Raport.

MINOX SA (33/2017) Zmiana stanu posiadania

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Na podstawie art. 70 pkt 1 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych ("Ustawa o ofercie"), Zarząd Minox S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka") informuje o otrzymaniu zawiadomienia sporządzonego na podstawie art. 69 Ustawy o ofercie od Yalcin Trading Limited z siedzibą w Nikozji ("Akcjonariusz").

W wykonaniu obowiązku określonego w art. 69 Ustawy o ofercie, Akcjonariusz poinformował, że:
1/ w dniu 20 listopada 2017 roku dokonał transakcji sprzedaży 988.399 (dziewięćset osiemdziesiąt osiem tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt dziewięć) akcji Spółki, stanowiących 3,78 proc. kapitału zakładowego Spółki oraz dających 3,77 proc. głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki;
2/ w dniu 21 listopada 2017 roku dokonał transakcji sprzedaży 5.100.955 (pięć milionów sto tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt pięć) akcji Spółki, stanowiących 19,49 proc. kapitału zakładowego Spółki oraz dających 19,49 proc. głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki;
3/ w dniu 22 listopada 2017 roku dokonał transakcji sprzedaży 196.871 (sto dziewięćdziesiąt sześć tysięcy osiemset siedemdziesiąt jeden) akcji Spółki, stanowiących 0,75 proc. kapitału zakładowego Spółki oraz dających 0,75 proc. głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Przed dokonaniem ww. transakcji Akcjonariusz posiadał 10.752.892 (dziesięć milionów siedemset pięćdziesiąt dwa tysiące osiemset dziewięćdziesiąt dwie) akcji stanowiących 41,08 proc. kapitału zakładowego Spółki oraz dających 41,08 proc. głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Łącznie w ww. transakcjach sprzedane zostało 6.286.225 (sześć milionów dwieście osiemdziesiąt sześć tysięcy dwieście dwadzieścia pięć) akcji stanowiących 24,01 proc. kapitału zakładowego Spółki oraz dających 24,01 proc. głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Po zawarciu ww. transakcji Akcjonariusz posiada 4.466.667 (cztery miliony czterysta sześćdziesiąt sześć tysięcy sześćset sześćdziesiąt siedem) akcji Spółki, stanowiących około 17,07 proc. kapitału zakładowego Spółki oraz dających około 17,07 proc. głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Jednocześnie Akcjonariusz poinformował, że:
1. nie istnieją podmioty zależne od Akcjonariusza, które posiadałyby akcje Spółki, oraz Akcjonariusz nie zawierał transakcji z osobami, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt. 3 lit. c Ustawy o ofercie;
2. Akcjonariusz nie jest posiadaczem instrumentów finansowych, które po upływie terminu zapadalności bezwarunkowo uprawniałyby lub zobowiązywałyby ich posiadacza do nabycia akcji, z których związane są prawa głosu, wyemitowanych już przez Spółkę, o których mowa w art. 69 ust. 4 pkt 7 Ustawy o ofercie;
3. Akcjonariusz nie jest posiadaczem instrumentów finansowych, które odnoszą się do akcji Spółki w sposób pośredni lub bezpośredni i mają skutki ekonomiczne podobne do skutków instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69 ust. 4 pkt 8 Ustawy o ofercie;
4. łączna ilość głosów, do których uprawniony jest Akcjonariusz obliczona w sposób określony w art. 69 ust. 4 pkt 9 Ustawy o ofercie wynosi 0 (zero), stanowiących 0,0 proc. ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

W załączeniu Spółka przekazuje zawiadomienie otrzymane od akcjonariusza.

Osoby reprezentujące spółkę:
Artur Łukasz Maliszewski - Prezes Zarządu

Lista plików:

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Minox SA
ISIN:PLMINOX00010
NIP:524-18-40-738
EKD: 46.73 sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia szanitarnego
Adres: ul. Echa Leśne 58 03-257 Warszawa
Telefon:+48 22 6144355
www:www.minox.com.pl
Komentarze o spółce MINOX
2019-03-25 20-03-19
iGPW
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 Tu Inwestor
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649