Raport.

MODERN COMMERCE SA (17/2018) Raport okresowy za II kwartał 2018 r.

Zarząd Modern Commerce S.A. przekazuje do wiadomości publicznej raport okresowy Spółki za II kwartał 2018 r.
Ponadto Spółka informuje, że raport okresowy za II kwartał 2018 r. stanowi załącznik nr 1 do niniejszego raportu.
Podstawa prawna:
5 ust. 1 pkt 1. Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”

Lista plików:

 • Załącznik nr: 1

  Pobierz plik  JEDNOSTKOWY
  RAPORT OKRESOWY
  Modern Commerce S.A.
  II KWARTAŁ 201 8 ROKU
  Warszawa, 09 sierpnia 201 8 r.
  Raport Modern Commerce S.A. za IV kwartał roku 201 7 został przygotowany zgodnie z aktualnym stanem prawnym w oparciu o Regulamin Alternatywnego Systemu Obrotu Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz Załącznik nr 3 reg. ASO - „=nformacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Sy stemie Obrotu na rynku NewConnect” .  Modern Commerce Spółka Akcyjna | Jednostkowy raport okresowy za II kwartał 2018 r.


  | Strona
  2

  Modern Commerce Spółka Akcyjna
  ul. Kopernika 5 lok. 7, Warszawa 00 -367
  NIP: 522 290 9794
  REGON: 141 71 83 20

  KRS prowadzony przez Sąd Rejonowy dla miasta stołec znego Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy
  KRS, pod nr KRS: 0000354814
  Kapitał zakładowy : 11 733 542 ,00 zł

  w w w . m o d e r n c o m m e r c e s a . p l
  b i u r o @ m o d e r n c o m m e r c e s a . p l

  Zarząd: Członek Zarządu: Marek Da browski
  Człon ek Zarządu: Marcin Michnicki

  I. KWARTALNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

  BILANS
  AKTYW A
  A. AKTYW A TRW AŁE 21 779 212,81 21 718 185,73
  I. W a rtości nie ma te ria lne i pra w ne 0,00 0,00
  II. Rze czow e a ktyw a trw a łe 0,00 0,00
  III. Na le żności długote rminow e 0,00 0,00
  IV. Inw e stycje długote rminow e 21 779 212,81 21 718 185,73
  V. Długote rminow e rozlicze nia mię dzyokre sow e 0,00 0,00
  B. AKTYW A OBROTOW E 673 066,99 412 509,39
  I. Za pa sy 0,00 0,00
  II. Na le żności krótkote rminow e 602 796,94 399 151,09
  III. Inwestycje krótkoterminowe 69 822,04 5 510,31
  IV. Krótkote rminow e rozlicze nia mię dzyokre sow e 448,01 7 847,99
  C. NALEŻNE W PŁATY NA KAPITAŁ PODSTAW OW Y 0,00 0,00
  D. UDZIAŁY (AKCJE) W ŁASNE 0,00 0,00
  22 452 279,80 22 130 695,12
  W yszcze gólnie nie
  W yszcze gólnie nie
  AKTYW A RAZEM:
  Sta n na 30.06.2017 Sta n na 30.06.2018
  Sta n na 30.06.2017 Sta n na 30.06.2018  Modern Commerce Spółka Akcyjna | Jednostkowy raport okresowy za II kwartał 2018 r.


  | Strona
  3

  PASYW A
  A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) W ŁASNY 18 607 570,08 19 398 021,96
  I. Kapitał (fundusz) podstawowy 10 383 542,00 11 733 542,00
  10 330 661,33 10 330 661,33
  0,00 0,00
  0,00 0,00
  -1 470 360,88 -2 669 863,34
  -636 272,37 3 681,97
  0,00 0,00
  3 844 709,72 2 732 673,16
  I. Re ze rw y na zobow ią za nia 34 909,33 201 630,55
  II. Zobow ią za nia długote rminow e 1 021 287,68 2 328 765,88
  III. Zobow ią za nia krótkote rminow e 2 788 512,71 202 276,73
  IV. Rozlicze nia mię dzyokre sow e 0,00 0,00
  22 452 279,80 22 130 695,12
  III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny
  IV. Pozosta łe ka pita ły (fundusze ) re ze rw ow e
  V. Zysk (stra ta ) z la t ubie głych
  PASYW A RAZEM:
  VII.Odpisy z zysku ne tto w cią gu roku obrotow e go (w ie lkość uje mna )
  B. ZOBOW IĄZANIA I REZERW Y NA ZOBOW IĄZ.
  VI. Zysk (stra ta ) ne tto roku obrotow e go
  II. Kapitał (fundusz) zapasowy
  W yszcze gólnie nie Sta n na 30.06.2017 Sta n na 30.06.2018  Modern Commerce Spółka Akcyjna | Jednostkowy raport okresowy za II kwartał 2018 r.


