Raport.

MONEY MAKERS TFI SA (12/2017) Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Money Makers TFI S.A. z dnia 17 października 2017 r.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt. 7), 7a), 8) oraz 9) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.
Niniejszym przekazujemy treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Money Makers TFI S.A. z dnia 17 października 2017 r. wraz z liczbą akcji, z których oddano ważne głosy, oraz procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym, łączną liczbą ważnych głosów, w tym liczbą głosów "za", "przeciw" i "wstrzymujących się".
Równocześnie wobec faktu, iż na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy obecny był jeden Akcjonariusz Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia oświadczyła, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy odstępuje od wyboru komisji skrutacyjnej i tym samym odstąpiono od głosowania nad powołaniem Komisji Skrutacyjnej, tj. punktu nr 4 porządku obrad.
Podczas obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia nie zgłoszono sprzeciwów do protokołu.

Lista plików:

 • Załącznik nr: 1

  Pobierz plik

  1
  Uchwała Nr 1 /2017
  Nadz wyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
  Money Makers Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z
  siedzibą w Warszawie
  z dnia 17 października 2017 roku
  w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia
  § 1.
  Działa jąc na podstawie art. 409 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek
  handlowych (tj. Dz.U. z 201 6 r. poz. 1578 z późn. zm.), Nadz wyczajne Walne
  Zgromadzenie spółki pod firmą Money Makers Towarzystwo Funduszy
  Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warsza wie postanawia wybrać na Przewodniczącego
  Walnego Zgromadzenia Monikę Vassallo .
  § 2.
  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
  Otwierający Zgromadzenie stwierdził, że w głosowaniu tajnym wzięli udział
  akcjonariusze reprezentujący łącznie 4.735.442 (cztery miliony siedemset trzydzieści
  pięć tysięcy czterysta czterdzieści dwa) ważnych głosów z 4.735.442 (cztery miliony
  siedemset trzydzieści pięć tysięcy czterysta czterdzieści dwa) akcji (60,16% kapitału
  zakładowego), przy czym:
  - za podjęciem uchwały oddano 4.735.442 (cztery miliony siedemset trzydzieści pięć
  tysięcy czterysta czterdzieści dwa) głosów (100% głosów oddanych);
  - głosów przeciw podjęciu uchwały i głosów wstrzymujących się nie było.
  Wobec faktu iż na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariusz y obecny jest
  jeden Akcjonariusz Przewodnicząca oświadczyła, że Nadzwyczajne Walne
  Zgromadzenie Akcjonariuszy odstępuje od wyboru komisji skrutacyjnej.
  2
  Uchwała Nr 2/2017
  Nadz wyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
  Money Makers Towarzystwo Fundusz y Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z
  siedzibą w Warszawie
  z dnia 17 października 2017 roku
  w sprawie przyjęcia porządku obrad.
  §1
  Nadz wyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Money Makers Towarzystwo
  Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie pos tanawia przyjąć porządek
  obrad w następującym brzmieniu:
  1) Otwarcie Walnego Zgromadzenia;
  2) Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia;
  3) Sporządzenie listy obecności;
  4) Przyjęcie porządku obrad;
  5) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia „Regulaminu Rady Nadzorcze j
  Money Makers Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A.”;
  6) Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.
  §2
  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
  Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym wzięli udział akcjonariusze
  reprezentujący łącznie 4.735.442 (cztery miliony siedemset trzydzieści pięć tysięcy
  czterysta czterdzieści dwa) ważnych głosów z 4.735.442 (cztery miliony siedemset
  trzydzieści pięć tysięcy czterysta czterdzieści dwa) akcji (60,16% kapitału
  zakładowego), przy czym:
  - za podjęciem uchwały oddano 4.735.442 (cztery miliony siedemset trzydzieści pięć
  tysięcy czterysta czterdzieści dwa) głosów (100% głosów oddanych);
  - głosów przeciw podjęciu uchwały i głosów wstrzymujących się nie było.
  3
  Uchwała Nr 3/201 7
  Nadz wyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjona riuszy
  Money Makers Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z
  siedzibą w Warszawie
  z dnia 17 października 2017 roku
  w sprawie zatwierdzenia „Regulaminu Rady Nadzorczej Money Makers Towarzystwa
  Funduszy Inwestycyjnych S.A.”
