Raport.

MIRACULUM SA (6/2020) Informacja o transakcjach na akcjach Spółki.

Podstawa prawna: Art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.
Zarząd spółki Miraculum S.A (dalej: "Emitent") informuje, że w dniu 14 lutego 2020 r. otrzymał od Pana Sławomira Ziemskiego, który pełni funkcję Członka Zarządu, powiadomienie o transakcjach na akcjach Emitenta zawartych w dniu 14 lutego 2020 r.
Treść powiadomienia Emitent przekazuje w załączeniu.

Lista plików:

 • Załącznik nr: 1

  Pobierz plik


  Powiadomienie o transakcji/transakcjach*, o którym mowa
  w art. 19 ust. 1 rozporz¹dzenia MAR
  1 Dane osoby pe³ni¹cej obowi¹zki zarz¹dcze/osoby blisko z ni¹ zwi¹zanej
  a) Nazwa/Nazwisko S³awomir Ziemski
  2 Powód powiadomienia
  a) Stanowisko/status Cz³onek Zarz¹du
  b) Pierwotne powiadomienie/zmiana Powiadomienie pierwotne
  3 Dane emitenta, uczestnika rynku uprawnieñ do emisji, platformy aukcyjnej, prowadz¹cego
  aukcje lub monitoruj¹cego aukcje
  a) Nazwa MIRACULUM S.A.
  b) LEI 259400GOLYS08809EP71
  4 Szczegó³owe informacje dotycz¹ce transakcji: rubrykê tê nale¿y wype³niæ dla (i) ka¿dego
  rodzaju instrumentu; (ii) ka¿dego rodzaju transakcji; (iii) ka¿dej daty; oraz (iv) ka¿dego
  miejsca, w którym przeprowadzono transakcje
  a) Opis instrumentu finansowego,
  rodzaj instrumentu
  Kod identyfikacyjny
  akcje na okaziciela Miraculum SA
  PLKLSTN00017
  b) Rodzaj transakcji Nabycie
  c) Cena i wolumen Cena Wolumen
  1,695 PLN 1000
  1,7 PLN 1500
  d) Informacje zbiorcze
  - £¹czny wolumen
  - Cena

  2500
  1,698 PLN
  e) Data transakcji 2020-02-14
  f) Miejsce transakcji XWAR – GPW rynek akcji
  * Niepotrzebne skreœliæ
  Strona 1 z 1


  Treść w podglądzie może zawierać błędy powstałe podczas konwersji plików pdf.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny


WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Miraculum SA
ISIN:PLKLSTN00017
NIP:726 23 92 016
EKD: 24.52 produkcja wyrobów kosmetycznych i toaletowych
Adres: ul. Marcina Kasprzaka 2 lok.8 01-211 Warszawa
Telefon:+48 12 3768305
www:www.miraculum.pl
Kalendarium raportów
2020-08-31Raport półroczny
2020-11-16Raport za III kwartał
Komentarze o spółce MIRACULUM
2020-06-06 18-06-12
tuInwestor
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649