  | Strona
  4
  RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
  (WARIANT PORÓWNAWCZY)
  A 0,00 0,00 0,00 0,00
  I.
  II.
  III.
  IV.
  B. 691 304,20 40 485,07 155 454,30 22 583,50
  I. 0,00
  II.
  III. 674 831,20 40 118,07 146 078,30 22 216,50
  IV. 16 473,00 367,00 9 376,00 367,00
  V.
  VI.
  VII.
  VIII.
  C. -691 304,20 -40 485,07 -155 454,30 -22 583,50
  D. 12 100,78 0,00 12 100,78 0,00
  I.
  II.
  III.
  IV. Inne przychody operacyjne 12 100,78 0,00 12 100,78 0,00
  E. 0,00 0,00 0,00 0,00
  I.
  II.
  III. Inne koszty operacyjne
  F. -679 203,42 -40 485,07 -143 353,52 -22 583,50
  G. 135 402,00 112 933,40 135 402,00 103 950,98
  I.
  a) od jednostek powiązanych, w tym:
  - w k tórych jednostk a posiada zaangażowanie w k apitale
  b ) od jednostek pozostałych, w tym:
  - w k tórych jednostk a posiada zaangażowanie w k apitale
  II. 87 381,04 24 928,41 87 381,04 24 928,41
  - od jednostek powiązanych 87 381,04 24 928,41 87 381,04 24 928,41
  III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0,00
  - w jednostkach powiązanych
  IV.
  V. 48 020,96 88 004,99 48 020,96 79 022,57
  H. 92 470,95 68 766,36 92 470,95 50 860,74
  I. 92 470,95 68 766,36 92 470,95 50 860,74
  - dla jednostek powiązanych 12 558,47 0,00
  II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:
  - w jednostkach powiązanych
  III.
  IV. Inne
  I. -636 272,37 3 681,97 -100 422,47 30 506,74
  J.
  K.
  L. -636 272,37 3 681,97 -100 422,47 30 506,74
  Od 01.04.2017
  do 30.06.2017
  Od 01.04.2018 do
  30.06.2018
  Odsetki, w tym:
  Dotacje
  Pozosta łe koszty ope ra cyjne
  Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych
  Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych
  Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:
  Odsetki, w tym:
  Aktualizacja wartości inwestycji
  W ynik z dzia ła lności ope ra cyjne j (C+D-E)
  Przychody fina nsow e
  Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych
  Inne
  Podatek dochodowy
  Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
  W ynik ne tto (K-L-M)
  Aktualizacja wartości inwestycji
  W ynik brutto (I+/-J)
  Koszty fina nsow e
  Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych
  Amortyzacja
  Zużycie materiałów i energii
  Usługi obce
  Podatki i opłaty, w tym:
  - podatek ak cyzowy
  W ynagrodzenia
  Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia
  Pozostałe koszty rodzajowe
  W artość sprzedanych towarów i materiałów
  W ynik ze sprze da ży (A-B)
  Pozosta łe przychody ope ra cyjne
  Koszty dzia ła lności ope ra cyjne j
  W yszcze gólnie nie
  Przychody ne tto ze sprze da ży i zrów na ne z nimi,
  Od 01.01.2017 do
  30.06.2017
  Od 01.01.2018 do
  30.06.2018
  w tym: od jednostek powiązanych
  Przychody netto ze sprzedaży produktów
  Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia,
  zmniejszenie - wartość ujemna)
  Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki
  Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów  Modern Commerce Spółka Akcyjna | Jednostkowy raport okresowy za II kwartał 2018 r.


  | Strona
  5

  ZESTAWIENIE ZMIAN
  W KAPITALE (FUNDUSZU) WŁASNYM  II. INFORMACJE O ZASADACH PRZYJĘTYCH PRZY SPORZĄDZANIU RAPORTU, W TYM
  INFORMACJE O ZMIANACH STOSOWANYCH ZASAD (POLITYKI) RACHUNKOWOŚCI
  Sprawozdanie finansowe sporządzono stosując poniżej opisane zasady rachunkowości:

  1.1 Podstawa sporządzenia sprawozdania finansowego

  Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało w oparciu o zasady rachunkowości wynikające z
  przepisów ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości ( tekst jednolity Dz. U. z 2017 roku ,
  poz.2342 z późniejszymi zmianami) i wydanymi na jej podstawie przepisami wykonawczymi. Przyjęte
  przez Spółkę zasady rachunkowości stosowane były w sposób ciągły i są one zgodne z zasadami
  rachunkowości stosowanymi w poprzednim roku obrotowym.

