Raport.

MENNICA POLSKA SA Raport okresowy półroczny za 2018 P

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR półrocze / 2018 półrocze /2017 półrocze / 2018 półrocze /2017 Przychody netto ze sprzedaży 582 275 289 414 137 345 68 139 Zysk na działalności operacyjnej 38 037 47 587 8 972 11 204 Zysk przed opodatkowaniem 39 720 43 680 9 369 10 284 Zysk netto 31 491 44 175 7 428 10 400 Całkowite dochody ogółem 31 491 20 111 7 428 4 735 Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 50 971 -29 855 12 023 -7 029 Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -36 818 -11 981 -8 685 -2 821 Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -51 138 42 414 -12 062 9 986 Przepływy pieniężne netto razem -36 985 578 -8 724 136 Aktywa trwałe razem 302 608 277 554 69 380 66 545 Aktywa obrotowe razem 391 300 557 241 89 715 133 602 Suma aktywów 693 908 834 795 159 095 200 147 Zobowiązania długoterminowe razem 4 301 8 327 986 1 996 Zobowiązania krótkoterminowe razem 287 641 404 855 65 949 97 067 Kapitał własny 401 966 421 613 92 160 101 084 Kapitał zakładowy 51 138 51 138 11 725 12 261 Liczba akcji 51 138 096 51 138 096 51 138 096 51 138 096 Zysk netto na jedną akcję zwykłą (w PLN / EUR) 0,62 0,86 0,15 0,20 Wartość księgowa na jedną akcję w (PLN / EUR) 7,86 8,24 1,80 1,98

Lista plików:

 • Załącznik nr: 1

  Pobierz plik
 • Załącznik nr: 2

  Pobierz plik
  Mennica Polska S.A.
  Śródroczne s krócone sprawozdanie finansowe za okres 6 miesięcy zakończonych 30 czerwca 201 8 roku
  M ennica Polska S.A.
  Ś ródroczne skrócone
  sprawozdanie finansowe za okres
  6 miesięcy
  zakończonych
  30 czerwca 201 8 roku

  Mennica Polska S.A.
  Śródroczne skrócone sprawozdani e finansowe za okres 6 miesięcy zakończonych 30 czerwca 201 8 roku
  2

  Spis treści

  WYBRANE DANE FINANSOWE ................................ ................................ ................................ ............. 4
  RAC:UNEK ZYSKÓW = STRAT ................................ ................................ ................................ ............... 5
  SPRAWOZDAN=E Z CAŁKOW=TYC: DOC:ODÓW ................................ ................................ ................. 6
  SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ ................................ ................................ ......................... 7
  SPRAWOZDAN=E ZE ZM=AN W KAP=TALE WŁASNYM ................................ ................................ ........... 8
  SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW P=EN=ĘŻNYC: ................................ ................................ ............... 10
  =NFORMACHE OGÓLNE ................................ ................................ ................................ ....................... 11
  1.1 =nformacje ogólne o Spółce ................................ ................................ ................................ . 11
  1.2 Skład Zarządu i Rady Nadzorczej ................................ ................................ .......................... 11
  1.3 Oświadczenie o zgodności oraz podstawa sporządzenia sprawozdania finansowego ........ 11
  1.4 Waluta funkcjonalna i sprawozdawcza ................................ ................................ ................ 12
  PODSTAWOWE ZASADY RAC:UNKOWOŚC= ................................ ................................ ..................... 13
  2.1 Zasady rachunkowości ................................ ................................ ................................ ......... 13
  2.2 Zastosowanie nowych standardów, zmian do standardów i interpretacji .......................... 13
  2.3 Standardy opublikowane i zatwierdzone przez UE, które nie weszły jeszcze w życie ......... 14
  2.4 Nowe standardy oraz zmiany do istniejących standardów wydane przez RMSR, ale jeszcze
  niezatwierdzone do stosowania w UE ................................ ................................ ................. 15
  2.5 Skutki zmian kursów wymiany walut obcych ................................ ................................ ....... 15
  PRZYCHODY, KOSZTY ORAZ PODATEK DOCHODOWY ................................ ................................ ........... 16
  3.1 Przychody ................................ ................................ ................................ ............................. 16
  3.2 Koszty według rodzaju ................................ ................................ ................................ ......... 16
  3.3 Pozostałe przychody i koszty operacyjne ................................ ................................ ............. 16
  3.4 Przychody i koszty finansowe ................................ ................................ .............................. 17
  3.5 Podatek dochodowy ................................ ................................ ................................ ............ 18
  AKTYWA TRWAŁE ................................ ................................ ................................ ................................ .. 19
  4.1 Pozostałe inwestycje długoterminowe ................................ ................................ ................ 19
  AKTYWA OBROTOWE ................................ ................................ ................................ ............................ 20
  5.1 Zapasy ………………………………………….. ………………………………………………………………………………… 20
  5.2 Pozostałe inwestycje krótkoterminowe ................................ ................................ .............. 21
  5.3 Należności handlowe i pozostałe ................................ ................................ ......................... 21
  ZOBOW=ĄZAN=A KRÓTKO = DŁUGOTERM=NOWE ................................ ................................ .................. 22
  6.1 Zobowiązania z tytułu kredytów, pożyczek oraz leasingu finansowego .............................. 22
  6.2 Zobowiązania handlowe oraz pozostałe ................................ ................................ .............. 23
  KAP=TAŁ WŁASNY ................................ ................................ ................................ ................................ ... 24
  7.1 Kapitał Ak cyjny ................................ ................................ ................................ ..................... 24
  7.2 Dywidendy ................................ ................................ ................................ ........................... 24


  Mennica Polska S.A.
  Śródroczne skrócone sprawozdani e finansowe za okres 6 miesięcy zakończonych 30 czerwca 201 8 roku
  3

  =NSTRUMENTY F=NANSOWE = ZARZĄDZAN=E RYZYK=EM F=NANSOWYM ................................ ............... 25
  8.1 Pomiar wartości godziwej ................................ ................................ ................................ .... 25
  8.2 Wartość kategorii instrumentów finansowych ................................ ................................ .... 26
  POZOSTAŁE NOTY OBHAŚN=AHĄCE ................................ ................................ ................................ ......... 27
  9.1 Nieujęte zobowiązania wynikające z zawartych umów ................................ ....................... 27
  9.2 Roszczenia sporne i zobowiązania warun kowe (w tym poręczenia) ................................ ... 27
  9.3 Wynagrodzenia i transakcje ze stronami powiązanymi – Rada Nadzorcza i Zarząd ............ 28
  9.4 Rozrachunki i transakcje z podmiotami powiązanymi ................................ ......................... 28
  9.5 Sezonowość i cykliczność ................................ ................................ ................................ ..... 28
  9.6 Zdarzenia po dniu bilansowym ................................ ................................ ............................ 28
  Mennica Polska S.A.
  Śródroczne skrócone sprawozdani e finansowe za okres 6 miesięcy zakończonych 30 czerwca 201 8 roku
  4


  WYBRANE DANE FINANSOWE za okres 6 miesięcy
  zakończonych
  za okres 6 miesięcy
  zakończonych
  (w tys. PLN) (w tys. EUR)
  30.06.2018 30.06.2017 30.06.2018 30.06.2017
  Przychody netto ze sprzedaży 582 275 289 414 137 345 68 139
  Zysk z działalności operacyjnej 38 037 47 587 8 972 11 204
  Zysk brutto 39 720 43 680 9 369 10 284
  Zysk netto z działalności kontynuowanej 31 491 44 175 7 428 10 400
  Zysk netto 31 491 44 175 7 428 10 400
  Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej na jedną akcję zwykłą - (w PLN/EUR)
  - zwykły 0,6 2 0,86 0,1 5 0,20
  - rozwodniony 0,6 2 0,86 0,1 5 0,20
  Przepływy pieniężne netto z działalności
  operacyjnej 50 971 -29 855 12 023 -7 029
  Razem przepływy pieniężne -36 985 578 -8 724 136

  (w tys. PLN) (w tys. EUR)
  Wybrane dane finansowe 30.06.2018 31.12.2017 30.06.2018 31.12.2017
  Aktywa razem 693 908 834 795 159 095 200 147
  Zobowiązania krótkoterminowe 287 64 1 404 85 5 65 949 97 066
  Kapitały własne 401 966 421 613 92 160 101 084
  Liczba akcji - w szt. 51 138 096 51 138 096 51 138 096 51 138 096
  Średnioważona liczba akcji - w szt. 51 138 096 51 138 096 51 138 096 51 138 096
  Wartość księgowa na jedną akcję (w
  PLN/EUR) 7,8 6 8,24 1,80 1,9 7
  Dla pozycji sprawozdania z całkowitych dochodów oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych
  Kurs średni, liczony jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na
  ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie 30.06.2018 30.06.2017
  EUR 4,2395 4,2474
  Dla pozycji sprawozdania
  z sytuacji finansowej

  Kurs obowiązujący na dzień 30.06.2018 31.12.2017
  EUR 4,3616 4,1709
  Mennica Polska S.A.
  Śródroczne skrócone sprawozdani e finansowe za okres 6 miesięcy zakończonych 30 czerwca 201 8 roku
  5


  RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
  Nota
  Za okres
  6 miesięcy
  zakończonych
  30.06.2018
  Za okres
  3 miesięcy
  zakończonych
  30.06.2018 *
  Za okres
  6 miesięcy
  zakończonych
  30.06.2017
  Za okres
  3 miesięcy
  zakończonych
  30.06.2017 * (w tysiącach złotych)

  Działalność kontynuowana

  Przychody netto ze sprzedaży 3.1 582 275 176 497 289 414 139 068
  Koszt własny sprzedaży 3.2 -528 134 -146 453 -261 130 -124 269
  Wynik na instrumentach pochodnych dot.
  sprzedaży zrealizowanej 506 -100 -647 -593
  Koszty sprzedaży 3.2 -23 488 -11 230 -20 900 -10 983
  Koszty ogólnego zarządu 3.2 -11 094 -5 461 -11 101 -6 339
  Pozostałe przychody operacyjne 3.3 18 941 18 90 4 48 924 48 205
  Pozostałe koszty operacyjne 3.3 -1 561 -1 122 -2 485 -2 333
  Wynik na instrumentach pochodnych dot.
  sprzedaży niezrealizowanej 592 -351 5 512 5 184
  Zysk na działalności operacyjnej 38 037 30 684 47 587 47 940
  Przychody finansowe 3.4 2 424 2 751 159 58
  Koszty finansowe 3.4 -741 -789 -4 066 -2 398
  Wynik na działalności finansowej 1 683 1 962 -3 907 -2 340
  Zysk przed opodatkowaniem 39 720 32 64 6 43 680 45 600
  Podatek dochodowy 3.5 -8 229 -4 755 495 783
  Zysk netto na działalności kontynuowanej 31 491 27 89 1 44 175 46 383
  ZYSK NETTO OGÓŁEM 31 491 27 89 1 44 175 46 383
  Zysk netto na jedną akcję (podstawowy i
  rozwodniony) w PLN 0,6 2 0,5 4 0,86 0,90

  *Dane niepodlegające przeglądowi biegłego rewidenta  Mennica Polska S.A.
  Śródroczne skrócone sprawozdani e finansowe za okres 6 miesięcy zakończonych 30 czerwca 201 8 roku
  6


  SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH
  DOCHODÓW Nota
  Za okres
  6 miesięcy
  zakończonych
  30.06.2018
  Za okres
  3 miesięcy
  zakończonych
  30.06.2018 *
  Za okres
  6 miesięcy
  zakończonych
  30.06.2017
  Za okres
  3 miesięcy
  zakończonych
  30.06.2017 * (w tysiącach złotych)

  Zysk netto 31 491 27 89 1 44 175 46 383

  Pozycje, które w przyszłości zostaną
  przeklasyfikowane do rachunku zysków i strat: -24 064 -22 085
  - zmiana wartości godziwej aktywów
  finansowych dostępnych do sprzedaży -29 708 -27 265
  - podatek dochodowych od pozycji
  podlegających reklasyfikacji 3.5 5 644 5 180
  Inne całkowite dochody netto -24 064 -22 085
  CAŁKOWITE DOCHODY OGÓŁEM 31 491 27 89 1 20 111 24 298
  Całkowity dochód na jedną akcję (podstawowy
  i rozwodniony) w PLN 0,6 2 0,5 4 0,39 0,47

  *Dane niepodlegające przeglądowi biegłego rewidenta
  Mennica Polska S.A.
  Śródroczne skrócone sprawozdani e finansowe za okres 6 miesięcy zakończonych 30 czerwca 201 8 roku
  7


  SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ
  Nota 30.06.2018 31.12.2017
  (w tysiącach złotych)

  AKTYWA
  Aktywa trwałe
  Rzeczowe aktywa trwałe 144 301 149 828
  Wartości niematerialne 13 584 11 733
  Nieruchomości inwestycyjne 24 145 8 573
  Pozostałe inwestycje długoterminowe 4.1 118 73 1 105 310
  Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 1 538
  Pozostałe aktywa trwałe 1 84 7 572
  Aktywa trwałe razem 302 608 277 554

  Aktywa obrotowe
  Zapasy 5.1 119 164 252 456
  Pozostałe inwestycje krótkoterminowe 5.2 4 836
  Należności handlowe oraz pozostałe 5.3 68 15 7 68 657
  Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 199 143 236 128
  Aktywa obrotowe razem 391 300 557 241
  Aktywa razem 693 908 834 795

  PASYWA
  Kapitał własny
  Kapitał akcyjny 7.1 51 138 51 138
  Kapitał z emisji akcji powyżej ich wartości nominalnej 14 047 14 047
  Kapitał z aktualizacji wyceny 4 380 4 380
  Kapitał zapasowy 285 461 267 083
  Pozostały kapitały rezerwowe 15 44 9 15 486
  Zyski zatrzymane 31 491 69 479
  Kapitał własny razem 401 96 6 421 613

  Zobowiązania
  Zobowiązania z tytułu odroczonego podatku dochodowego 1 879
  Zobowiązania handlowe oraz pozostałe 5 905
  Zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych 2 422 2 422

  Zobowiązania długoterminowe razem 4 301 8 327

  Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego 4 524
  Zobowiązania handlowe oraz pozostałe 6.2 274 34 0 396 448
  Rezerwy 4 068 2 299
  Zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych 4 709 6 108

  Zobowiązania krótkoterminowe razem 287 641 404 855
  Zobowiązania razem 291 942 413 182
  Pasywa razem 693 908 834 795


  Mennica Polska S.A.
  Śródroczne skrócone sprawozdani e finansowe za okres 6 miesięcy zakończonych 30 czerwca 201 8 roku
  8


  SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
  (w tysiącach złotych)

  Nota Kapitał zakładowy Akcje własne
  Kapitał z emisji akcji powyżej ich wartości nominalnej
  Kapitał zapasowy
  Kapitał z aktualizacji wyceny
  Pozostałe kapitały rezerwowe
  Zyski zatrzymane Kapitał własny ogółem przeszacowanie aktywów przeznaczonych do sprzedaży
  przeszacowanie zbiorów Gabinetu Numizmatycznego
  Kapitał własny na dzień 01 .01.201 8 51 138 14 047 267 083 4 380 15 486 69 479 421 613
  Całkowite dochody ogółem, w tym: 31 491 31 491
  - zysk netto 31 491 31 491
  - inne całkowite dochody netto
  Umorzenie akcji własnych
  Wypłata dywidendy 7.3 -51 138 -51 138
  Podział wyniku finansowego 18 341 -18 341
  Pozostałe zmiany 37 -37
  Kapitał własny na dzień 30 .06.201 8 51 138 14 047 285 461 4 380 15 44 9 31 491 401 966  Mennica Polska S.A.
  Śródroczne skrócone sprawozdani e finansowe za okres 6 miesięcy zakończonych 30 czerwca 201 8 roku
  9


  SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
  (w tysiącach złotych)

  Nota Kapitał zakładowy Akcje własne
  Kapitał z emisji akcji powyżej ich wartości nominalnej
  Kapitał zapasowy
  Kapitał z aktualizacji wyceny
  Pozostałe kapitały rezerwowe
  Zyski zatrzymane Kapitał własny ogółem przeszacowanie aktywów przeznaczonych do sprzedaży
  przeszacowanie zbiorów Gabinetu Numizmatycznego
  Kapitał własny na dzień 01 .01.201 7 51 337 -2 785 14 047 248 982 -46 850 4 380 15 324 56 646 341 081
  Całkowite dochody ogółem, w tym: -24 064 44 175 20 111
  - zysk netto 44 175 44 175
  - inne całkowite dochody netto -24 064 -24 064
  Nabycie / sprzedaż akcji własnych -199 2 785 -2 785 199
  Wypłata dywidendy -35 796 -35 796
  Podział wyniku finansowego 20 850 -20 850
  Pozostałe zmiany 13 -13
  Kapitał własny na dzień 30 .06.201 7 51 138 14 047 267 060 -70 914 4 380 15 510 44 175 325 396
  Mennica Polska S.A.
  Śródroczne skrócone sprawozdani e finansowe za okres 6 miesięcy zakończonych 30 czerwca 201 8 roku
  10


  SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
  Za okres
  6 miesięcy
  zakończonych
  30.06.2018
  Za okres
  6 miesięcy
  zakończonych
  30.06.2017 (w tysiącach złotych)

  Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej
  Zysk (strata) netto za okres 31 491 44 175
  Korekty 19 480 -74 030
  Amortyzacja 10 584 7 620
  Zyski / (straty) z działalności inwestycyjnej -36 -48 122
  Zyski / (straty) ze sprzedaży środków trwałych 16 -51
  Odsetki naliczone 1 471
  Podatek dochodowy 8 229 -495
  Zmiana stanu należności -1 275 -42 133
  Zmiana stanu zapasów 117 552 -46 547
  Zmiana stanu zobowiązań handlowych oraz pozostałych -115 670 53 443
  Zmiana stanu rezerw i zobowiązań z tytułu świadczeń pracowniczych 369 2 646
  Pozostałe -316
  Odsetki zapłacone -1 546
  Podatek zapłacony -289
  Środki pieniężne netto na działalności operacyjnej 50 971 -29 855

  Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej
  Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów 17 118
  Dywidendy otrzymane 24 140
  Wydatki na zakup wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów -18 614 -30 973
  Wydatki na zakup aktywów finansowych -18 221 -5 266
  Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -36 818 -11 981

  Przepływy pieniężne z działalności finansowej
  Zaciągnięcie kredytów i pożyczek 90 546
  Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli -51 138 -35 796
  Wydatki na spłatę kredytów i pożyczek -12 336
  Środki pieniężne netto z działalności finansowej -51 138 42 414

  Przepływy pieniężne netto, razem -36 985 578

  Bilansowa zmiana środków pieniężnych, w tym: -36 985 578
  Środki pieniężne na początek okresu 236 128 25 248
  Środki pieniężne na koniec okresu 199 143 25 826  Mennica Polska S.A.
  Śródroczne skrócone sprawozdani e finansowe za okres 6 miesięcy zakończonych 30 czerwca 201 8 roku
  11

  INFORMACJE OGÓLNE
  1.1 Informacje ogólne o Spółce
  Mennica Polska S.A. (dalej „Mennica Polska”, „Spółka”) została utworzona 10 lutego 1994 roku w wyniku
  przekształcenia przedsiębiorstwa państwowego w jednoosobową spółkę Skarbu Państwa. Spółka prowadzi
  działalność na terytorium Polski.
  Podstawowym przedmiotem działalności jest produkcja wyrobów menniczych (monety i wyr oby grawersko -
  medalierskie) , świadczenie nowoczesnych usług teleinformatycznych (bilety komunikacji miejskiej oraz
  przedpłaty parkingowe kodowane na karcie miejskiej, jak również sprzedaż doładowań do telefonów
  komórkowyc h) oraz działalność deweloperska, w tym poprzez spółki celowe.
  Czas trwania Spółki jest nieoznaczony.
  Spółka jest podmiotem dominującym w Grupie Kapitałowej. Grupa Kapitałowa Mennicy Polskiej S.A. została
  opisana w sprawozdaniu skonsolidowanym w notach 1. 2 i 1. 3.
  1.2 Skład Zarządu i Rady Nadzorczej
  W okresie sprawozdawczym Zarząd w Mennicy Polskiej S.A. sprawowali:
  - Grzegorz Zambrzycki – Prezes Zarządu, Dyrektor Naczelny.
  W dniu 9 stycznia 2018 roku Rada Nadzorcza Mennicy Polskiej S.A. oddelegowała Członka Rady Nadzorczej, Panią
  Agnieszkę Pyszczek , do pełnienia funkcji Członka Zarządu Spółki na okres od dnia 1 lutego do 1 maja 2018 r oku.
  W okresie 1 stycznia 2018 roku do 16 maja 2018 roku Radę Nadzorczą Mennicy Polskiej S.A. tworzyli:
  - Zbigniew Jakubas – Przewodniczący Rady Nadzorczej ;
  - Piotr Sendecki – Z-ca Przewodniczącego Rady Nadzorczej ;
  - Paweł Brukszo – Członek Rady Nadzorczej ;
  - Han Woźniak – Członek Rady Nadzorczej;
  - Agnieszka Pyszczek – Członek Rady Nadzorczej
  - Robert Bednarski – Członek Rady Nadzorczej .
  W dniu 16 maja 2018 roku Pani Agnieszka Pyszczek złożyła rezygnację z pełnionej funkcji Członka Rady
  Nadzorczej .
  1.3 Oświadczenie o zgodności oraz podstawa sporządzenia sprawozdania finansowego
  Zarząd Mennicy Polskiej S.A. oświadcza, że:
  - wedle jego najlepszej wiedzy niniejsze śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe
  sporządzone zostało zgodnie z wymaganiami MSR 34 „Śródroczna sprawozdawczość finansowa”
  oraz rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji
  bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz
  warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa
  niebędącego państwem członkowskim („Rozporządzenie”) i rzetelnie i jasno przedstawia, we
  wszystkich istot nych aspektach, sytuację majątkową i finansową Spółki na dzień 30 czerwca 201 8
  roku oraz 31 grudnia 201 7 roku , wyniki jej działalności oraz przepływy pieniężne za okres
  6 miesięcy zakończony ch 30 czerwca 201 8 roku i 30 czerwca 201 7 roku , a śródroczne
  sprawozdanie Zarządu z działalności zawiera prawdziwy obraz rozwoju i osiągnięć Spółki oraz jej
  sytuacji, w tym opis podstawowych ryzyk i zagrożeń ;


  Mennica Polska S.A.
  Śródroczne skrócone sprawozdani e finansowe za okres 6 miesięcy zakończonych 30 czerwca 201 8 roku
  12

  - niniejsze śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy zachowaniu
  zasady kontynuowania działalności gospodarczej przez Spółkę w dają cej się przewidzieć
  przyszłości; n a dzień autoryzacji niniejszego sprawozdania nie stwierdza się istnienia okoliczności
  wskazujących na zagrożenie konty nu owania działalności przez Spółkę ;
  - wedle jego najlepszej wiedzy niniejsze śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe i dane
  porównawcze sporządzone został y zgodnie z obowiązującymi zasadami rachunkowości
  i w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny odzwierciedla sytuację majątkową, finansową
  i wynik Spółki ;
  - czas trwania Spółki nie jest ograniczony;
  - niniejsze śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe zostało sporządzone w oparciu o zasadę
  kosztu historycznego z wyjątkiem wycenianych w wartości godziwej zbiorów Gabinetu
  Numizmatycznego oraz instrumentów pochodnych;
  - niniejsze śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe sporządzone zostało zgodnie z zasadą
  memoriału, za wyjątkiem sprawozdania z przepływów pieniężnych;
  - porównawcze dane zostały przygotowane w oparciu o te same podstawy sporządzenia
  sprawozdania finansowego ;
  - BDO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa z siedzibą w Warszawie,
  podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych na podstawie wpisu na prowadzoną
  przez Krajową =zbę Biegł ych Rewidentów listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań
  finansowych pod nr 3355 , dokonujący przeglądu śródrocznego skróconego sprawozdania
  finansowego został wybrany zgodnie z przepisami prawa ; spółka BDO Spółka z ograniczoną
  odpowiedzialnością oraz Biegły Rewident dokonujący przeglądu śródrocznego skróconego
  sprawozdania finansowego Mennicy Polskiej S.A. spełniali warunki do wyrażenia bezstro nnego
  i niezależnego raportu z przeglądu, zgodnie z obowiązujący mi przepisami i normami
  zawodowymi;
  - niniejsz e śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe został o zatwierdzon e do publikacji przez
  Zarząd Mennicy Polskiej S.A. w dniu 2 sierpnia 201 8 roku ;
  - niniejsze śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe należy odczytywać wraz ze zbadanym
  sprawozdaniem finansowym Mennicy Polskiej S.A. sporządzonym za rok zakończony 31 grudnia
  201 7 roku , aby w pełni zrozumieć sytuacj ę finansową, wyniki działalności oraz p rzepływy
  pieniężne Spółki .
  1.4 Waluta funkcjonalna i sprawozdawcza
  Niniejsze sprawozdanie finansowe zostało sporządzone w polskich złotych (PLN). Polski złoty jest walutą
  funkcjonalną i sprawozdawczą Spółki . Dane w sprawozdani u finansowy m zostały wykazane w t ysiącach złotych,
  chyba że w konkretnych sytuacjach zostały podane z większą dokładnością.


  Mennica Polska S.A.
  Śródroczne skrócone sprawozdani e finansowe za okres 6 miesięcy zakończonych 30 czerwca 201 8 roku
  13

  PODSTAWOWE ZASADY RACHUNKOWOŚCI
  2.1 Za sad y rachunkowości
  Sporządzając niniejsze śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe, w stosunku do okresów poprzednich
  Spółka nie zmieniła żadnych stosowanych uprzednio zasad rachunkowości oraz szacunków , z wyjątkiem zmian
  wynikających ze zmian przepisów . Spółka wprowadziła zmiany w związku z wejściem w życie nowych standardów
  rachunkowości:
  - MSSF 9 „=n strumenty finansowe”;
  - MSSF 15 „Przychody z umów z klientami”.
  Poniższa tabela prezentuje wpływ wdrożenia MSSF 9 na zmianę klasyfikacji i wyceny aktywów finansowych Spółki
  na dzień 1 stycznia 2018 roku :
  Klasy instrumentów
  finansowych Klasyfikacja Wartość bilansowa na dzień
  01.01.2018
  (w tysiącach złotych) MSR 39 MSSF 9 MSR 39 MSSF 9
  Należności handlowe oraz
  pozostałe (instrumenty
  pochodne)
  Aktywa wyceniane w
  wartości godziwej przez
  wynik finansowy
  Aktywa wyceniane w
  wartości godziwej przez
  wynik finansowy
  1 773 1 773
  Należności handlowe oraz
  pozostałe Pożyczki i należności Aktywa wyceniane w
  zamortyzowanym koszcie 64 091 64 091
  Środki pieniężne i ich
  ekwiwalenty Pożyczki i należności Aktywa wyceniane w
  zamortyzowanym koszcie 236 128 236 128
  Zobowiązania handlowe i
  pozostałe (instrumenty
  pochodne)
  Zobowiązania wyceniane w
  wartości godziwej przez
  wynik finansowy
  Zobowiązania wyceniane w
  wartości godziwej przez
  wynik finansowy
  750 750
  Zobowiązania handlowe i
  pozostałe
  Zobowiązania wyceniane w
  zamortyzowanym koszcie
  Zobowiązania wyceniane w
  zamortyzowanym koszcie 401 603 401 603

  W za kresie MSSF 15 przeprowadzona została analiza kluczowych umów z klientami, zawartych przez Spółkę,
  w podziale na poszczególne segmenty działalności , pod kątem występowania w nich specyficznych obszarów
  ujęcia przychodów. W wyniku powyższej analizy nie stwierdzono różnic w zakresie rozpoznawania przychodów.
  Pozostałe z asady rachunkowości stosowane przez Spółkę zostały opisane w jednostkowym sprawozdani u Spółki
  sporządzonym na 31 grudnia 201 7 roku. Hako dane porównywalne zaprezentowano dane z opublikowanych
  sprawozdań finansowych na dzień 30 czerwca 201 7 roku oraz 31 grudnia 201 7 roku. Dokona ne przez Zarząd
  istotne osądy w zakresie stosowanych przez Spół kę zasad rachunkowości oraz główne ź ródła niepewności są
  zgodne z opisanymi w sprawozdaniu finansowym za rok 201 7.
  2.2 Zastosowanie nowych standardów, zmian do standardów i interpretacji
  Następujące nowe standardy, zmiany do istniejących standardów oraz interpretacja wydane przez Radę
  Międzynarodowych Standardów Rachunkowości (RMSR) oraz zatwierdzone do stosowania w UE zostały
  zastosowane od 1 stycznia 2018 roku :


  Mennica Polska S.A.
  Śródroczne skrócone sprawozdani e finansowe za okres 6 miesięcy zakończonych 30 czerwca 201 8 roku
  14