  § 1
  Nadzwyczajne Waln e Zgromadzenie spółki pod firmą Money Makers Towarzystwo
  Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. §
  20 pkt 12 Statutu Spółki Money Makers Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych
  Spółka Akcyjna niniejszym zatwierdza Regu lamin Rady Nadzorczej Money Makers
  Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. w brzmieniu stanowiącym załącznik do
  niniejszej uchwały.
  § 2
  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
  Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym wzięli udział akcjonariu sze
  reprezentujący łącznie 4.735.442 (cztery miliony siedemset trzydzieści pięć tysięcy
  czterysta czterdzieści dwa) ważnych głosów z 4.735.442 (cztery miliony siedemset
  trzydzieści pięć tysięcy czterysta czterdzieści dwa) akcji (60,16% kapitału
  zakładoweg o), przy czym:
  - za podjęciem uchwały oddano 4.735.442 (cztery miliony siedemset trzydzieści pięć
  tysięcy czterysta czterdzieści dwa) głosów (100% głosów oddanych);
  - głosów przeciw podjęciu uchwały i głosów wstrzymujących się nie było.
  4
  Załącznik do uchw ały Nr 4/2017 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
  Money Makers Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w
  Warszawie z dnia 17 października 2017 roku w sprawie zatwierdzenia „Regulaminu Rady
  Nadzorczej Money Makers Towarzy stwa Funduszy Inwestycyjnych S.A.”
  REGULAMIN RADY NADZORCZEJ
  Money Makers Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A.
  I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
  § 1
  1. Regulamin Rady Nadzorczej Money Makers Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A.
  określa organizację oraz zasady i tryb pracy Rady Nadzorczej sprawującej stały nadzór nad
  działalnością spółki Money Makers Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą
  w Warszawie we wszystkich dziedzinach jej działalności.
  2. Ilekroć w Regulaminie Rady Nadzorczej Money Makers Towa rzystwa Funduszy Inwestycyjnych
  S.A. jest mowa o:
  1) Regulaminie – należy przez to rozumieć Regulamin Rady Nadzorczej Money Makers
  Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A.,
  2) Spółce – należy przez to rozumieć Money Makers Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych
  S.A.,
  3) Zarządzie – należy przez to rozumieć Zarząd Money Makers Towarzystwa Funduszy
  Inwestycyjnych S.A.,
  4) Radzie Nadzorczej lub Radzie – należy przez to rozumieć Radę Nadzorczą Money Makers
  Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A.,
  5) Walnym Zgromadzeniu – należ y przez to rozumieć Walne Zgromadzenie Spółki,
  6) Statucie – należy przez to rozumieć Statut Spółki,
  7) Kodeksie spółek handlowych – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 15 września 2000
  r. – Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1578),
  8) Ustawie o biegłych rewidentach – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 11 maja 2017 r.
  o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz.U. poz.
  1089).
  § 2
  Rada Nadzorcza działa na podstawie Kodeksu spółek handlowych, Statutu, uchwał Waln ego
  Zgromadzenia oraz niniejszego Regulaminu.
  II. SKŁAD I SPOSÓB POWOŁYWANIA CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ
  § 3
  1. Liczbę członków Rady Nadzorczej, sposób ich powoływania i odwoływania oraz długość okresu
  kadencji określa Statut.
  2. Członkami Rady nie mogą być członkowi e Zarządu, prokurenci, likwidatorzy, zatrudniony
  w Spółce główny księgowy, radca prawny lub adwokat, inni pracownicy podlegający
  bezpośrednio członkowi Zarządu albo likwidatorowi.
  3. Członek Rady Nadzorczej powinien posiadać należytą wiedzę i doświadczenie o raz być
  w stanie poświęcić niezbędną ilość czasu na wykonywanie swoich obowiązków. Członek Rady
  Nadzorczej powinien podejmować odpowiednie działania, aby Rada Nadzorcza otrzymywała
  informacje o istotnych sprawach dotyczących Spółki.