  1.2 Wartości niematerialne i prawne
  Wartości niematerialne i prawne są rozpoznawane, jeżeli jest prawdopodobne, że w przyszłoś ci
  spowodują one wpływ korzyści ekonomicznych, które mogą być bezpośrednio powiązane z tymi
  aktywami. Początkowe ujęcie wartości niematerialnych i prawnych następuje według cen nabycia lub
  w przypadku prac rozwojowych zakończonych sukcesem według kosztu wy tworzenia. Po ujęciu A.
  I. -636 272,37 3 681,97 -100 422,47 30 506,74
  II. -487 137,80 -64 635,35 -572 783,27 -90 366,66
  III. -1 123 410,17 -60 953,38 -673 205,74 -59 859,92
  B.
  I. 0,00 0,00 0,00 0,00
  II. 0,00 0,00 0,00 0,00
  III. 0,00 0,00 0,00 0,00
  C.
  I. 2 511 000,00 65 000,00 861 000,00 65 000,00
  II. 1 318 463,45 0,00 150 000,00 0,00
  III. 1 192 536,55 65 000,00 711 000,00 65 000,00
  D. 69 126,38 4 046,62 37 794,26 5 140,08
  E. 69 126,38 4 046,62 37 794,26 5 140,08
  F. 695,66 1 463,69 32 027,78 370,23
  G. 69 822,04 5 510,31 69 822,04 5 510,31
  RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
  (METODA POŚREDNIA)
  Prze pływ y pie nię żne ne tto z dzia ła lności ope ra cyjne j (I +/-II)
  PRZEPŁYW Y ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI INW ESTYCYJNEJ
  W pływ y
  W yszcze gólnie nie
  PRZEPŁYW Y ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ
  Zysk (stra ta ) ne tto
  Kore kty ra ze m
  Od 01.01.2017 do
  30.06.2017
  Od 01.01.2018 do
  30.06.2018
  Od 01.04.2017 do
  30.06.2017
  Od 01.04.2018 do
  30.06.2018
  ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU (F+/-D)
  W pływ y
  Prze pływ y pie nię żne ne tto z dzia ła lności fina nsow e j (I-II)
  PRZEPŁYW Y PIENIĘŻNE NETTO, RAZEM (A.III+/-B.III+/-C.III)
  W yda tki
  ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU
  BILANSOW A ZMIANA ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH
  Prze pływ y pie nię żne ne tto z dzia ła lności inw e stycyjne j (I-II)
  PRZEPŁYW Y ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOW EJ
  W yda tki I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO) 19 378 081,24 19 394 339,99
  I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do
  danych porównywalnych 19 378 081,24 19 394 339,99
  II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ) 18 607 570,08 19 398 021,96
  III. Kapitał własny po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku
  (pokrycia straty) 18 607 570,08 19 398 021,96
  Wyszczególnienie Sta n na 30.06.2017 Sta n na 30.06.2018  Modern Commerce Spółka Akcyjna | Jednostkowy raport okresowy za II kwartał 2018 r.


  | Strona
  6
  początkowym wartości niematerialne i prawne są wyceniane według cen nabycia lub kosztu
  wytworzenia pomniejszonych o umorzenie i odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. Wartości
  niematerialne i prawne są amortyzowane liniowo w okresie odpowiadającym szacowanemu okresowi
  ich ekonomicznej użyteczności.

  1.3 Środki trwałe

  Do środków trwałych zaliczane są rzeczowe aktywa trwałe i zrównane z nimi, o przewidywanym
  okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, kompletne, zdatne do użytk u i przeznaczone na
  potrzeby grupy kapitałowej.
  Na dzień bilansowy środki trwałe wycenia są według cen nabycia lub kosztów wytworzenia, lub
  wartości przeszacowanej (po aktualizacji wyceny środków trwałych przeprowadzonej zgodnie z
  odrębnie obwiązującymi p rzepisami prawa), pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub
  umorzeniowe, a także o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.
  Środki trwałe, z wyjątkiem gruntów, są amortyzowane liniowo w okresie odpowiadającym
  szacowanemu okresowi ich ekonomicznej użyteczno ści, lub przez krótszy z dwóch okresów:
  ekonomicznej użyteczności lub prawa do używania. Odpisy amortyzacyjne odnoszone są w koszty
  amortyzacji w miesiącu następującym po miesiącu oddania do użytkowania.
  Środki trwałe o niskiej jednostkowej wartości począt kowej niższej niż 3.500,00 PLN odnoszone są
  jednorazowo w koszty amortyzacji w miesiącu oddania do używania.

  1.4 Środki trwałe w budowie

  Środki trwałe w budowie są wyceniane w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim
  związku z ich nabyciem l ub wytworzeniem, w tym kosztów finansowych obsługi zobowiązań z tytułu
  nabycia rzeczowych środków trwałych za okres realizacji budowy/zadania, pomniejszonych o odpisy z
  tytułu trwałej utraty wartości. W ramach środków trwałych w budowie wykazywane są równi eż
  materiały inwestycyjne. Środki trwałe w budowie nie są amortyzowane do momentu zakończenia ich
  budowy i oddania do użytkowania.

