?alno?ci operacyjnej 21 168 21 581 4 987 4 932 Zysk (strata) przed opodatkowaniem 27 001 38 639 6 361 8 830 Zysk (strata) netto 21 757 35 815 5 126 8 185 Przep?yw ?rodk?w pieni??nych netto z dzia?alno?ci operacyjnej 34 100 30 059 8 034 6 870 Przep?yw ?rodk?w pieni??nych netto z dzia?alno?ci inwestycyjnej (17 063) (5 437) (4 020) (1 243) Przep?yw ?rodk?w pieni??nych netto z dzia?alno?ci finansowej (7 329) (12 704) (1 727) (2 903) Przep?ywy pieni??ne netto 9 709 11 918 2 287 2 724 ?redniowa?ona liczba akcji w okresie 29 633 995 30 375 382 29 633 995 30 375 382 Zysk (strata) na jedn? akcj? (w gr/eurocent) 73 118 17 27 stan na 2017-12-31 stan na 2016-12-31 stan na 2017-12-31 stan na 2016-12-31 Aktywa razem 240 429 231 679 57 644 52 369 Zobowi?zania kr?tkoterminowe 37 121 42 800 8 900 9 674 Kapita? w?asny 203 308 188 879 48 744 42 694 Liczba akcji 30 563 089 30 563 089 30 563 089 30 563 089 Warto?? ksi?gowa na jedn? akcj? (w gr/eurocent) 665 618 159 140 Wyp?acona dywidenda na jedn? akcj? (w gr/eurocent) 20 5

Lista plików:

 • Załącznik nr: 1

  Pobierz plik

  Grupa Kapitałowa
  Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe
  za IV kwartał 2017 roku
  obejmując e
  okres od 1 stycznia do 3 1 grudnia 2017 r.
  Łódź , 2 7 lutego 2018 roku  KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
  Raport kwartalny QS r 4 /2017
  (zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz.
  259, z późn. zm.)
  Dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną,
  handlową lub usługową
  Za 4. kwartał roku obrotowego 2017 obejmujący okres od 2017 -01 -01 do 2017 -12 -31 zawierający śródroczne skrócone
  skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSR 34 walucie zł
  data przekazania: 201 8-02 -27
  MONNARI TRADE Spółka Akcyjna
  (pełna nazwa emitenta)
  MO NNARI TRADE S.A Handel (han)
  (skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie /
  branża)
  93 -172 Łódź
  (kod pocztowy) (miejscowość)
  Rzgowska 30
  (ulica)
  (numer)
  42 685 85 01 42 942 00 85
  (telefon)
  [email protected] www.monnaritrade.com
  (e-mail)
  (www)
  7251784741 472333285
  (NIP) (REGON)  Grupa Kapitałowa MONNARI TRADE S.A. Raport kwartalny obejmujący śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie
  finansowe sporządzone wg MSR 34 za IV kw. 201 7 r. oraz śródroczne skrócone
  sprawozdanie finansowe Jednostki Dominującej (w tys. zł o ile nie zaznaczono ina czej)
  3
  WYBRANE DANE FINANSOWE
  Dane dotyczące śródroc znego skróconego skonsolidowanego sprawozdania
  finansowego GK MONNARI TRADE S.A.
  tys. PLN tys. EUR 4 kwartały 2017 okres od 2017 -01-01 do 2017 -12-31
  4 kwartały 2016 okres od 2016 -01-01 do 2016 -12-31
  4 kwartały 2017 okres od 2017 -01-01 do 2017 -12-31
  4 kwartały 2016 okres od 2016 -01-01 do 2016 -12-31
  Przychody ze sprzedaży 247 438 231 773 58 294 52 969
  Zysk (strata) z działalności operacyjnej 21 168 21 581 4 987 4 932
  Zysk (strata) przed opodatkowaniem 27 001 38 639 6 361 8 830
  Zysk (strata ) netto 21 757 35 815 5 126 8 185
  Przepływ środków pieniężnych netto z działalności operacyjnej 34 100 30 059 8 034 6 870
  Przepływ środków pieniężnych netto z działalności inwestycyjnej (17 063) (5 437) (4 020) (1 243)
  Przepływ środków pieniężnych netto z działalności finansowej (7 329) (12 704) (1 727) (2 903)
  Przepływy pieniężne netto 9 709 11 918 2 287 2 724
  Średnioważona liczba akcji w okresie 29 633 995 30 375 382 29 633 995 30 375 382
  Zysk (strata) na jedną akcję (w gr/eurocent) 73 118 17 27
  stan na
  2017 -12-31
  stan na
  2016 -12-31
  stan na
  2017 -12-31
  stan na
  2016 -12-31
  Aktywa razem 240 429 231 679 57 644 52 369
  Zobowiązania krótkoterminowe 37 121 42 800 8 900 9 674
  Kapitał własny 203 308 188 879 48 744 42 694
  Liczba akcji 30 563 089 30 5 63 089 30 563 089 30 563 089
  Wartość księgowa na jedną akcję (w gr/eurocent) 665 618 159 140
  Wypłacona dywidenda na jedną akcję (w gr/eurocent) 20 5
  Dane dotyczące śródrocznego skróconego sprawozdania finansowego
  MONNARI TRADE S.A.
  tys. PLN tys. EUR 4 kwartały 2017 okres od 2017 -01-01 do 2017 -12-31
  4 kwartały 2016 okres od 2016 -01-01 do 2016 -12-31
  4 kwartały 2017 okres od 2017 -01-01 do 2017 -12-31
  4 kwartały 2016 okres od 2016 -01-01 do 2016 -12-31
  Przychody ze sprzedaży 245 572 229 96 5 57 854 52 555
  Zysk (strata) z działalności operacyjnej 10 058 10 140 2 369 2 317
  Zysk (strata) przed opodatkowaniem 7 998 25 668 1 884 5 866
  Zysk (strata) netto 6 448 25 066 1 519 5 728
  Przepływ środków pieniężnych netto z działalności operacyjnej 27 848 16 749 6 561 3 828
  Przepływ środków pieniężnych netto z działalności inwestycyjnej -18 969 -1 878 -4 469 -429
  Przepływ środków pieniężnych netto z działalności finansowej -15 347 1 710 -3 616 391
  Przepływy pieniężne netto -6 468 16 581 -1 524 3 789
  Średnioważona liczba akcji w okresie
  29 633
  995
  30 375
  382
  29 633
  995
  30 375
  382
  Zysk (strata) na jedną akcję (w gr/eurocent) 22 83 5 19
  stan na
  2017 -12-31
  stan na
  2016 -12-31
  stan na
  2017 -12-31
  stan na
  2016 -12-31
  Aktywa razem 217 300 228 978 52 099 51 758
  Zobowiązania krótkoterminowe 62 816 74 260 15 061 16 786
  Kapitał własny 153 396 154 277 36 778 34 873
  Liczba akcji 30 563 089 30 563 089 30 563 089 30 563 089
  Wartość księgowa na jedną akcję (w gr/eurocent) 502 505 120 114
  Wypłacona dywidenda na jedną akcję (w gr/eurocent) 20 5  Grupa Kapitałowa MONNARI TRADE S.A. Raport kwartalny obejmujący śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie
  finansowe sporządzone wg MSR 34 za IV kw. 201 7 r. oraz śródroczne skrócone
  sprawozdanie finansowe Jednostki Dominującej (w tys. zł o ile nie zaznaczono ina czej)
  4
  Spis treści raportu kwartalnego
  SKOLNSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT ORAZ POZOSTAŁYCH CAŁKOWITYCH DOCHODÓW GK MONNARI
  TRADE S.A. ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2017 DO 31 GRUDNIA 2017 5
  SKOLNSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT ORAZ POZOSTAŁYCH CAŁKOWITYCH DOCHODÓW GK MONNARI
  TRADE S.A. ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2017 DO 31 GRUDNIA 2017 (C.D.) 6
  SKOLNSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ GK MONNARI TRADE S.A. SPORZĄDZONE NA DZIEŃ
  31 GR UDNIA 2017 7
  SKOLNSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ GK MONNARI TRADE S.A. SPORZĄDZONE NA DZIEŃ
  31 GRUDNIA 2017 (C.D. ) 8
  SKOLNSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM GK MONNARI TRADE S.A. ZA OKRES OD 1
  STYCZNIA 2017 DO 31 GRUDNIA 2017 9
  SKOLNSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH GK MONNARI TRADE S.A. ZA OKRES OD 1
  STYCZNIA 2017 DO 31 GRUDNIA 2017 10
  JEDNOSTKOWY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT ORAZ POZOSTAŁYCH CAŁKOWITYCH DOCHODÓW MONNARI TRADE
  S.A. ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2017 DO 31 GRUDNIA 2017 11
  JEDNOSTKOWY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT ORAZ POZOSTAŁYCH CAŁKOWITYCH DOCHODÓW MONNARI TRADE
  S.A. ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2017 DO 31 GRUDNIA 2017 (C.D.) 12
  JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ MONNARI TRADE S.A. SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31
  GRUDNIA 2017 13
  JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ MONNARI TRADE S.A. SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31
  GRUDNIA 2017 (C.D.) 14
  JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM MONNARI TRADE S.A. ZA OKRES OD 1 STYCZNIA
  2016 DO 31 GRUDNIA 2017 15
  JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH MONNARI TRADE S.A. ZA OKRES OD 1 STYCZNIA
  2017 DO 31 GRUDNIA 2017 16
  Wybrane dane objaśniające 17  Grupa Kapitałowa MONNARI TRADE S.A. Raport kwartalny obejmujący śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie
  finansowe sporządzone wg MSR 34 za IV kw. 201 7 r. oraz śródroczne skrócone
  sprawozdanie finansowe Jednostki Dominującej (w tys. zł o ile nie zaznaczono ina czej)
  5
  SKOLNSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT ORAZ POZOSTAŁYCH CAŁKOWITYCH
  DOCHODÓW GK MONNARI TRADE S.A. ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2017 DO 31 GRUDNIA 2017
  4 kwartały 2017 IV kwartał 2017 4 kwartały 2016 IV kwartał 2016
  PLN’000 PLN’000 PLN’000 PLN’000
  Działalność kontynuowana
  Przychody ze sprzedaży 247 438 77 779 231 773 75 296
  Kos zt własny sprzedaży (110 473) (30 481) (105 450) (31 876)
  Zysk (strata) brutto na sprzedaży 136 965 47 298 126 323 43 420
  Koszty sprzedaży (107 517) (29 422) (95 58 3) (27 536)
  Koszty zarządu (6 933) (1 298) (8 424) (2 501)
  Pozostałe przychody operacyjne 1 593 878 1 301 306
  Pozostałe koszty operacyjne (2 941) (2 451) (2 036) (1 308)
  Zysk (strata) na działalności operacyjnej 21 168 15 004 21 581 12 380
  Przychody finansowe 401 94 3 206 1 807
  Koszty finansowe (2 047) (1 414) (217) (214)
  Pozostałe zyski (straty) z inwestycji 7 479 7 479 14 068 14 068
  Zysk (strata) przed opodatkowani em 27 001 21 162 38 639 28 042
  Podatek dochodowy (5 243) (3 941) (2 823) (2 455)
  Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej 21 757 17 222 35 815 24 213
  Działalność zaniechana
  Zysk (strata) netto z działalności zaniechanej - - - -
  ZYSK (STRATA) NETTO 21 757 17 222 35 815 24 213
  Pozostałe całkowite dochody netto
  Składniki, które nie zostaną przeniesione w późniejszych okresach do rachunku zysków i strat:
  Skutki przeszacowania aktywów trwałych - - - - Przeszacowa nie zobowiązań z tytułu świadczeń pracowniczych - - - -
  - - - -
  Składniki, które mogą zostać przeniesione w późniejszych okresach do rachunku zysków i strat:
  Skutki przeszacowania aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży - - - - Efektywną część zysków i strat związanych z instrumentem zabezpieczającym w ramach zabezpieczania przepływów pieniężnych - - - -
  - - - -
  Pozostałe całkowite dochody netto razem - - - -
  SUMA CAŁKOWITYCH DOCHODÓW 21 757 17 222 35 815 24 213
  Zysk netto przypadający: Akcjonariuszom jednostki dominującej 21 757 17 222 35 815 24 213
  Udziałom niedającym kontroli - - - -
  21 757 17 222 35 815 24 213
  Suma całkowitych dochodów przypadająca: Akcjonariuszom jednostki dominującej 21 757 17 222 35 815 24 213
  Udziałom niedającym kontroli - - - -
  21 757 17 222 35 815 24 213  Grupa Kapitałowa MONNARI TRADE S.A. Raport kwartalny obejmujący śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie
  finansowe sporządzone wg MSR 34 za IV kw. 201 7 r. oraz śródroczne skrócone
  sprawozdanie finansowe Jednostki Dominującej (w tys. zł o ile nie zaznaczono ina czej)
  6
  SKOLNSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT ORAZ POZOSTAŁYCH CAŁKOWITYCH
  DOCHODÓW GK MONNARI TRADE S.A. ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2017 DO 31 GR UDNIA 2017 (C.D.)
  4 kwartały 2017 IV kwartał 2017 4 kwartały 2016 IV kwartał 2016
  PLN’000 PLN’000 PLN’000 PLN’000
  Zysk (strata) na akcję (w gr na jedną akcję) Z działalności kontynuowanej i zaniechanej: Zwykły 73,4 56,7 117,9 79,2
  Rozwodniony 73,4 56,7 117,9 79,2
  Z działalności kontynuowanej:
  Zwykły 73,4 56,7 117,9 79,2
  Rozwodniony 73,4 56,7 117,9 79,2  Grupa Kapitałowa MONNARI TRADE S.A. Raport kwartalny obejmujący śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie
  finansowe sporządzone wg MSR 34 za IV kw. 201 7 r. oraz śródroczne skrócone
  sprawozdanie finansowe Jednostki Dominującej (w tys. zł o ile nie zaznaczono ina czej)
  7
  SKOLNSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ GK MONNARI TRADE S.A.
  SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2017
  Stan na 31/12/2017 Stan na 31/12/2016
  PLN’000 PLN’000
  AKTYWA
  Aktywa trwałe
  Rzeczowe aktywa trwałe 36 969 38 506
  Nieruchomości inwestycyjne 50 684 32 445
  Wartość firmy 129 129
  Pozostałe aktywa niematerialne 340 367
  Inwestycje w jednostkach podporządkowanych - -
  Aktywa z tytułu podatku odroczonego 16 604 20 418
  Pozostałe aktywa 24 32
  Aktywa trwałe razem 104 749 91 896
  Aktywa obrotowe
  Zapasy 44 551 58 035
  Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności 19 368 19 0 77
  Udzielone pożyczki 1 519 -
  Bieżące aktywa podatkowe 43 960
  Pozostałe aktywa 455 445
  Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 69 743 61 266
  135 680 139 782
  Aktywa klasyfikowane jako przeznaczone do zbycia - -
  Aktywa obrotowe razem 135 680 139 782
  Aktywa razem 240 429 231 679  Grupa Kapitałowa MONNARI TRADE S.A. Raport kwartalny obejmujący śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie
  finansowe sporządzone wg MSR 34 za IV kw. 201 7 r. oraz śródroczne skrócone
  sprawozdanie finansowe Jednostki Dominującej (w tys. zł o ile nie zaznaczono ina czej)
  8
  SKOLNSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ GK MONNARI TRADE S.A.
  SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2017 (C.D.)
  Stan na 31/12/2017 Stan na 31/12/2016
  PLN’000 PLN’000
  KAPITAŁ WŁASNY I ZOBOWIĄZANIA
  Kapitał włas ny
  Wyemitowany kapitał akcyjny 3 056 3 056
  Akcje własne (13 970) (6 642)
  Nadwyżka ze sprzedaży akcji 33 672 33 672
  Pozostałe kapitały zapasowe 90 538 65 472
  Kapitał rezerwowy 33 653 33 653
  Zyski zatrzymane 56 360 59 668
  203 308 188 879
  Kwoty ujęte bezpośrednio w kapitale, związane z aktywami klasyfikowanymi jako przeznaczone do zbycia - -
  Kapitały przypadające akcjonariuszom jednostki dominującej 203 308 188 879
  Kapitały przypadające udziałom niedającym kontroli - -
  Razem kapitał własny 203 308 188 879
  Zobowiązania długoterminowe
  Długoterminowe pożyczki i kredyty bankowe - -
  Pozost ałe zobowiązania finansowe - -
  Zobowiązania z tytułu świadczeń emerytalnych - -
  Rezerwa na podatek odroczony - -
  Reze rwy długoterminowe - -
  Przychody przyszłych okresów - -
  Pozostałe zobowiązania - -
  Zobowiązania długoterm inowe razem - -
  Zobowiązania krótkoterminowe
  Zobowiązania z tytułu dostaw i usług 15 880 19 999
  Krótkoterminowe pożyczki i kredyty bankowe - -
  Wycena walutowych kontraktów forward 137 -
  Bieżące zobowiązania podatkowe 896 158
  Rezerwy krótkoterminowe 2 145 1 808
  Pozostałe zobowiązania 18 063 20 835
  37 121 42 800
  Zobowiązania związane bezpośrednio z aktywami trwałymi klasyfikowanymi jako przeznaczone do zbycia - -
  Zobowiązania krótkoterminowe razem 37 121 42 800
  Zobowiązania razem 37 121 42 800
  Pasywa razem 240 429 231 679  Grupa Kapitałowa MONNARI TRADE S.A. Raport kwartalny obejmujący śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe sporządzone wg MSR 34 za IV kw. 201 7 r. oraz śródroczne skrócone
  sprawozdanie finansowe Jednostki Dominującej (w tys. zł o ile nie zaznaczono ina czej)
  9
  SKOLNSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM GK MONNARI TRADE S.A. ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2017 DO 31 GRUDNIA 2017
  Kapitał
  podstawowy Akcje własne
  Nadwyżka ze
  sprzedaży
  akcji
  Pozostałe
  kapitały
  zapasowe
  Kapitał
  rezerwowy
  Zyski
  zatrzymane
  Przypadające
  akcjon ariuszom
  jednostki
  dominującej
  Przypadające
  udziałom
  niedającym
  kontroli
  Razem
  PLN’000 PLN’000 PLN’000 PLN’000 PLN’000 PLN’000 PLN’000 PLN’000 PLN’000
  Stan na 1 stycznia 2016 roku 3 056 - 33 672 50 287 33 653 45 100 165 767 - 165 767
  Zysk netto za okres - - - - - 35 815 35 815 - 35 815
  Pozostałe całko wite dochody za rok obrotowy
  (netto) - - - - - - - - -
  Suma całkowitych dochodów - - - - - 35 815 35 815 - 35 815
  Wypłata dywidendy - - - - - (6 062) (6 062) - (6 062)
  Podział wyniku finansowego - na kapitał
  zapasowy - - - 15 185 - (15 185) - - -
  Nabycie akcji własnych - (6 642) - - - - (6 642) - (6 642)
  Stan na 31 grudnia 2016 roku 3 056 (6 642) 33 672 65 472 33 653 59 668 188 879 - 188 879
  Stan na 1 stycznia 2017 roku 3 056 (6 642) 33 672 65 472 33 653 59 668 188 879 - 188 879
  Zysk netto za okres - - - - - 21 757 21 757 - 21 757
  Pozostałe całkowite dochody za rok obrotowy
  (netto) - - - - - - - - -
  Suma całkowitych dochodów - - - - - 21 757 21 757 - 21 757
  Wypłata dywidendy - - - - - - - - -
  Podział wyniku finansowego - na kapitał
  zapasowy - - - 25 066 - (25 066) - - -
  Nabycie akcji własnych - (7 329) - - - - (7 329) - (7 329)
  Stan na 31 grudnia 2017 roku 3 056 (13 970) 33 672 90 538 33 653 56 360 203 308 - 203 308  Grupa Kapitałowa MONNARI TRADE S.A. Raport kwartalny obejmujący śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie
  finansowe sporządzone wg MSR 34 za IV kw. 201 7 r. oraz śródroczne skrócone
  sprawozdanie finansowe Jednostki Dominującej (w tys. zł o ile nie zaznaczono ina czej)
  10
  SKOLNSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH GK MONNARI TRADE S.A. ZA
  OKRES OD 1 STYCZNIA 2017 DO 31 GRUDNIA 2017
  4 kwarta ły 2017
  IV kwartał 2017
  4 kwartały 2016
  IV kwartał 2016
  PLN’000 PLN’000 PLN’000 PLN’000
  Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej Zysk za rok obrotowy 21 757 17 222 35 815 24 213
  Korekty: Koszt podatku dochodowego uj ęty w wyniku 5 243 3 941 2 823 2 455
  Amortyzacja 4 584 1 141 4 039 1 369
  Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych 1 231 476 (242) (196)
  Odsetki i udziały w zyskach (17) (17) - -
  Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej (8 056) (8 127) (14 019) (13 915)
  Pozostałe korekty działalności operacyjnej 137 137 - (28)
  24 880 14 773 28 417 13 898
  Zmiany w kapitale obrotowym: (Zwiększenie) / zmniejszenie salda należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałych należnośc i 202 802 (2 573) (545)
  (Zwiększenie) / zmniejszenie stanu zapasów 13 484 7 721 (7 379) 2 941
  (Zwiększenie) / zmniejszenie pozostałych aktywów (198) 37 524 536
  Zwiększenie / (zmniejszenie) salda zobowiązań z tytułu dostaw i usług oraz pozostałych zobowiązań (4 470) 4 450 12 680 14 830
  Zwiększenie / (zmniejszenie) rezerw 338 533 720 637
  Środki pieniężne wygenerowane na działalności operacyjnej 34 235 28 316 32 389 32 297 Zapłacony podatek dochodowy (135) (47 9) (2 330) (97)
  Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej 34 100 27 836 30 059 32 199
  Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej
  Płatności z tytułu nabycia aktywów finansowych (56) - - -
  Pożyczki wypłacone (1 503) (1 50 3) - -
  Płatności za rzeczowe aktywa trwałe i aktywa niematerialne (5 853) (1 426) (7 127) (2 546) Wpływy z tytułu zbycia składników rzeczowych aktywów trwałych i niematerialnych 3 167 1 422 4 008 700
  Płatności za nieruchomości inwestycyjne (13 1 73) (6 370) (2 318) (429)
  Wpływy ze sprzedaży nieruchomości inwestycyjnych 355 355 - -
  Środki pieniężne netto (wydane) / wygenerowane w związku z działalnością inwestycyjną (17 063) (7 521) (5 437) (2 275)
  Przepływy pieniężne z działalności fin ansowej
  Płatności z tytułu zakupu akcji własnych (7 329) (2 141) (6 642) (2 922)
  Wypłata dywidendy - - (6 062) -
  Środki pieniężne netto wykorzystane w działalności finansowej (7 329) (2 141) (12 704) (2 922)
  Zwiększenie netto środków pi eniężnych i ich ekwiwalentów 9 709 18 174 11 918 27 002 Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na początek okresu sprawozdawczego 61 266 52 045 49 106 34 067 Wpływ zmian kursów walut na saldo środków pieniężnych w walutach obcych (1 231) (476) 242 196
  Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec okresu sprawozdawczego 69 743 69 743 61 266 61 266  Grupa Kapitałowa MONNARI TRADE S.A. Raport kwartalny obejmujący śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie
  finansowe sporządzone wg MSR 34 za IV kw. 201 7 r. oraz śródroczne skrócone
  sprawozdanie finansowe Jednostki Dominującej (w tys. zł o ile nie zaznaczono ina czej)
  11
  JEDNOSTKOWY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT ORAZ POZOSTAŁYCH CAŁKOWITYCH DOCHODÓW
  MONNARI TRADE S.A. ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2017 DO 31 GRUDNIA 2017
  4 kw artały 2017
  IV kwartał 2017
  4 kwartały 2016
  IV kwartał 2016
  PLN’000 PLN’000 PLN’000 PLN’000
  Działalność kontynuowana Przychody ze sprzedaży 245 572 77 292 229 965 74 879
  Koszt własny sprzedaży (110 473) (30 481) (105 450) (31 876)
  Zysk (strata) brutto na sprzedaży 135 099 46 811 124 515 43 003 Koszty sprzedaży (117 381) (32 726) (105 556) (30 624)
  Koszty zarządu (6 245) (1 550) (7 758) (2 322)
  Pozostałe przychody operacyjne 1 399 730 975 297
  Pozostałe koszty operacyjne (2 815) (2 338) (2 036) (1 308)
  Zysk (strata) na działalności operacyjnej 10 058 10 927 10 140 9 046 - -
  Przychody finansowe 1 166 342 2 391 548
  Koszty finansowe (3 226) (1 855) (931) (497)
  Pozostałe zyski (straty) z inwestycji - - 14 068 14 068
  Zysk (strata) przed opodatkowaniem 7 998 9 413 25 668 23 164
  Podatek dochodowy (1 551) (1 714) (602) (1 769)
  Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej 6 448 7 700 25 066 21 395
  Działalność zaniechana
  Zysk (strata) netto z działalności zaniechanej - - - -
  ZYSK (STRATA) NETTO 6 448 7 700 25 066 21 395
  Pozostałe całkowite dochody netto
  Składniki, które nie zostaną przeniesione w późniejszych okresach do rachunku zysków i strat: Skutki przeszacowania aktywów trwałych - - - - Przeszacowanie zobowiązań z tytułu świadczeń pracowniczych - - - -
  - - - -
  Składniki, które mogą zostać przeniesione w późniejszych okresach do rachunku zysków i strat: Skutki przeszacowania aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży - - - -
  Efektywną część zysków i strat związanych z instrumentem zabezpieczającym w ramach zabezpieczania przepływów pieniężnych
  - - - -
  - - - -
  Pozostałe całkowite dochody netto razem - - - -
  SUMA CAŁKOWITYCH DOCHODÓW 6 448 7 700 25 066 21 395  Grupa Kapitałowa MONNARI TRADE S.A. Raport kwartalny obejmujący śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie
  finansowe sporządzone wg MSR 34 za IV kw. 201 7 r. oraz śródroczne skrócone
  sprawozdanie finansowe Jednostki Dominującej (w tys. zł o ile nie zaznaczono ina czej)
  12
  JEDNOSTKOWY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT ORAZ POZOSTAŁYCH CAŁKOWITYCH DOCHODÓW
  MONNARI TRADE S.A. ZA OKRES OD 1 STYCZNI A 2017 DO 31 GRUDNIA 2017 (C.D.)
  4 kwartały 2017 IV kwartał 2017 4 kwartały 2016 IV kwartał 2016
  PLN’000 PLN’000 PLN’000 PLN’000
  Zysk (strata) na akcję (w gr na jedną akcję) Z działalności kontynuowanej i zaniechanej: Zwykły 21,8 26,0 82,5 70,4
  Rozwodniony 21,8 26,0 82,5 70,4
  Z działalności kontynuowanej:
  Zwykły 21,8 26,0 82,5 70,4
  Rozwod niony 21,8 26,0 82,5 70,4  Grupa Kapitałowa MONNARI TRADE S.A. Raport kwartalny obejmujący śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie
  finansowe sporządzone wg MSR 34 za IV kw. 201 7 r. oraz śródroczne skrócone
  sprawozdanie finansowe Jednostki Dominującej (w tys. zł o ile nie zaznaczono ina czej)
  13
  JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ MONNARI TRADE S.A. SPORZĄDZONE
  NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2017
  Stan na 31/12/2017 Stan na 31/12/2016
  PLN’000 PLN’000
  AKTYWA
  Aktywa trwa łe
  Rzeczowe aktywa trwałe 9 411 10 114
  Nieruchomości inwestycyjne - -
  Pozostałe aktywa niematerialne 324 357
  Inwestycje w jednostkach p odporządkowanych 61 069 61 059
  Aktywa z tytułu podatku odroczonego - -
  Aktywa trwałe razem 70 804 71 530
  Aktywa obrotowe
  Zapasy 44 551 58 035
  Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności 9 336 15 767
  Udzielone pożyczki 49 351 31 739
  Bieżące aktywa podatkowe - 901
  Pozostałe aktywa 400 448
  Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 42 859 50 558
  146 496 157 448
  Aktywa klasyfikowane jako przeznaczone do zbycia - -
  Aktywa obrotowe razem 146 496 157 448
  Aktywa razem 217 300 228 978  Grupa Kapitałowa MONNARI TRADE S.A. Raport kwartalny obejmujący śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie
  finansowe sporządzone wg MSR 34 za IV kw. 201 7 r. oraz śródroczne skrócone
  sprawozdanie finansowe Jednostki Dominującej (w tys. zł o ile nie zaznaczono ina czej)
  14
  JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ MONNARI TRADE S.A. SPORZĄDZONE
  NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2017 (C.D.)
  Stan na 31/12/2017 Stan na 31/12/2016
  PLN’000 PLN’000
  KAPITAŁ WŁASNY I ZOBOWIĄZANIA
  Kapitał własny
  Wyemitowany kapitał akcyjny 3 056 3 056
  Akcje własne (13 970) (6 642)
  Nadwyżka ze sprzedaży akcji 33 672 33 672
  Pozostałe kapitały zapasowe 90 538 65 472
  Kapitał rezerwowy 33 653 33 653
  Zyski zatrzymane 6 448 25 066
  153 396 154 277
  Kwoty ujęte bezpośrednio w kapitale, związane z aktywami klasyfikowanymi ja ko przeznaczone do zbycia - -
  Razem kapitał własny 153 396 154 277
  Zobowiązania długoterminowe
  Długoterminowe pożyczki i kredyty bankowe - -
  Rezerwa na podatek odroczony 1 088 442
  Rezerwy długoterminowe - -
  Pozostałe zobowiązania - -
  Zobowiązania długoterminowe razem 1 088 442
  Zobowiązania krótkoterminowe
  Zobowiązania z tytułu dostaw i usług 24 375 26 535
  Wycena walutowych kontraktów forward 137 -
  Pożyczki od podmiotów powiązanych 26 000 33 000
  Zobowiązania z tytułu wypłaty dywidendy - -
  Bieżące zobowiązania podatkowe 661 -
  Rezerwy krótkoterminowe 2 145 1 808
  Pozostałe zobowiązania 9 499 12 917
  62 816 74 260
  Zobowiązania związane bezpośrednio z aktywami trwałymi klasyfikowanymi jako przeznaczone do zbycia - -
  Zobowiązania krótkoterminowe razem 62 816 74 260
  Zobowiązania razem 63 904 74 702
  Pasywa razem 217 300 228 978  Grupa Kapitałowa MONNARI TRADE S.A. Raport kwartalny obejmujący śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe sporządzone wg MSR 34 za IV kw. 201 7 r. oraz śródroczne skrócone
  sprawozdanie finansowe Jednostki Dominującej (w tys. zł o ile nie zaznaczono ina czej)
  15
  JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM MONNARI TRADE S.A. ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2016 DO 31 GRUDNIA 2017
  Kapitał podstawowy Akcje własne Nadwyżka ze sprzedaży akcji Pozostałe kapitały zapasowe Kapitał rezerwowy Zyski zatrzymane Razem
  PLN’000 PLN’000 PLN’000 PLN’000 PLN’000 PLN’000 PLN’000
  Stan na 1 stycznia 2016 roku 3 056 - 33 672 50 287 33 653 21 247 141 914
  Zysk netto za rok obrotowy - - - - - 25 066 25 066 Pozostałe całkowite dochody za rok obrotowy (netto) - - - - - - -
  Suma całkowitych dochodów - - - - - 25 066 25 066
  Podział wyniku finansowego - na kapitał zapasowy (6 062) (6 062)
  Wypłata dywidendy 15 185 (15 185)
  Nabycie akcji własnych (6 642) - (6 642)
  Stan na 31 grudnia 2016 roku 3 056 (6 642) 33 672 65 472 33 653 25 066 154 277
  Stan na 1 stycznia 2017 roku 3 056 (6 642) 33 672 65 472 33 653 25 066 154 277
  Zysk netto za rok obrotowy - - - - - 6 448 6 448 Pozostałe całkowite dochody za rok obrotowy (netto) - - - - - - -
  Suma całkowitych dochodów - - - - - 6 448 6 448
  Podział wyniku finansowego - na kapitał zapasowy
  Wypłata dywidendy - - - 25 066 - (25 066) -
  Nabycie akcji własnych - (7 329) - - - - (7 329)
  Stan na 31 grudnia 2017 roku 3 056 (13 970) 33 672 90 538 33 653 6 448 153 396


  Grupa Kapitałowa MONNARI TRADE S.A. Raport kwartalny obejmujący śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie
  finansowe sporządzone wg MSR 34 za IV kw. 201 7 r. oraz śródroczne skrócone
  sprawozdanie finansowe Jednostki Dominującej (w tys. zł o ile nie zaznaczono ina czej)
  16
  JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH MONNARI TRADE S.A. ZA OKRES
  OD 1 STYCZNIA 2017 DO 31 GRUDNIA 2017
  4 kwartały 2017
  IV kwartał 2017
  4 kwarta ły 2016
  IV kwartał 2016
  PLN’000 PLN’000 PLN’000 PLN’000
  Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej Zysk za rok obrotowy 6 448 7 700 25 066 21 395
  Korekty: Koszt podatku dochodowego ujęty w wyniku 1 551 1 714 602 1 769
  Amortyzacja 2 578 602 2 251 614
  Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych 1 231 476 (242) (196)
  Odsetki i udziały w zyskach 36 (42) (263) (21)
  Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej (303) (299) (13 917) (13 917)
  Pozostałe korekty działalności operacyjnej 137 137 - (28)
  11 678 10 287 13 497 9 616
  Zmiany w kapitale obrotowym: (Zwiększenie) / zmniejszenie salda należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałych należności 7 333 2 660 (2 469) 214
  (Zwiększenie) / zmniejszenie stanu zapasów 13 484 7 721 (7 379) 2 941
  (Zwiększenie) / zmniejszenie pozostałych aktywów (648) (925) (289) (141)
  Zwiększenie / (zmniejszenie) salda zobowiązań z tytułu dostaw i usług oraz poz ostałych zobowiązań (5 639) 5 470 13 971 14 490
  Zwiększenie / (zmniejszenie) rezerw 983 1 342 1 162 1 079
  Środki pieniężne wygenerowane na działalności operacyjnej 27 191 26 555 18 494 28 200
  Zapłacony podatek dochodowy 657 (244) (1 745) -
  Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej 27 848 26 311 16 749 28 200
  Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej Płatności z tytułu nabycia aktywów finansowych (66) - (175) (95)
  Pożyczki wypłac one (20 444) (6 758) (6 393) (1 589)
  Wpływy z tytułu spłat pożyczek 3 773 1 492 8 247 533
  Otrzymane odsetki 41 4 251 155
  Płatności za rzeczowe aktywa trwałe i aktywa niematerialne (1 963) (582) (1 499) (1 096) Wpływy z tytułu zbyci a składników rzeczowych aktywów trwałych i niematerialnych 50 - 8 -
  Płatności za nieruchomości inwestycyjne (716) - (2 318) (429)
  Wpływy ze sprzedaży nieruchomości inwestycyjnych 355 355 - -
  Środki pieniężne netto (wydane) / wygenerowane w związku z działalnością inwestycyjną (18 969) (5 489) (1 878) (2 520)
  Przepływy pieniężne z działalności finansowej Płatności z tytułu nabycia akcji własnych (7 329) (2 141) (6 642) (2 922)
  Pożyczki otrzymane od spółek zależnych 3 00 0 - 15 000 15 000
  Pożyczki spłacone do spółek zależnych (10 000) (10 000) - -
  Zapłacone odsetki z tytułu pożyczek od spółek zależnych (1 018) (528) (586) (181)
  Dywidendy wypłacone na rzecz właścicieli - - (6 062) -
  Środki pieniężne net to wykorzystane w działalności finansowej (15 347) (12 669) 1 710 11 897
  Zwiększenie netto środków pieniężnych i ich ekwiwalentów (6 468) 8 153 16 581 37 577
  Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na początek okresu sprawozdawczego
  50 558 35 181 33 735 12 785
  Wpływ zmian kursów walut na saldo środków pieniężnych w walutach obcych (1 231) (476) 242 196
  Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec okresu sprawozdawczego
  42 859 42 859 50 558 50 558  Grupa Kapitałowa „MONNARI TRADE” S.A. Raport kwartalny obejmujący śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie
  finansowe sporządzone wg MSR 34 za IV kw. 2017 r. oraz śródroczne skrócone
  sprawozdanie finansowe Jednostki Dominującej (w tys. zł o ile ni e zaznaczono ina czej)
  17
  Wybrane dane objaśniające
  1. Podst awowe informacje o Spółce Dominującej Grupy Kapitałowej MONNARI TRADE S.A.
  Nazwa i siedziba
  „MONNARI TRADE” S.A. z siedzibą w Łodzi 90 -453, ul. Radwańska 6.
  Adres do korespondencji:
  93 -172 Łódź, ul. Rzgowska 30.
  Wskazanie właściwego Sądu
  Sąd Rejonowy dla Łodzi -Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego numer KRS 0000184276.
  Czas trwania
  Czas trwania Spółki Dominującej oraz spółek zależnych Grupy Kapitałowej jest nieoznaczony.
  Okresy, za które prezentowane jest sprawozdanie finansow e i porównywalne dane finansowe
  Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej MONNARI TRADE S.A. oraz j ednostkowe sprawozdanie
  finansowe MONNARI TRADE S.A. zawiera ją dane z a 4 kwartał y 2017 r. tj. od 1 stycznia 2017 r. do 3 1 grudnia 2017 r.
  ora z dane porównywalne z a analogiczny okres 2016 roku. Sprawozdanie z pełnego dochodu oraz sprawozdanie
  z przepływów pieniężnych prezentowane są dodatkowo za okres I V kwartału, tj. od 1 października do 3 1 grudnia
  odpowiednio 2017 i 2016 r. Sprawozdania z po zycji finansowej prezentuje dane wg stanu na dzień 3 1 grudnia 2017 r. oraz
  31 grudnia 2016 r.
  Informacje dotyczące składu osobowego Zarządu oraz Rady Nadzorczej Spółki Dominującej Grupy Kapitałowej
  MONNARI TRADE S.A.
  Na dzień 3 1 grudnia 2017 roku w skła d organów Spółki wchodziły następujące osoby:
  Zarząd MONNARI TRADE S.A.:
  Mirosław Misztal Prezes Zarządu
  W okresie I V kwartał u 2017 roku oraz do dnia publikacji sprawozdania skład Zarządu Spółki Dominującej Grupy
  Kapitałowej MONNARI TRADE S.A. nie uległ zmianie.
  Rada Nadzorcza Spółki Dominującej Grupy Kapitałowej MONNARI TRADE S.A.:
  Jerzy Leszczyński Przewodniczący Rady Nadzorczej
  Jacek Pierzyński Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
  Anna Augustyniak – Kala Członek Rady Nadzorczej
  Marian Berman
  Adam Majka
  Członek Rady Nadzorczej
  Członek Rady Nadzorczej
  Zbigniew Wojnicki Członek Rady Nadzorczej
  Ryszard Zatorski Członek Rady Nadzorczej
  W okresie I V kwartał u 2017 roku , skład Rady Nadzorczej MONNARI TRADE S.A. uległ zmianie , poprzez dokooptowanie
  Pan a Mariana Bermana do składu Rady Nadzorczej w dniu 20.10.2017 r.
  Na dzień publikacji niniejszego Sprawozdania , skład Rady Nadzorczej nie uległ zmianie i pozostaje w składzie
  zaprezentowanym w tabeli powyżej .
  Notowania na giełdach
  Spółka MONNARI TRADE S.A . notowana jest na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod skróconą
  nazwą „MONNARI” i oznaczeniem „MON”.  Grupa Kapitałowa „MONNARI TRADE” S.A. Raport kwartalny obejmujący śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie
  finansowe sporządzone wg MSR 34 za IV kw. 2017 r. oraz śródroczne skrócone
  sprawozdanie finansowe Jednostki Dominującej (w tys. zł o ile ni e zaznaczono ina czej)
  18
  Opis Grupy Kapitałowej MONNARI TRADE S.A.
  Wszystkie dane porównawcze prezentują wielkości skonsolidowane. Konsolidacją objęto wszystk ie spółki zależne
  należące do Grupy Kapitałowej o d dnia objęcia kontroli.
  Na dzień 3 1 grudnia 2017 roku MONNARI TRADE S.A. sprawowało kontrolę (pośrednio i bezpośrednio) nad
  następującymi spółkami:
  Lp. Nazwa spółki Siedziba
  Dzień objęcia kontroli (data rejestracji w KRS lub nabycia)
  Kapitał podstawowy (tys. zł)
  Udziałowcy / Akcjonariusze (% głosów na WZ)
  1 COMMON PARTNER Sp. z o.o. Łódź 2013 -02-28 5 MONNARI TRADE S.A. (100%)
  2 COMMON SALE Sp. z o.o. Łódź 2013 -02-22 5 MON NARI TRADE S.A. (100%)
  3 COMMON SERVICE Sp. z o.o. Łódź 2013 -02-27 5 MONNARI TRADE S.A. (100%)
  4 COMMON SUPPLY Sp. z o.o. Łódź 2013 -03-13 5 MONNARI TRADE S.A. (100%)
  5 COMMON TRADE Sp. z o.o. Łódź 2013 -02-27 5 MONNARI TRADE S.A. (100%)
  6 FASHION LINE Sp. z o.o. Łódź 2012 -07-20 5 MONNARI TRADE S.A. (100%)
  7 FASHION NEW LOOK Sp. z o.o. Łódź 2013 -02-25 5 MONNARI TRADE S.A. (100%)
  8 FASHION PARTNER Sp. z o.o. Łódź 2013 -02-22 5 MONNARI TRADE S.A. (100%)
  9 FASHION PRIZE Sp. z o.o. Łódź 2013 -02-25 5 MONNARI TRADE S.A. (100%)
  10 FASHION SALE Sp. z o.o. Łódź 2012 -08-10 5 MONNARI TRADE S.A. (100%)
  11 FASHION SYSTEM Sp. z o.o. Łódź 2013 -02-22 5 MONNARI TRADE S.A. (100%)
  12 FASHION TASTE Sp. z o.o. Łódź 2012 -08-10 5 MONNARI TRADE S.A. (100%)
  13 FASHION TREND Sp. z o. o. Łódź 2012 -07-31 5 MONNARI TRADE S.A. (100%)
  14 FASHION WORK Sp. z o.o. Łódź 2013-02-26 5 MONNARI TRADE S.A. (100%)
  15 LEADING LINE Sp. z o. o. Łódź 2012 -07-20 5 MONNARI TRADE S.A. (100%)
  16 MONNARI TRADE ADVANTAGE Sp. z o.o. Łódź 2011 -11-22 5 MONNARI TRADE S.A. (100%)
  17 MONNARI TRADE ASSETS Sp. z o.o. Łódź 2011 -11-22 5 MONNARI TRADE S.A. (100%)
  18 MONNARI TRADE BENEFIT Sp. z o.o. Łódź 2011 -11-22 5 MONNARI TRADE S.A. (100%)
  19 MONNARI TRADE BUSINESS Sp. z o.o. Łódź 2012 -03-21 5 MONNARI TRAD E S.A. (100%)
  20 MONNARI TRADE CAPITAL Sp. z o.o. Łódź 2012 -03-20 5 MONNARI TRADE S.A. (100%)
  21 MONNARI TRADE CENTRE Sp. z o.o. Łódź 2011 -11-18 5 MONNARI TRADE S.A. (100%)
  22 MONNARI TRADE CHALLENGE Sp. z o.o. Łódź 2011 -11-18 5 MONNARI TRADE S.A. (100%)
  23 MONNARI TRADE COMMON Sp. z o.o. Łódź 2012 -07-20 5 MONNARI TRADE S.A. (100%)
  24 MONNARI TRADE COMPANY Sp. z o.o. Łódź 2012 -07-23 5 MONNARI TRADE S.A. (100%)
  25 MONNARI TRADE CONTRACT Sp. z o.o. Łódź 2012 -08-13 5 MONNARI TRADE S.A. (100%)
  26 MONNARI TRADE COOPERATIVE Sp. z o.o. Łódź 2012 -07-19 5 MONNARI TRADE S.A. (100%)
  27 MONNARI TRADE CREW Sp. z o.o. Łódź 2012 -03-16 5 MONNARI TR ADE S.A. (100%)
  28 MONNARI TRADE CUSTOM Sp. z o.o. Łódź 2012 -07-18 5 MONNARI TRADE S.A. (100%)
  29 MONNARI TRADE DEVELOPMENT Sp z o.o. Łódź 2012 -03-20 5 MONNARI TRADE S.A. (100%)
  30 MONNARI TRADE ESTATE Sp. z o.o. Łódź 2011 -11-18 5 MONNARI TRADE S.A. (100%)
  31 MONNARI TRADE FAVOUR Sp. z o.o. Łódź 2011 -11-21 5 MONNARI TRADE S.A. (100%)
  32 MONNARI TRADE INTEREST Sp. z o.o. Łódź 2012 -03-16 5 MONNARI TRADE S.A. (100%)
  33 MONNARI TRA DE LOGISTIC Sp. z o.o. Łódź 2011 -07-19 5 MONNARI TRADE S.A. (100%)
  34 MONNARI TRADE LOOK Sp. z o.o. Łódź 2013 -02-26 5 MONNARI TRADE S.A. (100%)
  35 MONNARI TRADE MARKET Sp. z o.o. Łódź 2012 -03-23 5 MONNARI TRA DE S.A. (100%)
  36 MONNARI TRADE MEMBER Sp. z o.o. Łódź 2011 -11-21 5 MONNARI TRADE S.A. (100%)
  37 MONNARI TRADE MODE Sp. z o.o. Łódź 2013 -02-26 5 MONNARI TRADE S.A. (100%)
  38 MONNARI TRADE ORDER Sp. z o.o. Łódź 2012 -03-21 5 MONNARI TRADE S.A. (100%)
  39 MONNARI TRADE OWNERSHIP Sp. z o.o. Łódź 2011 -11-21 5 MONNARI TRADE S.A. (100%)
  40 MONNARI TRADE PARTNER Sp. z o.o. Łódź 2011 -11-18 5 MONNARI TRADE S.A. (100%)
  41 MONNARI TRADE PRA CTICE Sp. z o.o. Łódź 2013 -02-22 5 MONNARI TRADE S.A. (100%)
  42 MONNARI TRADE PRIZE Sp. z o.o. Łódź 2013 -02-26 5 MONNARI TRADE S.A. (100%)
  43 MONNARI TRADE PRODUCTS Sp. z o.o. Łódź 2011 -11-18 5 MONNARI TRADE S.A. (100%)
  44 MONNARI TRADE PROFIT Sp. z o.o. Łódź 2012 -03-19 5 MONNARI TRADE S.A. (100%)
  45 MONNARI TRADE PROSPERITY Sp. z o.o. Łódź 2011 -11-18 5 MONNARI TRADE S.A. (100%)
  46 MONNARI TRADE QUALITY Sp. z o.o. Łódź 2013 -03-12 5 MONNARI TRADE S.A. (100%)


  Grupa Kapitałowa „MONNARI TRADE” S.A. Raport kwartalny obejmujący śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie
  finansowe sporządzone wg MSR 34 za IV kw. 2017 r. oraz śródroczne skrócone
  sprawozdanie finansowe Jednostki Dominującej (w tys. zł o ile ni e zaznaczono ina czej)
  19
  Lp. Nazwa spółki Siedziba
  Dzień objęcia kontroli (data rejestracji w KRS lub nabycia)
  Kapitał podstawowy (tys. zł)
  Udziałowcy / Akcjonariusze (% głosów na WZ)
  47 MONNARI TRADE SERVICE Sp. z o.o. Łódź 2013 -03-13 5 MONNARI TRADE S.A. (100%)
  48 MONNARI TRADE SHOPPING Sp. z o.o. Łódź 2011 -11-18 5 MONNARI TRADE S.A. (100%)
  49 MONNARI TRADE Sp. z o.o. Łódź 2011 -07-18 5 MONNARI TRADE S.A. (100%)
  50 MONNARI TRADE STYLE Sp. z o.o. Łódź 2013 -03-14 5 MONNARI TRADE S.A. (100%)
  51 MONNARI TRADE SUPPLY Sp. z o.o. Łódź 2012 -03-19 5 MONNARI TRADE S.A. (10 0%)
  52 MONNARI TRADE TEAM Sp. z o.o. Łódź 2011 -11-18 5 MONNARI TRADE S.A. (100%)
  53 MONNARI TRADE TRANSACTION Sp. z o.o. Łódź 2012 -03-19 5 MONNARI TRADE S.A. (100%)
  54 MONNARI TRADE TREASURE Sp. z o.o. Łódź 2011 -11-18 5 MONNARI TRADE S.A. (100%)
  55 MONNARI TRADE VOGUE Sp. z o.o. Łódź 2013 -02-26 5 MONNARI TRADE S.A. (100%)
  56 MONNARI TRADE FASHION Sp. z o.o. Łódź 2013 -03-20 5 MONNARI TRADE S.A. (100%)
  57 MONNARI TRADE SHAPE Sp. z o.o. Łódź 2013 -03-28 5 MONNARI TRADE S.A. (100%)
  58 GENTLEWOMAN Sp. z o.o. Łódź 2013 -10-17 5 MONNARI TRADE S.A. (100%)
  59 MADAM MODE Sp. z o.o. Łódź 2013 -10-23 5 MONNARI TRADE S.A. (100%)
  60 ELEGANCE WOMAN Sp z o.o. Łódź 2013 -10-21 5 MONNARI TRADE S.A. (100%)
  61 CHARM LADY Sp. z o.o. Łódź 2013 -10-22 5 MONNARI TRADE S.A. (100%)
  62 FEMME COLLECTION Sp. z o.o. Łódź 2013 -10-31 5 MONNARI TRADE S.A. (100%)
  63 GLAMOUR WOMAN Sp. z o.o. Łódź 2013 -11-12 5 MONNARI TRADE S.A. (100%)
  64 MISS ELEGANCE Sp. z o.o. Łódź 2014 -06-05 5 MONNARI TRADE S.A. (100%)
  65 SERVICE OFFICE Sp. z o.o. Łódź 2014 -06-16 139 202 MONNARI TRADE S.A. (0,01%) FER MIUM Sp. z o.o. S.K.A. (99,99%)
  66 FASHION COLLECTION Sp. z o.o. Łódź 2014 -07-03 5 MONNARI TRADE S.A. (100%)
  67 MADAME PRESTIGE Sp. z o.o. Łódź 2014 -07-03 5 MONNARI TRADE S.A. (100%)
  68 FASHION MARKET Sp. z o.o. Łódź 2014 -07-02 5 MONNARI TRADE S.A. (100%)
  69 MODE AGENT Sp. z o.o. Łódź 2014 -07-02 5 MONNARI TRADE S.A. (100%)
  70 MODERN COMPANY Sp. z o.o. Łódź 2014 -09-03 5 MONNARI TRADE S.A. (100%)
  71 MODERN FRIEND Sp. z o. o. Łódź 2014 -09-10 5 MONNARI TRADE S.A. (100%)
  72 MODERN LADY Sp. z o.o. Łódź 2014 -09-11 5 MONNARI TRADE S.A. (100%)
  73 MODERN MODE Sp. z o.o. Łódź 2014 -10-27 5 MONNARI TRADE S.A. (100%)
  74 MODERN LINE S p. z o.o. Łódź 2014 -10-28 5 MONNARI TRADE S.A. (100%)
  75 MODERN TEAM Sp. z o.o. Łódź 2014 -10-28 5 MONNARI TRADE S.A. (100%)
  76 MODERN SALE Sp. z o.o. Łódź 2014 -10-30 5 MONNARI TRADE S.A. (100%)
  77 MODERN S YSTEM Sp. z o.o. Łódź 2014 -10-30 5 MONNARI TRADE S.A. (100%)
  78 MODERN LOOK Sp. z o.o. Łódź 2014 -10-29 5 MONNARI TRADE S.A. (100%)
  79 MODERN SHOP Sp. z o.o. Łódź 2014 -10-28 5 MONNARI TRADE S.A. (100%)
  80 MO DREN TREND Sp. z o. o. Łódź 2014 -10-31 5 MONNARI TRADE S.A. (100%)
  81 MODERN WORK Sp. z o.o. Łódź 2014 -11-13 5 MONNARI TRADE S.A. (100%)
  82 MODERN MARKETS Sp. z o.o. Łódź 2014 -12-10 5 MONNARI TRADE S.A. (100%)
  83 MODERN DRESS Sp. z o.o. Łódź 2014 -12-15 5 MONNARI TRADE S.A. (100%)
  84 MODERN WOMAN Sp. z o.o. Łódź 2014 -12-16 5 MONNARI TRADE S.A. (100%)
  85 MODERN FRAME Sp. z o.o. Łódź 2014 -12-16 5 MONNARI TRADE S.A. ( 100%)
  86 MODERN SHAPE Sp. z o.o. Łódź 2014 -12-16 5 MONNARI TRADE S.A. (100%)
  87 MODERN CENTRE Sp. z o.o. Łódź 2014 -12-16 5 MONNARI TRADE S.A. (100%)
  88 MODERN CRAFT Sp. z o.o. Łódź 2014 -12-22 5 MONNARI TRADE S.A. (100%)
  89 MODERN LEVEL Sp. z o.o. Łódź 2014 -12-22 5 MONNARI TRADE S.A. (100%)
  90 MODERN FASHIONER Sp. z o.o. Łódź 2014 -12-22 5 MONNARI TRADE S.A. (100%)
  91 MODERN OUTFIT Sp. z o.o. Łódź 2014 -12-29 5 MONN ARI TRADE S.A. (100%)
  92 FERMIUM Sp. z o.o. S.K.A. Łódź 2014 -12-05 139 247 MONNARI TRADE S.A. (100%)
  93 FERMIUM Sp. z o.o. Łódź 2014 -12-05 5 MONNARI TRADE S.A. (100%)
  94 MODERN PARTNER Sp. z o.o. Łódź 2015 -01-15 5 MONN ARI TRADE S.A. (100%)
  95 MADAM PRIME Sp. z o.o. Łódź 2015 -06-29 5 MONNARI TRADE S.A. (100%)
  96 MADAM BEST Sp. z o.o. Łódź 2015 -06-29 5 MONNARI TRADE S.A. (100%)
  97 MADAM TRENDY Sp. z o.o. Łódź 2015 -06-30 5 MO NNARI TRADE S.A. (100%)
  98 MADAM FASHION Sp. z o.o. Łódź 2015 -07-10 5 MONNARI TRADE S.A. (100%)


  Grupa Kapitałowa „MONNARI TRADE” S.A. Raport kwartalny obejmujący śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie
  finansowe sporządzone wg MSR 34 za IV kw. 2017 r. oraz śródroczne skrócone
  sprawozdanie finansowe Jednostki Dominującej (w tys. zł o ile ni e zaznaczono ina czej)
  20
  Lp. Nazwa spółki Siedziba
  Dzień objęcia kontroli (data rejestracji w KRS lub nabycia)
  Kapitał podstawowy (tys. zł)
  Udziałowcy / Akcjonariusze (% głosów na WZ)
  99 MADAM ELITE Sp. z o.o. Łódź 2015 -07-10 5 MONNARI TRADE S.A. (100%)
  100 MADAM CHIC Sp. z o.o. Łódź 2015 -07-09 5 MONNARI TRADE S.A. (100%)
  101 MADAM SUPREME Sp. z o.o. Łódź 2015 -07-14 5 MONNARI TRADE S.A. (100%)
  102 MADAM PERFECT Sp. z o.o. Łódź 2015 -07-17 5 MONNARI TRADE S.A. (100%)
  103 MADAM FANCY Sp. z o.o. Łódź 2015 -07-23 5 MONNARI TRADE S.A. (100%)
  104 MADAM TIPTOP Sp. z o.o. Łódź 2015 -07-24 5 MONNARI TRADE S.A. (100%)
  105 MADAM VOGUE Sp. z o.o. Łódź 2015 -07-28 5 MONNARI TRADE S.A. (100%)
  106 MADAM RICH Sp. z o.o. Łódź 2015 -07-28 5 MONNARI TRADE S.A. (100%)
  107 MADAM COLLECTION Sp. z o.o. Łódź 2015 -08-26 5 MONNARI TRADE S.A. (100%)
  108 MADAM ELEGANT Sp. z o.o. Łódź 2015 -08-27 5 MONNARI TRADE S.A. (100%)
  109 MADAM COSTUME Sp. z o.o. Łód ź 2015 -08-27 5 MONNARI TRADE S.A. (100%)
  110 MADAM ABSOLUTE Sp. z o.o. Łódź 2015 -10-28 5 MONNARI TRADE S.A. (100%)
  111 MADAM EXCELLENT Sp. z o.o. Łódź 2015 -10-29 5 MONNARI TRADE S.A. (100%)
  112 MADAM LEADING Sp. z o.o. Łódź 2015 -10-29 5 MONNARI TRADE S.A. (100%)
  113 MADAM BENEFIT Sp. z o.o. Łódź 2015 -10-30 5 MONNARI TRADE S.A. (100%)
  114 MADAM EXTREME Sp. z o.o. Łódź 2015 -11-04 5 MONNARI TRADE S.A. (100%)
  115 MAD AM SAVOR Sp. z o.o. Łódź 2015 -11-06 5 MONNARI TRADE S.A. (100%)
  116 MADAM NOBLE Sp. z o.o. Łódź 2015 -11-06 5 MONNARI TRADE S.A. (100%)
  117 MADAM POSH Sp. z o.o Łódź 2015 -11-16 5 MONNARI TRADE S.A. (100%)
  118 MADAM PROPER Sp. z o.o. Łódź 2015 -11-23 5 MONNARI TRADE S.A. (100%)
  119 MADAM TENDER Sp. z o.o. Łódź 2015 -11-25 5 MONNARI TRADE S.A. (100%)
  120 MADAM SELECTED Sp. z o.o. Łódź 2015 -11-30 5 MONNARI TRADE S.A. ( 100%)
  121 MADAM STYLE Sp. z o.o. Łódź 2015 -11-30 5 MONNARI TRADE S.A. (100%)
  122 MODERN PROFIT S.A. Łódź 2015 -12-22 3 450 MONNARI TRADE S.A. (100%)
  123 MADAM CHARM Sp. z o.o. Łódź 2016 -04-05 5 MONNARI TRADE S.A. (100%)
  124 MADAM GRACE Sp. z .o.o. Łódź 2016 -04-07 5 MONNARI TRADE S.A. (100%)
  125 MADAM ATTRACTION Sp. z .o.o. Łódź 2016 -04-13 5 MONNARI TRADE S.A. (100%)
  126 MADAM ESTEEM Sp. z .o.o. Łódź 2016 -04-18 5 MONNARI TRADE S.A. (100%)
  127 MADAM S pring Sp. z .o.o. Łódź 2016 -04-22 5 MONNARI TRADE S.A. (100%)
  128 MADAM Joy Sp. z .o.o. Łódź 2016 -04-22 5 MONNARI TRADE S.A. (100%)
  129 MADAM Wonder Sp. z .o.o. Łódź 2016 -04-29 5 MONNARI TRADE S.A. (100%)
  130 MADAM Star Sp. z .o.o. Łódź 2016 -06-15 5 MONNARI TRADE S.A. (100%)
  131 MADAM Summer Sp. z .o.o. Łódź 2016 -06-16 5 MONNARI TRADE S.A. (100%)
  132 Miss Exclusive Sp. z o.o. Łódź 2016 -08-31 5 MONNARI TRADE S.A. (100%)
  133 Miss Comfort Sp. z o.o. Łódź 2016 -09-02 5 MONNARI TRADE S.A. (100%)
  134 Miss Beauty Sp. z o.o. Łódź 2016 -09-08 5 MONNARI TRADE S.A. (100%)
  135 Miss Nobility Sp. z o.o. Łódź 2016 -09-08 5 MONNARI TRADE S.A. (100%)
  136 Miss Class Sp. z o.o. Łódź 2016 -06-09 5 MONNARI TRADE S.A. (100%)
  137 Miss Luxury Sp. z o.o. Łódź 2016 -09-07 5 MONNARI TRADE S.A. (100%)
  138 Miss Pretty Sp. z o.o. Łódź 2016 -09-27 5 MONNARI TRADE S.A. (100%)
  139 MISS POPULAR Sp. z o.o. Łódź 2016 -10-14 5 MONNARI TRADE S.A. (100%)
  140 MISS SPLENDOR Sp. z o.o. Łódź 2016 -10-17 5 MONNARI TRADE S.A. (100%)
  141 Miss Trendy Sp. z o.o. Łódź 2016 -10-18 5 MONNARI TRADE S.A. (100%)
  142 Miss Passion Sp. z o.o. Łódź 2016 -11-02 5 MONNARI TRADE S.A. (100%)
  143 Miss Regard Sp. z o.o. Łódź 2016 -11-03 5 MONNARI TRADE S.A. (100%)
  144 Miss Talent Sp. z o.o. Łódź 2016 -11-10 5 MONNARI TRADE S.A. (100%)
  145 Miss Wise Sp. z o.o. Łód ź 2016 -11-10 5 MONNARI TRADE S.A. (100%)
  146 Miss Care Sp. z o.o. Łódź 2016 -11-16 5 MONNARI TRADE S.A. (100%)
  147 Miss Smart Sp. z o.o. Łódź 2016 -11-15 5 MONNARI TRADE S.A. (100%)
  148 Miss Moment Sp. z o.o. Łódź 2016 -11-15 5 MONNARI TRADE S .A. (100%)
  149 Miss Glory Sp. z o.o. Łódź 2016 -11-21 5 MONNARI TRADE S.A. (100%)
  150 Miss Future Sp. z o.o. Łódź 2016 -11-30 5 MONNARI TRADE S.A. (100%)


  Grupa Kapitałowa „MONNARI TRADE” S.A. Raport kwartalny obejmujący śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie
  finansowe sporządzone wg MSR 34 za IV kw. 2017 r. oraz śródroczne skrócone
  sprawozdanie finansowe Jednostki Dominującej (w tys. zł o ile ni e zaznaczono ina czej)
  21
  Lp. Nazwa spółki Siedziba
  Dzień objęcia kontroli (data rejestracji w KRS lub nabycia)
  Kapitał podstawowy (tys. zł)
  Udziałowcy / Akcjonariusze (% głosów na WZ)
  151 Miss Project Sp. z o.o. Łódź 2016 -12-02 5 MONNARI TRADE S.A. (100%)
  152 Miss Prospect Sp. z o.o. Łódź 2016 -12-02 5 MONNARI TRADE S.A. (100%)
  153 Miss Repute Sp. z o.o. Łódź 2016 -12-05 5 MONNARI TRADE S.A. (100%)
  154 Miss Effort Sp. z o.o. Łódź 2016 -12-02 5 MONNARI TRADE S.A. (100%)
  155 Miss Fame Sp. z o.o. Łódź 2016 -12-05 5 MONNARI TRADE S.A. (100%)
  156 Miss Chance Sp. z o.o. Łódź 2016 -12-12 5 MONNARI TRADE S.A. (100%)
  157 Miss Majesty Sp. z o.o. Łódź 2016 -12-07 5 MONNARI TRADE S.A. (100%)
  158 Miss Element Sp. z o .o. Łódź 2016 -12-16 5 MONNARI TRADE S.A. (100%)
  159 Miss Power Sp. z o.o. Łódź 2016 -12-14 5 MONNARI TRADE S.A. (100%)
  160 Miss Venture Sp. z o.o. Łódź 2016 -12-14 5 MONNARI TRADE S.A. (100%)
  161 Miss Concern Sp. z o.o. Łódź 2016 -12-06 5 MONNARI TRADE S.A. (100%)
  162 Madam Winter Sp. z o.o. Łódź 2016 -09-08 5 MONNARI TRADE S.A. (100%)
  163 Miss Domain Sp. z o. o. Łódź 2016 -12-22 17 921 MONNARI TRADE S.A. (100%)
  Wszystkie spółki, oprócz wskazanych poniżej, były zakładane przez MONNARI TRADE S.A., w związku z czym nie
  występuje wartość firmy związana z objęciem kontroli.
  Przy nabyciu przez MONNARI TRADE S.A. spółek Fermium Sp. z o.o. oraz Fermium Sp. z o.o. SKA rozpoznano wartość
  firmy wynoszącą 129 tys. zł. Przy nabyciu przez MONNARI TRADE S.A. spółki MODERN PROFIT S.A. nie została
  rozpoznana wartość firmy, ze względu na fakt, iż wartość godziwa przejętych aktywów netto nie różniła się istotnie od
  ceny nabycia akcji tej spółki.
  Nie występuje kapitał udziałowców nie sprawujących kontroli.
  MONNARI TRADE S.A. traktuje spółki zależne jako inwestycję długoterminową.
  Przedmiot działalności.
  Przedmiotem podstawowej działalności Spółki Dominującej MONNARI TRADE S.A . według Polskiej Klasyfikacji
  Działalności jest sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.71.Z), obecnie pod
  marką MONNARI na terenie Polski.
  Spółka Dominująca realizuje sprzedaż poprzez następujące kanały dystrybucji:
  • salony firmowe w liczbie 1 64 o pow. 3 3,3 tys. m 2 (31 .12 .2017 r.) zlokalizowane w centrach handlowych i
  galeriach oraz jeden przy ulicy handlowej w centrum Warszawy,
  • sklep internetowy i inne platformy internetowe,
  • oraz przez sprzedaż zewnętrzną/ hurtową.
  Podstawowym przedmiotem działalności powyżej opisanych spółek zależnych jest świadczenie usług na rzecz
  MONNARI TRADE S.A. oraz wzajemnych usług w Grupie, w zakresie:
  • obsługi sprzedaży i dystrybucji odzieży,
  • projektowania, nadzoru nad zakupami i produ kcją,
  • usług magazynowych i logistycznych,
  • zarządzania zasobami ludzkimi, kompleksowej obsługi kadrowo -płacowej,
  • usług administracyjnych i informatycznych,
  • obsługi finansowo -księgowej,
  • wynajmu powierzchni handlowych na terenie Polski, w których zlokali zowane są salony z marką MONNARI,
  • zarządzania nieruchomościami,
  • zarządzania znakami towarowymi.
  Spółka Dominująca koncentruje się na sprzedaży towarów sygnowanych marką MONNARI, a także na działaniach
  zarządczych w Grupie Kapitałowej, poza tym wzmacnia wypracowany wizerunek marki poprzez różnego rodzaju działania
  marketingowe.
  Utworzenie wyżej wymienionych spółek miało na celu wydzielenie ze Spółki Dominującej obszarów, które
  zreorganizowano tak, aby odpowiadały aktualnym wymaganiom rynkowym. Powyższa struktura organizacyjna podnosi
  efektywność działania Grupy Kapitałowej.  Grupa Kapitałowa „MONNARI TRADE” S.A. Raport kwartalny obejmujący śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie
  finansowe sporządzone wg MSR 34 za IV kw. 2017 r. oraz śródroczne skrócone
  sprawozdanie finansowe Jednostki Dominującej (w tys. zł o ile ni e zaznaczono ina czej)
  22
  W dniu 1.03.2017 r. MONNARI TRADE S.A. kupiła cały pakiet akcji ROY S.A. w likwidacji od nabywcy tych akcji
  w postępowaniu egzekucyjnym. Ponieważ ROY S.A. poddana jest zaawansowa nej likwidacji, podmiot ten nie jest objęty
  konsolidacją.
  Spółka Dominująca posiada także 1 udział Faktory Sp. z o.o., który stanowi 0,06% w ogólnej liczbie udziałów oraz 0,06 %
  w ogólnej liczbie głosów na Zgromadzeniu Wspólników. Spółka ta nie podlega konsolidacji.
  2. Zmiany w danym roku obrotowym zasad ustalania wartości aktywów i pasywów oraz pomiaru wyniku
  finansowego.
  Niniejsze sprawozdanie jest kolejnym skonsolidowanym sprawozdaniem prezentowanym przez Grupę Kapitałową.
  Wszystkie dane porównawcze pre zentują wielkości skonsolidowane. Konsolidacją objęto wszystkie spółki zależne
  należące do Grupy Kapitałowej od dnia objęcia nad nimi kontroli. Wszystkie transakcje dokonane wewnątrz Grupy,
  wzajemne salda oraz przychody i koszty operacji dokonanych między jednostkami Grupy zostały w konsolidacji w pełni
  wyłączone.
  3. Zasady przyjęte przy sporządzaniu raportu, w szczególności informacje o zmianach stosowanych zasad
  (polityki) rachunkowości, oraz informacje o istotnych zmianach wielkości szacunkowych, w tym o
  korektach z tytułu rezerw, rezerwie i aktywach z tytułu odroczonego podatku dochodowego, dokonanych
  odpisach aktualizujących wartość składników aktywów.
  Niniejsze sprawozdanie jest kolejnym skonsolidowanym sprawozdaniem prezentowanym przez Grupę Kapitałową.
  Wszystkie dane porównawcze prezentują wielkości skonsolidowane. Konsolidacją objęto wszystkie spółki zależne
  należące do Grupy Kapitałowej od dnia objęcia nad nimi kontroli , za wyjątkiem spółki Roy S.A. w likwidacji. Wszystkie
  transakcje dokonane wewnątrz Grupy, wzajemne salda oraz przychody i koszty operacji dokonanych między jednostkami
  Grupy zostały w konsolidacji w pełni wyłączone.
  W IV kwartale 2017 roku nie wystąpiły inne zmiany zasad prezentacji ani ustalania wartości aktywów i pasywów oraz
  pomiaru wyniku finansowego w odniesieniu do zasad obowiązujących w roku 2016 .
  4. Opis kwot i rodzaj u pozycji wpływających na aktywa, zobowiązania, kapitał własny, wynik netto lub
  przepływy pieniężne, które są nietypowe ze względu na ich rodzaj, wartość lub częstotli wość.
  W odniesieniu do IV kwartału 2017 r. miał o miejsc e następujące zdarzeni e, które było nietypowe ze względu na
  częstotliwość , i które wp łynęło na wynik netto za IV kwartał 2017 r. Grup y Kapitałowej MONNARI TRADE S.A:
  • Aktualizacj a wartości nieruchomoś ci do kwoty 50,7 mln zł (na 30.09.2017 r. ok. 37,5 mln zł) , położon ych w Łodzi
  przy ul. Piotrkowskiej 295/305 oraz przy ul. Dąbrowskiego 4 , związan a z stosowaniem zasady wyceny
  nieruchomości inwestycyjnych wg wartości godziwej (MSR 40) , wartość ta została wykazana w pozycji „Zysk na
  działalności inwestycyjnej” w kwocie 7.479 tys. zł
  5. Zwięzły opis istotnych dokonań lub niepowodzeń emitenta w okresie, którego dotyczy raport, wraz z
  wykazem najważniejszych zdarzeń dotyczą cych emitenta.
  Do najważniejszych dok onań w Grupie Kapitałowej MONNARI TRADE S.A. , które miały miejsce w I V kwartale
  2017 r. oraz całym roku 2017 należą:
  • Wzrost marży brutto w I V kwartale 2017 r. do poziomu 60 ,8 % vs. 57, 7% w porównywalnym okresie 2016 r. oraz
  wzrost tego wskaźnika w całym 2017 do poziomu 55,4 % vs. 54,5 % w 2016 r.;
  • Utrzymanie dyscypliny kosztowej w zakresie zakupu kolekcji - w IV kwartale 2017 r. spadek o -4,4 %, w całym
  roku wzrost poniżej dynamiki przychodów o 2,0 p. proc ;
  • Wygenerowanie zysku operacyjnego w IV kwartale 2017 r. w wysokości 15 004 mln zł (wzrost o 2 1,2%), a w
  całym 2017 r. utrzymanie tej pozycji na podobnym poziomie , co w 2016 r. tj. 21 168 tys . zł vs. 21 581 tys. zł w
  2016 r. (spadek o - 1,9%);
  Do najważniejszych niepowodzeń w Grupie Kapitałowe j MONNARI TRADE S.A., które miały miejsce w IV kwartale
  2017 r. oraz całym roku 2017 należą:
  • Słabszy od zakładanego wzrost przychodów – w całym roku 2017 wzrost o 6 ,8 %, zaś w IV kwartale wzrost o 3,3
  %, przy wzroście powierzchni na koniec roku o 5, 6 %.


  Grupa Kapitałowa „MONNARI TRADE” S.A. Raport kwartalny obejmujący śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie
  finansowe sporządzone wg MSR 34 za IV kw. 2017 r. oraz śródroczne skrócone
  sprawozdanie finansowe Jednostki Dominującej (w tys. zł o ile ni e zaznaczono ina czej)
  23
  • Spadek zysku netto o 2 8,9 % w IV kwartale 2017 r. do poziomu 17 22 2 tys. zł vs. 24 213 tys. zł w IV kwartale 2016
  r., a w całym ubiegłym roku spadek tej pozycji o 39,3 % do poziomu 2 1 757 mln zł.
  Najważniejsze zdarzenia dotyczące Emitenta , które miały miejsce w IV kwartale 2017 r.
  • Otwarcie w IV kwartale 2017 r. 4 nowych salonów (jedno zamkni ęcie), co wpłynęło na zwiększenie p owierzchni
  handlowej Grupy Kapitałowej na koniec 2017 r. o 1,8 tys. m 2, z 31,5 tys. m 2 w 2016 r. do 33, 25 tys. m 2, co stanowi
  wzrost o 5, 6 %. Na dzień 31 grudnia 2017 Grupa MONNARI posiadała 164 salony (31.12.16 -163 salo nów) ;
  • Podpisanie Aneksu do Listu Intencyjnego zawartego pomiędzy Nordic Eco Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ,
  a MISS DOMAIN Sp. z o.o. (w 100% spółka zależna od MONNARI TRADE S.A.), w zakresie wydłużenia jego
  obowiązywania do dnia 31 października 2018 r., obejmującego sprzedaż przez MISS DOMAIN Sp. z o.o. na
  rzecz Nordic Eco Sp. z o.o. części udziału w nieruchomości o powierzchni 10,5 ha, położonej w Łodzi przy ul.
  Piotrkowskiej 293/305 (rb. 147/2017) .
  • Podpisane porozumienia o współpracy pomiędzy MONNAR I TRADE S.A. i Femestage Eva Minge Sp. z o.o. z
  siedzibą w Katowicach oraz spółką CENTRO 2017 Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi (większościowy udziałowiec
  Femestage Eva Minge Sp. z o.o.), w odniesieniu do lokowania i finansowania produkcji oraz zakupu towarów
  marki Femestage Eva Minge (rb.116/2017) .
  6. Wskazanie czynników i zdarzeń, w tym o nietypowym charakterze, mających istotny wpływ na skrócone
  sprawozdanie finansowe.
  W Polsce, w okresie IV kwartału 2017 r., dynamika PKB według szacunków Głównego Urzędu St atystycznego wyniosła
  5,1 % i była rezultatem głównie wydatków publicznych oraz konsumpcji . W całym ubiegłym roku , PKB wzrósł o 4 ,6 %, na
  co miał wpływ przede wszystkim konsump cyjny popyt krajowy, przy pozytywnym wpływie popytu inwestycyjnego oraz
  nieznacznie pozytywnym oddziaływaniu eksportu netto. Spożycie ogółem było wyższe niż przed rokiem o 4,2%, w tym
  spożycie w sektorze gospodarstw domowych zwiększyło się o 4,8%. Według w stępnego szacunku sprzedaż detaliczna
  ogółem w 2017 r. była o 4,9% wyższa niż przed rokiem , a w przedsiębiorstwach o liczbie pracujących powyżej 9 osób
  tempo wzrostu sprzedaży detalicznej w skali roku wyniosło 7,3%.
  Inne sprzyjające czynniki dla handlu de talicznego w 2017 r. to :
  • najniższ a od ponad 25 lat stopa bezrobocia (6,6% w końcu grudnia 2017 r. z 8,2% 2016 r.);
  • stabilne tempo wzrostu przeciętnych realnych wynagrodzeń brutto oraz wzrost siły nabywczej ;
  • pozyt ywne n astroje konsumentów w całym 2017 r. – Bieżący wskaźnik ufności konsumenckiej (BWUK),
  syntetycznie opisujący obecne tendencje konsumpcji indywidualnej osiągnął wartość 2,4 p. proc. i był o 7,6 p.
  proc. wyż szy w porównaniu do 2016 r., a w yprzedzający wskaźnik ufności konsumenckiej (WWUK), synt etycznie
  opisujący oczekiwane w najbliższych miesiącach tendencje konsumpcji indywidualnej wyniósł -0,3 p. proc. i był
  o 8,3 p. proc. wyższy niż w 2016 r.
  W IV kwartale 2017 r. jak i całym ubiegłym roku do istotnych pozyty wnych czynników oddziaływujących na działalność
  prowadzoną przez Grupę Kapitałową należało umacnianie się złotówki do dolara , w którym rozlicza ne są zakupy produkcji
  (spadek o 15 ,6% r/r) oraz EUR, w którym są denominowane umowy najmu w ok. 70% ( spadek o 5,3 % r/r).
  Negatywnym czynnikiem była utrzymująca się, obserwowana już w ubiegłych latach, tendencja do spadku cen odzieży
  i obuwie - o 5,2% w całym ub.r. (wobec spadku o 4,4% w 2016 r.) , przy czym w większym stopniu obniżyły się ceny
  odzieży (o 5,9%) niż obuwia (o 4,1%). 1
  Spółki Gr upy Kapitałowej MONNARI TRADE S.A. w IV kwartale 2017 r. oraz w całym ubiegłym roku świadczyły usługi
  wyłącznie na potrzeby Spółki Dominującej za wyjątkiem 2 spółek, które świadczą usługi najmu w związku z posiadaną
  nieruchomością oraz usługi związane z zarządzaniem znakami towarowymi.
  Okres IV kwartału w branży odzieżowej tradycyjnie należy do najbardziej udanych okresów sprzedażowych, co związane
  jest z sprzedażą ciepłej jesienno -zimowej odzieży, wartościowo droższej od towarów z pozostałych sezonów.
  Grupa Kapitałowa MONNARI wygenerowała w IV kwartale 2017 r. wzrost obrotów tylko o 3,3 %, przy wzroście w tym
  okresie powierzchni o 3,2 % r/r . Było to odpowiednio 77 779 tys. zł vs. 75 296 tys. zł w 2016 r.
  Przy czy n tak płaskiego wzrostu obrotów należy upatrywać w kilku czynnikach zewnętrznych oraz w decyzjach podjętych
  1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY, INFORMACJA O SYTUACJI SPOŁECZNO -GOSPODARCZEJ KRAJU W 2017 ROKU  Grupa Kapitałowa „MONNARI TRADE” S.A. Raport kwartalny obejmujący śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie
  finansowe sporządzone wg MSR 34 za IV kw. 2017 r. oraz śródroczne skrócone
  sprawozdanie finansowe Jednostki Dominującej (w tys. zł o ile ni e zaznaczono ina czej)
  24
  przez Zarząd, a związanych z ukierunkowaniem działań na ochronę marży brutto (ostrożniejsza polityka przecen), która
  wzrosła w IV kwartale o 6,3 p. proc. do poziomu 60 ,8 % vs. 5 4,5 % w IV kwartale 2016 r.
  W IV kwartale ub.r. otwarto 4 now e salon y o powierzchni ok. 1,0 tys. m 2, które nie wygenerowały przychodów na poziomie
  dojrzałych placówek (2 otwarcia miały miejsce w drugiej połowie grudnia ub. r.) . Należy przy tym podkreślić, że Spół ka
  obserwuje od kliku lat dłuższy okres dojrzewania nowo otwartych salonów , m.in. jest to związane ze wzrostem liczby
  centrów handlowych i większą konkurencyjnością na tym rynku .
  W całym roku 2017 dynami ka przychodów była na poziomie 6 ,8 %, co oznacza przyrost nieco większy od rozwoju sie ci,
  która wzrosła o 5,6%. Podsumowując w tym zakresie rok 2017 r. należy pamiętać o :
  • słabym I kwartale 2017 r. pod względem obrotów i wyników ;
  • znacznie mniejszej sprzedaży hurtowej w całym roku ;
  • spad ku średniej ceny produktu;
  • stosowaniu ostrożnej polityki przecen, która broni realizowanej marży brutto (p rzy czym, Grupa odnotowała
  wzrost sprzedaży w sztukach asortymentu o ok. 8,5 %.
  • wśród czynników zewnętrznych należy wymienić większą ofertę odzieży w różnych segmentach rynku oraz silną
  presję na obniżanie cen.
  Dynamika na sklepach porównywalnych wyniosła 9,8%
  Grupa Kapitałowa odnotowała wzrost kosztów ogólnych zarządu oraz kosztów sprzedaży w całym 2017 r, które wzrosły
  w sumie o 10,0 % vs. 15,3% w 2016 r.
  Było to zw iązane ze wzrostem następujących pozycji:
  • wzrost kosztów wynagrodzeń o ok. 15%;
  • wzrost kosztów najmu o ok 7,2 %.
  W okresie IV kwartału Grupa wygenerowała zysk operacyjny na poziomie 15 004 tys. zł tj. wy ższy o 21 ,2 % niż w IV
  kwartale 2016 r. Z uwagi na słaby I kwartał w ub.r., zysk operacyjny w całym 2017 r. był na poziomie podobnym , co w
  2016 r. i wyniósł 21 168 tys. zł vs. 21 581 tys. zł w 2016 r. (niewielki spadek o - 1,9%);
  Zysk netto za IV kwartał ub. r. wyniósł 17 222 tys. zł , co oznacza spadek o 2 8,9 % w relacji do IV kwartału 2016 r. (24 213
  tys. zł). C ały rok 2017 Grupa zamknęła zyskiem netto na poziomie 21 757 tys. zł , versu s wynik osiągnięty w 2016 r.
  w wysokości 35 815 tys. zł.
  Trzeba pamiętać, że n a wynik nett o w roku 2016 r. miały wpływ zdarzenia jednorazowe:
  • Zwrot podatku od czynności cywilno -prawnych w wysokości 1,4 mln zł;
  • Aktual izacja wyceny nieruchomości inwesty cyjnej w wysokości 14, 1 mln zł.
  Na wynik netto roku 2017 miały wpływ:
  • Aktualizacja wyceny nier uchomości inwestycyjnej w wysokości 7,5 mln zł;
  • Wynik na różnicach k ursowych (-) 1,3 mln zł vs. (+) 1,7 mln zł w 201 6 r. ;
  Reasumują c, m imo niższej dynamiki pr zychodów Grupa Kapitałowa w 2017 r. zwiększyła mar żę brutto na sprzedaży o
  0,85 p. proc. oraz zakończyła wynikiem operacyjnym na podobnym poziomie jak w rok u 2016.
  Zrealizowano również plan rozwoju sieci o ponad 1,8 tys. m2, co pozwala na zwiększenie skal i działania Grupy
  i podniesienie efektywności jej działania w kolejnych okresach, w miarę dojrzewania poszczególnych salonów.
  7. Objaśnienia dotyczące sezonowości lub cykliczności działalności Grupy Kapitałowej MONNARI TRADE
  S.A. w prezentowanym okresie.
  Przychody ze sprzedaży Spółki wykazują cykliczną zmienność w ciągu roku. Jest to związane przede wszystkim
  z sezonowością branży odzieżowej, zależnej od trendów mody i zmieniających się warunków pogodowych. Nasilenie
  popytu i sprzedaży następuje zwykle na p oczątku zmieniających się pór roku, co zbiega się z wprowadzaniem nowych
  kolekcji. Cykl projektowania, produkcji i sprzedaży skupia się obecnie na czterech sezonach: wiosna, lato, jesień, zima.
  Czynnikiem wpływającym na wzrost sprzedaży są okresowe wyprze daże, co zauważalne jest w poziomie generowanych
  przychodów w miesiącach na przełomie sezonów. Na wyniki sprzedaży w poszczególnych miesiącach ma też wpływ


  Grupa Kapitałowa „MONNARI TRADE” S.A. Raport kwartalny obejmujący śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie
  finansowe sporządzone wg MSR 34 za IV kw. 2017 r. oraz śródroczne skrócone
  sprawozdanie finansowe Jednostki Dominującej (w tys. zł o ile ni e zaznaczono ina czej)
  25
  różnorodność kolekcji (liczba modeli i ich wersji np. kolorystycznych) oraz ceny poszczególnych asor tymentów. Sezon
  jesienno -zimowy cechuje większa sprzedaż odzieży wierzchniej (płaszczy, kurtek) relatywnie droższej od okryć wiosenno -
  letnich. Stąd wartość sprzedaży w sezonie jesienno -zimowym jest zwykle wyższa, niż w sezonie wiosenno -letnim .
  8. Informacje o odpisach aktualizujących wartość zapasów do wartości netto możliwej do uzyskania,
  odpisach aktualizujących z tytułu utraty wartości aktywów finansowych, rzeczowych aktywów trwałych,
  wartości niematerialnych i prawnych lub innych aktywów oraz odwróceniu t akich odpisów .
  Stan oraz zmiany odpi sów aktualizujących aktywa za I V kwartał 2017 r. Grupy Kapitałowej MONNARI TRADE S.A.
  prezentuje poniższa tabela:
  Tytuł odpisu aktualizującego Stan na
  30.09. 2017 Utworzenie Odwrócenie /
  wykorzystanie
  Stan na
  31.12 .2017
  Odpis aktualizujący wartość środków trwałych (w tym przeznaczonych
  do zbycia) 574 165 409
  Odpis aktualizujący wartość inwestycji w nieruchomości -12 959 -7 479 -20 438
  *) Odpis o wartości ujemnej oznacza zwiększenie wartości
  bilansowej
  Odpis aktualizujący wartość długoterminowych aktywów finansowych 56 56
  Odpis aktualizujący warto ść zapasów 2 316 1 522 69 3 769
  Odpis aktualizujący wartość należności 4 804 552 5 356
  9. Informacje o utworzeniu, zwiększeniu, wykorzystaniu i rozwiązaniu rezerw.
  Stan oraz zmiany rezerw za IV kwartał 2017 r. Grupy Kapitałowej MONNARI TRADE S.A. prezentuje poniższa tabela:
  Tytuł rez erwy Stan na
  30.09 .2017 Utworzenie Odwrócenie /
  wykorzystanie
  Stan na
  31.12.2017
  Rezerwa krótkoterminowa na niewykorzystane urlopy i inne koszty
  pracownicze 1 164 373 1 537
  Rezerwa na roszczenia 150 150
  Rezerwa na koszty zwrotów 298 160 458  Grupa Kapitałowa „MONNARI TRADE” S.A. Raport kwartalny obejmujący śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie
  finansowe sporządzone wg MSR 34 za IV kw. 2017 r. oraz śródroczne skrócone
  sprawozdanie finansowe Jednostki Dominującej (w tys. zł o ile ni e zaznaczono ina czej)
  26
  10. Informacje o rezerwach i aktyw ach z tytułu odroczonego podatku dochodowego.
  Pozycje, na które utworzono rezerwę i aktywa z tytułu odroczonego podatku oraz wpływ na wynik netto za IV kwartał 2017
  r. prezentuje poniższa tabela :
  Stan na 3 1/12 /2017 Stan na 3 1/12 /2017
  PLN’ 000 PLN’000
  Różnice przejściowe Podatek odroczony
  Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
  Ujemne różnice kursowe 1 004 191
  Odpisy aktualizujące wartość należności 1 301 247
  Odpisy aktualizujące wartość zapasów 3 769 716
  Rezerwa na urlopy pracownicze i inne koszty 3 645 693
  Odpis aktualiz ujący wartość środków trwałych 465 88
  Ujemne różnice przejściowe związane z aktywami trwałymi (w tym ze znakami
  towarowymi) 86 704 16 474
  Wycena instrumentów finansowych 137 26
  Straty podatkow e z lat ubiegłych 15 982 3 037
  113 006 21 471
  Aktywa z t ytułu podatku odroczonego netto 21 471
  Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
  Dodatnie różnice przejściowe dotyczące majątku trwałego 1 883 358
  Dodatnie różnice kursowe z wyceny bilansowej 107 20
  Dodatnie różnice przejściowe dotyczące nieruch omości inwestycyjnych 23 627 4 489
  25 617 4 867
  Aktywa/(rezerwa) z tytułu podatku odroczonego netto na 31/12/ 2017 16 604
  Aktywa/(rezerwa) z tytułu podatku odroczonego netto na 30/09/ 2017 19 404
  Zmiana stanu podatku odroczonego w okresie (2 800)
  Podatek odroczony rozpoznan y w rachunku zysków 2 800
  Podatek bieżący 1 140
  Razem podatek dochodowy w rachunku zysków i strat za IV kwartał 2017 3 940
  11. Informacje o istotnych transakcjach nabycia i sprzedaży rzeczowych aktywów trwałych.
  W okresie sprawozdawczym nie miały miejsca istotne tran sakcje nabycia i sprzedaży rzeczowych aktywów trwałych przez
  spółki Grupy Kapitałowej MONNARI TRADE S.A.
  12. Informacje o istotnym zobowiązaniu z tytułu dokonania zakupu rzeczowych aktywów trwałych.
  W IV kwartale 2017 r. nie miały miejsca transakcje dokonania zakupu rzeczowych aktywów trwałych, które prowadziłyby
  do powstania istotnych zobowiązań spółek Grupy Kapitałowej MONNARI TRADE S.A. .
  13. Informacje o istotnych rozliczeniach z tytułu spraw sądowych.
  W IV kwartale 2017 r. nie miały miejsca istotne rozliczenia z tytułu spraw sądowych spółek Grupy Kapitałowej MONNARI
  TRADE S.A.
  14. Wskazanie korekt błędów poprzednich okresów.
  W prezentowanych okresach nie miały miejsca korekty błędów lat ubiegłych.


