Raport.

MFO SA (10/2018) Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki MFO S.A. w dniu 21 maja 2018 roku.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Zarząd Spółki MFO S.A. (Spółka) przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu bieżącego treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbyło się w dniu 21 maja 2018 roku.

Lista plików:

 • Załącznik nr: 1

  Pobierz plik
  „Uchwała porządkowa nr 1
  w sprawie przyjęcia porządku obrad
  Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjmuje zaproponowany p orządek
  obrad.” -------------------------------- -------------------------------- -------------------------------
  Pan Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad Uchwałą
  porządk ową nr 1 brali udział akcjonariusze posiadają cy 4.568.530 akcji w
  kapitale zakładowym Spółki, stanowiących 69,14 % kapitału zakładowego,
  uprawnieni do oddania łącznie 5.593.530 głosów , przy czym oddano
  5.593.530 głosów „ZA” ważnie oddanych , głosów „PRZECIW” i
  „WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ” nie oddano, wobec cz ego Pan Przewodn iczący
  stwierdził, że Uchwała porządkowa nr 1 została podjęta. -------------------------------- ----
  „Uchwała nr 1
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  Spółki MFO S.A.
  z dnia 21 maja 201 8 roku
  w sprawie zatwierdzenia sprawozda ń Zarządu z działalności Spółki oraz
  sprawozdania fin ansowego Spółki za 201 7 rok
  Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych i
  §24 ust. 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym
  zatwierdza: -------------------------------- -------------------------------- --------------------------
  1) sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok 2017 oraz ---------------------------
  2) zweryfikowane przez biegłego rewidenta sprawozdanie finansowe Spółki za
  rok 2017 obejmujące: -------------------------------- -------------------------------- -----------
  a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego; -------------------------------- ---------
  b) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31.12.2017
  roku, które po stronie aktywów i pasywów zamyka się s umą 204.554 tys.
  zł (słownie: dwieście cztery miliony pięćset pięćdziesiąt cztery tysiące
  złotych); -------------------------------- -------------------------------- ------------------------
  c) sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 01.01.2017 do
  31.12.2017 wykazujące zysk netto w kwocie 20.715 tys. zł (słownie:
  dwadzieścia milionów siede mset piętnaście tysięcy złotych) oraz


  2
  całkowite dochody ogółem w kwocie 20.689 tys. zł (słownie:
  dwadzieścia milionów sześćset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy złotych); -----------
  d) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od
  01.01.2017 do 31.12.2017, w ykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę
  34.418 tys. zł (słownie: trzydzieści cztery miliony czterysta osiemnaście
  tysięcy złotych); -------------------------------- -------------------------------- ---------------
  e) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2017
  do 31.12.2017, wykazujące wzrost stanu środków pieni ężnych o kwotę
  11.578 tys. zł (słownie: jedenaście milionów pięćset siedemdziesiąt osiem
  tysięcy złotych); -------------------------------- -------------------------------- ---------------
  f) informacje dodatkowe o przyjętych zasadach (polityce)
  rachunkowości oraz inne informacje objaśniające.” -------------------------------- ---
  Pan Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad Uchwałą
  nr 1 brali udział akcjonariusze posiadający 4.568.530 akcji w kapitale
  zakładowym Spółki, stanowiących 69,14 % kapitału zakładowego, uprawnieni
  do oddania łącznie 5 .593.530 głosów, przy czym oddano 5 .593.530 głosów
  „ZA” ważni e oddanych , głosów „PRZECIW” i „WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ”
  nie oddano, wobec czego Pan Przewodn iczący stwierdził, że Uchwała nr 1
  została podjęta. -------------------------------- -------------------------------- ---------------------
  „Uchwała nr 2
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  Spółki MFO S.A.
  z dnia 21 maja 201 8 roku
  w sprawie podziału zysku S półki za rok 201 7
  Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 1
  pkt 1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym
  postanawia, że zysk netto osiągnięty przez Spółkę w roku 2017 w łącznej
  wysokości 20 714 590,1 4 zł (słownie: dwadzieścia milionów siedemset
  czternaście tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt złotych i 14 groszy) zostanie
  przeznaczony na: -------------------------------- -------------------------------- -------------------


  3
  1. kapitał zapasowy - kwota 16 551 871,44 zł (słownie: szesnaście milionów
  pięćset pięćdziesiąt jeden tysięcy osiemset siedemdziesiąt jeden złotych
  44/100) , -------------------------------- -------------------------------- -------------------------
  2. dywidenda dla akcjonariuszy – kwota 4 162 718,70 zł (słownie: cztery
  miliony sto sześćdziesiąt dwa tysiące siedemset osiemnaście z łotych
  70/100), co daje 0,63 zł (słownie: sześćdziesiąt trzy grosze) na każdą akcję . ---------
  Dzień , według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do wypłaty
  dywidendy za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2017 roku (dzień
  dywidendy) ustala się na 21 czerwca 2018 roku. Termin wypłaty dywidendy
  ustala się na dzień 12 lipca 2018 roku. ” -------------------------------- ------------------------
  Pan Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad Uchwałą
  nr 2 brali udział akcjonariusze posiadający 4.568.530 akcji w kapitale
  zakładowym Spółki, stanowiących 69,14 % kapitału zakładowego, uprawnieni
  do oddania łącznie 5 .593.530 głosów, przy czym oddano 5 .593.530 głosów
  „ZA” ważnie oddanych, głosów „PRZECIW” i „WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ”
  nie oddano, wobec czego Pan Przewodn iczący stwierdził, że Uchwała nr 2
  została podj ęta. -------------------------------- -------------------------------- ---------------------
  „Uchwała nr 3
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  Spółki MFO S.A.
  z dnia 21 maja 2018 roku
  w sprawie pokrycia straty z lat ubiegłych
  Na podstawie art.395 §2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych oraz §24 ust.1 pkt
  1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadze nie Spółki niniejszym
  postanawia o pokryciu straty z lat ubiegłych, w kwocie 32.603,25 zł (słownie:
  trzydzieści dwa tysiące sześćset trzy złote i 25 groszy ) z kapitału zapasowego. ” --------
  Pan Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad Uchwałą
  nr 3 bra li udział akcjonariusze posiadający 4.568.530 akcji w kapitale
  zakładowym Spółki, stanowiących 69,14 % kapitału zakładowego, uprawnieni
  do oddania łącznie 5 .593.530 głosów, przy czym oddano 5 .593.530 głosów
  „ZA” ważnie oddanych, głosów „PRZECIW” i „WSTRZYM UJĄCYCH SIĘ”


  4
  nie oddano, wobec czego Pan Przewodn iczący stwierdził, że Uchwała nr 3
  została podjęta. -------------------------------- -------------------------------- ---------------------
  „Uchwała nr 4
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  Spółki MFO S.A.
  z dnia 21 maja 201 8 roku
  w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Panu Tomaszowi Mirskiemu
  absolutorium za okres wykonywania obowiązków
  od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 201 7 roku
  Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek
  handlowych oraz § 24 ust.2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie
  niniejszym udziela Pre zesowi Zarządu Panu Tomaszowi Mirskiemu
  absolutorium za okres wykonywania obowiązków od 1 stycznia do 31 grudnia
  2017 roku. ” -------------------------------- -------------------------------- -------------------------
  Pan Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad Uchwałą
  nr 4 brali udział akcjonariusze posiadający 2.468.530 akcji w k apitale
  zakładowym Spółki, stanowiących 37,3 6 % kapitału zakładowego, uprawnieni
  do oddania łącznie 2.968.530 gł osów, przy czym oddano 2.968.530 głosów
  „ZA” ważnie oddanych, głosów „PRZECIW” i „WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ”
  nie oddano, a akcjonariusz – Pan Tomasz Mi rski, uprawniony do oddania
  2.625.000 głosów nie brał udziału w głosowaniu, wobec czego Pan
  Przewodn iczący stwierdził, że Uchwała nr 4 została podjęta. -------------------------------
  „Uchwała nr 5
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  Spółki MFO S.A.
  z dnia 21 maja 201 8 roku
  w sprawie udz ielenia Członkowi Zarządu Panu Jakubowi Czerwińskiemu
  absolutorium za okres wykonywania obowiązków
  od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 201 7 roku
  Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek
  handlowych oraz § 24 ust. 2 Statutu Spół ki Zwyczajne Walne Zgromadzenie


  5
  niniejszym udziela Członkowi Zarządu Panu Jakubowi Czerwińskiemu
  absolutorium za okres wykonywania obowiązków od 1 stycznia do 31 grudnia
  2017 roku. ” -------------------------------- -------------------------------- -------------------------
  Pan Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad Uchwałą
  nr 5 brali udział akcjonariusze posiadający 4.5 64 .182 akcji w kapitale
  zakładowym Spółki, stanowiących 6 9,08 % kapitału zakładowego, uprawnieni
  do oddania łącznie 5 .589.182 głosów, przy czym oddano 5.589.182 głosów
  „ZA” ważnie oddanych , głosów „PRZECIW” i „WST RZYMUJĄCYCH SIĘ”
  nie oddano, a akcjonariusz – Pan Jakub Czerwiński, uprawniony do oddania
  4.348 głosów nie brał udziału w głosow aniu, wobec czego Pan
  Przewodn iczący stwierdził, że Uchwała nr 5 została podjęta . -------------------------------
  „Uchwała nr 6
  Zwyczajnego Walnego Zgromadze nia
  Spółki MFO S.A.
  z dnia 21 maja 201 8 roku
  w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Panu Adamowi Piekutowskiemu
  absolutorium za okres wykonywania obowiązków
  od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 201 7 roku
  Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek
  handlowych oraz § 24 ust. 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie
  niniejszym udziela Członkowi Zarządu Panu Adamowi Piekutowskiemu
  absolutorium za okres wykonywania obowiązków od 1 stycznia do 31 grudnia
  2017 roku. ” -------------------------------- -------------------------------- -------------------------
  Pan Przewodni czący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad Uchwałą
  nr 6 brali udział akcjonariusze posiadający 4.568.530 akcji w kapitale
  zakładowym Spółki, stanowiących 69,14 % kapitału zakładowego, uprawnieni
  do oddania łącznie 5 .593.530 głosów, przy czym oddano 5 .593 .530 głosów
  „ZA” ważnie oddanych , głosów „PRZECIW” i „WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ”
  nie oddano, wobec czego Pan Przewodn iczący stwierdził, że Uchwała nr 6
  została podjęta. -------------------------------- -------------------------------- ---------------------  6
  „Uchwała nr 7
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  Spółki MFO S.A.
  z dnia 21 maja 201 8 roku
  w s prawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej
  Panu Markowi Mirskiemu absolutorium za okres wykonywania obowiązków
  od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 201 7 roku
  Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek
  handlowych oraz § 24 ust. 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie
  niniejszym udziela Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu Markowi
  Mirskiemu absolutorium za okres wykonywania obowiązków od 1 stycznia do
  31 grudnia 2017 roku. ” -------------------------------- -------------------------------- ------------
  Pan Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu taj nym nad Uchwałą
  nr 7 brali udział akcjonariusze posiadający 2.568.530 akcji w kapitale
  zakładowym Spółki, stanowiących 38,87 % kapitału zakładowego, uprawnieni
  do oddania łącznie 3.093.530 gł osów, przy czym oddano 3.093.530 głosów
  „ZA” ważnie oddanych , gło sów „PRZECIW” i „WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ”
  nie oddano, a akcjonariusz – Pan Marek Mirski, uprawniony do oddania
  2.500.000 głosów nie brał udziału w głosow aniu, wobec czego Pan
  Przewodn iczący stwierdził, że Uchwała nr 7 została podjęta. -------------------------------
  „Uchwała nr 8
  Zwyczajneg o Walnego Zgromadzenia
  Spółki MFO S.A.
  z dnia 21 maja 201 8 roku
  w sprawie udzielenia C złonkowi Rady Nadzorczej Panu Marcinowi
  Pietkiewiczowi absolutorium za okres wykonywania obowiązków
  od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 201 7 roku
  Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek
  handlowych oraz § 24 ust. 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie
  niniejszym udziela członkowi Rady Nadzorczej Panu Marcinowi


  7
  Pietkiewiczowi absolutorium za okres wykonywania obowiązków od 1
  stycznia do 31 grudnia 2017 roku. ” -------------------------------- -----------------------------
  Pan Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad Uchwałą
  nr 8 brali udział akcjonariusze posiadający 4.568.530 akcji w kapitale
  zakładowym Spółki, stanowiących 69,14 % kapitału zakładowego, uprawnieni
  do oddania łącznie 5.593.530 głosów, przy czym oddano 5.593.530 głosów
  „ZA” ważnie oddanych , głosów „PRZECIW” i „WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ”
  nie oddano, wobec czego Pan Przewodn iczący stwierdził, że Uchwała nr 8
  została podjęta . -------------------------------- -------------------------------- ---------------------
  „Uchwała nr 9
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  Spółki MFO S.A.
  z dnia 21 maja 201 8 roku
  w sprawie udzielenia C złonkowi Rady Nadzorczej
  Panu Sławomirowi Brudzińskiemu absolutorium za okres wykonywania
  obowiązków od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 201 7 roku
  Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 p kt 3) Kodeksu spółek
  handlowych oraz § 24 ust. 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie
  niniejszym udziela członkowi Rady Nadzorczej Panu Sławomirowi
  Brudzińskiemu absolutorium za okres wykonywania obowiązków od 1
  stycznia do 31 grudnia 2017 roku. ” -------------------------------- -----------------------------
  Pan Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad Uchwałą
  nr 9 brali udział akcjonariusze posiadający 4.568.530 akcji w kapitale
  zakładowym Spółki, stanowiących 69,14 % kapitału zakładowego, uprawnieni
  do oddania łącznie 5.593.530 głosów, przy czy m oddano 5.593.530 głosów
  „ZA” ważnie oddanych, głosów „PRZECIW” i „WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ”
  nie oddano, wobec czego Pan Przewodn iczący stwierdził, że Uchwała nr 9
  została podjęta. -------------------------------- -------------------------------- ---------------------
  „Uchwała nr 1 0
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  Spółki MFO S.A.


  8
  z dnia 21 maja 201 8 roku
  w sprawie udzielenia C złonkowi Rady Nadzorczej Panu Tomaszowi Chmurze
  absolutorium za okres wykonywania obowiązków
  od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 201 7 roku
  Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek
  handlowych o raz §24 ust.2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie
  niniejszym udziela członkowi Rady Nadzorczej Panu Tomaszowi Chmurze
  absolutorium za okres wykonywania obowiązków od 1 stycznia do 31 grudnia
  2017 roku. ” -------------------------------- -------------------------------- --------------------------
  Pan Przewodniczący stwierdził, że w głosowa niu tajnym nad Uchwałą
  nr 1 0 brali udział akcjonariusze posiadający 4.568.530 akcji w kapitale
  zakładowym Spółki, stanowiących 69,14 % kapitału zakładowego, uprawnieni
  do oddania łącznie 5.593.530 głosów, przy czym oddano 5.593.530 głosów
  „ZA” ważnie oddan ych, głosów „PRZECIW” i „WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ”
  nie oddano, wobec czego Pan Przewodn iczący stwierdził, że Uchwała nr 1 0
  została podjęta. -------------------------------- -------------------------------- ---------------------
  „Uchwała nr 11
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  Spółki MFO S.A.
  z dnia 21 maja 201 8 roku
  w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Panu Grzegorzowi
  Janasowi absolutorium za okres wykonywania obowiązków
  w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 201 7 roku
  Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek
  handlowych oraz § 24 ust. 2 Statutu Spółki Zwycza jne Walne Zgromadzenie
  niniejszym udziela członkowi Rady Nadzorczej Panu Grzegorzowi Janasowi
  absolutorium za okres wykonywania obowiązków w roku obrotowym
  zakończonym 31 grudnia 2017 roku” . -------------------------------- --------------------------
  Pan Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad Uchw ałą
  nr 11 brali udział akcjonariusze posiadający 4.568.530 akcji w kapitale
  zakładowym Spółki, stanowiących 69,14 % kapitału zakładowego, uprawnieni


  9
  do oddania łącznie 5.593.530 głosów, przy czym oddano 5.593.530 głosów
  „ZA” ważnie oddanych, głosów „PRZECI W” i „WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ”
  nie oddano, wobec czego Pan Przewodn iczący stwierdził, że Uchwała nr 11
  została podjęta. -------------------------------- -------------------------------- -----------------------------
  „Uchwała nr 12
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  Spółki MFO S.A.
  z dnia 21 maja 2018 roku
  w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Pan u Piotrowi Gawryś
  absolutorium za okres wykonywania obowiązków
  w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2017 roku
  Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek
  handlowych oraz § 24 ust. 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie
  nin iejszym udziela członkowi Rady Nadzorczej Panu Piotrowi Gawryś
  absolutorium za okres wykonywania obowiązków w roku obrotowym
  zakończonym 31 grudnia 2017 roku” . -------------------------------- --------------------------
  Pan Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad Uchwałą
  nr 12 brali udział akcjonariu sze posiadający 4.568.530 akcji w kapitale
  zakładowym Spółki, stanowiących 69,14 % kapitału zakładowego, uprawnieni
  do oddania łącznie 5.593.530 głosów, przy czym oddano 5.593.530 głosów
  „ZA” ważnie oddanych, głosów „PRZECIW” i „WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ”
  nie odd ano, wobec czego Pan Przewodn iczący stwierdził, że Uchwała nr 12
  została podjęta. -------------------------------- -------------------------------- ---------------------


  Treść w podglądzie może zawierać błędy powstałe podczas konwersji plików pdf.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:MFO SA
ISIN:PLMFO0000013
NIP:8371605871
EKD: 25.12 produkcja metalowych elementów stolarki budowlanej
Adres: Kożuszki Parcel 70A 96-500 Sochaczew
Telefon:+48 46 8640980
www:www.mfo.pl
Kalendarium raportów
2019-09-19Raport półroczny
2019-11-28Raport za III kwartał
2019-09-19Raport półroczny
Komentarze o spółce MFO
2019-07-18 21-07-53
tuInwestor
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649