  1.5 =nwestycje finansowe w jednostki podporządkowane i inne finansowe inwestycje

  =nwestycje w jednostki zależne, w jednostki współzależne oraz w jednostki stowarzyszone nie
  podlegające konsolidacji są wyceniane według ceny nabycia pomniejszonej o ewentualną utratę
  wartości. =nwestycje te nie stanowią instrumentów finansowych w rozumieniu przepisów
  rozporządzenia Minist ra Finansów z dnia 12 grudnia 2001 w sprawie szczegółowych zasad uznawania,
  metod wyceny, zakresu ujawniania i sposobu prezentacji instrumentów finansowych.
  Pozostałe finansowe inwestycje długoterminowe, są wyceniane zgodnie z rozporządzeniem Ministra
  Fina nsów z dnia 12 grudnia 2001 w sprawie szczegółowych zasad uznawania, metod wyceny, zakresu
  ujawniania i sposobu prezentacji instrumentów finansowych, przy czym w przypadku inwestycji
  finansowych, których wartość rynkowa lub godziwa nie jest możliwa do usta lenia zgodnie z przepisami
  w/w/rozporządzenia są wyceniane według ceny nabycia pomniejszonego o ewentualną utratę
  wartości.
  Trwała utrata wartości udziałów w jednostkach podporządkowanych i innych inwestycji
  długoterminowych jest szacowana na każdy dzień bilansowy. Wartość bilansowa takich aktywów jest
  każdorazowo poddawana przeglądowi w celu stwierdzenia, czy nie przekracza ona wartości przyszłych
  korzyści ekonomicznych. Grupa kapitałowa w ramach stosowanych procedur dokonuje przeglądu
  sprawozdań finansow ych tych spółek oraz ich planów na okresy przyszłe. Odpisu z tytułu utraty
  wartość dokonuje w ciężar kosztów finansowych.

  1.6 Leasing

  Spółka w roku obrotowym użytkowała środki trwałe na podstawie umów najmu, które rozpoznała jako
  leasing operacyjny.
  Opła ty leasingowe z tytułu umów, które nie spełniają warunków umowy leasingu finansowego,
  ujmowane są jako koszty w rachunku zysków i strat przez okres trwania leasingu na podstawie  Modern Commerce Spółka Akcyjna | Jednostkowy raport okresowy za II kwartał 2018 r.


  | Strona
  7
  otrzymywanych faktur od leasingodawców. Zależnie od celu użytkowania przedmiot u leasingu opłaty
  leasingowe zaliczane są do kosztów działalności operacyjnej lub pozostałej działalności operacyjnej.

  1.7 Zapasy

  Gospodarka magazynowa towarów prowadzona jest, na podstawie zawartych umów, w ujęciu
  ilościowym, przez zewnętrzne podmioty . Z ewidencji ilościowej Grupa ma prawo pozyskiwać na
  życzenie dane dotyczące stanu ilościowego magazynu, wydań i przyjęć zewnętrznych, jak również
  innych dokumentów magazynowych. W bieżącym roku Grupa dokonuje comiesięcznej wyceny
  wartości towarów sprzeda nych oraz koryguje ją o wycenę towarów ze zwrotów. Wycena jest
  dokonywana przy użyciu cen ewidencjonowanych w systemie sklepu internetowego Magento który
  służył do ewidencji cen zamówionych produktów. W ocenie Zarządu jednostki dominującej ceny te
  istotnie nie obiegają od rzeczywistych cen zakupu udokumentowanych fakturą dostawcy, stąd też
  wycena zapasów towarów w powyższych cenach nie wywiera istotnie ujemnego wpływu na realizację
  obowiązku wynikającego z art. 4 ust. 1 UoR.
  Przyjęta w roku obrotowym, po wyżej opisana, uproszczona metoda kalkulacji wartości sprzedanych
  towarów i stanów magazynowych jest spowodowana brakiem systemów informatycznych, które w
  sposób kompletny i zintegrowany z programem finansowo -księgowym ewidencjonowałyby wszystkie
  operacje gospodarcze w obszarze gospodarki magazynowej.
  Na koniec roku obrotowego towary wyceniane są w cenach zakupu pochodzących z zamówień
  składanych do dostawców, nie wyższych od cen sprzedaży netto możliwych do uzyskania. Wycena
  odnosi się do stanu ilościoweg o, który na dzień bilansowy ustalany jest w wyniku przeprowadzania
  inwentaryzacji rocznej w drodze spisu z natury.
  Podczas inwentaryzacji rocznej dokonywany jest przegląd towarów pod kątem możliwości ich
  sprzedaży i potencjalnej ceny sprzedaży netto jaką można za nie uzyskać.
  Heżeli cena zakupu składnika rzeczowych aktywów obrotowych (towarów) jest wyższa od jego ceny
  sprzedaży netto możliwej do uzyskania na dzień bilansowy, dokonuje się odpisu aktualizującego w
  wysokości różnicy między ceną zakupu skł adnika a jego ceną sprzedaży netto możliwą do uzyskania.
  Podstawą odpisów aktualizujących są roczne spisy z natury stanów magazynowych wycenione w cenie
  zakupu ustalonej na podstawie złożonych zamówień do dostawców i przeglądy poszczególnych
  składników p od kątem ich przydatności i możliwości sprzedaży. Ceny zakupu wynikające z zamówień
  do dostawcy mogą się różnic od cen zakupu faktycznie uzyskanych, przy czym Zarząd ocenia, że
  różnice te nie są istotne i wycena zapasu towarów w tych cenach nie narusza wym ogu przepisu art. 4
  UoR.
  Odpisanie wartości zapasu składników rzeczowych aktywów obrotowych do poziomu cen ich
  sprzedaży netto na dzień bilansowy może nastąpić w szczególności, gdy:
  – składnik został uszkodzony lub utracił całkowicie lub częściowo swoją pr zydatność (zapasy
  niemodne, zbędne, przeterminowane, pochodzące ze zwrotów od odbiorców);
  – spadła możliwa do uzyskania na dzień bilansowy cena sprzedaży netto składnika;
  – wzrosły przewidywane koszty związane z przystosowaniem składnika do sprzedaży i
  dok onaniem tej sprzedaży, takie jak: koszty opakowania, transportu, składowania, załadunku i
  wyładunku,
  – towar nie został sprzedany w pierwszym kwartale następnego roku i po dokonaniu analizy
  możliwości ich sprzedaży do końca roku następującego po dniu bilan sowym, po pomniejszeniu o
  koszty związane z doprowadzeniem towarów do ich sprzedaży, uzyskano wystarczającą pewność, że
  towar nie zostanie sprzedany lub jego sprzedaż przyniesienie straty.

  1.8 Należności krótko - i długoterminowe, w tym z tytułu udzielonyc h pożyczek

  Należności handlowe są wykazywane w kwocie wymaganej zapłaty pomniejszonej o odpisy
  aktualizujące.
  Wartość należności aktualizuje się uwzględniając stopień prawdopodobieństwa ich zapłaty poprzez
  dokonanie odpisu aktualizującego. Odpisy aktuali zujące wartość należności zalicza się odpowiednio do
  pozostałych kosztów operacyjnych lub do kosztów finansowych - zależnie od rodzaju należności, której
  dotyczy odpis aktualizujący. Na dzień bilansowy odpisem objęto w całości należności, które nie zostały
  spłacone do dnia sporządzenia niniejszego skonsolidowanego sprawozdania finansowego.  Modern Commerce Spółka Akcyjna | Jednostkowy raport okresowy za II kwartał 2018 r.


  | Strona
  8
  Należności umorzone, przedawnione lub nieściągalne zmniejszają dokonane uprzednio odpisy
  aktualizujące ich wartość.
  Należności umorzone, przedawnione lub nieściągalne, od których nie dokonano odpisów
  aktualizujących ich wartość lub dokonano odpisów w niepełnej wysokości, zalicza się odpowiednio do
  pozostałych kosztów operacyjnych lub kosztów finansowych.
  Należności finansowe z tytułu udzielonych pożyczek są wycenione zgo dnie z rozporządzeniem Ministra
  Finansów z dnia 12 grudnia 2001 w sprawie szczegółowych zasad uznawania, metod wyceny, zakresu
  ujawniania i sposobu prezentacji instrumentów finansowych. W przypadku pożyczek objętych w
  całości odpisem aktualizującym Grupa o dstąpiła od wyceny udzielonych pożyczek zgodnie z
  rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 12 grudnia 2001 w sprawie szczegółowych zasad
  uznawania, metod wyceny, zakresu ujawniania i sposobu prezentacji instrumentów finansowych, z
  uwagi na fakt, że wartość bilansowa tych pożyczek po dokonanym odpisie aktualizującym wynosi zero,
  co nie spowodowało istotnego ujemnego wpływu na realizację obowiązku Spółki wynikającego z art. 4
  UoR.

  1.9 Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych

  Środki pieniężne w ban ku, w kasie oraz na rachunkach podmiotów pośredniczących w płatnościach
  realizowanych przez klientów detalicznych za pomocą kart płatniczych, wyceniane są według wartości
  nominalnej.

  Wykazana w rachunku przepływów pieniężnych pozycja środki pieniężne skł ada się z gotówki w kasie,
  środków na rachunkach bankowych oraz lokat bankowych o terminie zapadalności nie dłuższym niż 3
  miesiące, które nie zostały potraktowane jako działalność inwestycyjna.

  1.10 Rozliczenia międzyokresowe kosztów: czynne i bierne

  Grupa dokonuje czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów, jeżeli dotyczą one przyszłych okresów
  sprawozdawczych. Obejmują one w przypadku Grupy koszty: ubezpieczeń, wstępne opłaty leasingowe,
  opłaty z góry za użytkowanie systemów informatycznych wspomagają cych procesy biznesowe.
  Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów dokonywane są w wysokości prawdopodobnych
  zobowiązań przypadających na bieżący okres sprawozdawczy. Obejmują one w przypadku Grupy
  koszty: niewykorzystanych urlopów wypoczynkowych przez pra cowników, koszty usług atestacyjnych,
  rezerwy na zwrot towarów w okresie przewidzianym w regulaminie sprzedaży oraz gwarancji i rękojmi.

  1.11 Kapitał własny

  Kapitał zakładowy jest ujmowany w wysokości określonej w statucie Hednostki dominującej i wpisan ej
  w rejestrze sądowym. Różnice pomiędzy wartością godziwą uzyskanej zapłaty i wartością nominalną
  akcji są ujmowane w kapitale zapasowym ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości.
  Koszty poniesione na emisję nowych akcji pomniejszają kapitał zapasowy z tyt ułu emisji akcji powyżej
  ich wartości nominalnej do wysokości tego kapitału. Pozostałe koszty są zaliczane do kosztów
  finansowych.
  Kapitał zapasowy stanowi nadwyżkę ceny emisyjnej akcji ponad ich wartość nominalną (agio) po
  pomniejszeniu o koszty emisji ak cji oraz przekazany na kapitał zapasowy zysk netto. Zmniejszenie
  kapitału zapasowego wynika z pokrycia strat netto spółki oraz strat lat ubiegłych wynikających z korekt
  błędów lat ubiegłych. Ponadto w roku obrotowym kapitał zapasowy został pomniejszony o n ależność z
  tytułu nieopłaconego agio.
  Wynik lat ubiegłych obejmuje nie pokryte straty netto lat ubiegłych oraz straty netto lat ubiegłych
  wynikające z dokonanych korekt błędów lat ubiegłych.