  4. Członek Rady Nadzorcze j powinien kierować się w swoim postepowaniu interesem Spółki oraz
  niezależnością opinii i sądów, w szczególności:
  1) nie przyjmować nieuzasadnionych korzyści, które mogłyby rzutować negatywnie na ocenę
  niezależności jego opinii i sądów,  5
  2) wyraźnie zgłaszać swó j sprzeciw i zdanie odrębne w przypadku uznania, że decyzja Rady
  Nadzorczej stoi w sprzeczności z interesem Spółki.
  III. OBOWIĄZKI CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ
  § 4
  Członkowie Rady mogą uczestniczyć w obradach Walnego Zgromadzenia.
  § 5
  1. Członek Rady Nadzorczej p owinien poinformować Radę o zaistniałym konflikcie interesów lub
  możliwości jego powstania.
  2. Członek Rady Nadzorczej powinien powstrzymywać się od zabierania głosu w dyskusji oraz od
  głosowania nad uchwałą w sprawie, w której zaistniał konflikt interesów.
  § 6
  Członek Rady Nadzorczej nie powinien rezygnować z pełnienia funkcji w sytuacji, gdy mogłoby to
  negatywnie wpłynąć na możliwość działania Rady Nadzorczej, w tym podejmowania przez nią uchwał.
  IV. UPRAWNIENIA RADY NADZORCZEJ
  § 7
  1. Rada Nadzorcza realizuje sw oje zadania:
  1) na posiedzeniach Rady Nadzorczej,
  2) poprzez bieżące i doraźne czynności nadzorcze, w wykonywaniu których może:
  a) przeglądać zakresy obowiązków każdego działu Spółki,
  b) żądać od Zarządu i pracowników Spółki sprawozdań i wyjaśnień,
  c) dokonywać rewizji stanu majątku Spółki,
  d) dokonywać kontroli finansowej Spółki,
  e) sprawdzać księgi i dokumenty,
  f) zobowiązać Zarząd do zlecenia rzeczoznawcom opracowania dla użytku Rady
  Nadzorczej ekspertyz i opinii, jeżeli dany problem wymaga specjalnej wiedzy,
  kwalifika cji, specjalistycznych czynności lub oceny niezależnego eksperta,
  g) weryfikować w szczególności zakres realizacji przyjętych celów strategicznych lub
  istotnych zmian poziomu ryzyka lub materializacji istotnych ryzyk w działalności
  Spółki, a także sprawozdawc zość finansową, w tym wprowadzanie istotnych zmian w
  polityce rachunkowości mających znaczący wpływ na treść informacji finansowej.
  1. Poza innymi czynnościami wymienionymi w przepisach prawa Rada Nadzorcza powinna:
  1) raz w roku sporządzać i przedstawiać Zwycza jnemu Walnemu Zgromadzeniu zwięzłą
  ocenę sytuacji Spółki, z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu
  zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki,
  2) rozpatrywać i opiniować sprawy mające być przedmiotem uchwał Walnego Zgromadzenia,
  3) dokonywać c o najmniej raz w roku oceny stosowania zasad wprowadzonych w Spółce na
  podstawie Zasad ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych, wydanych przez
  Komisję Nadzoru Finansowego. Wyniki przedmiotowej oceny są opracowywane w formie
  raportu, którego treść jest prezentowana na stronie internetowej Spółki oraz
  przekazywana do Zarządu Spółki i przedstawiana na najbliższym Walnym Zgromadzeniu
  Spółki,
  4) sporządzać roczny raport, zawierający ocenę sprawozdań finansowych Spółki.
  I. POSIEDZENIA RADY NADZORCZEJ
  § 8
  1. Ra da Nadzorcza odbywa posiedzenia w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż 4 (cztery) razy
  w roku obrotowym.
  2. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się w siedzibie Spółki lub innym miejscu wskazanym w
  zawiadomieniu o zwołaniu posiedzenia Rady.  6
  § 9
  Tryb zwoływ ania posiedzeń Rady Nadzorczej reguluje Statut.
  § 10
  W posiedzeniach Rady mogą uczestniczyć członkowie Zarządu, pracownicy Spółki lub inne osoby, jeżeli
  zostały zaproszone.
  II. GŁOSOWANIE
  § 11
  Warunki ważności uchwał Rady Nadzorczej, w tym wymagane kworu m, określa Statut.
  § 12
  1. Z zastrzeżeniem postanowień ust. 2, głosowanie jest jawne.
  2. Tajne głosowanie zarządza się:
  1) na wniosek choćby jednego z głosujących, oraz
  2) w następujących sprawach:
  a) powoływania i odwoływania członków Zarządu,
  b) zawieszenia członków Zarz ądu z ważnych powodów w czynnościach,
  c) w innych sprawach osobowych.
  III. PROTOKOŁY Z POSIEDZENIA RADY NADZORCZEJ
  § 13
  1. Posiedzenia Rady są protokołowane. Protokół powinien zawierać:
  1) kolejny numer,
  2) datę i miejsce posiedzenia,
  3) imienną listę członków Rady Nadzorcz ej i innych osób będących na posiedzeniu,
  4) przyjęty porządek obrad,
  5) przebieg obrad, tj. streszczenie istotnych kwestii będących przedmiotem dyskusji
  w czasie posiedzenia, treść podjętych uchwał wraz z liczbą głosów oddanych za
  poszczególnymi uchwałami, tre ść odrębnych zdań lub zgłoszonych zastrzeżeń do uchwał
  lub postanowień głosowania.
  2. Na posiedzeniach Rady podejmuje się postanowienia w formie:
  1) uchwał,
  2) wniosków i opinii na Walne Zgromadzenie,
  3) zaleceń pokontrolnych,
  4) wniosków do Zarządu.
  3. Uchwały Rady są podp isywane przez wszystkich członków Rady biorących udział
  w posiedzeniu. Uchwały załącza się do protokołu.
  4. Plany, sprawozdania, wnioski i inne materiały będące przedmiotem obrad powinny być
  załączone do protokołu.
  5. Protokół sporządza protokolant wyznaczony p rzez Przewodniczącego Rady Nadzorczej spośród
  członków Rady lub spoza ich grona.
  6. Protokół podpisuje Przewodniczący Rady Nadzorczej i protokolant.
  7. Oryginały protokołów z posiedzenia Rady wraz z załącznikami przechowuje się w księdze
  protokołów Rady Nadzorcz ej. Księga protokołów jest przechowywana w siedzibie Spółki.
  IV. KOMITETY RADY NADZORCZEJ
  § 14
  1. Rada Nadzorcza może powoływać komitety stałe lub ad hoc, działające jako kolegialne organy
  doradcze i opiniotwórcze Rady Nadzorczej.
  2. W ramach Rady Nadzorczej w szc zególności działa w formie stałej Komitet Audytu.
  7
  § 15
  1. Komitet powoływany jest przez Radę Nadzorczą uchwałą spośród jej członków.
  2. Komitet wybiera Przewodniczącego komitetu spośród swoich członków.
  3. Liczbę członków komitetu określa Rada Nadzorcza.
  4. Każdy cz łonek komitetu może być w każdym czasie odwołany z jego składu uchwałą Rady
  Nadzorczej.
  5. W przypadku, gdy w wyniku wygaśnięcia mandatu lub złożenia rezygnacji przez członka
  komitetu w jego skład wchodzi mniej członków niż liczba określona przez Radę Nadzorc zą lub
  nie wchodzi członek spełniający kryteria określone w bezwzględnie obowiązujących przepisach
  prawa, wówczas Rada Nadzorcza podejmie działania w celu doprowadzenia składu komitetu
  do stanu zgodnego z niniejszym Regulaminem lub powszechnie obowiązujący mi przepisami
  prawa.
  § 16
  1. Pracami komitetu kieruje Przewodniczący komitetu. Sprawuje on również nadzór nad
  przygotowywaniem porządku obrad.
  2. Posiedzenia komitetu zwołuje Przewodniczący komitetu, który zaprasza na posiedzenia
  członków komitetu oraz zawiadam ia wszystkich pozostałych członków Rady Nadzorczej
  o posiedzeniu. Wszyscy członkowie Rady Nadzorczej mają prawo uczestniczyć
  w posiedzeniach komitetu, z zastrzeżeniem iż członkom Rady niebędącym członkami komitetu
  nie przysługuje prawo głosu.
  3. Komitet moż e zapraszać na posiedzenia komitetu członków Zarządu, pracowników Spółki
  i inne osoby, których udział w posiedzeniu jest przydatny dla realizacji zadań komitetu.
