Raport.

MODERN COMMERCE SA (3/2018) Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 28.03.2018 r. wraz z projektami uchwał

Podstawa prawna: Inne uregulowania
Zarząd Spółki niniejszym informuje o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 28.03.2018 r. o godz. 12:00, które odbędzie się w siedzibie spółki przy ul. Mołdawska 9, piętro 6, 02-127 Warszawa. W załączeniu pełna treść ogłoszenia oraz projekty uchwał.

Lista plików:

 • Załącznik nr: 1

  Pobierz plik
  Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Modern Commerce S.A. Zarząd Spółki "MODERN COMMERCE" SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Warszawie, (ul. Mołdawska 9, 02-127 Warszawa, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 354814, REGON: 141718320 („Spółka”), działając na podstawie art. 399 § 1 KSH, zwołuje w trybie art. 4021 § 1 zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie („NWZ”) na dzień 28.03.2018 r., na godzinę 12:00, które odbędzie się w siedzibie spółki przy ul. Mołdawska 9, 02-127 Warszawa, piętro 6), Proponowany porządek obrad: 1) otwarcie Walnego Zgromadzenia, 2) powzięcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania nad wyborem Komisji Skrutacyjnej, 3) wybór Komisji Skrutacyjnej, 4) wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, 5) sporządzenie listy obecności, 6) stwierdzenie ważności Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał, 7) przyjęcie porządku obrad, 8) podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki "Modern Commerce" S.A. poprzez przyjęcie rezygnacji członka/członków rady nadzorczej, a także powołanie na miejsca osób, które złożyły rezygnację nowych członków/nowego członka. 10) zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/20 kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad tego zgromadzenia. Żądanie takie winno być przesłane do Spółki na piśmie bądź w postaci elektronicznej na skrzynkę e-mail: [email protected] W języku polskim oraz powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie powinno być zgłoszone Zarządowi nie później niż na 21 dni przed wyznaczonym terminem NWZ. Akcjonariusz lub akcjonariusze powinni udokumentować swe uprawnienie do wykonywania tego prawa, przedstawiając odpowiednie dokumenty w formie pisemnej. Akcjonariusz lub akcjonariusze Spółki reprezentujący co najmniej 1/20 kapitału zakładowego mogą przed terminem NWZ zgłaszać Spółce na piśmie lub drogą elektroniczną na skrzynkę e-mail: [email protected] projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad NWZ lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Projekty uchwał powinny być sporządzone w języku polskim w formacie plików MS Word lub PDF. Akcjonariusze powinni udokumentować swe uprawnienie do wykonywania tego prawa, przedstawiając odpowiednie dokumenty w formie pisemnej. Każdy akcjonariusz może podczas obrad NWZ zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad. Projekty te winny być przedstawione w języku polskim. Akcjonariusz będący osobą fizyczną może uczestniczyć w NWZ oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Akcjonariusz niebędący osobą fizyczną może uczestniczyć w NWZ oraz wykonywać prawo głosu przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w jego imieniu lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo powinno być, pod rygorem nieważności sporządzone w formie pisemnej i dołączone do protokołu NWZ lub udzielone w postaci elektronicznej. Formularz zawierający wzór pełnomocnictwa znajdujący się na końcu niniejszego ogłoszenia dostępny jest od dnia publikacji niniejszego ogłoszenia na stronie internetowej spółki.


  O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy zawiadomić spółkę przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej w postaci informacji przesłanej pocztą elektroniczną na adres e-mail: [email protected] dokładając wszelkich starań, aby możliwa była skuteczna weryfikacja ważności pełnomocnictwa. Informacja o udzieleniu pełnomocnictwa powinna zawierać dokładne oznaczenie pełnomocnika i mocodawcy (ze wskazaniem imienia, nazwiska, numeru PESEL, adresu, telefonu i adresu poczty elektronicznej obu tych osób). Informacja o udzieleniu pełnomocnictwa powinna również zawierać jego zakres tj. wskazywać liczbę akcji, z których wykonywane będzie prawo głosu oraz datę i nazwę walnego zgromadzenia spółki, na którym prawa te będą wykonywane. Treść pełnomocnictwa powinna stanowić załącznik w formacie PDF do wiadomości e-mail. W wypadku udzielania pełnomocnictwa przez akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną, konieczne jest dołączenie skanu w formacie PDF aktualnego odpisu z właściwego rejestru. Spółka podejmie odpowiednie działania służące identyfikacji akcjonariusza i pełnomocnika w celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej. Weryfikacja ta polegać może w szczególności na zwrotnym pytaniu w formie elektronicznej lub telefonicznej skierowanym do akcjonariusza i/lub pełnomocnika w celu potwierdzenia faktu udzielenia pełnomocnictwa i jego zakresu. Spółka zastrzega, że w takim przypadku brak udzielenia odpowiedzi na pytania zadawane w trakcie weryfikacji traktowany będzie jako brak możliwości weryfikacji udzielenia pełnomocnictwa i stanowił będzie podstawę dla odmowy dopuszczenia pełnomocnika do udziału w NWZ. Po przybyciu na NWZ a przed podpisaniem listy obecności pełnomocnik powinien okazać oryginał dokumentu tożsamości wymienionego w formularzu pełnomocnictwa celem potwierdzenia tożsamości pełnomocnika. Prawo do reprezentowania akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną powinno wynikać z okazanego przy sporządzaniu listy obecności odpisu właściwego rejestru, ewentualnie ciągu pełnomocnictw. Osoba/osoby udzielające pełnomocnictwa w imieniu akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną powinny być uwidocznione w aktualnym odpisie z właściwego dla danego akcjonariusza rejestru. Akcjonariusze i pełnomocnicy powinni posiadać przy sobie ważny dowód tożsamości. Członek Zarządu spółki i pracownik spółki mogą być pełnomocnikami akcjonariuszy na NWZ. Udzielenie dalszego pełnomocnictwa jest wyłączone. Spółka nie przewiduje możliwości uczestniczenia w NWZ przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Spółka nie przewiduje możliwości wypowiadania się w trakcie NWZ przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Spółka nie przewiduje możliwości wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Dniem rejestracji uczestnictwa na NWZ jest dzień przypadający na 16 dni przed NWZ, to jest dzień 12.03.2018 r. ("Dzień Rejestracji") Prawo uczestniczenia w NWZ mają tylko osoby będące akcjonariuszami spółki w Dniu Rejestracji. Uprawnieni z akcji imiennych i świadectw tymczasowych oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w NWZ, jeżeli są wpisani do księgi akcyjnej w Dniu Rejestracji. Na żądanie uprawnionego ze zdematerializowanych akcji Spółki na okaziciela zgłoszone nie wcześniej niż dzień po ogłoszeniu o zwołaniu NWZ i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po Dniu Rejestracji, tj. nie później niż w dniu 12.03.2018 r, podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych wystawia imienne zaświadczenie o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu. Spółka niniejszym zwraca uwagę, iż uprawnione do udziału w NWZ będą tylko osoby, które: a) były akcjonariuszami spółki w Dniu Rejestracji, tj. w dniu 12.03.2018 r. oraz


  b) zwróciły się w datach wskazanych powyżej do podmiotu prowadzącego ich rachunki papierów wartościowych o wystawienie imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu. Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w NWZ zostanie wyłożona w siedzibie Spółki na 3 dni powszednie przed odbyciem NWZ. Akcjonariusz Spółki może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy uprawnionych do udziału w NWZ nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając własny adres poczty elektronicznej, na który lista powinna być wysłana. Uwagi Zarządu lub Rady Nadzorczej dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad NWZ lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem NWZ będą dostępne na stronie internetowej Spółki niezwłocznie po ich sporządzeniu. Projekty uchwał będą zamieszczane na stronie internetowej Spółki począwszy od dnia zwołania NWZ, zgodnie z art. 4023 § 1 Kodeksu spółek handlowych. Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w NWZ zostanie wyłożona w siedzibie Spółki na 3 dni powszednie przed odbyciem NWZ. Akcjonariusz Spółki może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy uprawnionych do udziału w NWZ nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając własny adres poczty elektronicznej, na który lista powinna być wysłana. Informacje dotyczące NWZ dostępne są na stronie Spółki: www.moderncommercesa.com Wzór pełnomocnictwa [miejscowość, data] Pełnomocnictwo Ja [(imię i nazwisko), PESEL, legitymujący się dokumentem tożsamości nr [numer dokumentu] / (nazwa osoby prawnej, nr KRS)] niniejszym udzielam/y Pani/Panu [imię i nazwisko] legitymującemu/ej się dokumentem tożsamości nr [numer dokumentu], nr PESEL, pełnomocnictwa do uczestniczenia oraz wykonywania prawa głosu z posiadanych [przeze mnie / przez (nazwa osoby prawnej)] akcji spółki "MODERN COMMERCE" S.A. na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zwołanym na godzinę 12:00, na dzień 12.03.2018 r.


  Treść w podglądzie może zawierać błędy powstałe podczas konwersji plików pdf.
 • Załącznik nr: 2

  Pobierz plik
  Uchwała nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Modern Commerce" S.A. z dnia [!] 2018 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad § 1. otwarcie Walnego Zgromadzenia, 2. powzięcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania nad wyborem Komisji Skrutacyjnej 3. wybór Komisji Skrutacyjnej, 4. wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, 5. sporządzenie listy obecności, 6. stwierdzenie ważności Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał, 7. przyjęcie porządku obrad, 8. podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki "Modern Commerce" S.A. poprzez przyjęcie rezygnacji członka/członków rady nadzorczej, a także powołanie na miejsca osób, które złożyły rezygnację nowych członków/nowego członka. 9. zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. Uchwała nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Modern Commerce" S.A. z dnia [!] 2018 roku w sprawie przyjęcia rezygnacji członka rady nadzorczej § 1 Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 1 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjmuje rezygnacje następującego członka Rady Nadzorczej Pana Marcina Marka Michnickiego §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. Uchwała nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Modern Commerce" S.A.


  z dnia [!] 2018 roku w sprawie powołania członka rady nadzorczej § 1 Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 1 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje do Rady Nadzorczej Spółki następującą osobę: §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. Uchwała nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Modern Commerce" S.A. z dnia [!] 2018 roku w sprawie przyjęcia rezygnacji członka rady nadzorczej § 1 Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 1 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjmuje rezygnacje następującego członka Rady Nadzorczej: §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. Uchwała nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Modern Commerce" S.A. z dnia 28 marca 2018 roku w sprawie powołania członka rady nadzorczej § 1 Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 1 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje do Rady Nadzorczej Spółki następującą osobę: §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.--


  Treść w podglądzie może zawierać błędy powstałe podczas konwersji plików pdf.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Modern Commerce SA
ISIN:PLAIRMK00017
NIP:522-290-97-94
EKD: 62.01 działalność związana z oprogramowaniem
Adres: ul. Mołdawska 9 02-127 Warszawa
Telefon:+48 22 2131865
www:www.moderncommercesa.pl
Komentarze o spółce MODERN COMMERCE
2019-06-26 02-06-55
tuInwestor
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649