Raport.

MONNARI TRADE SA (4/2018) Powołanie Członka Rady Nadzorczej.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 22 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, Zarząd MONNARI TRADE S.A. informuje, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 10 stycznia 2018 r. powołało Pana Mariana Bermana w skład Rady Nadzorczej.
Stosowne oświadczenia Pana Mariana Bermana oraz informacje na temat posiadanego wykształcenia, kwalifikacji i zajmowanych stanowisk, wraz z opisem przebiegu pracy zawodowej przedstawiono w załączonym pliku.

Lista plików:

 • Załącznik nr: 1

  Pobierz plik
  Marian Berman
  Data urodzenia : 1 sierpnia 1950 r.
  Wy kształcenie : wyższe – magisterskie
  podyplomowe – prawo administracyjne
  Legitymuje się długoletnim d oświadczenie m zawodowym w zakresie :
  - kierowanie spółkami, w tym z udziałem kapitału zagranicznego.
  - produkcji i sprzedaż y odzieży Houte Couture.
  - prowadzenie m inwestycji komercyjnych i mieszkaniowych.
  W latach 1991 -2001 , kierował bezpośrednio trzema dużymi spółkami produkcyjny mi i handlowymi w ramach
  Grupy Ahlers, w branży odzieży męskiej .
  Pod jego ki erunkiem udanie wprowadzono na rynek Polski i Europy Środkowo -Wschodniej odzież męską na
  licencjach „Pierre Cardin”, „Jupiter” i „Pioneer”.
  Przez kilkanaście lat pełnił funkcję przewodniczącego Rady Nadzorczej „Lubinex” Sp ółka z o.o . w Lubinie ,
  która wy twarza odzież jeansową .
  Jest związany z działalnością inwestycyjną od roku 1998. Był inicjatorem i realizatorem inwestycji
  mieszkaniowych w Opolu, a kierowane przez niego spółki wybudowały ogółem 396 mieszkań o powierzchni
  użytkowej 23.800 m2.
  Pan Mar ian Berman oświadczył, że:
  - nie figuruje w Rejestrze Dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia
  1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. Nr. 121, póz. 769 ze zm.) oraz nie został skazany
  prawomocnym wyrokiem za prze stępstwa określone w przepisach rozdziałów XXXIII - XXXVII ustawy z dnia 6
  czerwca1997 Kodeks karny (Dz. U. Nr 88,póz. 553 ze zm.);
  - nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do Spółki „MONNARI TRADE” S.A.;
  - nie uczestniczy w spółce konkurency jnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek
  organu spółki kapitałowej, lub w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu.
  Pan Marian Berman pełni funkcję Prezesa Zarządu w spółkach: GM Investment sp. z o.o. z sied zibą w Opolu,
  Bio trend Sp. z o.o. z siedzibą w Opolu oraz GC S.A. z siedzibą w Opolu.  Treść w podglądzie może zawierać błędy powstałe podczas konwersji plików pdf.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Monnari Trade SA
ISIN:PLMNRTR00012
NIP:725-17-84-741
EKD: 47.71 sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
Adres: ul. Radwańska 6 90-453 Łódź
Telefon:+48 42 6368761
www:www.monnaritrade.com
gpwlink:monnari.gpwlink.pl
Kalendarium raportów
2019-04-25Raport roczny
2019-05-30Raport za I kwartał
2019-11-26Raport za III kwartał
2019-04-25Raport roczny
2019-05-30Raport za I kwartał
Komentarze o spółce MONNARI TRADE
2019-03-25 20-03-32
iGPW
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 Tu Inwestor
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649