  Grupa Kapitałowa „MONNARI TRADE” S.A. Raport kwartalny obejmujący śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie
  finansowe sporządzone wg MSR 34 za IV kw. 2017 r. oraz śródroczne skrócone
  sprawozdanie finansowe Jednostki Dominującej (w tys. zł o ile ni e zaznaczono ina czej)
  27
  15. Informacje na temat zmian sytuacji gospodarczej i warunków prowadz enia działalności, które mają istotny
  wpływ na wartość godziwą aktywów finansowych i zobowiązań finansowych jednostki, niezależnie od
  tego, czy te aktywa i zobowiązania są ujęte w wartości godziwej czy w skorygowanej cenie nabycia
  (koszcie zamor tyzowanym) .
  Informacje na temat zmian sytuacji gospodarczej i warunków prowadzenia działalności, które mają wpływ na spółki Grupy
  Kapitałowej MONNARI TRADE S.A. , w tym na wartość godziwą aktywów finansowych i zobowiązań finansowych, zawarte
  są w pkt. 6 niniejszego s prawozdania.
  16. Informacje o zawarciu przez emitenta lub jednostkę od niego zależną jednej lub wielu transakcji
  z podmiotami powiązanymi, jeżeli zostały zawarte na innych warunkach niż rynkowe, wraz ze wskazaniem
  ich wartości, przy czym informacje dotycząc e poszczególnych transakcji mogą być zgrupowane według
  rodzaju, z wyjątkiem przypadku, gdy informacje na temat poszczególnych transakcji są niezbędne do
  zrozumienia ich wpływu na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy emitenta.
  W okresie sprawozd awczym nie miały miejsca transakcje z podmiotami powiązanymi, które zostałyby zawarte na innych
  warunkach niż rynkowe.
  17. Informacje o niespłaceniu kredytu lub pożyczki lub naruszeniu istotnych postanowień umowy kredytu
  lub pożycz ki, w odniesieniu do który ch nie podjęto żadnych działań naprawczych do końca okresu
  sprawozdawczego.
  W okresie sprawozdawczym oraz do daty publikacji niniejszego S prawozdania , nie miała miejsca sytuacja niespłacenia
  kredytu lub pożyczki lub naruszenia istotnych postanowień umowy k redytu lub pożycz ki dokonana przez spółki Grupy
  Kapitałowej MONNARI TRADE S.A.
  .
  18. W przypadku instrumentów finansowych wycenianych w wartości godziwej – informacje o zmianie
  sposobu (metody) jej ustalenia.
  W okresie sprawozdawczym. nie nastąpiły zmiany spo sobu ustalania wartości godziwej posiadanych instrumentów
  finansowych .
  19. Informację dotyczącą zmiany w klasyfikacji aktywów finansowych w wyniku zmiany celu lub
  wykorzystania tych aktywów.
  W okresie sprawozdawczym spółki Grupy Kapitałowej MONNARI TRADE S.A. nie dokon ywały zmiany w klasyfikacji
  aktywów finansowych w wyniku zmiany celu lub wykorzystania tych aktywów.
  20. Informację dotyczącą emisji, wykupu i spłaty nieudziałowych i kapitałowych papierów wartościowych.
  W okresie IV kwartał u 2017 r. spółki Grupy Ka pitałowej MONNARI TRADE S.A. nie emitowały i nie dokonywał y emisji,
  wykupu i spłaty nieudziałowych i kapitałowych papierów wartościowych.
  W okresie sprawozdawczym, spółka MONNARI TRADE S.A. realizowała skup akcji własnych (od dnia 29 stycznia 2017 r.).
  Na dzień przekazania niniejszego sprawozdania, Spółka posiada 1 407 009 akcji własnych, stanowiących 4,60 % kapitału
  zakładowego Emitenta i dających 4,00 % głosów na Walnym Zgromadzeniu .
  21. Informacje dotyczące wypłaconej (lub zadeklarowanej) dywidendy, łącz nie i w przeliczeniu na jedną akcję,
  z podziałem na akcje zwykłe i uprzywilejowane.
  Zarząd Spółki Dominującej podjął decyzje, że będzie wnioskował na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu o przekazaniu
  wypracowanego zysku netto na kapitał rezerwowy . Powyższa dec yzja jest związana z zamiarem akwizycji .
  Jednocześnie w edług oceny Zarządu, poziom wyniku netto MONNARI TRADE S.A. za 2017 r. pokryje w 201 8 r.
  zapotrzebow anie kapitałowe Spółki na bieżącą działalność operacyjną .


  Grupa Kapitałowa „MONNARI TRADE” S.A. Raport kwartalny obejmujący śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie
  finansowe sporządzone wg MSR 34 za IV kw. 2017 r. oraz śródroczne skrócone
  sprawozdanie finansowe Jednostki Dominującej (w tys. zł o ile ni e zaznaczono ina czej)
  28
  Po zba daniu przez biegłego rewidenta s konsolidowanego i jednostkowego sprawozdania finansowego za 2017 r. oraz
  potwierdzeniu wyników zaprezentowanych w Sprawozdaniu za IV kwartał 2017 r., Zarząd nie będzie rekomendował
  Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu wypłat y dywidendy za 2017 r.
  Jednocześnie Zarząd MONNARI TRADE S.A. będzie kontynuował w 2018 r. skup akcji własnych rozpoczęty w dniu
  29 stycznia 2017 r.
  22. Wskazanie zdarzeń, które wystąpiły po dniu , na który sporządzono kwartalne sprawozdanie finansowe,
  nieujętych w tym sprawozdaniu, a mogących w znaczący sposób wpłynąć na przyszłe wyniki finansowe
  emitenta.
  Po dniu, na który sporządzono niniejsze S prawozdanie za I V kwartał 2017 r., nie wystąpił y zdarzenia nieujęte w tym
  Sprawozdaniu, które mo głyby wpłynąć na przyszłe wyniki finansowe Spółki Dominującej oraz Grupy Kapitałowej. 1
  23. Kredyty bankowe
  23.1 MONNARI TRADE S.A. w ramach umowy z Bankiem Polska Kasa Opieki S.A. z siedzibą w Warszawie dysponuje
  do dnia 30.09.2019 r. odnawialnym wielocelowym limitem kredytowym do łącznej kwoty 27,5 mln zł z przeznaczeniem na
  finansowanie bieżącej działalności Spółki.
  Spółka MONNARI TRADE S.A. w ramach wielocelowej linii kredytowej zleca bankowi PEKAO S.A. udziel anie gwarancji
  dla pod miotów zewnętrznych. Na dzień 31.12. 2017 r. wykorzystanie linii na gwarancje wynosiło 2.521 tys . zł (na
  31.12.2016 r: 2.999 tys. zł).
  Ponadto, w ramach linii udzielane są na zlecenie MONNARI TRADE S.A. akredytywy importowe ma rze cz d ostawców
  Spółki. Na dzień 31.12 .2017 r. wykorzystanie linii na akredytywy wynosiło ok. 5.4 66 tys. zł. (na 31.12.2016 r: 7.273 tys.
  zł).
  Na dzień bilansowy linia kredytowa nie była wykorzystywana w zakresie kredytu w rachunku bieżącym. Całkowity limit li nii
  wynosi 27 500 tys. zł i jest dostępny do dnia 30.09.2019 r. na następujące produkty:
  - limit w rachunku bieżącym - do 20 000 tys. zł ;
  - limit na gwarancje - do 15 000 tys. .zł ;
  - limit na akredytywy - do 22 000 tys. zł.
  Zabezpieczeniem spłaty kredyt u oraz kwot należnych wobec Banku są przede wszystkim:
  - hipoteka umowna do kwoty 35 mln zł ustanowiona przez Madam Mode Sp. z o.o. (spółka w 100% zależna od MONNARI
  TRADE S.A.) na nieruchomości położonej w Łodzi przy ul. Rzgowskiej 30, wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej;
  - weksel własny in blanco Kredytobiorcy wraz z deklaracją wekslową;
  - przystąpienie do długu przez Madam Mode Spółka z o.o.;
  - oświadczenia o poddaniu się egzekucji.
  23.2 MONNARI TRADE S.A. w ramach umowy o linię wiel oproduktową z Bankiem Millennium S.A. z siedzibą w
  Warszawie (umowa z dnia 14 marca 2017 r., raport bieżący 19/2017 r.) dysponuje globalnym limitem, w kwocie do
  25 000 tys. zł, z przeznaczeniem na finansowanie bieżącej, w formie:
  - kredytu w rachunku bi eżącym w kwocie 25 000 tys. zł; - kredytu w rachunku bieżącym w USD do kwoty 5 000 tys. USD;
  - linii na gwarancje bankowe do kwoty 15 000 tys. zł; - linii na akredytywy dokumentowe do kwoty 15 000 tys. zł.
  Łączna kwota z wyżej wymienionych tytułów nie może przekroczyć kwoty globalnego limitu. Limit został udostępniony
  Spółce do dnia 13.03.2020 r.
  Zabezpieczeniem spłaty kredytu oraz kwot należnych wobec Banku są przede wszystkim:
  - dwa weksle in blanco Spółki wraz z deklaracją wekslową,
  - oświadcz enie Spółki o poddaniu się egzekucji;
  - weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową oraz oświadczenie o poddaniu się egzekucji FAKTORY DEVELOPMENT
  Sp. z o.o. (pomiot powiązany z Panem Mirosławem Misztalem) oraz hipoteka do kwoty 40 000 tys. zł na nieruch omości
  należącej do FAKTORY DEVELOPMENT Sp. z o.o., położonej w Łodzi. Na dzień 3 1.12 .2017 r. wykorzystanie linii na
  gwarancje bankowe wynosiło ok. 3.510 tys. zł (na 31.12.2016 r: 4.335 tys. zł) a na ak redytywy 32 tys . zł ( 0 zł n a dzień
  31 .12. 2016 r.)
  23 .3 MONNARI TRADE S.A. w ramach umowy o multilinię z Bankie m BZ WBK S.A. z siedzibą w Warszawie, korzystała
  na dzień 31. 12 .2017 r. z globalnego limitu w kwocie 13 000 tys . zł (raport bieżący nr 18/2017 - Aneks z dnia 10.03.2017
  r.), z przeznaczeniem na finansowanie bieżącej działalności Spółki w formie:
  - linii na gwarancje bankowe do kwoty 5 000 tys. zł;


  Grupa Kapitałowa „MONNARI TRADE” S.A. Raport kwartalny obejmujący śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie
  finansowe sporządzone wg MSR 34 za IV kw. 2017 r. oraz śródroczne skrócone
  sprawozdanie finansowe Jednostki Dominującej (w tys. zł o ile ni e zaznaczono ina czej)
  29
  - linii na akredytywy do kwoty 13 000 tys. zł.
  Aneks przewiduje dostępność powyższych środków do dnia 22.02.2019 r. Zabezpieczeniem spłaty kwot należnych wobec
  Banku jest:
  - oświadczenie o poddaniu się egz ekucji;
  - hipoteka umowna do kwoty 8 000 tys. zł na nieruchomości spółki zależnej Miss Domain sp. z o.o. w Opojowicach wraz
  z cesją polisy ubezpieczeniowej;
  - zastaw rejestrowy na zapasach towarów handlowych Spółki do kwoty 8 000 tys. zł wraz z cesją p olisy ubezpieczeniowej,
  - weksel in blanco.
  Na dzień 31.12 .2017 r. wykorzystanie linii wynosiło 3.438 tys. zł na gwarancje (na 31.12.2016 r: 705 tys. zł). i 3.131 tys. zł
  na akredytywy importowe (na 31.12.2016 r: 724 tys. zł).
  MONNARI TRADE S.A. oraz spółki zależne nie korzystały z innych kredytów i pożyczek od podmiotów zewnętrznych. Nie
  miały też miejsca wypowiedzenia umów dot. kredytów i pożyczek.
  24. Informacje dotyczące zmian zobowiązań warunkowych lub aktywów warunkowych, które nastąpiły od
  czasu zak ończenia ostatniego roku obrotowego.
  Gwarancje bankowe udzielone na zlecenie MONNARI TRADE S.A. i jej podmiotów zależnych przez banki na rzecz
  podmiotów trzecich jako zabezpieczenie wykonania umów n a dzień 31 .12.2017 r. wynoszą 9.470 tys. zł . (5.846 tys. zł na
  31 .12 .2016 r.). Wszystkie umowy gwarancji bankowych na dzień 31.12 .2017 r. są udzielane w ramach limitów
  kredytowych przyznanych MONNARI TRADE S.A. i wymienionych w pkt. 20 powyżej.
  Następujące nieruchomości należące do spółek Grupy Kapitałowej obc iążone są hipoteką:
  - hipoteka umowna na rzecz PEKAO S.A. na nieruchomości przy ul. Rzgowskiej 30 w Łodzi do kwoty 35.000 tys. zł.
  - hipoteka umowna na rzecz BZ WBK S.A. na nieruchomości w Opojowicach do kwoty 8.000 tys. zł
  25. Inne informacje mogące w istotny spo sób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej, finansowej i wyniku
  finanso wego Grupy Kapitałowej MONNARI TRADE S.A .
  Poza informacjami wskazanymi w niniejszym Sprawozdaniu oraz w pkt. 9 Pozostałych informacji , Spółce Dominującej nie
  są znane inne informacje mog ące w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej, finansowej i wyniku finanso -
  wego Grupy Kapitałowej MONNARI TRADE S.A.  Grupa Kapitałowa „MONNARI TRADE” S.A. Raport kwartalny obejmujący śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie
  finansowe sporządzone wg MSR 34 za IV kw. 2017 r. oraz śródroczne skrócone
  sprawozdanie finansowe Jednostki Dominującej (w tys. zł o ile ni e zaznaczono ina czej)
  30
  II. Pozostałe informacje
  1. Wybrane dane finansowe, zawierające podstawowe pozycje skróconego skonsolidowanego
  sprawozdania fin ansowego - zasady przeliczania na EUR .
  Wybrane dane finansowe (również przeliczone na EUR) prezentowane są w wybranych danych t abelarycznych
  sprawozdania za I V kwartał 2017 roku.
  Kursy EUR służące do przeliczenia pozycji sprawozdania finansowego wynoszą:
  - dla pozycji rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych - kurs średni obliczony jako średnia
  arytmetyczna kursów obowiązujących na koniec każdego miesiąca w danym o kresie, ustalany przez NBP dla 4
  kwartałów 2017 r. – 4,2447 PLN ; dla 4 kwart ałów 2016 r. – 4,3757 PLN;
  - dla pozycji bilansu oraz wartości księgowej na jedną akcję - kurs ustalony przez NBP obowiązujący na ostatni
  dzień okresu sprawozdawczego wg stanu na dzień 3 0.12 .2017 r. – PLN 4,1709 ; wg stanu na dzień 3 1.12 .2016 r.
  – PLN 4,4240 .
  2. Opis zmian organizacji grupy kapitałowej emitenta, w tym w wyniku połączenia jednostek, uzyskania lub
  utraty kontroli nad jednostkami zależnymi oraz inwestycjami długoterminowymi, a także podziału,
  restrukturyzacji lub zaniechania d ziałalności oraz wskaza nie jednostek podlegających konsolidacji, a w
  przypadku emitenta będącego jednostką dominującą, który na podstawie obowiązujących go przepisów
  nie ma obowiązku lub może nie sporządzać skonsolidowanych sprawozdań finansowych – również
  wskazanie przyczyny i podstawy prawnej braku konsolidacji .
  W okresie objętym niniejszym S prawozdaniem nie nastąpiły zmiany w strukturze Grupy Kapitałowej MONNARI TRADE
  S.A. oraz inwestycji długoterminowych , w tym w wyniku połączenia jednostek gospodarczych, podziału , restrukt uryzacji ,
  utraty kontroli lub zaniechania ich działalności .
  3. Stanowisko zarządu odnośnie możliwości zrealizowania wcześniej publikowanych prognoz wyników na
  dany rok, w świetle wyników zaprezentowanych w raporcie kwartalnym w stosunku do wyników
  prognozowa nych.
  Spółka Dominująca nie podawała do publicznej wiadomości prognozy wyników.
  4. Wskazanie akcjonariuszy posiadających bezpośrednio lub pośrednio przez podmioty zależne co najmniej
  5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki Dominującej na dzień przekazania raportu
  kwartalnego wraz ze wskazaniem liczby posiadanych przez te podmioty akcji, ich procentowego udziału
  w kapitale zakładowym, liczby głosów z nich wynikających i ich procentowego udziału w ogólnej liczbie
  głosów na walnym zgromadzeniu oraz wskazanie zmian w strukturze własności znacznych pakietów akcji
  emitenta w okresie od przekazania poprzedniego raportu kwartalnego.
  Wykaz akcjonariuszy posiadających powyżej 5% w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki Dominującej
  - MONNARI T RADE S.A. na dzień 3 1 grudnia 2017 r. oraz na dzień 27 lutego 201 7 r. prezentuje poniższa tabela. Według
  wiedzy Zarządu, stan posiadania akcji uległ zmianie od dnia przekazania raportu za I II kwartału 2017 r. (08 .11 .2017 r.).
  Struktura akcjonariuszy MONN ARI TRADE S.A. , posiadających powyżej 5% głosów na WZ na dzień przekazania
  raportu kwartalnego za IV kwartał 2017 r. tj. 27 lutego 201 7 r.
  Obecnie kapitał zakładowy Spółki dzieli się na 30 563 089 akcji, które dają 35 141 845 głosów na Walnym Zgromadzeniu.
  Akcjonariusz Liczba akcji
  [w szt.]
  Udział w kapitale
  zakładowym
  Emitenta [%]
  Liczba głosów Udział w głosach na
  WZ Emi tenta [%]
  Mirosław Misztal 7 911 968 25,89 9 111 968 25,93
  Nationale -Nederlanden
  Powszechne Towarzystwo
  Emerytalne S.A. 2 000 000 6,54 2 000 000 5,69
  Fair Sp. z o.o. 2 533 000 8,29 5 066 000 14, 42


  Grupa Kapitałowa „MONNARI TRADE” S.A. Raport kwartalny obejmujący śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie
  finansowe sporządzone wg MSR 34 za IV kw. 2017 r. oraz śródroczne skrócone
  sprawozdanie finansowe Jednostki Dominującej (w tys. zł o ile ni e zaznaczono ina czej)
  31
  5. Zestawienie stanu posiadania akcji emitenta lub uprawnień do nich (opcji) przez osoby zarządzające i
  nadzorujące Spółkę Dominującą na dzień przekazania raportu kwartalnego, wraz ze wskazanie m zmian w
  stanie posiadania, w okresie od przekazania poprzedniego raportu kwartalnego, odrębnie dla każdej z
  osób.
  Zarząd „MONNARI TRADE” S.A.
  Stan posiadania akcji MONNARI TRADE S.A. przez Pana Mirosława Misztala – Prezesa Zarządu nie uległ procentowej
  zmianie od dnia przekazania raportu za I II kwartał 2017 r. (16 .11 .2017 r.) oraz do dnia bilansowego, na które zostały
  sporządzone ww. sprawozdania tj. 31.12.2017 r. Obecnie Pan Mirosław Misztal posiada poniższe akcje w sposób
  bezpośredni i pośredni poprzez spółk i kontrolowane przez siebie, o czym Emitent inf ormował w raporcie bieżącym
  nr 146 /2017 w dniu 29 .12.2017 r.
  Imię i nazwisko Funkcja Stan na 3 1.12 .2017 oraz na dzień przekazania raportu za IV kwartał 2017 r.
  Mirosław Misztal Prezes Zarządu 7 911 968 / 9 111 968 głosów
  Rada Nadzorcza „MONNARI TRADE” S.A.
  Według posiadanych przez Spółkę informacji, żaden z Członków Rady Nadzorczej Spółki nie posiadał w omawianym
  okresie i nie posiada akcji ani opcji na akcje „MONNARI TRADE” S.A.
  6. Wskazanie po stępowań toczących się przed sądem, organem właściwym dla postępowania
  arbitrażowego lub organem administracji publicznej.
  W IV kwartale 2017 r. nie miały miejsca istotne rozliczenia z tytułu spraw sądowych spółek Grupy Kapitałowej MONNARI
  TRADE S.A.
  W okresie objętym niniejszym Sprawozdaniem oraz na dzień jego przekazania nie toczą się inne istotne postępowania
  dotyczące zobowiązań albo wierzytelności spółek Grupy Kap itałowej MONNARI TRADE S.A., postępowania przed
  organem właściwym dla postępowania arbitrażowego, ani organem administracji publicznej.
  7. Informacje o zawarciu przez emitenta lub jednostkę od niego zależną jednej lub wielu transakcji z
  podmiotami powiązanym i, jeżeli zostały zawarte na innych warunkach niż rynkowe, wraz ze wskazaniem
  ich wartości, przy czym informacje dotyczące poszczególnych transakcji mogą być zgrupowane według
  rodzaju, z wyjątkiem przypadku, gdy informacje na temat poszczególnych transakcj i są niezbędne do
  zrozumienia ich wpływu na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy emitenta .
  W okresie sprawozdawczym nie miały miejsca transakcje z podmiotami powiązanymi, które zostałyby zawarte na innych
  warunkach niż rynkowe.
  8. Informacje o udz ieleniu przez E mitenta lub przez jednostkę od niego zależną poręczeń kredytu lub
  pożyczki lub udzieleniu gwarancji - łącznie jednemu podmiotowi lub jednostce zależnej od tego podmiotu,
  jeżeli łączna wartość istniejących poręczeń lub gwarancji stanowi równo wartość, co najmniej 10%
  kapitałów własnych emitenta.
  W I V kwartale 2017 r. Spółka oraz jednostki od niej zależne nie udzieliły poręczeń bądź gwarancji innym jednostkom,
  których wartość stanowi co najmniej 10% skonsolidowanych kapitałów własnych Grupy Kapi tałowej MONNARI
  TRADE S.A .
  9. Inne informacje, które zdaniem emitenta są istotne dla oceny jego sytuacji kadrowej, majątkowej,
  finansowej, wyniku finansowego i ich zmian, oraz informacje, które są istotne dla oceny możliwości
  realizacji zobowiązań przez Emite nta
  W IV kwartale 2017 roku oraz do dnia publikacji niniejszego Sprawozdania nie zaistniały istotne zdarzenia lub zmiany
  polityki firmy mogące mieć wpływ na zmianę sytuacji majątkowej bądź finansowej Grupy Kapitałowej MONNARI TRADE
  S.A. Zdaniem Zarządu MON NARI TRADE S.A. dla oceny możliwości realizacji zobowiązań przez Grupę Kapitałową
  najbardziej istotne są omówione poniżej aspekty dotyczące kosztów produkcji i cen, wolumenu sprzedaży, nadzoru nad
  kolekcją oraz polityki finansowej.  Grupa Kapitałowa „MONNARI TRADE” S.A. Raport kwartalny obejmujący śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie
  finansowe sporządzone wg MSR 34 za IV kw. 2017 r. oraz śródroczne skrócone
  sprawozdanie finansowe Jednostki Dominującej (w tys. zł o ile ni e zaznaczono ina czej)
  32
  Produkcja i ceny
  Spó łka oferuje pełny asortyment odzieży i dodatków dla kobiet +35, zapewniając klientkom kompleksową ofertą odzieżową
  na „co dzień”, „do pracy” jak również na „okazje” wymagające bardziej wyszukanego stroju. Wszystkie produkty stanowią
  spójną wzorniczo i kolo rystycznie kolekcję. Całość produkcji zlecana jest wyspecjalizowanym producentom zewnętrznym.
  Dzięki takiej polityce możliwe jest uzyskanie relatywnie niskich cen wytworzenia przy jednoczesnym zachowaniu spójności
  kolekcji. Wyspecjalizowani dostawcy, to wy ższa jakość i ograniczenie ryzyka Spółki związanego z inwestowaniem we
  własne środki produkcji. Skuteczna realizacji powyższej polityki produkcji, możliwa jest tylko dzięki szerokiej bazie
  sprawdzonych dostawców. Spółka znacząco rozbudowała bazę dostawców. Rosnące koszty produkcji na rynku chińskim
  spowodowały nawiązanie współpracy z dostawcami z Bangladeszu, Indonezji, Indii i Turcji. Rozszerzona została również
  współpraca z dużą grupą producentów polskich, którzy są obecnie konkurencyjni w stosunku do pro ducentów
  dalekowschodnich. Lokalni dostawcy pozwalają na lepsze dopasowanie ilości produkowanych wyrobów do popytu, dzięki
  istotnemu skróceniu cyklu produkcyjnego. Spółka może teraz lepiej dostosowywać wielkość planowanej produkcji do
  zapotrzebowania na ry nku. W przypadku niektórych asortymentów możliwa jest nawet bieżąca produkcja w zależności od
  popytu i uzupełnianie najlepszych modeli. Spółka Dominująca dąży do zwiększenia efektywności sprzedaży produktów w
  pierwszych cenach, co istotnie przełoży się na wzrost realizowanej marży. Czynnikiem, który bezpośrednio i w sposób
  znaczący wpływa na koszty produkcji Spółki Dominującej jest kurs złotego w stosunku do USD i EUR. W krótkim i średnim
  terminie aprecjacja/deprecjacja złotego w stosunku do tych walut bę dzie wpływać na koszty produkcji na dalekim
  wschodzie i koszt najmu powierzchni handlowych.
  Sprzedaż
  Wszystkie prowadzone działania organizacyjne mają za cel zwiększenie sprzedaży realizowanej przez własną sieć
  salonów, sklep internetowy oraz inne form y sprzedaży elektronicznej oraz zwiększanie marży brutto na sprzedaży. Spółka
  Dominująca na bieżąco monitoruje sprzedaż w poszczególnych salonach, w salonie internetowym oraz poprzez kanał
  hurtowy oraz zarządza jej strumieniem (przerzuty towaru, zmiana as ortymentu).
  Nadzór nad kolekcją
  Zarząd Spółki Dominującej wdrożył nadzór nad procesem projektowania kolekcji, tak aby oferowane produkty nie
  odbiegały od upodobań klientek MONNARI. W 2017 r. Spółka Dominująca kontynuuje politykę projektowania i sprzeda ży
  kolekcji w odniesieniu do 4 sezonów roku z uwzględnieniem odzieży tzw. „przejściowej”.
  Polityka finansowa
  W IV kwartale 2017 r. Spółka Dominująca oraz spółki zależny nie dokonywały transakcji istotnego nabycia bądź zbycia
  środków trwałych. Spółka Do minująca oraz spółki zależne nie pozyskiwały środków ze źródeł zewnętrznych (emisja,
  kredyt, pożyczka) , w IV kwartale 2017 r. Grupa korzystała z linii kredytowych jedynie w zakresie udzielania na zlecenie
  MONNARI TRADE gwarancji dla podmiotów trzecich ora z akredytyw importowych (punkt 20. powyżej) Spółki Grupy
  Kapitałowej nie inwestowały również środków w aktywa niezwiązane bezpośrednio z działalnością operacyjną, jak zakup
  nieruchomości inwestycyjnych bądź aktywów finansowych.
  Środki pieniężne, poza lok atami bankowymi, angażowane były w pozyskanie zapasów niezbędnych do prowadzenia
  działalności w nadchodzącym sezonie wiosenno -letnim oraz w rewitalizacje pięciu obiektów i uzyskiwanie pozwoleń na
  budowę dla budynków zlokalizowanych na nieruchomości przy ul . Piotrkowskiej 293/305 w Łodzi. Celem Grupy jest
  zwiększenie wartości tej inwestycji, między innymi poprzez jak najszybsze wynajęcie budynków od ulicy (od frontu) i
  czerpanie pożytków z najmu.
  Dominującą formą rozliczeń kontraktów zakupu towarów przez Grupę Kapitałową pozostaje finansowanie kolekcji drogą
  przedpłat (zaliczek) w momencie wdrożenia umowy, rozliczanych gotówkowo w okresie dostawy. Spółka Dominująca
  wykorzystuje obecnie również akredytywy. Ponadto, w celu ograniczenia ryzyka wzrostu kursu Spółka Dominująca
  dokonuje zakupu walut (głównie USD) przed terminem płatności za dostawy kolekcji, jeżeli kurs walutowy jest niższy, niż
  kurs założony na etapie planowania nowej produkcji.
  10. Wskazanie czynników, które w ocenie emitenta będą miały wpływ na osiągnięte przez niego wyniki
  w perspektywie, co najmniej kolejnego kwartału.
  Czynnikami, które będą miały wpływ na osiągane przez Spółkę wyniki finansowe w perspektywie, co najmniej
  kolejnego kwartału są m.in.:
  - korzystne / niekorzystne perspektywy popy tu konsumenckiego uwarunkowane sytuacją gospodarczą w Polsce
  (spodziewany stabilny poziom wzrost u wartości PKB w 201 8 – powyżej 4 %) oraz poprawiające się wskaźniki
  koniunktury konsumenckiej ),
  - ograniczenie handlu w niedzielę ,


  Grupa Kapitałowa „MONNARI TRADE” S.A. Raport kwartalny obejmujący śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie
  finansowe sporządzone wg MSR 34 za IV kw. 2017 r. oraz śródroczne skrócone
  sprawozdanie finansowe Jednostki Dominującej (w tys. zł o ile ni e zaznaczono ina czej)
  33
  - kształtowanie się kursu złotó wki wobec USD i EUR, co będzie miało wpływ na kształtowanie się poziomu kosztów
  stałych (umowy najmu w dużej mierze denominowane są w EUR O, a zakup towarów w USD) oraz uzyskanej
  marży na sprzedaży,
  - wynik negocjacji z Gino Rossi S.A. w zakresie nabycia Sim ple Creative Products S.A.
  - ograniczanie kosztó w SG&A ,
  - ukończenie budowy centralnego magazynu w Łodzi,
  - poprawa sprzedaży na m 2 salonu oraz zwiększenie efektywności sprzedaży produktów w pierwszych cenach, co
  istotnie przełoży się na wzrost realizowanej ma rży ,
  - dalszy rozwój powierzchni handlowej (na dzień publikacji niniejszego Sprawozdania Grupa Kapitałowa posiada
  16 2 salon y o pow. 3 2,8 tys. m 2),
  - dalszy rozwój sklepu internetowego ,
  - terminowość realizacji zamówień przez dostawców modeli z nowej kolekcji na sezon wiosenny 201 8 r., oraz
  przyjęcie tej kolekcji przez klientki.  Treść w podglądzie może zawierać błędy powstałe podczas konwersji plików pdf.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Monnari Trade SA
ISIN:PLMNRTR00012
NIP:725-17-84-741
EKD: 47.71 sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
Adres: ul. Radwańska 6 90-453 Łódź
Telefon:+48 42 6368761
www:www.monnaritrade.com
Kalendarium raportów
2019-11-26Raport za III kwartał
Komentarze o spółce MONNARI TRADE
2019-06-25 07-06-31
tuInwestor
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649