  MSSF 15 „Przychody z umów z klientami” oraz zmiany do MSSF 15 „Data wejścia w życie MSSF 15” - zatwierdzony
  w UE w dniu 22 września 2016 roku (obowiązujący w odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynających się
  1 stycznia 2018 roku lub po tej dacie);
  Zmiany do MSSF 15 „Przychody z umów z klient ami” - wyjaśnienia do MSSF 15 „Przychody z umów z klientami”
  - zatwierdzone w UE w dniu 31 października 2017 roku (obowiązujące w odniesieniu do okresów rocznych
  rozpoczynających się 1 stycznia 2018 roku lub po tej dacie);
  MSSF 9 „Instrumenty finansowe” - zatwierdzony w UE w dniu 22 list opada 2016 roku (obowiązujący
  w odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2018 roku lub po tej dacie);
  Zmiany do MSSF 4 „Umowy ubezpieczeniowe” - Zastosowanie MSSF 9 „=nstrumenty finansowe” wraz z MSSF 4
  „Umowy ubezpieczeniowe” - zatwierdzone w UE w dniu 3 listopada 2017 roku (obowiązujące w odniesieniu do
  okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2018 roku lub po tej dacie lub w momencie zastosowania MSSF
  9 „=nstrumenty finansowe” po raz pierwszy );
  Zmiany do MSSF 2 „Płatności na bazie akcji” - Klasyfikacja oraz wycena płatności na bazie akcji - zatwierdzone
  w UE w dniu 27 lutego 2018 roku (obowiązujące w odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynających się
  1 stycznia 2018 roku lub po tej dacie);
  Zmiany do MSR 40 „Nieruchomości inwestycyjne” - Przeniesienia nieruchomości inwestycyjnych - zatwierdzone
  w UE w dniu 14 marca 2018 roku (obowiązujące w odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynających się
  1 stycznia 2018 roku lub po tej dacie);
  Interpretac ja KIMSF 22 „Transakcje w walutach obcych i płatności zaliczkowe” - zatwierdzona w UE w dniu
  28 marca 2018 roku (obowiązująca w odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2018
  roku lub po tej dacie);
  Zmiany do MSSF 1 i MSR 28 w wyniku „Poprawki do MSSF (cykl 2014 - 2016)” - dokonane zmiany w ramach
  procedury wprowadzania dorocznych poprawek do MSSF (MSSF 1, MSSF 12 oraz MSR 28) ukierunkowane
  głównie na rozwiązywanie niezgodności i uściślenie słownictwa - zatwierdzone w UE w dniu 7 luteg o 2018 roku
  (zmiany do MSSF 1 i MSR 28 obowiązują w odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia
  2018 roku lub po tej dacie).
  Powyższe standardy i zmiany do standardów nie miały istotnego wpływu na niniejsze sprawozdanie finansowe.
  2.3 Standardy opublikowane i zatwierdzone przez UE, które nie weszły jeszcze w życie
  Zatwierdzając niniejsze śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe Spółka nie zastosowała standardów, zmian
  standardów i interpretacji, które zostały opublikowane i zatwierdzo ne do stosowania w UE, ale nie weszły jeszcze
  w życie:
  MSSF 16 „Leasing” - zatwierdzony w UE w dniu 31 października 2017 roku (obowiązujący w odniesieniu do
  okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2019 roku lub po tej dacie);
  Zmiany do MSSF 9 „Ins trumenty finansowe” - Charakterystyka opcji przedpłaty z ujemną kompensatą -
  zatwierdzone w UE w dniu 22 marca 2018 roku (obowiązujący w odniesieniu do okresów rocznych
  rozpoczynających się 1 stycznia 2019 roku lub po tej dacie).
  Spółka nie przewiduje isto tnego wpływu powyższych standardów , z wyjątkiem MSSF 16 "Leasing", na śródroczne
  skrócone sprawozdanie finansowe. Spółka jest w trakcie inwentaryzacji umów podlegających MSSF 16 i analizy
  ich wpływu na sprawozdanie finansowe.


  Mennica Polska S.A.
  Śródroczne skrócone sprawozdani e finansowe za okres 6 miesięcy zakończonych 30 czerwca 201 8 roku
  15

  2.4 Nowe standardy oraz zmiany do istniejących standardów wydane przez RMSR, ale jeszcze
  niezatwierdzone do stosowania w UE
  Na dzień zatwierdzenia niniejszego śródrocznego sprawozdania finansowego następujące nowe standardy ,
  zmiany do standardów oraz nowe interpretacj e zostały wydane przez RMSR, ale jeszcze nie zostały zatwierdzone
  do stosowania przez UE:
  MSSF 17 „Umowy ubezpieczeniowe” (obowiązujący w odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynających się
  1 stycz nia 2021 roku lub po tej dacie);
  MSSF 14 „Odroczone salda z regulowanej działalności” (obowiązujący w odniesieniu do okresów rocznych
  rozpoczynających się 1 stycznia 2016 roku lub po tej dacie) - Komisja Europejska postanowiła nie rozpoczynać
  procesu zatwierdzania tego tymczasowego standardu do stosowania na teren ie UE do czasu wyd ania ostatecznej
  wersji MSSF 14;
  Zmiany do MSSF 10 „Skonsolidowane sprawozdania finansowe” oraz MSR 28 „Inwestycje w jednostkach
  stowarzyszonych i wspólnych przedsięwzięciach” - Sprzedaż lub wniesieni e aktywów pomiędzy inwestorem
  a jego jednostką stowarzyszoną lub wspólnym przedsięwzięciem oraz późniejsze zmiany (data wejścia w życie
  zmian została odroczona do momentu zakończenia prac badawc zych nad metodą praw własności);
  Zmiany do MSR 19 „Świadczenia pracownicze” – zmiana dotycząc a spos obu postępowania w przypadku zmian,
  ograniczenia lub rozliczenia programów świadczeń pracowniczych (obowiązujące w odniesieniu do okresów
  rocznych rozpoczynaj ących się 1 stycznia 2019 roku);
  Zmiany do MSR 28 „Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych i wspó lnych przedsięwzięciach”
  Długoterminowe udziały w jednostkach stowarzyszonych i wspólnych pr zedsięwzięciach (obowiązujące
  w odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2019 roku lub po tej dacie) ;
  Zmiany do różnych standardów „Poprawki do MSSF (cykl 2015 - 2017)” – dokonane zmiany w ramach procedury
  wprowadzania dorocznych poprawek do MSSF (MSSF 3, MSSF 11, MSR 12 oraz MSR 23) ukierunkowane głównie
  na rozwiązywanie niezgodności i uściślenie słownictwa (obowiązują w odniesieniu do okresó w rocznych
  rozpoczynających się 1 stycz nia 2019 roku lub po tej dacie);
  Interpretacja KIMSF 23 „Niepewność w zakresie rozliczania podatku dochodowego” (obowiązująca
  w odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2019 roku lub po tej dacie).

  Według szacunków Spółki , w yżej wymienione standardy, interpretacje i zmiany do standardów nie miałyby
  istotnego wpływu na sprawozdanie finansowe, jeżeli zostałyby zastosowane przez Spółkę na dzień bilansowy.
  2.5 Skutki zmian kursów wymiany walut obcy ch
  Walutą funkcjonalną Spółki jest polski złoty. Transakcje wyrażone w walutach obcych są przeliczane na walutę
  funkcjonalną według kursu wymiany obowiązującego na dzień transakcji. Aktywa i zobowiązania pieniężne
  wyrażone w walucie obcej są na dzień zakończenia okresu sprawozdawczego przeszacowywane przy
  zastosowaniu kursu ogłoszonego przez NBP na koniec okresu sprawozdawczego, a wszelkie zyski lub straty
  powstałe w wyniku przeszacowania są ujmowane w rachunku zysków i strat w pozycji przychodów lub k osztów
  finansowych - w przypadku operacji finansowych.  Mennica Polska S.A.
  Śródroczne skrócone sprawozdani e finansowe za okres 6 miesięcy zakończonych 30 czerwca 201 8 roku
  16

  PRZYCHODY, KOSZTY ORAZ PODATEK DOCHODOWY
  3.1 Przychody

  Przychody Kraj Eksport Razem
  od 01 .01.2018
  do 30 .06.2018
  Razem
  od 01 .01.2017
  do 30 .06.2017 (w tysiącach złotych) wartość % wartość %
  Produkty 114 665 36,81 267 088 98,64 381 753 93 937
  Usługi 29 673 9,53 8 29 681 20 552
  Towary 167 156 53,66 3 685 1,36 170 841 174 925
  Razem 311 494 100 ,00 270 781 100 ,00 582 275 289 414
  3.2 Koszty według rodzaju

  Koszty według rodzaju od 01 .01.2018
  do 30 .06.2018
  od 01 .01.2017
  do 30 .06.2017 (w tysiącach złotych)
  Amortyzacja 10 584 7 619
  Zużycie materiałów i energii 198 197 110 060
  Usługi obce 35 193 37 197
  Podatki i opłaty 708 700
  Świadczenia pracownicze 16 173 17 655
  Pozostałe koszty 25 867 23 313
  Koszt własny sprzedaży towarów i materiałów 156 192 160 918
  Zmiana stanu zapasów 119 802 -64 331
  Suma kosztu własnego sprzedaży, kosztów sprzedaży oraz kosztów ogólnego zarządu 562 716 293 131
  3.3 Pozostałe przychody i koszty operacyjne

  Pozostałe przychody operacyjne od 01 .01.2018
  do 30 .06.2018
  od 01 .01.2017
  do 30 .06.2017 (w tysiącach złotych)
  Odwrócenie niewykorzystanych rezerw 52 110
  Rozwiązanie odpisu aktualizującego należności 95
  Otrzymane odszkodowania 101 14
  Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 51
  Zobowiązania odpisane 1
  Pozostałe 10 419
  Dywidendy otrzymane (1) 18 777 48 235
  Razem 18 941 48 924
  (1) W pozycji dywidendy otrzymane wykazane zostały:
  1. Dywidenda od akcji spółki Netia S.A.: w 2017 – 24 095 tys. zł ; akcje zostały sprzedane w dniu
  4 grudnia 2017 roku;
  2. Dywidenda od udziałów spółki Mennica Polska od 1766 Sp. z o.o.: w 2018 – 18 777 tys. zł, w 2017
  – 24 140 tys. zł;  Mennica Polska S.A.
  Śródroczne skrócone sprawozdani e finansowe za okres 6 miesięcy zakończonych 30 czerwca 201 8 roku
  17


  Pozostałe koszty operacyjne od 01 .01.2018
  do 30 .06.2018
  od 01 .01.2017
  do 30 .06.2017 (w tysiącach złotych)
  Utworzenie rezerw (1) 816 1 284
  Odpis aktualizujący wartość należności 14
  Różnice inwentaryzacyjne 8
  Likwidacja materiałów niepełnowartościowych 13 723
  Przecena metali szlachetnych i innych zapasów 399
  Przekazane darowizny 58 133
  Strata ze zbycia/trwała utrata wartości niefinansowych aktywów trwałych 12
  Koszty sądowe 3 4
  Pozostałe 246 333
  Razem 1 561 2 485
  (1) Rezerwa na kary umowne z tytułu kontraktów handlowych;
  3.4 Przychody i koszty finansowe

  Przychody finansowe i koszty finansowe od 01 .01.2018
  do 30 .06.2018
  od 01 .01.2017
  do 30 .06.2017 (w tysiącach złotych)
  Odsetki 1 922 57
  Różnice kursowe netto dodatnie 502
  Pozostałe 102
  Przychody finansowe, razem 2 424 159

  Odsetki 245 2 704
  Prowizje od kredytów i gwarancji 359 625
  Różnice kursowe netto 737
  Odpis należności z tytułu pożyczki 137

  Koszty finansowe, razem 741 4 066

  Przychody / koszty finansowe netto 1 683 -3 907


  Mennica Polska S.A.
  Śródroczne skrócone sprawozdani e finansowe za okres 6 miesięcy zakończonych 30 czerwca 201 8 roku
  18

  3.5 Podatek dochodowy

  Podatek dochodowy wykazany w rachunku zysków i strat od 01 .01.2018
  do 30 .06.2018
  od 01 .01.2017
  do 30 .06.2017 (w tysiącach złotych)
  Podatek bieżący -4 813
  Podatek dochodowy bieżący -4 813
  Podatek dochodowy bieżący od otrzymanej dywidendy
  Podatek dochodowy dotyczący lat poprzednich
  Podatek odroczony -3 41 6 495
  Powstanie / odwrócenie różnic przejściowych 1 219 -7 422
  Rozpoznanie strat podatkowych do wykorzystania w przyszłych okresach -4 635 7 917
  Podatek dochodowy wykazany w rachunku zysków i strat -8 229 495
  Rozliczenia podatkowe oraz inne obszary działalności podlegające regulacjom mogą być przedmiotem kontroli
  organów administracyjnych, które uprawnione są do nakładania wysokich kar i sankcji. Brak odniesienia do
  utrwalonych regulacji prawnych w Polsce powoduje występowanie w obowiązu jących przepisach niejasności
  i niespójności. Często występujące różnice w opiniach co do interpretacji prawnej przepisów podatkowych
  zarówno wewnątrz organów państwowych, jak i pomiędzy organami państwowymi i przedsiębiorstwami,
  powodują powstawanie obszarów niepewności i konfliktów. Zj awiska te powodują, że ryzyko podatkowe
  w Polsce jest znacząco wyższe niż istniejące zwykle w krajach o bardziej rozwiniętym systemie podatkowym.
  Rozliczenia podatkowe mogą być przedmiotem kontroli przez okres pięciu lat, począwszy od końca roku w którym
  nastąpiła zapłata podatku.
  Na dzień 30 czerwca 201 8 roku Mennica Polska S.A. wykorzystała aktyw o z tytułu odroczonego podatku
  dochodowego od strat podatkowych w kwocie 4 635 tys. zł . Łącznie w sprawozdaniu Mennicy Polskiej S.A.
  prezentowane jest aktywo na straty podatkowe na kwotę 4 635 tys. zł. Ak tywo to zostanie wykorzystane
  w związku z kolejnymi zyskami, jakie Spółka planuje osiągnąć ze sprzedaży przedsięwzięcia deweloperskiego
  „Mennica Residence” .
  Podatek odniesiony na kapitał własny od 01 .01.2018
  do 30.06.2018
  od 01 .01.2017
  do 30 .06.2017 (w tysiącach złotych)
  Transakcje rozliczane przez kapitał własny
  Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży 5 644
  Razem 5 644
  Uzgodnienie podatku dochodowego
  Uzgodnienie podatku dochodowego od wyniku brutto przed opodatkowaniem według ustawowej stawki
  podatkowej, z podatkiem dochodowym liczonym według efektywnej stawki podatkowej przedstawia się
  następująco:
  w tysiącach złotych
  od 01 .01.2018 do 30 .06.2018 od 01 .01.2017 do 30 .06.2017
  % Kwota % Kwota
  Zysk przed opodatkowaniem 19 39 720 19 43 680
  Podatek w oparciu o obowiązującą stopę podatkową 19 -7 547 19 -8 299
  Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów 19 -4 332 19 -371
  Przychody niepodlegające opodatkowaniu 19 3 650 19 9 165
  Podatek dochodowy wykazany w rachunku zysków i
  strat -8 229 495  Mennica Polska S.A.
  Śródroczne skrócone sprawozdani e finansowe za okres 6 miesięcy zakończonych 30 czerwca 201 8 roku
  19

  AKTYWA TRWAŁE
  4.1 Pozostałe inwestycje długoterminowe
  201 8 rok
  Jednostka Wartość na
  1 stycznia Wycena Nabycie Sprzedaż
  Wartość
  netto na
  30 czerwca
  Mennica Ochrona Sp. z o.o. 51 51
  Skarbiec Mennicy Polskiej S.A. 5 750 5 750
  Mennica Polska od 1766 Sp. z o.o. 2 425 2 425
  Mennica Polska Spółka Akcyjna Tower S.K.A. (1) 25 617 13 421 39 038
  Mennica Polska Spółka Akcyjna S.K.A. 69 869 69 869
  Fundusze Inwestycji Polskich TFI S.A. 1 588 1 58 8
  Mennica Deweloper Sp. z o.o. 10 10
  Razem 105 310 13 421 118 731
  201 7 rok
  Jednostka Wartość na
  1 stycznia Wycena Nabycie Sprzedaż
  Wartość
  netto na
  31 grudnia
  Mennica Ochrona Sp. z o.o. 51 51
  Skarbiec Mennicy Polskiej S.A. 5 750 5 750
  Mennica Fundusz =nwestycyjny Zamkniętych
  Aktywów Niepublicznych 49 654 -49 654
  Mennica Polska od 1766 Sp. z o.o. 2 425 2 425
  Mennica Polska Spółka Akcyjna Tower S.K.A. 25 617 25 617
  Mennica Polska Spółka Akcyjna S.K.A. 69 869 69 869
  Fundusze Inwestycji Polskich TFI S.A. 1 58 8 1 58 8
  Akcje Netia 287 975 57 842 3 605 -349 422
  Mennica Deweloper Sp. z o.o. 10 10
  Razem 373 060 57 842 73 484 -399 076 105 310
  (1) Spółka w roku 2018 nabyła w trybie subskrypcji prywatnej :
  - 2 700 szt. akcji serii D spółki Mennica Polska Spółka Akcyjna Tower S.K.A.;
  - 1 580 szt. akcji serii E spółki Mennica Polska Spółka Akcyjna Tower S.K.A.;
  - 6 325 szt. akcji serii F spółki Mennica Po lska Spółka Akcyjna Tower S.K.A;
  - 6 320 szt. akcji serii G spółki Mennica Po lska Spółka Akcyjna Tower S.K.A.
  Wartość nominalna akcji wszystkich serii wynosiła 1 zł za akcję, a cena emisyjna 1 265,57 zł za akcję.
  Wszystkie akcje są akcjami imiennymi i będą uczestniczyły w dywidendzie od 1 stycznia 2019 roku.
  Pokryte zostały wkładem pieniężnym.
  Na dzień zatwierdzenia niniejszego sprawozdania żadne z powyższ ych podwyższe ń kapitału nie został o
  zarejestrowane w sądzie rejestrowy m
  Mennica Polska S.A. posiada również 100% akcj i spółki Mennica -Metale Szlachetne S.A. w restrukturyzacji , nad
  którą utraciła kontrolę w dniu 10 stycznia 2017 roku, w momencie otwarcia post ępowania sanacyjnego.
  Szczegóły opisane zostały w sprawozdaniu rocz nym Spółki za rok 201 7. Akcje spółki Mennica -Metale Szlachetne
  S.A. są całkowicie odpisane.


  Mennica Polska S.A.
  Śródroczne skrócone sprawozdani e finansowe za okres 6 miesięcy zakończonych 30 czerwca 201 8 roku
  20

  AKTYWA OBROTOWE
  5.1 Zapasy

  (w tysiącach złotych) 30.06. 2018 31.12. 2017
  Wartość netto zapasów
  Materiały 9 489 13 555
  Produkcja w toku , w tym: 54 596 125 925
  działalność deweloperska (1) 50 586 121 360
  Wyroby gotowe , w tym: (2) 50 116 111 342
  działalność deweloperska (1) 48 461
  Towary 4 963 1 633
  Zapasy razem 119 164 252 45 6
  Odpis aktualizujący zapasów 3 592 3 193
  Zapasy brutto 122 756 255 64 9
  Koszty i przychody zapasów ujęte w sprawozdaniu z całkowitych dochodów
  Pozostałe przychody operacyjne (rozwiązanie odpisów, różnice inwentaryzacyjne,
  odzysk kruszców z likwidacji zapasów) 426 393
  Pozostałe koszty operacyjne (utworzenie odpisów, różnice inwentaryzacyjne, likwidacja
  zapasów nieprzydatnych) -838 -835
  Razem koszt zapasów ujęty w rachunku zysków i strat -412 -442

  Spółka dokonuje odpisów aktualizujących wartość nierotujących zapasów do cen sprzedaży netto możliwych do
  uzyskania. W przypadku zapasów z kruszcu (Au, Ag) cena sprzedaży odpowiada cenie kruszcu na dzień bilansowy.
  W przypadku zapasów niekruszcowych cena s przedaży odpowiada cenie metali nieszlachetnych. Przy
  dokonywaniu odpisów Spółka uwzględnia rotację zapasu, wskaźniki wystarczalności oraz przewidywania co do
  sprzedaży .
  (1) W związku z realizacją przez Mennicę Polską S.A. przedsięwzięć deweloperskich Mennica Residence = i II,
  zgodnie z MSR 2, Spółka ujęła koszt wyburzanych budynków (nieumorzona wartość) oraz koszty
  wyburzeń jako element kosztów wytworzenia mieszkań. Z tego ty tułu w wartości zapasów (w produkcji
  w toku) na dzień 30 czerwca 2018 roku ujęta została kwota 31 754 tys. zł (wartość netto wyburzonego
  budynku Aurum – ul. Waliców 11 wraz z wartoś cią netto gruntu na którym wzniesiono ten budynek ).
  W związku z realizacją I etapu Mennica Residence Spółka uję ła w produkcji w toku w 2016 roku
  nieumorzoną wartość wyburzonego budynku dawnej produkcji, mieszczącego się przy ul. Żelaznej,
  w kwocie 9 997 tys. zł . = etap inwestycji został na dzień 30 czerwca 2018 roku zakończony, s tąd kwota ta
  została rozliczona proporcjonalnie do sprzedanych lokali.
  =nwestycja Mennica Residence prowadzona jest na gruntach zajmowanych przez te budynki, tak więc
  wyburzenia dokonywane są w bezpośrednim związku z inwestycją. Wartość wyburzeń ujmowana jest
  jako integralna część kosztu wytworzenia produktu gotowego w postaci mieszkań do momentu
  ostatecznej sprzedaży, która zostanie ujęta w wyniku finansowym po zakończeniu budowy, w momencie
  przekazania klientom lokali na własność. Powyższe podejście jes t zgodne z MSR 2, według którego do
  kosztu wytworzenia zalicza się wszelkie koszty bezpośrednie i uzasadnioną część kosztów pośrednich
  z tym, że wartość zapasów nie może przekraczać wartości odzyskiwalnej .
  (2) W pozycji wyroby gotowe w roku 2017 ujęta jest mię dzy innymi wartość złotych medali dla Ministerstwa
  Finansów Tajlandii - 106 011 tys. zł, wyprodukowanych przez Mennicę Polską S.A.


  Mennica Polska S.A.
  Śródroczne skrócone sprawozdani e finansowe za okres 6 miesięcy zakończonych 30 czerwca 201 8 roku
  21

  5.2 Pozostałe inwestycje krótkoterminowe
  201 8 rok
  Jednostka Wartość na
  1 stycznia Wycena Nabycie Sprzedaż
  Wartość
  netto na
  30 czerwca
  Obligacje Mennica Polska Spółka Akcyjna S.K.A. 36 4 800 4 836
  Razem 36 4 800 4 836
  W roku 2018 Spółka objęła obligacje wyemitowane przez spółkę z Grupy Kapitałowej - Mennicę Polską Spółkę
  Akcyjną S.K.A., prowadzącą działalność w segmencie deweloperskim.
  Na dzień bilansowy miały miejsce dwie emisje:
  - I emisja: 26 marca 2018 roku - 3 100 sztuk obligacj i o wartości nominalnej i cenie emisyjnej równej 1 000
  zł za każdą obligację; cena emisyjna wpłacona została w dniu 29 marca 2018 roku, a odcinek zbiorowy
  wydany w dniu 3 kwietnia 2018 roku; termin wykupu ustalono na dzień 29 marca 2019 roku;
  - II emisja: 8 czerwca 2018 roku – 1 700 sztuk obligacji o wartości nominalnej i cenie emisyjnej równej
  1 000 zł za każdą o bligację; cena emisyjna wpłacona została w dniu 11 czerwca 2018 roku, tego samego
  dnia wydany zo stał odcinek zbiorowy obligacji; termin wykupu ustalono na dzień 8 czerwca 2019 roku.
  W dniu 27 lipca 2018 roku wyemitowane zostały obligacje === emisji – 17 30 0 sztuk, objęte przez Mennicę Polską
  S.A. Wartość nominalna i cena emisyjna były równe 1 000 zł za sztukę. Cena emisyjna wpłacona została w dniu
  30 lipca 2018 roku. Termin wykupu ustalono na dzień 31 grudnia 2019 roku, w związku z czym obligacje tej emisji
  prezentowane będą w sprawozdaniu na dzień 30 września 2018 roku w pozostałych inwestycjach
  długoterminowych.
  Wszystkie obligacje posiadają stałe oprocentowanie w wysokości W=BOR 6M z dnia pokwitowania odbioru
  odcinka zbiorowego obligacji powiększon ego o marżę odsetkową .
  5.3 Należności handlowe i pozostałe

  (w tysiącach złotych) 30.06. 2018 31.12. 2017
  Należności handlowe 50 705 53 528
  Należności z tytułu VAT 2 658 2 793
  Inne (1) 14 79 4 12 336
  Razem należności handlowe i pozostałe netto 68 157 68 657
  (1) Na dzień 30 czerwca 201 8 roku kwota obejmuje m. in. należności z tytułu zaliczek na zakup środków
  trwałych – 1 886 tys. zł oraz należność z tytułu podatku C=T za rok 2012 – 8 342 tys. zł , należności z tytułu
  wpłaconych kaucj i zabezpieczających – 2 467 ty s. zł .
  Odpisy aktualizujące wartość należności handlowych i pożyczek 30.06. 2018 31.12. 2017
  Stan na początek okresu sprawozdawczego 10 062 11 450
  Odpisy z tytułu utraty wartości należności 119 908
  Odwrócenie odpisów z tytułu utraty wartości -105 -676
  Wykorzystanie odpisów na należności -71 -1 620
  Stan na koniec okresu sprawozdawczego 10 005 10 062


  Mennica Polska S.A.
  Śródroczne skrócone sprawozdani e finansowe za okres 6 miesięcy zakończonych 30 czerwca 201 8 roku
  22

  ZOBOWI ĄZANIA KRÓTKO I DŁUGOTERMINOWE
  6.1 Zobowiązania z tytułu kredytów, pożyczek oraz leasingu finansowego
  Spółka na dzień 30 czerwca 2018 roku ani na dzień 31 grudnia 2017 roku nie korzystała z kredytów bankowych
  ani leasingu finansowego.
  W poniższej tabeli przedstawiono kredyty bankowe według kredytodawców:
  Kredytodawca Kredytobiorca Termin spłaty
  30.06. 2018 31.12. 2017
  Łącznie Kredyt gotówkowy Gwarancje Łącznie Kredyt gotówkowy Gwarancje
  Przyznane limity kredytowe
  mBank SA MPSA, MP1766 30.11.2018 55 000 30 000 55 000 55 000 30 000 55 000
  DnB Bank Polska SA MPSA, MP1766, SMP 24.08.2018 25 000 20 500 4 500 25 000 20 500 4 500
  BZWBK (1) MPSA 31.05.2019 32 585 32 585 32 585 32 585
  Pekao SA MPSA 22.06.2019 45 000 45 000 45 000 45 000 45 000 45 000
  BGK MPSA 08.09.2018 50 000 50 000 50 000 50 000 50 000 50 000
  Razem 207 585 145 500 187 085 207 585 145 500 187 085
  Wykorzystane kredyty bankowe i linie kredytowe
  mBank SA MPSA, MP1766 30.11.2018 3 856 3 856 5 279 5 279
  DnB Bank Polska SA MPSA, MP1766, SMP 24.08.2018 549 549 3 993 3 993
  BZWBK (1) MPSA 31.05.2019 17 879 17 879 16 146 16 146
  Pekao SA MPSA 22.06.2019
  BGK MPSA 08.09.2018 4 348 4 348 4 348 4 348
  Razem 26 632 26 632 29 766 29 766
  W tym krótkoterminowe
  W tym długoterminowe
  Maksymalne limity do wykorzystania *
  mBank SA MPSA, MP1766 30.11.2018 51 144 30 000 51 144 49 721 30 000 49 721
  DnB Bank Polska SA MPSA, MP1766, SMP 24.08.2018 24 215 20 264 3 951 20 716 20 209 507
  BZWBK (1) MPSA 31.05.2019 14 706 14 706 16 439 16 439
  Pekao SA MPSA 22.06.2019 45 000 45 000 45 000 45 000 45 000 45 000
  BGK MPSA 08.09.2018 45 652 45 652 45 652 45 652 45 652 45 652
  Razem 180 717 140 916 160 453 177 528 140 861 157 319
  *dostępne limity uwzględniają wykorzystanie przez inne spółki
  Skróty użyte w kolumnie Kredytobiorca oznaczają:
  MPSA – Mennica Polska S.A.
  MP1766 – Mennica Polska o d 1766 Sp. z o.o.
  SMP – Skarbiec Mennicy Polskiej S.A.
  (1) Umowa na limit na gwarancje bankowe nr K00527/16 została, aneksem nr 7, przedłużona do dnia
  31 maja 2019 roku. Wierzytelności banku wynikające z umowy nie są zabezpieczone .
  Mennica Polska S.A.
  Śródroczne skrócone sprawozdani e finansowe za okres 6 miesięcy zakończonych 30 czerwca 201 8 roku
  23

  6.2 Zobowiązania handlowe oraz pozostałe

  Zobowiązania handlowe oraz pozostałe Zobowiązania długoterminowe Zobowiązania krótkoterminowe
  (w tysiącach złotych) 30.06. 2018 31.12. 2017 30.06. 2018 31.12. 2017
  Zobowiązania handlowe wobec jednostek
  powiązanych 33 479 38 993
  Zobowiązania handlowe wobec jednostek
  pozostałych 63 277 82 981
  Otrzymane przedpłaty , w tym: (1) 167 236 258 301
  działalność deweloperska 166 582 152 584
  Pozostałe zobowiązania (2) 5 905 10 348 16 173
  Razem 5 905 274 340 396 448
  Struktura walutowa
  W walucie polskiej 5 905 269 02 6 384 413
  W walucie EUR (po przeliczeniu na PLN) 4 578 11 114
  W walucie USD (po przeliczeniu na PLN) 736 921
  (1) W pozycji otrzymane przedpłaty na dzień 31 grudnia 2017 roku wykazana została przedpłata na kruszec
  otrzymana przez Mennicę Polską S.A. od Ministerstwa Finansów Tajlan dii w kwocie 105 016 tys. zł,
  w związku z kontraktem na wybicie złotych medali ;
  (2) Zobowiązania długoterminowe na dzień 31 grudnia 2017 roku to zobowiązania w stosunku do spółki
  zależnej – Mennica Polska Spółka Akcyjna Tower S.K.A. z tyt ułu zawarcia umowy zakupu akcji Neti a S.A.
  Mennica Polska S.A.
  Śródroczne skrócone sprawozdani e finansowe za okres 6 miesięcy zakończonych 30 czerwca 201 8 roku
  24

  KAPITAŁ WŁASNY
  7.1 Kapitał Akcyjny
  Kapitał akcyjny Mennicy Polskiej S.A. na dzień 30 czerwca 201 8 roku dzielił si ę na 51 138 096 akcji na okaziciela
  serii A, B, C, D. Każda akcja posiada warto ść nominalną 1 zł (jeden złoty), jest równoważna jednemu głosowi na
  Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy i daje prawo do dywidendy. Akcje są akcjami zwykłymi,
  nieuprzywilejowanymi, b rak jest ograniczeń w dysponowaniu akcjami. Kapitał akcyjny został opłacony w całości.
  W okresie objętym sprawozdaniem finansowym nie nastąpiła emisja lub spłata nieudziałowych
  i kapitałowych papierów wartościowych.
  Poniższa nota przedstawia akcjonariuszy posiadających - bezpośrednio lub poprzez podmioty zależne - co
  najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Mennicy Polskiej S.A. na dzień przekazania
  niniejszego raportu .

  Akcjonariusz
  Stan na dzień raportu Stan na 30 .06.201 8 Stan na 31 .12.201 7
  Liczba akcji
  % w kapitale zakładowym
  % w ogólnej liczbie głosów
  Liczba akcji
  % w kapitale zakładowym
  % w ogólnej liczbie głosów
  Liczba akcji
  % w kapitale zakładowym
  % w ogólnej liczbie głosów
  Zbigniew Jakubas wraz z podmiotami zależnymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5 Ustawy o ofercie publicznej
  25 180 270 49,2% 49,2% 25 180 270 49,2% 49,2% 25 180 270 49,2% 49,2%
  ING OFE 3 830 000 7,5% 7,5% 3 830 000 7,5% 7,5% 3 830 000 7,5% 7,5%
  PZU OFE 3 538 420 6,9% 6,9% 3 538 420 6,9% 6,9% 3 538 420 6,9% 6,9%
  Joanna Jakubas 2 959 000 5,8% 5,8% 2 959 000 5,8% 5,8% 2 959 000 5,8% 5,8%
  MetLife Otwarty Fundusz Emerytalny 2 817 591 5,5% 5,5% 2 817 591 5,5% 5,5% 2 817 591 5,5% 5,5%

  Spółki zależne nie posiadają akcji Mennicy Polskiej S.A.
  Stan posiadania akcji Spółki lub uprawnień do nich przez osoby zarządzające i nadzorujące emitenta
  Zgodnie z posiadanymi informacjami stan posiadania akcji Hednostki Dominującej lub uprawnień do nich przez
  osoby zarządzające i nadzorujące emitenta, na dzień przekazania niniejszego przedstawia się następująco:
  1. Osoby zarządzające nie posiadają akcji Spółki.
  2. Osoby nadzorujące:
  - Zbigniew Jakubas - Przewodniczący Rady Nadzorczej: na dzień sporządzenia raportu posiadał
  14 947 sztuk akcji; w okresie od przekazania poprzedniego raportu nie nastąpiły zmiany
  w stanie posiadania akcji.
  Pozostali Członkowie Rady Nadzorczej nie posiadają akcji Spółki.
  7.2 Dywidendy
  W dniu 14 maja 2018 roku Walne Zgromadzenie Mennicy Polskiej S.A. p odjęło uchwałę o wypłacie dywidendy
  z zysku roku 201 7 w wysokości 1,00 zł na jedną akcję, tj. w całkowitej kwocie 51 138 tys. zł. Dzień dywidendy
  został ustalony na 22 maja 201 8 roku, a dzień wypłaty dywidendy na 2 9 maja 2018 roku . Dywidenda wypłacona
  została w terminie.


  Mennica Polska S.A.
  Śródroczne skrócone sprawozdani e finansowe za okres 6 miesięcy zakończonych 30 czerwca 201 8 roku
  25

  INSTRUMENTY FINANSOWE I ZARZĄDZANIE RYZYKIEM FINANSOWYM
  8.1 Pomiar wartości godziwej
  W pierwszym półroczu 201 8 roku w Spółce nie nastąpiły zmiany w ocenie i sposobie zarzą dzania ryzykiem
  finansowym.
  W odniesieniu do instrumentów finansowych, które po początkowym ujęciu wyceniane są w wartości godziwej,
  Spółka klasyfikuje zasady pomiaru wartości godziwej wykorzystując poniższą hierarchię odzwierciedlającą wagę
  danych źródłowych wykorzystywanych do wyce ny:
  - Poziom 1: kwotowania (nieskorygowane) z aktywnych rynków dla identycznych aktywów lub
  zobowiązań;
  - Poziom 2: dane źródłowe inne niż kwotowania zaliczane do Poziomu 1, które są obserwowalne dla
  aktywów lub zobowiązań w sposób bezpośredni (jako ceny) lub pośredni (pochodne cen);
  - Poziom 3: dane źródłowe dla aktywów lub zobowiązań, które nie są oparte na obserwowalnych danych
  rynkowych (dane źródłowe nieobserwowalne).

  Poniższa tabela przedstawia analizę aktywów finansowych Spółki , które po po czątkowym ujęciu wyceniane są
  w wartości godziwej, pogrupowanych w Poziomy 1 -3 w zależności od stopnia obserwowalności danych
  źródłowych wykorzystywanych do wyceny wartości godziwej.
  Wartość godziwa instrumentów finansowych wycenianych na dzień bilansowy w wartości godziwej
  Pozycja bilansowa 30.06. 2018 31.12. 2017
  (w tysiącach złotych) Poziom 1 Poziom 2 Poziom 3 Razem Poziom 1 Poziom 2 Poziom 3 Razem
  Aktywa wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy 727 727 1 773 1 773
  Razem aktywa wyceniane w wartości godziwej 727 727 1 773 1 773
  Zobowiązania wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy 267 267 750 750
  Razem zob owiązania finansowe wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy 267 267 750 750

  Na Poziomie 2 wykazywane są instrumenty zabezpieczające cenę kruszcu i kurs walutowy.
  W sytuacji, gdy instrument finansowy jest notowany na aktywnym rynku – wycena do wartości godziwej jest
  dokonana według wartości notowania z dnia bilansowego. =nstrumenty pochodne natomiast są wyceniane przy
  zastosowaniu modeli wyceny instrumentów finansowych, przy wykorzystaniu ogólnie dostępnych cen, kursów,
  stóp procentowych, krzywych forward, kursów kruszców pochodzących z aktywnych rynków. Spółka nie zmieniła
  w 201 8 roku zasad wyceny instrumentów finansowych, jak też nie wdrożyła nowych zasad zarządzania ryzykiem
  finansowym w porównaniu do metod i zasad opisanych w sprawozdaniu fina nsowym sporządzonym na dzień
  31 grudnia 201 7 roku.
  W okresie objętym niniejszym śródro cznym skróconym sprawozdaniem finansowym oraz w okresie
  porównawczym nie wystąpiły przesunięcia pomiędzy Poziomem 1 i Poziomem 2 hierarchii pomiaru wartości
  godziwej oraz nie nastąpiły przesunięcia z/do Poziomu 3.


  Mennica Polska S.A.
  Śródroczne skrócone sprawozdani e finansowe za okres 6 miesięcy zakończonych 30 czerwca 201 8 roku
  26

  8.2 Wartość kategorii instrumentów finansowych
  Poniższa nota zawiera informacje o wartości instrumentów finansowych zakwalifikowanych do poszczególnych
  kategorii instrumentów finansowych wraz z uzgodnieniem tych wartości do kwot wykazanych w sprawozdaniu
  z sytuacji finansowej .
  Pozycja bilansowa Kateg orie instrumentów finansowych
  30.06. 2018 31.12. 2017
  (w tysiącach złotych) Aktywa wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy

  Aktywa wyceniane
  w zamortyzowanym koszcie

  Zobowiązania wyceniane
  w wartości godziwej przez wynik
  finansowy

  Zobowiązania wyceniane w zamortyzowanym koszcie

  Aktywa wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy

  Aktywa wyceniane
  w zamortyzowanym koszcie

  Zobowiązania wyceniane w wartości godziwej przez wynik
  finansowy

  Zobowiązania wyceniane w zamortyzowanym koszcie

  Pozostałe inwestycje krótkoterminowe (1) 4 836
  Należności handlowe oraz pozostałe 727 64 772 1 773 64 091
  Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 199 143 236 128
  Zobowiązania handlowe oraz pozostałe 267 269 549 750 401 603
  Razem 727 268 751 267 269 549 1 773 300 219 750 401 603
  (1) Obligacje wyemitowane przez spółkę Mennica Polska Spółka Akcyjna S.K.A. ; szczegóły opisane zostały
  w nocie 5 .2.  Mennica Polska S.A.
  Śródroczne skrócone sprawozdani e finansowe za okres 6 miesięcy zakończonych 30 czerwca 201 8 roku
  27

  POZOSTAŁE NOTY OBJAŚNIAJĄCE
  9.1 Nieujęte zobowiązania wynikające z zawartych umów
  Zgodnie z najlepszą wiedzą Zarządu, na dzień zatwierdzenia niniejszego śródrocznego skróconego sprawozdania
  finansowego do publikacji, nie wystąpiły nieujęte zobowiązania wynikające z zawartych umów, które mogą mieć
  istotny wpływ na bieżącą lub przyszłą sytuację finansową Spółki .
  9.2 Roszczenia sporne i zobowiązania warunkowe (w tym poręczenia)
  Gwarancje
  (w tysiącach złotych) 30.06. 201 8 31.12. 201 7
  Do 12 miesięcy (krótkoterminowe) 34 189 35 191
  Powyżej 12 miesięcy (długoterminowe) 9 127 10 759
  Razem 43 316 45 950
  Gwarancje te wystawione zostały jako zabezpieczenia przetargowe oraz zabezpieczenia wykonania kontraktów
  handlowych. Do dnia sporządzenia niniejszego sprawozdania nie zaszły przesłanki wykorzystania powyższych
  gwarancji.
  Kontrola rozliczeń w podatku CIT za 2012 rok
  W dniu 25 kwietnia 2018 roku Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie uchylił Decyzję Dyrektora =zby
  Administracji Skarbowej w Warszawie z dnia 29 marca 2017 roku utrzymując ą w mocy decyzję Dyrektora Urzędu
  Kontroli Skarbowej w Warszawie z dnia 16 grudnia 2016 r. określającą Mennicy Polskiej S.A. wysokość
  zobowiązania podatkowego w podatku dochodowym od osób prawnych za 2012 roku w wysokości 6 575 616 zł
  (słownie: sześć milio nów pięćset siedemdziesiąt pięć tysięcy sześćset szesnaście złotych). Wyrok WSA jest
  prawomocny .
  Przedmiotem sporu były koszty uzyskania przychodu dotyczące głównie ponoszonych na rzecz spółki zależnej
  Mennicy Polskiej od 1766 Sp. z. o.o. kosztów opłaty licencyjnej z tytułu korzystania ze znaku towarowego . Są one
  zgodne z podpisan ą umow ą, która obowiązuje od 2012 roku i trwa nadal.
  W dniu 7 kwietnia 2017 roku na konto urzędu skarbowego została przelana łącznie kwota 8,3 mln zł (w tym
  odsetki w kwocie 1,7 mln zł). Powyższa decyzja podjęta została w trosce o zapewnienie utrzymania
  dotychczasowej aktywności biznesowej, która nierzadko wymaga przedstawien ia przez Spółkę zaświadczenia
  z urzędu skarbowego o niezaleganiu w podatkach. W związku z wyrokiem WSA z d nia 25 kwietnia 2018 roku
  Spółka będzie dochodziła zwrotu zapłaconej kwoty wraz z odsetkami .
  Kontrola rozliczeń w podatku VAT za 2012 rok
  W dniu 5 czerwca 2017 roku Mazowiecki Urząd Celno -Skarbowy w Warszawie rozpoczął w Mennicy Polskiej S.A.
  kontrolę w z akresie prawidłowości rozliczania podatku VAT za okres od stycznia do grudnia 2012 roku. Na dzień
  sporządzenia niniejszego sprawozdania Naczelnik Urzędu nie wydał decyzji w zakresie rzetelności deklarowanych
  podstaw opodatkowania oraz prawidłowości oblicza nia i wpłacania podatku od towarów i usług za poszczególne
  okresy rozliczeniowe 2012 roku .
  Pozew złożony przez The SISU Capital Master Fund Limited
  Sprawa została szczegółowo opisana w opublikowanym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Grupy
  Mennicy Polskiej S.A. sporządzonym na dzień 31 grudnia 201 7 roku. W okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 201 8
  roku nie nastąpiły istotne wydarzenia dotycz ące przedmiotowego zagadnienia .


  Mennica Polska S.A.
  Śródroczne skrócone sprawozdani e finansowe za okres 6 miesięcy zakończonych 30 czerwca 201 8 roku
  28

  9.3 Wynagrodzenia i transakcje ze stronami powiązanymi – Rada Nadzorcza i Zarząd
  W okres ach 6 miesięcy zakończonych 30 czerwca 201 8 roku oraz w roku 201 7 Spółka nie zawarła żadnych
  znaczących transakcji z Członkami Zarządu lub Rady Nadzorczej Mennicy Polskiej S.A. lub ich małżonkami,
  krewnymi lub powinowatymi w linii prostej do drugiego stopnia lub związanymi z tytułu opieki, przysposobienia
  lub kurateli, bądź z innymi osobami, z którymi mają osobiste powiązania. Spółka nie udzieliła takim osobom
  żadnych pożyczek, zaliczek ani gwarancji.
  Ponadto w okresach 6 miesięcy zakończonych 30 czerwca 201 8 roku i w roku 201 7 Spółka nie zawarła żadnych
  znaczących transakcji ze spółkami kontrolowanymi lub współkontrolowanymi przez Członków Zarządu lub Rady
  Nadzorczej Mennicy Polskiej S.A. lub przez ich małżonków, krewnych lub powinowatych w linii prostej do
  drugiego stopnia lub związa nych z tytułu opieki, przysposobienia lub kurateli, bądź przez inne osoby,
  z którymi mają osobiste powiązania.
  Kwoty wynagrodzeń i powiązanych świadczeń wypłacone Członkom Zarządu Mennicy Polskiej S.A. w okresie
  sześciu miesięcy zakończonym 30 czerwca 201 8 roku i 30 czerwca 201 7 roku wyniosły odpowiednio 821 tys . zł
  i 1 113 tys. zł.
  Koszty z tytułu wynagrodzenia Rady Nadzorczej Mennicy Polskiej S.A. oraz spółek w Grupie Kapitałowej w okresie
  sześciu miesięcy zakończony ch 30 czerwca 201 8 roku i 30 czerwca 201 7 roku wyniosły odpowiednio 221 tys. zł
  i 248 tys. zł.
  9.4 Rozrachunki i transakcje z podmiotami powiązanymi
  Rozrachunki i transakcje Mennicy Polskiej S.A. ze Spółkami powiązanymi zaprezentowano w poniższej tabeli :
  (w tysiącach złotych) Należności Zobowiązania Przychody Koszty
  30.06.2018 31.12.2017 30.06.2018 31.12.2017 30.06.2018 30.06.201 7 30.06.2018 30.06.201 7
  Mennica Polska od 1766 Sp. z o.o. 1 175 1 290 33 096 38 548 26 321 29 628 22 378 21 758
  Skarbiec Mennicy Polskiej S.A. 352 323 1 101 2 552 3 151 1 7
  Mennica Polska Spółka Akcyjna S.K.A. 4 847 11 16 22 92 56 76
  Mennica Ochrona Sp. z o.o. 4 5 366 321 36 40 1 706 1 560
  Mennica Polska Spółka Akcyjna TOWER S.K.A. 1 1 108 657
  Mennica Deweloper Sp. z o.o. 1
  Mennica TOWERS GGH MT Sp. z o.o. S.K.A. 13 31 42
  Razem 6 391 1 629 33 479 38 992 29 034 32 876 24 269 23 982
  9.5 Sezonowość i cykliczność
  Działalność Spółki nie charakteryzuje się sezonowością lub cyklicznością.
  9.6 Zdarzenia po dniu bilansowym
  W dniu 27 lipca 2018 roku Mennica Polska S.A. o bję ła obligacj e wyemitowane przez spółkę zależną w kwocie
  17 300 tys. zł . Szczegóły opisane zostały w nocie 5.2.  Mennica Polska S.A.
  Śródroczne skrócone sprawozdani e finansowe za okres 6 miesięcy zakończonych 30 czerwca 201 8 roku
  29

  Podpisy wszystkich członków Zarządu Mennica Polska S.A.
  Data Imię i nazwisko Funkcja Podpis
  2 sierpnia 201 8 roku Grzegorz Zambrzycki Prezes Zarządu
  Dyrektor Naczelny

  Podpis osoby odpowiedzialnej za prowadzenie ksiąg Mennica Polska S.A.
  Data Imię i nazwisko Funkcja Podpis
  2 sierpnia 201 8 roku Małgorzata
  Lis -Wąsowska
  Główn a Księgow a
  Prokurent  Treść w podglądzie może zawierać błędy powstałe podczas konwersji plików pdf.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny


WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Mennica Polska SA
ISIN:PLMNNCP00011
NIP:527-00-23-255
EKD: 36.21 produkcja monet i medali; produkcja artykułów jubilerskich; 36.22
Adres: ul. Waliców 11 00-851 Warszawa
Telefon:+48 22 6564200
www:www.mennica.com.pl
Kalendarium raportów
2021-10-28Raport za III kwartał
Komentarze o spółce MENNICA POLSKA
2021-09-24 22-09-39
tuInwestor
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor