Raport.

MNI SA (12/2018) Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie MNI S.A. w dniu 02 sierpnia 2018 roku

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Zarząd spółki MNI S.A. (Spółka) podaje do publicznej wiadomości treść uchwał (w załączeniu) podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 02 sierpnia 2018 roku.

Lista plików:

 • Załącznik nr: 1

  Pobierz plik
  1

  UCHWAŁY PODJĘTE PRZEZ
  ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE
  MNI SPÓŁKA AKCYJNA
  w dniu 0 2 sierpnia 2018 roku


  „Uchwała nr 3
  Zwyczajnego Wa lnego Zgromadzenia
  spółki MNI S.A.
  z siedzibą w Warszawie
  z dnia 02 sierpnia 2018 r.

  w sprawie : zatwierdzenia sprawozdania z działalności spółki MNI S.A. za rok obrotowy
  2017. -------------------------------- -------------------------------- -------------------------------- -------------------------------
  Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 k.s.h. uchwala się, co następuje: -------------------------
  § 1.
  Zwyczajne Walne Zgr omadzenie spółki MNI S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia
  zatwierdzić sprawozdanie z działalności spółki MNI S.A. za rok obrotowy 2017. -------------------------------
  § 2.
  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ” -------------------------------- -------------------------------

  Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu nad powyższą uchwałą
  uczestniczyło 13.040.960 akcji , na które przypada łącznie 13.040.960 głosów, co stanowi 13,87 % w
  kapitale zakładowym Spółki, oddano : -------------------------------- -------------------------------- ----------------------
  - 13.00 0.960 głosów „za”, -------------------------------- -------------------------------- -----------------------
  - 40.000 głosów „przeciw” ,-------------------------------- -------------------------------- -----------------------
  - 0 „wstrzymujących się” , -------------------------------- -------------------------------- -------------------------
  - zgłoszony został s przeciw do powyższej uchwały przez akcjonariusza – Artura
  Złotkowskiego. -------------------------------- -------------------------------- -------------------------------- -------------------
  W związku z powyższym Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że p owyższa uchwała
  została podjęta . -------------------------------- -------------------------------- -------------------------------- ------------------

  Następnie Przewodniczący Zgromadzenia poddał pod głosowanie następującej treści
  uchwałę: -------------------------------- -------------------------------- -------------------------------- ---------------------------
  „Uchwała nr 4
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  spółki MNI S.A.
  z siedzibą w Warszawie
  z dnia 02 sierpnia 2018 r.  2

  w sprawie : zatwierdzenia sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej MNI za rok
  obrotowy 2017 -------------------------------- -------------------------------- -------------------------------- ------------------
  Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 k.s.h. uchwala się, co następuje: -------------------------
  § 1.
  Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki MNI S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia
  zatwierdzić sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej MNI za rok obrotowy 2017. --------------------
  § 2.
  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ” -------------------------------- -------------------------------

  Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu nad powyższą uchwałą
  uczestniczyło 13.040.960 akcji , na które przypada łącznie 13.040.960 głosów, co stanowi 13,87 % w
  kap itale zakładowym Spółki, oddano: -------------------------------- -------------------------------- ----------------------
  - 13.000.960 głosów „za”, -------------------------------- -------------------------------- -----------------------
  - 40.000 głosów „przeciw”, -------------------------------- -------------------------------- -----------------------
  - 0 „wstrzymujących się” , -------------------------------- -------------------------------- -------------------------
  - zgłoszony został s przeciw do powyższej uchwały przez akcjonariusza – Artura
  Złotkowskiego. -------------------------------- -------------------------------- -------------------------------- -------------------
  W związku z powyższym Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała
  została podjęta . -------------------------------- -------------------------------- -------------------------------- ------------------

  Następnie Przewodniczący Zgromadzenia poddał pod głosowanie następującej treści
  uchwałę: -------------------------------- -------------------------------- -------------------------------- ---------------------------
  „Uchwała nr 5
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  spółki MNI S.A.
  z siedzibą w Warszawie
  z dnia 02 sierpnia 2018 r.

  w sprawie : zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego spółki MNI S.A. za rok
  obrotowy 2017. -------------------------------- -------------------------------- -------------------------------- -----------------
  Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 k.s.h. uchwala się, co następuje: -------------------------
  § 1.
  Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki MNI S.A. z siedz ibą w Warszawie postanawia
  zatwierdzić sprawozdanie finansowe MNI S.A. za rok obrotowy 2017 obejmujące: --------------------------
  - bilans za 2017 rok, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 93.765.000 ,00
  złotych, -------------------------------- -------------------------------- -------------------------------- ----------------------------


  3

  - rachunek zysków i strat za rok ob rotowy 2017 wykazują cy minus 14.620.000,00 złotych
  netto , -------------------------------- -------------------------------- -------------------------------- ------------------------------
  -zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym, wykazujące w 2017 roku minus
  37.175. 000,00 złotych, -------------------------------- -------------------------------- -------------------------------- -------
  - rachunek przepływów pieniężnych wykazujący w 2017 roku minus 305.000,00 złotych , -----
  - dodatkowe informacje i objaśnienia. -------------------------------- -------------------------------- --------
  § 2.
  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ” -------------------------------- -------------------------------

  Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu nad powyższą uchwałą
  uczestniczyło 13.040.960 akcji , na które przypada łącznie 13.040.960 głosów, co stanowi 13,87 % w
  kapitale zakładowym Spółki, oddano: -------------------------------- -------------------------------- ----------------------
  - 13.000.960 głosów „za”, -------------------------------- -------------------------------- -----------------------
  - 40.000 głosów „przeciw”, -------------------------------- -------------------------------- -----------------------
  - 0 „wstrzymujących się” , -------------------------------- -------------------------------- -------------------------
  - zgłoszony został s przeciw do powyższej uchwały przez akcjonariusza – Artura
  Złotkowskiego. -------------------------------- -------------------------------- -------------------------------- -------------------
  W związku z powyższym Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała
  została podjęta . -------------------------------- -------------------------------- -------------------------------- ------------------

  Następnie Przewodniczący Zgromadzenia poddał pod głosowanie następującej treści
  uchwałę: -------------------------------- -------------------------------- -------------------------------- ---------------------------
  „Uchwała nr 6
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  spółki MNI S.A.
  z siedzibą w Warszawie
  z dnia 02 sierpnia 2018 r.
  w sprawie : zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej
  MNI za rok obrotowy 2017. -------------------------------- -------------------------------- -------------------------------- --
  Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 k.s.h. uchwala się, co następuje: -------------------------
  - po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 172.911.000,00 złotych , -------------------------
  - rachunek zysków i strat za rok ob rotowy 2017 wykazujący minus 40.290.000,00 złotych
  netto , -------------------------------- -------------------------------- -------------------------------- ------------------------------
  -zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym, wykazując e w 2017 roku minus
  57.397.000,00 złotych, -------------------------------- -------------------------------- -------------------------------- --------
  - rachunek przepływów pieniężnych wykazują cy w 2017 roku minus 310.000,00 złotych, ----


  4

  - dodatkowe informacje i objaśnienia. -------------------------------- -------------------------------- --------
  § 2.
  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ” -------------------------------- -------------------------------

  Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu nad powyższą uchwałą
  uczestniczyło 13.040.960 akcji , na które przypada łącznie 13.040.960 głosów, co stanowi 13,87 % w
  kapitale zakładowym Spółki, oddano: -------------------------------- -------------------------------- ----------------------
  - 13.000.960 głosów „za”, -------------------------------- -------------------------------- -----------------------
  - 40.000 głosów „przeciw”, -------------------------------- -------------------------------- -----------------------
  - 0 „wstrzymujących się” , -------------------------------- -------------------------------- -------------------------
  - zgłoszony został s przeciw do powyższej uchwały przez akcjonariusza – Artura
  Złotkowskiego. -------------------------------- -------------------------------- -------------------------------- -------------------
  W związku z powyższym Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała
  została podjęta . -------------------------------- -------------------------------- -------------------------------- ------------------

  Następnie Przewodniczący Zgromadzenia poddał pod głosowanie następującej treści
  uchwałę: -------------------------------- -------------------------------- -------------------------------- ---------------------------
  „Uchwała nr 7
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  spółki MNI S.A.
  z siedzibą w Warszawie
  z dnia 02 sierpnia 2018 r.

  w sprawie : pokrycia straty/podziału zysku spółki MNI S.A. za rok obrotowy 2017. ---------------
  Uchwala się, co następuje: -------------------------------- -------------------------------- -----------------------
  § 1.
  Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki MNI S.A. z sie dzibą w War szawie postanawia pokryć
  stratę 14.620.000,00 złotych z zysków z lat przyszłych. -------------------------------- ------------------------------
  § 2.
  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ” -------------------------------- -------------------------------

  Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu nad powyższą uchwałą
  uczestniczyło 13.040.960 akcji , na które przypada łącznie 13.040.960 głosów, co stanowi 13,87 % w
  kapitale zakładowym Spółki, oddano: -------------------------------- -------------------------------- ----------------------
  - 13.000.960 głosów „za”, -------------------------------- -------------------------------- -----------------------
  - 40.000 głosów „przeciw”, -------------------------------- -------------------------------- -----------------------
  - 0 „wstrzymujących się” , -------------------------------- -------------------------------- -------------------------


  5

  - zgłoszony został s przeciw do powyższej uchwały przez akcjonariusza – Artura
  Złotkowskiego. -------------------------------- -------------------------------- -------------------------------- -------------------
  W związku z powyższym Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała
  została podjęta . -------------------------------- -------------------------------- -------------------------------- ------------------

  Następnie Przewodniczący Zgromadzenia poddał pod głosowanie następującej treści
  uchwałę: -------------------------------- -------------------------------- -------------------------------- ---------------------------
  „Uchwała nr 8
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  spółki MNI S.A.
  z siedzibą w Warszawie
  z dnia 02 sierpnia 2018 r.

  w sprawie : zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2017 roku oraz z
  oceny sprawozdań za rok obrotowy 2017. -------------------------------- -------------------------------- --------------
  § 1.
  Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki MNI S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia
  zatwierdzić sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w 2017 roku oraz z oceny sprawozdań za
  rok obrotowy 2017. -------------------------------- -------------------------------- -------------------------------- -----------

  § 2.
  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ” -------------------------------- -------------------------------

  Przewodni czący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu nad powyższą uchwałą
  uczestniczyło 13.040.960 akcji , na które przypada łącznie 13.040.960 głosów, co stanowi 13,87 % w
  kapitale zakładowym Spółki, oddano: -------------------------------- -------------------------------- ----------------------
  - 0 głosów „za”, -------------------------------- -------------------------------- -------------------------------- -----
  - 40.000 głosów „przeciw”, -------------------------------- -------------------------------- -----------------------
  - 13.000.960 „wstrzymujących się” ,-------------------------------- -------------------------------- -----------
  - brak sprzeciwów. -------------------------------- -------------------------------- -------------------------------- -
  W związku z powyższym Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała nie
  została podjęta. -------------------------------- -------------------------------- -------------------------------- ------------------

  Następnie Przewodniczący Zgromadzenia poddał pod głosowanie następującej treści
  uchwałę: -------------------------------- -------------------------------- -------------------------------- ---------------------------
  „Uchwała nr 9
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  spółki MNI S.A.


  6

  z siedzibą w Warszawie
  z dnia 02 sierpnia 2018 r.

  w sprawie : udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonywania przez niego
  obowiązków w roku 2017. -------------------------------- -------------------------------- -------------------------------- ----
  Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. uchwala się, co następuje: -------------------------
  § 1.
  Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki MNI S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia udzielić
  absolutorium Prezesowi Zarządu – Panu Andrzejowi Piechockiemu z wykonania przez niego
  obowiązków w okresie od dnia 01.01.2017 roku do dnia 31.01.2017 roku. -------------------------------- -----
  § 2.
  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ” -------------------------------- -------------------------------

  Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą
  uczestniczyło 13.040.960 akcji , na które przypada łącznie 13.040.960 głosów, co stanowi 13,87 % w
  kapitale zakładowym Spółki, oddano: -------------------------------- -------------------------------- ----------------------
  - 13.000.960 głosów „za”, -------------------------------- -------------------------------- -----------------------
  - 40.000 głosów „przeciw”, -------------------------------- -------------------------------- -----------------------
  - 0 „wstrzymujących się” , -------------------------------- -------------------------------- -------------------------
  - zgłoszony został s przeciw do powyższej uchwały przez akcjonariusza – Artura
  Złotkowskiego. -------------------------------- -------------------------------- -------------------------------- -------------------
  W związku z powyższym Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała
  została podjęta . -------------------------------- -------------------------------- -------------------------------- ------------------

  Następnie Przewodniczący Zgromadzenia poddał pod głosowanie następującej treści
  uchwałę: -------------------------------- -------------------------------- -------------------------------- ---------------------------
  „Uchwała nr 10
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  spółki MNI S.A.
  z siedzibą w Warszawie
  z dnia 02 sierpnia 2018 r.

  w sprawie : udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonywania przez niego
  obowiązków w roku 2017. -------------------------------- -------------------------------- -------------------------------- ----
  Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. uchwala się, co następuje: -------------------------
  § 1.


  7

  Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki MNI S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia udzielić
  absolutorium Prezesowi Zarządu – Panu Markowi Południkiewiczowi z wykonania przez niego
  obowiązków w okresie od dnia 03.02.2017 roku do dnia 31.12.2017 roku. -------------------------------- -----
  § 2.
  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ” -------------------------------- -------------------------------

  Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą
  uczestniczyło 13.040.960 akcji , na które przypada łącznie 13.040.960 głosów, co stanowi 13,87 % w
  kapitale zakładowym Spółki, oddano: -------------------------------- -------------------------------- ----------------------
  - 13.000.960 głosów „za”, -------------------------------- -------------------------------- -----------------------
  - 40.000 głosów „przeciw”, -------------------------------- -------------------------------- -----------------------
  - 0 „wstrzymujących się” , -------------------------------- -------------------------------- -------------------------
  - zgłoszony został s przeciw do powyższej uchwały przez akcjonariusza – Artura
  Złotkowskiego. -------------------------------- -------------------------------- -------------------------------- -------------------
  W związku z powyższym Przewodniczący Zg romadzenia stwierdził, że powyższa uchwała
  została podjęta . -------------------------------- -------------------------------- -------------------------------- ------------------

  Następnie Przewodniczący Zgromadzenia poddał pod głosowanie następującej treści
  uchwałę: -------------------------------- -------------------------------- -------------------------------- ---------------------------

  „Uchwała nr 11
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  spółki MNI S.A.
  z siedzibą w Warszawie
  z dnia 02 sierpnia 2018 r.

  w sprawie : udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywania przez
  niego obowiązków w roku 2017. -------------------------------- -------------------------------- ----------------------------
  Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. uchwala się, co następuje: -------------------------
  § 1.
  Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki M NI S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia udzielić
  absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Pani Karolinie Kocemba z wykonania przez nią obowiązków
  w okresie od dnia 01.01.2017 roku do dnia 31.12.2017 roku. -------------------------------- -----------------------
  § 2.
  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ” -------------------------------- -------------------------------  8

  Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą
  uczestniczyło 13.040.960 akcji , na które przypada łącznie 13.040.960 głosów, co stanowi 13,87 % w
  kapitale zakładowym Spółki, oddano: -------------------------------- -------------------------------- ----------------------
  - 13.000.960 głosów „za”, -------------------------------- -------------------------------- -----------------------
  - 40.000 głosów „przeciw”, -------------------------------- -------------------------------- -----------------------
  - 0 „wstrzymujących się” , -------------------------------- -------------------------------- -------------------------
  - zgłoszony został s przeciw do powyższej uchwały przez akcjonariusza – Artura
  Złotkowskiego. -------------------------------- -------------------------------- -------------------------------- -------------------
  W związku z powyższym Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała
  została podjęta . -------------------------------- -------------------------------- -------------------------------- ------------------

  Następnie Przewodniczący Zgromadzenia poddał pod głosowanie następującej treści
  uchwałę: -------------------------------- -------------------------------- -------------------------------- ---------------------------
  „Uchwała nr 12
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  spółki MNI S.A.
  z siedzibą w Warszawie
  z dnia 02 sierpnia 2018 r.

  w sprawie : udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absol utorium z wykonywania przez
  niego obowiązków w roku 2017. -------------------------------- -------------------------------- ----------------------------
  Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. uchwala się, co następuje: -------------------------
  § 1.
  Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki MNI S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia
  udzielić absolutorium członkowi Rad y Nadzorczej Spółki Panu Robertowi Gwiazdowskiemu z
  wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 01.01.2017 roku do dnia 03.02.2017 roku. ------
  § 2.
  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ” -------------------------------- -------------------------------

  Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą
  uczestniczyło 13.040.960 akcji , na które przypada łącznie 13.040.960 głosów, co stanowi 13,87 % w
  kapitale zakładowym Spółki, oddano: -------------------------------- -------------------------------- ----------------------
  - 13.000.960 głosów „za”, -------------------------------- -------------------------------- -----------------------
  - 40.000 głosów „przeciw”, -------------------------------- -------------------------------- -----------------------
  - 0 „wstrzymujących się” , -------------------------------- -------------------------------- -------------------------
  - zgłoszony został s przeciw do powyższej uchwały przez akcjonariusza – Artura
  Złotkowskiego. -------------------------------- -------------------------------- -------------------------------- -------------------


  9

  W związku z powyższym Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała
  została podjęta . -------------------------------- -------------------------------- -------------------------------- ------------------

  Następnie Przewodniczący Zgromadzenia poddał pod głosowanie następującej treści
  uchwałę: -------------------------------- -------------------------------- -------------------------------- ---------------------------
  „Uchwała nr 13
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  spółki MNI S.A.
  z siedzibą w Warszawie
  z dnia 02 sierpnia 2018 r.

  w sprawie : udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki abso lutorium z wykonywania przez
  niego obowiązków w roku 2017. -------------------------------- -------------------------------- ----------------------------
  Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. uchwala się, co następuje: -------------------------
  § 1.
  Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki MNI S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia
  udzielić absolutorium członkowi Ra dy Nadzorczej Spółki Panu Przemysławowi Guziejko z wykonania
  przez niego obowiązków w okresie od dnia 01.01.2017 roku do dnia 31.12.2017 roku. ---------------------
  § 2.
  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ” -------------------------------- -------------------------------

  Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą
  uczestniczyło 13.040.960 akcji , na które przypada łącznie 13.040.960 głosów, co stanowi 13,87 % w
  kapitale zakładowym Spółki, oddano: -------------------------------- -------------------------------- ----------------------
  - 13.000.960 głosów „za”, -------------------------------- -------------------------------- -----------------------
  - 0 głosó w „przeciw”, -------------------------------- -------------------------------- ------------------------------
  - 40.000 „wstrzymujących się” , -------------------------------- -------------------------------- ----------------
  - brak sprzeciwów. -------------------------------- -------------------------------- -------------------------------- -
  W związku z powyższym Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała
  została podjęta . -------------------------------- -------------------------------- -------------------------------- -----------------

  Następnie Przewodniczący Zgromadzenia poddał pod głosowanie następującej treści
  uchwałę: -------------------------------- -------------------------------- -------------------------------- ---------------------------
  „Uchwała nr 14
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  spółki MNI S.A.
  z siedzibą w Warszawie
  z dnia 02 sierpnia 2018 r.


  10


  w sprawie : udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywania przez
  niego obowiązków w roku 2017. -------------------------------- -------------------------------- ----------------------------
  Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. uchwala się, co następuje: -------------------------
  § 1.
  Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki MNI S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia
  udzielić absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Jerzemu Barańskiemu z wykonania
  przez niego obowiązków w okresie od dnia 01.01.2017 roku do dnia 31.12.2017 roku. ---------------------
  § 2.
  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ” -------------------------------- -------------------------------

  Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą
  uczestniczyło 13.040.960 akcji , na które przypada łącznie 13.040.960 głosów, co stanowi 13,87 % w
  kapitale zakładowym Spółki, oddano: -------------------------------- -------------------------------- ----------------------
  - 13.000.960 głosów „za”, -------------------------------- -------------------------------- -----------------------
  - 0 głosów „przeciw”, -------------------------------- -------------------------------- ------------------------------
  - 40.000 „wstrzymujących się” , -------------------------------- -------------------------------- ----------------
  - brak sprzeciwów. -------------------------------- -------------------------------- -------------------------------- -
  W związku z powyższym Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała
  została podjęta . -------------------------------- -------------------------------- -------------------------------- ------------------

  Następnie Przewodniczący Zgromadzenia poddał pod głosowanie następującej treści
  uchwałę: -------------------------------- -------------------------------- -------------------------------- ---------------------------
  „Uchwała nr 15
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  spółki MNI S.A.
  z siedzibą w Warszawie
  z dnia 02 sierpnia 2018 r.

  w sprawie : udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywania przez
  niego obowiązków w roku 2017. -------------------------------- -------------------------------- ----------------------------
  Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. uchwala się, co następuje: -------------------------
  § 1.
  Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki MNI S.A. z siedzi bą w Warszawie postanawia
  udzielić absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Adamowi Dobczyńskiemu z wykonania
  przez niego obowiązków w okresie od dnia 01.01.2017 roku do dnia 31.12.2017 roku. ---------------------
  § 2.


  11

  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ” -------------------------------- -------------------------------

  Prz ewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą
  uczestniczyło 13.040.960 akcji , na które przypada łącznie 13.040.960 głosów, co stanowi 13,87 % w
  kapitale zakładowym Spółki, oddano: -------------------------------- -------------------------------- ----------------------
  - 0 głosów „za”, -------------------------------- -------------------------------- -------------------------------- -----
  - 13.000.960 głosów „przeciw”, -------------------------------- -------------------------------- ----------------
  - 40.000 „wstrzymujących się” , -------------------------------- -------------------------------- ----------------
  - brak sprzeciwów. -------------------------------- -------------------------------- -------------------------------- -
  W związku z powyższym Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała nie
  została podjęta. -------------------------------- -------------------------------- -------------------------------- ------------------

  Następnie Przewodniczący Zgromadzenia poddał pod głosowanie następującej treści
  uchwał ę: -------------------------------- -------------------------------- -------------------------------- ---------------------------
  „Uchwała nr 16
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  spółki MNI S.A.
  z siedzibą w Warszawie
  z dnia 02 sierpnia 2018 r.

  w sprawie : udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywania przez
  niego obowiązków w roku 2017. -------------------------------- -------------------------------- ----------------------------
  Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. uchwala się, co następuje: -------------------------
  § 1.
  Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki MNI S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia
  udzielić absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Markowi Nocuń z wykonania przez
  niego obowiązków w okresie od dnia 15.05.2017 roku do dnia 31.12.2017 roku. -----------------------------
  § 2.
  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ” -------------------------------- -------------------------------

  Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą
  uczestniczyło 13.040.960 akcji , na które przypada łącznie 13.040.960 głosów, co stanowi 13,87 % w
  kapitale zakładowym Spółki, oddano: -------------------------------- -------------------------------- ----------------------
  - 0 głosów „za”, -------------------------------- -------------------------------- -------------------------------- -----
  - 13.000.960 głosów „przeciw”, -------------------------------- -------------------------------- ----------------
  - 40.000 „wstrzymujących się” , -------------------------------- -------------------------------- ----------------


  12

  - brak sprzeciwów. -------------------------------- -------------------------------- -------------------------------- -
  W związku z powyższym Przewodniczący Zgromadze nia stwierdził, że powyższa uchwała nie
  została podjęta. -------------------------------- -------------------------------- -------------------------------- ------------------

  Następnie Przewodniczący Zgromadzenia poddał pod głosowanie następującej treści
  uchwałę: -------------------------------- -------------------------------- -------------------------------
  „Uchwała nr 17
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  spółki MNI S.A.
  z siedzibą w Warszawie
  z dnia 02 sierpnia 2018 r.

  w sprawie : udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywania przez
  niego obowiązków w roku 2017. -------------------------------- -------------------------------- ----------------------------
  Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. uchwala się, co następuje: -------------------------
  § 1.
  Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki MNI S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia
  udzielić absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Jerzemu Południkiewiczowi z
  wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 15.05.2017 roku do dnia 31.12.2017 roku. ------
  § 2.
  Uchwała wchodzi w życie z dniem pod jęcia. ” -------------------------------- -------------------------------

  Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą
  uczestniczyło 13.040.960 akcji , na które przypada łącznie 13.040.960 głosów, co stanowi 13,87 % w
  kapitale zakładowym Spółki, oddano: -------------------------------- -------------------------------- ----------------------
  - 13.000.960 głosów „za”, -------------------------------- -------------------------------- -----------------------
  - 40.000 głosów „przeciw”, -------------------------------- -------------------------------- -----------------------
  - 0 „wstrzymujących się” , -------------------------------- -------------------------------- -------------------------
  - zgłoszony został s przeciw do powyższej uchwały przez akcjonariusza – Artura
  Złotkowskiego. -------------------------------- -------------------------------- -------------------------------- -------------------
  W związku z powyższym Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała
  została podjęta . -------------------------------- -------------------------------- -------------------------------- -----------------
  Do pk t 1 1 porządku obrad : -------------------------------- -------------------------------- ----------------------
  Następnie Przewodniczący Zgromadzenia zażądał zaprotokołowania oświadczenia
  zgłoszonego w formie pytań do Zarządu przez akcjonariusza – Artura ZŁOTKOWSKIEGO o następującej
  treści: -------------------------------- -------------------------------- -------------------------------- -------------------------------


  13

  „1. Jak zakończyła się sprawa o złożenie pozwu o zapłatę na rzecz MNI S.A. wierzytelności w
  kwocie przekraczającej 10% kapitałów własnych Emitenta raportowana w RB nr 17/2016 ? ---------------
  2. Na jakim etapie realizacji jest Uchwała nr 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  spółki MNI S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 29 grudnia 2015 r. ? -------------------------------- ---------------
  3. Ile środków znajduje się na funduszu dywidendowym powołanym Uchwałą nr 6
  Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki MNI S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 22 września
  2016 r oraz g dzie fizycznie są one ulokowane? -------------------------------- -------------------------------- ----------
  4. Kiedy nastąpi wypłata uchwalonej dywidendy za rok obrotowy 2014
  uprawnionym akcjonariuszom i jak mają oni dochodzić swoich praw? -------------------------------- ----------
  5. Jakie kroki podjął zarząd od RB nr 29/2016 w celu doprowadzenia kursu spółki do
  akceptowalnych poziomów i usunięcia s półki z listy alertów GPW oraz ciągłego zawieszania notowań ?
  6. Na jakim etapie jest realizacja Uchwały nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  spółki MNI S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 21 lutego 2017 r (scalenie akcji) ? ------------------------------
  7. Na jakim etapie jest spór z Orange po wycofaniu ugody raportowanej RB nr 30/2017 z
  08.11.2017 ? -------------------------------- -------------------------------- -------------------------------- ----------------------
  8. Jakie jest obecnie podstawowe źródło przychodów spółki ? -------------------------------- ----------
  9. Jaką wizję dalszego istnienia spółki ma zarząd? Gdzie widzi szanse na dalsze istnienie
  holdingu? -------------------------------- -------------------------------- -------------------------------- -------------------------
  10. Jak wygląda sprawa M SS? Czy projekt ten przynosi zyski, jak wygląda jej
  komercjalizacja? ” -------------------------------- -------------------------------- -------------------------------- ---------------
  Poza powyższymi pytaniami Akcjonariusza nie zgłoszono żadnych wolnych wniosków. ---------
  Do pkt 12 porządku obrad : -------------------------------- -------------------------------- ----------------------
  Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący zamknął obrady niniejszego
  Zgromadzenia. -------------------------------- -------------------------------- -------------------------------- -------------------

  Treść w podglądzie może zawierać błędy powstałe podczas konwersji plików pdf.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny


WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:MNI SA
ISIN:PLSZPTL00010
NIP:722-00-03-300
EKD: 64.20 działalność telekomunikacyjna
Adres: ul. Plac Trzech Krzyży 3 00-535 Warszawa
Telefon:+48 22 5833744
www:www.mni.pl
Komentarze o spółce MNI
2018-06-29 14:11:42
adamp26
Jak przy każdej " przesiadce " miał odprawę -
to mu się trochę nazbierało . Generalnie - grabarz spółek , to zły znak dla MNI
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor