Raport.

MEX POLSKA SA Raport okresowy roczny za 2017 R

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. z? w tys. EUR 2017 2016 2017 2016 I. Przychody netto ze sprzeda?y produkt?w, towar?w i materia??w 4 407 5 851 1 038 1 337 II. Koszt w?asny sprzeda?y 1 232 1 675 290 383 III. Zysk (strata) brutto na sprzeda?y 3 175 4 176 748 954 IV. Zysk (strata) na dzia?alno?ci operacyjnej 1 269 2 349 299 537 V. Zysk (strata) brutto 1 501 3 152 354 720 VI. Zysk (strata) netto 1 247 2 485 294 568 VII. Zysk (strata) netto na akcj? zwyk?? (z?/euro) 0,16 0,32 0,04 0,07 VIII. Przep?ywy pieni??ne netto z dzia?alno?ci operacyjnej 769 1 752 181 400 IX. Przep?ywy pieni??ne netto z dzia?alno?ci inwestycyjnej 2 482 970 585 222 X. Przep?ywy pieni??ne netto z dzia?alno?ci finansowej (3 728) (3 928) (878) (898) WYBRANE DANE FINANSOWE NA DZIE? 31.12.2017 R. 31.12.2016 R. 31.12.2017 R. 31.12.2016 R. DANE DOTYCZ?CE JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA Z SYTUACJI FINANSOWEJ XI. Aktywa razem 23 983 26 480 5 750 5 986 XII. Zobowi?zania razem 7 754 9 045 1 859 2 045 XIII. Zobowi?zania kr?tkoterminowe 3 350 3 827 803 865 XIV. Kapita? w?asny 16 229 17 435 3 891 3 941 XV. Kapita? podstawowy 767 767 184 173 XVI. Liczba akcji w sztukach 7 665 436 7 665 436 7 665 436 7 665 436 XVII. Warto?? ksi?gowa na akcj? (z?/euro) 2,12 2,27 0,51 0,51

Lista plików:

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Mex Polska SA
ISIN:PLMEXPL00010
NIP:7251967625
EKD: 55 hotele i restauracje
Adres: ul. Moniuszki 4a 90-111 Łódź
Telefon:+48 42 6346730
www:www.mexpolska.pl
Kalendarium raportów
2020-03-31Raport roczny
2020-05-21Raport za I kwartał
2020-09-24Raport półroczny
2020-11-26Raport za III kwartał
Komentarze o spółce MEX POLSKA
2020-02-25 21-02-48
tuInwestor
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649