Raport.

MO-BRUK SA (3/2017) Informacja o zawarciu znaczącej umowy.

Zarząd Mo-BRUK S.A. (dalej: "Spółka" lub "Emitent") informuje, że w dniu 7 marca 2017 r Emitent podpisał umowę z Synthos Dwory 7 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka jawna z siedzibą w Oświęcimiu (dalej: "Synthos") na wykonanie usługi odbioru, transportu oraz zagospodarowania odpadów gruzu zawierających rtęć z wyburzenia obiektu dawnej elektrolizy o kodzie 170106* w szacowanej ilości 18 200 ton.
Całkowita szacunkowa wartość umowy wynosi 8,736 mln zł netto.
Zgodnie z zapisami Umowy Emitent zobowiązany jest do zagospodarowania 100% odpadów będących jej przedmiotem w procesie odzysku R5 w Zakładzie Odzysku Odpadów w Niecwi lub w Zakładzie Odzysku Odpadów Nieorganicznych w Skarbimierzu. Tytułem wynagrodzenia za usługę objętą przedmiotem Umowy Synthos zapłaci Emitentowi kwotę stanowiącą iloczyn ceny jednostkowej określonej w Umowie tj. 480 zł netto i faktycznie odebranej ilości odpadów. Umowa została zawarta na czas określony do dnia 31 grudnia 2018 roku.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Mo-Bruk SA
ISIN:PLMOBRK00013
NIP:734-32-94-252
EKD: 38.22 przetwarzanie i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych
Adres: Niecew 68 33-322 Korzenna
Telefon:+48 18 4417048
www:www.mobruk.pl
Kalendarium raportów
2020-04-29Raport za I kwartał
2020-08-27Raport półroczny
2020-11-05Raport za III kwartał
Komentarze o spółce MO-BRUK
2020-04-04 05-04-57
tuInwestor
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649