Raport.

MERCATOR MEDICAL SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2018 QSr

Lista plików:

 • Załącznik nr: 1

  Pobierz plik
  Mercator Medical S.A.
  SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE
  za okres dziewięciu miesięcy zakończony 30 września 2018 r.
  SPORZĄDZONE WEDŁUG
  MIĘDZYNARODOWYCH STANDARDÓW
  SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ
  Kraków, 15 listopada 2018 r.


  str.
  SPIS TREŚCI 1
  OPIS STOSOWANYCH ZASAD RACHUNKOWOŚCI 1
  SKRÓCONE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ 2
  SKRÓCONE SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW 3
  SKRÓCONE SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM 4
  SKRÓCONE SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH 6
  OPIS STOSOWANYCH ZASAD RACHUNKOWOŚCI
  Mercator Medical S.A.
  (wszystkie kwoty wyrażone są w tys. PLN o ile nie podano inaczej)
  Skrócone sprawozdanie finansowe za okres dziewięciu miesięcy zakończony 30 września 2018 r.
  Zasady (polityka) rachunkowości zastosowane przez Jednostkę przy sporządzaniu kwartalnego skróconego sprawozdania
  finansowego za okres dziewięciu miesięcy zakończony 30 września 2018 r.pozostały niezmienne wstosunku do tych zastosowanych
  przy sporządzaniu rocznego sprawozdania finansowego na dzień 31 grudnia 2017 r.
  1


  SKRÓCONE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ
  stan na dzień
  30.09.2018 r.
  stan na dzień
  30.06.2018 r.
  stan na dzień
  31.12.2017 r.
  stan na dzień
  30.09.2017 r.
  AKTYWA
  Rzeczowe aktywa trwałe 14 871 13 036 13 493 13 685
  Aktywa niematerialne 2 220 2 306 2 210 2 264
  Długoterminowe aktywa finansowe 45 405 45 406 45 017 45 016
  Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 714 973 827 653
  Długoterminowe należności - - - -
  Aktywa trwałe razem 63 210 61 721 61 547 61 618
  Zapasy 71 531 54 631 56 393 48 048
  Udzielone pożyczki 32 094 31 880 28 019 24 749
  Należności handlowe oraz pozostałe 56 523 61 259 44 382 54 521
  Należności z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych 30 30 391 471
  Pozostałe aktywa 371 496 220 306
  Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 504 3 339 15 045 2 547
  Aktywa obrotowe razem 161 053 151 635 144 450 130 642
  Aktywa długoterminowe sklasyfikowane jako przeznaczone do
  sprzedaży - - - -
  Aktywa ogółem 224 263 213 356 205 997 192 260
  PASYWA
  Wyemitowany kapitał akcyjny 10 589 10 589 10 589 10 589
  Kapitał zapasowy 86 857 86 857 81 364 81 364
  Kapitał rezerwowy z przeszacowania 2 693 2 693 2 693 2 693
  Pozostałe kapitały rezerwowe 4 002 3 990 3 981 3 981
  Różnice kursowe z przeliczenia (96) (88) (71) (33)
  Zyski zatrzymane 7 531 6 236 5 654 5 143
  Kapitał własny ogółem 111 576 110 277 104 210 103 737
  Rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego 2 490 2 468 2 221 2 290
  Rezerwy długoterminowe 131 131 131 111
  Zobowiązania długoterminowe 24 671 17 093 17 871 11 814
  Rozliczenia międzyokresowe 194 186 205 216
  Razem zobowiązania długoterminowe 27 486 19 878 20 428 14 431
  Rezerwy krótkoterminowe 645 527 411 383
  Zobowiązania krótkoterminowe 84 242 81 862 80 786 73 299
  Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych 198 636 - -
  Rozliczenia międzyokresowe 116 176 162 410
  Razem zobowiązania krótkoterminowe 85 201 83 201 81 359 74 092
  Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania ogółem 112 687 103 079 101 787 88 523
  Zobowiązania dotyczące aktywów sklasyfikowanych jako
  aktywa przeznaczone do sprzedaży - - - -
  Pasywa ogółem 224 263 213 356 205 997 192 260
  Kraków, 15 listopada 2018 r.
  . . . . . . . . . . . . . . .
  Agnieszka Dziewulska
  Sporządzający
  Mercator Medical S.A.
  Skrócone sprawozdanie finansowe za okres dziewięciu miesięcy zakończony 30 września 2018 r.
  (wszystkie kwoty wyrażone są w tys. PLN o ile nie podano inaczej)
  Wiesław Żyznowski Leszek Michnowski Witold Kruszewski Monika Durakiewicz
  Prezes Zarządu Wiceprezes Zarządu Członek Zarządu Członek Zarządu
  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  2


  SKRÓCONE SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW
  okres 01.01.-
  30.09.2018r.
  okres 01.07.-
  30.09.2018r.
  okres 01.01.-
  30.09.2017r.
  okres 01.07.-
  30.09.2017r.
  Przychody netto ze sprzedaży produktów i usług 2 858 893 2 174 775
  Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 186 316 62 533 172 858 59 083
  Pozostałe przychody operacyjne 295 118 719 342
  Przychody z działalności operacyjnej 189 469 63 544 175 751 60 200
  Amortyzacja (1 392) (468) (1 349) (472)
  Zużycie materiałów i energii (950) (402) (978) (328)
  Usługi obce (12 394) (4 393) (10 575) (3 465)
  Podatki i opłaty (600) (114) (244) (73)
  Wynagrodzenia (8 630) (2 983) (7 636) (2 367)
  Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia (1 795) (609) (1 674) (519)
  Pozostałe koszty rodzajowe (1 687) (540) (1 682) (487)
  Wartość sprzedanych towarów i materiałów (157 510) (54 332) (149 398) (51 069)
  Pozostałe koszty operacyjne (574) (137) (625) (302)
  Koszty działalności operacyjnej (185 532) (63 978) (174 161) (59 082)
  Zysk (strata) z działalności operacyjnej 3 937 (434) 1 590 1 118
  Przychody finansowe 6 329 2 432 4 909 553
  Koszty finansowe (1 800) (622) (947) 365
  Zysk (strata) przed opodatkowaniem 8 466 1 376 5 552 2 036
  Podatek dochodowy (1 096) (81) (632) (275)
  - część bieżąca (714) 200 (11) 8
  - część odroczona (382) (281) (621) (283)
  Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej 7 370 1 295 4 920 1 761
  Zysk (strata) na działalności zaniechanej - - - -
  Zysk (strata) netto 7 370 1 295 4 920 1 761
  Inne całkowite dochody (25) (8) (35) 14
  - różnice z przewalutowania danych oddziału (25) (8) (35) 14
  Całkowity dochód za okres 7 345 1 287 4 885 1 775
  Zysk na jedną akcję
  Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej 7 370 1 295 4 920 1 761
  Zysk na 1 akcję (w zł) 0,70 0,13 0,46 0,17
  Całkowity dochód na jedną akcję
  Całkowity dochód za okres 7 345 1 287 4 885 1 775
  Całkowity dochód na 1 akcję (w zł) 0,69 0,12 0,46 0,20
  Kraków, 15 listopada 2018 r.
  Agnieszka Dziewulska
  Sporządzający
  Wiesław Żyznowski Leszek Michnowski Witold Kruszewski Monika Durakiewicz
  Prezes Zarządu Wiceprezes Zarządu Członek Zarządu Członek Zarządu
  . . . . . . . . . . . . . . .
  Mercator Medical S.A.
  Skrócone sprawozdanie finansowe za okres dziewięciu miesięcy zakończony 30 września 2018 r.
  (wszystkie kwoty wyrażone są w tys. PLN o ile nie podano inaczej)
  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . .
  3


  SKRÓCONE SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
  Wyemitowany
  kapitał akcyjny
  Kapitał
  zapasowy
  Kapitał rezerwowy
  z przeszacowania
  Pozostałe
  kapitały
  rezerwowe
  Różnice kursowe
  z przeliczenia
  Zyski
  zatrzymane
  Kapitał własny
  ogółem
  Kapitał własny na dzień 1 stycznia 2017 roku 10 589 73 519 2 693 3 981 2 9 445 100 229
  Suma zmian w kapitale własnym: - 7 845 - - (35) (4 302) 3 508
  Zysk netto - - - - - 4 920 4 920
  Podział zysku (ustawowo) - 7 845 - - - (7 845) -
  Wypłata dywidendy - - - - - (1 377) (1 377)
  Różnice kursowe z przeliczenia - - - - (35) - (35)
  Kapitał własny na dzień 30 września 2017 roku 10 589 81 364 2 693 3 981 (33) 5 143 103 737
  Kapitał własny na dzień 1 stycznia 2017 roku 10 589 73 519 2 693 3 981 2 9 445 100 229
  Suma zmian w kapitale własnym: - 7 845 - - (73) (3 791) 3 981
  Zysk netto - - - - - 5 098 5 098
  Podział zysku (ustawowo) - 7 845 - - - (7 845) -
  Wypłata dywidendy - - - - - (1 377) (1 377)
  Kapitał z połączenia - - - - - 333 333
  Różnice kursowe z przeliczenia - - - - (73) - (73)
  Kapitał własny na dzień 31 grudnia 2017 roku 10 589 81 364 2 693 3 981 (71) 5 654 104 210
  Kraków, 15 listopada 2018 r.
  Mercator Medical S.A.
  Skrócone sprawozdanie finansowe za okres dziewięciu miesięcy zakończony 30 września 2018 r.
  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  Wiesław Żyznowski Leszek Michnowski Witold Kruszewski Monika Durakiewicz Prezes Zarządu Wiceprezes Zarządu Członek Zarządu Członek Zarządu
  . . . . . . . . . . . . . . . Agnieszka Dziewulska
  Sporządzający
  (wszystkie kwoty wyrażone są w tys. PLN o ile nie podano inaczej)
  4


  Mercator Medical S.A.
  Skrócone sprawozdanie finansowe za okres dziewięciu miesięcy zakończony 30 września 2018 r.
  (wszystkie kwoty wyrażone są w tys. PLN o ile nie podano inaczej)
  SKRÓCONE SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
  Wyemitowany
  kapitał akcyjny
  Kapitał
  zapasowy
  Kapitał rezerwowy
  z przeszacowania
  Pozostałe
  kapitały
  rezerwowe
  Różnice kursowe
  z przeliczenia
  Zyski
  zatrzymane
  Kapitał własny
  ogółem
  Kapitał własny na dzień 1 stycznia 2018 roku 10 589 81 364 2 693 3 981 (71) 5 654 104 210
  Suma zmian w kapitale własnym: - 5 493 - 9 (17) 582 6 067
  Zysk netto - - - - - 6 075 6 075
  Podział zysku (ustawowo) - 5 098 - - - (5 098) -
  Program motywacyjny - - - 9 - - 9
  Reklasyfikacja - 395 - - - (395) -
  Różnice kursowe z przeliczenia - - - - (17) - (17)
  Kapitał własny na dzień 30 czerwca 2018 roku 10 589 86 857 2 693 3 990 (88) 6 236 110 277
  Kapitał własny na dzień 1 stycznia 2018 roku 10 589 81 364 2 693 3 981 (71) 5 654 104 210
  Suma zmian w kapitale własnym: - 5 493 - 21 (25) 1 877 7 366
  Zysk netto - - - - - 7 370 7 370
  Podział zysku (ustawowo) - 5 098 - - - (5 098) -
  Program motywacyjny - - - 21 - - 21
  Reklasyfikacja - 395 - - - (395) -
  Różnice kursowe z przeliczenia - - - - (25) - (25)
  Kapitał własny na dzień 30 września 2018 roku 10 589 86 857 2 693 4 002 (96) 7 531 111 576
  Kraków, 15 listopada 2018 r.
  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  Wiesław Żyznowski Leszek Michnowski Witold Kruszewski Monika Durakiewicz
  . . . . . . . . . . . . . . .
  Agnieszka Dziewulska
  Sporządzający
  Prezes Zarządu Wiceprezes Zarządu Członek Zarządu Członek Zarządu
  5


  SKRÓCONE SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
  okres 01.01.-
  30.09.2018r.
  okres 01.07.-
  30.09.2018r.
  okres 01.01.-
  30.09.2017r.
  okres 01.07.-
  30.09.2017r.
  DZIAŁALNOŚĆ OPERACYJNA (metoda pośrednia)
  Zysk (strata) netto 7 370 1 295 4 920 1 761
  Korekty razem (31 203) (6 394) (2 311) 3 405
  Amortyzacja 1 392 468 1 349 472
  Odsetki i udziały w zyskach (1 213) (1 552) (3 877) (2 287)
  (Zysk) / strata z tyt. różnic kursowych (1 886) (171) 1 454 (38)
  (Zysk) / strata z działalności inwestycyjnej (32) (18) - -
  Zmiana stanu rezerw 503 140 306 (149)
  Zmiana stanu zapasów (15 138) (16 900) (8 882) (11 721)
  Zmiana stanu należności (11 780) 4 734 (16 011) 2 455
  Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem
  pożyczek i kredytów (2 949) 6 569 22 996 14 132
  Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych (96) 332 389 527
  Inne korekty (4) 4 (35) 14
  Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (23 833) (5 099) 2 609 5 166
  DZIAŁALNOŚĆ INWESTYCYJNA
  Wpływy 2 599 1 902 4 451 2 486
  Wpływy ze sprzedaży rzeczowych aktywów trwałych i
  aktywów niematerialnych 32 18 57 6
  Z aktywów finansowych (odsetki i dywidendy) 2 567 1 884 4 394 2 480
  Wydatki (5 356) (1 981) (8 590) (3 773)
  Nabycie rzeczowych aktywów trwałych i aktywów
  niematerialnych (2 598) (1 951) (865) (393)
  Nabycie aktywów finansowych, w tym: (2 758) (30) (7 725) (3 380)
  Nabycie aktywów w jednostkach powiązanych (2 758) (30) (7 725) (3 380)
  - nabycie udziałów (52) - (4 356) (11)
  - udzielone pożyczki (2 706) (30) (3 369) (3 369)
  Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (2 757) (79) (4 139) (1 287)
  DZIAŁALNOŚĆ FINANSOWA
  Wpływy 36 412 8 044 8 093 2 313
  Wpływy z kredytów i pożyczek 36 412 8 044 8 093 2 313
  Wydatki (24 363) (5 701) (6 754) (4 901)
  Dywidendy - - (1 377) (1 377)
  Spłaty kredytów i pożyczek (22 707) (5 207) (4 313) (3 134)
  Płatności zobowiązań z tytułu leasingu finansowego (501) (162) (547) (197)
  Odsetki (1 155) (332) (517) (193)
  Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 12 049 2 343 1 339 (2 588)
  Zwiększenie (zmniejszenie) netto środków pieniężnych (14 541) (2 835) (191) 1 291
  Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na początek okresu 15 045 3 339 2 738 1 256
  Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec okresu 504 504 2 547 2 547
  Kraków, 15 listopada 2018 r.
  Wiesław Żyznowski Leszek Michnowski Witold Kruszewski Monika Durakiewicz
  Prezes Zarządu Wiceprezes Zarządu Członek Zarządu Członek Zarządu
  . . . . . . . . . . . . . . .
  Agnieszka Dziewulska
  Sporządzający
  Mercator Medical S.A.
  Skrócone sprawozdanie finansowe za okres dziewięciu miesięcy zakończony 30 września 2018 r.
  (wszystkie kwoty wyrażone są w tys. PLN o ile nie podano inaczej)
  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . .
  6


  Treść w podglądzie może zawierać błędy powstałe podczas konwersji plików pdf.
 • Załącznik nr: 2

  Pobierz plik


  SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY
  GRUPY KAPITAŁOWEJ MERCATOR MEDICAL S.A.
  ZA III KWARTAŁ 201 8 ROKU ZAKOŃCZONY
  30 WRZEŚNIA 2018 ROKU
  cześć opisowa


  Kraków, 15 listopad a 201 8 r.  SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY GRUPY KAPITAŁOWEJ MERCATOR MEDICAL S.A. ZA III KWARTAŁ 2018 ROKU ZAKOŃCZONY 30 WRZEŚNIA 2018 ROKU
  2
  Spis treści
  1. Wybrane dane finansowe Grupa Mercator Medical ................................ ................................ ....... 3
  2. Wybrane dane finansowe Mercator Medical S.A. ................................ ................................ .......... 4
  3. Informacje o organizacji grupy ................................ ................................ ................................ ........ 5
  3.1. Struktura Grupy Mercator Medical ................................ ................................ ......................... 5
  3.2. Opis podmiotów objętych konsolidacją ................................ ................................ .................. 6
  4. Zwięzły opis istotnych dokonań lub niepowodzeń emitenta i jego Grupy Kapitałowej w okresie,
  którego dotyczy raport, wraz z wykazem najważniejszych zdarzeń ................................ ....................... 8
  Wzrost sprzedaży ................................ ................................ ................................ ................................ .... 8
  5. Opis czynników i zdarzeń, w szczególności o n ietypowym charakterze, mających znaczący wpływ
  na osiągnięte skonsolidowane wyniki finansowe w trzecim kwartale 2018 oraz mogące rzutować na
  efekty osiągane w okresach kolejnych ................................ ................................ ................................ .. 12
  6. Objaśnienie dotyczące sezonowości lub cykliczności działalności emitenta i jego Grupy
  Kapitałowej w prezentowanym okresie ................................ ................................ ................................ 17
  7. Informacje na temat zmian sytuacji gospodarczej i warunków prowadzenia działalności, które
  mają istotny wpływ na wartość godziwą aktywów finansowych i zobo wiązań finansowych jednostki,
  niezależnie od tego, czy te aktywa i zobowiązania są ujęte w wartości godziwej ................................ 17
  8. Informacja o em isji, wykupie i spłacie nieudziałowych i kapitałowych papierów wartościowych 17
  9. Informacja o proponowanej dywidendzie ................................ ................................ .................... 17
  10. Stanowisko Zarządu odnośnie do możliwości zrealizowania wcześniej publikowanych prognoz
  wyników na rok 2018 ................................ ................................ ................................ ............................ 17
  11. Wskazanie akcjonariuszy posiadających bezpośrednio lub pośrednio przez podmioty zależne
  co najmniej 5% ogólnej liczby głos ów na walnym zgromadzeniu emitenta na dzień przekazania
  raportu kwartalnego wraz ze wskazaniem liczby posiadanych przez te podmioty akcji, ich
  procentowego udziału w kapitale zakładowym, liczby głosów z nich wynikających i ich procentowego
  udziału w ogólne j liczbie głosów na walnym zgromadzeniu oraz wskazanie zmian w strukturze
  własności znacznych pakietów akcji emitenta w okresie od przekazania poprzedniego raportu
  kwartalnego ................................ ................................ ................................ ................................ ........... 18
  12. Zestawienie stanu posiadania akcji emitenta lub uprawnień do nich przez osoby zarządzające i
  nadzorujące emitenta na dzień przekazania raportu kwartalnego, wraz ze wskazaniem zmian w stanie
  posiadania, w okresie od przekazania poprzedniego raportu kwartalnego, odrębnie dla każdej z osób
  19
  13. Wskazanie istotnych postępowań toczą cych się przed sądem, organem właściwym dla
  postępowania arbitrażowego lub organem administracji publicznej dotyczących zobowiązań albo
  wierzytelności emitenta lub jednostki od niego zależnej ................................ ................................ ..... 19
  14. Informacje o transakcjach z podmiotami powiązanymi ................................ ............................ 20
  15. Informacje o udzieleniu przez emitenta lub jednostkę od niego zależną poręczeń kredytu lub
  pożyczki lub udzieleniu gwarancji – łącznie jednemu podmiotowi lub jednostce zależnej od tego
  podmiotu, jeżeli łączna wartość istniejących poręczeń lub gwarancji jes t istotna ............................... 21


  SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY GRUPY KAPITAŁOWEJ MERCATOR MEDICAL S.A. ZA III KWARTAŁ 2018 ROKU ZAKOŃCZONY 30 WRZEŚNIA 2018 ROKU
  3

  1. Wybrane dane finansowe Grupa Mercator Medical


  w tys. PLN w tys. EUR
  za okres 9
  miesięcy
  zakończonych 30
  września
  za okres 12
  miesięcy
  zakończonych 31
  grudnia
  za okres 9
  miesięcy
  zakończonych 30
  września
  za okres 9
  miesięcy
  zakończonych 30
  września
  za okres 12
  miesięcy
  zakończonych 31
  grudnia
  za okres 9
  miesięcy
  zakończonych 30
  września
  2017 2017 2018 2017 2017 2018
  Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 224 996 300 764 288 702 52 858 70 856 67 874
  Zysk na działalności operacyjnej (EBIT) 3 642 5 662 13 006 856 1 334 3 058
  EBITDA* 9 976 14 389 23 070 2 344 3 390 5 424
  Zysk brutto 3 951 5 986 7 659 928 1 410 1 801
  Zysk netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 3 030 4 927 7 282 712 1 161 1 712
  Średnia ważona liczba wyemitowanych akcji w sztukach 10 589 100 10 589 100 10 589 100 10 589 100 10 589 100 10 589 100
  Liczba rozwadniających potecjalnych akcji zwykłych 0 0 0 0 0 0
  Zysk na jedną akcję 0,29 0,47 0,69 0,07 0,11 0,16
  Rozwodniony zysk na jedną akcję 0,29 0,47 0,69 0,07 0,11 0,16
  w tys. PLN w tys. EUR
  30 września 2017 31 grudnia 2017 30 września 2018 30 września 2017 31 grudnia 2017 30 września 2018
  Rzeczowe aktywa trwałe 113 485 137 932 178 231 26 336 33 070 41 727
  Zapasy 66 302 73 955 97 654 15 387 17 731 22 862
  Należności 59 688 48 063 72 279 13 852 11 523 16 922
  Środki pieniężne 10 328 20 789 11 246 2 397 4 984 2 633
  Aktywa razem 257 775 288 740 368 693 59 821 69 227 86 317
  Kapitał zakładowy 10 589 10 589 10 589 2 457 2 539 2 479
  Kapitał własny 120 049 119 743 131 592 27 859 28 709 30 808
  Zobowiązania długoterminowe 42 441 60 259 96 146 9 849 14 447 22 509
  Zobowiązania krótkoterminowe 89 041 102 744 135 418 20 663 24 634 31 703
  Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 137 726 168 997 237 101 31 962 40 518 55 509
  w tys. PLN w tys. EUR
  za okres 9
  miesięcy
  za okres 12
  miesięcy
  za okres 9
  miesięcy
  za okres 9
  miesięcy
  za okres 12
  miesięcy
  za okres 9
  miesięcy
  2017 2017 2018 2017 2017 2018
  Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 8 405 23 671 -13 209 1 975 5 577 -3 105
  Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -20 683 -72 975 -42 217 -4 859 -17 192 -9 925
  Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 9 129 47 991 45 883 2 145 11 306 10 787
  Zwiększenie (zmniejszenie) netto środków pieniężnych -3 149 -1 313 -9 543 -740 -309 -2 244
  za okres 9
  miesięcy
  za okres 12
  miesięcy
  za okres 9
  miesięcy
  2017 2017 2018
  Średni kurs EUR/PLN w okresie 4,2566 4,2447 4,2535
  Kurs EUR/PLN na koniec okresu 4,3091 4,1709 4,2714
  * Wynik na działalności operacyjnej skorygowany o amortyzację


  SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY GRUPY KAPITAŁOWEJ MERCATOR MEDICAL S.A. ZA III KWARTAŁ 2018 ROKU ZAKOŃCZONY 30 WRZEŚNIA 2018 ROKU
  4
  2. Wybrane dane finansowe Mercator Medical S.A.

  w tys. PLN w tys. EUR
  za okres 9
  miesięcy
  zakończonych 30
  września
  za okres 12
  miesięcy
  zakończonych 31
  grudnia
  za okres 9
  miesięcy
  zakończonych 30
  września
  za okres 9
  miesięcy
  zakończonych 30
  września
  za okres 12
  miesięcy
  zakończonych 31
  grudnia
  za okres 9
  miesięcy
  zakończonych 30
  września
  2017 2017 2018 2017 2017 2018
  Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 175 032 235 542 189 174 41 120 55 491 44 475
  Zysk na działalności operacyjnej 1 590 2 085 3 937 374 491 926
  EBITDA* 2 939 3 899 5 329 690 919 1 253
  Zysk brutto 5 552 5 590 8 466 1 304 1 317 1 990
  Zysk netto 4 920 5 098 7 370 1 156 1 201 1 733
  Średnia ważona liczba wyemitowanych akcji w sztukach 10 589 100 10 589 100 10 589 100 10 589 100 10 589 100 10 589 100
  Liczba rozwadniających potecjalnych akcji zwykłych 0 0 0 0 0 0
  Zysk na jedną akcję 0,46 0,48 0,70 0,11 0,11 0,16
  Rozwodniony zysk na jedną akcję 0,46 0,48 0,70 0,11 0,11 0,16
  w tys. PLN w tys. EUR
  30 września 2017 31 grudnia 2017 30 września 2018 30 września 2017 31 grudnia 2017 30 września 2018
  Długoterminowe aktywa finansowe 45 016 45 017 45 405 10 447 10 793 10 630
  Zapasy 48 048 56 393 71 531 11 150 13 521 16 746
  Należności 54 992 44 773 56 553 12 762 10 735 13 240
  Środki pieniężne 2 547 15 045 504 591 3 607 118
  Aktywa razem 192 260 205 997 224 263 44 617 49 389 52 503
  Kapitał zakładowy 10 589 10 589 10 589 2 457 2 539 2 479
  Kapitał własny 103 737 104 210 111 576 24 074 24 985 26 122
  Zobowiązania długoterminowe 11 814 17 871 24 671 2 742 4 285 5 776
  Zobowiązania krótkoterminowe 73 299 80 786 84 440 17 010 19 369 19 769
  Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 88 523 101 787 112 687 20 543 24 404 26 382
  w tys. PLN w tys. EUR
  za okres 9
  miesięcy
  za okres 12
  miesięcy
  za okres 9
  miesięcy
  za okres 9
  miesięcy
  za okres 12
  miesięcy
  za okres 9
  miesięcy
  2017 2017 2018 2017 2017 2018
  Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 2 609 20 564 -23 833 613 4 845 -5 603
  Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -4 139 -7 734 -2 757 -972 -1 822 -648
  Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 1 339 -523 12 049 315 -123 2 833
  Zwiększenie (zmniejszenie) netto środków pieniężnych -191 12 307 -14 541 -45 2 899 -3 419
  za okres 9
  miesięcy
  za okres 12
  miesięcy
  za okres 9
  miesięcy
  2017 2017 2018
  Średni kurs EUR/PLN w okresie 4,2566 4,2447 4,2535
  Kurs EUR/PLN na koniec okresu 4,3091 4,1709 4,2714
  * Wynik na działalności operacyjnej skorygowany o amortyzację


  SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY GRUPY KAPITAŁOWEJ MERCATOR MEDICAL S.A. ZA III KWARTAŁ 2018 ROKU ZAKOŃCZONY 30 WRZEŚNIA 2018 ROKU
  5
  3. Informacje o organizacji grupy
  3.1. Struktura Grupy Mercator Medical
  Podmiotem dominującym w Grupie Kapitałowej Mercator Medical jest Mercator Medical S.A.
  („Spółka”, „Emitent”) z siedzibą w Krakowie przy ulicy H. Modrzejewskiej 30.
  Emitent został powołany w dniu 7 lutego 1996 r. W dniu 31 sierpnia 2001 r. został wpisany do rejestru
  przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w
  Krakowie, Wydział XI Gospodarczy KRS pod numerem 0000036244. Spółka posiada numer
  indentyfikacyjny REGON: 350967107 oraz numer NIP: 677 -10 -36 -424.
  Emitent posiada oddział na Węgrzech.
  Spółka zajmuje się głównie prowadzeniem dystrybucji rękawic medycznych oraz koordynacją realizacji
  strategii Grupy Kapitałowej (w tym polityką inwestycyjną, aranżowaniem finansowania oraz
  optym alizacją działalności).
  Na dzień 30 września 2018 roku w skład grupy kapitałowej Mercator Medical S.A. („Grupa Kapitałowa”,
  „Grupa Mercator Medical”, „Grupa”) wchodziły następujące podmioty zależne:
   Mercator Medical (Thailand) Ltd. z siedzibą w Tajlandii. Emitent posiada ponad 99,99%
  udziałów w kapitale zakładowym i w ogólnej liczbie głosów na zgromadzeniu wspólników).
  Członkami Zarządu spółki są m.in. Pani Monika Durakiewicz, Pan Wiesław Żyznowski i Pan
  Leszek Michnowski – członkowie Zarządu Emitenta. Spół ka ta koncentruje swoją działalność
  na produkcji i sprzedaży rękawic lateksowych. W fazie końcowej znajduje się projekt
  rozbudowy zakładu produkcyjnego Mercator Medical (Thailand) Ltd. o linie dedykowane
  produkcji rękawic nitrylowych , przy czym wszystkie l inie są już uruchomione.
   Merkator Medikal TOB z siedzibą na Ukrainie. Emitent posiada 100,00% udziałów w kapitale
  zakładowym i w ogólnej liczbie głosów na zgromadzeniu wspólników. Spółka ta koncentruje
  swoją działalność na dystrybucji rękawic medycznych or az wyrobów z włókniny.
   Mercator Medical s.r.l. z siedzibą w Rumunii. Emitent posiada 100,00% udziałów w kapitale
  zakładowym i w ogólnej liczbie głosów na zgromadzeniu wspólników. Spółka ta koncentruje
  swoją działalność na dystrybucji rękawic medycznych, op atrunków oraz produktów z włókniny.
   Brestia Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie. Emitent posiada 100,00% udziałów w kapitale
  zakładowym i w ogólnej liczbie głosów na zgromadzeniu wspólników. Spółka ta zajmuje się
  sprzedażą rękawic medycznych , opatrunków oraz wyrobów z włókniny do niektórych klientów
  zagranicznych. Prezesem Zarządu spółki jest Pan Leszek Michnowski – Wiceprezes Zarządu
  Emitenta, a prokurentem – Pan Witold Kruszewski, Członek Zarządu Emitenta.
   Mercator Medical Kft z siedzibą na Węgrzech. Emitent posiada 100,00% udziałów w kapitale
  zakładowym i w ogólnej liczbie głosów na zgromadzeniu wspólników. Spółka ta koncentruje
  swoją działalność na dystrybucji rękawic medycznych, opatrunków oraz produktów z włókniny.
   LeaderMed B.V. z siedzibą w Holandii. Em itent posiada 100,00% udziałów w kapitale
  zakładowym i w ogólnej liczbie głosów na zgromadzeniu wspólników. Dyrektorem spółki jest
  Pan Witold Kruszewski – Członek Zarządu Emitenta. Poprzez ten podmiot Mercator Medical
  S.A. kontroluje spółkę Merkator Medika l OOO opisaną poniżej.


  SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY GRUPY KAPITAŁOWEJ MERCATOR MEDICAL S.A. ZA III KWARTAŁ 2018 ROKU ZAKOŃCZONY 30 WRZEŚNIA 2018 ROKU
  6
   Mercator Medical LLC z siedzibą w USA. Emitent posiada 100,00% udziałów w kapitale
  zakładowym i w ogólnej liczbie głosów na zgromadzeniu wspólników. Spółka ta nie prowadzi
  działalności operacyjnej.
   Merkator Medikal OOO z siedzibą w Rosji. Emitent posiada pośrednio 55,00% udziałów w
  kapitale zakładowym i w ogólnej liczbie głosów na zgromadzeniu wspólników. Spółka ta
  koncentruje swoją działalność na dystrybucji rękawic medycznych.
   Mercator Medical s.r.o. z siedzibą w Czechach. Emitent posiada 100,00% udziałów w kapitale
  zakładowym i w ogólnej liczbie głosów na zgromadzeniu wspólników. Spółka ta koncentruje
  swoją działalność na dystrybucji rękawic medycznych, opatrunków oraz produktów z włókniny.
   Mercator Opero sp. z o.o. z siedzibą w P ikutkowie. Emitent posiada 100,00% udziałów w
  kapitale zakładowym i w ogólnej liczbie głosów na zgromadzeniu wspólników. Prezesem
  Zarządu spółki jest Pan Leszek Michnowski, Wiceprezes Zarządu Emitenta, a prokurentem –
  Pan Witold Kruszewski, Członek Zarządu Emitenta. Spółka ta zajmuje się produkcją wyrobów
  medycznych z włókniny.
   Trino sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie. Emitent posiada 100,00% udziałów w kapitale
  zakładowym i w ogólnej liczbie głosów na zgromadzeniu wspólników. Prezesem Zarządu spółki
  jest Pan Leszek Michnowski, Wiceprezes Zarządu Emitenta, a prokurentem – Pan Witold
  Kruszewski, Członek Zarządu Emitenta. Spółka ta prowadzi działalność w zakresie zarządzania
  prawami do znaków towarowych.
   Trino 1 sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie. Emitent posiada bezpośrednio 100,00% udziałów w
  kapitale zakładowym i w ogólnej liczbie głosów na zgromadzeniu wspólników. Prezesem
  Zarządu spółki jest Pan Leszek Michnowski, Wiceprezes Zarządu Emitenta, a prokurentem –
  Pan Witold Kruszewski, Członek Zarządu Emitenta. Spó łka ta nie prowadzi działalności
  operacyjnej.
   Mercator Medical Italia s.r.l. z siedzibą we Włoszech. Emitent posiada bezpośrednio 100,00%
  udziałów w kapitale zakładowym i w ogólnej liczbie głosów na zgromadzeniu wspólników.
  Prezesem Zarządu spółki jest Pan Leszek Michnowski, Wiceprezes Zarządu Emitenta. Spółka
  została zawiązana w czerwcu 2018 r. a działalność rozpoczęła w lipcu 2018 r. Przedmiotem
  działalności spółki jest dystrybucja rękawic medycznych, opatrunków oraz produktów z
  włókniny.
  W zakresie organ izacji Emitenta i jego Grupy Kapitałowej nie nastąpiły istotne zmiany w trzech
  pierwszych kwartałach 2018 roku oprócz założenia spółki Mercator Medical Italia s.r.l.
  Czas trwania Emitenta oraz jednostek wchodzących w skład Grupy Kapitałowej jest nieoznaczony,
  jedynie spółka Mercator Medical Italia s.r.l. została zawiązana na czas określny do 31 grudnia 2050 r.

  3.2. Opis podmiotów objętych konsolidacją
  Zgodnie ze stanem na dzień 30 września 2018 roku , konsolidacją objęty został Emitent jako podmiot
  dominujący (w tym także oddział Emitenta na W ęgrzech ) oraz następujące jednostki zależne , wszystkie
  metodą pełną :
   Mercator Medical (Thailan d) Ltd. z siedzibą w Tajlandii,
   Merkator Medikal TOB z siedzibą na Ukrainie,


  SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY GRUPY KAPITAŁOWEJ MERCATOR MEDICAL S.A. ZA III KWARTAŁ 2018 ROKU ZAKOŃCZONY 30 WRZEŚNIA 2018 ROKU
  7
   Mercator Medical s.r.l. z siedzibą w Ru munii,
   Mercator Medical Kft z siedzibą na Węgrzech,
   Brestia Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie ,
   LeaderMed B.V. z siedzibą w Holandii ,
   Merkator Medikal OOO z siedzibą w Rosji,
   Mercator Medical s.r.o. z siedzibą w Cze chach,
   Mercator Opero sp. z o.o. z siedzibą w Pikutkowie ,
   Trino sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie,
   Trino 1 sp. z o.o. z siedzi bą w Krakowie,
   Mercator Medical Italia s.r.l. z siedzibą we Włoszech.
  Mercator Medical LLC nie został a objęt a konsolidacją z uwagi na brak istotnego wpływu na
  skons olidowane sprawozdanie finansowe.
  SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY GRUPY KAPITAŁOWEJ MERCATOR MEDICAL S.A. ZA III KWARTAŁ 2018 ROKU ZAKOŃCZONY 30 WRZEŚNIA 2018 ROKU
  8
  4. Zwięzły opis istotnych dokonań lub niepowodzeń emitenta i jego Grupy Kapitałowej w
  okresie, którego dotyczy raport, wraz z wykazem najważniejszych zdarzeń

  Wzrost sprzedaży
  W I II kwartale 2018 r. Grupa Mercator Medical zwię kszyła przychody ze sprzedaży w stosunku do
  analogicznego okresu roku poprzedniego o 45,6 % (34,8 mln zł), przy czym:
   Przychody ze sprzedaży produktów (głównie produkowane w zakładzie w Tajlandii rękawice
  diagnostyczne) wzrosły o ponad 155% (35 ,2 mln zł) . Te m.in. efekt uruchamiania nowych mocy
  produkcyjnych w fabryce rękawic w Tajlandii ;
   Przychody ze sprzedaży towarów (nabywane od dostawców spoza Grupy rękawice, opatrunki
  i włóknina) utrzymały się na podobnym poziomie r/r . Co war te uwagi, dwucyfrow y wzrost
  (22,9 %) zanotowano w asortymencie włókniny . Spadek sprzedaży towarów - rękawic (3,1%)
  jest o tyle zrozumiały , że nabywane od dostawców zewnętrznych rękawice zostały zastąpione
  produktami z własnej fabryki, wymienionymi wyżej. Co jednak istotne , udało się utrzymać niski
  udział sprzedaży z segmentu produkcji do dystrybucji, co świadczy o tym że obie fabryki
  rękawic są w stanie znaleźć swoje rynki zbytu.
  Narastająco za trzy kwartały 201 8 r. przychody Grupy wzrosły o 28,3 %, co po kazuje, że nie tylko
  utrzymuje wysokie tempo wzrostu sprzedaży, ale nawet jego przyspieszenie w III kw. br. (+45,6%, jak
  wskazano powyżej). W okresie trzech kwartałów br., dzięki sukcesywnemu uruchamianiu nowych linii
  produkcyjnych, p rzy wzroście sprzedaży towarów o 1,3 % r/r sprzedaż produktów wzrosła o 9 4,2% r/r.
  Geograficznie wzrost skonsolidowanej sprzedaży w omawianym okresie został dokonany głównie w
  następujących krajach: USA (głównie sprzedaż produktów z własnej fabryki) , Polska, Ukraina (poprawa
  sytuacji gospodarczej) , Hiszpania , Włochy i Niemcy (ekspansja w Europie Zachodniej) . Spadki
  zanotowano w Tajlandii i Arabii Saudyjskiej , rynkach Mercator Thailand, gdzie zależnie od ruchów
  cenowych sprzedaż podlega znacznym wahaniom .
  Wzrost kosz tów
  W III kwartale 2018 r., jak również narastająco od początku roku 2018 , wzrosły koszty działalności
  operacyjnej. Największy wpływ miało zwiększenie mocy produkcyjnych w fabryce w Tajlandii. W
  samym trzecim kwartale były to głównie koszty:
  - materiałów i energii (wzrost o 25,8 mln zł, 153%) – głównie w związku ze wzrostem skali produkcji ;
  - amortyzacji (wzrost o 1,6 mln zł , 71,4 %) - w związku z poniesionymi wcześniej inwestycjami ;
  - wynagrodzeń i usług obcych (przyrost o 5,8 mln zł , 55,7 %) – wiąże się to również ze wzrostem skali
  produkcji i sprzedaży oraz ogólnym intensywnym rozwojem Grupy .
  Koszty w podziale na koszty sprzedaży i ogólnego zarządu , tj. w układzie kalkulacyjnym, wzrosły w
  trzecim kwartale łącznie o 39,7 %. Oznacza to jednak spad ek wskaźnika kosztów do przychodów o 0,5
  pkt. proc. r/r .
  Za trzy kwartały narastająco trendy dot. kosztów wyglądały podobnie . Warto zauważyć, że k oszty
  operacyjne w ujęciu cał kowitym wzrosły o 24,3 %, co oznacza zdecydowanie wolniejsze tempo niż w


  SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY GRUPY KAPITAŁOWEJ MERCATOR MEDICAL S.A. ZA III KWARTAŁ 2018 ROKU ZAKOŃCZONY 30 WRZEŚNIA 2018 ROKU
  9
  przypadku przychod ów . Udział k oszt ów sprzedaży i ogólnego zarządu w przychod ach kształtował się
  na podobnym poziomie jak w roku ubiegłym (13,1% ).
  Wzrost p rocentow ej marż y na sprzedaży produktów
  W trzecim kwartale zanotowano dalszy wzrost marży procentowej na sprzed aży produktów (głównie
  rękawiczek medycznych) – w ujęciu r/r marża wzrosła z 5,0% do 11,2 %, a w ujęciu kwartał do kwartału
  – o 0,7 pkt . proc. . Jest t o efekt m.in. prac nad poprawą efektywności produkcyjnej, jak również
  uruchomienia nowych mocy produkcyjnyc h w asortymencie, który charakteryzuje się wyższymi
  marżami. Wpływ kursu THB/USD był tu, jak opisano w rozdziale 5, negatywy r/r , ale pozytywny kwartał
  do kwartału.
  Omawiana marża dla trzech kwartałów br. narastająco wynosi 10,4 % i jest znacznie wyższa niż w roku
  ubiegłym, kiedy wyniosła 2,8%. Poprawa w tym przypadku , dokonana pomimo umocnienia THB/USD ,
  wynika również ze spadku cen lateksu naturalnego .
  Wzrost p rocentow ej marż y na sprzedaży towarów
  W trzecim kwartale 2018 r. marża na sprzedaży towarów kszta łtował a się na poziomie 19,3% - wyższym
  o 0,5 pkt . proc. niż w roku poprzednim . Marża ta spadła jednak w ujęciu kwartał do kwartału o 5 pkt
  proc . Wpływ na to miało umocnienie dolara amerykańskiego oraz wzrost cen dolarowych rękawic z
  lateksu syntetycznego – opisane w rozdziale 5 .
  W efekcie powyższych czynników marża wartościowa na sprzedaży produk tów zwiększyła się r/r w III
  kwartale 2018 r. o 5,3 mln zł, a marża na sprzedaży towarów o 0,2 mln zł . Narastająco za trzy kwartały
  marże te zwiększyły się odpowiednio o 11,4 mln zł oraz 6,5 mln zł , a poprawie sprzyjało osłabienie USD
  dla całego okresu trzech kwartałów w ujęciu r/r .
  W efekcie powyższych czynników, tj. wzrostu przychodów ze sprzedaży, relatywnie wolniejszego
  wzrostu kosztów oraz poprawy m arż brutto, w III kw. br. wynik EBITDA osiągn ął wartość 7,4 mln zł
  (wzrost r/r o 3,4 mln zł , 85 %). Jest to wielkość podobna do osiągniętej w poprzednich kwartałach
  2018 r. Wynik EBITDA stanowił 6,7 % przychodów ze sprzedaży , co jest wzrostem r/r o 1,4 pkt . proc. ,
  natomiast oznacza spadek o 2,4 pkt. proc. kwartał do kwartału . Narastająco za trzy kwartały wartość
  EBITDA znajduje się na rekordowym poziomie 23,1 mln zł , co stanowi wzro st r/r o 13,1 mln zł (blisko
  131 %) , co oznacza rentowność EBITDA na poziomie 8%, czyli o 3,6 pkt proc. powyżej poziomu z
  sprzed roku .
  SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY GRUPY KAPITAŁOWEJ MERCATOR MEDICAL S.A. ZA III KWARTAŁ 2018 ROKU ZAKOŃCZONY 30 WRZEŚNIA 2018 ROKU
  10
  Segmenty
  Produkcja
  W III kwartale 201 8 r. sp rzedaż segmentu produkcji uległa r/r prawie podwojeniu, osiągając poziom
  51,9 mln zł , co związane było ze wzrostem liczby sprzedawanych rękawic - głównie dzięki uruchomieni u
  nowych mocy produkcyjnych . Równie dynamicznie wzrosła marża EBITDA – z 4,1% w III kw. 2017 roku
  do 9,9% w III kw. 20 18 r. Narastająco za trzy kwartały sprzedaż segmentu produkc yjnego wzrosła o
  69 % r/r , a marża EBITDA wzrosła w porównaniu r/r z 1,2% do 9,0 %.
  Dystrybucja
  Segment dystrybucyjny odnotował wyraźny wzrost przychodów ze sprz edaży r/r za trzeci kwartał
  (+10,6 %) , jak również za trzy kwartały (+ 10,1 %). Ren towność EBIT DA obniżyła się r/r w III kwartale 2018
  r. (z 4,8% do 3,4 %) , natomiast narastająco za trzy kwartały 2018 r. wzrosła (z 5,0% do 6,2 %). Przyczyną
  obniżenia rentowności r/r w III kw. br. było umocnienie USD względem PLN ora z wyższe ceny
  nabywanych rękawic nitrylowych w związku z e wzrostem cen surowc a do produkcji.
  Koszty finansowe netto
  Grupa poniosła w trzecim kwartale 2018 r. o 1,8 mln zł wyższe koszty finansowe netto w ujęciu r/r . Był
  to przede wszystkim efekt wyższego zadłużenia (koszty odset kowe wzrosły o 1 mln zł ), jak również
  efekt dewaluacji rubla i hrywny (wpływ około 0,8 mln zł ). A nalogiczna sytuacja m iała miejsce w zakresie
  kosztów narastająco za trzy kwartały br. , gdzie koszty finansowe netto wzrosły o 5,7 mln zł , w tym
  różnice kursowe netto obniżyły wynik o 3,2 mln zł z uwagi na rewaluacj ę USD , w któr ej to walucie
  denominowany jest częściowo dług Grupy oraz wspomnianą wyżej dewaluację hrywny i rubla, w której
  denominowane są częściowo należności Grupy.
  Koszty finansowania zewnętrznego , ponoszone w związku z budową nowego zakładu produkcyj nego
  Mercator Medical (Thailand) , do 30 września 2018 r. częściowo były kapitalizowane w wartość środków
  trwałych , natomiast od czwartego kwartału 2018 r . będą w całości prezentowane w kosztach okresu .
  Niższa efektywna stopa opodatkowania
  Podatek dochodowy za trzeci kwartał 2018 r. miał wartość 0,3 mln zł, a efektywna stopa
  opodatkowania wyniosła 15,1%. Dane te trudno porównać z analogicznym okresem roku poprzedniego
  z uwagi na księgowo ujemny podatek w trzecim kwartale roku 2017. Narastają co za trzy kwartały roku
  2018 podatek wyniósł 0,6 mln zł , a stopa opodatkowania 7,4%. Kwotowo podatek kształtował się w
  ujęciu r/r na podobnym poziomie, natomiast stopa opodatkowania w okresie trzech kwartałów 2018
  r. jest o połowę niższa.
  Grupa korzysta ze zwolnienia podatkowego w Tajlandii, gdzie lokalna spółka jest m.in. częściowo
  zwolniona z pod atku dochodowego w zakresie zysków o siągniętych z produkcji rękawic. Ze zwolnień
  tych Grupa będzie korzystać do roku 2023.
  Zy sk netto w trzecim kwartale 2018 r. miał wartość 1,8 mln zł ( rentowność netto 1,6 %) i zmniejszył się
  m.in. z powodu wyższych kosztów finansowych w ujęciu r/r o 0,4 mln zł (19,5 %) . Narastająco za trzy
  kwartały 2018 r. zysk netto miał wartość 7,1 mln zł i podwoił się r/r , osiągając poziom rentowności
  netto 2,5%.


  SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY GRUPY KAPITAŁOWEJ MERCATOR MEDICAL S.A. ZA III KWARTAŁ 2018 ROKU ZAKOŃCZONY 30 WRZEŚNIA 2018 ROKU
  11
  Kapitał pracujący
  Kapitał pracujący na 30 września 2018 r. miał wartość 89,2 mln zł i był o 20,2 mln zł ( 29,3 %) wyższy niż
  na 30 września 2017 r., zarówno z powodu wzrostu zapasów , jak i należności. Przyczyniła się do tego
  zarówno rozbudowa mocy produkcyjnych w Tajlandii , jak również wzrost skali działalności w
  segmencie dystrybucja. Cykl konwersji gotówki wydłużył się r/r o 7 dni , ale kwartał do kwartału
  poprawił się o 8 dni.
  Dług netto
  Dług netto na 30 września 2018 r. miał wartość 133,9 mln zł i w porównaniu rok do roku zwiększył się
  o 68,9 mln zł (106 %) , a k wartał do kwartału - o 7,9 mln zł. Wzrost ten jest zgodny z założeniami Zarządu ,
  a w yni ka z jednej strony ze sfinansowania n ow ej inwestycji w Tajlandii , jak również opisanego powyżej
  wzrostu kapitału pracującego. Wskaźnik dług netto/EBITDA (EBITDA z ostatnich czterech kwartałów )
  znajduje się na akceptowalnym przez wierzycieli poziom ie 4,87 .
  W III kwartale 2018 r. Grupa finalizowała budowę fabryki rękawic nitrylowych w Tajlandii - kluczowy
  filar strategii na lata 2016 - 2018 . Wydano na ten cel 8,2 mln zł, a narastająco wydatki wyniosły 117,4
  mln zł . Całkowity budżet inwestycji wynosi 119 mln zł i jest finansowany z emisj i akcji, przeprowadzonej
  w 2016 r. oraz poprzez finansowanie dłużne .
  Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej
  W trzecim kwartale 2018 r. Grupa zanotowała dodatnie przepływy z tytułu działalności operacyjnej
  (+6,6 mln zł) . W analogicznym okresie roku 2017 wyniosły one +8,4 mln zł. Dodatnie przepływy
  pieniężne z działalności operacyjnej w III kw. br. to istotna zmiana względem okresu pierwszego
  półrocza 2018 r., w którym znacznie wzrósł kapitał pracujący , a w konsekwencji operacyjny cash flow
  miał wartość ujemną .


  SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY GRUPY KAPITAŁOWEJ MERCATOR MEDICAL S.A. ZA III KWARTAŁ 2018 ROKU ZAKOŃCZONY 30 WRZEŚNIA 2018 ROKU
  12
  5. Opis czynników i zdarzeń, w szczególności o nietypowym charakterze, mających znaczący
  wpływ na osiągnięte skonsolidowane wyniki finansowe w trzecim kwartale 201 8 oraz
  mogące rzutować na efekty osiągane w okr esach kolejnych

  Rozwój Gr upy Mercator Medical S.A. warunkują zarówno czynniki zewnętrzne, niezależne od Grupy,
  jak i czynniki wewnętrzne, związane bezpośrednio z jej działalnością. W ocenie Zarządu Emitenta,
  wymienione niżej czynniki i zdarzenia należą do tych, które wywarły najwi ększy wpływ na osiągnięte
  wyniki w III kwartale 201 8 roku, jak również ich kształtowanie będzie rzutować na wyniki osiągane w
  okresach kolejnych.

  Czynniki i zdarzenia zewnętrzne
  Sytuacja polityczna i gospodarcza na Ukrainie i w Rosji. Nara stająco w trzech kwartałach 2018 r. udział
  tych dwóch rynków w przychodach ze sprzedaży Grupy , zgodnie z oczekiwaniami po raz kolejny
  zmniejszył się r/r , tym razem z 14,3% do 13,4 %. Ch oć w stosunkach rosyjsko – ukraińskich dominuje
  wrogość, to sytuacja po faktycznej aneksji Krymu i wschodniej Ukrainy jest względnie spokojna.
  Gospodarka ukraińska dobrze się rozwija , co przełożyło się na wzrost przychodów w trzech kwartałach
  2018 r . względem analogicznego okresu roku poprzedniego o ponad 52%. Z kolei w Rosji przychody w
  analogicznym okresie wzrosły o 1,5% i jest to głównie zasługa dobrego trzeciego kwartału 2018 r .
  Sytuacja makroekonomiczna. Popyt na produkty oferowane przez Grupę w pewnym stopniu jest
  uzależniony od dynamiki produktu krajowego brutto w krajach, do któr ych dokonywana jest sprzedaż.
  Spodziewany prz ez ekonomistów wzrost PKB w 2018 r. w Polsce, na najważniejszym dla Grupy rynku,
  ma wy nie ść ponad 4,5% r/r , czyli więcej niż w 2017 r.
  Kształtowanie kursów walutowych. Grupa jest importerem netto, przy czym:
   w d ziałalności dystrybucyjnej sprzedaje towary głównie za polskie złot e i inne waluty
  środkowo -europejskie , nabywając je za dolary amerykańskie . O bserwowane osłabienie USD
  (średnioroczny kurs USD/PLN spadł r/r w trzech kwartałach 2018 o 7,25%) ma ogólnie rzecz
  biorąc pozytywny wpływ na osiągane marże w segmencie dystrybucja. Jednak kierunek zmian
  w trzecim kwartale 2018 r. nie był już pozytywny – nastąpiło umocnienie USD r/r o 2,1% , co
  negatywnie oddział uje na osiągane marże dystrybucyj ne . Umocnienie to było widoczne
  również kw/kw.  SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY GRUPY KAPITAŁOWEJ MERCATOR MEDICAL S.A. ZA III KWARTAŁ 2018 ROKU ZAKOŃCZONY 30 WRZEŚNIA 2018 ROKU
  13
  Kształtowanie się k urs u USD/PLN w latach 2016 – 2018 przedstawia poniższy wykres:

   w działalności produkcyjnej Grupa nabywa surowiec do produkcji za baty tajlandzkie oraz
  dolary amerykańskie , a przychody ze sprzedaży produktów realizowane są w dolarach
  amerykańskich. W parze walutowej bat/dolar nastąpiło umocnienie r/r bata średnio w trzech
  kwartałach 2018 r. o 6,17 %, co jest czynnikiem niekorzystnym . W samym trzecim kwartale ,
  kwartał do kwartału , bat się os łabił , co jest zjawiskiem pożądanym , gdyż poprawia marże
  produkcyjne.
  Kształtowanie się kursu USD/THB w latach 2016 – 2018 przedstawia poniższy wykres:


  Koszty surowca do wyrobu rękawic medycznych.
  Głównym składnikiem kosztu wytworzenia najważniejszego produktu oferowanego przez Grupę
  (rękawica lateksowa) jest lateks: naturalny oraz syntetyczny.
  W przypadku rękawic produkowanych z lateksu naturalnego jego udział w cenie rękawic wynosi ok. 40
  - 60%. Jest to surowiec notowany na giełdach, jego średnia cena obniżyła się w trzech kwartałach roku


  SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY GRUPY KAPITAŁOWEJ MERCATOR MEDICAL S.A. ZA III KWARTAŁ 2018 ROKU ZAKOŃCZONY 30 WRZEŚNIA 2018 ROKU
  14
  201 8 w stosunku do tego samego okresu roku poprzedniego o 29,6 %, a w samym trzecim kwartale
  obniżka r/r wyniosła 23,6%. Mia ło to pozytywny wpływ na wyniki r/r.
  Kształtowanie cen lateksu naturalnego obrazuje poniższy wykres:


  źródło: www3.lgm.gov.my
  W przypadku rękawic produkowanych z lateksu syntetycznego (NBR) udział surowca cenie rękawic
  wynosi ok . 40 - 50%. Między styczniem a wrześniem 2018 r. widoczny był stały trend wzrostowy
  kosztów tego surowca w związku ze zwiększonym popytem na rękawice nitrylowe , co jednak
  przekładało się na ich ceny wyrażone w USD.
  Inne czynniki , które wpływały i będą miały wpływ na osiągane wyniki , to zwłaszcza konkurencja ze
  strony innych podmiotów oraz wydatki na służbę zdrowia.

  Czynniki i zdarzenia wewnętrzne
  Uruchomienie nowych linii produkcyjnych. W roku 2017 r. uruchomione zostały dwie pierwsze linie
  produkcyjne w nowym zakładzie produkcyjnym w Tajlandii , należącym do Mercator Medical (Thailand)
  Ltd. W styczniu oraz marcu 2018 r. uruchomiono linie odpowiednio nr 3 i 4. Linie 5, 6 i 7 uruchomiono
  odpowied nio w czerwcu, lipcu i sierpniu 2018 r. Ostatnia , ósma linia została uruchomiona pod koniec
  września 2018 r. a tym samym nowa fabryka rękawic nitrylowych NBR produkuje na pełnych mocach.
  Pozostałe prowadzone prace w projekcie rozbudowy nie mają wpływu na wielkość produkcji.
  Jednocześnie d okonany wzrost mocy produkcyjnych przekłada się na wzrost kosztów sprzedaży oraz
  ogólnego zarządu.
  Rozwój sieci dystrybucji. W pierwszych trzech kwartałach roku 2018 Grupa kontynuowała rozwój
  geograficzny sieci dystrybucji , umacniając ją w takich krajach jak m.in. Niemcy i Włochy. W Europie
  Zachodniej, której poświęcono jeden z rozdziałów strategii na lata 2016 – 2018, sprzedaż w tym okresie
  wzrosła r/r o ponad 233 %. Nowe rynki , na których pojawiły się produkty z Mercator Me dical , to m.in.
  Peru, Jordania, Filipiny, Izrael i Nowa Zelandia .


  SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY GRUPY KAPITAŁOWEJ MERCATOR MEDICAL S.A. ZA III KWARTAŁ 2018 ROKU ZAKOŃCZONY 30 WRZEŚNIA 2018 ROKU
  15
  Inwestycja w zakład produkcji wyrobów medycznych z włókniny w Polsce. We wrześniu 2016 r. Grupa
  rozpoczęła inwestycję, która stanowi drugi filar przedstawionej poniżej strategii. Inwestycja ta została
  zakończona w III kwartale 2017 r i od IV kwartału 2017 r. zakład produkuje na potrzeby segmentu
  dystrybucji.
  Wzrost kosztów jako efekt ekspansji, w tym zwłaszcza budowanych struktur . W związku z
  dynamicznym rozwojem segmentu dystrybucji Grupa stale zwiększa zarówno geograficzny zakres
  swojej działalności, jak i intensywność operacji handlowych na dotychczasowych rynkach. Powoduje
  to wzrost kosztów zespołów handlowych, logistycznych, specjalistów produktowych, jak również
  kosztów osób zarządzają cych. Znajduje to swoje odbicie we wzroście kosztów sprzedaży oraz ogólnego
  zarządu.


  Perspektywy rozwoju
  Filarami strategii Grupy na lata 2016 – 2018 są:
  Budowa fabryki jednorazowych rękawic nitrylowych w Tajlandii (rozbudowa istniejącego
  zakładu produkc yjnego).
  Celem inwestycji jest poszerzenie oferty wyrobów produkowanych przez Grupę Emitenta o rękawice
  syntetyczne, wytwarzane z lateksu nitrylowego NBR (pochodna ropy naftowej). Rynek rękawic
  nitrylowych jest najszybciej rosnącym segmentem rynku rękawic jednorazowego użytku – Zarząd
  Grupy szacuje, że do 2021 r. zapotrzebowanie na rękawice nitrylowe zwiększy się co najmniej
  dwukrotnie w stosunku do poziomu z roku 2016, natomiast zapotrzebowanie na rękawice wytwarzane
  z lateksu naturalnego zwiększy się w t ym samym okresie o około 50% .
  Inwestycja zakłada ła uruchomienie ogółem 8 nowych linii do produkcji rękawic o łącznej wydajności
  ok. 150 mln sztuk rękawic miesięcznie (ok. 1,8 mld rocznie) wraz z infrastrukturą. Przewidywany
  całkowity koszt inwestycji szac owany jest na 119 mln zł. Grupa zakłada, że w ok. 65% powstanie
  nowego zakładu finansowane będzie kredytem bankowym udzielonym przez lokalny bank w USD i THB,
  a w pozostałym zakresie – ze środków własnych Grupy, w tym środków pozyskanych z
  przeprowadzonej we wrześniu 2016 r. oferty publicznej akcji. W wyniku inwestycji moce produkcyjne
  Mercator Medical (Thailand) Ltd. wzros ły o około 150% w stosunku do poziomu z roku 2016, do około
  3 mld sztuk rękawic rocznie. Mercator Medical zakłada, że – w zależności od uwarunkowań rynkowych
  – nawet około połowa produktów nowej fabryki może być sprzedawana przez jednostki Grupy w
  ramach własnej sieci dystrybucji, zaś reszta do obecnych i nowych odbiorców Mercator Medical
  (Thailand) Ltd.
  Prace budowlane dotyczące nowej fa bryki rozpoczęły się w styczniu 2017 r., a uruchamianie linii
  produkcyjnych w nowym zakładzie wytwórczym zakończy ło się w trzecim kwartale 2018 r. Na dzień
  nini ejszego raportu trwają prace wykończeniowe , a skumulowane wydatki inwestycyjne przekroczyły
  117 mln zł .
  Budowa fabryki wyrobów medycznych z włókniny.
  Celem inwestycji było uzupełnienie i częściowe zastąpienie produktów sprowadzanych z Azji, a przez
  to znaczący wzrost sprzedaży i zwiększenie udziału Grupy w rynku medycznych materiałów


  SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY GRUPY KAPITAŁOWEJ MERCATOR MEDICAL S.A. ZA III KWARTAŁ 2018 ROKU ZAKOŃCZONY 30 WRZEŚNIA 2018 ROKU
  16
  włókninowych jednorazowego użytku w Polsce z ok. 5 % w 2016 r. do docelowo 20% w roku 2020. Koszt
  inwestycji w wysokości 3,9 mln zł sfinansowany został kredytem bankowym (ok. 70%) i ze środków
  własnych (ok . 30%). Inwestycja zrealizowana została na należącej do Grupy nie ruchomości w
  województwie kujawsko -pomorskim, w bezpośredniej okolicy centrum logistycznego Mercator
  Medical w Brześciu Kujawskim. Grupa uzyskała pomoc de minimis w zakresie zwolnienia w podatku od
  nieruchomości. Inwestycja została zakończona.
  Ekspansja dy strybucyjna w wybranych krajach Europy Zachodniej
  Obecnie Grupa sprzedaje swoje produkty i wyroby innych producentów do odbiorców w ok. 6 0 krajach
  na całym świecie. Zorganizowaną dystrybucję prowadzi jednak tylko na wybranych rynkach Europy
  Środkowej i Ws chodniej (Polska, Rosja, Ukraina, Rumunia, Węgry i Czechy), gdzie Grupa utworzyła
  spółki celowe i prowadzi sprzedaż zwykle z lokalnego magazynu w lokalnej walucie w oparciu o
  regionalnych menedżerów handlowych. Mercator Medical planuje rozszerzyć ten model działalności
  na wybrane kraje Europy Zachodniej. Atutem Grupy jest doświadczenie przy wchodzeniu na rynki
  zagraniczne, szeroka oferta wyrobów, dla których Grupa posiada niezbędne dopuszczenia i certyfikaty
  oraz posiadany status wytwórcy i własna fabryka w Tajlandii. Mercator Medical zakładał, że do końca
  2017 r. uruchomi zorganizowaną sprzedaż rękawic pod własnymi markami w wybranych krajach
  Europy Zachodniej. Cel ten został już osiągnięty w Niemczech i Włoszech , gdzie pomiędzy pierwszym
  kwartałem 2017 r. a trzecim kwartałem 2018 r. sprzedaż wzrosła z 1,2 mln zł do 7,2 mln zł. Grupa
  pracuje obecnie nad rozwojem własnej dystrybucji również w Wielkiej Brytanii . Projekt ten
  finansowany jest ze środków własnych Grupy.
  Osiągnięcie pozycji jednego z trzech najwię kszych graczy na rynku rękawic medycznych na
  wszystkich rynkach dystrybucyjnych Grupy w Europie Środkowej i Wschodniej
  Aktualnie Grupa jest liderem na rynku polskim oraz jednym z trzech największych graczy w Rumunii,
  na Ukrainie i na Węgrzech. Emitent plan uje ugruntowanie tych pozycji oraz osiągnięcie pozycji jednego
  z trzech głównych graczy również na rynku rosyjskim, czeskim i słowackim. Największym wyzwaniem
  jest rynek rosyjski, gdzie Grupa Mercator Medical od uruchomienia w 2015 r. sprzedaży poprze z spó łkę
  zależną osiągnęła w 2017 r. ok. 5 % udziału w rynku i plasuje się na 5. miejscu wśród największych graczy
  na rynku.

  Realizacja filarów strategii w obszarze dystrybucji ma na celu istotne zwiększenie skali działalności i
  zysków Grupy Mercator Medical, u gruntowanie silnej pozycji w Europie Środkowo -Wschodniej,
  umocnienie pozycji w Europie Zachodniej i przez to wejście do grona średniej wielkości graczy w skali
  globalnej.
  Perspektywy rozwoju w zakresie dystrybucji Grupa ocenia bardzo pozytywnie, głównie ze względu na
  rozbieżności pomiędzy wydatkami na zdrowie w krajach rozwijających się (będących głównymi rynkami
  zbytu) w stosunku do krajów rozwiniętych (USA, Europa Zachodnia). Wraz ze wzrostem tych wydatków
  oraz większą świadomością zasad BHP intensywnie r ośnie zużycie jednorazowych rękawic
  medycznych, stanowiących trzon oferty Grupy. Z podobnych powodów również sprzedaż opatrunków
  i włókniny, obecnie jedynie uzupełniających ofertę Grupy, powinna istotnie rosnąć.
  SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY GRUPY KAPITAŁOWEJ MERCATOR MEDICAL S.A. ZA III KWARTAŁ 2018 ROKU ZAKOŃCZONY 30 WRZEŚNIA 2018 ROKU
  17
  6. Objaśnienie dotyczące sezonowości lub cykliczności działalności emitenta i jego Grupy
  Kapitałowej w prezentowanym okresie
  Nie występuje istotna cykliczność lub sezonowość działalności Grupy .
  7. Informacje na temat zmian sytuacji gospodarczej i warunków prowadzenia działalności,
  które mają istotny wpływ na wartość godziwą aktywów finansowych i zobowiązań
  finansowych jednostki, niezależnie od tego, czy te aktywa i zobowiązania są ujęte w wartości
  godziwej
  Nie wystąpiły w trzecim kwartale 201 8 r.
  8. Informacja o emisji, wykupie i spłacie nie udziałowych i kapitałowych papierów
  wartościowych
  Nie wystąpiły w trzecim kwartale 201 8 r. Walne Zgromadzenie Emitenta w dniu 12 kwietnia 2018 r.
  podjęło uchwałę o warunkowym podwyższeniu kapitału zakładowego w drodze emisji nie więcej niż
  120.000 akcji zwykłych, co związane z jest programem motywacyjnym dla kadry menedżerskiej na lata
  2018 - 2020. Do dnia publikacji niniejszego raportu żadne nowe akcje w ramach tego warunkowego
  podwyższenia kapitału zakładowego nie zostały wydane.
  9. Informacja o proponowanej dywidendzie
  Walne Zgro madzenie w dniu 28 czerwca 2018 r. podjęło uchwałę o przeznaczeniu całego zysku z roku
  2017 na kapitał zapasowy.
  10. Stanowisko Zarządu odnośni e do możliwości zrealizowania wcześniej publikowanych
  prognoz wyników na rok 201 8
  Emitent nie publikował progn oz dotyczących wyników roku 2018 .  SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY GRUPY KAPITAŁOWEJ MERCATOR MEDICAL S.A. ZA III KWARTAŁ 2018 ROKU ZAKOŃCZONY 30 WRZEŚNIA 2018 ROKU
  18
  11. Wskazanie akcjonariuszy posiadających bezpośrednio lub pośrednio przez podmioty zależne
  co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu emitenta na dzień
  przekazania raportu kwartalnego wraz ze wskazaniem liczby posiadanych przez te podmioty
  akcji, ich procentowego udziału w kapitale zakładowym, liczby głosów z nich wynikających i
  ich procentowego udzi ału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu oraz wskazanie
  zmian w strukturze własności znacznych pakietów akcji emitenta w okresie od przekazania
  poprzedniego raportu kwartalnego
  Wg wiedzy Emitenta, akcjonariuszami posiadającymi na dzień przekazania raportu bezpośrednio lub
  pośrednio co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Mercator Medical S.A. są:
  Liczba
  akcji
  Udział w
  kapitale
  Liczba
  głosów
  Udział w
  ogólnej
  liczbie
  głosów
  Anabaza Ltd. 5 74 4 159 54, 25% 9 21 9 104 62,7 3%
  Wiesław Żyznowski 806 635 7,62% 1 438 440 9,79%

  Uwzględniając również akcje będące w posiadaniu podmiotu kontrolowanego (Anabaza Ltd.) oraz
  osób, co do których istnieje domniemanie istnienia porozumienia, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt
  5 w zw. z art. 87 ust. 4 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów
  finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, Wiesław Żyznowski
  posiada bezpośrednio i pośrednio 6.5 87.162 akcji Emitenta, co stanowi ogółem 6 2,21 % w kapitale
  zakładowym Emitenta, zapewniające ogółem 10.6 93.912 głosów, co stanowi łącznie 72,7 7 % w ogólnej
  liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu.
  Informacje powyższe podane zostały na podstawie zawiadomień otrzymanych przez Emitenta od
  akcjonariuszy na podstawie art. 69 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach
  wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach
  publicznych oraz na podstawie art. 19 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr
  596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (MAR) .
  W okresie od przekazania ostatniego raportu okresowego nie nastąpiły istotne zmiany w strukturze
  własności znacznych pakietów akcji Emitenta .
  SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY GRUPY KAPITAŁOWEJ MERCATOR MEDICAL S.A. ZA III KWARTAŁ 2018 ROKU ZAKOŃCZONY 30 WRZEŚNIA 2018 ROKU
  19
  12. Zestawienie stanu posiadania akcji emitenta lub uprawnień do nich przez osoby zarządzające
  i nadzorujące emitenta na dzień przekazania raportu kwartalnego, wraz ze wskazaniem
  zmian w stan ie posiadania, w okresie od przekazania poprzedniego raportu kwartalnego,
  odrębnie dla każdej z osób
  Wg wiedzy Emitenta stan posiadania akcji Emitenta przez członków Zarządu i Rady Nadzorczej
  Emitenta jest następujący:

  Liczba akcji na dzień
  przekazania niniejszego
  raportu
  Liczba akcji na dzień
  przekazania poprzedniego
  raportu okresowego
  Zarząd
  Wiesław Żyznowski 806 635 806 635
  Leszek Michnowski 0 0
  Witold Kruszewski 4 499 4 4 99
  Monika Durakiewicz 4 280 4.280
  Rada Nadzorcza
  Urszula Żyznowska 17 274 17 274
  Piotr Solorz 1.5 90 1.5 90
  Gabriela Stolarczyk -Zadęcka 0 0
  Jarosław Karasiński 0 0
  Marian Słowiaczek 0 0

  Członkowie Zarządu Monika Durakiewicz, Leszek Michnowski i Witold Kruszewski są objęci programem
  motywacyjnym przyjętym uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta z dnia 12
  kwietnia 2018 r. Po ziszczeniu się warunków określonych w uchwale Walnego Zgromadzenia i uchwale
  Rady Nadzorczej, każda z tych osób będzie uprawniona do objęcia maksymaln ie od 16.001 do 16.010
  warrantów subskrypcyjnych, z których każdy uprawniać będzie do objęcia jednej akcji zwykłej
  Emitenta.

  13. Wskazanie istotnych postępowań toczących się przed sądem, organem właściwym dla
  postępowania arbitrażowego lub organem administrac ji publicznej dotyczących zobowiązań
  albo wierzytelności emitenta lub jednostki od niego zależnej
  Emitent jest stroną szeregu postępowań sądowych i egzekucyjnych dotyczących wierzytelności od
  odbiorców, głównie zakładów opieki zdrowotnej. W zdecydowanej wi ększości postępowania te kończą
  się zasądzeniem i wyegzekwowaniem należności Emitenta wraz z odsetkami.
  W dniu 26 lipca 2018 roku Emitent otrzymał postanowienia Naczelnika Małopolskiego Urzędu Celno -
  Skarbowego w Krakowie o przekształceniu prowadzonych wcześniej kontroli celno -skarbowych w
  zakresie podatku dochodowego od osób prawnych za lata 2015 i 2016 w postępowania podatkowe. W
  oparciu o wyniki kontroli przeprowadzonych przez Naczelnika Małopolskiego Urzędu Celno -
  Skarbowego w okresie od 14 listopada 2017 roku do 12 lutego 2018 roku , Emitent szacuje, że
  maksymalna kwota zaległości podatkowych, jakie mogą zostać ustalone w wyniku tych postępowań to
  ok. 1 mln zł. W protokole kontroli zakwestionowan o prawo do uznania jako koszty uzyskania
  przychodu, poni esionych w 2015 i w 2016 roku kosztów z tytułu opłat licencyjnych i opłat za
  sporządzenie wyceny znaków towarowych . Emitent nie zgadza się ze stanowiskiem organu
  kontrolującego oceniając, że uzasadnienie zawarte w protokole z wyniku kontroli jest ogóln ikowe i


  SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY GRUPY KAPITAŁOWEJ MERCATOR MEDICAL S.A. ZA III KWARTAŁ 2018 ROKU ZAKOŃCZONY 30 WRZEŚNIA 2018 ROKU
  20
  opiera się głównie na subiektywnej ocenie nieracjonalności działania Spółki . W dniu 4 października
  2018 r. Spółka odebrała protokoły z badania ksiąg za lata 2015 i 2016, w których organ podtrzymał
  swoje poprzednie stanowisko. W dniu 18 października 2018 r. Spółka przekazała zastrzeżenia do
  protokołów z badania ksiąg.
  Poza tym Emitent ani jednostki zależne Emitenta nie są stronami innych postępowań, których wynik
  miały zasadnicze znaczenie dla działalności Grupy.

  14. Informacje o transakcjach z podmiota mi powiązanymi
  W okresie sprawozdawczy Emitent i spółki z Grupy Kapitałowej nie zawierały z podmiotami
  powiązanymi umów na warunkach innych niż rynkowe.  SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY GRUPY KAPITAŁOWEJ MERCATOR MEDICAL S.A. ZA III KWARTAŁ 2018 ROKU ZAKOŃCZONY 30 WRZEŚNIA 2018 ROKU
  21
  15. Informacje o udzieleniu przez emitenta lub jednostkę od niego zależną poręczeń kredytu lub
  pożyczki lub udzieleniu gwarancji – łącznie jednemu podmiotowi lub jednostce zależnej od
  tego podmiotu, jeżeli łączna wartość istniejących poręczeń lub gwarancji jes t istotna
  Emitent ani jednostki zależne Emitenta nie udzielał y na rzecz osób trzecich poręczeń lub gwarancji o
  znaczącej wartości .


  …………………………………………………….
  Wiesław Żyznowski
  Prezes Zarządu  …………………………………………………….
  Monika DurakiewicY
  Członek Zarządu  …………………………………………………
  Leszek Michnowski
  Wiceprezes Zarządu  …………………………………………………
  Witold Kruszewski
  Członek Zarządu  Treść w podglądzie może zawierać błędy powstałe podczas konwersji plików pdf.
 • Załącznik nr: 3

  Pobierz plik
  Grupa Kapitałowa Mercator Medical S.A.
  SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE
  za okres dziewięciu miesięcy zakończony 30 września 2018 r.
  SPORZĄDZONE WEDŁUG
  MIĘDZYNARODOWYCH STANDARDÓW
  SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ
  Kraków, 15 listopada 2018 r.


  Grupa Kapitałowa Mercator Medical S.A.
  Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres dziewięciu miesięcy zakończony 30 września 2018 r.
  str.
  3
  4
  5
  7
  8
  8
  I.Dane Jednostki Dominującej 8
  II. Czas trwania Grupy Kapitałowej 8
  III. Okresy prezentowane 8
  IV. Skład organów Jednostki Dominującej 8
  V. Znaczący Akcjonariusze Jednostki Dominującej na dzień 30 września 2018 roku 9
  VI. Grupa Kapitałowa 9
  VII. Zatwierdzenie kwartalnego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego 9
  10
  I. Oświadczenie o zgodności oraz ogólne zasady sporządzania kwartalnego skróconego
  skonsolidowanego sprawozdania finansowego 10
  II. W aluta fukcjonalna i jednostka prezentacji danych 10
  III. Opis ważniejszych stosowanych zasad rachunkowości 10
  IV. Dokonane osądy i oszacowania 10
  V. Zasady przyjęte do przeliczania danych finansowych 11
  12
  18
  I. Noty objaśniające do kwartalnego skróconego skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji
  finansowej 18
  1. Rzeczowe aktywa trwałe 18
  2. W artość bilansowa rzeczowych aktywów trwałych w leasingu finansowym 18
  3. Zobowiązania z tytułu umów leasingu finansowego 19
  4. Aktywa niematerialne 20
  5. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 20
  6. Rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego 21
  7. Zapasy 22
  8. Należności handlowe i pozostałe 22
  9. Pozostałe aktywa 23
  10. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 23
  SPIS TREŚCI
  (wszystkie kwoty wyrażone są w tys. PLN o ile nie podano inaczej)
  SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ
  SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW
  A. INFORMACJE OGÓLNE
  B. OPIS PRZYJĘTYCH ZASAD (POLITYKI) RACHUNKOWOŚCI, W TYM METODY WYCENY AKTYWÓW I
  PASYWÓW ORAZ PRZYCHODÓW I KOSZTÓW
  C. SEGMENTY OPERACYJNE
  D. NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO KWARTALNEGO SKRÓCONEGO SKONSOLIDOWANEGO
  SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
  SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
  SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
  INFORMACJE DODATKOWE ORAZ NOTY UZUPEŁNIAJĄCE DO KWARTALNEGO SKRÓCONEGO
  SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPORZĄDZONEGO ZA OKRES
  OD 1 STYCZNIA DO 30 WRZEŚNIA 2018 ROKU
  1


  Grupa Kapitałowa Mercator Medical S.A.
  Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres dziewięciu miesięcy zakończony 30 września 2018 r.
  str.
  (wszystkie kwoty wyrażone są w tys. PLN o ile nie podano inaczej)
  11. W yemitowany kapitał akcyjny 24
  12. Rezerwy 25
  13. Zobowiązania długoterminowe 26
  14. Zobowiązania krótkoterminowe 26
  15. Rozliczenia międzyokresowe 27
  16. Zobowiązania warunkowe 27
  17. Zobowiązania z tytułu kredytów 28
  II. Noty objaśniające do kwartalnego skróconego skonsolidowanego sprawozdania z
  całkowitych dochodów 30
  18. Struktura przychodów ze sprzedaży produktów i usług 30
  19. Struktura przychodów ze sprzedaży towarów i materiałów 30
  20. W ynik na działalności operacyjnej w układzie kalkulacyjnym 30
  21. Pozostałe przychody operacyjne 30
  22. Pozostałe koszty operacyjne 31
  23. Przychody finansowe 31
  24. Koszty finansowe 31
  25. Podatek dochodowy 32
  26. Zysk na akcję - wartość akcji 32
  III. Pozostałe noty objaśniające 33
  27. Informacje o transakcjach z podmiotami powiązanymi 33
  28. Porównywalność sprawozdań finansowych i zdarzenia po dacie bilansu 33
  2


  Grupa Kapitałowa Mercator Medical S.A.
  Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres dziewięciu miesięcy zakończony 30 września 2018 r.
  SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ
  Nota stan na dzień
  30.09.2018r.
  stan na dzień
  30.06.2018r.
  stan na dzień
  31.12.2017r.
  stan na dzień
  30.09.2017r.
  AKTYWA
  Rzeczowe aktywa trwałe 1. 178 231 168 988 137 932 113 485
  Aktywa niematerialne 4. 2 879 2 969 2 524 2 593
  Długoterminowe aktywa finansowe - - - -
  Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 5. 5 763 6 032 4 955 4 696
  Należności długoterminowe 34 32 25 147
  Aktywa trwałe razem 186 907 178 021 145 436 120 921
  Zapasy 7. 97 654 81 392 73 955 66 302
  Udzielone pożyczki - - - 11
  Należności handlowe oraz pozostałe 8. 72 146 67 351 47 621 59 217
  Należności z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych 8. 133 170 442 471
  Pozostałe aktywa 9. 607 746 497 525
  Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 10. 11 246 11 860 20 789 10 328
  Aktywa obrotowe razem 181 786 161 519 143 304 136 854
  Aktywa długoterminowe sklasyfikowane jako przeznaczone do
  sprzedaży - - - -
  Aktywa ogółem 368 693 339 540 288 740 257 775
  PASYWA
  Wyemitowany kapitał akcyjny 11. 10 589 10 589 10 589 10 589
  Kapitał zapasowy 85 264 85 264 79 771 79 771
  Kapitał rezerwowy z przeszacowania 4 767 4 767 4 767 4 767
  Pozostałe kapitały rezerwowe 5 501 5 451 5 442 5 442
  Różnice kursowe z przewalutowania 6 948 6 809 2 119 4 343
  Zyski zatrzymane 17 362 15 664 15 606 13 726
  Kapitał przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 130 431 128 544 118 294 118 638
  Kapitał własny przypadający udziałom niedającym kontroli 1 161 1 308 1 449 1 411
  Kapitał własny ogółem 131 592 129 852 119 743 120 049
  Rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego 6. 3 014 2 983 3 163 3 348
  Rezerwy długoterminowe 12. 426 408 363 496
  Zobowiązania długoterminowe 13. 96 146 89 330 60 259 42 441
  Rozliczenia międzyokresowe 15. 194 186 206 216
  Zobowiązania długoterminowe razem 99 780 92 907 63 991 46 501
  Rezerwy krótkoterminowe 12. 565 621 516 526
  Zobowiązania krótkoterminowe 14. 135 418 113 685 102 489 89 041
  Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych 14. 376 795 255 64
  Rozliczenia międzyokresowe 15. 962 1 680 1 746 1 594
  Zobowiązania krótkoterminowe razem 137 321 116 781 105 006 91 225
  Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania ogółem 237 101 209 688 168 997 137 726
  Zobowiązania dotyczące aktywów sklasyfikowanych jako aktywa
  przeznaczone do sprzedaży - - - -
  Pasywa ogółem 368 693 339 540 288 740 257 775
  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  Wiesław Żyznowski Leszek Michnowski Witold Kruszewski Monika Durakiewicz
  Prezes Zarządu Wiceprezes Zarządu Członek Zarządu Członek Zarządu
  Kraków, 15 listopada 2018 r. Sporządzający
  (wszystkie kwoty wyrażone są w tys. PLN o ile nie podano inaczej)
  ………………….
  Agnieszka Dziewulska
  3


  Grupa Kapitałowa Mercator Medical S.A.
  Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres dziewięciu miesięcy zakończony 30 września 2018 r.
  SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW
  Nota okres 01.01.-
  30.09.2018r.
  okres 01.07.-
  30.09.2018r.
  okres 01.01.-
  30.09.2017r.
  okres 01.07.-
  30.09.2017r.
  Przychody netto ze sprzedaży produktów i usług 18. 127 099 57 889 65 437 22 670
  Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 19. 161 603 53 399 159 559 53 783
  Pozostałe przychody operacyjne 21. 1 033 319 1 314 553
  Przychody z działalności operacyjnej 289 735 111 607 226 310 77 006
  Zmiana stanu produktów 4 958 (1 082) (949) (913)
  Amortyzacja (10 064) (3 770) (6 334) (2 199)
  Zużycie materiałów i energii (97 440) (42 699) (52 035) (16 856)
  Usługi obce (13 918) (5 150) (10 173) (3 464)
  Podatki i opłaty (814) (209) (333) (125)
  Wynagrodzenia (28 409) (9 989) (18 415) (6 123)
  Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia (3 521) (1 203) (2 632) (853)
  Pozostałe koszty rodzajowe (2 368) (758) (2 055) (571)
  Wartość sprzedanych towarów i materiałów (124 461) (43 077) (128 877) (43 658)
  Pozostałe koszty operacyjne 22. (692) (133) (865) (422)
  Koszty działalności operacyjnej (276 729) (108 070) (222 668) (75 184)
  Zysk (strata) z działalności operacyjnej 13 006 3 537 3 642 1 822
  Przychody finansowe 23. 428 (126) 2 025 556
  Koszty finansowe 24. (5 775) (1 422) (1 716) (285)
  Zysk (strata) przed opodatkowaniem 7 659 1 989 3 951 2 093
  Podatek dochodowy 25. (568) (321) (584) 144
  - część bieżąca (1 445) (14) (1 241) (129)
  - część odroczona 877 (307) 657 273
  Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej 7 091 1 668 3 367 2 237
  Działalność zaniechana - - - -
  Zysk (strata) netto 7 091 1 668 3 367 2 237
  Zysk / (strata) netto przypadający: 7 091 1 668 3 367 2 237
  - akcjonariuszom jednostki dominującej 7 282 1 736 3 030 2 164
  - udziałom niedającym kontroli (191) (68) 337 73
  Inne całkowite dochody 4 829 139 (4 990) 179
  - różnice kursowe z przeliczenia jednostek zagranicznych 4 829 139 (4 990) 179
  Całkowity dochód za okres 11 920 1 807 (1 623) 2 416
  Zysk na jedną akcję przypadający na akcjonariuszy
  jednostki dominującej
  Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej 7 282 1 736 3 030 2 165
  Zysk na 1 akcję (w zł) 26. 0,69 0,16 0,29 0,20
  Całkowity dochód na jedną akcję przypadający na
  akcjonariuszy jednostki dominującej
  Całkowity dochód za okres 12 111 1 875 (1 960) 2 344
  Całkowity dochód na 1 akcję (w zł) 1,14 0,18 (0,19) 0,22
  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  Wiesław Żyznowski Leszek Michnowski Witold Kruszewski Monika Durakiewicz
  Prezes Zarządu Wiceprezes Zarządu Członek Zarządu Członek Zarządu
  Kraków, 15 listopada 2018 r. Sporządzający
  (wszystkie kwoty wyrażone są w tys. PLN o ile nie podano inaczej)
  Agnieszka Dziewulska ………………….
  4


  Grupa Kapitałowa Mercator Medical S.A.
  Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres dziewięciu miesięcy zakończony 30 września 2018 r.
  SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
  W yemitowany kapitał akcyjny Kapitał zapasowy Kapitał z przeszacowania
  Pozostałe kapitały rezerwowe
  Różnice kursowe z przeliczenia
  Zysk zatrzymany
  Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej
  Kapitał własny przypadający udziałom niedającym kontroli
  Kapitał własny, razem
  Kapitał własny na dzień 1 stycznia 2017 r. 10 589 70 991 4 767 5 006 7 008 23 710 122 071 1 391 123 462
  Suma zmian w kapitale własnym: - 8 780 - 436 (2 665) (9 984) (3 433) 20 (3 413)
  Zysk netto - - - - - 3 030 3 030 337 3 367
  Podział wyniku - 8 780 - 436 - (9 216) - - -
  Wypłata dywidendy - - - - - (1 377) (1 377) (194) (1 571)
  Różnice kursowe z przeliczenia - - - - (4 990) - (4 990) (123) (5 113)
  Reklasyfikacja - - - - 2 325 (2 325) - - -
  Inne korekty - - - - - (96) (96) - (96)
  Razem kapitał własny na dzień 30 września 2017 r. 10 589 79 771 4 767 5 442 4 343 13 726 118 638 1 411 120 049
  Kapitał własny na dzień 1 stycznia 2017 r. 10 589 70 991 4 767 5 006 7 008 23 710 122 071 1 391 123 462
  Suma zmian w kapitale własnym: - 8 780 - 436 (4 889) (8 104) (3 777) 58 (3 719)
  Zysk netto - - - - - 4 927 4 927 437 5 364
  Podział wyniku - 8 780 - 436 - (9 216) - - -
  Wypłata dywidendy - - - - - (1 377) (1 377) (194) (1 571)
  Różnice kursowe z przeliczenia - - - - (7 214) - (7 214) (185) (7 399)
  Reklasyfikacja - - - 2 325 (2 325) - -
  Inne korekty - - - - - (113) (113) - (113)
  Razem kapitał własny na dzień 31 grudnia 2017 r. 10 589 79 771 4 767 5 442 2 119 15 606 118 294 1 449 119 743
  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  Wiesław Żyznowski Leszek Michnowski Witold Kruszewski Monika Durakiewicz
  Prezes Zarządu Wiceprezes Zarządu Członek Zarządu Członek Zarządu
  . . . . . . . . . . . . . . .
  Agnieszka Dziewulska
  Kraków, 15 listopada 2018 r. Sporządzający
  (wszystkie kwoty wyrażone są w tys. PLN o ile nie podano inaczej)
  5


  Grupa Kapitałowa Mercator Medical S.A.
  Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres dziewięciu miesięcy zakończony 30 września 2018 r.
  (wszystkie kwoty wyrażone są w tys. PLN o ile nie podano inaczej)
  SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
  W yemitowany kapitał akcyjny Kapitał zapasowy Kapitał z przeszacowania
  Pozostałe kapitały rezerwowe
  Różnice kursowe z przeliczenia
  Zysk zatrzymany
  Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej
  Kapitał własny przypadający udziałom niedającym kontroli
  Kapitał własny, razem
  Kapitał własny na dzień 1 stycznia 2018 r. 10 589 79 771 4 767 5 442 2 119 15 606 118 294 1 449 119 743
  Suma zmian w kapitale własnym: - 5 493 - 9 4 690 58 10 250 (141) 10 109
  Zysk netto - - - - - 5 546 5 546 (123) 5 423
  Podział wyniku - 5 098 - - - (5 098) - - -
  Program motywacyjny - - - 9 - - 9 - 9
  Różnice kursowe z przeliczenia - - - - 4 690 - 4 690 (18) 4 672
  Reklasyfikacja - 395 - - - (395) - - -
  Inne korekty - - - - - 5 5 - 5
  Razem kapitał własny na dzień 30 czerwca 2018 r. 10 589 85 264 4 767 5 451 6 809 15 664 128 544 1 308 129 852
  Kapitał własny na dzień 1 stycznia 2018 r. 10 589 79 771 4 767 5 442 2 119 15 606 118 294 1 449 119 743
  Suma zmian w kapitale własnym: - 5 493 - 59 4 829 1 756 12 137 (288) 11 849
  Zysk netto - - - - - 7 282 7 282 (191) 7 091
  Podział wyniku - 5 098 - 38 - (5 136) - - -
  Program motywacyjny - - - 21 - - 21 - 21
  Różnice kursowe z przeliczenia - - - - 4 829 - 4 829 (97) 4 732
  Reklasyfikacja - 395 - - - (395) - - -
  Inne korekty - - - - - 5 5 - 5
  Razem kapitał własny na dzień 30 września 2018 r. 10 589 85 264 4 767 5 501 6 948 17 362 130 431 1 161 131 592
  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Wiesław Żyznowski Leszek Michnowski Witold Kruszewski Monika Durakiewicz
  Prezes Zarządu Wiceprezes Zarządu Członek Zarządu Członek Zarządu . . . . . . . . . . . . . . . Agnieszka Dziewulska Kraków, 15 listopada 2018 r. Sporządzający
  6


  Grupa Kapitałowa Mercator Medical S.A.
  Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres dziewięciu miesięcy zakończony 30 września 2018 r.
  SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
  Nota okres 01.01.-
  30.09.2018r.
  okres 01.07.-
  30.09.2018r.
  okres 01.01.-
  30.09.2017r.
  okres 01.07.-
  30.09.2017r.
  DZIAŁALNOŚĆ OPERACYJNA (metoda pośrednia)
  Zysk (strata) netto 7 091 1 668 3 367 2 237
  Korekty razem (20 300) 4 891 (282) 6 168
  Amortyzacja 10 064 3 770 6 334 2 199
  Odsetki i udziały w zyskach 3 764 1 551 1 106 419
  (Zysk) / strata z działalności inwestycyjnej (114) (3) (57) (6)
  Zmiana stanu rezerw (37) (7) 576 (103)
  Zmiana stanu zapasów (23 699) (16 262) (11 811) (9 490)
  Zmiana stanu należności (24 225) (4 760) (12 892) 1 737
  Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych z wyjątkiem
  pożyczek i kredytów 15 797 21 588 20 387 10 525
  Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych (1 714) (302) (289) 753
  Inne korekty (136) (684) (3 636) 134
  Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (13 209) 6 559 3 085 8 405
  DZIAŁALNOŚĆ INWESTYCYJNA
  Wpływy 126 2 92 17
  Wpływy ze sprzedaży rzeczowych aktywów trwałych i aktywów
  niematerialnych 113 2 57 6
  Z aktywów finansowych (odsetki) 13 - 35 11
  Wydatki (42 343) (11 810) (45 315) (20 700)
  Nabycie rzeczowych aktywów trwałych i aktywów niematerialnych (42 343) (11 810) (45 304) (20 689)
  Nabycie aktywów w jednostkach pozostałych - - (11) (11)
  Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (42 217) (11 808) (45 223) (20 683)
  DZIAŁALNOŚĆ FINANSOWA
  Wpływy 75 188 11 961 39 973 12 885
  Wpływy netto z emisji akcji i innych instrumentów kapitałowych
  oraz dopłat do kapitału - - - -
  Wpływy z kredytów i pożyczek 75 188 11 961 39 973 12 885
  Wydatki (29 305) (7 326) (9 609) (3 756)
  Dywidendy - - (1 570) (1 570)
  Spłaty kredytów i pożyczek (24 874) (5 553) (6 285) (1 555)
  Płatności zobowiązań z tytułu leasingu finansowego (655) (223) (613) (201)
  Odsetki (3 776) (1 550) (1 141) (430)
  Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 45 883 4 635 30 364 9 129
  Zwiększenie (zmniejszenie) netto środków pieniężnych i ich
  ekwiwalentów (9 543) (614) (11 774) (3 149)
  Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na początek okresu 10. 20 789 11 860 22 102 13 477
  Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec okresu 10. 11 246 11 246 10 328 10 328
  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .. . . . .
  Wiesław Żyznowski Leszek Michnowski Witold Kruszewski Monika Durakiewicz
  Prezes Zarządu Wiceprezes Zarządu Członek Zarządu Członek Zarządu
  Kraków, 15 listopada 2018 r.
  Agnieszka Dziewulska
  Sporządzający
  (wszystkie kwoty wyrażone są w tys. PLN o ile nie podano inaczej)
  …………………
  7


  Grupa Kapitałowa Mercator Medical S.A.
  Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres dziewięciu miesięcy zakończony 30 września 2018 r.
  A. INFORMACJE OGÓLNE
  I. Dane Jednostki Dominującej
  1. 1 Nazwa Spółki, forma prawna
  Mercator Medical S.A.
  1. 2 Siedziba Spółki, Kraj rejestracji
  ul. Heleny Modrzejewskiej 30, 31-327 Kraków, Polska
  1. 3 Rejestracja w Krajowym Rejestrze Sądowym
  Siedziba sądu: Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia,
  XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.
  Data: 31 sierpień 2001 r.
  Numer rejestru: 0000036244
  II. Czas trwania Grupy Kapitałowej
  III. Okresy prezentowane
  IV. Skład organów Jednostki Dominującej
  Zarząd (według stanu na dzień 30 września 2018 r.)
  Wiesław Żyznowski - Prezes Zarządu
  Leszek Michnowski - Wiceprezes Zarządu
  Witold Kruszewski - Członek Zarządu
  Monika Durakiewicz - Członek Zarządu
  Zmiany w składzie Zarządu Spółki:
  Rada Nadzorcza (według stanu na dzień 30 września 2018 r.)
  Urszula Żyznowska - Przewodnicząca Rady Nadzorczej
  Piotr Solorz - Zastępca Przewodniczącej Rady Nadzorczej
  Marian Słowiaczek - Członek Rady Nadzorczej
  Jarosław Karasiński - Członek Rady Nadzorczej
  Gabriela Stolarczyk-Zadęcka - Członek Rady Nadzorczej
  Zmiany w składzie Rady Nadzorczej:
  (wszystkie kwoty wyrażone są w tys. PLN o ile nie podano inaczej)
  Jednostka Dominująca Mercator Medical S.A. (dalej: Jednostka Dominująca, Emitent) ipozostałe jednostki Grupy Kapitałowej Mercator
  Medical S.A. zostały utworzone na czas nieoznaczony, jedynie spółka Mercator Medical Italia s.r.l. została zawiązana na czas określny do 31
  grudnia 2050 r.
  Skonsolidowane sprawozdanie finansowe zawiera dane za okres od 1stycznia 2018 r. do 30 września 2018 r. wraz zdanymi
  porównawczymi, tj.od 1stycznia 2017 r.do 30 września 2017 r.dla skróconego skonsolidowanego sprawozdania zcałkowitych dochodów
  oraz skróconego skonsolidowanego sprawozdania zprzepływów pieniężnych, atakże na 30 września 2018 roku wraz zdanymi
  porównawczymi, tj. na 30 czerwca 2018 r., na 31 grudnia 2017 r. oraz na 30 września 2017 r.dla skróconego skonsolidowanego
  sprawozdania z sytuacji finansowej i skróconego skonsolidowanego sprawozdania ze zmian w kapitale własnym.
  W okresie od 1stycznia 2018 r.do 30 września 2018 r.nie nastąpiły zmiany wskładzie Zarządu Spółki. Do dnia publikacji niniejszego
  sprawozdania skład Zarządu Spółki nie uległ zmianie.
  W dniu 22 marca 2018 r.Pan Wojciech Armuła złożył rezygnację zpełnienia funkcji wRadzie Nadzorczej Spółki zmomentem otwarcia
  Walnego Zgromadzenia Spółki zporządkiem obrad przewidującym wybór Członka Rady Nadzorczej, nie później jednak niż zdniem odbycia
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zatwierdzającego sprawozdanie za rok 2017. W dniu 12 kwietnia 2018 r.do składu Rady
  Nadzorczej została powołana Pani Gabriela Stolarczyk-Zadęcka. Poza tym wokresie od 1stycznia 2018 r.do 30 września 2018 r.ido dnia
  publikacji niniejszego sprawozdania skład Rady Nadzorczej Spółki nie uległ zmianie.
  Datą przejścia na MSR/MSSF jest 1 stycznia 2010 r.
  INFORMACJE DODATKOWE ORAZ NOTY UZUPEŁNIAJĄCE DO KWARTALNEGO SKRÓCONEGO
  SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPORZĄDZONEGO ZA OKRES
  OD 1 STYCZNIA DO 30 WRZEŚNIA 2018 ROKU
  8


  Grupa Kapitałowa Mercator Medical S.A.
  Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres dziewięciu miesięcy zakończony 30 września 2018 r.
  (wszystkie kwoty wyrażone są w tys. PLN o ile nie podano inaczej)
  V. Znaczący Akcjonariusze Jednostki Dominującej na dzień 30 września 2018 roku
  Liczba akcji Udział w kapitale
  zakładowym Liczba głosów
  5 744 159 54,25% 9 219 104
  806 635 7,62% 1 438 440
  VI. Grupa Kapitałowa
  Siedziba Metoda
  konsolidacji
  Udział Spółki w
  kapitale
  Polska - -
  Tajlandia pełna 100,00%
  Polska pełna 100,00%
  Ukraina pełna 100,00%
  Rosja pełna 55,00%
  Rumunia pełna 100,00%
  Węgry pełna 100,00%
  Czechy pełna 100,00%
  Włochy pełna 100,00%
  Polska pełna 100,00%
  Holandia pełna 100,00%
  Polska pełna 100,00%
  Polska pełna 100,00%
  USA - 100,00%
  VII. Zatwierdzenie kwartalnego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego
  Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych
  produktów
  (pow. 5% w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu)
  Kwartalne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej za okres dziewięciu miesięcy zakończony 30 września 2018
  roku zostało przyjęte przez Zarząd Jednostki Dominującej w dniu 15 listopada 2018 r.
  Nazwa podmiotu Przedmiot działalności
  Produkcja i sprzedaż jednorazowych rękawic
  Mercator Medical LLC (***) Nie prowadzi działalności operacyjnej
  Trino 1 sp. z o.o. Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia
  działalności gospodarczej i zarządzania
  Merkator Medikal TOB
  Trino sp. z o.o.
  Mercator Medical (Thailand) Ltd.
  Akcjonariusz
  Anabaza Ltd. (*) 62,73%
  9,79%
  (*) Anabaza Ltd. jest kontrolowana przez Wiesława Żyznowskiego, który posiada 100% udziałów Anabaza Ltd. ityle samo głosów na
  Zgromadzeniu Wspólników tej spółki.
  (**) Uwzględniając również akcje będące w posiadaniu podmiotu kontrolowanego (Anabaza Ltd.) oraz osób, co do których istnieje
  domniemanie istnienia porozumienia, októrym mowa wart. 87 ust. 1pkt 5wzw. zart. 87 ust. 4ustawy oofercie publicznej iwarunkach
  wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz ospółkach publicznych, Wiesław Żyznowski posiada
  bezpośrednio ipośrednio akcje stanowiące 62,21 % wkapitale zakładowym Emitenta, zapewniające ogółem 72,77 % wogólnej liczbie
  głosów na Walnym Zgromadzeniu.
  Mercator Medical S.A. – jednostka
  dominująca
  Dystrybucja jednorazowych rękawic, opatrunków oraz
  produktów z włókniny
  Udział w ogólnej liczbie głosów
  na WZA
  Na dzień bilansowy Grupa Kapitałowa składa się z następujących jednostek:
  Wiesław Żyznowski (**)
  W skład Jednostki Dominującej wchodzi oddział zsiedzibą wBudapeszcie. Oddział jest wewnętrzną jednostką organizacyjną sporządzającą
  samodzielne sprawozdania finansowe, które podlega procesowi konsolidacji.
  (*) Udziały pośrednio poprzez spółkę LeaderMed B.V.
  (**) Jednostka utworzona w dniu 22 czerwca 2018 roku, wpisana do rejestru w dniu 3 lipca 2018 roku.
  (***) Jednostka nie objęta konsolidacją ze względu na nieistotność oraz brak prowadzenia działalności operacyjnej.
  Merkator Medikal OOO (*) Dystrybucja jednorazowych rękawic, opatrunków oraz
  produktów z włókniny
  Mercator Medical s.r.l
  LeaderMed B.V. Działalność holdingowa
  Dystrybucja jednorazowych rękawic, opatrunków oraz
  produktów z włókniny
  Mercator Medical Kft. Dystrybucja jednorazowych rękawic, opatrunków oraz
  produktów z włókniny
  Brestia sp. z o.o. Dystrybucja jednorazowych rękawic, opatrunków oraz
  produktów z włókniny
  Produkcja wyrobów medycznych z włókniny
  Mercator Medical s.r.o. Dystrybucja jednorazowych rękawic, opatrunków oraz
  produktów z włókniny
  Mercator Medical Italia s.r.l.(**) Dystrybucja jednorazowych rękawic, opatrunków oraz
  produktów z włókniny
  Dystrybucja jednorazowych rękawic, opatrunków oraz
  produktów z włókniny
  Mercator Opero sp. z o.o.
  9


  Grupa Kapitałowa Mercator Medical S.A.
  Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres dziewięciu miesięcy zakończony 30 września 2018 r.
  I. Oświadczenie o zgodności oraz ogólne zasady sporządzania kwartalnego skróconego
  skonsolidowanego sprawozdania finansowego
  Kwartalne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z Międzynarodowym
  Standardem Rachunkowości 34 "Śródroczna sprawozdawczość finansowa", który został zatwierdzony przez Unię
  Europejską oraz zRozporządzeniem Ministra Finansów zdnia 19 lutego 2009 roku wsprawie informacji bieżących i
  okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne
  informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z2014 r.poz. 133 z
  późniejszymi zmianami).
  W ybrane noty zostały zamieszczone wcelu wyjaśnienia zdarzeń oraz transakcji, które są znaczące dla zrozumienia zmian w
  sytuacji finansowej oraz wyników Grupy od ostatniego skonsolidowanego rocznego sprawozdania finansowego
  sporządzonego za rok zakończony 31 grudnia 2017 r.Niniejsze półroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie
  finanswe nie zawiera wszystkich informacji, które są wymagane dla pełnych, rocznych sprawozdań fianansowych
  sporządzonych zgodnie zMiędzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej, które zostały zatwierdzone przez
  Unię Europejską, zwanymi dalej "MSSF UE".
  Kwartalne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuwoania
  działalności gospodarczej w dającej się przewidzieć przyszłości.
  Zarząd Jednostki Dominującej nie stwierdza na dzień podpisania sprawozdania finansowego żadnych okoliczności
  wskazujących na zagrożenie kontynuacji działalności przez Jednostki Grupy.
  II. Waluta fukcjonalna i jednostka prezentacji danych
  W alutą funkcjonalną Jednostki Dominującej jest złoty polski (PLN). Sprawozdania finansowe poszczególnych jednostek
  Grupy sporządzane są wwalucie funkcjonalnej danej jednostki, anastępnie pozycje tych sprawozdań przeliczane są na
  złoty polski wg zasad opisanych w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym sporządzonym na dzień 31 grudnia 2017 r.
  Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Mercator Medical S.A. prezentowane jest wtysiącach polskich
  złotych (tys. PLN), z uwzględnieniem poziomu zaokrągleń zgodnych z ogólnie przyjętymi zasadami.
  III. Opis ważniejszych stosowanych zasad rachunkowości
  Zasady (polityka) rachunkowości zastosowane przez Grupę przy sporządzaniu kwartalnego skróconego skonsolidowanego
  sprawozdania finansowego pozostały niezmienne w stosunku do tych zastosowanych przy sporządzaniu rocznego
  skonsolidowanego sprawozdania finansowego na dzień 31 grudnia 2017 r.
  IV. Dokonane osądy i oszacowania
  Sporządzenie sprawozdania finansowego zgodnie zMSSF UE wymaga od Zarządu osądów, szacunków izałożeń,
  wpływających na stosowanie przyjętych zasad rachunkowości oraz prezentowane wartości aktywów, pasywów, przychodów
  oraz kosztów, których rzeczywiste wartości mogą różnić się od wartości szacowanej.
  Szacunki izwiązane znimi założenia podlegają bieżącej weryfikacji. Zmiany szacunków księgowych są ujęte prospektywnie
  począwszy od okresu, w którym dokonano zmiany szacunku.
  Informacje oprzyjętych założeniach oraz niepewności związanej zdokonywanymi szacunkami, które związane są ze
  znaczącym ryzykiem wystąpienia istotnych korekt wsprawozdaniu finansowym za kolejny okres sprawozdawczy zawarte są
  w następujących notach:
  · Nota 5 - Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego,
  · Nota 6 - Rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego,
  · Nota 12 - Rezerwy
  B. OPIS PRZYJĘTYCH ZASAD (POLITYKI) RACHUNKOWOŚCI, W TYM METODY WYCENY
  AKTYWÓW I PASYWÓW ORAZ PRZYCHODÓW I KOSZTÓW
  (wszystkie kwoty wyrażone są w tys. PLN o ile nie podano inaczej)
  10


  Grupa Kapitałowa Mercator Medical S.A.
  Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres dziewięciu miesięcy zakończony 30 września 2018 r.
  (wszystkie kwoty wyrażone są w tys. PLN o ile nie podano inaczej)
  V. Zasady przyjęte do przeliczania danych finansowych
  Na dzień bilansowy wyrażone wwalutach obcych sprawozdania podmiotów zależnych podlegające konsolidacji przelicza się
  na walutę funkcjonalną według następujących zasad:
  1) poszczególne pozycje sprawozdania zsytuacji finansowej, zwyjątkiem kapitałów własnych, przelicza się według,
  ogłoszonego dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski, kursu średniego na dzień bilansowy;
  2)poszczególne pozycje sprawozdania zcałkowitych dochodów przelicza się po kursie stanowiącym średnią arytmetyczną
  średnich kursów NBP na dzień kończący każdy miesiąc okresu sprawozdawczego,
  3) kapitały własne jednostki, przeliczone według ich stanu na dzień objęcia kontroli przez jednostkę dominującą na
  podstawie kursu średniego ogłoszonego na ten dzień przez Narodowy Bank Polski, wykazuje się wtej wysokości wkolejno
  sporządzanych skonsolidowanych sprawozdaniach finansowych, w przypadku emisji dodatkowych udziałów do ich
  przeliczenia stosuje się średni kurs ogłoszony dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski na dzień wpisu do rejestru
  podwyższenia kapitału.
  Na dzień 30.09.2018 r.
  -do przeliczenia danych bilansowych według stanu na 30.09.2018 zastosowano kurs 1USD =3,6754 złwynikający ztabeli
  kursów walut NBP Nr 189/A/NBP/2018 z dnia 28.09.2018 r.
  -do przeliczenia danych bilansowych według stanu na 30.09.2018 zastosowano kurs 1EUR =4,2714 złwynikający ztabeli
  kursów walut NBP Nr 189/A/NBP/2018 z dnia 28.09.2018 r.
  -do przeliczenia danych bilansowych według stanuna 30.09.2018 zastosowano kurs 1RON =0,9157 złwynikający ztabeli
  kursów walut NBP Nr 189/A/NBP/2018 z dnia 28.09.2018 r.
  -do przeliczenia danych bilansowych według stanu na 30.09.2018 zastosowano kurs 100HUF =1,3191 złwynikający z
  tabeli kursów walut NBP Nr 189/A/NBP/2018 z dnia 28.09.2018 r.
  -do przeliczenia danych bilansowych według stanu na 30.09.2018 zastosowano kurs 1THB =0,1138 złwynikający ztabeli
  kursów walut NBP Nr 189/A/NBP/2018 z dnia 28.09.2018 r.
  -do przeliczenia danych bilansowych według stanu na 30.09.2018 zastosowano kurs 1UAH =0,1301 złwynikający ztabeli
  kursów walut NBP Nr 189/A/NBP/2018 z dnia 28.09.2018 r.
  -do przeliczenia danych bilansowych według stanu na 30.09.2018 zastosowano kurs 1RUB =0,0561 złwynikający ztabeli
  kursów walut NBP Nr 189/A/NBP/2018 z dnia 28.09.2018 r.
  -do przeliczenia danych bilansowych według stanu na 30.09.2018 zastosowano kurs 1CZK =0,1664 złwynikający ztabeli
  kursów walut NBP Nr 189/A/NBP/2018 z dnia 28.09.2018 r.
  Do przeliczania danych ze sprawozdań finansowych jednostek działających za granicą zastosowano następujace
  kursy:
  - dla sprawozdań finansowych
  Pozycje sprawozdania Pozycje sprawozdania
  z sytuacji finansowej na 30.09.2018 r. z całkowitych dochodów za okres
  (z wyjątkiem kapitałów) od 01.01.2018 r. do 30.09.2018 r.
  Mercator Medical (Thailand) Ltd. 1 THB = 0,1138PLN 1 THB = 0,1112 PLN
  Merkator Medikal TOB 1 UAH = 0,1301PLN 1 UAH = 0,1323 PLN
  Mercator Medical s.r.l 1 RON = 0,9157 PLN 1 RON = 0,9141 PLN
  Mercator Medical Kft. 100 HUF = 1,3191 PLN 100 HUF = 1,3341 PLN
  LeaderMed B.V. 1 EUR = 4,2714 PLN 1 EUR = 4,2535 PLN
  Mercator Medical Italia s.r.l 1 EUR = 4,2714 PLN 1 EUR = 4,2535 PLN
  Merkator Medikal OOO 1 RUB = 0,0561 PLN 1 RUB = 0,0581 PLN
  Mercator Medical s.r.o. 1 CZK = 0,1664PLN 1 CZK = 0,1662 PLN
  11


  Grupa Kapitałowa Mercator Medical S.A.
  Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres dziewięciu miesięcy zakończony 30 września 2018 r.
  C. SEGMENTY OPERACYJNE
  SEGMENTY OPERACYJNE dla okresu od 1 stycznia do 30 września 2018 roku
  Dystrybucja Produkcja Inne Wyłączenia Ogółem
  199 779 119 841 2 680 (33 598) 288 702
  10 648 2 358 - - 13 006
  5,3% 2,0% x x 4,5%
  1 696 8 368 - - 10 064
  151 043 217 650 - - 368 693
  2 573 39 848 - - 42 421
  SEGMENTY OPERACYJNE dla okresu od 1 lipca do 30 września 2018 roku
  Dystrybucja Produkcja Inne Wyłączenia Ogółem
  67 960 51 884 1 321 (9 877) 111 288
  1 598 1 939 - - 3 537
  2,4% 3,7% x x 3,2%
  575 3 195 - - 3 770
  151 043 217 650 - - 368 693
  - - - -
  - - - 368 693
  2 241 9 908 - - 12 149
  (wszystkie kwoty wyrażone są w tys. PLN o ile nie podano inaczej)
  Wynik operacyjny segmentu
  Przychody od klientów
  Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe segmentu
  operacyjnego
  Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe segmentu
  operacyjnego
  Przychody od klientów
  Wynik operacyjny segmentu
  Wynik operacyjny segmentu (%)
  Amortyzacja
  Grupa Mercator Medical funkcjonuje na rynku jednorazowych wyrobów medycznych od 1996 roku. Zarząd Grupy Kapitałowej Mercator
  Medical analizuje efektowność Grupy dzieląc ją na dwa główne segmenty: dystrybucyjny i produkcyjny.
  Dystrybucja polega na sprzedaży towarów (rękawic jednorazowych, opatrunków iwłókniny) zakupionych od zewnętrznych dostawców w
  tym także od Mercator Medical (Thailand) Ltd. oraz Mercator Opero sp. zo.o. na rynek medyczny (szpitale, inne podmioty lecznicze,
  hurtownie medyczne) oraz na rynek otwarty (sieci handlowe iklienci ostateczni). Sprzedaż realizowana wMercator Opero sp. zo.o. jest
  traktowana również jako część segmentu dystrybucji.
  Produkcja polega na wytwarzaniu we własnym zakładzie wTajlandii jednorazowych rękawic sprzedawanych iich sprzedaży wjednostkach
  kontenerowych głównie do importerów na całym świecie. W niewielkim stopniu zakład wTajlandii kupuje także rękawice od dostawców
  zewnętrznych celem ich dalszej odsprzedaży.
  W okresie dziewięciu miesięcy zakończonym 30 września 2018 roku Grupa Mercator Medical nie zaniechała żadnej działalności.

  Przychody oraz wyniki finansowe dotyczące segmentów branżowych za okres dziewięciu miesięcy zakończony 30 września 2018 roku oraz
  za okres porównawczy przedstawione zostały w poniższych tabelach:

  Inne - pozostałe usługi - transport towarów
  Wynik operacyjny segmentu (%)
  Amortyzacja
  Aktywa segmentu operacyjnego
  Aktywa segmentu operacyjnego
  Nieprzyporządkowane aktywa
  Nieprzyporzadkowane pasywa
  12


  Grupa Kapitałowa Mercator Medical S.A.
  Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres dziewięciu miesięcy zakończony 30 września 2018 r.
  (wszystkie kwoty wyrażone są w tys. PLN o ile nie podano inaczej)
  SEGMENTY OPERACYJNE dla okresu od 1 stycznia do 30 września 2017 roku
  Dystrybucja Produkcja Inne Wyłączenia Ogółem
  181 517 70 943 1 462 (28 926) 224 996
  7 634 (3 992) - - 3 642
  4,2% -5,6% x x 1,6%
  1 512 4 822 - - 6 334
  130 131 127 644 - - 257 775
  3 776 42 380 - - 46 156
  SEGMENTY OPERACYJNE dla okresu od 1 lipca do 30 września 2017 roku
  Dystrybucja Produkcja Inne Wyłączenia Ogółem
  61 472 26 533 558 (12 110) 76 453
  2 318 (496) - - 1 822
  3,8% -1,9% x x 2,4%
  622 1 577 - - 2 199
  130 131 127 644 - - 257 775
  437 21 281 - - 21 718
  Przychody od klientów
  Wynik operacyjny segmentu
  Wynik operacyjny segmentu (%)
  Amortyzacja
  Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe segmentu
  operacyjnego
  Aktywa segmentu operacyjnego
  Wynik operacyjny segmentu
  Wynik operacyjny segmentu (%)
  Amortyzacja
  Aktywa segmentu operacyjnego
  Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe segmentu
  operacyjnego
  Przychody od klientów
  13


  Grupa Kapitałowa Mercator Medical S.A.
  Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres dziewięciu miesięcy zakończony 30 września 2018 r.
  (wszystkie kwoty wyrażone są w tys. PLN o ile nie podano inaczej)
  Podział geograficzny przychodów ze sprzedaży dla okresu od 1 stycznia do 30 września 2018 roku
  Dystrybucja Produkcja Inne Wyłączenia Razem
  162 294 39 463 2 536 (33 598) 170 695
  Polska 95 416 33 475 96 (31 964) 97 023
  Rosja 20 393 - 378 20 771
  Ukraina 17 617 336 - 17 953
  Rumunia 14 595 - 54 - 14 649
  Węgry 7 479 3 89 - 7 571
  Czechy 6 794 - 285 - 7 079
  Tajlandia - 5 649 1 634 (1 634) 5 649
  37 485 80 378 144 - 118 007
  Stany Zjednoczone 9 768 43 803 2 - 53 573
  Hiszpania 149 10 396 2 - 10 547
  Arabia Saudyjska 11 7 905 - - 7 916
  Włochy 874 4 085 18 - 4 977
  RPA 3 839 156 - - 3 995
  Bułgaria 3 788 - 15 - 3 803
  Malezja 3 584 183 - - 3 767
  Litwa 3 723 - - - 3 723
  Niemcy 1 187 1 016 11 - 2 214
  Zjednoczone Emiraty Arabskie - 2 119 - - 2 119
  Serbia 1 713 - 25 - 1 738
  Słowacja 1 590 55 - - 1 645
  Białoruś - 1 522 - - 1 522
  Kazachstan 1 379 - - - 1 379
  Filipiny - 1 225 - - 1 225
  Peru - 1 023 - - 1 023
  Izrael - 899 - - 899
  Indie - 877 - - 877
  Gruzja 798 975 - - 1 773
  Finlandia 649 - 16 - 665
  Chorwacja 655 - - - 655
  Chile - 631 - - 631
  Kenia - 613 1 - 614
  Malta 614 - - - 614
  Estonia 585 - - - 585
  Słowenia 478 - 2 - 480
  Nowa Zelandia - 433 - - 433
  Chiny - 432 - - 432
  Macedonia 367 - 16 - 383
  Jordania - 373 - - 373
  Liban - 360 - - 360
  Mołdawia 321 - 2 - 323
  Portugalia 304 - - - 304
  Turcja 1 287 1 - 289
  Łotwa 272 - - - 272
  Grecja 264 - 5 - 269
  Kosowo 263 - - - 263
  Wenezuela - 261 - - 261
  Tajwan - 228 - - 228
  inne 309 521 28 - 858
  Przychody ze sprzedaży, razem 199 779 119 841 2 680 (33 598) 288 702
  Przychody ze sprzedaży eksportowej w
  następujących krajach:
  Przychody ze sprzedaży krajowej w
  następujących krajach:
  14


  Grupa Kapitałowa Mercator Medical S.A.
  Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres dziewięciu miesięcy zakończony 30 września 2018 r.
  (wszystkie kwoty wyrażone są w tys. PLN o ile nie podano inaczej)
  Podział geograficzny przychodów ze sprzedaży dla okresu od 1 lipca do 30 września 2018 roku
  Dystrybucja Produkcja Inne Wyłączenia Razem
  54 692 10 641 1 254 (9 877) 56 710
  Polska 31 687 9 877 39 (9 364) 32 239
  Rosja 6 640 (169) 274 - 6 745
  Ukraina 6 643 336 - - 6 979
  Rumunia 5 085 (40) 54 - 5 099
  Węgry 2 529 (63) 89 - 2 555
  Czechy 2 108 (199) 285 - 2 194
  Tajlandia - 899 513 (513) 899
  13 268 41 243 67 - 54 578
  Stany Zjednoczone 3 543 29 680 - - 33 223
  Włochy 416 2 915 18 - 3 349
  Hiszpania 33 1 731 - - 1 764
  RPA 1 531 155 - - 1 686
  Bułgaria 1 251 - 7 - 1 258
  Litwa 1 243 - - - 1 243
  Białoruś - 994 - - 994
  Filipiny - 934 - - 934
  Niemcy 565 337 3 - 905
  Zjednoczone Emiraty Arabskie - 810 - - 810
  Peru - 783 - - 783
  Kazachstan 618 - - - 618
  Słowacja 620 - - - 620
  Chorwacja 553 - - - 553
  Serbia 415 - 12 - 427
  Gruzja 419 975 - - 1 394
  Finlandia 402 - 6 - 408
  Liban - 360 - - 360
  Chile - 348 - - 348
  Malta 312 - - - 312
  Turcja 1 287 1 - 289
  Słowenia 279 - - - 279
  Kenia - 262 - - 262
  Mołdawia 212 - - - 212
  Estonia 202 - - - 202
  Izrael - 150 - - 150
  Łotwa 145 - - - 145
  Portugalia 143 - - - 143
  Nigeria 104 - 6 - 110
  Nowa Zelandia - 109 - - 109
  Hongkong - 108 - - 108
  Kosowo 100 - - - 100
  inne 161 305 14 - 480
  Przychody ze sprzedaży, razem 67 960 51 884 1 321 (9 877) 111 288
  Przychody ze sprzedaży krajowej w
  następujących krajach:
  Przychody ze sprzedaży eksportowej w
  następujących krajach:
  15


  Grupa Kapitałowa Mercator Medical S.A.
  Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres dziewięciu miesięcy zakończony 30 września 2018 r.
  (wszystkie kwoty wyrażone są w tys. PLN o ile nie podano inaczej)
  Podział geograficzny przychodów ze sprzedaży dla okresu od 1 stycznia do 30 września 2017 roku
  Dystrybucja Produkcja Inne Wyłączenia Razem
  148 508 38 422 1 330 (28 926) 159 334
  Polska 89 110 28 397 83 (27 799) 89 791
  Rosja 20 346 - 120 - 20 466
  Rumunia 13 135 - - - 13 135
  Ukraina 11 788 - - - 11 788
  Tajlandia - 10 025 1 127 (1 127) 10 025
  Węgry 7 921 - - - 7 921
  Czechy 6 208 - - - 6 208
  33 009 32 521 132 - 65 662
  USA 11 102 11 193 - - 22 295
  Arabia Saudyjska - 9 209 - - 9 209
  Hiszpania 67 4 856 - - 4 923
  Bułgaria 3 991 - - - 3 991
  RPA 3 214 - 1 - 3 215
  Malezja 3 176 - - - 3 176
  Litwa 2 783 - 1 - 2 784
  Serbia 2 032 - 9 - 2 041
  Zjednoczone Emiraty Arabskie - 1 557 - - 1 557
  Białoruś - 1 396 - - 1 396
  Niemcy 576 674 15 - 1 265
  Kazachstan 1 148 - - - 1 148
  Słowacja 872 - - - 872
  Gruzja 733 - 51 - 784
  Włochy 151 517 6 - 674
  Chile - 645 - - 645
  Wybrzeże Kości Słoniowej - 617 - - 617
  Estonia 472 - - - 472
  Mołdawia 291 - 3 - 294
  Łotwa 362 - - - 362
  Egipt - 301 - - 301
  Portugalia 268 - 1 - 269
  Macedonia 263 - - - 263
  Kosowo 256 - - - 256
  Indie - 262 - - 262
  Kenia - 252 - - 252
  Słowenia 208 - 2 - 210
  Finlandia 195 - 12 - 207
  Kanada - 207 - - 207
  inne 849 835 31 - 1 715
  Przychody ze sprzedaży, razem 181 517 70 943 1 462 (28 926) 224 996
  Przychody ze sprzedaży krajowej w
  następujących krajach:
  Przychody ze sprzedaży eksportowej w
  następujących krajach:
  16


  Grupa Kapitałowa Mercator Medical S.A.
  Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres dziewięciu miesięcy zakończony 30 września 2018 r.
  (wszystkie kwoty wyrażone są w tys. PLN o ile nie podano inaczej)
  Podział geograficzny przychodów ze sprzedaży dla okresu od 1 lipca do 30 września 2017 roku
  Dystrybucja Produkcja Inne Wyłączenia Razem
  47 632 13 356 509 (12 110) 49 387
  Polska 29 577 11 458 30 (11 668) 29 397
  Rosja 5 671 - 37 - 5 708
  Rumunia 4 566 - - - 4 566
  Ukraina 4 127 (1) - - 4 126
  Czechy 2 011 - - - 2 011
  Tajlandia - 1 881 442 (442) 1 881
  Węgry 1 680 18 - - 1 698
  13 836 13 177 49 - 27 062
  USA 4 376 2 115 - - 6 491
  Arabia Saudyjska - 6 301 - - 6 301
  Malezja 2 666 - - - 2 666
  Hiszpania 30 1 660 - - 1 690
  RPA 1 508 (1) 1 - 1 508
  Bułgaria 1 453 - - - 1 453
  Litwa 1 098 - - - 1 098
  Zjednoczone Emiraty Arabskie - 797 - - 797
  Serbia 450 - - - 450
  Białoruś - 443 - - 443
  Wybrzeże Kości Słoniowej - 407 - - 407
  Kazachstan 347 - - - 347
  Egipt - 301 - - 301
  Chile - 273 - - 273
  Indie - 262 - - 262
  Gruzja 242 - 16 - 258
  Niemcy 228 (8) 5 - 225
  Słowacja 212 - - - 212
  Kanada - 207 - - 207
  Estonia 201 - - - 201
  Macedonia 130 - - - 130
  Sri lanka - 127 - - 127
  Łotwa 124 - - - 124
  Kenia - 122 - - 122
  Armenia 101 - 11 - 112
  Bahrain - 108 - - 108
  inne 670 63 16 - 749
  Przychody ze sprzedaży, razem 61 468 26 533 558 (12 110) 76 449
  Przychody ze sprzedaży eksportowej w
  następujących krajach:
  Przychody ze sprzedaży krajowej w
  następujących krajach:
  17


  Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres dziewięciu miesięcy zakończony 30 września 2018 r.
  I. Noty objaśniające do kwartalnego skróconego skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej
  1. Rzeczowe aktywa trwałe
  2. Wartość bilansowa rzeczowych aktywów trwałych w leasingu finansowym
  Grunty Budynki i
  budowle
  Urządzenia
  techniczne
  i maszyny
  Środki
  transportu
  Pozostałe
  środki
  trwałe
  Razem
  Stan na 30 września 2018 r.
  Wartość bilansowa brutto - - - 4 176 - 4 176
  Skumulowane umorzenie i odpisy
  aktualizujące - - - (1 795) - (1 795)
  Wartość bilansowa netto - - - 2 381 - 2 381
  Stan na 30 czerwca 2018 r.
  Wartość bilansowa brutto - - - 3 794 - 3 794
  Skumulowane umorzenie i odpisy
  aktualizujące - - - (1 629) - (1 629)
  Wartość bilansowa netto - - - 2 165 - 2 165
  Stan na 31 grudnia 2017 r.
  Wartość bilansowa brutto - - - 3 500 - 3 500
  Skumulowane umorzenie i odpisy
  aktualizujące - - - (1 081) - (1 081)
  Wartość bilansowa netto - - - 2 256 - 2 256
  Stan na 30 września 2017 r.
  Wartość bilansowa brutto - - - 3 513 - 3 513
  Skumulowane umorzenie i odpisy
  aktualizujące - - - (1 164) - (1 164)
  Wartość bilansowa netto - - - 2 349 - 2 349
  (wszystkie kwoty wyrażone są w tys. PLN o ile nie podano inaczej)
  Grupa Kapitałowa Mercator Medical S.A.
  W okresie dziewięciu miesięcy zakończonym 30 września 2018 roku Grupa Kapitałowa nabyła rzeczowe aktywa trwałe o wartości
  42 421 tys. zł(w okresie dziewięciu miesięcy zakończonym 30 września 2017 roku wartość nabytych rzeczowych aktywów trwałych
  wynosiła 46 156 tys. zł). Zakupy wokresie dziewięciu miesięcy 2018 roku związane były głównie zinwestycją dotyczącą budowy i
  wyposażenia fabryki w Tajlandii.
  D. NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO KWARTALNEGO SKRÓCONEGO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA
  FINANSOWEGO
  18


  Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres dziewięciu miesięcy zakończony 30 września 2018 r.
  (wszystkie kwoty wyrażone są w tys. PLN o ile nie podano inaczej)
  Grupa Kapitałowa Mercator Medical S.A.
  3. Zobowiązania z tytułu umów leasingu finansowego
  do
  1 roku
  od 1 roku
  do 5 lat
  powyżej
  5 lat Razem
  Stan na 30 września 2018 r.
  Przyszłe minimalne opłaty leasingowe 759 638 - 1 397
  Koszty finansowe (-) 40 33 - 73
  Wartość bieżąca przyszłych
  minimalnych opłat leasingowych 719 605 - 1 324
  Stan na 30 czerwca 2018 r.
  Przyszłe minimalne opłaty leasingowe 663 551 - 1 214
  Koszty finansowe (-) 23 7 - 30
  Wartość bieżąca przyszłych
  minimalnych opłat leasingowych 640 544 - 1 184
  Stan na 31 grudnia 2017 r.
  Przyszłe minimalne opłaty leasingowe 745 649 - 1 394
  Koszty finansowe (-) 35 15 - 50
  Wartość bieżąca przyszłych
  minimalnych opłat leasingowych 710 634 - 1 344
  Stan na 30 września 2017 r.
  Przyszłe minimalne opłaty leasingowe 875 830 - 1 705
  Koszty finansowe (-) 42 21 - 63
  Wartość bieżąca przyszłych 833 809 - 1 642
  Opłaty z tytułu umów leasingu finansowego płatne w
  okresie:
  19


  Grupa Kapitałowa Mercator Medical S.A.
  Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres dziewięciu miesięcy zakończony 30 września 2018 r.
  4. Aktywa niematerialne
  5. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
  okres 01.01.-
  30.09.2018r.
  okres 01.01.-
  30.06.2018r.
  okres 01.01.-
  31.12.2017r.
  okres 01.01.-
  30.09.2017r.
  Stan na początek okresu 4 955 4 955 3 604 3 604
  - odniesione na wynik finansowy 4 955 4 955 3 604 3 604
  - odniesione na kapitał własny - - - -
  Stan na koniec okresu 5 763 6 032 4 955 4 696
  - odniesione na wynik finansowy z tytułu: 5 763 6 032 4 955 4 696
  - różnice kursowe bilansowe 64 312 123 26
  - strata podatkowa do rozliczenia 3 483 3 429 2 512 2 368
  - rezerwy na świadczenia emerytalne i podobne 84 80 71 99
  - rezerwa na urlopy 57 68 73 52
  - inne rezerwy 135 192 86 71
  - odpisy aktualizujące zapasy 22 25 55 39
  - odpisy aktualizujace należności 58 61 42 40
  - zobowiązanie z tytułu leasingu 181 164 226 258
  - wycena instrumentów finansowych - - 66 -
  - przeszacowanie aktywów trwałych 125 121 114 111
  - znaki towarowe 1 373 1 373 1 373 1 373
  - inne 181 207 214 259
  - odniesione na kapitał własny: - - - -
  - przeszacowanie aktywów trwałych - - - -
  - inne - - - -
  Zmiana wartości aktywa z tytułu podatku odroczonego w okresie 808 1 077 1 351 1 092
  - odniesione na wynik finansowy 808 1 077 1 351 1 092
  - odniesione na kapitał własny - - - -
  Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
  stan na dzień
  30.09.2018r.
  stan na dzień
  30.06.2018r.
  stan na dzień
  31.12.2017r.
  stan na dzień
  30.09.2017r.
  - przypadające do realizacji po upływie 12 miesięcy 4 637 4 531 3 397 3 324
  - przypadające do realizacji w ciągu 12 miesięcy 1 126 1 501 1 558 1 372
  Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego, razem 5 763 6 032 4 955 4 696
  (wszystkie kwoty wyrażone są w tys. PLN o ile nie podano inaczej)
  W okresie dziewięciu miesięcy zakończonym 30 września 2018 roku Grupa Kapitałowa nabyła aktywa niematerialne owartości 558
  tys. zł(w okresie dziewięciu miesięcy zakończonym 30 września 2017 roku Grupa Kapitałowa nabyła aktywa niematerialne owartości
  355 tys. zł).
  20


  Grupa Kapitałowa Mercator Medical S.A.
  Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres dziewięciu miesięcy zakończony 30 września 2018 r.
  (wszystkie kwoty wyrażone są w tys. PLN o ile nie podano inaczej)
  6. Rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego
  okres 01.01.-
  30.09.2018r.
  okres 01.01.-
  30.06.2018r.
  okres 01.01.-
  31.12.2017r.
  okres 01.01.-
  30.09.2017r.
  Stan na początek okresu 3 163 3 163 2 898 2 898
  - odniesione na wynik finansowy 2 531 2 531 2 266 2 266
  - odniesione na kapitał własny 632 632 632 632
  Stan na koniec okresu 3 014 2 983 3 163 3 348
  - odniesione na wynik finansowy z tytułu: 2 382 2 351 2 531 2 716
  - niezrealizowane dodatnie różnice kursowe 76 141 294 293
  - wartość godziwa środków trwałych 1 659 1 560 1 559 1 732
  - środki trwałe w leasingu 312 290 344 371
  - aktywa niematerialne w leasingu - - -
  - nadwyżka amortyzacji podatkowej nad bilansową 329 325 334 275
  - wycena instrumentów finansowych 4 33 - 44
  - inne 2 2 - 1
  - odniesione na kapitał własny: 632 632 632 632
  - przeszacowanie aktywów trwałych 632 632 632 632
  Zmiana wartości rezerwy z tytułu podatku odroczonego w okresie (149) (180) 265 450
  - odniesione na wynik finansowy (149) (180) 265 450
  - odniesione na kapitał własny - - - -
  Rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego
  okres 01.01.-
  30.09.2018r.
  okres 01.01.-
  30.06.2018r.
  okres 01.01.-
  31.12.2017r.
  okres 01.01.-
  30.09.2017r.
  - przypadające do realizacji po upływie 12 miesięcy 2 833 2 712 2 584 2 764
  - przypadające do realizacji w ciągu 12 miesięcy 181 271 579 584
  Rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego,
  razem 3 014 2 983 3 163 3 348
  Zmiana odroczonego podatku dochodowego
  okres 01.01.-
  30.09.2018r.
  okres 01.01.-
  30.06.2018r.
  okres 01.01.-
  31.12.2017r.
  okres 01.01.-
  30.09.2017r.
  Zmiana podatku odroczonego ujęta w sprawozdaniu z
  całkowitych dochodów:
  - odniesione na wynik finansowy 957 1 257 1 086 642
  - odniesione na kapitał własny - - - -
  Bilansowa zmiana podatku odroczonego 957 1 257 1 086 642
  - różnice z przeliczeń (80) (73) 36 15
  Podatek odroczony ujety w sprawozdaniu z całkowitych
  dochodów 877 1 184 1 122 657
  21


  Grupa Kapitałowa Mercator Medical S.A.
  Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres dziewięciu miesięcy zakończony 30 września 2018 r.
  (wszystkie kwoty wyrażone są w tys. PLN o ile nie podano inaczej)
  7. Zapasy
  stan na dzień
  30.09.2018r.
  stan na dzień
  30.06.2018r.
  stan na dzień
  31.12.2017r.
  stan na dzień
  30.09.2017r.
  Materiały 6 850 8 034 4 411 3 469
  Półprodukty i produkty w toku 201 251 478 463
  Produkty gotowe 13 168 14 200 7 933 5 685
  Towary 77 615 59 132 61 693 57 482
  Zapasy ogółem brutto 97 834 81 617 74 515 67 099
  Odpisy aktualizujące wartość zapasów (180) (225) (560) (797)
  Zapasy w wartości bilansowej 97 654 81 392 73 955 66 302
  8. Należności handlowe i pozostałe
  Należności krótkoterminowe
  stan na dzień
  30.09.2018r.
  stan na dzień
  30.06.2018r.
  stan na dzień
  31.12.2017r.
  stan na dzień
  30.09.2017r.
  Należności z tytułu dostaw i usług od jednostek pozostałych
  (brutto) 64 700 61 287 43 673 52 451
  Odpis aktualizujący należności z tytułu dostaw i usług od
  jednostek pozostałych (912) (936) (807) (821)
  Należności z tytułu dostaw i usług od jednostek pozostałych
  (netto) 63 788 60 351 42 866 51 630
  Należności z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń
  społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń 2 669 2 232 2 972 2 473
  w tym nadpłata w podatku dochodowym od osób prawnych 133 170 442 471
  Zaliczki na dostawy 2 974 2 944 1 058 3 961
  Pozostałe należności (netto) od jednostek powiązanych - - - -
  Pozostałe należności (brutto) od pozostałych jednostek 2 827 1 833 1 182 1 406
  Odpis aktualizujący wartość należności pozostałych - (13) (15) (13)
  Pozostałe należności (netto) wobec pozostałych jednostek 2 827 1 820 1 167 1 393
  Należności z tytułu wyceny kontraktu forward 21 174 - 231
  Należności krótkoterminowe, razem (brutto) 73 191 68 470 48 885 60 522
  Odpis aktualizujący wartość należności (912) (949) (822) (834)
  Należności krótkoterminowe, razem (netto) 72 279 67 521 48 063 59 688
  w tym nadpłata podatku dochodowego od osób prawnych 133 170 442 471
  w tym należności handlowe i pozostałe, wartość bilansowa 72 146 67 351 47 621 59 217
  Należności spółek Grupy Kapitałowej Mercator Medical S.A. ztytułu dostaw iusług nie są oprocentowane. Należności ztytułu dostaw i
  usług są ujmowane iwykazywane według kwot pierwotnie zafakturowanych zuwzględnieniem odpisów na wątpliwe należności. Odpis
  na należności wątpliwe szacowany jest wtedy, gdy ściągnięcie pełnej kwoty należności, zgodnie zpierwotnymi warunkami, przestało
  być prawdopodobne. Za wystąpienie prawdopodobieństwa nieosiągalności przyjmuje się m. in. nie zapłacenie należności wokresie
  przekraczającym 360 dni ponad określony termin płatności.
  22


  Grupa Kapitałowa Mercator Medical S.A.
  Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres dziewięciu miesięcy zakończony 30 września 2018 r.
  (wszystkie kwoty wyrażone są w tys. PLN o ile nie podano inaczej)
  Zmiana stanu odpisów aktualizujących należności krótkoterminowe z tytułu dostaw i usług
  okres 01.01.-
  30.09.2018r.
  okres 01.01.-
  30.06.2018r.
  okres 01.01.-
  31.12.2017r.
  okres 01.01.-
  30.09.2017r.
  Stan odpisów na początek okresu (807) (807) (889) (889)
  - Różnice z przeliczeń (9) (26) 61 40
  - Zwiększenie (114) (107) (48) (39)
  - Wykorzystanie - - 11 11
  - Rozwiązanie 18 4 58 56
  Stan odpisów na koniec okresu (912) (936) (807) (821)
  9. Pozostałe aktywa
  Rozliczenia międzyokresowe
  stan na dzień
  30.09.2018r.
  stan na dzień
  30.06.2018r.
  stan na dzień
  31.12.2017r.
  stan na dzień
  30.09.2017r.
  Czynne rozliczenia międzyokresowe, w tym: 124 120 163 132
  - Koszty doradztwa 18 11 26 -
  - Ubezpieczenia 99 101 132 126
  - Prenumerata 7 8 5 6
  Pozostałe rozliczenia międzyokresowe, w tym: 483 626 334 393
  - Koszty delegacji 58 40 21 50
  - Prowizje od kredytów 24 31 46 20
  - Koszty rekrutacji 29 36 3 4
  - Fundusz socjalny 25 50 - 18 - Podatek od nieruchomości 36 71 2 36
  - Inne usługi 149 173 72 53
  - Przygotowanie produkcji 136 141 151 161
  - Inne 26 84 39 51
  Rozliczenia międzyokresowe, razem 607 746 497 525
  10. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty
  stan na dzień
  30.09.2018r.
  stan na dzień
  30.06.2018r.
  stan na dzień
  31.12.2017r.
  stan na dzień
  30.09.2017r.
  - Środki pieniężne w kasie i banku 11 246 8 636 14 354 8 871
  - Inne środki pieniężne (depozyty krótkoterminowe) - 1 851 - -
  - Inne środki pieniężne (lokaty i środki pieniężne w drodze) - 1 373 6 435 1 457
  Środki pieniężne, razem 11 246 11 860 20 789 10 328
  23


  Grupa Kapitałowa Mercator Medical S.A.
  Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres dziewięciu miesięcy zakończony 30 września 2018 r.
  11. Wyemitowany kapitał akcyjny
  Na dzień 30.09.2018 r. na kapitał zakładowy składały się akcje z następujących emisji:
  Rodzaj
  akcji
  Liczba
  akcji
  Wartość serii/emisji wg
  wartości nominalnej Liczba głosów Sposób pokrycia
  kapitału Data rejestracji Prawo do dywidendy
  (od daty)
  imienne 487 100 487 100 zł 974 200 gotówka 21.02.1996 01.01.1996
  na okaziciela 12 900 12 900 zł 12 900 gotówka 21.02.1996 01.01.1996
  na okaziciela 1 500 000 1 500 000 zł 1 500 000 gotówka 15.09.2006 01.01.2006
  na okaziciela 160 850 160 850 zł 160 850 gotówka 07.07.2008 01.01.2008
  imienne 3 619 650 3 619 650 zł 7 239 300 gotówka 30.01.2012 01.01.2012
  na okaziciela 702 050 702 050 zł 702 050 gotówka 30.01.2012 01.01.2012
  na okaziciela 2 160 850 2 160 850 zł 2 160 850 gotówka 20.12.2013 01.01.2013
  na okaziciela 145 700 145 700 zł 145 700 gotówka 07.02.2017 01.01.2016
  na okaziciela 1 800 000 1 800 000 zł 1 800 000 gotówka 30.09.2016 01.01.2016
  Liczba akcji, razem 10 589 100
  Kapitał zakładowy, razem 10 589 100 zł
  Wartość nominalna jednej akcji (w zł) 1 zł
  Liczba głosów, razem 14 695 850
  Liczba akcji Udział w kapitale Liczba głosów Udział w ogólnej liczbie
  głosów Liczba akcji Udział w kapitale Liczba głosów Udział w ogólnej liczbie
  głosów
  5 744 159 54,25% 9 219 104 62,73% 5 744 159 54,25% 9 219 104 62,73%
  806 635 7,62% 1 438 440 9,79% 806 635 7,62% 1 438 440 9,79%
  Anabaza Ltd.
  Wiesław Żyznowski *
  *Uwzględniając również akcje będące wposiadaniu podmiotu kontrolowanego (Anabaza Ltd.) oraz osób, co do których istnieje domniemanie istnienia porozumienia, októrym mowa wart. 87 ust. 1
  pkt 5wzw. zart. 87 ust. 4ustawy oofercie publicznej iwarunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz ospółkach publicznych, Wiesław Żyznowski
  posiada bezpośrednio ipośrednio 6.587.162 akcje Emitenta, co stanowi ogółem 62,21% wkapitale zakładowym Emitenta, zapewniające ogółem 10.693.912 głosy, co stanowi ogółem 72,77% w
  ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu.
  "D1" 2 głosy na 1 akcję
  Na dzień przekazania niniejszego raportu okresowego Na dzień przekazania poprzedniego raportu okresowego
  "D2" brak
  "E" brak
  "F" brak
  "G" brak
  (wszystkie kwoty wyrażone są w tys. PLN o ile nie podano inaczej)
  Seria /
  emisja
  Rodzaj
  uprzywilejowania akcji
  "A1" 2 głosy na 1 akcję
  Wg wiedzy Emitenta, akcjonariuszami posiadającymi bezpośrednio lub pośrednio co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Mercator Medical S.A. są:
  "A2" brak
  "B" brak
  "C" brak
  24


  Grupa Kapitałowa Mercator Medical S.A.
  Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres dziewięciu miesięcy zakończony 30 września 2018 r.
  12. Rezerwy
  Stan na dzień
  1 stycznia 2017 roku Zwiększenia Wykorzystanie Rozwiązanie Różnice z
  przeliczenia
  Stan na dzień
  30 września 2017 roku
  Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 351 178 - - (25) 504
  Rezerwa na urlopy 419 90 (180) - (3) 326
  Inne rezerwy 125 157 (83) - (7) 192
  Rezerwy razem 895 425 (263) - (35) 1 022
  Stan na dzień
  1 stycznia 2017 roku Zwiększenia Wykorzystanie Rozwiązanie Różnice z
  przeliczenia
  Stan na dzień
  31 grudnia 2017 roku
  Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 351 46 - - (32) 365
  Rezerwa na urlopy 419 222 (183) - (37) 421
  Inne rezerwy 125 54 (83) - (3) 93
  Rezerwy razem 895 322 (266) - (72) 879
  Stan na dzień
  1 stycznia 2018 roku Zwiększenia Wykorzystanie Rozwiązanie Różnice z
  przeliczenia
  Stan na dzień
  30 czerwca 2018 roku
  Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 365 32 (14) - 17 400
  Rezerwa na urlopy 421 112 (92) - 16 457
  Inne rezerwy 93 102 (23) - - 172
  Rezerwy razem 879 246 (129) - 33 1 029
  Stan na dzień
  1 stycznia 2018 roku Zwiększenia Wykorzystanie Rozwiązanie Różnice z
  przeliczenia
  Stan na dzień
  30 września 2018 roku
  Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 365 48 (13) - 13 413
  Rezerwa na urlopy 421 157 (181) - 12 409
  Inne rezerwy 93 125 (49) - - 169
  Rezerwy razem 879 330 (243) - 25 991
  (wszystkie kwoty wyrażone są w tys. PLN o ile nie podano inaczej)
  25


  Grupa Kapitałowa Mercator Medical S.A.
  Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres dziewięciu miesięcy zakończony 30 września 2018 r.
  Rezerwy
  stan na dzień
  30.09.2018r.
  stan na dzień
  30.06.2018r.
  stan na dzień
  31.12.2017r.
  stan na dzień
  30.09.2017r.
  Długoterminowe rezerwy 426 408 363 496
  Krótkoterminowe rezerwy 565 621 516 526
  Rezerwy, razem 991 1 029 879 1 022
  13. Zobowiązania długoterminowe
  stan na dzień
  30.09.2018r.
  stan na dzień
  30.06.2018r.
  stan na dzień
  31.12.2017r.
  stan na dzień
  30.09.2017r.
  Wobec jednostek pozostałych 96 146 89 330 60 259 42 441
  Zobowiązania finansowe:
  - z tytułu leasingu finansowego 605 544 634 809
  - kredyty i pożyczki 95 541 88 786 59 625 41 632
  Zobowiązania długoterminowe, razem 96 146 89 330 60 259 42 441
  14. Zobowiązania krótkoterminowe
  stan na dzień
  30.09.2018r.
  stan na dzień
  30.06.2018r.
  stan na dzień
  31.12.2017r.
  stan na dzień
  30.09.2017r.
  Wobec jednostek powiązanych 6 - 15 5
  - z tytułu dostaw i usług 6 - 15 5
  Wobec pozostałych jednostek 135 788 114 480 102 729 89 100
  - kredyty i pożyczki 48 261 47 851 29 018 31 986
  - inne zobowiązania finansowe (w tym opłaty leasingowe) 719 640 710 833
  - z tytułu wyceny kontraktu forward - - 349 -
  - z tytułu dostaw i usług 73 751 53 319 67 388 52 405
  - zaliczki otrzymane na dostawy 1 481 1 204 568 507
  - z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń 2 551 3 021 1 771 2 366
  - w tym z tytułu podatku dochodowego od osób prawnyh 376 795 255 64
  - z tytułu wynagrodzeń 1 441 1 649 1 103 562
  - z tytułu zakupu środków trwałych 7 554 6 561 1 692 -
  - inne 30 235 130 441
  Zobowiązania krótkoterminowe, razem 135 794 114 480 102 744 89 105
  w tym zobowiązania z tytułu podatku dochodowego 376 795 255 64
  w tym zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe 135 418 113 685 102 489 89 041
  Zobowiązania finansowe wyceniane w wartości godziwej stan na dzień
  30.09.2018r.
  stan na dzień
  30.06.2018r.
  stan na dzień
  31.12.2017r.
  stan na dzień
  30.09.2017r.
  Kontrakty forward (poziom 2)* 21 174 (349) 231
  *wartość ujemna oznacza zobowiązanie z tytułu wyceny, wartość dodatnia oznacza należność z tytułu wyceny
  (wszystkie kwoty wyrażone są w tys. PLN o ile nie podano inaczej)
  26


  Grupa Kapitałowa Mercator Medical S.A.
  Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres dziewięciu miesięcy zakończony 30 września 2018 r.
  (wszystkie kwoty wyrażone są w tys. PLN o ile nie podano inaczej)
  15. Rozliczenia międzyokresowe
  stan na dzień
  30.09.2018r.
  stan na dzień
  30.06.2018r.
  stan na dzień
  31.12.2017r.
  stan na dzień
  30.09.2017r.
  Przychody przyszłych okresów stanowiące wartość netto
  sfinansowanych ze środków ZFRON środków trwałych 216 226 245 256
  Przychody przyszłych okresów wynikające z wystawionych
  faktur zaliczkowych sprzedaży 11 49 38 76
  Rozliczenia międzyokresowe kosztów premii 417 564 300 375
  Rozliczenia międzyokresowe kosztów wysyłki towaru 475 452 251 236
  Pozostałe rozliczenia międzyokresowe 37 575 1 118 867
  1 156 1 866 1 952 1 810
  stan na dzień
  30.09.2018r.
  stan na dzień
  30.06.2018r.
  stan na dzień
  31.12.2017r.
  stan na dzień
  30.09.2017r.
  Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 194 186 206 216
  Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 962 1 680 1 746 1 594
  Rozliczenia międzyokresowe, razem 1 156 1 866 1 952 1 810
  16. Zobowiązania warunkowe
  W okresie od 14 listopada 2017 roku do 12 lutego 2018 roku Naczelnik Małopolskiego Urzędu Celno-Skarbowego wKrakowie
  przeprowadził kontrolę w Jednostce Dominującej Grupy w zakresie opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych
  dochodów Jednostki Dominującej osiągniętych w 2015 i w 2016 roku.
  W protokole kontroli zostało zakwestionowane prawo do uznania jako koszty uzyskania przychodu, poniesionych w2015 iw2016 roku
  kosztów z tytułu opłat licencyjnych i opłat za sporządzenie wyceny znaków towarowych.
  Kwota potencjalnej zaległości podatkowej wynosi 1 038 tys. zł.
  Zarząd Mercator Medical S.A. nie zgadza się ze stanowiskiem organu kontrolującego, uzasadnienie wprotokole zwyniku kontroli jest
  ogólnikowe i opiera się głównie na subiektywnej ocenie nieracjonalności działania Spółki.
  W dniu 26 lipca 2018 roku Spółka otrzymała informację o przekształceniu kontroli w postępowanie podatkowe.
  W dniu 4października 2018 roku Spółka odebrała protokoły zbadania ksiąg za kontrolowane lata 2015-2016, wktórych organ
  kontrolujący podtrzymał swoje poprzednie stanowisko. W dniu 18 października 2018 roku Spółka przekazała zastrzeżenia do
  protokołów z badania ksiąg.
  27


  Grupa Kapitałowa Mercator Medical S.A.
  Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres dziewięciu miesięcy zakończony 30 września 2018 r.
  17. Zobowiązania z tytułu kredytów
  Kredytodawca Rodzaj finansowania
  Wartość limitu
  wynikającego z
  umowy (w tys.)
  Saldo kredytu na
  30 września
  2018 roku (w tys.)
  Waluta Oprocentowanie Data uruchomienia
  linii
  Termin
  zapadalności
  Rodzaj
  zabezpieczenia
  mBank S.A. Kredyt w rachunku bieżącym 1 000 177 PLN Wibor O/N + marża banku 2014.09.16 2019.11.06
  mBank S.A. Kredyt obrotowy 16 000 16 000 PLN Wibor 1M + marża banku 2014.09.15 2019.11.06
  mBank S.A. Limit na akredytywy 3 000 1 912 PLN - 2015.11.06 2019.11.06
  ING Bank Śląski S.A. Kredyt inwestycyjny 200 122 PLN Wibor 1M + marża banku 2016.10.04 2021.08.31 2
  PKO Bank Polski S.A. Kredyt inwestycyjny 2 450 1 487 PLN Wibor 1M + marża banku 2018.03.12 2020.03.31 3
  PKO Bank Polski S.A. Kredyt w rachunku bieżącym 16 000 13 329 PLN Wibor 1M + marża banku 2018.03.12 2021.03.11
  PKO Bank Polski S.A. Limit na akredytywy 25 000 18 978 PLN Libor 1M + marża banku 2018.03.12 2021.03.11
  PKO Bank Polski S.A. Kredyt inwestycyjny 1 628 1 628 PLN Wibor 1M + marża banku 2018.07.31 2025.07.30 5
  Kredytodawca Rodzaj finansowania
  Wartość limitu
  wynikającego z
  umowy (w tys.)
  Saldo kredytu na
  30 września
  2018 roku (w tys.)
  Waluta Oprocentowanie Data uruchomienia
  linii
  Termin
  zapadalności
  Rodzaj
  zabezpieczenia
  Kredyt w rachunku bieżącym 310 000 254 836 THB MLR + marża banku 2011.03.01 -
  Kredyt inwestycyjny 3 305 1 053 USD Libor 3M+marża banku 2011.03.01 2019.08.31
  Kredyt inwestycyjny 270 200 270 067 THB MLR + marża banku 2017.03.30 2025.09.30
  Kredyt inwestycyjny 10 850 10 850 USD Libor 3M+marża banku 2017.03.30 2025.09.30
  Kredyt inwestycyjny 95 000 29 099 THB MLR + marża banku 2018.09.30 2026.02.28
  Kredyt inwestycyjny 1 100 0 USD Libor 3M+ marża banku 2018.09.30 2026.03.31
  (wszystkie kwoty wyrażone są w tys. PLN o ile nie podano inaczej)
  KREDYTY BANKOWE MERCATOR MEDICAL S.A.
  1
  4
  6
  7
  KREDYTY BANKOWE MERCATOR MEDICAL (THAILAND) Ltd.
  CIMB THAI BANK PUBLIC
  COMPANY LIMITED
  28


  Grupa Kapitałowa Mercator Medical S.A.
  Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres dziewięciu miesięcy zakończony 30 września 2018 r.
  (wszystkie kwoty wyrażone są w tys. PLN o ile nie podano inaczej)
  Kredytodawca Rodzaj finansowania
  Wartość limitu
  wynikającego z
  umowy (w tys.)
  Saldo kredytu na
  30 września
  2018 roku (w tys.)
  Waluta Oprocentowanie Data uruchomienia
  linii
  Termin
  zapadalności
  Rodzaj
  zabezpieczenia
  Bank BGŻ BNP Paribas S.A. Kredyt inwestycyjny 3 300 2 540 PLN Wibor 1M + marża banku 2016.12.30 2021.08.31 8
  Zabezpieczenia
  1. Weksel własny in blanco, oświadczenie o poddaniu się egzekucji w formie aktu notarialnego w trybie art. 777 par 1 Kodeksu postępowania cywilnego do kwoty 30 mln zł, cesja globalna należności 1 mln
  zł, zastaw rejestrowy na zapasach do kwoty 20 mln zł, cesja praw z umowy ubezpieczenia, poręczenie wg prawa cywilnego firmy Trino Sp. z o.o. na kwotę 20 mln zł wraz z pełnomocnictwem do rachunku.
  2. Zastaw rejestrowy na 4-ch wózkach widłowych, weksel własny in blanco, cesja praw z polisy ubezpieczeniowej .
  8. Hipoteka umowna do kwoty 4,9 mln zł, weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową, cesja praw z polisy ubezpieczeniowej nieruchomości, cesja praw z polisy ubezpieczeniowej ryzyk budowlanych,
  poręczenie cywilne Mercator Medical S.A., podporządkowanie pożyczek udzielonych przez Mercator Medical S.A.
  KREDYTY BANKOWE MERCATOR OPERO Sp. z o.o.
  7. Hipoteka na nieruchomościach należących do Mercator Medical (Thailand) Ltd., zastaw na należących do niej maszynach, sprzęcie i wyposażeniu.
  3. Hipoteka umowna łączna do kwoty 65,2 mln zł ustanowiona na prawach własności nieruchomości przysługujących Mercator Medical S.A., przelew wierzytelności pieniężnej z umowy ubezpieczenia
  nieruchomości, poręczenie na zasadach ogólnych udzielone przez Trino Sp. z o.o. do kwoty 3,7 mln zł do 31 marca 2022 roku, weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową.
  4. Hipoteka umowna łączna do kwoty 65,2 mln zł ustanowiona na prawach własności nieruchomości przysługujących Mercator Medical S.A., przelew wierzytelności pieniężnej z umowy ubezpieczenia
  nieruchomości, przelew wierzytelności pieniężnej z umowy ubezpieczenia towarów w trakcie transportu morskiego, przelew wierzytelności do kwoty 11 mln zł, poręczenie na zasadach ogólnych udzielone
  przez Trino sp. z o.o. do kwoty 61,5 mln zł do 11 marca 2023 roku, weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową.
  6. Hipoteka na nieruchomościach należących do Mercator Medical (Thailand) Ltd., zastaw na należących do niej maszynach, sprzęcie i wyposażeniu oraz gwarancja osób fizycznych.
  5. Hipoteka umowna do kwoty 2,5 mln zł ustanowiona na prawie własności nieruchmości, przelew wierzytelności pieniężnych z umowy ubezpieczenia nieruchomości, weksle in blanco wraz z deklaracją
  wekslową.
  29


  Grupa Kapitałowa Mercator Medical S.A.
  Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres dziewięciu miesięcy zakończony 30 września 2018 r.
  II.
  18. Struktura przychodów ze sprzedaży produktów i usług
  okres 01.01.-
  30.09.2018r.
  okres 01.07.-
  30.09.2018r.
  okres 01.01.-
  30.09.2017r.
  okres 01.07.-
  30.09.2017r.
  Struktura terytorialna
  - Rynek krajowy 41 545 14 734 34 267 9 120
  - Rynek zagraniczny 85 554 43 155 31 170 13 550
  Przychody ze sprzedaży produktów i usług, razem 127 099 57 889 65 437 22 670
  19. Struktura przychodów ze sprzedaży towarów i materiałów
  okres 01.01.-
  30.09.2018r.
  okres 01.07.-
  30.09.2018r.
  okres 01.01.-
  30.09.2017r.
  okres 01.07.-
  30.09.2017r.
  Struktura terytorialna:
  - Rynek krajowy 129 150 41 976 125 067 40 267
  - Rynek zagraniczny 32 453 11 423 34 492 13 516
  Przychody ze sprzedaży produktów i usług, razem 161 603 53 399 159 559 53 783
  20. Wynik na działalności operacyjnej w układzie kalkulacyjnym
  okres 01.01.-
  30.09.2018r.
  okres 01.07.-
  30.09.2018r.
  okres 01.01.-
  30.09.2017r.
  okres 01.07.-
  30.09.2017r.
  Przychody netto ze sprzedaży produktów i usług 127 099 57 889 65 437 22 670
  Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 161 603 53 399 159 559 53 783
  Koszt wytworzenia sprzedanych produktów (113 873) (51 405) (63 619) (21 532)
  Wartość sprzedanych towarów i materiałów (124 461) (43 077) (128 877) (43 658)
  Zysk (strata) na sprzedaży brutto 50 368 16 806 32 500 11 263
  Koszty sprzedaży (26 986) (10 027) (21 877) (7 121)
  Koszty ogólnego zarządu (10 717) (3 428) (7 430) (2 451)
  Zysk (strata) na sprzedaży netto 12 665 3 351 3 193 1 691
  Pozostałe przychody operacyjne 1 033 319 1 314 553
  Pozostałe koszty operacyjne (692) (133) (865) (422)
  Zysk (strata) z działalności operacyjnej 13 006 3 537 3 642 1 822
  21. Pozostałe przychody operacyjne
  okres 01.01.-
  30.09.2018r.
  okres 01.07.-
  30.09.2018r.
  okres 01.01.-
  30.09.2017r.
  okres 01.07.-
  30.09.2017r.
  Zysk na sprzedaży rzeczowych aktywów trwałych - - 24 (2)
  Rozwiązanie odpisów aktualizujących: 470 41 59 15
  - należności 18 16 59 15
  - zapasy 452 25 - -
  Rozwiązanie rezerwy - - - -
  Pozostałe przychody operacyjne, w tym: 563 278 1 231 540
  - zwrot kosztów zastępstwa procesowego 45 27 240 82
  - dofinansowanie do wynagrodzeń z PFRON 13 1 28 10
  - dofinansowanie kosztów amortyzacji ZFRON 30 10 30 10
  - nadwyżki inwentaryzacyjne 25 25 - -
  - odszkodowania za szkody komunikacyjne 67 42 83 50
  - pozostałe odszkodowania 66 62 259 117
  - sprzedaż odpadów 163 41 179 33
  - inne 154 70 412 238
  Pozostałe przychody operacyjne, razem 1 033 319 1 314 553
  (wszystkie kwoty wyrażone są w tys. PLN o ile nie podano inaczej)
  Noty objaśniające do kwartalnego skróconego skonsolidowanego sprawozdania z całkowitych
  dochodów
  30


  Grupa Kapitałowa Mercator Medical S.A.
  Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres dziewięciu miesięcy zakończony 30 września 2018 r.
  (wszystkie kwoty wyrażone są w tys. PLN o ile nie podano inaczej)
  22. Pozostałe koszty operacyjne
  okres 01.01.-
  30.09.2018r.
  okres 01.07.-
  30.09.2018r.
  okres 01.01.-
  30.09.2017r.
  okres 01.07.-
  30.09.2017r.
  Strata na sprzedaży rzeczowych aktywów trwałych - - - -
  Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych (186) 13 (177) (23)
  - odpisy aktualizujące należności (114) (7) (39) 3
  - odpisy aktualizujące zapasy (72) 20 (112) -
  - odpisy aktualizujące aktywa - - (26) (26)
  Darowizny (7) - - -
  Inne koszty operacyjne (499) (146) (688) (399)
  - koszty sądowe i zastępstwa procesowego (68) (58) (96) (38)
  - koszty związane z reklamacjami (243) - (87) (87)
  - naprawy powypadkowe samochodów (79) (32) (77) (48)
  - kary, sankcje (49) (43) (115) -
  - inne (60) (13) (313) (226)
  Pozostałe koszty operacyjne, razem (692) (133) (865) (422)
  23. Przychody finansowe
  okres 01.01.-
  30.09.2018r.
  okres 01.07.-
  30.09.2018r.
  okres 01.01.-
  30.09.2017r.
  okres 01.07.-
  30.09.2017r.
  Odsetki od środków na rachunkach bankowych 13 - 37 12
  Dodatnie różnice kursowe - - 1 735 327
  Pozostałe przychody finansowe 415 (126) 253 217
  - otrzymane odsetki od należności 45 27 59 23
  - wycena kontraktów forward 370 (153) 194 194
  Przychody finansowe, razem 428 (126) 2 025 556
  24. Koszty finansowe
  okres 01.01.-
  30.09.2018r.
  okres 01.07.-
  30.09.2018r.
  okres 01.01.-
  30.09.2017r.
  okres 01.07.-
  30.09.2017r.
  Odsetki od pozostałych jednostek (3 579) (1 592) (1 297) (530)
  - od kredytów i pożyczek (3 433) (1 485) (1 256) (512)
  - pozostałe (146) (107) (41) (18)
  Ujemne różnice kursowe (1 646) 275 - -
  Pozostałe koszty finansowe (550) (105) (419) 245
  - wycena instrumentów finansowych - - - 420
  - prowizje od kredytów (128) (20) (67) (34)
  - pozostałe koszty bankowe (422) (85) (352) (141)
  Koszty finansowe, razem (5 775) (1 422) (1 716) (285)
  31


  Grupa Kapitałowa Mercator Medical S.A.
  Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres dziewięciu miesięcy zakończony 30 września 2018 r.
  (wszystkie kwoty wyrażone są w tys. PLN o ile nie podano inaczej)
  25. Podatek dochodowy
  okres 01.01.-
  30.09.2018r.
  okres 01.01.-
  30.06.2018r.
  okres 01.01.-
  31.12.2017r.
  okres 01.01.-
  30.09.2017r.
  Bieżący podatek dochodowy: (1 445) (1 431) (1 744) (1 241)
  - bieżące obciążenie podatkoweBieżące obciążenie podatkowe (1 445) (1 431) (1 744) (1 241)
  Odroczony podatek dochodowy ujęty w wyniku finansowym: 877 1 184 1 122 657
  Zmiana wartości aktywa z tytułu podatku odroczonego w
  okresie 808 1 077 1 351 1 092
  Zmiana wartości rezerwy z tytułu podatku odroczonego w
  okresie 149 180 (265) (450)
  Różnice kursowe z przeliczeń (80) (73) 36 15
  Podatek dochodowy ujęty w wyniku finansowym, razem (568) (247) (622) (584)
  - - - -
  26. Zysk na akcję - wartość akcji
  Liczba akcji stosowana jako mianownik wzoru do wyliczenia zysku na jedną akcję
  okres 01.01.-
  30.09.2018r.
  okres 01.07.-
  30.09.2018r.
  okres 01.01.-
  30.09.2017r.
  okres 01.07.-
  30.09.2017r.
  Liczba akcji na początek okresu (w sztukach) 10 589 100 10 589 100 10 589 100 10 589 100
  Liczba akcji na koniec okresu (w sztukach) 10 589 100 10 589 100 10 589 100 10 589 100
  10 589 100 10 589 100 10 589 100 10 589 100
  - - - -
  10 589 100 10 589 100 10 589 100 10 589 100
  Wyliczenie zysku na jedną akcję okres 01.01.-
  30.09.2018r.
  okres 01.07.-
  30.09.2018r.
  okres 01.01.-
  30.09.2017r.
  okres 01.07.-
  30.09.2017r.
  Działalność kontynuowana
  Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej
  przypadający akcjonariuszom Jednostki Dominującej 7 282 1 736 3 030 2 165
  Podstawowy zysk (strata) na akcję (PLN) 0,69 0,16 0,29 0,20
  Rozwodniony zysk (strata) na akcję (PLN) 0,69 0,16 0,29 0,20
  Odroczony podatek dochodowy ujęty w innych
  Średnia ważona liczba akcji wykazana dla potrzeb
  wyliczenia wartości podstawowego zysku na jedną akcję
  (w sztukach)
  Efekt rozwodnienia liczby akcji zwykłych ( w sztukach)
  Średnia ważona liczba akcji zwykłych wykazana dla
  potrzeb wyliczenia wartości rozwodnionego zysku na
  jedną akcję (w sztukach)
  32


  Grupa Kapitałowa Mercator Medical S.A.
  Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres dziewięciu miesięcy zakończony 30 września 2018 r.
  III. Pozostałe noty objaśniające
  27. Informacje o transakcjach z podmiotami powiązanymi
  W okresie sprawozdawczym nie zawarto z podmiotami powiązanymi transakcji na warunkach innych niż rynkowe.
  28.
  Przed zmianą Po zmianie
  okres 01.01.-
  30.09.2017r.
  Zmiana w
  prezentacji
  okres 01.01.-
  30.09.2017r.
  Przychody netto ze sprzedaży produktów i usług 54 494 10 943 65 437
  Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 170 502 (10 943) 159 559
  SUMA 224 996 - 224 996
  Zmiana stanu produktów 9 957 (10 906) (949)
  Wartość sprzedanych towarów i materiałów (139 783) 10 906 (128 877)
  SUMA (129 826) - (129 826)
  Nota 18 Przed zmianą Po zmianie
  Struktura przychodów ze sprzedaży produktów i usług okres 01.01.-
  30.09.2017r.
  Zmiana w
  prezentacji
  okres 01.01.-
  30.09.2017r.
  Struktura terytorialna- Rynek krajowy 25 364 8 903 34 267 - Rynek zagraniczny 29 130 2 040 31 170
  Przychody ze sprzedaży produktów i usług, razem 54 494 10 943 65 437
  Nota 19 Przed zmianą Po zmianie
  Struktura przychodów ze sprzedaży towarów i materiałów okres 01.01.-
  30.09.2017r.
  Zmiana w
  prezentacji
  okres 01.01.-
  30.09.2017r.
  Struktura terytorialna:- Rynek krajowy 133 970 (8 903) 125 067 - Rynek zagraniczny 36 532 (2 040) 34 492
  Przychody ze sprzedaży produktów i usług, razem 170 502 (10 943) 159 559
  (wszystkie kwoty wyrażone są w tys. PLN o ile nie podano inaczej)
  Porównywalność sprawozdań finansowych i zdarzenia po dacie bilansu
  Porównywalność sprawozdań finansowych
  Kwartalne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres dziewięciu miesięcy zakończony 30 września 2018 roku
  zostało sporządzone według tych samych zasad jakie były stosowane do sporządzenia sprawozdania za rok zakończony 31 grudnia
  2017 roku.
  W danych porównywalnych tj. w skróconym skonsolidowanym sprawozdaniu z całkowitych dochodów za okres od
  1stycznia 2017 roku do 30 września 2017 roku zmieniona została prezentacja dotycząca przychodów ikosztów zdziałalności
  operacyjnej .
  Poniższa tabela przedstawia zakres zmian.
  W związku z wprowadzonymi zmianami w sprawozdaniu z całkowitych dochodów zaprezentowano również skorygowane ujęcie
  struktury przychodów ze sprzedaży produktów i usług (Nota 23), skorygowane ujęcie struktury przychodów ze sprzedaży towarów i
  materiałów (Nota 24), skorygowaną notę dotyczacą wyniku z działalności operacyjnej w układzie kalkulacyjnym (Nota 25) oraz
  skorygowaną notę dotyczącą wartości bilansowej zapasów (Nota 7)
  Poniższe tabele przedstawiają zakres zmian.
  33


  Grupa Kapitałowa Mercator Medical S.A.
  Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres dziewięciu miesięcy zakończony 30 września 2018 r.
  (wszystkie kwoty wyrażone są w tys. PLN o ile nie podano inaczej)
  Nota 20 Przed zmianą Po zmianie
  Wynik na działalności operacyjnej w układzie kalkulacyjnym okres 01.01.-
  30.09.2017r.
  Zmiana w
  prezentacji
  okres 01.01.-
  30.09.2017r.
  Przychody netto ze sprzedaży produktów i usług 54 494 10 943 65 437
  Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 170 502 (10 943) 159 559
  Koszt wytworzenia sprzedanych produktów (52 713) (10 906) (63 619)
  Wartość sprzedanych towarów i materiałów (139 783) 10 906 (128 877)
  Zysk (strata) na sprzedaży brutto 32 500 - 32 500
  Koszty sprzedaży (18 632) (3 245) (21 877)
  Koszty ogólnego zarządu (10 875) 3 445 (7 430)
  Zysk (strata) na sprzedaży netto (29 507) 200 (29 307)
  Pozostałe przychody operacyjne 1 314 - 1 314
  Pozostałe koszty operacyjne (865) - (865)
  Zysk (strata) z działalności operacyjnej 449 - 449
  Nota 7 Przed zmianą Po zmianie
  Zapasy stan na dzień
  31.12.2017r.
  Zmiana w
  prezentacji
  stan na dzień
  31.12.2017r.
  Materiały 4 411 - 4 411
  Półprodukty i produkty w toku 478 - 478
  Produkty gotowe 6 232 1 701 7 933
  Towary 63 394 (1 701) 61 693
  Zapasy ogółem brutto 74 515 - 74 515
  Nota 7 Przed zmianą Po zmianie
  Zapasy stan na dzień
  30.09.2017r.
  Zmiana w
  prezentacji
  stan na dzień
  30.09.2017r.
  Materiały 3 469 - 3 469
  Półprodukty i produkty w toku 463 - 463
  Produkty gotowe 5 931 (246) 5 685
  Towary 57 236 246 57 482
  Zapasy ogółem brutto 67 099 - 67 099
  Przed zmianą Po zmianie
  okres 01.01.-
  30.09.2017r.
  Zmiana w
  prezentacji
  okres 01.01.-
  30.09.2017r.
  Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych zwyjątkiem pożyczek i
  kredytów
  21 961 (1 574) 20 387
  Inne korekty (5 210) 1 574 (3 636)
  SUMA 16 751 - 16 751
  Zdarzenia po dacie bilansu
  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  Wiesław Żyznowski Leszek Michnowski Witold Kruszewski Monika Durakiewicz
  Prezes Zarządu Wiceprezes Zarządu Członek Zarządu Członek Zarządu
  Kraków, 15 listopada 2018 r.
  Po dniu bilansowym nastąpiły zdarzenia związane z postępowaniem podatkowym opisane w nocie 16 "Zobowiązania warunkowe".
  Poza zdarzeniami ujętymi w niniejszym sprawozdaniu, nie wystąpiły istotne zdarzenia po dniu bilansowym, które wymagałyby ujęcia
  lub ujawnienia w sprawozdaniu za okres dziewięciu miesięcy zakończony dnia 30 września 2018 roku.
  . . . . . . . . . . . . . . .
  Agnieszka Dziewulska
  Sporządzający
  W danych porównywalnych tj. w skróconym skonsolidowanym sprawozdaniu z przepływów pieniężnych za okres
  od 1stycznia 2017 roku do 30 września 2017 roku zmieniona została prezentacja wczęści dotyczącej działalności operacyjnej.
  Poniższa tabela przedstawia zakres zmian.
  34


  Treść w podglądzie może zawierać błędy powstałe podczas konwersji plików pdf.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

Rozmowa z Mateuszem Zawadzkim - Prezesem Zarządu Ultimate Games

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Mercator Medical SA
ISIN:PLMRCTR00015
NIP:6771036424
EKD: 46.46 sprzedaż hurtowa wyrobów farmaceutycznych i medycznych
Adres: ul. Heleny Modrzejewskiej 30 31-327 Kraków
Telefon:+48 12 6655400
www:www.mercatormedical.eu
Kalendarium raportów
2019-09-16Raport półroczny
2019-11-18Raport za III kwartał
2019-09-16Raport półroczny
Komentarze o spółce MERCATOR MEDICAL
2019-05-20 19-05-20
tuInwestor
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649