Raport.

MNI SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2017 RS

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. z? w tys. EUR 2017 2016 2017 2016 8 398 66 395 1 978 15 174 -51 866 -67 568 -12 219 -15 442 -40 431 -116 353 -9 525 -26 591 -32 676 -73 532 -7 698 -16 805 -16 363 972 -3 855 222 20 336 -694 4 791 -159 -4 283 -651 -1 009 -149 -310 -373 -73 -85 172 911 256 741 41 457 58 034 X. Zobowi?zania i rezerwy na zobowi?zania 130 605 157 038 31 313 35 497 XI. Zobowi?zania d?ugoterminowe 9 191 11 458 2 204 2 590 XII. Zobowi?zania kr?tkoterminowe 117 696 143 214 28 218 32 372 XIII. Kapita? w?asny 42 306 99 703 10 143 22 537 XIV. Kapita? zak?adowy 93 999 93 999 22 537 21 248 XV. Kapita? w?asny przypadaj?cy akcjonariuszom jednostki dominuj?cej -62 900 -12 715 -15 081 -2 874 XVI. EBITDA -47 405 23 295 -11 168 5 324 XVII. Liczba akcji (w szt.) 93 998 969 95 551 876 93 998 969 95 551 876 XVIII. Zysk (strata) na jedn? akcj? zwyk?? -0,35 -0,77 -0,08 -0,18 XIX. Warto?? ksi?gowa na jedn? akcj? (w z? / EUR) -0,67 -0,13 -0,16 -0,03 Jednostkowe sprawozdanie finansowe MNI S.A. I. Przychody netto ze sprzeda?y produkt?w, materia??w i towar?w 235 209 55 48 II. Zysk (strata) z dzia?alno?ci operacyjnej -5 407 -5 407 -1 274 -1 236 III. Zysk (strata) brutto -14 620 -13 873 -3 444 -3 170 IV.Zysk (strata) netto przypadaj?ca na akcjonariuszy jednostki dominuj?cej -14 620 -13 715 -3 444 -3 134 V. Przep?ywy pieni??ne netto z dzia?alno?ci operacyjnej -305 1 319 -72 301 VI. Przep?ywy pieni??ne netto z dzia?alno?ci inwestycyjnej 0 0 0 0 VII. Przep?ywy pieni??ne netto z dzia?alno?ci finansowej 0 -1 128 0 -258 VIII. Przep?ywy pieni??ne netto, razem -305 191 -72 44 IX. Aktywa razem 93 765 136 632 22 481 30 884 X. Zobowi?zania i rezerwy na zobowi?zania 37 555 43 247 9 004 9 776 XI. Zobowi?zania d?ugoterminowe 9 191 10 760 2 204 2 432 XII. Zobowi?zania kr?tkoterminowe 27 190 30 671 6 519 6 933 XIII. Kapita? w?asny 93 385 93 385 22 390 21 109 XIV. Kapita? zak?adowy 93 999 93 999 22 537 21 248 XV. Kapita? w?asny przypadaj?cy akcjonariuszom jednostki dominuj?cej 93 385 93 385 22 390 21 109 XVI. EBITDA -12 098 -4 094 -2 850 -936 XVII. Liczba akcji (w szt.) 93 998 969 93 998 969 93 998 969 98 946 283 XVIII. Zysk (strata) na jedn? akcj? zwyk?? -0,16 -0,15 -0,04 -0,03 XIX. Warto?? ksi?gowa na jedn? akcj? (w z? / EUR) 0,99 0,99 0,24 0,22

Lista plików:

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny


WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:MNI SA
ISIN:PLSZPTL00010
NIP:722-00-03-300
EKD: 64.20 działalność telekomunikacyjna
Adres: ul. Plac Trzech Krzyży 3 00-535 Warszawa
Telefon:+48 22 5833744
www:www.mni.pl
Komentarze o spółce MNI
2018-06-29 14:11:42
adamp26
Jak przy każdej " przesiadce " miał odprawę -
to mu się trochę nazbierało . Generalnie - grabarz spółek , to zły znak dla MNI
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor