Raport.

MERCOR SA (36/2017) Wybór biegłego rewidenta

Zarząd "MERCOR" S.A. informuje, iż Rada Nadzorcza Spółki w dniu 5 października 2017 roku, jako organ uprawniony na podstawie § 12 ust.3 lit. b Statutu Spółki, podjęła uchwałę o wyborze na biegłego rewidenta Spółki i Grupy Kapitałowej "MERCOR" S.A. firmę BDO Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-676), ul. Postępu 12.
BDO Sp. z o.o. wpisana jest na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych, prowadzoną przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów, pod nr 3355.
BDO Sp. z o.o. wybrana została do przeprowadzenia badania lub przeglądu sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej "MERCOR" S.A. za lata obrotowe kończące się 31 marca 2018 roku, 31 marca 2019 roku oraz 31 marca 2020 roku.
Emitent nie korzystał wcześniej z usług ww. podmiotu.
Podstawa prawna:
§5 ust.1 pkt 19 RMF w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

Rozmowa z Mateuszem Zawadzkim - Prezesem Zarządu Ultimate Games

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Mercor SA
ISIN:PLMRCOR00016
NIP:584-030-22-14
EKD: 45.30 wykonywanie instalacji budowlanych
Adres: ul. Grzegorza z Sanoka 2 80-408 Gdańsk
Telefon:+48 58 3414245
www:www.mercor.com.pl
Kalendarium raportów
2019-06-28Raport roczny
2019-08-14Raport za I kwartał
2019-11-29Raport półroczny
2019-06-28Raport roczny
2019-08-14Raport za I kwartał
Komentarze o spółce MERCOR
2019-05-22 19-05-42
tuInwestor
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649