  4. Do trybu zawiadamiania o zwołaniu posiedzenia komitetu stosuje się odpowiednio
  postanowienia dotyczące zawiadamiania o zwołaniu posiedzenia Rady Nadzorczej.
  5. Uchwały komitetu są podejmowane zwykłą większością głosów oddanych. W przypadku
  głosowania, w którym oddano równą liczbę głosów „za” oraz „przeciw”, głos rozstrzygający
  przysługuje przewodnicz ącemu komitetu.
  6. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym paragrafie, do przebiegu posiedzeń oraz
  podejmowania uchwał przez komitet stosuje się odpowiednio postanowienia Statutu oraz
  niniejszego Regulaminu.
  7. Do sporządzania protokołów z posiedzeń komitetu sto suje się odpowiednio przepisy
  niniejszego Regulaminu.
  V. KOMITET AUDYTU
  § 17
  1. Komitet Audytu doradza Radzie Nadzorczej w kwestiach właściwego wdrażania zasad
  sprawozdawczości finansowej, kontroli wewnętrznej Spółki oraz w sprawach związanych ze
  współpracą z biegłymi rewidentami Spółki.
  2. Komitet Audytu składa się z co najmniej 3 członków. Przynajmniej jeden członek Komitetu
  Audytu posiada wiedzę i umiejętności w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań
  finansowych.
  3. Większość członków Komitetu Audytu, w tym jego przewodniczący, jest niezależna od Spółki.
  Uznaje się, że członek Komitetu Audytu jest niezależny od Spółki, jeżeli spełnia kryteria
  niezależności wskazane w Ustawie o biegłych rewidentach.
  4. Komitet Audytu działa na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w tym w szczególności
  Ustawy o biegłych rewidentach. Ustawa ta określa w szczególności jego zadania oraz
  kompetencje.
  5. W uzasadnionych przypadkach Komitet Audytu może korzystać z pomocy ekspertów.
  6. Czynności Rady Nadzorczej oraz Komitetu Audytu, real izowane w ramach współpracy
  z podmiotem uprawionym do badania sprawozdań finansowych Spółki, są dokumentowane.
  VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
  § 18
  1. Członkowie Rady wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście i są zobowiązani do udziału
  w posiedzeniach Rady.  8
  2. Rada może delegować ze swego grona członków do indywidualnego wykonywania
  poszczególnych czynności nadzorczych, w tym do uczestniczenia, w zależności od potrzeb,
  w posiedzeniach i pracach Zarządu.
  3. Rozwiązanie umowy z podmiotem uprawnionym do badania sprawozda ń finansowych Spółki
  podlega ocenie Rady Nadzorczej. Informacja o przyczynach rozwiązania umowy jest
  zamieszczana w raporcie, o którym mowa w § 7 ust. 2 pkt 4).
  § 19
  1. Koszty działania Rady oraz jej komitetów pokrywa Spółka.
  2. Obsługę biurową Rady oraz jej ko mitetów (udostępnienie pomieszczeń biurowych, urządzeń
  i materiałów kancelaryjnych) zapewnia Spółka.
  § 20
  Członkowie Rady Nadzorczej otrzymują wynagrodzenie określone uchwałą Walnego Zgromadzenia.
  § 21
  1. Zmiana Regulaminu może nastąpić wyłącznie w trybie przewidzianym dla jego uchwalenia.
  2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie odpowiednie
  przepisy Kodeksu spółek handlowych oraz Statutu.
  3. W przypadku rozbieżności między postanowieniami Regulaminu a przepisami Kodeksu spółek
  hand lowych lub Statutu stosuje się przepisy Kodeksu spółek handlowych oraz Statutu.  Treść w podglądzie może zawierać błędy powstałe podczas konwersji plików pdf.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

Rozmowa z Mateuszem Zawadzkim - Prezesem Zarządu Ultimate Games

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Money Makers TFI SA
ISIN:PLMNMRS00015
NIP:1080008799
EKD: 66.30 tworzenie funduszy inwestycyjnych lub funduszy zagranicznych i zarządzanie nimi
Adres: ul. Domaniewska 39A 02-672 Warszawa
Telefon:+48 22 4638888
www:www.moneymakers.pl
Komentarze o spółce Money Makers
2019-05-22 19-05-20
tuInwestor
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649