Raport.

MENNICA SKARBOWA SA (4/2018) Korekta raportu okresowego nr 3/2018

Zarząd Mennicy Skarbowej S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”, „Emitent”) wskazuje, iż doszło do oczywistej omyłki zawartej w raporcie skonsolidowanym za IV kwartał 2017 r., przekazanym raportem okresowym nr 3/2018 w dniu 14 lutego 2018 r. w zakresie pozycji A.IV. skonsolidowanego rachunku zysków i strat (Tabela 2.).
Emitent wskazuje, iż poprawne dane to:
A.IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów za IV kwartał 2017: 48 093 366
Przed korektą wskazano dane:
A.IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów za IV kwartał 2017: 47 093 366
Jednocześnie Emitent podkreśla, że w wyniku korekty przedstawione wartości przychodów netto ze sprzedaży, zysku netto oraz sumy bilansowej nie zmieniły się.
W związku z powyższym Emitent w załączeniu przekazuje skorygowany Skonsolidowany raport za IV kwartał 2017 roku.
Pozostała treść raportu okresowego nr 3/2018 pozostaje bez zmian.
Podstawa Prawna: § 5 ust. 1 pkt. 1) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Lista plików:

 • Załącznik nr: 1

  Pobierz plik

  Skonsolidowany raport kwartalny Grupy Kapitałowej
  MENNICA SKARBOWA S.A.
  za I V kwartał 201 7 roku obejmujący okres
  od 1 października do 3 1 grudnia 201 7 roku
  Warszawa, 14 lutego 201 8 roku


  Skonsolidowany raport kwartalny za IV kwartał 2017 r.
  2
  SPIS TREŚCI
  PODSTAWOWE DANE O EM ITENCIE ................................ ................................ ................................ ................. 3
  DANE REJESTROWE EMITENTA ................................ ................................ ................................ ................................ ... 3
  PRZE DMIOT DZIAŁALNOŚCI EMITENTA ................................ ................................ ................................ .......................... 4
  WŁADZE EMITENTA ................................ ................................ ................................ ................................ ................. 5
  Rada Nadzorcza Emitenta ................................ ................................ ................................ ............................. 5
  Zarząd Emitenta ................................ ................................ ................................ ................................ ............ 5
  PODSTAWOWE DANE O SP ÓŁCE ZALEŻNEJ ................................ ................................ ................................ ....... 6
  DANE REJESTROWE SPÓŁKI ZALEŻNEJ ................................ ................................ ................................ ........................... 6
  PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚC I SPÓŁKI ZALEŻNEJ ................................ ................................ ................................ ................. 6
  WŁADZE SPÓŁKI ZALEŻNEJ ................................ ................................ ................................ ................................ ......... 6
  STRUKTURA UDZIAŁOWCÓW SPÓŁKI ZALEŻNEJ ................................ ................................ ................................ ............... 7
  SKONSOLIDOWANY RAPOR T KWARTALNY ................................ ................................ ................................ ....... 7
  WYBRANE SKONSOLIDOWANE DANE FINANSOWE ZA IV KWARTAŁ 2017 R. ORAZ DANE PORÓWNAWC ZE ZA IV KWARTAŁ 2016
  R. ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ ......... 7
  KOMENTARZ ZARZĄDU EMITENTA NA TEMAT CZY NNIKÓW I ZDARZEŃ , KTÓRE MIAŁY WPŁYW N A OSIĄGNIĘTE WYNIKI FINANSOWE
  GRUPY KAPITAŁOWEJ ................................ ................................ ................................ ................................ ....... 10
  INFORMACJA ZARZĄDU EMITENTA NA TEMAT AKT YWNOŚCI , JAKĄ W OKRESIE OBJĘ TYM RAPORTEM EMITENT PODEJMOWAŁ W
  OBSZARZE ROZWOJU PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI , W SZCZEGÓLNOŚCI POP RZEZ DZIAŁANIA NASTA WIONE NA WPROWADZENI E
  ROZWIĄZAŃ INNOWACYJN YCH W PRZEDSIĘBIORSTWIE . ................................ ................................ ................................ . 12
  JEDNOSTKI WCHODZĄCE W SKŁAD GRUPY KAPITAŁOWEJ EMITENTA NA OSTATNI D ZIEŃ OKRESU OBJĘTEGO RAPORTEM .............. 13
  INFORMACJA O STR UKTURZE AKCJONARIATU EMITENTA , ZE WSKAZANIEM AKCJO NARIUSZY POSIADAJĄCY CH, NA DZIEŃ
  SPORZĄDZENIA RAPORTU , CO NAJMNIEJ 5% GŁOSÓW NA WALNYM ZGROMADZENIU ................................ .......................... 13
  INFORMACJE DOTYCZĄCE LICZBY OSÓB ZATRUDNI ONYCH PRZEZ GRUPĘ KAPITAŁOWĄ ................................ .................... 13
  INFORMACJE DOTYCZĄCE INFORMACJI PRZEKAZANYCH W RAPOR CIE ................................ ........................... 13
  SPIS TABEL ................................ ................................ ................................ ................................ ..................... 14  Skonsolidowany raport kwartalny za IV kwartał 2017 r.
  3
  Informacje przyjęte podczas sporządzania danych finansowych
  zamieszczonych w skonsolidowanym raporcie kwartalnym
  Dane finansowe obejmują ce okres od 1 października 201 7 r. do 3 1 grudnia 201 7 r. zostały
  sporządzone w oparciu o przyjętą politykę rachunkowości Emitenta, a w szczególności zgodnie
  z zasadami rachunkowoś ci, przedstawiony mi w Ustawie o Rachunkowoś ci.
  W niniejszym raporcie przedstawi ono również dan e porówn ywalne obejmując e IV kw arta ł 201 6 r.
  Dane finansowe przedstawione w niniejszym raporcie kwartalnym nie były badane przez Biegłego
  Rewidenta. Dane finansowe są wyrażone w walucie polskiej (PLN).
  Rokiem obrotowym Grupy Kapi tałowej jest rok kalendarzowy.
  P O D S T A W O W E D A N E O E M I T E N C I E
  D A N E R E J E S T R O W E E M I T E N T A
  Na zwa (firma): Mennica Skarbowa Spółka Akcyjna
  Siedziba: Warszawa
  Kraj: Polska
  Adres: 00 -013 Warszawa, ul. Jasna 1
  Telefon: 48 22 188 11 66
  Fax: 48 22 188 11 67
  Email: [email protected]
  Adres strony internetowej: www2.mennicaskarbowa.pl
  REGON 142951136
  NIP: 701 -03 -07 -347
  Numer KRS: 0000391546
  Oznaczenie Sądu: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział
  Gospodarczy KRS  Skonsolidowany raport kwartalny za IV kwartał 2017 r.
  4
  P R Z E D M I O T D Z I A Ł A L N O Ś CI E M I T E N T A
  Mennica Skarbowa S.A. to jeden z największych sprzedawców złota inwestycyjnego oraz innych
  metali szlachetnych na polskim rynku. Zajmuje się obrotem (sprzedażą i skupem) oraz
  przechowywaniem produktów inwestycyjnych, takich jak złoto, srebro i diamenty oraz doradztwem
  w zakresie dywersyfikacji portfela inwestycyjnego. Emitent prowadzi również sprzedaż oraz skup
  biżuterii.
  Spółka od początku stawia wyłącznie na produkty najwyższej jakości , minimalizując tym samym
  ryzyko gospodarcze . Oferowane za jej pośrednictwem sztabki i monety pochodzą z najsłynniejszych
  mennic świata, zrzeszonych w London Bullion Market Association (LBMA). Znajdujące się w ofercie
  Mennicy Skarbowej S.A. diamenty posiadają certyfikaty najbardziej cenionych instytutów
  gemmologicznych świata, jak GIA, HRD czy IGI.
  Spółka może poszczycić się licznymi nagrodami i wyróżnieniami, w tym przyznawanymi przez Puls
  Biznesu: Gazelą Biznesu 2017 i 2016 oraz e-Gazelami Biznesu 2017, 2016, 2015 i 20 14. W 2013 roku
  Miesięcznik Kapitałowy wyróżnił Mennicę Skarbową S.A. za zoptymalizowanie kosztów działalności
  i rozsądne zarządzanie, prowadzące do osiągnięcia dobrych wyników finansowych na przekór
  tendencji w całym sektorze. Od początku swojej działalno ści Spółka posiada także status Rzetelnej
  Firmy.
  Od sierpnia 2016 roku Spółka pochwalić się może własną, nową marką biżuterii - Tesori d’oro, a od
  kwietnia 2017 roku posiada status autoryzowanego dystrybutora Perth Mint, jednej z najstarszych
  i najsłynni ejszych mennic świata.
  Wraz z rozwojem polskiego rynku metali szlachetnych, Mennica Skarbowa S.A. wciąż poszerza swoją
  ofertę i otwiera kolejne oddziały (Punkty Obsługi Klienta) . Emitent na dzień sporządzenia raportu
  posiada 11 oddziałów, zlokalizowanych w następujących miastach :  Skonsolidowany raport kwartalny za IV kwartał 2017 r.
  5
  Emitent zarządza następującymi serwisami internetowymi, działając jednocześnie pod kilkoma
  markami.
  • www.mennicaskarbowa.pl
  • www.skup.zlota.pl
  • www.sklepmennicy.pl
  Spółka posiada również szereg innych domen internetowych przekierowujących ruch na główny
  serwis internetowy www.mennnicaskarbowa.pl .
  Mennica Skarbowa S.A. jest notowana na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych, na rynku
  NewConnect od roku 2012 , co podkreśla jej najwyższą wiarygodność i przejrzystość .
  Spółka posiada wpis do rejestru działalności kantorowej Narodowego Banku Polski ego w zakresie
  sprzedaży i zakupu złota oraz platyny dewizowej. Wypełnia ponadto szereg obowiązków ciążących na
  niej jako instytucji zo bowiązanej zgodnie z przepisami o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy
  i finansowaniu terroryzmu.
  Potencjałem Spółki jest w iedza i wieloletnie doświadczenie na rynku finansowym posiadane przez
  kadrę menedżerską. Zespół Emitenta składa się ze specjalistów łączących doświadczenie wyniesione
  zarówno z rynku kapitałowego, jak i doradztwa inwestycyjnego.
  W Ł A D Z E E M I T E N T A
  R A D A N A D Z O R C Z A E M I T E N T A
  Rada Nadzorcza składa się z pięciu Członków:
  ▪ Ewa Żołędowska - Przewodnicząca Rady Nadzorczej,
  ▪ Bartłomiej Knichnicki - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej,
  ▪ Wiktor Ostrowski - Członek Rady Nadzorczej,
  ▪ Anna Żołędowska - Członek Rady Nadzorczej,
  ▪ Mateusz Pastewka – Członek Rady Nadzorczej.
  Z A R Z Ą D E M I T E N T A
  Zarząd Emitenta składa się z dwóch Członków:
  ▪ Jarosław Żołędowski - pełniący funkcję Prezesa Zarządu,


  Skonsolidowany raport kwartalny za IV kwartał 2017 r.
  6
  ▪ Agnieszka Libner – pełniąca funkcję Członka Zarządu.
  P O D S T A W O W E D A N E O S P Ó Ł C E Z A L E Ż N E J
  D A N E R E J E S T R O W E S P Ó Ł K I Z A L E Ż N E J
  Nazwa (firma): MS Metale Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
  Siedziba: Warszawa
  Kraj: Polska
  Adres: 00 -013 Warszawa, ul. Jasna 1
  Telefon: 48 22 188 11 66
  Fax: 48 22 188 11 67
  Email: [email protected]
  Adres strony internetowej: www2.mennicaskarbowa.pl
  REGON 146065450
  NIP: 701 -03 -37 -503
  Numer KRS: 0000415700
  Oznaczenie Sądu: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział
  Gospodarczy KRS
  P R Z E D M I O T D Z I A Ł A L N O Ś C I S P Ó Ł K I Z A L E Ż N E J
  Działalność S półki zależnej koncentruje się na sprzedaży srebra, produktów numizmatycznych oraz
  diamentów w kanale hurtowym oraz detalicznym. Prowadzi również działalność w zakresie logistyki
  dostaw dla całej Grupy Kapitałowej. Spółka została zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądo wym
  dnia 26.03.2012 r., pod numerem 0000415700.
  W Ł A D Z E S P Ó Ł K I Z A L E Ż N EJ
  Zarząd Spółki zależnej składa się z jednego Członka Zarządu:
  ▪ Jarosław Żołędowski - pełniący funkcję Prezesa Zarządu.  Skonsolidowany raport kwartalny za IV kwartał 2017 r.
  7
  W spółce nie ma Rady Nadzorczej.
  S T R U K T U R A U D Z I A Ł O W C Ó W S P Ó Ł K I Z A L E Ż N E J
  Jedynym udziałowcem spółki MS Metale Sp. z o.o. jest spółka Mennica Skarbowa S.A., która posiada
  wszystkie udziały Spółki, tj. 4.000 ( cztery tysiące) udziałów o wartości nominalnej 100,00 zł (sto
  złotych) każdy, o łącznej wartości nominalnej 400.0 00,00 zł ( czterysta tysięcy złotych) i pokryła je
  w całości wkładem pie niężnym .
  S K O N S O L I D O W A N Y R A P O R T K W A R T A L N Y
  W Y B R A N E S K O N S O L I D O W A N E D A N E F I N A N S O W E Z A IV K W A R T A Ł 2 0 1 7 R . O R A Z D A N E
  P O R Ó W N A W C Z E Z A IV K W A R T A Ł 2 0 1 6 R.
  Na skonsolidowane wyniki finansowe składają się dane finansowe Emitenta oraz dane finansowe
  Spółki zależnej MS Metale Sp. z o.o.
  Tabela 1. Skrócone skonsolidowane dane finansowe z bilansu
  Pozycje z Bilansu (w zł) Stan na dzień
  31.12 .2017
  Stan na dzień
  31.12 .2016
  A. Aktywa trwałe 520 545 500 669
  I. Wartości niematerialne i prawne 2 338 5 230
  II. Rzeczowe aktywa trwałe 245 067 306 053
  III. Należności długoterminowe 119 012 78 746
  IV. Inwestycje długoterminowe 0 0
  V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 154 128 110 640
  B. Aktywa obrotowe 15 272 203 12 286 32 8
  I. Zapasy 9 786 824 8 360 102
  II. Należności krótkoterminowe 894 062 429 85 7
  III. Inwestycje krótkoterminowe 4 568 788 3 483 555
  IV Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 22 529 12 814
  A. Kapitał (fundusz) własny 3 292 585 2 764 951
  I. Kapitał (fundusz) podstawowy 208 020 208 020
  II. Kapitał (fundusz) zapasowy 3 022 615 1 728 861
  III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny 0 0
  IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe 0 0
  V. Różnice kursowe z przeliczenia 0 0
  VI. Zysk (strata) z lat ubiegłych 0 -172 653
  VII. Zysk (strata) Netto 61 951 1 000 723
  VIII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego ( -) 0 0
  B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 12 500 163 10 022 046
  I. Rezerwy na zobowiązania 36 064 46 368
  II. Zobowiązania długoterminowe 0 152 111


  Skonsolidowany raport kwartalny za IV kwartał 2017 r.
  8
  III. Zobowiązania krótkoterminowe 12 464 099 9 804 567
  IV. Rozliczenia międzyokresowe 0 19 000
  SUMA 15 792 748 12 786 997
  Tabela 2. Skrócony skonsolidowany Rachunek Zysków i Strat
  Pozycja w RZIS (w zł)
  IV kwartał 201 7
  (01. 10 .201 7
  - 31.12 .2017 )
  IV kwartał 201 6
  (01. 10 .201 6
  - 31.12 .2016 )
  Narastająco od
  01.01.201 7 do
  31.12.201 7
  Narastająco od
  01.01.201 6 do
  31.12.201 6
  A. Przychody netto ze sprzedaży
  i zrównane z nimi 48 110 450 67 829 476 182 390 775 170 661 148
  I. Przychody netto ze sprzedaży
  produktów 17 084 19 511 78 870 91 16 6
  II. Zmiana stanu produktów
  (zwiększenie - wartość dodatnia,
  zmniejszenie - wartość ujemna)
  0 0 0 0
  III. Koszty wytworzenia produktów na
  własne potrzeby jednostki 0 0 0 0
  IV. Przychody netto ze sprzedaży
  towarów i materiałów 48 093 366 67 809 965 182 311 905 170 569 982
  B. Koszty działalności operacyjnej 48 02 2 396 67 010 399 181 471 558 169 104 289
  I. Amortyzacja 25 320 50 563 125 690 135 999
  II. Zużycie materiałów i energii 62 969 97 046 275 976 244 204
  III. Usługi obce 601 375 553 303 2 068 118 1 844 789
  IV. Podatki i opłaty 113 874 243 338 419 079 646 181
  V. Wynagrodzenia 428 076 329 907 1 586 741 1 041 961
  VI. Ubezpieczenia społeczne i inne
  świadczenia 36 247 17 265 118 778 51 289
  VII. Pozostałe koszty rodzajowe 228 915 246 925 876 207 961 357
  VIII. Wartość sprzedanych towarów i
  materiałów 46 525 620 65 472 051 176 000 969 164 178 509
  C. Zysk (strata) ze sprzedaży
  (A - B) 88 054 819 077 919 217 1 556 859
  D. Pozostałe przychody operacyjne: 32 562 201 60 169 11 206
  I. Zysk ze zbycia niefinansowych
  aktywów trwałych 0 0 0 0
  II. Dotacje 17 700 0 0 0
  III. Inne przychody operacyjne 14 862 201 60 169 11 206
  E. Pozostałe koszty operacyjne 211 487 60 331 216 083 107 141
  I. Strata ze zbycia niefinansowych
  aktywów trwałych 0 0 0 0
  II. Aktualizacja wartości aktywów
  niefinansowych 0 0 0 0
  III. Inne koszty operacyjne 211 487 60 331 216 083 107 141
  F. Zysk (strata) z działalności
  operacyjnej (C + D - E) -90 871 758 948 763 303 1 460 924
  G. Przychody finansowe 0 0 0 0
  I. Dywidendy i udziały w zyskach 0 0 0 0
  II. Odsetki 0 0 0 0


  Skonsolidowany raport kwartalny za IV kwartał 2017 r.
  9
  III. Zysk ze zbycia inwestycji 0 0 0 0
  IV. Aktualizacja wartości inwestycji 0 0 0 0
  V. inne 0 0 0 0
  H. Koszty finansowe 311 959 32 427 574 138 169 198
  I. Odsetki 38 827 27 359 152 552 85 133
  II. Strata ze zbycia inwestycji 0 0 0 0
  III. Aktualizacja wartości inwestycji 0 0 0 0
  IV. inne 273 132 5 068 421 586 84 065
  I. Zysk (strata) brutto (F+G -H) -402 830 726 521 189 165 1 291 726
  J. Podatek dochodowy -77 762 143 363 127 214 291 003
  K. Pozostałe obowiązkowe
  zmniejszenia zysku (zwiększenia
  straty)
  0 0 0 0
  L. Zysk (strata) netto (I - J- K) -325 068 583 158 61 951 1 000 723
  Tabela 3. Skrócone skonsolidowane Sprawozdanie ze Zmian w Kapitale Własnym
  Wyszczególnienie
  IV kwartał 201 7
  (01.10.201 7
  - 31.12.201 7)
  IV kwartał 201 6
  (01.10.201 6
  - 31.12.201 6)
  Narastająco
  od
  01.01.201 7
  do
  31.12.201 7
  Narastająco
  od
  01.01.201 6
  do
  31.12.201 6
  I
  Kapitał własny na początek okresu
  (BO) 3 797 508 2 440 584 2 764 951 1 636 691
  II
  Kapitał własny na koniec okresu
  (BZ) 3 292 585 3 023 742 3 292 585 2 764 951
  III
  Kapitał własny na koniec okresu,
  po uwzględnieniu proponowanego
  podziału zysku poza kapitały
  własne
  3 292 585 3 023 742 3 292 585 2 764 951
  Tabela 4. Skrócone skonsolidowane Sprawozdanie z Przepływów Pieniężnych
  POZYCJE Z RACHUNKU PRZEPŁYWU
  ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH
  IV kwartał 201 7
  (01.10.2017
  - 31.12.2017 )
  IV kwartał
  201 6
  (01.10.201 6
  - 31.12.2016 )
  Narastająco
  od 01.01.201 7
  do 31.12.2017
  Narastająco
  od 01.01.201 6
  do 31.12.2016
  A
  Przepływy środków pieniężnych z
  działalności operacyjnej
  I Zysk (strata) netto -325 068 583 158 61 951 1 000 723
  II Korekty razem 1 870 161 1 417 478 -766 228 -1 615 673
  III
  Przepływy pieniężne netto z
  działalności operacyjnej (I +/ - II) 1 545 093 2 000 636 -704 277 -614 950
  B
  Przepływy środków pieniężnych z
  działalności inwestycyjnej
  I Wpływy 0 0 0 0


  Skonsolidowany raport kwartalny za IV kwartał 2017 r.
  10
  II Wydatki 6 968 64 422 61 813 127 374
  III
  Przepływy pieniężne netto z
  działalności inwestycyjnej (I -II) -6 968 -64 422 -61 813 -127 374
  C
  Przepływy środków pieniężnych z
  działalności finansowej
  I Wpływy 827 251 2 219 203 3 763 499
  II Wydatki 1 338 637 39 687 352 171 166 434
  III
  Przepływy pieniężne netto z
  działalności finansowej (I -II) 1 338 637 787 563 1 867 032 3 597 065
  D
  Przepływy pieniężne netto, razem
  (A.III +/ - B.III +/ - C.III) 199 488 2 723 777 1 100 942 2 854 741
  E
  Bilansowa zmiana stanu środków
  pieniężnych 199 488 2 723 777 1 085 233 2 870 450
  F
  Środki pieniężne na początek
  okresu 4 369 300 1 000 099 3 467 846 613 105
  G
  Środki pieniężne na koniec okresu
  (F+/ -D) 4 568 788 3 723 876 4 568 788 3 467 846
  K O M E N T A R Z Z A R Z Ą D U E M I T E N T A N A T E M A T C Z Y N N I K Ó W I Z D A R Z E Ń , K T ÓRE M I A Ł Y
  W P Ł Y W N A O S I Ą G N I Ę T E W Y N I K I F I N A N S O W E G R U P Y K A P I T A Ł O W E J
  Rok 2017, a w szczególności czwarty kwartał był okresem spadku popytu na złoto inwestycyjne. Jak
  wynika z raportu World Gold Council "Gold Demand Trends Full Year 2017" opublikowan ego 6 lutego
  2018 r. sprzedaż złota inwestycyjnego na świecie w 2017 spadła o 23% (popyt na fizyczne złot o
  inwestycyjne spadł w tym okresie o 2%).
  W samym czwartym kwartale 2017 sprzedaż złotych sztabek i monet spadła aż o 32% w porównaniu
  do 2016 roku . Największy spadek popytu odnotowano na rynku amerykańskim ( spadek o 65% ). Tak
  słaby wynik to efekt zestawienia z wyjątkowo silnym czwartym kwartałem 2016 roku i przeniesienia
  w tym czasie uwagi inwestorów na rynki akcji. W Europie także obserwowano spadki – w całym 2 017
  roku popyt na złote sztabki i monety spadł o 7%, a w samym czwartym kwartale o 46%
  (w porównaniu do analogicznego okresu 2016 roku).
  Spadek popytu na złoto inwestycyjne miał wpływ również na mniejszą sprzedaż Grupy Kapitałowej
  w czwartym kwartale 2017 roku. Emitent informuje, iż skonsolidowane przychody ze sprzedaży
  w czwartym kwartale 201 7 r. wyniosły 48,1 mln zł, w porównaniu do 67,8 mln za IV kwartał 201 6 r.
  Skonsolidowane p rzychody ze sprzedaży za cały 201 7 r. wyniosły 182,4 mln zł, co stanowi wzro st
  o ponad 6,9% w porównaniu do analogiczn ego okres u roku ubiegłego . Jest to najwyższy poziom
  sprzedaży od początku funkcjonowania Grupy Kapitałowej. Główny wp ływ na wzrost przychodów
  pomimo osłabienia popytu na rynku złota miała zastosowana przez Grupę strategia, która polegała
  na wprowadzeniu dostępności towarów dla klienta w ciągu 24 godzin i możliwość ich zakupienia
  przez Klienta w trybie „od ręki” w oddział ach, co stanowiło istotną przewagę konkurencyjną.
  Największ ą wartość w kosztach operacyjnych w IV kwartale 201 7 r. miała wartość sprzedanych
  towarów i materiałów, któr a wyniosła 46,5 mln zł, i stanowiła 96,71 % przychodów ze sprzedaży .
  W analogicznym okresie 201 6 r. stosunek wartości sprzedanych towarów i materiałów do


  Skonsolidowany raport kwartalny za IV kwartał 2017 r.
  11
  przychodów ze sprzedaży towarów kształtował się na podobnym poziomie tj. ok. 9 6,5 2%. Tak duży
  udział wartości sprzedanych towarów i materiałów w przychodach ogółem wynika ze specyfiki
  działalności Spółki, która oparta jest głównie na sprzedaży metali szlachetnych .
  Wśród kosztów operacyjnych, w IV kwartale 2017 roku, w porównaniu do IV kwartału roku
  poprzedniego, największą dynamikę wzrostu wykazały koszty usług obcych oraz wynagrodzeń
  i ubezpieczeń społecznych co jest związane z dalszym rozwojem Grupy Kapitałowej . Pozostałe koszty
  zanotowały niewielki spadek w porównaniu do okresu poprzedniego.
  Wzrost kosztów stałych, związanych z rozwojem Grupy Kapitałowej, w połączeniu z niższą sprzedażą
  niż w IV kwartale 2016 roku wpłynął na spadek zysku ze sprzedaży o 731,0 tys. zł i spadek
  rentowności zysku ze sprzedaży do 0,18% .
  W całym 2017 roku nastąpił wzrost kosztów usług obcych, wynagrodzeń i ubezpieczeń społecznych
  oraz zużycia materiałów i energii, co wynika z działalności większej liczby oddziałów niż w 2016 roku.
  Pomim o wzrostu sprzedaży, wzrost kosztów wpłynął na zmniejszenie zysku ze sprzedaży za cztery
  kwartały 2017 roku o 637,6 tys. zł oraz spadek rentowności zysku ze sprzedaży do 0,50%.
  W opinii Zarządu rok 2017, a w szczególności czwarty kwartał były okresem osła bienia popytu na
  złoto inwestycyjne, co w zestawieniu z wyjątkowo dobrym rokiem i czwartym kwartałem 2016 roku
  wpływa na obniżenie zysku ze sprzedaży. Warto jednak zaznaczyć, iż przyjęty model biznesu pozwala
  na generowanie zysków nawet w okresach gorszej koniunktury, co świadczy o skuteczności
  i bezpieczeństw ie założonego modelu biznesowego.
  Skonsolidowany wynik operacyjny w IV kwartale 2017 r. wyniósł -90,87 tys. zł. Strata z działalności
  operacyjnej wynikała ze wzrostu pozostałych kosztów operacyjnych w IV kwartale w porównaniu do
  analogicznego okresu roku poprzedniego o ponad 151 tys. zł , na które wpływ miał jednorazowy
  odpis, wynikający z rozliczenia metali szlachetnych z lat ubiegłych. Skonsolidowany wynik operacyjny
  z całego 2017 roku wyniósł 763 ,3 tys. zł, co stanowi spadek w porównaniu z 2016 rokiem.
  Wzrost kosztów finansowych w IV kwartale 2017 roku w porównaniu do analogicznego okresu roku
  poprzedniego o ponad 280 tys. zł, wynikał z podjęcia uchwały o bezzwrotnym dokapitalizowaniu
  spółki MS Met ale celem pokrycia straty z lat ubiegłych oraz ujemnych różnic kursowych. Natomiast
  wzrost kosztów finansowych w całym 201 7 roku w stosunku do roku 201 6 r. spowodowany był
  głównie dokapitalizowaniem spółki MS Metale ). Na wzrost kosztów miały wpływ również ujemne
  różnic e kursow e i koszt y z tytułu kredytu bankowego , z którego Grupa Kapitałowa korzysta w celu
  zwiększenia stanu zapasów towarów i skali działalności.
  Wartość zapasów na 31.12.201 7 wynosi ła 9,79 mln zł, co stanowi ło wzrost o 1,43 mln zł
  w porównan iu do stanu na 31.12.2016 r . Znaczny wzrost tej wartości aktywów wynika z rozwoju
  Spółki oraz zwiększenia obrotów, a w szczególności ze zwiększenia liczby oddziałów, z wykorzystania
  linii kredytowej do zakupu towarów oraz przyjętej strategii konkurencji, o partej na możliwości
  dostarczenia Klientowi towarów w ciągu 24 godzin.


  Skonsolidowany raport kwartalny za IV kwartał 2017 r.
  12
  Istotną pozycję w bilansie sporządzonym na koniec I V kwartału 201 7 roku , obok zapasów, stanowią
  inwestycje krótkoterminowe, na które w większości składają się środki pieniężne, które wynikają
  z charakteru działalności (sprzedaż detaliczna).
  W pasywach Spółki największą pozycję stanowią na koniec 2017 roku zobowiązania krótko terminowe
  w wartości 12,46 mln zł, w których największy udział mają otrzymane zaliczki na dostawy, kredyty
  i po życzki oraz zobowiązania z tytułu dostaw towarów, wynikające z e specyfiki prowadzonej
  działalności. Pozycja ta wzrosła o 2,66 mln zł w porównaniu do wartości na koniec 2016 roku, co
  wynika ze zwiększenia przychodów ze sprzedaży Spółki.
  Grupa Kapitałowa na dz ień 31 grudnia 201 7 r. posiada kapitał własny w wysokości 3,29 mln zł, który
  wzrósł w stosunku do 201 6 roku o 527,6 tys. zł.
  Zarząd Grupy informuje, iż nie publikował jednostkowych prognoz przychodów oraz zysku netto.
  I N F O R M A C J A Z A R Z Ą D U E M I T E N T A N A T E M A T A K T Y W N O Ś C I , J A K Ą W O K R E S I E O B J Ę T Y M
  R A P O R T E M EM I T E N T P O D E J M O W A Ł W O B S Z A R Z E R O Z W O J U P R O W A D Z O N E J
  D Z I A Ł A L N O Ś C I , W S Z C Z E G Ó L N O Ś C I P O P R Z E Z D Z I A Ł A N I A N A S T A W I O N E N A
  W P R O W A D Z E N I E R O Z W I Ą Z A Ń I N N O W A C Y J N Y C H W P R Z E D S I Ę B I O R S T W I E .
  W czwartym kwartale 2017 r. Grupa Kapitałowa prowadziła intensywne działania marketingowe
  w kanale online oraz offline. Mennica Skarbowa S.A. pojawiła się w wielu publikacjach prasowych
  (m.in. Puls Biznesu, W podróż, Biuletyn Marek Luksusowych), a jej ofer ta poszerzyła się o kolejne
  produkty bulionowe i kolekcjonerskie oraz usługi, m.in. możliwość personalizacji akcesoriów
  numizmatycznych. Mennica Skarbowa ponownie została laureatem rankingu E -Gazele Biznesu oraz
  Gazele Biznesu, plasując się wśród stu najdy namiczniej rozwijających się spółek w Polsce.
  Ponadto Mennica Skarbowa S.A. skupiała się na rozwoju skupu złota od osób indywidualnych.
  Powyższa działalność pozwala Grupie Kapitałowej zwiększyć marżowość poprzez pozyskiwanie
  tańszych produktów, jak również zdywersyfikować źródła osiąganych przychodów i uniezależnić je od
  koniunktury na złoto.
  Poza powyższymi działaniami Spółka cały czas aktywnie rozbudowuje i dopracowuje swój główny
  kanał sprzedaży, tj. sklep internetowy www.MennicaSkarbowa.pl oraz podpisuje umowy
  z indywidualnymi doradcami finansowymi z całego kraju na oferowanie przez nich produktów Spółki.
  Ponadto, spółka zależna MS Metale Sp. z o.o. stale intensyfikuje swoje działania w zakresie sprzedaży
  srebra i biżuterii oraz optymalizacji procesów logistycznych.  Skonsolidowany raport kwartalny za IV kwartał 2017 r.
  13
  J E D N O S T K I W C H O D Z Ą C E W S K Ł A D G R U P Y K A P I T A Ł O W E J E M I T E N T A N A O S T A T N I D Z I E Ń
  O K R E S U O B J Ę T E G O R A P O R T E M
  Zarząd spółki Mennica Skarbowa informuje, iż na dzień 31 grudnia 201 7 r. Grupę Kapitałową
  Emitenta stanowiły:
  1. Mennica Skarbowa S.A. z siedzibą w Warszawie,
  2. MS Metale Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie .
  I N F O R M A C J A O S T R U K T U R Z E A K C J O N A R I A T U E M I T E N T A , Z E W S K A Z A N I E M
  A K C J O N A R I U S Z Y P O S I A D A J Ą C Y C H , N A D Z I E Ń S P O R Z Ą D Z E N I A R A P O R T U , CO N A J M N I E J
  5 % G Ł O S Ó W N A W A L N Y M Z G R O M A D Z E N I U
  Tabela 5. Struktura akcjonariuszy spółki Mennica Skarbowa S.A. na dzień 31 grudnia 201 7 roku
  Akcjonariusz Liczba akcji Udział w kapitale
  zakładowym
  Udział w ogólnej
  liczbie głosów na WZ
  Bafago Sp. z o.o. 522.400 50,23% 50,23%
  Arkadiusz Drysch 80.000 7,69% 7,69%
  pozostali akcjonariusze 437.700 42,08% 42,08%
  Razem 1.040.100 100,00% 100,00%
  I N F O R M A C J E D O T Y C Z Ą C E L I C Z B Y O S Ó B Z A T R U D N I O N Y C H P R Z E Z G R U P Ę K A P I T A Ł O W Ą
  Na dzień 31.12 .201 7 r. liczba osób zatrudnionych przez Grupę Kapitałową , w przel iczeniu na pełne
  etaty wynosiła 33 os oby .
  I N F O R M A C J E D O T Y C Z Ą C E I N F O R M A C J I P R Z E K A Z A N Y C H W R A P O R C I E
  Zarząd Emitenta informuje, iż niniejszy skonsolidowany raport kwartalny został opracowany zgodnie
  z Regulaminem ASO, a w szczególności Załącznikiem nr 3 do Regulaminu ASO. Zgodnie z najlepszą
  wiedzą Emitenta w szelkie informacje przekazane w niniejszy raporcie są prawdziwe, rzetelne
  i zgodne ze stanem faktycznym .


  Skonsolidowany raport kwartalny za IV kwartał 2017 r.
  14
  S P I S T A B E L
  TABELA 1. SKRÓCONE SKONSOLIDOWA NE DANE FINANSOWE Z BILANSU ................................ ................................ ............ 7
  TABELA 2. SKRÓCONY SKONSOLIDOWA NY RACH UNEK ZYSKÓW I STRAT ................................ ................................ ............. 8
  TABELA 3. SKRÓCONE SKONSOLIDOWA NE SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM ................................ .................. 9
  TABELA 4. SKRÓCONE SKONSOLIDOWA NE SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH ................................ ........................ 9
  TABELA 5. STRUKTURA AKCJONARIUS ZY SPÓŁKI MENNICA SKARBOWA S.A. NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2017 ROKU ...................... 13  Treść w podglądzie może zawierać błędy powstałe podczas konwersji plików pdf.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

Rozmowa z Mateuszem Zawadzkim - Prezesem Zarządu Ultimate Games

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Mennica Skarbowa SA
ISIN:PLGRMNK00014
NIP:701-03-07-347
EKD: 47.78 Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
Adres: ul. Jasna 1 00-013 Warszawa
Telefon:+48 22 1881166
www:www.gmksa.pl
Komentarze o spółce MENNICA SKARBOWA
2018-06-22 16:14:15
były pracownik
Nie widzę dużych perspektyw przed tą spółką po tym jak doprowadziła do zawirowań kadrowych oraz utopiła pieniądze w niepotrzebnych kosztach takich jak wynajem lokalu na nowy oddział, który nigdy nie powstał. W rok czasu z nieco ponad 30 pracowników odeszło 60% w tym najbardziej doświadczeni sprzedawcy. Ceny akcji spadły o 2/3. W ostatnich raportach kwartalnych straty. Od lektury forum na Bankierze włos się jeży na głowie jakie tam akcje miały miejsce. Spółka giełdowa a sytuacje jak z bazaru za przeproszeniem.
2018-08-06 22:07:48
oszukany
Ta spółka to jeden wielki bałagan, zarządzana przez niekompetentne osoby, podejmowane są złe decyzje biznesowe, doprowadzono do odejścia najlepszych handlowców, przez co spółka trzeci kwartał pod rząd osiąga stratę bo odeszli dobrzy klienci. Do tego nie płacą odchodzącym pracownikom pensji, są już pozwy w sądzie i e-sądzie. Jak tak dalej pójdzie do spółki wejdzie komornik. Może zajmie luksusową limuzynę prezesa (S-Classe) za 500 tys. zł z kasy spółki.
2018-08-30 14:54:12
Złodzieje
Gdzie są moje pieniądze?!!! Żądam wypłaty zaległego wynagrodzenia mnie i innym byłym pracownikom!!!
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649