  1.12 Rezerwy

  Rezerwy ujmowane są wówczas, gdy na grupie kapi tałowej ciąży istniejący obowiązek (prawny lub
  zwyczajowy) wynikający ze zdarzeń przeszłych i gdy jest pewne lub wysoce prawdopodobne, że
  wypełnienie tego obowiązku spowoduje konieczność wypływu środków uosabiających korzyści  Modern Commerce Spółka Akcyjna | Jednostkowy raport okresowy za II kwartał 2018 r.


  | Strona
  9
  ekonomiczne, oraz gdy można do konać wiarygodnego oszacowania kwoty tego zobowiązania. Grupa
  utworzyła rezerwy na zgłoszone wobec niej roszczenia.


  1.13 Kredyty bankowe i pożyczki oraz zobowiązania finansowe

  Zobowiązania finansowe z tytułu otrzymanych kredytów bankowych i pożyczek są wycenione zgodnie
  z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 12 grudnia 2001 w sprawie szczegółowych zasad
  uznawania, metod wyceny, zakresu ujawniania i sposobu prezentacji instru mentów finansowych.

  1.14 Koszty finansowania zewnętrznego

  Koszty finansowania zewnętrznego dotyczące budowy, przystosowania, montażu lub ulepszenia
  środków trwałych, przez okres budowy, przystosowania, montażu lub ulepszenia są ujmowane w
  wartości tych aktywów, jeśli dotyczą zobowiązania, które zostało zaciągnięte w tym celu.
  Pozostałe koszty finansowania zewnętrznego ujmowane są w rachunku zysków i strat.

  1.15 Zobowiązania

  Zobowiązania są wycenione w kwocie wymagającej zapłaty.

  1.16 Rozliczenia międzyokresowe przychodów

  Rozliczenia międzyokresowe przychodów, dokonywane z zachowaniem zasady ostrożności, obejmują
  w szczególności:
  - równowartość otrzymanych lub należnych od kontrahentów środków z tytułu świadczeń, których
  wykonanie nastąpi w następ nych okresach sprawozdawczych,
  - środki pieniężne otrzymane na sfinansowanie nabycia lub wytworzenia środków trwałych, w tym
  także środków trwałych w budowie oraz prac rozwojowych, jeżeli stosownie do innych ustaw nie
  zwiększają one kapitałów własnych, prz y czym zaliczone do rozliczeń międzyokresowych przychodów
  kwoty zwiększają stopniowo pozostałe przychody operacyjne, równolegle do odpisów
  amortyzacyjnych lub umorzeniowych od środków trwałych lub kosztów prac rozwojowych
  sfinansowanych z tych źródeł,
  - wartość warunkowego umorzenia zobowiązania wynikającego z zawartych z kontrahentami ugód. W
  przypadku dochowania warunków wynikających z zawarcia ugód Spółka przenosi wartość
  zobowiązania do pozostałych przychodów operacyjnych.
  - ujemną wartość firmy,
  - prz yjęte nieodpłatnie, w tym także w drodze darowizny, środki trwałe w budowie, środki trwałe oraz
  wartości niematerialne i prawne,
  - odroczona sprzedaż.
  W celu zachowania zasady współmierności przychodów i kosztów sprzedanych towarów, Grupa
  rozpoznaje przych ody w momencie, gdy ryzyka związane z towarem są przekazane na kupującego, to
  znaczy w momencie, gdy towar zakupiony przez klienta opuszcza magazyn. Oznacza to, że zamówienia,
  które zostały złożone w danym miesiącu, ale zrealizowane w późniejszym, w miesią cu złożenia i
  opłacenia zamówienia są ujmowane w pozycji rozliczeń międzyokresowych przychodów. Na koniec
  każdego miesiąca wartość zamówień, które zostały złożone, ale nie zrealizowane ustalana jest na
  podstawie danych ujętych w systemie operacyjnym Ma gento oraz systemach magazynowych
  zewnętrznych dostawców usług logistycznych i eksportowanych do arkusza excel celem dokonania ich
  wyliczenia. Po przeprowadzeniu powyższych czynności, wartość rozliczeń międzyokresowych
  przychodów, na podstawie polecenia ks ięgowania jest księgowana w systemie finansowo -księgowym.
  Na koniec każdego miesiąca wartość zamówień, które czekają na wydanie towaru z magazynu jest
  pozostawiana na koncie rozliczeń międzyokresowych przychodów, a różnica między wartością
  rozliczeń międ zyokresowych przychodów na początek i koniec miesiąca jest odnoszona na przychody
  bieżącego okresu.

  1.17 Uznawanie przychodów
  Modern Commerce Spółka Akcyjna | Jednostkowy raport okresowy za II kwartał 2018 r.


  | Strona
  10
  Przychody uznawane są w takiej wysokości, w jakiej jest prawdopodobne, że grupa kapitałowa uzyska
  korzyści ekonomiczne, które można wiarygodnie wycenić.  1.18 Sprzedaż towarów i produktów

  Przychody są ujmowane w momencie, gdy znaczące ryzyko i korzyści wynikające z prawa własności
  towarów bądź produktów zostały przekazane nabywcy, to jest w momencie wydania towarów
  kurierowi/przewoźnikowi z magazynu. W celu zachowania współmierności przycho dów i kosztów, w
  momencie zawarcia transakcji przez system internetowy, wartość transakcji rozpoznawana jest jako
  przychody przyszłych okresów. Następnie, w momencie gdy znaczące ryzyko i korzyści wynikające z
  prawa własności towarów bądź produktów zostały przekazane nabywcy, zostają przeniesione na
  przychody.
  Przychody obejmują należne lub uzyskane kwoty ze sprzedaży, pomniejszone o podatek od towarów i
  usług (VAT). Przychody są wykazywane po pomniejszeniu o marżę na sprzedaży, przypadającą na
  zwroty towa rów jakie miały miejsce do dnia sporządzenia sprawozdana finansowego oraz o
  doszacowaną rezerwę na zwroty w okresie gwarancji i rękojmi, do których odbiorca towaru ma prawo
  w świetle obowiązujących zasad sprzedaży, a także o oszacowane ryzyko braku możliw ość lub
  dostatecznej pewności ponownej sprzedaży zwróconego towaru.

  1.19 Odsetki

  Przychody z tytułu odsetek są rozpoznawane w momencie ich naliczenia, jeżeli ich otrzymanie nie jest
  wątpliwe. W przypadku braku pewności ich uzyskania Grupa tworzy odpisy aktualizujące ich wartość w
  ciężar kosztów finansowych.

  1.20 Wartość firmy

  Wartość firmy jednostek podporządkowanych stanowi nadwyżkę ceny nabycia nad wartością
  możliwych do zidentyfikowania aktywów netto jednostki zależnej lub stowarzyszonej na dzień o bjęcia
  kontroli lub rozpoczęcia wywierania znaczącego wpływu.
  Wartość firmy amortyzowana jest przez okres 5 lat.
  Ujemna wartość firmy stanowi nadwyżkę wartości godziwej możliwych do zidentyfikowania aktywów
  netto jednostki zależnej lub stowarzyszonej nad c eną nabycia na dzień objęcia kontroli lub rozpoczęcia
  wywierania znaczącego wpływu. Ujemna wartość firmy do wysokości nieprzekraczającej wartości
  godziwej nabytych aktywów trwałych, z wyłączeniem długoterminowych aktywów finansowych
  notowanych na regulowan ych rynkach, odpisuje się w skonsolidowany rachunek zysków i strat przez
  okres będący średnią ważoną okresu ekonomicznej użyteczności nabytych i podlegających amortyzacji
  aktywów. Nadwyżka ujemnej wartości firmy nad wartość godziwą aktywów trwałych, z wyłą czeniem
  długoterminowych aktywów finansowych notowanych na rynkach regulowanych, zaliczana jest do
  przychodów na dzień połączenia.
  Zarząd jednostki dominującej do ustalenia wartości firmy jednostki podporządkowanej przyjął wartość
  księgową aktywów netto. W jego ocenie wartość ta spełnia kryteria wartości godziwych, do których
  ustalenia stosuje sią zasady określone w art. 44b ust. 4 ustawy o rachunkowości.

  1.21 Metoda konsolidacji/wyceny jednostek podporządkowanych
  Hednostki zależne podlegają konsolidacji metodą pełną w okresie od objęcia nad nimi kontroli przez
  Hednostkę dominującą do czasu ustania tej kontroli. Aktywa i zobowiązania spółki zależnej na dzień
  włączenia jej do skonsolidowanego sprawozdania finansowego ujmowane są według wartości
  godziwej. R óżnica między wartością godziwą tych aktywów i zobowiązań oraz ceną nabycia powoduje
  powstanie wartości firmy lub ujemnej wartości firmy, które są wykazywane w odrębnej pozycji w
  skonsolidowanym bilansie.
  Zarząd jednostki dominującej do ustalenia wartości firmy jednostki podporządkowanej na dzień
  rozpoczęcia sprawowania nad nią kontroli przyjął wartość księgową aktywów netto. W jego ocenie
  wartość ta spełnia kryteria wartości godziwych, do których ustalenia stosuje sią zasady określone w
  art. 44b ust. 4 us tawy o rachunkowości.  Modern Commerce Spółka Akcyjna | Jednostkowy raport okresowy za II kwartał 2018 r.


  | Strona
  11

  1.22 Opis metod i istotnych założeń przyjętych do ustalenia wartości godziwej aktywów i zobowiązań
  finansowych wycenianych w takiej wartości

  Za wartość godziwą przyjmuje się kwotę, za jaką dany składnik aktywów mógłby zostać wymien iony, a
  zobowiązanie uregulowane na warunkach transakcji rynkowej, pomiędzy zainteresowanymi i dobrze
  poinformowanymi stronami.
  W przypadku Grupy zobowiązania i należności finansowe, za wyjątkiem należności z tytułu pożyczek
  objętych w całości odpisem aktu alizującym oraz inwestycje w obligacje zostały wycenione w
  skorygowanej cenie nabycia z uwzględnieniem efektywnej stopy procentowej ustalonej na poziomie
  wewnętrznej stopy zwrotu.

  III. ZWIĘZŁA CHARAKTERYSTYKA ISTOTNYCH DOKONAŃ LUB NIEPOWODZEŃ EMITENTA W
  OKRESIE, KTÓREGO DOTYCZY RAPORT, WRAZ Z OPISEM NAJWAŻNIEJSZYCH CZYNNIKÓW I
  ZDARZEŃ, W SZCZEGÓLNOŚCI O NIETYPOWYM CHARAKTERZE, MAJĄCYCH WPŁYW NA
  OSIĄGNIĘTE WYNIKI
  W drugim kwartale 2018 nie doszło do żadnych istotnych zdarzeń, w szczególności o nietypowym
  charakterze, które mogły mieć wpływ na osiągnięte wyniki.
  IV. STANOWISKO ODNOŚNIE DO MOŻLIWOŚCI ZREALIZOWANIA PUBLIKOWANYCH PROGNOZ
  WYNIKÓW NA DANY ROK W ŚWIETLE WYNIKÓW ZAPREZENTOWANYCH W RAPORCIE
  KWARTALNYM

  Nie dotyczy .
  V. OPIS STANU REALIZACJI DZIAŁAŃ I INWESTYCJI EMITENTA ORAZ HARMONOGRAMU ICH
  REALIZACJI

  Nie dotyczy .
  VI. INFORMACJE NA TEMAT AKTYWNOŚCI W ZAKRESIE WPROWADZANIA ROZWIĄZAŃ
  INNOWACYJNYCH W PRZEDSIĘBIORSTWIE

  Modern Commerce S.A. wciąż prowadzi działania w zakresie rozszerzenia obecnego przedmiotu
  działalności.
  VII. OPIS ORGANIZACJI GRUPY KAPITAŁOWEJ EMITENT A, ZE WSKAZANIEM JEDNOSTEK
  PODLEGAJĄCYCH KONSOLIDACJI

  Nie dotyczy.
  VIII. WSKAZANIE PRZYCZYN NIESPORZĄDZENIA JEDNOSTKOWY CH SPRAWOZDAŃ
  FINANSOWYCH

  Nie dotyczy.
  IX. INFORMACJE O STRUKTURZE AKCJONARIATU EMITENTA, ZE WSKAZANIEM
  AKCJONARIUSZY POSIADAJĄCYCH , NA DZIEŃ PRZEKAZANIA RAPORTU, CO NAJMNIEJ 5%
  GŁOSÓW NA WALNYM ZGROMADZENIU
  Modern Commerce Spółka Akcyjna | Jednostkowy raport okresowy za II kwartał 2018 r.


  | Strona
  12


  AKCJONARIUSZ L. AKCJI %AKCJI L. GŁOSÓW %GŁOSÓW
  Probatus 31 367 361 26,73 3% 31 367 361 26,7 33%
  Mirallia Holdco S.A. 33 852 114 28,851% 33 852 114 28,851%
  Deluco SARL 17 464 628 14,884% 17 464 628 14,884%
  Pekao Towarzystwo Funduszy
  Inwestycyjnych S.A.
  7 094 010 6,046% 7 094 010 6,046%
  Marcin Michnicki 9 130 000 7,78 1% 9 130 000 7,78 1%
  Pozostali 18 427 307 15,705% 18 427 307 15,705%
  Razem 117 335 420 100 % 117 335 420 100 %


  X. INFORMACJE DOTYCZĄCE LICZBY OSÓB ZATRUDNIONYCH PRZEZ EMITENTA, W
  PRZELICZENIU NA PEŁNE ETATY
  Modern Commerce S.A.:
  Forma zatrudnienia Liczba zatrudnionych Liczba pełnych etatów
  Umowa o pracę 0 0
  Umowa o dzieło, zlecenie i inne 0 ----
  Dane na koniec 2 kwartału 2018 r.

  Warszawa , dnia 09 .08 .2018
  Członek Zarządu: Marek Da browski
  Człon ek Zarządu: Marcin Michnicki
  Treść w podglądzie może zawierać błędy powstałe podczas konwersji plików pdf.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny


WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Modern Commerce SA
ISIN:PLAIRMK00017
NIP:522-290-97-94
EKD: 62.01 działalność związana z oprogramowaniem
Adres: ul. Mołdawska 9 02-127 Warszawa
Telefon:+48 22 2131865
www:www.moderncommercesa.pl
Komentarze o spółce MODERN COMMERCE
2021-05-06 17-05-25
tuInwestor
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor