Raport.

MERCOR SA (7/2018) Zawarcie Umowy z mBank Spółka Akcyjna

Zarząd "MERCOR" S.A. informuje, iż w dniu 20 kwietnia 2018 roku wpłynęła do Emitent podpisana przez mBank Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie Umowa ramowa.
Na podstawie podpisanej Umowy Bank zobowiązał się udostępnić Emitentowi Linię na finansowanie bieżącej działalności. Maksymalny limit Linii to 21.420.000,- PLN (słownie złotych polskich: dwadzieścia jeden milionów czterysta dwadzieścia tysięcy). W ramach Limitu ustalone zostały następujące Sublimity produktowe:
- sublimit na kredyt w rachunku bieżącym do kwoty 6.420.000,- PLN (słownie złotych polskich: sześć milionów czterysta dwadzieścia tysięcy),
- sublimit na kredyty obrotowe o charakterze nieodnawialnym do kwoty 15.000.000,- PLN (słownie złotych polskich: piętnaście milionów).
Dzień ostatecznej spłaty Kredytu w rachunku bieżącym został wyznaczony na dzień 20 lutego 2020 roku. Zgodnie z zapisami Umowy Kredyt obrotowy będzie spłacany w dziewięciu ratach. Termin spłaty ostatniej raty został określony na 19 lutego 2021 roku.
Dla każdego z przyznanych w Umowie Ramowej sublimitów zawarta zostanie odrębna Umowa Wykonawcza.
Oprocentowanie Kredytu w rachunku bieżącym oparte zostało na stopie bazowej WIBOR ON dla PLN, zaś Kredytu obrotowego na stopie bazowej WIBOR dla kredytów międzybankowych 1-miesięcznych w PLN powiększone o marżę Banku. W przypadku nie wywiązywania się przez Emitenta z zapisów Umowy Ramowej Bank ma prawo do podniesienia marży do wysokości określonej w Umowie. Zgodnie z Umową Ramową Bank ma prawo do poboru prowizji administracyjnej, prowizji od udostępnienia Kredytu oraz prowizji od niewykorzystanej kwoty Limitu.
Zabezpieczenie określone w Umowie Ramowej stanowią: hipoteka na nieruchomości w Mirosławiu k/Płocka, zastaw rejestrowy na zapasach magazynowych, cesja na rzecz Banku wierzytelności od klientów, weksel in blanco wraz deklaracją wekslową.
Emitent zobowiązał się do utrzymywania na poziomie określonym w umowie: średniomiesięcznych wpływów na rachunkach bieżących prowadzonych w Banku; wskaźnika kapitalizacji, rozumianego jako stosunek kapitałów własnych do sumy bilansowej; wskaźnika zobowiązania finansowe netto / EBITDEA dla Grupy kapitałowej, oraz Emitenta.
Integralną część Umowy stanowi Regulamin wydany przez Bank.
Niniejsze Umowy uznane zostały za znaczące z uwagi na ich wartość i znaczenie dla Emitenta.
Podstawa prawna:
Art. 17 ust.1 MAR - informacje poufne

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

Rozmowa z Mateuszem Zawadzkim - Prezesem Zarządu Ultimate Games

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Mercor SA
ISIN:PLMRCOR00016
NIP:584-030-22-14
EKD: 45.30 wykonywanie instalacji budowlanych
Adres: ul. Grzegorza z Sanoka 2 80-408 Gdańsk
Telefon:+48 58 3414245
www:www.mercor.com.pl
Kalendarium raportów
2019-06-28Raport roczny
2019-08-14Raport za I kwartał
2019-11-29Raport półroczny
2019-06-28Raport roczny
2019-08-14Raport za I kwartał
Komentarze o spółce MERCOR
2019-05-20 06-05-44
tuInwestor
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649