Raport.

MENNICA POLSKA SA Raport okresowy półroczny za 2018 PS

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR półrocze / 2018 półrocze /2017 półrocze / 2018 półrocze /2017 Skonsolidowane przychody netto ze sprzedaży 628 286 380 453 148 198 89 573 Skonsolidowany zysk na sprzedaży brutto 62 117 33 358 14 652 7 854 Skonsolidowany zysk na sprzedaży netto 41 790 12 286 9 857 2 893 Skonsolidowany zysk na działalności operacyjnej (działalność kontynuowana) 39 625 38 913 9 347 9 162 Skonsolidowany zysk na działalności operacyjnej (działalność zaniechana) 71 025 0 16 722 Skonsolidowany zysk przed opodatkowaniem (działalność kontynuowana) 42 905 35 826 10 120 8 435 Skonsolidowany zysk przed opodatkowaniem (działalność zaniechana) 71 025 0 16 722 Skonsolidowany zysk netto 30 413 103 274 7 174 24 315 Skonsolidowany zysk netto (działalność kontynuowana) 30 413 32 249 7 174 7 593 Skonsolidowany zysk netto (działalność zaniechana) 71 025 0 16 722 Zysk netto przypisany Akcjonariuszom Jednostki Dominującej (działalność kontynuowana) 31 386 33 831 7 403 7 965 Zysk netto przypisany Akcjonariuszom Jednostki Dominującej (działalność zaniechana) 71 025 0 16 722 Całkowite dochody ogółem 30 413 79 211 7 174 18 649 Całkowite dochody ogółem przypisane Akcjonariuszom Jednostki Dominującej 31 386 80 793 7 403 19 022 Całkowite dochody ogółem przypisane Akcjonariuszom Jednostki Dominującej (działalnośc kontynuowana) 31 386 9 768 7 403 2 300 Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 64 957 -11 400 15 322 -2 684 Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -50 804 -57 608 -11 983 -13 563 Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -51 202 53 754 -12 077 12 656 Przepływy pieniężne netto razem -37 049 -15 254 -8 739 -3 591 Aktywa trwałe razem 300 461 361 973 68 888 86 785 Aktywa obrotowe razem 540 756 599 334 123 981 143 694 Suma aktywów 841 217 961 307 192 869 230 480 Zobowiązania długoterminowe razem 2 836 2 754 650 660 Zobowiązania krótkoterminowe razem 262 519 361 966 60 189 86 784 Kapitał własny 575 862 596 587 132 030 143 036 Kapitał własny przypisany Akcjonariuszom Jednostki Dominującej 519 536 539 288 119 116 129 298 Kapitał zakładowy 51 138 51 138 11 725 12 261 Liczba akcji w sztukach (po pomniejszeniu o akcje własne skupione w celu umorzenia) 51 138 096 51 138 096 51 138 096 51 138 096 Średnioważona liczba akcji w okresie sprawozdawczym 51 138 096 51 138 096 51 138 096 51 138 096 Skonsolidowany zysk netto ogółem na jedną akcję zwykłą (w PLN / EUR) 0,59 2,02 0,14 0,48 Skonsolidowany zysk netto na działalności kontynuowanej na jedną akcję zwykłą (w PLN / EUR) 0,59 0,63 0,14 0,15 Skonsolidowany zysk netto na działalności kontynuowanej na jedną akcję zwykłą przypisany Akcjonariuszom Jednostki Dominującej (w PLN / EUR) 0,61 0,66 0,14 0,16 Wartość księgowa na jedną akcję w (PLN / EUR) 11,26 11,67 2,58 2,75

Lista plików:

 • Załącznik nr: 1

  Pobierz plik
 • Załącznik nr: 2

  Pobierz plik
  Mennica Polska S.A.
  Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres 6 miesięcy
  zakończonych 30 czerwca 2018 roku  Mennica Polska S.A.
  Śródroczne s krócone
  s konsolidowane sprawozdanie
  finansowe
  za okres 6 miesięcy
  zakończony ch
  30 czerwca 201 8 roku

  Mennica Polska S.A.
  Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdani e finansowe za okres 6 miesięcy
  zakończonych 30 czerwca 201 8 roku


  2

  Spis treści
  WYBRANE SKONSOLIDOWANE DANE FINANSOWE ................................ ................................ ................ 4
  SKONSOL=DOWANY RAC:UNEK ZYSKÓW = STRAT ................................ ................................ .................. 5
  SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z CAŁKOW=TYC: DOC:ODÓW ................................ .................... 6
  SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ ................................ ............................ 7
  SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W KAPIT ALE WŁASNYM ................................ .............. 8
  SKONSOL=DOWANE SPRAWOZDAN=E Z PRZEPŁYWÓW P=EN=ĘZNYC: ................................ .................. 10
  =NFORMACHE OGÓLNE ................................ ................................ ................................ ........................... 11
  1.1 Inform acje ogólne o Hednostce Dominującej ................................ ................................ ...... 11
  1.2 Skład i opis Grupy Kapitałowej ................................ ................................ ............................ 11
  1.3 Zmiany w Grupie Kapitałowej w 2018 roku, jednostki współkontrolowane i stowarzyszone
  ................................ ................................ ................................ ................................ ............. 12
  1.4 Skład Zarządu i Rady Nadzorczej ................................ ................................ ......................... 13
  1.5 Oświadczenie o zgodności oraz podstawa sporządzenia sprawozdania finansowego ....... 13
  1.6 Waluta funkcjonalna i sprawozdawcz a ................................ ................................ ............... 14
  PODSTAWOWE ZASADY RAC:UNKOWOŚC= ................................ ................................ ......................... 15
  2.1 Zasady rachunkowości ................................ ................................ ................................ ........ 15
  2.2 Zastosowanie nowych standardów, zmian do standardów i interpretacji ......................... 16
  2.3 Standardy opublikowane i zatwierdzone przez UE, które nie weszły jeszcze w życie ........ 16
  2.4 Nowe standardy oraz zmiany do istniejących standardów wydane przez RMSR, ale jeszcze
  niezatwierdzone do stosowania w UE ................................ ................................ ................. 17
  2.5 Skutki zmian kursów wymiany walut obcych ................................ ................................ ...... 17
  SEGMENTY DZ=AŁALNOŚC= ................................ ................................ ................................ .................... 18
  3.1 Wyniki finansowe dla segmentów działalności ................................ ................................ ... 19
  3.2 Wybrane dane bilansowe segmentów ................................ ................................ ................ 21
  3.3 Podział segmentów według rynków geograficznych ................................ .......................... 21
  PRZYCHODY, KOSZTY ORAZ PODATEK DOCHODOWY ................................ ................................ ........... 22
  4.1 Przychody ................................ ................................ ................................ ............................ 22
  4.2 Koszty według rodzaju ................................ ................................ ................................ ......... 22
  4.3 Pozostałe przychody i koszty operacyjne ................................ ................................ ............ 22
  4.4 Przychody i koszty finansowe ................................ ................................ .............................. 23
  4.5 Podatek dochodowy ................................ ................................ ................................ ............ 24
  4.6 Zy sk na akcję ................................ ................................ ................................ ........................ 25


  Mennica Polska S.A.
  Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdani e finansowe za okres 6 miesięcy
  zakończonych 30 czerwca 201 8 roku


  3

  AKTYWA TRWAŁE ................................ ................................ ................................ ................................ .. 26
  5.1 Pozostałe inwestycje długoterminowe ................................ ................................ ................ 26
  AKTYWA OBROTOWE ................................ ................................ ................................ ............................ 27
  6.1 Zapasy ................................ ................................ ................................ ................................ .. 27
  6.2 Należności handlowe i pozostałe ................................ ................................ ........................ 28
  ZOBOW=ĄZAN=A KRÓTKO = DŁUGOTERM=NOWE ................................ ................................ .................. 29
  7.1 Zobowiązania z tytułu kredytów, pożyczek oraz leasingu finansowego ............................. 29
  7.2 Zobowiązania handlowe oraz pozostałe ................................ ................................ ............. 30
  KAP=TAŁ WŁASNY ................................ ................................ ................................ ................................ ... 31
  8.1 Kapitał Akcyjny ................................ ................................ ................................ .................... 31
  8.2 Dywi dendy ................................ ................................ ................................ ........................... 31
  =NSTRUMENTY F=NANSOWE = ZARZĄDZAN=E RYZYK=EM F=NANSOWYM ................................ ............... 32
  9.1 Pomiar wartości godziwej ................................ ................................ ................................ ... 32
  9.2 Wartość kategorii instrumentów finansowych ................................ ................................ ... 33
  POZOSTAŁE NOTY OBHAŚN=AHĄCE ................................ ................................ ................................ ......... 34
  10.1 Nieujęte zobowiązania wynikające z zawartych umów ................................ ...................... 34
  10.2 Roszczenia sporne i zobowiązania warunkowe ................................ ................................ .. 34
  10.3 Wynagrodzenia i transakcje ze stronami powiązanymi – Rada Nadzorcza i Zarząd ........... 35
  10.4 Rozrachunki i transakcje z podmiotami powiązanymi ................................ ........................ 35
  10.5 Sezonowość i cykliczność ................................ ................................ ................................ .... 35
  10.6 Zdarzenia po dniu bilansowym ................................ ................................ ............................ 35
  Mennica Polska S.A.
  Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdani e finansowe za okres 6 miesięcy
  zakończonych 30 czerwca 201 8 roku


  4

  WYBRANE SKONSOLIDOWANE DANE
  FINANSOWE
  za okres 6 miesięcy
  zakończonych
  za okres 6 miesięcy
  zakończonych
  (w tys. PLN) (w tys. EUR)
  30.06.2018 30.06.2017 30.06.2018 30.06.2017
  Przychody netto ze sprzedaży 628 286 380 453 148 198 89 573
  Zysk z działalności operacyjnej (działalność
  kontynuowana) 39 62 5 38 913 9 347 9 162
  Zysk z działalności operacyjnej (działalność
  zaniechana) 71 025 16 722
  Zysk brutto 42 905 106 851 10 120 25 157
  Zysk netto (działalność kontynuowan a) 30 413 32 249 7 174 7 593
  Zysk netto ( działalnoś ć zaniechana) 71 025 16 722
  Zysk netto ogółem 30 413 103 274 7 174 24 315
  Zysk netto ogółem przypadający Akcjonariuszom
  Jednostki Dominującej 31 386 104 856 7 403 24 687
  Zysk netto z działalności kontynuowanej
  przypadający Akcjonariuszom Jednostki
  Dominującej
  31 386 33 831 7 403 7 965
  Zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą przypisany Akcjonariuszom Jednostki Dominującej - (w PLN/EUR)
  - zwykły / rozwodniony 0,61 2,05 0,14 0,48
  Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej na jedną akcję zwykłą przypisany Akcjonariuszom Jednostki
  Dominującej - (w PLN/EUR)
  - zwykły / rozwodniony 0,61 0,66 0,14 0,16
  Przepływy pieniężne netto z działalności
  operacyjnej 64 958 60 211 15 322 14 176
  Razem przepływy pieniężne -37 049 77 247 -8 739 18 187
  (w tys. PLN) (w tys. EUR)
  Wybrane skonsolidowane dane finansowe 30.06.2018 31.12.2017 30.06.2018 31.12.2017
  Aktywa razem 84 1 217 961 307 192 869 230 480
  Zobowiązania krótkoterminowe 262 5 19 361 966 60 189 86 784
  Kapitały własne 575 862 596 587 13 2 030 143 036
  Liczba akcji - w szt. 51 138 096 51 138 096 51 138 096 51 138 096
  Średnioważona liczba akcji - w szt. 51 138 096 51 138 096 51 138 096 51 138 096
  Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN/EUR) 11,2 6 11,67 2,58 2,80 Dla pozycji sprawozdania z całkowitych dochodów oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych
  Kurs średni, liczony jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na
  ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie 30.06.2018 30.06.2017
  EUR 4,2395 4,2474
  Dla pozycji sprawozdania z sytuacji finansowej

  Kurs obowiązujący na dzień 30.06.2018 31.12.2017
  EUR 4,3616 4,1709


  Mennica Polska S.A.
  Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdani e finansowe za okres 6 miesięcy
  zakończonych 30 czerwca 201 8 roku


  5


  SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
  Nota
  Za okres 6 miesięcy zakończonych 30.06.2018
  Za okres 3 miesięcy zakończonych 30. 06.2018*
  Za okres 6 miesięcy zakończonych 30.06.2017 Za okres 3 miesięcy zakończonych 30.06.2017*
  (w tysiącach złotych) Działalność kontynuowana Działalność zaniechana Działalność kontynuowana Działalność zaniechana
  Przychody netto ze sprzedaży 4.1 628 286 200 233 380 453 183 114
  Koszt własny sprzedaży 4.2 -566 679 -163 714 -346 562 -166 150
  Wynik na instrumentach pochodnych dot. sprzedaży zrealizowanej 510 -159 -533 -681
  Koszty sprzedaży 4.2 -6 633 -3 031 -6 911 -3 396
  Koszty ogólnego zarządu 4.2 -13 694 -6 739 -14 161 -7 908
  Pozostałe przychody operacyjne 4.3 195 140 24 786 24 055
  Pozostałe koszty operacyjne 4.3 -2 358 -1 711 -4 402 -3 999
  Wynik na instrumentach pochodnych dot. sprzedaży niezrealizowanej 386 -580 6 441 6 121
  Udział w zyskach / stratach inwestycji wycenianych metodą praw własności -388 -90 -198 204
  Wynik na dekonsolidacji spółki zależnej 71 025
  Zysk / (strata) na działalności operacyjnej 39 625 24 349 38 913 71 025 31 360
  Przychody finansowe 4.4 3 921 3 227 635 304
  Koszty finansowe 4.4 -641 -299 -3 722 -2 184
  Wynik na działalności finansowej 3 280 2 928 -3 087 -1 880
  Zysk / (strata) przed opodatkowaniem 42 905 27 277 35 826 71 025 29 480
  Podatek dochodowy 4.5 -12 492 -7 30 0 -3 577 -1 865
  ZYSK / (STRATA) NETTO OGÓŁEM 30 413 19 977 32 249 71 025 27 615
  Przypisany :
  Akcjonariuszom Jednostki Dominującej 31 386 20 436 33 831 71 025 28 716
  Do udziałów niekontrolujących -973 -459 -1 582 -1 101

  Zysk netto na działalności kontynuowanej na jedną akcję przypisany Akcjonariuszom Jedn ostki Dominującej (podstawowy i rozwodniony) w PLN 4.6 0,61 0,40 0,66 1,39 0,56
  * Dane niepodlegające przeglądowi biegłego rewidenta
  Mennica Polska S.A.
  Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdani e finansowe za okres 6 miesięcy
  zakończonych 30 czerwca 201 8 roku


  6

  * Dane niepodlegające przeglądowi biegłego rewidenta
  SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE
  Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW Nota
  Za okres 6 miesięcy zakończo nych 30.06.2018
  Za okres 3 miesięcy zakończo nych 30.06.2018 *
  Za okres 6 miesięcy zakończonych 30.06.2017 Za okres 3 miesięcy zakończonych 30.06.2017*
  (w tysiącach złotych) Działalność kontynuowana Działalność zaniechana Działalność kontynuowana Działalność zaniechana

  Skonsolidowany zysk netto 30 413 19 977 32 249 71 025 27 615

  Pozycje, które w przyszłości zostaną przeklasyfikowane do rachunku zysków i strat: -24 063 -22 084
  - zmiana wartości godziwej aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży -29 707 -27 264
  - podatek dochodowy od pozycji podlegających reklasyfikacji 4.5 5 644 5 180
  Inne całkowite dochody netto -24 063 -22 084
  DOCHODY CAŁKOWITE OGÓŁEM 30 413 19 977 8 186 71 025 5 531

  Przypisane:
  Akcjonariuszom Jednostki Dominującej 31 386 20 436 9 768 71 025 6 631
  Do udziałów niekontrolujących -973 -459 -1 582 -1 100

  Całkowity dochód na jedną akcję przypisany Akcjonariuszom Jednostki Dominującej (podstawowy i rozwodniony) w PLN 0,61 0,40 0,19 1,39 0,13


  Mennica Polska S.A.
  Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdani e finansowe za okres 6 miesięcy
  zakończonych 30 czerwca 201 8 roku


  7


  SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI
  FINANSOWE J Nota 30.06.2018 31.12.2017
  (w tysiącach złotych)

  AKTYWA
  Aktywa trwałe
  Rzeczowe aktywa trwałe 145 920 151 284
  Wartości niematerialne 13 629 112 161
  Nieruchomości inwestycyjne 21 088 5 566
  =nwestycje w jednostkach stowarzyszonych i współzależnych
  wycenianych metodą praw własności 13 597 13 985
  Pozostałe inwestycje długoterminowe 5.1 92 83 9 59 216
  Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 11 542 19 189
  Pozostałe aktywa razem 1 84 6 572
  Aktywa trwałe razem 300 461 361 973

  Aktywa obrotowe
  Zapasy 6.1 261 940 287 261
  Należności z tytułu podatku dochodowego 32 42
  Należności handlowe oraz pozostałe 6.2 74 292 70 490
  Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 204 492 241 541
  Aktywa obrotowe razem 540 756 599 334
  Aktywa razem 841 217 961 307

  PASYWA
  Kapitał własny
  Kapitał akcyjny 8.1 51 1 38 51 138
  Kapitał z emisji akcji powyżej ich wartości nominalnej 14 047 14 047
  Kapitał z aktualizacji wyceny 4 381 4 381
  Kapitał zapasowy 502 09 3 452 539
  Pozostały kapitały rezerwowe 37 429 37 463
  Zyski zatrzymane -89 552 -20 280
  Kapitał własny przypadający Akcjonariuszom Jednostki Dominującej 519 536 539 288
  Udziały niekontrolujące 56 32 6 57 299
  Kapitał własny razem 575 862 596 587

  Zobowiązania
  Zobowiązania z tytułu kredytów, pożyczek oraz leasingu finansowego 7.1 82
  Zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych 2 754 2 754
  Zobowiązania długoterminowe razem 2 836 2 754

  Zobowiązania z tytułu kredytów, pożyczek oraz leasingu finansowego 7.1 271 291
  Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego 4 528
  Zobowiązania handlowe oraz pozostałe 7.2 247 966 352 072
  Rezerwy 4 068 2 298
  Zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych 5 686 7 305
  Zobowiązania krótkoterminowe razem 262 5 19 361 966
  Zobowiązania razem 265 35 5 364 720
  Pasywa razem 84 1 217 961 307


  Mennica Polska S.A.
  Śródroczne s krócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres 6 miesięcy zakończonych 30 czerwca 201 8 roku

  8


  SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
  (w tysiącach złotych)

  Nota Kapitał akcyjny Akcje własne
  Kapitał z emisji akcji powyżej ich wartości nominalnej
  Kapitał zapasowy
  Kapitał z aktualizacji wyceny
  Pozostałe kapitały rezerwowe
  Zyski zatrzymane
  Kapitał własny przypadający Akcjonariuszom Jednostki Dominującej
  Udziały niekont rolujące
  Kapitał własny ogółem
  przeszacowanie aktywów przeznaczonych do sprzedaży
  przeszacowanie zbiorów Gabinetu Numizmatycznego
  Kapitał własny na dzień 01 .01.201 8 51 138 14 047 452 539 4 381 37 463 -20 280 539 288 57 299 596 587
  Całkowite dochody ogółem, w tym: 31 386 31 386 -973 30 413
  - zysk netto 31 386 31 386 -973 30 413
  Wypłata dywidendy 8.2 -51 138 -51 138 -51 138
  Podział wyniku finansowego 49 520 -49 520
  Pozostałe zmiany 34 -34
  Kapitał własny na dzień 30 .06.201 8 51 138 14 047 502 093 4 381 37 429 -89 552 519 536 56 326 575 862  Mennica Polska S.A.
  Śródroczne s krócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres 6 miesięcy zakończonych 30 czerwca 201 8 roku

  9


  SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
  (w tysiącach złotych)

  Nota Kapitał akcyjny Akcje własne
  Kapitał z emisji akcji powyżej ich wartości nominalnej
  Kapitał zapasowy
  Kapitał z aktualizacji wyceny
  Pozostałe kapitały rezerwowe
  Zyski zatrzymane
  Kapitał własny przypadający Akcjonariuszom Jednostki Dominującej
  Udziały niekontrolujące
  Kapitał własny ogółem
  przeszacowanie aktywów przeznaczonych do sprzedaży
  przeszacowanie zbiorów Gabinetu Numizmatycznego
  Kapitał własny na dzień 01 .01.201 7 51 337 -2 785 14 047 385 057 -40 056 4 381 37 302 -38 492 410 791 57 443 468 234
  Całkowite dochody ogółem, w tym: -24 063 104 856 80 793 -1 582 79 211
  - zysk netto 104 856 104 856 -1 582 103 274
  - inne całkowite dochody netto -24 063 -24 063 -24 063
  Nabycie akcji własnych -199 2 785 -2 785 199 3 000 3 000
  Wypłata dywidendy -35 797 -35 797 -35 797
  Podział wyniku finansowego 70 229 -70 229
  Pozostałe zmiany 13 -13
  Kapitał własny na dzień 30 .06.201 7 51 138 14 047 452 514 -64 119 4 381 37 4 88 39 662 455 787 58 861 514 648  Mennica Polska S.A.
  Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdani e finansowe za okres 6 miesięcy
  zakończonych 30 czerwca 201 8 roku

  10


  SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW
  PIENIĘ ŻNYCH
  Za okres
  6 miesięcy
  zakończonych
  30.06.2018
  Za okres
  6 miesięcy
  zakończonych
  30.06.2017 (w tysiącach złotych)

  Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej
  Zysk (strata) netto za okres 30 413 103 274
  Korekty 34 544 -114 674
  Amortyzacja 11 431 8 698
  Zyski / (straty) z działalności inwestycyjnej 388 -23 784
  Zyski / (straty) ze sprzedaży środków trwałych 11 2
  Odsetki -1 621 1 053
  Podatek dochodowy 12 492 3 577
  Zmiana stanu należności -5 575 -37 404
  Zmiana stanu zapasów 109 351 -47 037
  Zmiana stanu zobowiązań handlowych oraz pozostałych -91 778 53 591
  Zmiana stanu rezerw i zobowiązań z tytułu świadczeń pracowniczych 151 -359
  Pozostałe -316
  Wynik na dekonsolidacji MMSZ -71 025
  Odsetki zapłacone -1 585
  Podatek zapłacony -306 -85
  Środki pieniężne netto na działalności operacyjnej 64 957 -11 400

  Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej
  Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów 22 118
  Wydatki na zakup wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów -18 826 -31 271
  Wydatki na zakup aktywów finansowych -32 000 -26 455
  Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -50 804 -57 608

  Przepływy pieniężne z działalności finansowej
  Zaciągnięcie kredytów i pożyczek 101 886
  Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli -51 138 -35 797
  Wydatki na spłatę kredytów i pożyczek -55 -12 335
  Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego -9
  Środki pieniężne netto z działalności finansowej -51 202 53 754

  Przepływy pieniężne netto, razem -37 049 -15 254

  Bilansowa zmiana środków pieniężnych, w tym: -37 049 -15 254
  Środki pieniężne na początek okresu 241 541 44 444
  Środki pieniężne na koniec okresu 204 492 29 190


  Mennica Polska S.A.
  Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdani e finansowe za okres 6 miesięcy
  zakończonych 30 czerwca 201 8 roku

  11

  INFORMACJE OGÓLNE
  1.1 Informacje ogólne o Jednostce Dominującej
  Mennica Polska S.A. (dalej „Mennica Polska”, „Spółka”, „Hednostka Dominująca”) została utworzona 10 lutego
  1994 roku w wyniku przekształcenia przedsiębiorstwa państwowego w jednoosobową spółkę Skarbu Państwa.
  Spółka prowadzi działalność na terytorium Polsk i.
  Podstawowym przedmiotem działalności jest produkcja wyrobów menniczych (monety i wyroby grawersko -
  medalierskie) , świadczenie nowoczesnych usług teleinformatycznych (bilety komunikacji miejskiej oraz
  przedpłaty parkingowe kodowane na karcie miejskiej, ja k również sprzedaż doładowań do telefonów
  komórkowyc h) oraz działalność deweloperska, w tym poprzez spółki celowe.
  1.2 Skład i opis Grupy Kapitałowej
  Grupa Kapitałowa Mennicy Polskiej S.A. (dalej „Grupa MPSA”, „Grupa Kapitałowa”, „Grupa”) jest wiodącym
  produc entem i dystrybutorem produktów menniczych oraz grawersko -medalierskich w kraju, jak również
  wyróżniającą się firmą w tym segmencie na rynkach światowych. Ponadto, już od roku 2001, Grupa MPSA,
  realizując strategię równoważenia produktów tradycyjnych z now oczesnymi, aktywnie rozwija swoją działalność
  w segmencie płatności elektronicznych, osiągając pozycję lidera we wdrażaniu i obsłudze systemów kart
  miejskich w Polsce. Rozwojowym segmentem z punktu widzenia kreowania wartości dodanej Grupy jest
  działalność deweloperska, realizowana w ramach spółek celowych oraz bezpośrednio przez Mennicę Polską S.A.
  Podmiotem dominującym w Grupie Kapitałowej jest Mennica Polska S.A. W skład Grupy Kapitałowej wchodzą
  następujące podmioty:
  Jednostka Siedziba Zakres działalności
  Udział Spółki w kapitale na dzień :
  30.06.201 8
  Mennica Polska od 1766
  Sp. z o.o. Warszawa Działalność handlowa i marketingowa
  w zakresie produktów menniczych. 100%
  Skarbiec Mennicy Polskiej S.A. Warszawa
  Sprzedaż monet i produktów numizmatycznych
  poprzez kierowanie ofert do klienta indywidualnego
  (Direct Marketing).
  100%
  Mennica Ochrona Sp. z o.o. Warszawa
  Usługi ochrony obszarów oraz mienia; usługi
  przewozów i konwojowania wartości pieniężnych
  i innych, usługi ochrony osób.
  100%
  Mennica Polska Spółka Akcyjna
  S.K.A. (1) Warszawa
  Usługi dzierżawy wybranych nieruchomości. Docelowo
  realizacja mieszkaniowo -usługowych inwestycji
  budowlanych.
  50%
  Mennica Polska Spółka Akcyjna
  Tower S.K.A. Warszawa
  Realizacja projektów budowlanych. Działa nia
  realizowane są poprzez spółkę Mennica Towers GG:
  MT Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością S. K.A.,
  w której Mennica Polska Spółka Akcyjna Tower S.K.A.
  posiada 50% udziałów.
  100%
  Mennica Deweloper Sp. z o.o. Warszawa Realizacja projektów deweloperskich. 100%
  (1) Grupa uznała, że sprawuje kontrolę nad spółką Mennica Polska Spółka Akcyjna S.K.A. ze względu na fakt,
  że Mennica Polska S.A. jest jedynym komplementariuszem tej spółki i prowadzi jej sprawy, podejmując
  wszelkie decyzje samodzielnie, bez konieczności uzgadniania ich z pozostałymi akcjonariuszami.
  Wszystkie zaprezentowane w tabeli powyżej podmioty objęte są konsolidacją metodą pełną na dzień 30 czerwca
  201 8 roku .
  Mennica Polska S.A. posiada również 100% akcji spółki Mennica -Metale Szlac hetne S.A. w restrukturyzacji , nad
  którą utraciła kontrolę w dniu 10 stycznia 2017 roku, w momencie otwarcia post ępowania sanacyjnego.


  Mennica Polska S.A.
  Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdani e finansowe za okres 6 miesięcy
  zakończonych 30 czerwca 201 8 roku

  12

  Szczegóły opisane zostały w skonsolidowanym sprawozdaniu rocznym Spółki za rok 201 7. Akcje spółki Mennica -
  Metale Szlachetne S.A. są całkowicie odpisane.
  Dodatkowo od 31 grudnia 2013 roku Mennica Polska S.A. posiada pośrednio 50% akcji w Mennica TOWERS GGH
  MT S półka z Ograniczoną Odpowiedzialnością S.K.A., która to spółka jest uznana za jednostkę
  współkontrolowaną z u wagi na fakt, że istotne decyzje dotyczące jej działalności muszą być podejmowane za
  zgodą obydwu akcjonariuszy. Spółka jest konsolidowana metodą praw własności. Celem działania spółki jest
  realizacja projektu budowlanego związan ego ze wznoszeniem budynk u przy ul. Pereca 21 w Warszawie.
  Poniższy schemat przedstawia strukturę segmentów Grupy Kapitałowej Mennicy Polskiej S.A. na dzień
  sporządzenia niniejszego raportu:
  1.3 Zmiany w Grup ie Kapitałowej w 201 8 roku , jednostki współkontrolowane i stowarzyszone
  Mennica Polska Spółka Akcyjna Tower S.K.A.
  W okresie sprawozdawczym miały miejsce trzy emisje akcji spółki wskutek czego kapitał podstawowy
  podwyższony został z kwoty 150 000 zł do kwoty 160 605 zł. Wszystkie akcje objęte zostały przez Mennicę Polską
  S.A. Emisje miały miejsce w dniach:
  - 19 kwietnia 2018 roku – 2 700 akcji imiennych serii D, o wartości nominalnej 1 zł każda i cenie emisyjnej
  1 265,57zł;
  Segment Segment Segment
  Produkty mennicze Płatności elektroniczne Działalność deweloperska

  Spółki
  Mennica Polska S.A.; Mennica Polska
  od 1766 Sp. z o.o.; Skarbiec Mennicy
  Polskiej S.A.
  Mennica Polska S.A.
  Mennica Polska S.A.;
  Mennica Polska Spółka Akcyjna S.K.A.,
  Mennica Polska Spółka Akcyjna Tower
  S.K.A., Mennica Deweloper Sp. z o.o.

  Produkty


  produkcja oraz działalność handlowa i
  marketingowa związana z monetami
  obiegowymi
  i kolekcjonerskimi, żetonami,
  sztabkami, medalami, odznaczeniami,
  znaczkami, pieczęciami, datownikami
  oraz innymi towarami menniczymi

  obsługa systemów kart miejskich,
  sprzedaż biletów komunikacji miejskiej
  oraz kolejowych, pre -paidów,
  przychody z opłat parkingowych, usług
  serwisowych oraz sprzedaży urządzeń
  technicznych

  najem powierzchni biurowych
  i magazynowych oraz realizacja
  projektów deweloperskich

  Odbiorcy


  Narodowy Bank Polski oraz zagraniczni
  emitenci, krajowi
  i zagraniczni dystrybutorzy produktów
  menniczych, kolekcjonerzy,
  inwestorzy, korporacje
  zainteresowane programami
  żetonowymi

  jednostki samorządowe obsługujące
  komunikację miejską, spółki kolejowe,
  klienci indywidualni
  klienci instytucjonalni oraz osoby
  fizyczne

  Rynki
  krajowy i zagraniczny krajowy krajowy


  Mennica Polska S.A.
  Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdani e finansowe za okres 6 miesięcy
  zakończonych 30 czerwca 201 8 roku

  13

  - 21 maja 2018 roku – 1 580 akcji imiennych serii E, o wartości nominalnej 1 zł każda i cenie emisyjnej
  1 265,57zł;
  - 19 czerwca 2018 roku – 6 325 akcji imiennych serii F, o wartości nominalnej 1 zł każda i cenie emisyjnej
  1 265,57zł.
  W dniu 26 lipca 2018 roku miała miejsce kolejna emisja , w wyniku której podwyższony został kapitał podstawowy
  spółki do kwoty 166 925 tys. zł. Wyemitowano 6 320 akcji imiennych serii G o wartości nominalnej 1 zł każda
  i cenie emisyjnej 1.265,57 zł.
  Na dzień zatwierdzenia niniejszego sprawozdania żadne z powyższ ych podwyższe ń kapitału nie został o
  zarejestrowane w sądzie rejestrowym.
  1.4 Skład Zarządu i Rady Nadzorczej
  W okresie sprawozdawczym Zarząd w Mennicy Polskiej S.A. sprawowali:
  - Grzegorz Zambrzycki – Prezes Zarządu, Dyrektor Naczelny.
  W dniu 9 stycznia 2018 roku Rada Nadzorcza Mennicy Polskiej S.A. oddelegowała Członka Rady Nadzorczej, Panią
  Agnieszkę Pyszczek , do pełnienia funkcji Członka Zarządu Spółki na okres od dnia 1 lutego do 1 maja 2018 r oku.
  W okresie 1 stycznia 2018 roku do 16 maja 2018 roku Radę Nadzorczą Mennicy Polskiej S.A. tworzyli:
  - Zbigniew Jakubas – Przewodniczący Rady Nadzorczej ;
  - Piotr Sendecki – Z-ca Przewodniczącego Rady Nadzorczej ;
  - Paweł Brukszo – Członek Rady Nadzorczej ;
  - Han Woźniak – Członek Rady Nadzorczej;
  - Agnieszka Pyszczek – Członek Rady Nadzorczej
  - Robert Bednarski – Członek Rady Nadzorczej .
  W dniu 16 maja 2018 roku Pani Agnieszka Pyszczek złożyła rezygnację z pełnionej funkcji Członka Rady
  Nadzorczej .
  1.5 Oświadczenie o zgodności oraz podstawa sporządzenia sprawozdania finansowego
  Zarząd Mennicy Polskiej S.A. oświadcza, że:
  - wedle jego najlepszej wiedzy niniejsze śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie
  finansowe sporządzone zostało zgodnie z wymaganiami MSR 34 „Śródroczna sprawozdawczość
  finansowa” oraz rozporządz eniem Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie
  informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych
  oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa
  niebędącego państwem cz łonkowskim („Rozporządzenie”) i rzetelnie i jasno przedstawia, we
  wszystkich istotnych aspektach, sytuację majątkową i finansową Grupy Kapitałowej Mennicy
  Polskiej S.A. na dzień 30 czerwca 201 8 roku oraz 31 grudnia 201 7 roku, wyniki jej działalności oraz
  przepływy pieniężne za okres 6 miesięcy zakończonych 30 czerwca 201 8 roku i 30 czerwca 201 7
  roku , a śródroczne sprawozdanie Zarządu z działalności za wiera prawdziwy obraz rozwoju
  i osiągnięć Grupy oraz jej sytuacji, w tym opis podstawowych ryzyk i zagrożeń;
  - niniejsze śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało sporządzone
  przy zachowaniu zasady kontynuowania działalności gospodarczej przez Grupę w dającej się
  przewidzieć przyszłości. Na dzień autoryzacji niniejszego sprawozdania nie stw ierdza się istnienia
  okoliczności wskazujących na zagrożenie kont ynuowania działalności przez Grupę ;
  - wedle jego najlepszej wiedzy niniejsze śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie
  finansowe oraz dane porównawcze sporządzone zostało zgodnie z zasada mi rachunkowości


  Mennica Polska S.A.
  Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdani e finansowe za okres 6 miesięcy
  zakończonych 30 czerwca 201 8 roku

  14

  obowiązującymi Grupę i w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny odzwierciedlają sytuację
  majątkową, finansową i wynik Grupy;
  - czas trwa nia jednostek wchodzących w skła d Grupy Kapitałowej nie jest ograniczony ;
  - niniejsze śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie f inansowe zostało sporządzone
  w oparciu o zasadę kosztu historycznego z wyjątkiem wycenianych w wartości godziwej
  pochodnych instrumentów fi nans owych , zbiorów Gabinetu Numizmatycznego oraz
  instrumentów pochodnych ;
  - niniejsze śró droczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe sporządzone zostało
  zgodnie z zasadą memoriału , za wyjątkiem sprawozdania z przepływów pieniężnych;
  - porównawcze dane zostały przygotowane w oparciu o te same podstawy sporządzenia
  sprawozdania finansowego ;
  - dane finansowe wszystkich jednostek wchodzących w skład Grupy będące podstawą
  przygotowania śródrocznego skróconego sprawozdania skonsolidowanego zostały
  przygotowane przy zastosowaniu je dnolitych polityk rachunkowości;
  - BDO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa z siedzibą w Warszawie,
  podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych na podstawie wpisu na prowadzoną
  przez Krajową =zbę Biegłych Rewidentów listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań
  finansowych pod nr 3355 , dokonujący przeglądu śródrocznego skróconego skonsolidowanego
  sprawozdania finansowego został wybrany zgodnie z przepisami prawa ; spółka BDO Spółka
  z ograniczoną odpowiedzialnością oraz Biegły Rewident dokonujący przegl ądu śródrocznego
  skróconego sprawozdania finansowego Mennicy Polskiej S.A. spełniali warunki do wyrażenia
  bezstronnego i niezależnego raportu z przeglądu, zgodnie z obowiązującymi przepisami
  i normami zawodowymi ;
  - niniejsz e śródroczne skrócone skonsolidowan e sprawozdanie finansowe został o zatwierdzone do
  publikacji przez Zarząd Mennicy Polskiej S.A. w dniu 2 sierpnia 201 8 roku ;
  - niniejsze śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe należy odczytywać wraz
  ze zbadanym skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym Grupy Kapitałowej Mennicy
  Polskiej S.A. za rok zakończony 31 grudnia 201 7 roku , aby w pełni zrozumieć sytuację finansową,
  wyniki działalności oraz przepływy pieniężne Grupy jako całości .
  1.6 Waluta funkcjonalna i spraw ozdawcza
  Niniejsze śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało sporządzone w polskich złotych
  (PLN). Polski złoty jest walutą funkcjonalną i sprawozdawczą Grupy Kapitałowej. Dane w skonsolidowanym
  sprawozdani u finansowy m zostały wykazane w tysiącach złotych, chyba że w konkretnych sytuacjach zostały
  podane z większą dokładnością .  Mennica Polska S.A.
  Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdani e finansowe za okres 6 miesięcy
  zakończonych 30 czerwca 201 8 roku

  15

  PODSTAWOWE ZASADY RACHUNKOWOŚCI
  2.1 Zasady rachunkowości
  Sporządzając niniejsze śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe , w stosunku do okresów
  poprzednich Grupa nie zmieniła żadnych stosowanych uprzednio zasad rachunkowości oraz szacunków , z
  wyjątkiem zmian wynikających ze zmian przepisów . Grupa wprowadziła zmiany w związku z wejściem w życie
  nowych standardów rachunkowośc i:
  - MSSF 9 „=n strumenty finansowe”;
  - MSSF 15 „Przychody z umów z klientami”.
  Poniższa tabela prezentuje wpływ wdrożenia MSSF 9 na zmianę klasyfikacji i wyceny instrumentów finansowych
  Grupy na dzień 1 stycznia 2018 roku :
  Klasy instrumentów finansowych Klasyfikacja Wartość bilansowa na
  dzień 01.01.2018
  (w tysiącach złotych) MSR 39 MSSF 9 MSR 39 MSSF 9
  Pozostałe inwestycje
  długoterminowe Poż yczki i należności Aktywa wyceniane w
  zamortyzowanym koszcie 57 628 57 628
  Należności handlowe oraz
  pozostałe (instrumenty pochodne)
  Aktywa wyceniane
  w wartości godziwej przez
  wynik finansowy
  Aktywa wyceniane
  w wartości godziwej przez
  wynik finansowy
  1 846 1 846
  Należności handlowe oraz
  pozostałe Pożyczki i należności Aktywa wyceniane
  w zamortyzowanym koszcie 65 516 65 516
  Środki pieniężne i ich ekwiwalenty Pożyczki i należności Aktywa wyceniane
  w zamortyzowanym koszcie 241 451 241 451
  Zobowiązania krótkoterminowe
  z tytułu kredytów, pożyczek oraz
  leasingu finansowego
  Zobowiązania wyceniane
  w zamortyzowanym koszcie
  Zobowią zania wyceniane
  w zamortyzowanym koszcie 291 291
  Zobowiązania handlowe
  i pozostałe (instrumenty
  pochodne)
  Zobowiązania wyceniane
  w wartości godziwej przez
  wynik finansowy
  Zobowiązania wyceniane
  w wartości godziwej przez
  wynik finansowy
  501 501
  Zobowiązania handlowe
  i pozostałe
  Zobowiązania wyceniane
  w zamortyzowanym koszcie
  Zobowiązania wyceniane
  w zamortyzowanym koszcie 350 539 350 539
  W za kresie MSSF 15 przeprowadzona została analiza kluczowych umów z klientami, zawartych przez Grupę,
  w podziale na poszczególne segmenty działalności , pod kątem występowania w nich specyficznych obszarów
  ujęcia przychodów. W wyniku powyższej analizy nie stwierdzono różnic w zakresie rozpoznawania przychodów
  Pozostałe z asady rachunkowości stosowane przez Gru pę zostały opisane w skonsolidowanym sprawozdaniu
  sporządzonym na dzień 31 grudnia 201 7 roku. Hako dane porównywalne zaprezentowano dane z opublikowanych
  skonsolidowanych sprawozdań finansowych na dzień 30 czerwca 201 7 roku oraz 31 grudnia 201 7 roku.
  Dokonane przez Spółki Grupy Kapitałowej istotne osądy w zakresie stosowanych przez Grupę zasad
  rachunkowości oraz główne źródła niepewności były zgodne z opisanymi w skonsolidowanym sprawozda niu
  finansow ym za rok 201 7.

  Mennica Polska S.A.
  Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdani e finansowe za okres 6 miesięcy
  zakończonych 30 czerwca 201 8 roku

  16

  2.2 Zastosowanie nowych standardów, zmian do standardów i interpretacji
  Następujące nowe standardy, zmiany do istniejących standardów oraz interpretacja wydane przez Radę
  Międzynarodowych Standardów Rachunkowości (RMSR) oraz zatwierdzone do stosowania w UE zostały
  zastosowane od 1 stycznia 2018 roku:
  MSSF 15 „Przychody z umów z klientami” oraz zmiany do MSSF 15 „Data wejścia w życie MSSF 15” - zatwierdzony
  w UE w dniu 22 września 2016 roku (obowiązujący w odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynających się
  1 stycznia 2018 roku lub po tej dac ie);
  Zmiany do MSSF 15 „Przychody z umów z klientami” - wyjaśnienia do MSSF 15 „Przychody z umów z klientami”
  - zatwierdzone w UE w dniu 31 października 2017 roku (obowiązujące w odniesieniu do okresów rocznych
  rozpoczynających się 1 stycznia 2018 roku lub po tej dacie);
  MSSF 9 „Instrumenty finansowe” - zatwierdzony w UE w dniu 22 list opada 2016 roku (obowiązujący
  w odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2018 roku lub po tej dacie);
  Zmiany do MSSF 4 „Umowy ubezpieczeniowe” - Zastoso wanie MSSF 9 „=nstrumenty finansowe” wraz z MSSF 4
  „Umowy ubezpieczeniowe” - zatwierdzone w UE w dniu 3 listopada 2017 roku (obowiązujące w odniesieniu do
  okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2018 roku lub po tej dacie lub w momencie zastosowan ia MSSF
  9 „=nstrumenty finansowe” po raz pierwszy);
  Zmiany do MSSF 2 „Płatności na bazie akcji” - Klasyfikacja oraz wycena płatności na bazie akcji - zatwierdzone
  w UE w dniu 27 lutego 2018 roku (obowiązujące w odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynając ych si ę
  1 stycznia 2018 roku lub po tej dacie);
  Zmiany do MSR 40 „Nieruchomości inwestycyjne” - Przeniesienia nieruchomości inwestycyjnych - zatwierdzone
  w UE w dniu 14 marca 2018 roku (obowiązujące w odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynających się
  1 stycznia 2018 roku lub po tej dacie);
  Interpretacja KIMSF 22 „Transakcje w walutach obcych i płatności zaliczkowe” - zatwierdzona w UE w dniu 28
  marca 2018 roku (obowiązująca w odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2018 roku
  lub p o tej dacie);
  Zmiany do MSSF 1 i MSR 28 w wyniku „Poprawki do MSSF (cykl 2014 - 2016)” - dokonane zmiany w ramach
  procedury wprowadzania dorocznych poprawek do MSSF (MSSF 1, MSSF 12 oraz MSR 28) ukierunkowane
  głównie na rozwiązywanie niezgodności i uściśle nie słownictwa - zatwierdzone w UE w dniu 7 lutego 2018 roku
  (zmiany do MSSF 1 i MSR 28 obowiązują w odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia
  2018 roku lub po tej dacie).
  Powyższe standardy i zmiany do standardów nie miały istotnego wpływu na niniejsze śródroczne skrócone
  skonsolidowane sprawozdanie .
  2.3 Standardy opublikowane i zatwierdzone przez UE, które nie weszły jeszcze w życie
  Zatwierdzając niniejsze śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupa nie zastosowała
  standardów, zmian standardów i interpretacji, które zostały opublikowane i zatwierdzone do stosowania w UE,
  ale nie weszły jeszcze w życie:
  MSSF 16 „Leasing” - zatwierdzony w UE w dniu 31 października 2017 roku (obowiązujący w odniesieniu do
  okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2019 roku lub po tej dacie);
  Zmiany do MSSF 9 „Instrumenty finansowe” - Charakterystyka opcji przedpłaty z ujemną kompensatą -
  zatwierdzone w UE w dniu 22 marca 2018 roku (obowiązujący w odniesieniu do okresów rocznych
  rozp oczynających się 1 stycznia 2019 roku lub po tej dacie).


  Mennica Polska S.A.
  Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdani e finansowe za okres 6 miesięcy
  zakończonych 30 czerwca 201 8 roku

  17

  Grupa nie przewiduje istotnego wpływu powyższych standardów, z wyjątkiem MSSF 16 "Leasing", na śródroczne
  skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe. Grupa jest w trakcie inwentaryzacji umów podlegających
  MSSF 16 i analizy ich wpływu na niniejsze śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe.
  2.4 Nowe standardy oraz zmiany do istniejących standardów wydane przez RMSR, ale jeszcze
  niezatwierdzone do stosowania w UE
  Na dzień zatwierdzeni a niniejszego śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego następujące
  nowe standardy , zmiany do standardów oraz nowe interpretacj e zostały wydane przez RMSR, ale jeszcze nie
  zostały zatwierdzone do stosowania przez UE:
  MSSF 17 „Umowy ubezpieczeniowe” (obowiązujący w odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynających się
  1 stycznia 2021 roku lub po tej dacie);
  MSSF 14 „Odroczone salda z regulowanej działalności” (obowiązujący w odniesieniu do okresów rocznych
  rozpoczynających się 1 styczn ia 2016 roku lub po tej dacie) - Komisja Europejska postanowiła nie rozpoczynać
  procesu zatwierdzania tego tymczasowego standardu do stosowania na terenie UE do czasu wydania ostatecznej
  wersji MSSF 14;
  Zmiany do MSSF 10 „Skonsolidowane sprawozdania finans owe” oraz MSR 28 „Inwestycje w jednostkach
  stowarzyszonych i wspólnych przedsięwzięciach” - Sprzedaż lub wniesieni e aktywów pomiędzy inwestorem
  a jego jednostką stowarzyszoną lub wspólnym przedsięwzięciem oraz późniejsze zmiany (data wejścia w życie
  zmian została odroczona do momentu zakończenia prac badawczych nad metodą praw własności);
  Zmiany do MSR 19 „Świadczenia pracownicze” - zmiana dotycząc a sposobu postępowania w przypadku zmian,
  ograniczenia lub rozliczenia programów świadczeń pracowniczych (obowiązujące w odniesieniu do okresów
  rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2019 roku);
  Zmiany do MSR 28 „Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych i wspólnych przedsięwzięciach”
  Długoterminowe udziały w jednostkach stowarzyszonych i wspólnych pr zedsi ęwzięciach (obowiązujące
  w odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2019 roku lub po tej dacie);
  Zmiany do różnych standardów „Poprawki do MSSF (cykl 2015 - 2017)” – dokonane zmiany w ramach procedury
  wprowadzania dorocznych poprawek do MSSF (MSSF 3, MSSF 11, MSR 12 oraz MSR 23) ukierunkowane głównie
  na rozwiązywanie niezgodności i uściślenie słownictwa (obowiązują w odniesieniu do okresów rocznych
  rozpoczynających się 1 stycznia 2019 roku lub po tej dacie);
  Interpretacja KIMSF 23 „Ni epewność w zakresie rozliczania podatku dochodowego” (obowiązująca
  w odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2019 roku lub po tej dacie).
  Według szacunków Grupy, wyżej wymienione standardy, interpretacje i zmiany do standardów nie m iałyby
  istotnego wpływu na niniejsze śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe, jeżeli zostałyby
  zastosowane przez Grupę na dzień bilansowy.
  2.5 Skutki zmian kursów wymiany walut obcych
  Walutą funkcjonalną spółek wchodzących w skład Grupy Kapit ałowej jest polski złoty. Transakcje wyrażone
  w walutach obcych są przeliczane na walutę funkcjonalną według kursu wymiany obowiązującego na dzień
  transakcji. Aktywa i zobowiązania pieniężne wyrażone w walucie obcej są na dzień zakończenia okresu
  sprawozdawczego przeszacowywane przy zastosowaniu kursu ogłoszonego przez NBP na koniec okresu
  sprawozdawczego, a wszelkie zyski lub straty powstałe w wyniku przeszacowania są ujmowane w rachunku
  zysków i strat w pozycji przychodów lub kosztów finansowych – w przypadku operacji finansowych.  Mennica Polska S.A.
  Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdani e finansowe za okres 6 miesięcy
  zakończonych 30 czerwca 201 8 roku

  18

  SEGMENTY DZIAŁALNOŚCI

  Grupa Kapitałowa Mennicy Polskiej S.A. działa obecnie w obszarze następujących segmentów działalności:
  Segment Produkty mennicze obejmujący produkcję i sprzedaż wszystkich wyrobów menniczych m. in. produkcję
  monet obiegowych i kolekcjonerskich (wraz ze sprzedażą srebra i złota w krążkach), żetonów o raz innych
  wyrobów menniczych i wyrobów grawersko -medalierskich (medale, odznaczenia, znaczki, pieczęcie, datowniki,
  znaczki p robiercze) oraz d ziałalność handlową i marketingową związ aną w szczególności z promocją i dystrybucją
  monet kolekcjonerskich, numizmatów, sztabek inwestycyjnych oraz innych towarów menniczych;
  Segment Płatności elektroniczne obejmujący w szczególności obsługę systemów kart miejskich, sprzedaż oraz
  pośrednictwo w sprzedaży biletów komunikacji miejskiej, pre -paidów, biletów kolejowych, usług serwisowych
  oraz urządzeń technicznych do ob sługi płatności elektronicznych;
  Segment Działalność de weloperska obejmujący w szczególności wynajem powierzchni oraz realizacj ę projektów
  de weloperskich.
  Zasady rachunkowości zastosowane w segmentach sprawozdawczych są takie same jak zasady rachunkowości
  opisane w r ozdziale „P odstawowe zasady rachunkowości ”. Zysk segmentów to zysk wygenerowany przez
  poszczególne segmenty bez alokacji przychodów i kosztów finansowych , podatku dochodowego oraz innych
  pozycji przychodów i kosztów, które nie mogą być jednoznacznie przypisane do segmentów. Aktywa Grupy
  Kapitałowej są zaalokowane do poszczególnych seg mentów z wyłączeniem pozostałych aktywów
  nieprzypisanych segmentom: inwestycje w jednostkach stowarzyszonych i współkontrolowanych wycenianych
  metodą praw własności, aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego oraz pozostałe aktywa, które nie
  mogą być jednoznacznie przypisane do segmentów .
  Począwszy od sprawozdania za = kwartał 2018 roku Grupa zadecydowała , żeby:
  - nie traktować znaku towarowego jako aktywa przypisanego wyłącznie do segmentu Produkty mennicze;
  w efekcie, jako że opłata licencyjna podlega eliminacji konsolidacyjnej, odstąpiono od jej alokacji
  pomiędzy segmentami ;
  - przypisywać do konkretnego segmentu pozostałe przychody i pozostałe koszty operacyjne, jeśli dotyczą
  bezp ośrednio tego segmentu ; w poprz ednich latach pozostałe przychody i pozostałe koszty operacyjne
  były w całości prezentowane w pozycjach nieprzypisanych.


  Mennica Polska S.A.
  Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdani e finansowe za okres 6 miesięcy
  zakończonych 30 czerwca 201 8 roku

  19

  3.1 Wyniki finansowe dla segmentów działalności
  Rachunek wyników dla segmentów za okres od 1 stycznia 201 8 do 30 czerwca 201 8 roku

  Pozycje sprawozdania
  SEGMENT
  Pozycje
  nieprzypisane Korekty Razem Produkty
  mennicze
  Płatności
  elektroniczne
  Działalność
  deweloperska
  Przychody podstawowej
  działalności operacyjnej
  segmentu (sprzedaż klientom
  zewnętrznym)
  419 055 165 575 43 045 610 628 286
  Przychody podstawowej
  działalności operacyjnej
  segmentu (sprzedaż innym
  segmentom)
  51 4 388 -4 439
  Przychody podstawowej
  działalności operacyjnej
  segmentu ogółem
  419 055 165 575 43 096 4 998 -4 439 628 286
  Koszty podstawowej
  działalności operacyjnej
  segmentu (sprzedaż klientom
  zewnętrznym)
  -392 595 -159 765 -28 590 -5 545 -586 496
  Koszty podstawowej
  działalności operacyjnej
  segmentu (sprzedaż innym
  segmentom)
  -3 216 -891 -333 -64 4 503
  Pozostałe przychody i koszty
  operacyjne -1 998 17 -136 -46 -2 163
  Wynik na instrumentach
  pochodnych dot. sprzedaży
  niezrealizowanej
  387 387
  Udział w zyskach / stratach
  inwestycji wycenianych
  metodą praw własności
  -448 60 -388
  Wynik operacyjny, w tym: 21 246 4 936 13 589 -210 64 39 62 5
  Amortyzacja -2 975 -6 761 -1 566 -129 -11 431
  EBITDA 24 221 11 697 15 15 5 -81 64 51 05 6
  Przychody finansowe 3 921
  Koszty finansowe -641
  Podatek dochodowy -12 492
  Wynik finansowy netto 30 413
  EBITDA – zysk z działalności operacyjnej powiększony o koszty amortyzacji  Mennica Polska S.A.
  Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdani e finansowe za okres 6 miesięcy
  zakończonych 30 czerwca 201 8 roku

  20

  Rachunek wyników dla segmentów za okres od 1 stycznia 201 7 do 30 czerwca 201 7 roku
  Pozycje sprawozdania
  SEGMENT
  Pozycje
  nieprzypisane Korekty Razem Produkty
  mennicze
  Płatności
  elektroniczne
  Działalność
  deweloperska
  Przychody podstawowej
  działalności operacyjnej
  segmentu (sprzedaż klientom
  zewnętrznym)
  204 702 172 953 2 529 269 380 453
  Przychody podstawowej
  działalności operacyjnej
  segmentu (sprzedaż innym
  segmentom)
  212 4 176 -4 388
  Przychody podstawowej
  działalności operacyjnej
  segmentu ogółem
  204 915 172 953 2 529 4 445 -4 388 380 453
  Koszty podstawowej
  działalności operacyjnej
  segmentu (sprzedaż klientom
  zewnętrznym)
  -186 571 -169 546 -7 214 -4 835 -368 166
  Koszty podstawowej
  działalności operacyjnej
  segmentu (sprzedaż innym
  segmentom)
  -3 344 -728 -316 -67 4 455
  Pozostałe przychody i koszty
  operacyjne -3 938 141 130 24 051 20 383
  Wynik na instrumentach
  pochodnych dot. sprzedaży
  niezrealizowanej
  6 441 6 441
  Udział w zyskach / stratach
  inwestycji wycenianych
  metodą praw własności
  -310 113 -198
  Wynik na dekonsolidacji spółki
  zależnej 71 025 71 025
  Wynik operacyjny, w tym: 11 061 2 820 -5 182 101 174 66 109 93 8
  Amortyzacja -2 894 -3 813 -1 882 -108 -8 698
  EBITDA 13 955 6 633 -3 300 101 282 66 118 637
  Przychody finansowe 635
  Koszty finansowe -3 722
  Podatek dochodowy -3 577
  Wynik finansowy netto 103 27 4
  EBITDA – zysk z działalności operacyjnej powiększony o koszty amortyzacji.
  Mennica Polska S.A.
  Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdani e finansowe za okres 6 miesięcy
  zakończonych 30 czerwca 201 8 roku

  21

  3.2 Wybrane dane bilansowe segmentów
  Dane na dzień 30 czerwca 201 8 roku
  Pozycje sprawozdania
  SEGMENT
  Pozycje
  nieprzypisane * Razem Produkty
  mennicze
  Płatności
  elektroniczne
  Działalność
  deweloperska
  Aktywa ogółem, w tym: 139 800 109 659 347 313 244 445 841 217
  Wspólne przedsięwzięcia wyceniane
  metodą praw własności 13 509 88 13 597
  Zobowiązania ogółem 5 994 48 478 174 720 36 16 3 265 35 5 * głównie środk i pieniężn e oraz aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego

  Dane na dzień 31 grudnia 201 7 roku
  Pozycje sprawozdania
  SEGMENT Pozycje
  nieprzypisane * Razem Produkty
  mennicze
  Płatności
  elektroniczne
  Działalność
  deweloperska
  Aktywa ogółem, w tym: 249 239 118 607 315 400 278 061 961 307
  Wspólne przedsięwzięcia wyceniane
  metodą praw własności 13 957 28 13 985
  Zobowiązania ogółem 107 939 63 265 165 193 28 323 364 720 * głównie środki pieniężne oraz aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
  3.3 Podział segmentów według rynków geograficznych
  Wartość sprzedaży za okres od 1 stycznia 201 8 do 30 czerwca 201 8 roku
  Pozycje sprawozdania
  SEGMENT
  Pozycje
  nieprzypisane Razem Produkty
  mennicze
  Płatności
  elektroniczne
  Działalność
  deweloperska
  Sprzedaż krajowa 142 223 165 575 43 045 610 351 454
  Sprzedaż eksportowa 276 832 276 832
  Ogółem sprzedaż 419 055 165 575 43 045 610 628 286
  Wartość sprzedaży za okres od 1 stycznia 201 7 do 30 czerwca 201 7 roku

  Pozycje sprawozdania
  SEGMENT
  Pozycje
  nieprzypisane Razem Produkty
  mennicze
  Płatności
  elektroniczne
  Działalność
  deweloperska
  Sprzedaż krajowa 173 770 172 953 2 529 269 349 521
  Sprzedaż eksportowa 30 932 30 932
  Ogółem sprzedaż 204 702 172 953 2 529 269 380 453  Mennica Polska S.A.
  Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdani e finansowe za okres 6 miesięcy
  zakończonych 30 czerwca 201 8 roku

  22

  PRZYCHODY, KOSZTY ORAZ PODATEK DOCHODOWY
  4.1 Przycho dy

  Przychody Kraj Eksport Razem
  od 01.01.2018
  do 30 .06.2018
  Razem
  od 01 .01.2017
  do 30 .06.2017 (w tysiącach złotych) wartość % wartość %
  Wyroby 121 645 34,61 271 048 97,91 392 693 95 746
  Usługi 27 942 7,95 77 0,03 28 019 19 138
  Towary 201 867 57,44 5 707 2,06 207 57 4 265 569
  Razem 351 454 100,00 276 832 100,00 628 286 380 453

  4.2 Koszty według rodzaju

  Koszty według rodzaju od 01 .01.2018
  do 30 .06.2018
  od 01 .01.2017
  do 30 .06.2017
  (w tysiącach złotych)
  Amortyzacja 11 431 8 698
  Zużycie materiałów i energii 200 861 110 481
  Usługi obce 37 981 38 705
  Podatki i opłaty 2 915 2 176
  Świadczenia pracownicze 20 854 22 191
  Pozostałe koszty 6 070 5 606
  Wartość sprzedanych towarów i materiałów 191 631 244 421
  Zmiana stanu zapasów 115 263 -64 644
  Suma kosztu własnego sprzedaży, kosztów sprzedaży oraz kosztów ogólnego
  zarządu 587 00 6 367 634

  4.3 Pozostałe przychody i koszty operacyjne

  Pozostałe przychody od 01 .01.2018
  do 30 .06.2018
  od 01 .01.2017
  do 30 .06.2017
  (w tysiącach złotych)
  Odwrócenie niewykorzystanych rezerw 78 110
  Rozwiązanie odpisu aktualizującego należności 141
  Otrzymane odszkodowania 104 21
  Zobowiązania odpisane 1
  Pozostałe 12 419
  Dywidendy otrzymane (1) 24 095
  Razem 195 24 786
  1) W pozycji dywidendy otrzymane wykazana została w roku 2017 dywidenda od akcji spółki Netia SA. , które zostały sprzedane
  w dniu 4 grudnia 2017 roku.


  Mennica Polska S.A.
  Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdani e finansowe za okres 6 miesięcy
  zakończonych 30 czerwca 201 8 roku

  23


  Pozostałe koszty operacyjne od 01 .01.2018
  do 30 .06.2018
  od 01 .01.2017
  do 30 .06.2017
  (w tysiącach złotych)
  Utworzenie rezerw (1) 817 1 284
  Odpis aktualizujący wartość należności 56
  Różnice inwentaryzacyjne 8
  Likwidacja materiałów niepełnowartościowych 13 2 602
  Odpis aktualizujący wartość zapasów 1 146
  Przekazane darowizny 62 133
  Strata ze zbycia/trwała utrata wartości niefinansowych aktywów trwałych 7 2
  Koszty sądowe 11 21
  Pozostałe 247 352
  Razem 2 358 4 402 (1) Rezerwa na kary umowne z tytułu kontraktów handlowych;
  4.4 Przychody i koszty finansowe

  Przychody i koszty finansowe od 01 .01.2018
  do 30 .06.2018
  od 01 .01.2017
  do 30 .06.2017
  (w tysiącach złotych)
  Odsetki 3 535 533
  Różnice kursowe netto 386
  Pozostałe 102
  Przychody finansowe, razem 3 921 635
  Odsetki 141 2 094
  Prowizje od kredytów i gwarancji 358 641
  Różnice kursowe netto 984
  Pozostałe 5 3
  Odpis należności z tytułu pożyczki 137
  Koszty finansowe, razem 641 3 722
  Przychody / koszty finansowe netto 3 280 -3 087

  Mennica Polska S.A.
  Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdani e finansowe za okres 6 miesięcy
  zakończonych 30 czerwca 201 8 roku

  24

  4.5 Podatek dochodowy

  Podatek dochodowy wykazany w rachunku zysków i strat od 01 .01.2018
  do 30 .06.2018
  od 01 .01.2017
  do 30 .06.2017 (w tysiącach złotych)
  Podatek wykazany w rachunku zysków i strat
  Podatek bieżący -4 845 -77
  Podatek dochodowy bieżący -4 845 -77
  Podatek odroczony -7 647 -3 500
  Powstanie / odwrócenie różnic przejściowych 1 053 -7 558
  Rozpoznanie / wykorzystanie strat podatkowych -8 700 4 058
  Podatek dochodowy wykazany w rachunku zysków i strat -12 492 -3 577
  Rozliczenia podatkowe oraz inne obszary działalności podlegające regulacjom mogą być przedmiotem kontroli
  organów administracyjnych, które uprawnione są do nakładania wysokich kar i sankcji. Brak odniesienia do
  utrwalonych regulacji prawnych w Polsce powoduje występowanie w obowiązu jących przepisach niejasności
  i niespójności. Często wystę pujące różnice w opiniach co do interpretacji prawnej przepisów podatkowych
  zarówno wewnątrz organów państwowych, jak i pomiędzy organami państwowymi i przedsiębiorstwami,
  powodują powstawanie obszarów niepewności i konfliktów. Zjawiska te powodują, że ryz yko podatkowe
  w Polsce jest znacząco wyższe niż istniejące zwykle w krajach o bardziej rozwiniętym systemie podatkowym.
  Rozliczenia podatkowe mogą być przedmiotem kontroli przez okres pięciu lat, począwszy od końca roku w którym
  nastąpiła zapłata podatku.
  W roku 201 8 roku Mennica Polska S.A. wykorzystała aktyw o z tytułu odroczonego podatku dochodowego od
  strat podatkowych w kwocie 4 635 tys. zł. Łącznie w sprawozdaniu Mennicy Polskiej S.A. prezentowane jest na
  dzień bilansowy aktywo na straty podatkowe na kwotę 4 635 tys. zł. Aktywo to zostanie wykorzystane w związku
  z kolejnymi zyskami, jakie Spółka planuje osiągnąć ze sprzedaży przedsięwzięcia deweloperskiego „Mennica
  Residence” .
  Mennica Polska od 1766 Sp. z o.o. w roku 201 8 wykorzystała aktywo z tytułu odroczonego podatku dochodowego
  od strat podatkowych na kwotę 4 385 tys. zł. Wartość aktywa na straty podatkowe na dzień 30 czerwca 201 8
  roku wynosi 4 516 tys. zł . Spółka, począwszy od roku 2017 , zaczęła osiągać dochody podatkowe umożliwiające
  realizację aktywa, co w poprzednich latach nie było pewne. Na dzień 30 czerwca 201 8 roku spółka osiągnęła zysk
  podatkowy w wysokości 23 078 tys. zł, w związku z czym częściowo wykorzystała stratę podatkową z lat
  poprzednich .
  Podatek odniesiony na inne całkowite dochody
  Podatek odniesiony na kapitał własny od 01 .01.2018
  do 30 .06.2018
  od 01 .01.2017
  do 30 .06.2017
  (w tysiącach złotych)
  Transakcje rozliczane przez kapitał własny
  Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży 5 644
  Razem 5 644
  Mennica Polska S.A.
  Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdani e finansowe za okres 6 miesięcy
  zakończonych 30 czerwca 201 8 roku

  25

  Uzgodnienie podatku dochodowego
  Uzgodnienie podatku dochodowego od wyniku brutto przed opodatkowaniem według ustawowej stawki
  podatkowej, z podatkiem dochodowym liczonym według efektywnej stawki podatkowej przedstawia się
  następująco:
  od 01 .01.2018
  do 30 .06.2018
  od 01 .01.2017
  do 30 .06.2017
  (w tysiącach złotych) % kwota % kwota
  Zysk przed opodatkowaniem 42 905 106 852
  Podatek w oparciu o obowiązującą stopę podatkową 19 -8 152 19 -20 302
  Koszty trwale niestanowiące kosztów uzyskania przychodów 19 -4 299 19 -420
  Przychody niepodlegające opodatkowaniu 19 -16 19 4 578
  Korekty podatku dochodowe za lata ubiegłe 19 204
  Wykorzystanie strat podatkowych 19 18
  Rozwiązanie aktywa na straty podatkowe lat ubiegłych 19 -1 132
  Strata podatkowa roku bieżącego 19 -43
  Podatek na wyniku na dekonsolidacji MMS 19 13 495
  Podatek dochodowy wykazany w rachunku zysków i strat -12 492 -3 577
  4.6 Zysk na akcję
  W Grupie nie występuje rozwodnienie a zatem zysk podstawowy i rozwodniony są sobie równe. Kalkulacja
  podstawowego zysku przypadającego na jedną akcję dokonana została w oparciu o zysk netto przypadający na
  akcjonariuszy dominujących podzielony przez średnią ważoną liczbę akcji występującą w trakcie okresu
  sprawozdawczego. Wielkości te zostały ustalone w sposób przedstawiony poniżej :
  Zysk na akcję 30.06. 201 8 30.06. 201 7
  (w złotych) Działalność kontynuowana Działalność zaniechana
  Zysk netto z działalności kontynuowanej przypadający Akcjonariuszom Hednostki Dominującej w PLN (A) 31 386 252,68 33 831 491,37 71 025 000,00
  Liczba akcji zwykłych na początek okresu, w tym: 51 138 096 51 337 426 51 337 426
  liczba akcji zwykłych skupionych w c elu umorzenia -199 330 -199 330
  Liczba akcji zwykłych na koniec okresu , w tym: 51 138 096 51 138 096 51 138 096
  Średnia ważona liczba akcji (B) 51 138 096 51 138 096 51 138 096
  Zysk na akcję z działalności kontynuowanej przypadający Akcjonariuszom Jednostki Dominującej w PLN (A:B) 0,61 0,66 1,39


  Mennica Polska S.A.
  Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdani e finansowe za okres 6 miesięcy
  zakończonych 30 czerwca 201 8 roku

  26

  AKTYWA TRWAŁE
  5.1 Pozostałe inwestycje długoterminowe
  Pozostałe inwestycje długoterminowe (w tysiącach złotych)
  201 8 rok
  Jednostka Wartość na
  1 stycznia
  Wycena /
  odsetki Nabycie Sprzedaż
  Wartość
  netto na
  30 czerwca
  Obligacje GGH Towers MT (1) 57 628 1 623 32 000 91 251
  Akcje FIP TFI S.A. 1 588 1 588
  Razem 59 216 1 623 32 000 92 839
  201 7 rok
  Jednostka Wartość na
  1 stycznia
  Wycena /
  odsetki Nabycie Sprzedaż
  Wartość
  netto na
  31 grudnia
  Obligacje GGH Towers MT (1) 16 739 1 484 39 405 57 628
  Akcje Netia S.A. 287 975 49 451 3 605 -341 031
  Akcje FIP TFI S.A. 1 588 1 588
  Razem 306 302 50 935 43 010 -341 031 59 216
  (1) W związku z realizacją projektu budowy budynków biurowych Mennica Legacy Tower, spółka zależna
  od Hednostki Dominującej - Mennica Polska Spółka Akcyjna Tower S.K.A., jako akcjonariusz spółki
  Mennica Towers GG: MT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K .A. (dalej SPV), zobowiązała się
  dofinansowywać projekt proporcjonalnie do swoich udziałów kapitałowych w niej (na dzień
  sporządzenia niniejszego raportu jest to 50%) w formie wkładu kapitałowego oraz w formie dłużnej, tzn.
  w formie pożyczek, bądź poprzez obejmowanie emitowanych przez SPV obligacji. Na dzień
  zatwierdzenia niniejszego sprawozdania spółka Mennica Polska Spółka Akcyjna Tower S.K.A. objęła
  obligacje wyemitowane przez Mennica TOWERS GG: MT Spółka z ogranicz oną odpowiedzialnością
  S.K.A. o wartośc i 95 155 tys. zł , co st anowi pełną kwotę oczekiwanego dofinansowania w części
  dotyczącej spółki Mennica Polska Spółka Akcyjna Tower S.K.A .
  Z tytułu posiadanych obligacji Spółce Mennica Polska Spółka Akcyjna Tower S.K.A. będzie przysługiwało
  oprocentowanie za cały okres aż do dnia wykupu, w wysokości W=BOR 3M z dnia pokwitowania odbioru
  poszczególnych Odcinków Zbiorowych Obligacji, powiększone o marżę odsetkową. Hako okres wykupu
  określony został termin późniejszy z: upływ okresu zakazu zbyci a rozumiany jako wcześniejszy
  z następujących terminów a) uzyskanie ostatecznego pozwolenia na użytkowanie nowo wybudowanego
  budynku oraz osiągnięcie progu 80% wynajmowanej powierzchni do w ynajęcia tego budynku lub b)
  15 listopada 2018 roku, albo termin wynikający z umowy JV.


  Mennica Polska S.A.
  Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdani e finansowe za okres 6 miesięcy
  zakończonych 30 czerwca 201 8 roku

  27

  AKTYWA OBROTOWE
  6.1 Zapasy

  Zapasy 30.06. 2018 31.12. 2017
  (w tysiącach złotych)
  Wartość netto zapasów
  Materiały 20 035 19 890
  Produkcja w toku , tym: (1) 64 323 131 140
  działalność deweloperska 60 312 126 576
  Wyroby gotowe , w tym: (2) 50 11 5 111 342
  działalność deweloperska 48 461
  Towary , w tym: (3) 127 467 24 889
  działalność deweloperska 97 483
  Zapasy razem 261 94 0 287 261
  Odpis aktualizujący zapasów 12 125 10 985
  Zapasy brutto 274 065 298 246
  Pozostałe koszty i przychody operacyjne dotyczące zapasów ujęte w sprawozdaniu z
  całkowitych dochodów
  Pozostałe przychody operacyjne (rozwiązanie odpisów, różnice inwentaryzacyjne,
  odzysk kruszców z likwidacji zapasów) 433 869
  Pozostałe koszty operacyjne (utworzenie odpisów, różnice inwentaryzacyjne,
  likwidacja zapasów nieprzydatnych) -1 585 -4 740
  Razem koszt zapasów ujęty w rachunku zysków i strat -1 152 -3 871

  (1) W związku z realizacją przez Mennicę Polską S.A. przedsięwzięć deweloperskich Mennica Residence = i II,
  zgodnie z MSR 2, Spółka ujęła koszt wyburzanych budynków (nieumorzona wartość) oraz koszty
  wyburzeń jako element kosztów wytworzenia mieszkań. Z tego ty tułu w wartości zapasów (w produkcji
  w toku) na dzień 30 czerwca 2018 roku ujęta została kwota 31 754 tys. zł (wartość netto wyburzonego
  budynku Aurum – ul. Waliców 11 wraz z wartoś cią netto gruntu na którym wzniesiono ten budynek ).
  W związku z realizacją = etapu Mennica Residence Spółka uję ła w produkcji w toku w 2016 roku
  nieumorzoną wartość wyburzonego budynku dawnej produkcji, mieszc zącego się przy ul. Żelaznej,
  w kwocie 9 997 tys. zł . = etap inwestycji został na dzień 30 czerwca 2018 roku zakończony, stąd kwota ta
  została rozliczona proporcjonalnie do sprzedanych lokali.
  =nwestycja Mennica Residence prowadzona jest na gruntach zajmowanych przez te budynki, tak więc
  wyburzenia dokonywane są w bezpośrednim związku z inwestycją. Wa rtość wyburzeń ujmowana jest
  jako integralna część kosztu wytworzenia produktu gotowego w postaci mieszkań do momentu
  ostatecznej sprzedaży, która zostanie ujęta w wyniku finansowym po zakończeniu budowy, w momencie
  przekazania klientom lokali na własność. Powyższe podejście jest zgodne z MSR 2, według którego do
  kosztu wytworzenia zalicza się wszelkie koszty bezpośrednie i uzasadnioną część kosztów pośrednich
  z tym, że wartość zapasów nie może przekraczać wartości odzyskiwalnej.
  (2) W pozycji wyroby gotowe w r oku 2017 ujęta jest między innymi wartość złotych medali dla Ministerstwa
  Finansów Tajlandii - 106 011 tys. zł, wyprodukowanych przez Mennicę Polską S.A.
  (3) W pozycji towary spółka Mennica Polska Spółka Akcyjna S.K.A na dzień 30 czerwca 2018 roku ujęła
  warto ść prawa wieczystego użytkowania gruntu przy ul. Hagiellońskiej w Warszawie. Wcześniej wartość
  prawa prezentowana była w pozycji wartości niematerialnych, jednak w momencie rozpoczęcia
  inwestycji została przek lasyfikowana do pozycji zapasów; prawo użytkowa nia wieczystego dotyczące
  powierzchni, na którą spółka posiada prawomocne pozwolenie na budowę prezentowane jest w pozycji
  produkcja w toku.


  Mennica Polska S.A.
  Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdani e finansowe za okres 6 miesięcy
  zakończonych 30 czerwca 201 8 roku

  28

  6.2 Należności handlowe i pozostałe

  (w tysiącach złotych) 30.06. 2018 31.12. 2017
  Należności handlowe 54 424 54 669
  Należności z tytułu VAT 3 100 3 086
  Inne (1) 16 768 12 735
  Razem należności handlowe i pozostałe netto 74 292 70 490
  (1) Na dzień 30 czerwca 201 8 roku kwota obejmuje m. in. należności Mennicy Polskiej S.A. z tytułu :
  ­ zaliczek na zakup środków trwałych – 1 886 tys. zł ;
  ­ podatku CIT za rok 2012 – 8 342 tys. zł;
  ­ należności z tytułu wpłaconych kaucji zabezpieczających – 2 467 tys. zł.

  Odpisy aktualizujące wartość należności handlowych i pożyczek 30.06. 2018 31.12. 2017
  Stan na początek okresu sprawozdawczego 11 933 178 007
  Odpisy z tytułu utraty wartości należności 161 1 797
  Odwrócenie odpisów z tytułu utraty wartości -105 -997
  Wykorzystanie odpisów na należności -71 -1 628
  Dekonsolidacja spółki zależnej -165 246
  Stan na koniec okresu sprawozdawczego 11 91 8 11 933
  Mennica Polska S.A.
  Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdani e finansowe za okres 6 miesięcy
  zakończonych 30 czerwca 201 8 roku

  29

  ZOBOWI ĄZANIA KRÓTKO I DŁUGOTERMINOWE
  7.1 Zobowiązania z tytułu kredytów, pożyczek oraz leasingu finansowego Zobowiązania z tytułu kredytów, pożyczek oraz leasingu finansowego Zobowiązania długoterminowe Zobowiązania krótkoterminowe
  ( w tysiącach złotych) 30.06. 2018 31.12. 2017 30.06. 2018 31.12. 2017
  Kredyty i pożyczki 236 291
  Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego 82 35
  Razem 82 271 291
  Struktura walutowa
  W walucie polskiej 82 271 291
  Wartość godziwa zobowiązań z tytułu kredytów odpowiada ich wartości księgowej zaprezentowanej
  w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym.
  W poniższej tabeli przedstawiono kredyty bankowe według kredytodawców :
  Kredytodawca Kredytobiorca Termin spłaty
  30.06.2018 31.12.201 7
  Łącznie Kredyt gotówkowy
  Gwarancje / akredytywy własne Łącznie Kredyt gotówkowy
  Gwarancje / akredytywy własne
  Przyznane limity kredytowe
  mBank SA MPSA, MP1766 30.11.2018 55 000 30 000 55 000 55 000 30 000 55 000
  DnB Bank Polska SA MPSA, MP1766, SMP 24.08.2018 25 000 20 500 4 500 25 000 20 500 4 500
  BZWBK (1) MPSA 31.05.2019 32 585 32 585 32 585 32 585
  Pekao SA MPSA 22.06.2019 45 000 45 000 45 000 45 000 45 000 45 000
  BGK MPSA 08.09.2018 50 000 50 000 50 000 50 000 50 000 50 000
  Razem 207 585 145 500 187 085 207 585 145 500 187 085
  Wykorzystane kredyty bankowe i linie kredytowe
  mBank SA MPSA, MP1766 30.11.2018 3 856 3 856 5 279 5 279
  DnB Bank Polska SA (2) MPSA, MP1766, SMP 24.08.2018 549 236 549 4 284 291 3 993
  BZWBK (1) MPSA 31.05.2019 17 879 17 879 16 146 16 146
  Pekao SA MPSA 22.06.2019
  BGK MPSA 08.09.2018 4 348 4 348 4 348 4 348
  Razem 26 632 236 26 632 30 057 291 29 766
  W tym krótkoterminowe 236 291
  W tym długoterminowe
  Maksymalne limity do wykorzystania
  mBank SA MPSA, MP1766 30.11.2018 51 144 30 000 51 144 49 721 30 000 49 721
  DnB Bank Polska SA MPSA, MP1766, SMP 24.08.2018 24 215 20 264 3 951 20 716 20 209 507
  BZWBK (1) MPSA 31.05.2019 14 706 14 706 16 439 16 439
  Pekao SA MPSA 22.06.2019 45 000 45 000 45 000 45 000 45 000 45 000
  BGK MPSA 08.09.2018 45 652 45 652 45 652 45 652 45 652 45 652
  Razem 180 717 140 916 160 453 177 528 140 861 157 319
  Skróty użyte w kolumnie Kredytobiorca oznaczają:
  MPSA – Mennica Polska S.A.
  MP1766 – Mennica Polska o d 1766 Sp. z o.o.
  SMP – Skarbiec Mennicy Polskiej S.A.
  (1) Umowa na limit na gwarancje bankowe nr K00527/16 została, aneksem nr 7, przedłużona do dnia
  31 maja 2019 roku. Wierzytelności banku wynikające z umowy nie są zabezpieczone.
  (2) Na dzień 30 czerwca 2018 roku oraz 31 grudnia 2017 roku z limitu korzystał Skarbiec Mennicy
  Polskiej S.A.


  Mennica Polska S.A.
  Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdani e finansowe za okres 6 miesięcy
  zakończonych 30 czerwca 201 8 roku

  30

  7.2 Zobowiązania handlowe oraz pozostałe

  Zobowiązania handlowe oraz pozostałe Zobowiązania długoterminowe Zobowiązania krótkoterminowe
  (w tysiącach złotych) 30.06. 2018 31.12. 2017 30.06. 2018 31.12. 2017
  Zobowiązania handlowe wobec jednostek
  pozostałych 67 909 85 081
  Otrzymane przedpłaty , w tym: (1) 168 489 262 133
  działalność deweloperska 166 582 152 584
  Zobowiązania z tytułu VAT 586 1 032
  Pozostałe zobowiązania 10 98 1 3 826
  Razem 247 966 352 072
  Struktura walutowa
  W walucie polskiej 241 567 339 747
  W walucie EUR (po przeliczeniu na zł) 5 574 11 312
  W walucie USD (po przeliczeniu na zł) 825 1 013
  (1) W pozycji otrzymane przedpłaty na dzień 31 grudnia 2017 roku wykazana została przedpłata na kruszec
  otrzymana przez Mennicę Polską S.A. od Ministerstwa Finansów Tajlan dii w kwocie 105 016 tys. zł,
  w związku z kontraktem na wybicie złotych medali.


  Mennica Polska S.A.
  Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdani e finansowe za okres 6 miesięcy
  zakończonych 30 czerwca 201 8 roku

  31

  KAPITAŁ WŁASNY
  8.1 Kapitał Akcyjny
  Kapitał akcyjny Mennicy Polskiej S.A. na dzień 30 czerwca 201 8 roku dzielił się na 51 138 096 akcji na okaziciela
  serii A, B, C, D. Każda akcja posiada wartość nominalną 1 zł (jeden złoty), jest równoważna jednemu głosowi na
  Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy i daje prawo do dywidendy. Akcje są akcjami zwykłymi,
  nieuprzywilejowanymi, brak jest ograniczeń w dysponowaniu akcjami. Kapitał akcyjny został opłacony w całości.
  W okresie objętym sprawozdaniem finansowym nie nastąpiła emisja lub spłata nieudziałowych
  i kapitałowych papierów wartościowych.
  Poniższa nota przedstawia akcjonariuszy posiadających - bezpośrednio lub poprzez podmioty zależne - co
  najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Hednostki Dominującej na dzień przekazania
  niniejszego raportu .
  Akcjonariusz
  Stan na dzień raportu Stan na 30 .06.2018 Stan na 31 .12.201 7
  Liczba akcji % w kapitale zakładowym
  % w ogólnej liczbie głosów
  Liczba akcji % w kapitale zakładowym
  % w ogólnej liczbie głosów
  Liczba akcji % w kapitale zakładowym
  % w ogólnej liczbie głosów
  Zbigniew Jakubas wraz z podmiotami zależnymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5 Ustawy o ofercie publicznej
  25 180 270 49,2% 49,2% 25 180 270 49,2% 49,2% 25 180 270 49,2% 49,2%
  ING OFE 3 830 000 7,5% 7,5% 3 830 000 7,5% 7,5% 3 830 000 7,5% 7,5%
  PZU OFE 3 538 420 6,9% 6,9% 3 538 420 6,9% 6,9% 3 538 420 6,9% 6,9%
  Joanna Jakubas 2 959 000 5,8% 5,8% 2 959 000 5,8% 5,8% 2 959 000 5,8% 5,8%
  MetLife Otwarty Fundusz Emerytalny 2 817 591 5,5% 5,5% 2 817 591 5,5% 5,5% 2 817 591 5,5% 5,5%

  Spółki zależne nie posiadają akcji Mennicy Polskiej S.A.
  Stan posiadania akcji Jednostki Dominującej lub uprawnień do nich przez osoby zarz ądzające i nadzorujące
  emitenta
  Zgodnie z posiadanymi informacjami stan posiadania akcji Hednostki Dominującej lub uprawnień do nich przez
  osoby zarządzające i nadzorujące em itenta, na dzień przekazania niniejszego sprawozdania przedstawia się
  następująco:
  1. Osoby zarządzające nie posiadają akcji Spółki.
  2. Osoby nadzorujące:
  - Zbigniew Jakubas - Przewodniczący Rady Nadzorczej: na dzień sporządzenia raportu posiadał
  14 947 sztuk akcji; w okresie od przekazania poprzedniego raportu nie nastąpiły zmiany
  w stanie posiadania akcji .
  - Pozostali Członkowie Rady Nadzorczej nie posiadają akcji Spółki .
  8.2 Dywidendy
  W dniu 14 maja 2018 roku Walne Zgromadzenie Mennicy Polskiej S.A. podjęło uchwałę o wypłacie dywidendy
  z zysku roku 201 7 w wysokości 1,00 zł na jedną akcję, tj. w całkowitej kwocie 51 138 tys. zł. Dzień dywidendy
  został ustalony na 22 maja 201 8 roku, a dzień wypłaty dywidendy na 29 maja 2018 roku . Dywidenda wypłacona
  została w terminie .


  Mennica Polska S.A.
  Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdani e finansowe za okres 6 miesięcy
  zakończonych 30 czerwca 201 8 roku

  32

  INSTRUMENTY FINANSOWE I ZARZĄDZANIE RYZYKIEM FINANSOWYM
  9.1 Pomiar wartości godziwej
  W pierwszym półroczu 201 8 roku w Grupie nie nastąpiły zmiany w ocenie i sposobie zarz ądzania ryzykiem
  finansowym.
  W odniesieniu do instrumentów finansowych, które po początkowym ujęciu wyceniane są w wartości godziwej,
  Grupa klasyfikuje zasady pomiaru wartości godziwej wykorzystując poniższą hierarchię odzwierciedlającą wagę
  danych źródłowych wykorzystywanych do wycen y:
  - Poziom 1: kwotowania (nieskorygowane) z aktywnych rynków dla iden tycznych aktywów lub
  zobowiązań;
  - Poziom 2: dane źródłowe inne niż kwotowania zaliczane do Poziomu 1, które są obserwowalne dla
  aktywów lub zobowiązań w sposób bezpośredni (jako ceny) lub pośredni (pochodne cen) ;
  - Poziom 3: dane źródłowe dla aktywów lub zobowiązań, które nie są oparte na obserwowalnych danych
  rynkowych (dane źródłowe nieobserwowalne).
  Poniższa tabela przedstawia analizę aktywów finansowych spółek z Grupy , które po początkowy m ujęciu
  wyceniane są w wartości godziwej, pogrupowanych w Poziomy 1 -3 w zależności od stopnia obserwowalności
  danych źródłowych wykorzystywanych do wyceny wartości godziwej.
  Wartość godziwa instrumentów finansowych wycenianych na dzień bilansowy w wartośc i godziwej
  Pozycja bilansowa 30.06. 2018 31.12. 2017
  (w tysiącach złotych) Poziom 1 Poziom 2 Poziom 3 Razem Poziom 1 Poziom 2 Poziom 3 Razem
  Aktywa wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy 1 218 1 218 1 846 1 846
  Razem aktywa wyceniane w wartości godziwej 1 218 1 218 1 846 1 846
  Zobowiązania wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy 780 780 501 501
  Razem zobowiązania finansowe wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy 780 780 501 501

  Na Poziomie 2 wykazywane są instrumenty zabezpieczające cenę kruszcu i kurs walutowy .
  W sytuacji gdy instrument finansowy jest notowany na aktywnym rynku – wycena do wartości godziwej jest
  dokonana według wartości notowania z dnia bilansowego. =nstrumenty pochodne nat omiast są wyceniane przy
  zastosowaniu modeli wyceny instrumentów finansowych, przy wykorzystaniu ogólnie dostępnych cen kursów,
  stóp procentowych, krzywych forward, kursów kruszców pochodząc ych z aktywnych rynków. Grupa n ie zmieniła
  w 201 8 roku zasad wycen y instrumentów finansowych jak też nie wdrożyła nowych zasad zarządzania ryzykiem
  finansowym w porównaniu do metod i zasad opisanych w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym
  sporządzonym na dzień 31 grudnia 201 7 roku.
  W okresie objętym niniejszym śródrocz nym skróconym skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym oraz
  w okresie porównawczym nie wystąpiły przesunięcia pomiędzy Poziomem 1 i Poziomem 2 hierarchii pomiaru
  wartości godziwej oraz nie nastąpi ły przesunięcia z/do Poziomu 3.


  Mennica Polska S.A.
  Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdani e finansowe za okres 6 miesięcy
  zakończonych 30 czerwca 201 8 roku

  33

  9.2 Wartość kategorii instru mentów finansowych
  Poniższa nota zawiera informacje o wartości instrumentów finansowych zakwalifikowanych do poszczególnych
  kategorii instrumentów finansowych wraz z uzgodnieniem tych wartości do kwot wykazanych w sprawozdaniu
  z sytuacji finansowej .
  Pozycja bilansowa Kategorie instrumentów finansowych
  30.06. 2018 31.12. 2017
  (w tysiącach złotych) Aktywa wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy

  Aktywa wyceniane
  w zamortyzowanym koszcie

  Zobowiązania wyceniane
  w wartości godziwej przez wynik
  finansowy

  Zobowiązania wyceniane w zamortyzowanym koszcie

  Aktywa wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy

  Aktywa wyceniane
  w zamortyzowanym koszcie

  Zobowiązania wyceniane
  w wartości godziwej przez wynik
  fina
  nsowy

  Zobowiązania wyceniane w zamortyzowanym koszcie

  Pozostałe inwestycje długoterminowe (1) 91 251 57 628
  Należności handlowe oraz pozostałe 1 218 69 942 1 846 65 516
  Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 204 492 241 541
  Zobowiązania z tytułu kredytów, pożyczek oraz leasingu finansowego 353 291
  Zobowiązania handlowe oraz pozostałe 780 242 072 501 350 539
  Razem 1 218 365 685 780 242 425 1 846 364 685 501 350 830
  (1) Obligacje wyemitowane przez Mennica TOWERS GG: MT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. nabyte
  przez Mennica Polska Spółka Akcyjna Tower S.K.A., akcje F=P TF= S.A., opisane w nocie 5. 1.  Mennica Polska S.A.
  Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdani e finansowe za okres 6 miesięcy
  zakończonych 30 czerwca 201 8 roku

  34

  POZOSTAŁE NOTY OBJAŚNIAJĄCE
  10.1 Nieujęte zobowiązania wynikające z zawartych umów
  Zgodnie z najlepszą wiedzą Zarządu na dzień zatwierdzenia niniejszego raportu do publikacji nie występują
  nieujęte zobowiązania wynikające z zawartych umów, oprócz opisanych poniżej, które mogą mieć istotny wpływ
  na bieżącą lub przyszłą sytuację finan sową Grupy .
  Zobowiązania inwestycyjne
  W związku z podpisaniem w dniu 12 grudnia 2013 roku umowy akcjonariuszy dotyczącej spółki celowej SPV dla
  projektu budowy budynków biurowych Mennica Legacy Towers, Mennica Polska Spółka Akcyjna Tower S.K.A.
  jako akcjonariusz spółki celowej SPV, zobowiązała się dofinansowywać SPV proporcjonalnie do swoich udziałów
  kapitałowych w niej (na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania jest to 50%) w formie wkładu kapitałowego
  oraz w formie dłużnej, tzn. w formie pożycz ek, bądź poprzez obejmowanie emitowanych przez SPV obligacji.
  Szczegóły opisane zostały w nocie 5.1.
  10.2 Roszczenia sporne i zobowiązania warunkowe
  Gwarancje
  (w tysiącach złotych) 30.06. 2018 31.12. 201 7
  Do 12 miesięcy (krótkoterminowe) 34 189 35 191
  Powyżej 12 miesięcy (długoterminowe) 9 127 10 759
  Razem 43 316 45 950
  Gwarancje te wystawione zostały jako zabezpieczenia przetargowe oraz zabezpieczenia wykonania kontraktów
  handlowych. Do dnia sporządzenia niniejszego sprawozdania nie zaszły przesłanki wykorzystania powyższych
  gwarancji
  Kontrola rozliczeń w podatku CIT za 2012 rok
  W dniu 25 kwietnia 2018 roku Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie uchylił Decyzję Dyrektora =zby
  Administracji Skarbowej w Warszawie z dnia 29 marca 2017 roku utrzymującą w mocy decyzję Dyrektora Urzędu
  Kontroli Skarbowej w Warszawie z dnia 16 grudnia 2016 r. określającą Mennicy Polskiej S.A. wysokość
  zobowiązania podatkowego w podatku dochodowy m od osób prawnych za 2012 roku w wysokości 6 575 616 zł
  (słownie: sześć milion ów pięćset siedemdziesiąt pięć tysięcy sześćset szesnaście złotych). Wyrok WSA jest
  prawomocny .
  Przedmiotem sporu były k oszty uzyskania przychodu dotycz ące głównie ponoszonych na rzecz spółki zależnej
  Mennicy Polskiej od 1766 Sp. z. o.o. kosztów opłaty lic encyjnej z tytułu korzystania ze znaku towarowego . Są one
  zgodne z podpisan ą umow ą, która obowiązuje od 2012 roku i trwa nadal.
  W dniu 7 kwietnia 2017 roku na konto urzędu skarbowego została przelana łącznie kwota 8,3 mln zł (w tym
  od setki w kwocie 1 ,7 mln zł). Powyższa decyzja podjęta została w trosce o zapewnienie utrzymania
  dotychczasowej aktywności biznesowej, która nierzadko wymaga przedstawien ia przez Spółkę zaświadczenia
  z urzędu skarbowego o niezaleganiu w podatkach. W związku z wyrokiem WSA z d nia 25 kwietnia 2018 roku
  Spółka będzie dochodziła zwrotu zapłaconej kwoty wraz z odsetkami.
  Kontrola rozliczeń w podatku VAT za 2012 rok
  W dniu 5 czerwca 2017 roku Mazowiecki Urząd Celno -Skarbowy w Warszawie rozpoczął w Mennicy Polskiej S.A.
  kontrolę w zakresie prawidłowości rozliczania podatku VAT za okres od stycznia do grudnia 2012 roku. Na dzień
  sporządzenia niniejszego sprawozdania Nac zelnik Urzędu nie wydał decyzji w zakresie rzetelności deklarowanych


  Mennica Polska S.A.
  Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdani e finansowe za okres 6 miesięcy
  zakończonych 30 czerwca 201 8 roku

  35

  podstaw opodatkowania oraz prawidłowości obliczania i wpłacania podatku od towarów i usług za poszczególne
  okresy rozliczeniowe 2012 roku .
  Pozew złożony przez The SISU Capital Master Fund Limited
  Sprawa została szczegółowo opisana w opublikowanym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Grupy
  Mennicy Polskiej S.A. sporządzonym na dzień 31 grudnia 201 7 roku. W okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 201 8
  roku nie nastąpiły istotne wydarzenia dot ycz ące przedmiotowego zagadnienia .
  10.3 Wynagrodzenia i t ransakcje ze stronami powiązanymi – Rada Nadzorcza i Zarząd
  W okres ach 6 miesięcy zakończony ch 30 czerwca 201 8 roku oraz w roku 201 7 Grupa nie zawarła żadnych
  znaczących transakcji z Członkami Zarządu lub Rady Nadzorczej Mennicy Polskiej S.A. lub ich małżonkami,
  krewnymi lub powinowatymi w linii prostej do drugiego stopnia lub związanymi z tytułu opieki, przysposobienia
  lub kurateli, b ądź z innymi osobami, z którymi mają osobiste powiązania. Grupa nie udzieliła takim osobom
  żadnych pożyczek, zaliczek ani gwarancji.
  Ponadto w okresach 6 miesięcy zakończonych 3 0 czerw ca 201 8 i w 201 7 roku Grupa nie zawarła żadnych
  znaczących transakcji ze spółkami kontrolowanymi lub współkontrolowanymi przez Członków Zarządu lub Rady
  Nadzorczej Mennicy Polskiej S.A. lub przez ich małżonków, krewnych lub powinowatych w linii prostej do
  drugiego stopnia lub związanych z tytułu opieki, przysposobienia lub kur ateli, bądź przez inne osoby, z którymi
  mają osobiste powiązania.
  Kwoty wynagrodzeń i powiązanych świadczeń wypłacone Członk om Zarządu Mennicy Polskiej S.A. w Grupie
  Kapitałowej w okresie sześciu miesięcy zakończonym 30 czerwca 201 8 roku i 30 czerwca 201 7 roku wyniosły
  odpowiednio 912 tys. zł i 1 242 tys. zł.
  Koszty z tytułu wynagrodzenia Rady Nadzorczej Mennicy Polskiej S.A. oraz spółek w Grupie Kapitałowej w okresie
  sześciu miesięcy zakończonym 30 czerwca 201 8 roku i 30 czerwca 201 7 roku wyniosły odpowie dnio 238 tys. zł
  i 266 tys. zł.
  10.4 Rozrachunki i transakcje z podmiotami powiązanymi
  W Grupie występują transakcje wzajemne, które jednak podlegają wyłączeniom w sprawozdaniu
  skonsolidowanym, poza transakcjami z jednostką współkontrolowaną, ujmowaną w sprawozdaniu finansow ym
  według metody praw własności.

  Mennica Towers GGH MT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A.
  Transakcje niepodlegające wyłączeniu w niniejszym śródrocznym skróconym sprawozdaniu skonsolidowanym
  dotyczą sprzedaży usług na kwotę 31 tys. zł przez Mennicę Polską S.A. W pierwszym półroczu 201 7 roku wartość
  sprzedaży wyniosła 42 tys. zł.
  Należności Mennicy Polskiej S.A. od spółki Mennica Tow ers GG: MT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
  S.K.A. na dzień 30 czerwca 201 8 roku wyniosły 13 tys. zł .
  10.5 Sezonowość i cykliczność
  Działalność Grupy Kapitałowej nie charakteryzuje się sezonowością lub cyklicznością.
  10.6 Zdarzenia po dniu bilansowym
  Nie wystąpiły istotne zdarzenia po dniu bilansowym.  Mennica Polska S.A.
  Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdani e finansowe za okres 6 miesięcy
  zakończonych 30 czerwca 201 8 roku

  36


  Podpisy wszystkich członków Zarządu Jednostki Dominującej Mennica Polska S.A.
  Data Imię i nazwisko Funkcja Podpis
  2 sierpnia 201 8 roku Grzegorz Zambrzycki Prezes Zarządu
  Dyrektor Naczelny

  Podpis osoby odpowiedzialnej za prowadzenie ksiąg Jednostki Dominującej Mennica Polska S.A.
  Data Imię i nazwisko Funkcja Podpis
  2 sierpnia 201 8 roku Małgorzata Lis -Wąsowska Główn a Księgow a
  Prokurent
  Treść w podglądzie może zawierać błędy powstałe podczas konwersji plików pdf.
 • Załącznik nr: 3

  Pobierz plik
  Mennica Polska S.A.
  Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Mennicy Polskiej S.A.
  oraz spółki Mennica Polska S.A. za okres 6 miesięcy zakończony 30 czerwca 201 8 roku


  Mennica Polska S.A.
  Sprawozdanie Zarządu z działalności
  Grupy Kapitałowej Mennicy Polskiej S.A.
  oraz spółki Mennica Polska S.A.
  za okres 6 miesięcy zakończony
  30 czerwca 201 8 roku


  Mennica Polska S.A.
  Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Mennicy Polskiej S.A.
  oraz spółki Mennica Polska S.A. za okres 6 miesięcy zakończony 30 czerwca 201 8 rok

  2

  SPIS TREŚCI
  SP=S TREŚC= ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ ....................... 2
  =NFORMACHE O GRUP=E KAP=TAŁOWEH ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ ............. 3
  1.1. Struktura i charakterystyka Grupy Kapitałowej ................................ ................................ ................................ ................................ .......................... 3
  1.2. Zmiany w strukturze Grupy Kapitałowej w okresie objętym raportem ................................ ................................ ................................ ...................... 5
  1.3. Sytuacja finansowa Grupy Kapitałowej oraz czynniki mające znaczący wpływ na wynik finansowy ................................ ................................ .......... 6
  1.4. Charakterystyka zewnętrznych i wewnętrznych czynników istotnych dla rozwoju Grupy Kapitałowej ................................ ................................ ...10
  1.5. Opis istotnych czynników ryzyka i zagrożeń związanych z działalnością Grupy Kapitałowej ................................ ................................ .................... 14
  OP=S DZ=AŁANOŚC= GRUPY KAP=TAŁOWEH W OBRĘB=E HEH SEGMENTÓW ................................ ................................ ................................ ....................... 17
  2.1. Segment Produktów menniczych ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ ............. 17
  2.2. Segment Płatności elektronicznych ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ .......... 20
  2.3. Segment Działalności deweloperskiej ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ ...... 23
  INFORMACJE O HEDNOSTCE DOM=NUHĄCEH – MENNICY POLSKIEJ S.A. ................................ ................................ ................................ ........................... 26
  3.1. Struktura organizacyjna oraz podstawowe zasady zarządzania ................................ ................................ ................................ ............................... 26
  3.2. =nformacje o podstawowych produktach i usługach ................................ ................................ ................................ ................................ ................ 26
  3.3. Sytuacja finansowa Mennicy Polskiej S.A. oraz czynniki mające znaczący wpływ na wynik finansowy ................................ ................................ ....27
  3.4. =nformacje o zaciągniętych i wypowiedzianych umowach dotyczących kredytów i pożyczek ................................ ................................ ................. 31
  3.5. =nformacje o udzielonych przez Spółkę pożyczkach ................................ ................................ ................................ ................................ ................. 31
  3.6. =nformacje o udzielonych i otrzymanych w danym roku obrotowym poręczeniach i gwarancjach ................................ ................................ ......... 31
  3.7. Opis wykorzystania przez Spółkę wpływów z emisji w okresie objętym raportem ................................ ................................ ................................ ..31
  3.8. Objaśnienie różnic pomiędzy wynikami finansowymi wykazanymi w raporcie, a wcześniej prognozowanymi ................................ ....................... 32
  3.9. Umowy kooperacyjne, sprzedaży i dostawy ................................ ................................ ................................ ................................ ............................ 32
  3.10. Umowy związane z dostępem do informacji niejawnych ................................ ................................ ................................ ................................ ..... 32
  3.11. Umowy, kooperacje ze spółkami zależnymi ................................ ................................ ................................ ................................ ......................... 32
  3.12. Perspektywy rozwoju działalności Spółki ................................ ................................ ................................ ................................ .............................. 33
  3.13. =nformacje o zmianach w składzie osób zarządzających i nadzorujących ................................ ................................ ................................ ............. 34
  3.14. Umowy zawarte między Spółką a osobami zarządzającymi, przewidujące rekompensatę w przypadku ich rezygnacji lub zwolnienia z
  zajmowanego stanowiska bez ważnej przyczyny lub gdy ich odwołanie lub zwolnienie następuje z powodu połączenia emitenta przez przejęcie ..... 34
  3.15. Określenie łącznej liczby akcji będących w posiadaniu osób zarządzających i nadzorujących Spółki ................................ ................................ ...34
  3.16. System kontroli programów akcji pracowniczych ................................ ................................ ................................ ................................ ................. 35
  3.17. Transakcje ze stronami powiązanymi ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ ...35
  3.18. Struktura akcjonariatu oraz informacje o znanych Spółce umowach, w wyniku których mogłyby w przyszłości nastąpić zmiany w proporcjach
  posiadanych akcji 35
  3.19. Postępowania toczące się przed sądem, organem właściwym dla postępowania arbitrażowego lub organem właściwym dla postępowania
  arbitrażowego lub organem administracji publicznej ................................ ................................ ................................ ................................ ..................... 35
  3.20. Informacje o umowach z podmiotem uprawnionym do badania sprawozdań finansowych ................................ ................................ ................ 36
  Mennica Polska S.A.
  Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Mennicy Polskiej S.A.
  oraz spółki Mennica Polska S.A. za okres 6 miesięcy zakończony 30 czerwca 201 8 rok

  3

  Zarząd Mennicy Polskiej S.A. przekazuje sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Mennic y Polskiej S.A. (dalej
  Grupa MPSA) oraz spółki Mennica Polska S.A. (dalej Mennica, Mennica Polska, Spółka , MPSA ) za okres 6 miesięcy
  zakończony 30 czerwca 201 8 roku , sporządzone zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018
  roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz
  warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa nie będącego państwem
  członkowskim ( Dz. U. z 2018 roku , poz. 757 z późniejszymi zmi anami).


  INFORMACJE O GRUPIE KAPITAŁOWEJ
  1.1. Struktura i charakterystyka Grupy Kapitałowej
  Grupa Kapitałowa Mennicy Polskiej S.A. jest wiodącym producentem i dystrybutorem produktów menniczych oraz
  grawersko -medalierskich w kraju, jak również wyróżniającym się graczem w tym segmencie na rynkach światowych .
  Ponadto Grupa MPSA , realizując strategi ę równoważenia produktów tradycyjnych z nowoczesnymi, aktywnie prowadzi
  swoją działalność w segmencie płatności elektronicznych , wdrażając i obsługując system y kart miejskich w Polsce.
  Rozwojowym segmentem z punktu widzenia kreowania wartości dodanej Grupy MPSA jest działalność deweloperska.
  Poniższy schemat przedstawia aktualną na dzień sporządzenia raportu strukturę segmentów Grupy Kapitałowej
  Mennicy Polskiej S .A., wraz z podmiotami współkontrolowanymi oraz stowarzyszonymi :
  Segment Segment Segment
  Produkty mennicze Płatności elektroniczne Działalność deweloperska

  Spółki

  Mennica Polska S.A.; Mennica Polska od 1766 Sp. z o.o.; Skarbiec Mennicy Polskiej S.A. Mennica Polska S.A.
  Mennica Polska S.A.; Mennica Polska Spółka Akcyjna S.K.A.; Mennica Polska Spółka Akcyjna Tower S.K.A.; Mennica Deweloper Sp. z o.o.

  Produkty


  produkcja oraz działalność handlowa i marketingowa związana z monetami obiegowymi i kolekcjonerskimi, żetonami, sztabkami, medalami, odznaczeniami, znaczkami, pieczęciami, datownikami oraz innymi towarami menniczymi

  obsługa systemów kart miejskich, sprzedaż biletów komunikacji miejskiej oraz kolejowych, pre -paidów, przychody z opłat parkingowych, usług serwisowych oraz sprzedaży urządzeń technicznych
  realizacja projektów deweloperskich , najem powierzchni biurowych i magazynowych,

  Odbiorcy


  Narodowy Bank Polski oraz zagraniczni emitenci, krajowi i zagraniczni dystrybutorzy produktów menniczych, kolekcjonerzy, inwestorzy, korporacje zainteresowane programami żetonowymi
  jednostki samorządowe obsługujące komunikację miejską, spółki kolejowe, klienci indywidualni klienci instytucjonalni oraz osoby fizyczne

  Rynki

  krajowy i zagraniczny krajowy krajowy  Mennica Polska S.A.
  Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Mennicy Polskiej S.A.
  oraz spółki Mennica Polska S.A. za okres 6 miesięcy zakończony 30 czerwca 201 8 rok

  4

  W skład Grupy Kapitałowej Mennica Polska S.A. na dzień 3 0 czerwca 201 8 roku wchodziły następujące podmioty
  gospodarcze (podmiot dominujący i jednostki zależne):
  ▪ Mennica Polska S.A. – podmiot dominujący
  Podmioty zależne, podlegające na dzień 3 0 czerwca 201 8 roku konsolidacji metodą pełną :
  ▪ Mennica Polska od 1766 Sp. z o.o. – Mennica Polska S.A. posiada 100% udziałów (tj. 6 036 120 udziałów po
  50 zł każdy) w kapitale zakładowym Spółki i 100% głosów na Zgromadzeniu Wspólników;
  ▪ Skarbiec Mennicy Polskiej S.A. – Mennica Polska S.A. posiadała 100% akcji (tj. 60 000 akcji po 100 zł każda)
  w kapitale zakładowym i tyle samo głosów na Walnym Zgromadzeniu;
  ▪ Mennica Ochrona Sp. z o.o. – Mennica Polska S.A. posiadała 100% udziałów (tj. 100 udziałów po 3 000 zł każdy)
  w kapitale zakładowym Spółki i 100% głosów na Zgromadzeniu Wspólników;
  ▪ Mennica Deweloper Sp. z o.o. – Mennica Polska S.A. posiadała 100% akcji (tj. 200 udziałów po 50 zł każda)
  w kapitale zakładowym i tyle samo głosów na Walnym Zgromadzeniu;
  ▪ Mennica Polska Spółka Akcyjna S.K.A. – 50% kapitału akcyjnego posiadała Mennica Polska Spółka Akcyjna S.K.A.
  (tj. 7 240 000 akcji o wartości nominalnej 1 zł każda); Mennica Polska S.A. jest tez jedynym
  komplementariuszem spółki;
  ▪ Mennica Polska Spółka Akcyjna Tower Spółka Komandytowo -Akcyjna – Mennica Polska S.A. posiadała 100%
  akcji (tj. 160 605 akcji po 1 zł każda) w kapitale zakładowym i 100% głosów na Zgromadzeniu Wspólników ;
  Mennica Polska S.A. jest też jedynym komplem entariuszem spółki .
  Podmiot współkontrolowany:
  ▪ Mennica Towers GG: MT Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością Spółka Komandytowo -Akcyjna – Mennica
  Polska Spółka Akcyjna Tower S.K.A. posiadała 50 % akcji (tj. 75 000 000 po 1 zł każda) przy czym w stosunku do
  jednej akcji wyłączone zostało prawo głosu (akcja niema). Z uwagi na fakt posiadania 50% kapitałów oraz
  konieczność podejmowania kluczowych decyzji przy łącznej zgodzie udziałowców – spółka została
  zaklasyfikowana jako jednostka współzależna.
  Jednostki st owarzyszone:
  ▪ Fundusze =nwestycji Polskich Towarzystwo Funduszy =nwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą
  w Warszawie. Kapitał akcyjny wynosi 1 198 000 zł, tj. 11 980 akcji o wartości nominalnej 100 zł każda; Mennica
  Polska S.A. posiadała łącznie 5 910 sztuk akcji Funduszy =nwestycji Polskich TF= S.A., co daje 49,33% udział
  w kapitale zakładowym i na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.
  Mennica Polska S.A. posiada również 100% akcji spółki Mennica -Metale Szlachetne S.A. , nad którą utraciła kontrolę
  w dniu 10 stycznia 2017 roku, w momencie otwarcia postepowania sanacyjne go. Szczegóły opisane zostały
  w skonsolidowanym sprawozdaniu rocznym Spółki za 2016 rok . Akcje spółki Mennica -Metale Szlachetne S.A. są
  całkowicie odpisane.  Mennica Polska S.A.
  Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Mennicy Polskiej S.A.
  oraz spółki Mennica Polska S.A. za okres 6 miesięcy zakończony 30 czerwca 201 8 rok

  5

  Poniższy schemat przedstawia aktualną na dzień sporządzenia raportu strukturę Grupy Kapitałowej Mennicy
  Polskiej S .A., wraz z jednostką ws półkontrolowaną :


  Struktura sprzedaży Grupy Ka pitałowej w podziale na segmenty oraz kierunki geograficzne
  W = półroczu 201 8 roku sprzedaż Grupy MPSA osiągnęła wartość ponad 628 mln zł. Największy udział w strukturze
  przychodów w omawianym okresie stanowiły przychody w segmencie produktów menniczych tj. 66,7 % oraz płatności
  elektronicznych tj. 26,4 %. Największą zaś dynamikę odnotowały przychody z działalności deweloperskiej, dzięki
  przekazaniu na własność nabywców 35% mieszkań w ramach projektu „Mennica Residence I ”.

  Kategoria I-II kw. 2018 I-II kw. 2017 2018 / 2017
  wartość (w tys. zł) struktura (%) wartość (w tys. zł) struktura (%) dynamika (%)
  Produkty mennicze 419 055 66,7 204 702 53,8 204,7
  Płatności elektroniczne 165 575 26,4 172 953 45,5 95,7
  Działalność deweloperska 43 045 6,9 2 529 0,7 1 702,3
  Pozostała działalność 610 0,1 269 0,1 227,0
  SPRZEDAŻ OGÓŁEM 628 286 100,0 380 453 100,0 165,1
  W omawianym okresie główny udział w przychodach Grupy MPSA stanowiła sprzedaż krajowa ( 55,9 %) . Udział sprzedaży
  zagranicznej w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego znacząco wzrósł z 8,1% do 44,1 %, w wyniku
  realizacji ostatniej części dostawy złotych medali do Tajlandii .

  Kategoria I-II kw. 2018 I-II kw. 2017 2018 / 2017
  wartość (w tys. zł) struktura (%) wartość (w tys. zł) struktura (%) dynamika (%)
  Sprzedaż krajowa 351 454 55,9 349 521 91,9 100,6
  Sprzedaż eksportowa 276 832 44,1 30 932 8,1 895,0
  SPRZEDAŻ OGÓŁEM 628 286 100,0 380 453 100,0 165,1
  1.2. Zmiany w struktur ze Grupy Kapitałowej w okresie objętym raportem
  W okresie objętym niniejszym sprawozdaniem zaszły następujące zmiany związane z zakresem i strukturą Grupy
  Kapitałowej:
  Mennica Polska Spółka Akcyjna Tower S.K.A.
  W okresie sprawozdawczym miały miejsce trzy emisje akcji spółki łącznie do kwoty 160 605 zł. Wszystkie akcje objęte
  zostały przez Mennicę Polską S.A. Emisje miały miejsce w dniach: ------------ Mennica Pols ka od 1766 Sp. z o.o. - 100%
  ------------ Ska rbiec Mennicy Pols kiej S.A. - 100%
  ------------ Mennica Ochrona Sp. z o.o. - 100%
  ------------ Mennica Deweloper Sp z o.o. - 100%
  ------------ Mennica Pols ka Spółka Akcyjna SKA - 50%
  ------------ Mennica Pols ka Spółka Akcyjna Tower SKA - 100% ------------ Mennica Towers GG: MT Spółka z
  Ogra niczoną Odpowiedzia lnoś cią SKA - 50%
  Mennica Polska S.A.


  Mennica Polska S.A.
  Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Mennicy Polskiej S.A.
  oraz spółki Mennica Polska S.A. za okres 6 miesięcy zakończony 30 czerwca 201 8 rok

  6

  ▪ 19 kwietnia 2018 roku – 2 700 akcji imiennych serii D, o wartości nominalnej 1 zł każda i cenie emisyjnej
  1 265,57zł;
  ▪ 21 maja 2018 roku – 1 580 akcji imiennych serii E, o wartości nominalnej 1 zł każda i cenie emisyjnej 1 265,57zł;
  ▪ 19 czerwca 2018 roku – 6 325 akcji imiennych serii F, o wartości nominalnej 1 zł każda i cenie emisyjnej
  1 265,57zł.
  Do dnia sporządzenia sprawozdania opisane powyżej podwyższenia nie zostały zarejestrowane w Krajowym Rejestrze
  Sądowym.
  1.3. Sytuacja finansowa Gru py Kapitałowej oraz czynniki mające znaczący wpływ na wynik finansowy
  Analiza sytuacji finansowej Grupy Kapitałowej została dokonana w oparciu o wskaźniki wyliczone na podstawie
  sprawozdań finansowych za I półrocze 201 8 roku , wraz z porównaniem do wskaźników za analogiczny okres roku
  poprzedniego , wyliczonych na podstawie sprawozdań finansowych za = półrocze 201 7 roku. Ponadto , dokonano
  porównania danych bilansowych na dzień 30 czerwca 201 8 roku do danych bilansowych na bilans otwarcia
  analizowanego okresu czyli 31 grudnia 201 7 roku .
  Struktura skonsolidowanego bilansu
  Podstawowe wskaźniki struktury bilansu grupy kapitałowej emitenta zo stały ujęte w poniższej tabeli:

  Wyszczególnienie 30.06.2018
  (tys. zł)
  30.06.2018
  (%)
  31.12.2017
  (tys. zł)
  31.12.2017
  (%)
  (30.06.2018/
  31.12.2017) –
  Dynamika (%)
  Aktywa ogółem 841 217 100,0 961 307 100,0 87,5
  Aktywa trwałe 300 461 35,7 361 973 37,7 83,0
  Aktywa obrotowe 540 756 64,3 599 334 62,3 90,2
  Zapasy 261 940 31,1 287 261 29,9 91,2
  Należności 74 324 8,8 70 532 7,3 105,4
  =nwestycje krótkoterminowe 204 492 24,3 241 541 25,1 84,7
  Pasywa ogółem 841 217 100,0 961 307 100,0 87,5
  Kapitał własny 575 861 68,5 596 587 62,1 96,5
  Zobowiązania i rezerwy 265 356 31,5 364 720 37,9 72,8
  Zobowiązania długoterminowe 2 836 0,3 2 754 0,3 103,0
  Zobowiązania krótkoterminowe 262 520 31,2 361 966 37,7 72,5
  Suma bilansowa skonsolidowanego bilansu wyniosła na koniec analizowanego okresu 841 217 tys. zł i spadła o 12,5%
  w stos unku do stanu z początku okresu.
  W obrębie struktury aktywów najistotniejszą zmianą jest spadek zapasów, będąc y konsekwencją zakończenia realizacji
  znaczącego kontraktu na dostawę złotych medali dla Ministerstwa F inansów - Departamentu Skarbu w Tajlandii
  w segmencie menni czym. Kolejnym czynnikiem spadku zapasów w == kwartale 2018 roku było przekazanie części
  mieszkań w projekcie „Mennica Residence =” nabywcom i podpisanie pierwszych końcowych umów sprzedaży lokali
  w formie aktów notarialnych , co wiązało się z wykazaniem w rachunku wyników w segmencie działalności
  deweloperskiej koszt u własn ego współmiern ego z przychodami ze sprzedaży. Spadek ten został pomniejszony w efekcie
  reklasyfikacji gruntów w ramach projektu „Hagiellońska” z aktywów trwałych na aktywa obrotowe w kwocie 99,8 mln zł
  oraz realizacji projektu „Mennica Residence II”. Nakłady na t e projekt y wykazywane będą w obrębie zapasów jako
  produkcja w toku do momentu po dpisania wyżej wspomnianych końcowych umówi sprzedaży lokali .


  Mennica Polska S.A.
  Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Mennicy Polskiej S.A.
  oraz spółki Mennica Polska S.A. za okres 6 miesięcy zakończony 30 czerwca 201 8 rok

  7

  Po stronie pasywnej bilansu znacząco spadł poziom zobowiązań krótkoterminowych, a stan zobowiązań
  długoterminowych utrzymał się na niskim i porównywalnym poziomie. W analizowanym okresie wpływ na zmniejszenie
  poziomu zobowiązań krótkoterminowych miało zakończenie realizacji zlecenia produkcyjnego na złote medale dla
  Ministerstwa Finansów - Departamentu Skarbu w Tajlandii, na poczet którego w 2017 roku kontrahent dokonał wpłaty
  zaliczek, a także spadek wysokości wniesionych przedpłat na mieszkania w „Mennica Residence =”, związany
  z rozpoznaniem przychodów ze sprzedaży w tym projekcie. Czynnikiem zmniejszającym ten spadek były wpłaty
  kolejnych zaliczek przyszłych właścicieli mieszkań w ramach projektu „Mennica Residence I i == etap” (wzrost o 22,6 mln
  zł). Wpłaty tych zaliczek są wykazywane bilansowo w pozycji zobowiązań krótkoterminowych do momentu podpisania
  końcowych umów sprzedaży lokali w formie aktów notarialnych.
  Czynniki mające nietypowy wpływ na osiągnięty wynik finansowy
  W poniższej tabeli , dla celów analitycznych , a w szczególności dla właściwego określenia charakterystycznych dla
  specyfiki działalności biznesowej Grupy Kapitałowej ws kaźników rentowności, dokonano korekt wyłączających
  nietypowe oraz jednorazowe zdarzenia wpływając e na statutowy wynik finansowy.

  Wybrane dane finansowe skorygowane
  o zdarzenia nietypowe i jednorazowe
  (w tys. zł)
  za okres od 01 -01-2018
  do 30-06-2018
  za okres od 01 -01-2017
  do 30 -06-2017
  Dane na
  podstawie
  sprawozdania
  MSSF
  Korekty Nr Rachunek
  znormalizowany
  Dane na
  podstawie
  sprawozdania
  MSSF
  Korekty Nr Rachunek
  znormalizowany
  Przychody ze sprzedaży 628 286 628 286 380 453 380 453
  Koszt własny sprzedaży -566 169 -566 169 -347 095 -347 095
  Zysk brutto ze sprzedaży 62 117 62 117 33 358 33 358
  Koszty sprzedaży -6 633 -6 633 -6 911 -6 911
  Koszty ogólnego zarządu -13 694 -13 694 -14 161 -14 161
  Zysk netto ze sprzedaży 41 790 41 790 12 286 12 286
  Pozostałe przychody/(koszty operacyjne) -2 164 -387 1. -2 551 97 652 -101 454 2. -3 802
  Zysk z działalności operacyjnej 39 626 39 239 109 938 8 484
  Rentowność działalności operacyjnej 6,3% 6,2% 28,9% 2,2%
  Amortyzacja 11 431 11 431 8 698 8 698
  EBITDA 51 057 50 670 118 636 17 182
  Rentowność EBITDA 8,1% 8,1% 31,2% 4,5%
  Przychody /(koszty finansowe) netto 3 280 3 280 -3 087 1 768 3. -1 319
  Zysk brutto 42 905 42 519 106 851 7 165
  Podatek dochodowy -12 492 -12 492 -3 577 -3 577
  Zysk netto 30 413 30 026 103 274 3 588
  Rentowność netto 4,8% 4,8% 27,1% 0,9%
  W kolumnach „Korekty” dokonano następujących wyłączeń z tytułu zdarzeń o charakterze nietypowym lub
  jednorazowym, zarówno dla analizowanego okresu 201 8 roku, jak i 201 7 roku:
  1. Na korektę w roku 201 8 składają się następujące czynniki :
  ▪ Dodatni wynik na instrumentach pochodnych dotyczących sprzedaży niezrealizowanej w kwocie 387 tys. zł.
  2. Na korektę w roku 201 7 wpływa następujący czynnik:
  ▪ Otrzymana dywidenda z akcji spółki Netia S.A. w kwocie 24 095 tys. zł. Prawem do dywidendy objętych
  w 201 7 roku było łącznie 63 407 500 sztuk akcji posiadanych w ramach Mennicy Polskiej S.A.;
  ▪ Wynik na dekonsolidacji spółki zależnej MMS w wysokości 71 025 tys. zł (działalność zaniechana) ;
  ▪ Poniesione koszty relokacji działów administracyjnych spółki do nowej lok alizacji na Al. Hana Pawła == 23
  w wysokości 10 7 tys. zł;


  Mennica Polska S.A.
  Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Mennicy Polskiej S.A.
  oraz spółki Mennica Polska S.A. za okres 6 miesięcy zakończony 30 czerwca 201 8 rok

  8

  ▪ Dodatni wynik na instrumentach pochodnych dotyczących sprzedaży niezrealizowanej w kwocie 6 441 tys.
  zł.
  3. Korekta na tej linii dotyczy kosztów finansowych poniesionych przez Mennicę Polską S.A. związanych
  z zaciągniętym przez Mennicę kredytem inwestycyjnym w 2014 roku ;

  W analizowanym okresie, poza wyżej opisanym i czynnikami nie wystąpiły inne istotne zdarzenia o charakterze
  jednorazowym lub nietypowym.
  Ocena rentowności
  Kształtowanie się poszczególnych wskaźników rentowności Grupy Kapitałowej w okresie objętym analizą przedstawiono
  w tabeli:

  wskaźniki rentowności
  I-II kw. 2018 I-II kw. 2017
  Dane na podstawie sprawozdania MSSF
  Dane na podstawie rachunku znormalizowanego
  Dane na podstawie sprawozdania MSSF
  Dane na podstawie rachunku znormalizowanego
  1. Przychody ze sprzedaży netto (w tys. zł) 628 286 628 286 380 453 380 453
  2. Rentowność sprzedaży brutto 9,9% 9,9% 8,8% 8,8%
  3. Rentowność sprzedaży netto 6,7% 6,7% 3,2% 3,2%
  4. Rentowność działalności operacyjnej 6,3% 6,2% 28,9% 2,2%
  5. Rentowność EB=TDA 8,1% 8,1% 31,2% 4,5%
  6. Rentowność zysku netto 4,8% 4,8 % 27,1% 0,9%
  7. Rentowność aktywów ogółem ROA 3,4% 3,3% 11,7% 0,4%
  8. Rentowność kapitału własnego ROE 5,2% 5,1% 21,0% 0,7%
  Wskaźniki rentowności - stosunki odpowiednich wielkości zysków do przychodów ze sprzedaży netto produktów, towarów i materiałów;
  ▪ Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) – stosunek zysku netto do średniego stanu aktywów (średnia arytmetyczna ze stanów na początek i na koniec analizowanego okresu);
  ▪ Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) – stosunek zysku netto do średniego stanu kapi tałów własnych (średnia arytmetyczna ze stanów na początek i na koniec analizowanego okresu).
  W omawianym okresie, Grupa Kapitałowa osiągnęła poprawę wskaźnik a rentowności sprzedaży brutto i netto , co było
  spowodowane odnotowaniem pierwszej części sprzedaży mieszkań w projekcie „Mennica Residence =”, odznaczających
  się wyższą rentownością. Wzrost ten został jednak zredukowany na skutek realizacji dostaw złotych medali dla Tajlandii,
  które z uwagi na wysoką wartość złota w przychodach charakteryzowały się niskim poziomem względnej rentowności .
  Niższy poziom wskaźnika rentowności działalności operacyjnej był z kolei związany gł ównie z osiągniętym w okresie
  porównawczym zyskiem na dekonsolidacji spółki zależnej MMS .
  Ocena wskaźników kapitału obrotowego i płynności
  Oceny dokonano na podstawie analizy poziomu i struktury kapitału obrotowego oraz wskaźników rotacji podstawowych
  składników kapitału obrotowego, a także na podstawie analiz y poziomu wskaźników płynności:
  wskaźniki kapitału obrotowego
  wybrane dane bilansowe (w tys. zł) 30.06.2018 31.12.2017
  1. Majątek obrotowy 540 756 599 334
  2. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 204 492 241 541
  3. Majątek obrotowy skorygowany (1 -2) 336 264 357 793
  4. Zobowiązania bieżące 262 520 361 966
  5. Kredyty krótkoterminowe 271 291
  6. Zobowiązania bieżące skorygowane (4 -5) 262 249 361 675
  7. Kapitał obrotowy (1 -4) 278 236 237 368
  8. Zapotrzebowanie na środki obrotowe (3 -6) 74 015 -3 882


  Mennica Polska S.A.
  Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Mennicy Polskiej S.A.
  oraz spółki Mennica Polska S.A. za okres 6 miesięcy zakończony 30 czerwca 201 8 rok

  9

  wskaźniki kapitału obrotowego (w dniach) i płynności (w razach) I-II kw. 2018 I-II kw. 2017
  9. Cykl rotacji zapasów 79 65
  10. Cykl rotacji krótkoterminowych należności handlowych i pozostałych 21 40
  11. Cykl rotacji krótkoterminowych zobowiązań handlowych i pozostałych 86 78
  12. Wskaźnik bieżącej płynności (CR) 2,1 1,7
  13. Wskaźnik płynności szybkiej (QR) 1,1 0,9
  14. Wskaźnik natychmiastowy 0,8 0,7

  ▪ Kapitał obrotowy - różnica pomiędzy wielkością majątku obrotowego a wielkością zobowiązań bieżących; wskaźnik ten określa wartość zasobów obrotowych, która jest finansowana z własnego majątku;
  ▪ Zapotrzebowanie na środki obrotowe - różnica pomiędzy wielkośc ią majątku obrotowego pomniejszonego o środki pieniężne a wielkością zobowiązań bieżących pomniejszonych o kredyty krótkoterminowe; wskaźnik ten pozwala na określenie, jaka część majątku obrotow ego (bez środków pieniężnych) nie jest finansowana za pomocą z obowiązań bieżących;
  ▪ Wskaźniki rotacji - stosunki średniego stanu odpowiednio zapasów, należności, zobowiązań bieżących (średnia arytmetyczna ze stanów na początek i koniec badanego okresu) do sprzedaży netto pomnożona przez liczbę dni w okresie;
  ▪ Wskaźnik bieżący - stosunek stanu majątku obrotowego do stanu zobowiązań bieżących; obrazuje zdolność firmy do regulowania bieżących zobowiązań przy wykorzystaniu aktywów bieżących,
  ▪ Wskaźnik szybki - stosunek stanu majątku obrotowego pomniejszonego o zapa sy do stanu zobowiązań bieżących; obrazuje zdolność zgromadzenia w krótkim czasie środków pieniężnych na pokrycie zobowiązań o wysokim stopniu wymagalności;
  ▪ Wskaźnik natychmiastowy - stosunek stanu środków pieniężnych do stanu zobowiązań bieżących; obrazu je zdolność do pokrycia zobowiązań o natychmiastowej wymagalności przy wykorzystaniu dysponowanych środków pieniężnych.
  Zmniejszone inwestycj e w aktywa ob rotowe (zapasy ) związane był y z zakończeniem realizacj i znaczącego kontrakt u
  w segmencie menniczym na dostawę złotych medali do Ministerstwa Finansów - Departamentu Skarbu w Tajlandii , jak
  również z rozpoczęciem podpisywania końcowych umów sprzedaży lokali w formie aktów notarialnych w ramach
  realizacji przedsięwzięcia deweloperskiego „Mennica Residenc e I”. Spadek tych aktywów po stronie pasywnej został
  odzwierciedlony poprzez zmniejszenie poziomu zobowiązań krótkoterminowych (zaliczki na złote medale i mieszkania) .
  Cykl rotacji krótkoterminowych należności handlowych uległ znacznej poprawie. Natomiast cykle rotacji: zapasów
  i zobowiązań krótkoterminowych uległy wydłużeniu, do czego przyczyniły się wzrosty odpowiednich pozycji bilansowych
  dotyczących działalności deweloperskiej : reklasyfikacja gruntów w ramach projektu „Hagiellońska” z aktywów trwałych
  na aktywa obrotowe w kwocie 99,8 mln zł oraz realizacja projektu „Mennica Residence II” (przychody ze sprzedaży
  pojawią się w momencie podpisania końcowych umów sprzedaży lokali w formie aktów notarialnych ). W analizowanym
  okresie nastąpił wyraźny wzrost poziomu wskaźników płynności.
  Ocena zadłużenia
  Dla oceny stopnia zadłużenia Grupy Kapitałowej oraz oceny struktury finansowania jej majątku , zastosowano wskaźniki
  przedstawione w tabeli poniżej:
  wskaźniki zadłużenia (w %) 30.06.2018 31.12.2017
  1. Wskaźnik ogólnego zadłużenia 31,5 37,9
  2. Wskaźnik zadłużenia długoterminowego 0,3 0,3
  3. Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego 46,1 61,1
  4. Wskaźnik pokrycia majątku trwałego kapitałami własnymi 191,7 164,8
  ▪ Wskaźnik ogólnego zadłużenia - stosunek zobowiązań ogółem do aktywów ogółem; obrazuje udział zewnętrznych źródeł finansowania działalności;
  ▪ Wskaźnik zadłużenia długoterminowego - relacja zobowiązań długoterminowych do ogólnej sumy aktywów; określa udział zobowiązań długoterminowych w finansowaniu działalności.
  ▪ Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego - stosunek zobowiązań ogółem do kapitałów własnych;
  ▪ Wskaźnik pokrycia majątku trwałego kapitałami własnymi - stosunek kapitałów własnych do aktywów trwałych; p rzedstawia udział środków własnych w finansowaniu aktywów odznaczaj ących się największą stałością.
  Na koniec analizowanego okresu nastąpił spadek wskaźnika ogólnego zadłużenia z poziomu 37,9 % do poziomu 31, 5%,
  który spowodowany został głownie opisanym wyżej rozliczeniem wpłat zaliczek na poczet dostawy złotych medali dla


  Mennica Polska S.A.
  Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Mennicy Polskiej S.A.
  oraz spółki Mennica Polska S.A. za okres 6 miesięcy zakończony 30 czerwca 201 8 rok

  10

  kontrahenta z Tajlandii oraz przedpłat na mieszkania w projekcie „Mennica Residence =”, których sprzedaż została
  odnotowana w II kwartale 2018 roku.
  Wskaźnik pokrycia majątku t rwałego kapitałami własnymi ukształtował się na stabilnym poziomie 191, 7%.
  Podsumowanie
  Kształtowanie się wskaźników finansowych w pierwszym półroczu 2018 roku w stosunku do analogicznego okresu roku
  poprzedniego, obrazuje znacząco wyższe poziomy wyników na sprzedaży w porównaniu do analogicznego okresu roku
  poprzedniego, jak również wskazuje na bardzo dobrą, rosnącą płynność finansową Grupy Kapitałowej w stosunku do
  bilansu otwarcia .

  1.4. Charakterystyka zewnętrznych i wewnętrznych czynników istotnych dla roz woju Grupy
  Kapitałowej

  WEWNĘTRZNE CZYNNIKI ROZWOJU

  Poniżej opisano mocne strony wyróżniające Grupę Kapitałową Mennicy Polskiej S.A. na rynku .
  Zajmujemy czołową pozycję na świecie pod względem stosowanych technologii oraz ich mnogości zastosowań
  Mennica Polska S.A. jako jedna z nielicznych mennic na świecie wykonuje monety kolekcjonerskie w praktycznie każdej
  technologii, jaka istnieje na rynku. Stosujemy ponad 120 różnych technik m.in. monet y wykonywan e w technologii 3D,
  wykonania otworów różnych kształtów, nanoszenia na wyroby kolorowych wzorów przy wykorzystaniu metody
  tampodruku oraz bardzo wysokiej rozdzielczości druków laserowych utwardzanych ultrafioletem. Realizujemy wyroby
  z różnorodnymi wklejkami, złocone selektywnie, oksydowane, patynowa ne, emaliowane, rutenowane, nadając im
  urozmaicone formy oraz kształty. Ponadto produkujemy monety z zastosowaniem hologramów integralnych, o wysokim
  reliefie, w dużych gabarytach oraz z wykorzystaniem efektów laserowych w postaci unikalnych efektów wizual nych
  i mikroreliefów. Co je st niezwykle istotne , łączymy różne techniki pomiędzy sobą, co powoduje, że jesteśmy
  prekursorem lub wręcz jedynymi na świecie, którzy wykonują produkty mennicze w tak wielu technikach. Nasze
  numizmaty zabezpieczamy również przed zmianami korozyjnymi . W przypadku srebra, jako jedna z nielicznych mennic
  na świecie.
  Szczycimy się ponad 250 –letnią historią
  Mennica Polska została założona w 1766 roku przez króla Stanisława Augusta Poniatowskiego, który pragnął stworzyć
  markę rozpoznaw alną, kojarzoną z najpiękniejszymi monetami na Starym Kontynencie. Dziś jest ona czołowym
  producentem monet i numizmatów w Polsce i Europie, znanym ze śmiałych i nowatorskich projektów.
  Zdobywamy liczne nagrody i wyróżnienia za nasze produkty
  Każdy rok pr zynosi Mennicy Polskiej nagrody i wyróżnienia. Podczas najbardziej prestiżowej konferenc ji w branży
  Menniczej, czyli 30. Mint Directors Conference, która odbyła się w kwietniu 2018 roku w Seulu w Korei Południowej
  otrzymaliśmy 4 nagrody , w tym 3 główne , w 4 kategoriach za najbardziej zaawansowane technologicznie monety na
  świecie. Pierwszą nagrodę otrzymała moneta „Ares ” w kategorii monet srebrnych , m oneta tłoczona techniką
  medalierską o ultra wysokim reliefie, oksydowana z selektywnym złoceniem . Pierwsz ą nagrodę otrzymała również
  moneta „Waza Dynastii Qui ng” w kategorii monet złotych (z łota moneta z ceramicz ną wstawką ozdobioną drukiem UV)
  oraz moneta „Car kolokol” w kategorii monet pozostałych (m oneta przestrzenna 3D o unikalnym kształcie dzwonu ).
  Podcz as tej samej imprezy , w kategorii opakowania , trzecią nagrodę otrzymało opakowanie do zestawu numizmatów
  Skarbca Mennicy Polskiej „Droga Krzyżowa”. W zeszłym roku , podczas 8. międzynarodowej konferencji „CO=NS
  2017”, która odbyła się w dniach 22 -23 wrześni a 2017 r oku w Moskwie , Spółka została wyróżniona w aż trzech
  kategoriach, w tym otrzymała nagrodę publiczności, uważaną za najważniejszą. Pierwsza ze zwycięskich monet


  Mennica Polska S.A.
  Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Mennicy Polskiej S.A.
  oraz spółki Mennica Polska S.A. za okres 6 miesięcy zakończony 30 czerwca 201 8 rok

  11

  w kategorii „Nagroda publiczności ” – „Waza dynastii Qing” - to 100 -dolarowa złota moneta kolekcjonerska, której
  emitentem jest Niue =sland. Hest to pierwsza moneta na świecie, zdobiona miniaturową porcelaną. Na jej awersie
  znajduje się portret Hej Wysokości Królowej Elżbiety ==, natomiast na rewersie waza chińskiej dynastii Qing, panującej
  w czasach, gdy sztuka tworzenia porcelany osiągnęła szczyt rozwoju. Warto dodać, że miniaturowa porcelanowa waza
  na rewersie monety jest dziełem fabryk porcelany Ćmielów i Chodzież. Drugie z wyróżnień , to trzecie miejsce w kategorii
  „Moneta roku” dla Narodow ego Banku Polskiego i Mennicy Polskiej dla monety pięcio złotowej „250. Rocznica założenia
  Mennicy Warszawskiej”. Na rewersie monety przedstawiono popiersie króla Stanisława Augusta Poniatowskiego dłuta
  :olzhaussera. Ukazano również wizerunek podstawowej ma szyny menniczej doby stanisławowskiej, tzw. balansjerki.
  Całość podkreśla maksyma Pro Fide, Grege Et Lege (Za wiarę, lud i prawo), która widniała na medalu sławiącym
  wznowienie przez króla Orderu Orła Białego. Na awersie monety przedstawiono z kolei wizeru nek Zamku Królewskiego
  i postać Minerwy, jako opiekunki rzemiosł, z medalu królewskiego z 1766 roku, który wybito na pamiątkę reformy
  monetarnej i założenia Mennicy Warszawskiej. Dobór symboli i odniesień historycznych, a także wkomponowanie
  w klipę wizeru nku współczesnej monety pięcio złotowej, doskonale uwydatnia ciągłość historii menniczej w Polsce.
  Trzecie wyróżnienie Mennica Polska otrzymała w kategorii „Moneta podarunkowa” za „Witaj na świecie”. Hest to
  jednodolarowa srebrna moneta, zdobiona wielobarwnym drukiem cyfrowym, której emitentem jest Niue =sland. Na jej
  awersie znajduje się wizerunek Hej Wysokości Królowej Elżbiety ==, a na rewersie – wizerunek bociana i radosnego bobasa
  w kapuście.
  Aktywnie uczestniczymy w światowych wydarzeniach branżowych
  Mennica Polska jest aktywnym członkiem „Mint Directors Conference Technical Committee” (MDC -TC), gdzie we
  współpracy z innymi liderami branży poszerzane jest know -how w zakresie produkcji monetarnej. W 2017 roku podczas
  prestiżowych spotkań Mennica współpracowała w zakresie tematyki związanej z wykonywaniem oprzyrządowania,
  a także zabezpieczeniem monet srebrnych prze d zmianami korozyjnymi. Podczas konferencji 30. Mint Directors
  Conference, która odbyła się w kwietniu 201 8 roku w Seulu w Korei Południowej Mennica przygotowała dwie
  prezentacje : związan ą z zabezpieczaniem monet przed korozją oraz związaną z technikami laserowymi. Podczas targów
  konferencji Technical Meeting of Mints in ASEAN w Kuala Lumpur Mennica po raz pierwszy zaprezentowała
  zaawansowan e technik i, stosowane na całym świecie w produkcji monet kolekcjonerskich, co odbiło się dużym
  rozgłosem oraz zainteresowaniem produktami mennicy w Azji.
  Hak co roku, przedstawiciele Mennicy Polskiej biorą czynny udział w wydarzeniach światowych poświęconych produkcji
  monet kolekcjonerskich i obiegowych. W styczniu 201 8 roku, podczas Forum Technicznego w ramach konferencji
  „World Money Fair” w Berlinie, Spółka prezentowała swoje osiągnięcia w zakresie produkcji monet 3D wykonanych
  w nowej technologii - pierwszą na świecie monetę „Make a Wish” w kształcie rybki z zawiniętym ogonem o więcej niż
  90 stopni, co wzbudziło szerokie zainteresowanie w śród uczestników wystawy.
  Mennica aktywna jest właściwie na każdym możliwym polu. W grupie technicznej „Mint Directors Conference” (MDC),
  „Mint Directors Working Group” (MDWG), czy „Technical Sub Group” (TSG).
  Kolejną okazją do zaprezentowania osiągnięć by ł udział w organizowanej co roku w Moskwie konferencji „Coin
  Constellation 2018” .
  Nastawieni jesteśmy na innowacje oraz wysoką jakość produkowanych wyrobów
  Sukces, jaki odniosła wprowadzona przez Mennicę w 2013 roku pierwsza na świecie moneta cylindryczna „Fortuna
  Redux”, doceniona na międzynarodowych konkursach, był inspiracją do wykonania kolejnych innowacyjnych projektów.
  W kolejnych latach przedstawialiśmy monety w kształcie mini -walca, monetę w kształcie piramidy Cheopsa, w kształcie
  kostki, a także tr yptyku z przeróżnymi oryginalnymi zdobieniami, jak również Partytury, czyli monety w kształcie kartki
  papieru dedykowaną Fryderykowi Chopinowi. Nowatorskim projektem była moneta w kształcie kuli, produkowana
  zarówno w wersji proof, jak również w wersji oks ydowanej. Wykonana została w srebrze próby 999 o masie 7 uncji,
  moneta 7oz w kształcie jaja w pokryciach złoconym, oksydowanym oraz w wersji proof. Moneta z serii Jaj Faberge
  z wizerunkiem Kolei Transsyberyjskiej odniosła ponownie duży sukces ze względu na zainteresowanie klientów.  Mennica Polska S.A.
  Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Mennicy Polskiej S.A.
  oraz spółki Mennica Polska S.A. za okres 6 miesięcy zakończony 30 czerwca 201 8 rok

  12

  Kontynuujemy najlepsze tradycje w segmencie grawersko -medalierskim
  Mennica Polska jest tradycyjnym producentem odznaczeń państwowych, wykonywanych dla Kancelarii Prezydenta RP.
  Kontynuujemy najlepsze tradycje medalierstwa polski ego, wykonując najwyższej jakości medale okolicznościowe na
  zamówienie organów administracji państwowej i samorządowej, instytucji użyteczności publicznej, związków
  i stowarzyszeń oraz firm i zakładów różnych gałęzi gospodarki. Produkty, takie jak odznacze nia państwowe, odznaki,
  znaczki, medale, pieczęcie, datowniki od lat posiadają ugruntowaną pozycję rynkową. Są to tradycyjne wyroby Mennicy
  Polskiej S.A. i ich sprzedaż stanowi istotny udział w całym rynku krajowym. Pozycję Spółki w tej grupie produktowej
  determinuje wieloletnie doświadczenie, wysoka jakość wyrobów oraz przywiązanie klientów do Spółki, jako solidnego,
  odpowiedzialnego producenta i dostawcy. W przypadku pieczęci urzędowych z wizerunkiem godła państwowego
  Mennica Polska jest od 1926 roku jedy nym podmiotem uprawnionym do ich wykonywania.
  Jesteśmy kluczowym uczestnikiem polskiego rynku monet kolekcjonerskich
  Dystrybuujemy monety Narodowego Banku Polskiego oraz monety kolekcjonerskie zagranicznych emitentów
  przeznaczone dla odbiorców krajowych. Współpracujemy z kolekcjonerami i organizacjami numizmatycznymi.
  Cieszymy się rosnącą renomą, doświadczeniem i sprzedażą na rynkach zagranicznych
  Mennica Polska zdobyła ogromne doświadczenie i uznanie jako solidn y i godn y zaufania producent monet na rynku
  zagranicznym . Kontynuowana jest współpraca z największymi dystrybutorami monet kolekcjonerskich na świecie.
  Kluczowymi klientami są banki z Rosji, Sberbank Kazachstanu i Mennica Kanadyjska. Łącznie współpracujemy z prawie
  100 firmami dystrybucyjnymi na cał ym świecie. Prowadzenie stabilnej polityki cenowej, szybka i skuteczna reakcja na
  postulaty klientów to najważniejsze czynniki powodujące przywiązanie i chęć kontynuowania współpracy. Znakomita
  większość naszych klientów deklaruje, że jesteśmy ich najważni ejszym dostawcą. Mennica Polska jest jednym z liderów
  na światowym rynku zarówno monet obiegowych jak i kolekcjonerskich. Z roku na rok portfolio odb iorców powiększa
  się o nowe kraje, działamy już prawie na każdym kontynencie.
  Jesteśmy krajowym liderem w segmencie produkcji i dystrybucji złotych sztabek inwestycyjnych
  Grupa MPSA jest jedynym producentem sztabek złota w Polsce oraz świadczy kompleksową obsługę dystrybucji
  produktów inwestycyjnych. Mennica proponuje swoim klientom pełną gamę produktów inwestycyjnych ze złota,
  dostępnych w każdej chwili. Posiadamy możliwoś ci produkcji sztab o niestandardowej masie lub niestandardowym
  kształcie jak na przykład sztabka inwestycyjna w kształcie kostki do gry. Kolejnym wyróżnikiem w tym obszarze jest
  prowadzenie w Grupie Kapitałowej MPSA szerokiej gamy kanałów dystrybucji, taki ch jak internetowa platforma
  inwestycyjna, firmowe sklepy stacjonarne, placówki renomowanych banków oraz bezpośrednia sprzedaż z centrali.
  Mennica Polska gwarantuje bezpieczne przechowanie sztabek złota w swoim skarbcu oraz odkup złota po cenach
  rynkowych.
  Jesteśmy liderem rynku operatorów systemów kart miejskich w Polsce
  Obsługujemy ponad milion kart w całym kraju, będących nośnikiem biletów komunikacji miejskiej oraz opłat za inne
  usługi miejskie. Obsługujemy systemy w Warszawie, Wrocławiu, Poznaniu, Gdańsku, Bydgoszczy, Lublinie, Haworznie
  i Łodzi. W = półroczu 201 8 roku umacnialiśmy swoją pozycję poprzez pozyskiwanie nowych projektów jak również rozwój
  i optymalizację sieci sprzedaży w dotychczas realizowanych projektach.
  Posiadamy najlepiej rozwiniętą i zaawansowaną technologicznie w kraju sieć sprzedaży oraz know -how p ozwalające
  na dystrybucję różnorodnych usług i produktów elektronicznych
  Mennica Polska dysponuje największą i najnowocześniejszą siecią obsługi kart miejskich w Polsce składającą się z ponad
  3 500 stacjonarnych i mobilnych automatów biletowych (kasowniki EMV), 2 500 terminali POS oraz kanałów e -
  commerce i m -commerce. Dysponujemy odpowiednim know -how oraz zapleczem organizacyjnym i finansowym, co
  pozwala nam na wykorzystywanie pojawiających się możliwości na rynku systemów kart miejskich. W 2016 roku
  oprac owaliśmy a w 2017 roku wdrożyliśmy „Open Payment System” – autorskie rozwiązanie umożliwiające pasażerom
  wnoszenie opłat za przejazdy środkami transportu publicznego bezpośrednio za pomocą bankowych kart płatniczych.  Mennica Polska S.A.
  Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Mennicy Polskiej S.A.
  oraz spółki Mennica Polska S.A. za okres 6 miesięcy zakończony 30 czerwca 201 8 rok

  13

  Posiadamy duży potencjał na rynku dew eloperskim
  Mennica Polska S.A., posiadając bezpośrednio lub poprzez swoje spółki celowe udziały w atrakcyjnych
  nieruchomościach, realizuje i przygotowuje także projekty deweloperskie.
  Flagowym projektem jest projekt Mennica Residence. Hest to zespół nowocz esnych budynków mieszkalnych,
  usytuowanych wzdłuż nowo projektowanego pieszego pasażu, z wydzielonym wewnętrznym dziedzińcem oraz
  zróżnicowaną zielenią na różnych poziomach, który już niedługo stanie się wizytówką dzielnicy. Najwyższy budynek liczy
  piętnaś cie kondygnacji. Osiedle zaprojektowane zostało z myślą o klientach indywidualnych oraz instytucjonalnych.
  Założono wyraźny podział na funkcje usługowe (dwie pierwsze kondygnacje) oraz mieszkalne (kondygnacje powyżej).
  Na parterze, oprócz powierzchni usług owych, zlokalizowane są hole prowadzące do części mieszkalnych, a od strony
  skrzyżowania ulic: Grzybowskiej i Żelaznej znajduje się główne lobby wejściowe do dwóch narożnych wież oraz obszar
  fitness, wyposażony we własny taras wypoczynkowy od strony wewnęt rznego dziedzińca. Budynki kwalifikowane są
  w segmencie średnim -wysokim, natomiast dla bardziej wymagających klientów przewidziane zostały przestronne
  penthouse’y czy dwukondygnacyjne apartamenty. W trójpoziomowym garażu podziemnym znajdą się miejsca
  parki ngowe dla samochodów, motocykli oraz rowerów. W ramach obu etapów budowy powstanie łącznie około 520
  mieszkań.
  Drugim projektem jest wspólna (wraz z deweloperem Golub Get:ouse) realizacja, w ramach spółki Mennica Towers
  GG: MT Spółka z ograniczoną odpowie dzialnością S.K.A., nowoczesnego centrum biznesowego na warszawskiej Woli,
  na nieruchomości zlokalizowanej przy ulicy Pereca 21. Dominantę przestrzenną będzie stanowiła 130 -metrowa wieża
  (z 32 piętrami biurowymi) Mennica Legacy Tower (MLT). Będzie jej towa rzyszyć 9 -kondygnacyjny budynek. Całkowita
  powierzchnia wynajmu wyniesie blisko 64 tys. m 2, z czego 50 tys. m 2 w samej wieży.
  Kolejnym przedsięwzięciem jest projekt o roboczej nazwie „Hagiellońska” (dawniej Dolina Wisły), realizowany w ramach
  spółki Menni ca Polska Spółka Akcyjna S.K.A. Projekt ten obejmuje teren położony pomiędzy ulicami Hagiellońską, Trasą
  A-K i projektowaną trasą Mostu Krasińskiego. Hest to posiadający duży potencjał obszar ponad 27 ha. Bezpośrednie
  sąsiedztwo Wisły stwarza olbrzymie możliwości rewitalizacji i aktywizacji tego postindustrialnego obszaru. Teren ten, ze
  względu na swoją specyfikę, stanie się w przyszłości charakterystycznym obszarem prawobrzeżnej Warszawy –
  eksponowanym w panoramie miasta i zawierającym atrakcyjny, wielo funkcyjny program. Hego położenie umożliwia
  harmonijne połączenie funkcji miejskich z terenami rekreacyjnymi nad Wisłą, znajdującymi się w bezpośrednim
  sąsiedztwie Natura 2000. Tym samym stwarza szansę wykreowania nowych atrakcyjnych miejsc w przestrzeni p ublicznej
  nie tylko w skali dzielnicy, ale i całego miasta. Przewidywana powierzchnia użytkowa zabudowy wielofunkcyjnej wynosi
  około 400 tys. m 2. W grudniu 2017 roku uzyskano pierwsze pozwolenie na budowę na budynek o ok 6 500 m 2
  powierzchni użytkowej , ora z złożono wnioski o wydanie warunków zabudowy dla kolejnych 5 budynków tj. ok 19 000
  m2 p.u.
  Posiadamy certyfikowany system zarządzania jakością , ochroną środowiska i BHP
  Spółka dominująca w Grupie - Mennica Polska S.A. posiada certyfikowany system zarząd zania jakością zgodny
  z wymaganiami standardu ("dobrej praktyki") ustalonego normą PN -EN =SO 9001:2009, system zarządzania ochroną
  środowiska zgodny z normą PN -EN =SO 14001:2005 oraz system zarządzania B:P zgodny z normą PN -N-18001:2004
  (OHSAS 18001: 2007) w zakresie:
  - produkcja, przechowywanie, dostarczanie i rozwój monet obiegowych i kolekcjonerskich, wyrobów monetarnych,
  sztabek inwestycyjnych oraz wyrobów grawersko - medalierskich,
  - projektowanie, wdrażanie, utrzymanie i rozwój elektronicznych systemów płatniczych, jak i usług z nimi związanych.
  Odznaczamy się stabilną i solidną sytuacją ekonomiczno -finansową
  Posiadane wartościowe aktywa, wysokie poziomy wskaźników finansowania majątku kapitałem własnym, bezpieczne
  wskaźniki płynności, stabilna zyskowność oraz efektywne zarządzanie ryzykiem finansowym sprawia, że Mennica Polska
  jest wiarygodnym, solidnym i godnym zaufania partnerem biznesowym.  Mennica Polska S.A.
  Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Mennicy Polskiej S.A.
  oraz spółki Mennica Polska S.A. za okres 6 miesięcy zakończony 30 czerwca 201 8 rok

  14

  ZEWNĘTRZNE CZYNNIKI ROZWOJU
  Do najważniejszych czynników zewnętrznych związanych ze specyfiką działalności Mennicy Polskiej oraz jej Grupy
  Kapitałowej, zaliczyć można następujące:
  ▪ zapotrzebowanie rynku na nowe monety kolekcjonerskie;
  ▪ siłę potencjalnych konkurentów na rynku produktów menniczych;
  ▪ kształtowanie się zapotrzebowania na monety obiegowe z arówno przez NBP, jaki i zagraniczne banki
  centralne;
  ▪ doskonalenie systemu obsługi bankowej i wprowadzanie obrotu bezgotówkowego w transakcjach, co
  może częściowo ograniczyć obrót z wykorzystaniem monet i pośrednio wpływać na ich wolniejsze
  zużycie;
  ▪ środki przeznaczane przez samorządy oraz spółki samorządowe na modernizację systemów
  biletowych komunikacji miejskiej;
  ▪ tempo wdrożenia elektronicznych biletów w pozostałych aglomeracjach w Polsce;
  ▪ rozwój systemu mikropłatności bezgotówkowych i transakcji przedpł acanych;
  ▪ sytuację na zagranicznych rynkach wyrobów numizmatycznych i potencjalnych eksportowych rynkach
  zbytu monet obiegowych;
  ▪ integrację walutową państw członkowskich Unii Europejskiej oraz przystąpienie Polski do strefy EURO,
  co stymulować będzie zapotr zebowanie na produkcję monet EURO;
  ▪ kształtowanie się koniunktury na rynku nieruchomości.

  1.5. Opis istotnych czynników ryzyka i zagrożeń związanych z działalnością Grupy Kapitałowej
  Poniżej dokonano identyfikacji najważniejszych z punktu widzenia działalności Mennicy Polskiej oraz jej Grupy
  Kapitałowej rodzajów ryzyk.
  Ryzyko utraty kluczowych kontraktów
  Spółki z Grupy MPSA narażone są na ryzyko utraty znaczących kontraktów (współpraca z dużymi odbiorcami,
  dostawcami, sieciami partnerskimi). W tym zakresie Grupa MPSA ogranicza ry zyko, dywersyfikując klientów
  i dostawców. W zakresie dostaw monet obiegowych Mennica znacząco zwiększyła portfel swoich obiorców pozyskując
  kontrakty z emitentami kolejnych krajów. Hednakże nie można wy kluczyć całkowicie takiego ryzyka.
  Ryzyko wyparcia z rynku tradycyjnych produktów menniczych
  Postępująca informatyzacja może mieć odbicie w spadku zamówień na niektóre produkty mennicze. Ponadto,
  doskonalenie systemu obsługi bankowej i wprowadzanie obrot u bezgotówkowego w transakcjach może ograniczyć
  obrót z wykorzystaniem monet i pośrednio wpływać na ich wolniejsze zużycie, a tym samym poziom zamówień.
  Ryzyko nasilenia konkurencji
  W segmencie kluczowej produkcji menniczej (polskie monety obiegowe i kolekcj onerskie) na krajowym rynku podmiot
  dominujący - Mennica Polska S.A. jest wiodącym a od 2017 roku jedynym dostawcą tych produktów do Narodowego
  Banku Polskiego, jednakże musi liczyć się z nasilającą się konkurencją ze strony mennic zagranicznych. Niższe ry zyko
  nasilenia konkurencji występuje w przypadku pieczęci urzędowych (z wizerunkiem godła Polski), używanych do
  pieczętowania dokumentów państwowych - Mennica jest jedynym podmiotem uprawnionym do wykonywania takich
  pieczęci. W przypadku sprzedaży innych p roduktów i usług, Spółka narażona jest w większym stopniu na ryzyko
  pojawienia się nowych uczestników lub nasilenia się istniejącej konkurencji. W segmencie płatności elektronicznych
  obserwuje się wyraźną tendencj ę do wzrostu aktywności na rynku polskim wy specjalizowanych, światowych firm
  technologicznych.
  Mennica Polska S.A.
  Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Mennicy Polskiej S.A.
  oraz spółki Mennica Polska S.A. za okres 6 miesięcy zakończony 30 czerwca 201 8 rok

  15

  Ryzyko technologiczne
  Segment płatności elektronicznych jest obszarem gwałtownych zmian technologic znych. Grupa MPSA, projektując
  i rozbudowując infrastrukturę swojej sieci sprzedaży produktów płatności elektronicznych , minimalizuje ryzyko tych
  zmian poprzez wdrażanie nowatorskich rozwiązań. Pr zykładem jest wdrożony w 2017 roku innowacyjny projekt „Open
  Payment System” wykorzystujący technologię zbliżeniowych kart bankowych w segmencie dystrybucji biletó w
  komunikacji miejskiej. Ryzyko technologiczne jest również istotne z punktu widzenia segmentu menniczego. Hednakże
  Mennica kładzie ciągły nacisk na rozpoznawanie potrzeb klientów oraz najnowszyc h możliwości technologicznych
  w produkcji menniczej. Stosowan a przez Mennicę Polską strategia wyprzedzania konkurencji rozwiązaniami
  technologicznymi , a nie naśladownictwa , skutecznie minimalizuje ryzyko zmian technologicznych. Nie można jednak
  przewidzieć, jakie skutki dla działalności Grupy MPSA mogą mieć zmiany t echnologiczne. Nie można zapewnić, że nie
  pojawią się nowi uczestnicy rynku, którzy wykorzystując zmiany technologiczne, będą bardziej konkurencyjni niż Grupa
  MPSA lub, że obecni uczestnicy rynku będą lepiej potrafili wykorzystać możliwości, jakie niosą no we rozwiązania
  techniczne.
  Ryzyko spadku cen na rynku nieruchomości
  Grupa MPSA z racji posiadania znaczących aktywów w postaci nieruchomości, jak również planowanych projektów
  deweloperskich narażona jest na ryzyko spadku cen gruntów, cen najmu powierzchni komercyjnych, jak również cen
  lokali mieszkalnych i usługowych. Realizowany bezpośrednio przez Mennicę Polską S.A. projekt „Mennica Residence” ze
  względu na bardzo duże zainteresowanie w = i == etapie ( na koniec = półrocza 201 8 roku sprzedanych zostało 97,4%
  mieszkań w I etapie i 88,3 % mieszkań w II etapie) charakteryzuje się bardzo niskim poziomem tego ryzyka.
  Ryzyko spadku wartości posiadanych aktywów finansowych
  Po udanej transakcji sprzedaży wszystkich n ależących do Mennicy Polskiej S.A. 63 407 500 s ztuk akcji spółki notowanej
  na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie - Netia S.A., która została zawarta w dniu 4 grudnia 2017 roku, ryzyko
  spadku ich wartości przestało istnieć. Obecnie G rupa nie posiada akcji spółek notowanych na giełdzie. Wycenion e
  zaangażowania dotyczą spółek zależnych lub współkontrolowanych reali zujących projekty deweloperskie,
  charakteryzujące się ryzykiem opisanym w poprzednim punkcie.
  Ryzyko wahań cen surowców
  Mennica Polska i jej Grupa Kapitałowa narażona jest na ryzyko wahań cenowych dotyczących w szczególności metali
  szlachetnych w postaci surowców lub półfabrykatów (w szczególności Segment =). Są one istotnym czynnikiem produkcji
  menniczej, szczególnie w odniesieniu do złotych produktów inwestycyjnych oraz materiałów d o produkcji z metali
  szlachetnych. W celu uniknięcia ryzyka strat związanych ze zmianami cen metali, Grupa MPSA stosuje tzw. hedging
  naturalny polegający na przenoszeniu na kontrakty sprzedażowe formuł cenowych ustalanych w kontraktach zakupu
  surowca (back to back). W przypadkach, w których nie istnieje możliwość przeniesienia cen zakupu na ceny sprzedaży,
  Grupa MPSA stosuje tzw. hedging klasyczny z wykorzystaniem rynku terminowego. Przy czy w największym stopniu
  zabezpieczane jest ryzyko związane ze zmianą ceny złota, a pozostałe kruszce podlegają zabezpieczeniu w określonych
  przypadkach.
  Ryzyko wahań kursów walutowych
  Ryzyko kursowe w przypadku Mennicy Polskiej i jej Grupy Kapitałowej związane jest w szczególności z faktem
  kwotowania cen metali w walutach obcych oraz sprzedażą eksportową. W celu zneutralizowania tego ryzyka Grupa
  MPSA stosuje w części przypadków hedging naturalny polegający na dokonywaniu sprzedaży w walucie zakupu surowca.
  W przypadkach, gdy nie jest to możliwe dokonuje się operacji zabez pieczających kursy walut (transakcje futures).
  Zabezpieczeniom podlegają wybrane kontrakty .
  Ryzyko związane z bezpieczeństwem płatności
  Spółki w Grupie MPSA narażone są na ryzyko braku odzyskania płatności za dostarczo ny towar lub wykonaną usługę.
  W związk u z dużym zróżnicowaniem w zakresie dokonywanych operacji, dywersyfikacją klientów, produktów i usług,


  Mennica Polska S.A.
  Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Mennicy Polskiej S.A.
  oraz spółki Mennica Polska S.A. za okres 6 miesięcy zakończony 30 czerwca 201 8 rok

  16

  spółki z Grupy stosują różnorodne metody zabezpieczania się przed tym ryzykiem. Mennica stosuje zbiór procedur
  dotyczących kontroli należności. Stosowany jest system limitów dla poszczególnych odbiorców. W przypadku sprzedaży
  produktów inwestycyjnych (sztabki, monety bulionowe), jak również zawierania kontraktów sprzedażowych na większe
  kwoty, wymagane jest dokonywanie przedpłat. W przypadku braku płatnośc i za ostatnią dostawę następuje blokada
  realizacji kolejnych transakcji. W odniesieniu do sprzedaży biletów komunikacji miejskiej, w przypadku pojawienia się
  zaległości w spłacie należności blokowane są terminale sprzedażowe. W przypadku sprzedaży mieszkań przed
  przekazaniem ich na własność wymagane są przedpłaty . Płatności wynikające z umów wynajmu powierzchni biurowych
  zabezpieczane są kaucjami, jak również wymaganymi gwarancjami bankowymi. Ponadto , stosuje się szereg innych
  metod, takich jak m.in. weksle in blanco, czy też bieżący monitoring należności handlowych. Pomimo tych wszystkich
  działań nie można wykluczyć ryzyk a braku odzyskania płatności .
  Ryzyko zniszczenia i kradzieży mienia
  Mennica Polska i jej Grupa Kapitałowa, dysponując nowoczesnym parkiem maszynowym , w szczególności w zakresie
  produkcji menniczej oraz nowoczesną infrastrukturą w zakresie sprzedaży produktów elektronicznych, jak również
  innymi aktywami trwałymi (budynkami), jest narażona na różne rodzaje ryzyka związanego ze zniszczeniem lub
  kradzieżą. W celu zabezpieczenia się przed tym ryzykiem zawierane są odpowiednie polisy ubezpieczeniowe.

  Mennica Polska S.A.
  Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Mennicy Polskiej S.A.
  oraz spółki Mennica Polska S.A. za okres 6 miesięcy zakończony 30 czerwca 201 8 rok

  17

  OPIS DZIAŁANOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ W OBRĘBIE JEJ SEGMENTÓW

  W omawianym okresie działalność gospodarcza Grupy Kapitałowej Mennicy Polskiej S.A. skoncentrowana była na
  rynkach:
  ▪ produktów menniczych (monety i wyroby grawersko -medalierskie);
  ▪ płatności elektronicznych (bilety komunikacji miejskiej oraz przedpłaty parkingowe kodowane na k arcie
  miejskiej, jak również sprzedaż doładowań do telefonów komórkowych);
  ▪ działalnoś ci dewelopersk iej.
  2.1. Segment Produkt ów mennicz ych

  Segment obejmuje:
  ▪ produkcję i sprzedaż
  wszystkich wyrobów
  menniczych, m.in.
  produkcję monet
  obiegowych
  i kolekcjonerskich
  (wraz ze sprzedażą
  srebra i złota
  w krążkach
  i sztabkach ), żetonów
  oraz innych wyrobów
  menniczych i wyrobów
  grawersko -
  medalierskich (medale,
  odznaczenia, znaczki, pieczęcie, datowniki, znaki probiercze);
  ▪ działalność handlową i marketingową , związaną w szczególności z promocją i dystrybucją monet
  kolekcjonerskich, numizmatów, sztabek inwestycyjnych oraz innych towarów menniczych.
  Krajowy rynek monet
  Bezpośrednim odbiorcą na rynku monet jest Narodowy Bank Polski. W omawianym okresie Mennica Polska S.A.
  realizowała dostawy monet do Narodowego Banku Polskiego w oparciu o ramową Umowę zawartą w dniu 11 lipca 2007
  roku . Zgodnie z tą umową w poszczególnych latach do Mennicy wpływa roczne zbiorcze zamówienie Narodowego
  Banku Polskiego, na produkcję i dostawę monet powszechnego obiegu i monet kolekcjonerskich, określające terminy
  produkcji oraz dostawy poszczególnych partii monet. W = połowie 2018 roku Mennica realizowała zamówienia na rzecz
  NBP o większej ilości w stosunku do = półrocza roku poprzed zającego. W zakresie monet obiegowych Spółka
  produkowała monety o nominałach 1 gr, 2 gr, 5 gr, 10 gr, 20 gr, 50 gr, 1 zł, 2 zł bi -kolor, 5 zł bi -kolor (w tym 5 zł
  okolicznościowa). W 2016 roku zakończył się kontrakt Narodowego Banku Polskiego na produkcję monet o nominałach
  1, 2, 5 gr z Royal British Mint ze stali pokrywanej mosiądzem. W związku z tym, Menn ica wykorzystała szansę na powrót
  produkcji tych monet , i są one produkowane w Mennicy Polskiej ponownie od 2017 roku .
  W = połowie 2018 roku w segmencie monet powszechnego obiegu zrealizowano dla NBP prawie 0,7 mld monet
  o wartości ok. 57 mln złotych, co stanowiło ponad 2% wzrost w stosunku do wartości jaka wykonana była w = półroczu
  2017 roku. W segmencie monet kolekcjonerskich realizowa nych dla Narodowego Banku Polskiego wykonano 113 129
  sztuk . Realizowane były tematy z serii :istoria Monety Polskiej – talar Władysława =V, oraz 100 dukatów Zygmunta ===,
  tematy z serii Skarby Stanisława Augusta Zygmunt August oraz Zygmunt = Stary. Kontynuowana była nowa seria m onet
  rozpoczęta w 2016 roku „Stulecie odzyskania przez Polskę niepodległości” – i jako kolejna moneta w serii


  Mennica Polska S.A.
  Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Mennicy Polskiej S.A.
  oraz spółki Mennica Polska S.A. za okres 6 miesięcy zakończony 30 czerwca 201 8 rok

  18

  wyprodukowana or az wyemitowana
  została moneta poświęcona
  Romanowi Dmowskiemu. Na uwagę
  zasługuje duża seria monet
  wykonanych z dodatkową techniką
  tampondruku Wyklęci przez
  Ko munistów żołnierze niezłomni.
  W sumie wykona no w tej serii w roku
  201 8 aż 5 monet: :enryk Glapińs ki
  „Klinga”, Feliks Selmanowicz
  „Zagończyk”, Witold Pilecki ps.
  „Witold”, Danuta Siedzikówna
  „=nka” , Żołnierze Niezłomni. Ponadto
  wykonano ponad 12 tematów
  indy widualnych z różnych okazji: 100 -lecie powstania Komitetu Narodowego Polskiego , Pięć wieków Reformacji
  w Polsce , 200. rocznica śmierci Tadeusza Kościuszki , 100 -lecie objawień fatimskich , 35. rocznica zrywu
  antykomunistycznego w Lubinie, 70 -lecie Kultury Paryskiej , Rzeź Woli i Ochoty , 35 -lecie Solidarności Walczącej , 200 -
  lecie istnienia Zakładu Narodowego im. Ossolińskich , Polskie Termopile – Zadwórze , Wielcy polscy ekonomiści – Mikołaj
  Kopernik , a także 150 rocznica powstania Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” .
  Sytuacja na rynku monet kolekcjonerskich emitowanych przez Narodowy Bank Polski w = półroczu 201 8 roku,
  w porównaniu z latami 2014 -201 7 wyrażona popytem końcowych odbiorców, nie uległa znaczącym zmianom.
  Zainteresowanie monetami kolekcjonerskimi, obejmujące grupy odbiorców tradycyjnych utrzymywało się na nadal na
  stosunkowo niskim poziomie, wykazując dalszą tendencję spadkową.
  Mennica kontynuuje emisje własnych tematów zagranicznych monet kolekcjonerskich w ramach programu „royalty”,
  oferowanych klientom głównie segmentu okazjonalno -prezentowego , ale też, choć w mniejszym stopniu ,
  kolekcjonerskiego . W = połowie 201 8 roku ukazały się kolejne monety przeznaczone dla rynku krajowego, między innymi
  moneta kontynuująca serię :istoria Polskiego Znaczka Pocztowego, pierwsza moneta z s erii Barwny Świat
  =mpresjonizmu, moneta w formie tryptyku Patroni Polscy, moneta z witrażem Organy w Oli wie, moneta Rocznica Ślubu.
  Srebrna , wielobarwn a Moneta Piłkarska upamiętniła Mistrzostwa Świata w Piłce Nożnej Rosja 2018.
  Krajowy rynek pozostałych produktów menniczych
  Pozycja Spółki na rynku tradycyjnych produktów medaliersko -grawerskich jest stabilna, choć rynek podlega licznym
  zmianom, stając się coraz trudniejszym w warunkach zwiększonej konkurencyjności. Kancelaria Prezydenta RP
  kontynuuje zlecanie wykonania i dostawy orderów i odznaczeń w trybie przetargów publicznych. W grupach
  produktowy ch, takich jak medale, odznaki, pieczęcie, znaczniki probiercze, realizacja zamówień odbywa się głównie
  w oparciu o umowy zawierane z odbiorcami tradycyjnymi.
  W = półroczu 2018 roku Mennica Polska od 1766 Sp. z o.o. była współorganizatorem razem z siecią sklepów Żabka
  projektu żetonowego. W ramach tej akcji wybito i dostarczono do kontrahenta kolekcję numizmatów „Nasza Kadra
  2018” ukazujące wizerunki 15 -stu najpopularniejszych piłkarzy reprezentacji Polski w piłce nożnej, którzy zmagali się
  o tytuł Mistrza Świata w tej dyscyplinie w Rosji br.
  Krajowy rynek złota inwestycyjnego
  Według danych prezentowanych przez Światową Radę Złota (World Gold Council ) popyt na żółty kruszec w 2018 roku
  jest najmniejszy od 10 lat. Największy spadek zainteresowania odnotowały ETF -y, czyli papiery wartościowe
  denominowane w złocie. Popyt na sztabki i monety bulionowe przez pierwsze sześć miesięcy bieżącego roku utrzymywa ł
  się na stałym, niskim poziomie.
  Mennica Polska jest liderem sprzedaży na polskim rynku złota inwestycyjnego. Sztabki złota z logo Mennicy są najczęściej
  wybieranymi produktami inwestycyjnymi spośród całej gamy produktów. Dzięki współpracy z partnerami h andlowymi


  Mennica Polska S.A.
  Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Mennicy Polskiej S.A.
  oraz spółki Mennica Polska S.A. za okres 6 miesięcy zakończony 30 czerwca 201 8 rok

  19

  produkty inwestycyjne Mennicy Polskiej dostępne są w blis ko 1500 punktach dystrybucji. W większości są to oddziały
  współpracujących z Mennicą Polską banków, w których nasi klienci mogą bezpiecznie dokonać zakupu. W pierwszym
  półroczu 2018 roku sk lep internetowy z produktami inwestycyjnymi Mennicy cieszył się wśród naszych klientów dużym
  zainteresowaniem. Monety bulionowe zagranicznych dostawców oraz sztabki 1g, 2g oraz 1t.oz. to najczęściej wybierane
  produkty w Internecie. Wychodz ąc naprzeciw potr zebom rynkowym Dział Produktów =nwestycyjnych Mennicy Polskiej
  uruchomił nowy internetowy kanał sp rzedaży – Allegro. Współpraca z największą p latformą transakcyjną on -line
  w Polsce umożliwia nam dotarcie do dużej ilości potencjalnych klientów. Mennica Pols ka ma wyłączność na
  sprzedawanie złota inwestycyjnego przez Allegro.
  Rynek polski cały czas jest jeszcze mało świadomy, w jaki sposób można inwestować w złoto. Widząc tę lukę Dział
  Produktów =nwestycyjnych Mennicy Polskej przy współpracy ze Stowarzyszeniem =nwestorów =ndywidualnych oraz
  Klubem =ntegracji Europejskiej bierze udział w prezentacjach oraz targach. Misją kooperacji jest przybliżenie drobnym
  inwestorom możliwości i korzyści jakie niesie za sobą lokata oszczędności w metale szlachetne oraz przedst awienie
  Mennicy Polskiej jako największego dystrybutora sztabek oraz monet bulionowych na rodzimym rynku.
  Zagraniczny rynek monet
  W dziale handlu zagranicznego początek 2018 roku, charakteryzował się bardzo wysokim przychodem, osiągając poziom
  blisko 258 mln zł. W tym okresie odnotowana została sprzedaż ostatniej już - trzeciej partii złotych medali,
  upamiętniających ceremonię kremacji Króla Bhumibola Adulyadeja. Cały kontrakt został zrealizowany z ogromnym
  sukce sem .
  W obrocie zagranicznym w omawianym okresie sprawozdawczym działalność Mennicy Polskiej, skupiała się również na
  produkcji monet obiegowych i kolekcjonerskich. Z pierwszej g rupy produktowej wyodrębnić można realizowane
  dostawy monet do banku Boliwii, Albanii i Paragwaju. Poza obsługą wygranych przetargów, największy nacisk kładziemy
  na poszukiwaniach nowych klientów. Pomimo silnej pozycji na rynku, nie udało się pozyskać tak dużej ilości zamówień
  jak w poprzednim roku , główn ie z powod u silnej konkurencj i, która często stosuje ceny dumpingowe, żeby tylko nasycić
  swoje moce produkcyjne. Dużym zagrożeniem są też mennice posiadające własną produkcję krążków. Pozytywny jest
  fakt, ż e Mennica Polska jest bardzo aktywna na rynku zagranicznym i przystępuje do coraz większej ilości zamówień
  publicznych. Tylko w = półroczu złożonych zostało ponad 25 ofert w ramach procedur przetargowych. Na początku roku
  została podpisana umow a na produkc ję i dostawę 40 mln monet obiegowych do Banku Kostaryki. Ostatnie dostawy
  będą realizowane w 2019 roku. Hednym z ważniejszych wydarzeń ostatnich dni czerwca, była informacja
  o zakwalifikowaniu Mennicy Polskiej na listę firm, które zostaną zaproszone do prz etargu na produkcję monet
  obiegowych dla Banku Brazylii. Zapotrzebowanie tego banku w zbliżającym się przetar gu wstępnie zostało oszacowane
  na poziomie 220 mln sztuk monet w trzech specyfikacjach. W === kwartale bieżącego roku spodziewamy się ogłoszenia
  przetargów przez Centralny Bank Kolumbii i Departament Skarbu z Tajlandii. W obu przypadkach wolumen ilościowy
  i wartościowy będzie znaczący.
  W grupie produktowej monet kolekcjonerskich , Mennica współpracuje głów nie z dystrybutorami , bankami
  i emitentami . W tym segmencie banki centralne odgrywają również kluczową rolę . To na ich zlecenie produkowane są
  monety w dużych nakładach . Przykładem są między innymi Bank z Urugwaju , dla którego w najbliższych miesiącach
  będziemy tłoczyć 11 tys . szt . srebrnych monet i Narodowy Bank Białorusi , z którym Mennica współprac uje od kilkunastu
  lat.
  Grupa ofer uje klientom również produkt y segmentu okazjonalno -prezentowego . W ciągu sześciu miesięcy
  zrealizowanych zostało ponad 70 tematów monetarnych .
  Na targac h w Berlinie, premierę miały wyroby zaawansowane technologicznie takie jak monety o kształcie Koniczynki,
  Podkówki czy Rybki. Tematem przewodnim podczas tego wydarzenia było hasło „=nspiruje Nas Szczęście”.
  Niemalże co roku Mennicy Polskiej przyznawane są nagrody . Podczas konferencji w Seulu wyróżnionych zostało kilka
  monet, między innymi moneta Ares, produkowana na zamówienie dystrybutora z Niemiec.
  Poprzez czynny udział w targach i konferencjach międzynarodowych , nasi klienci na bieżąco są informowani o aktualnej
  ofercie Mennicy i planach emisyjnych na kolejne miesiące .


  Mennica Polska S.A.
  Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Mennicy Polskiej S.A.
  oraz spółki Mennica Polska S.A. za okres 6 miesięcy zakończony 30 czerwca 201 8 rok

  20


  2.2. Segment Płatności elektroniczn ych
  Segment obejmuje obsługę system y kart miejskich, sprzedaż oraz pośrednictwo w sprzedaży biletów komunikacji
  miejskiej, pre -paidów, opłat
  parkingowych, usług serwisowych
  oraz urządzeń technicznych do
  obsługi płatności elektronicznych.
  Mennica Polska S.A. aktywnie
  rozwija swoją działalność na
  rynku płatności elektronicznych
  od 2001 roku. Działalność w tym
  obszarze prowadzi Pion Płatności
  Elektronicznych.
  Spółka jest liderem w Polsce
  w zakresie wdrażania, obsługi
  i rozwijania systemów karty
  miejskiej.
  W swoich działaniach Mennica Polska koncentruje się na rynku usług miejskich ze szczególnym ukierunkowaniem na
  szeroko rozumiany rynek transportu publicznego. Podstawowe produkty i usługi w obszarze płatności elektronicznych
  to:
  ▪ bilety komunikacji miejskiej w formie elektronicznej i papierowej oraz inne usługi miejskie w formie
  elektronicznej, w tym systemy wnoszenia opłat za pomocą kart płatniczych bezpośrednio w pojazdach – tzw.
  Open Payment System;
  ▪ systemy teleinformatyczne do zarządzania kartą miejską i sprzedaży usług miejskich (głównie biletów
  komunikacji miejskiej) opartych na kartach zbliżeniowych;
  ▪ wdrażanie i zarządzanie siecią sprzedaży pro duktów elektronicznych opartą na zdywersyfikowanych kanałach
  dystrybucji : terminale POS, automaty biletowe, e -commerce, płatności mobilne;
  ▪ dystrybucja doładowań do telefonów komórkowych pre -paid GSM.
  W = półroczu 2018 roku nastąpił wzrost o 9 ,2% vs analogi czny okres w roku ubiegłym, w ujęciu obrotów nominalnych
  brutto poprzez systemy obs ługiwane przez Mennicę. Spadek przychodów wykazywanych w ujęciu zgodnym ze
  standardami rachunkowości wynika z dynamicznego wzrostu obrotów realizowanych poprzez sieć automat ów
  obsługiwanych przez Mennicę, będącego skutkiem między innymi zmniejszenia sprzedaży biletów komunikacji miejskiej
  poprzez tradycyjn e punkt y sprzedaży dystrybutorów partnerskich. W odniesieniu do sprzedaży przez automaty Spółka
  wykazuje przychody w ujęci u netto (prowizja pośrednika), zaś w odniesieniu do sprzedaży przez punkty dystrybutorów
  partnerskich Spółka wykazuje przychody w ujęciu brutto (sprzedaż towarów). W konsekwencji przesunięcie obrotów
  z tego kanału na rzecz automatów powoduje zmniejszenie p rzychodów w ujęciu księgowym. Takie zjawisko powoduje
  pozytywny wpływ na wynik , z uwagi na mniejszy udział kosztów w kanale automatów w stosunku do punktów
  dystrybutorów partnerskich.
  Wzrost wyniku segmentu został osiągnię ty głównie dzięki wyższym wynikom na projekcie Wrocławskiej, Gdańskiej oraz
  Poznańskiej Karty Miejskiej.
  W pierwszej połowie 2018 roku Pion Płatności Elektronicznych koncentrował swoją działalność na wdrożeniu
  autorskiego produktu „Open Payment System” – rozwiązania służącego do poboru o płat za bilety komunikacji miejskiej
  opartego na technologii bankowych kart zbliżeniowych i działającym online, otwartym systemie centralnym. System ten
  w 2016 roku uzyskał = nagrodę na X=== Międzynarodowych Targach Transportu Zbiorowego TRANSEXPO 2016 w k ategorii


  Mennica Polska S.A.
  Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Mennicy Polskiej S.A.
  oraz spółki Mennica Polska S.A. za okres 6 miesięcy zakończony 30 czerwca 201 8 rok

  21

  „Systemy pobierania opłat”, gdzie został uznany za najbardziej innowacyjne i nowoczesne rozwiązanie roku 2016.
  Ponadto w marcu 2017 roku miasto Haworzno zostało wyróżnione prestiżową nagrodą „Smart City” za Open Payment
  System wdrożony przez Menni cę Polską.
  W okresie sprawozdawczym Mennica
  Polska kontynuowała prace zmierzające
  do rozszerzania sieci sprzedaży Pionu
  Płatności Elektronicznych w obecnie
  obsługiwanych miastach, a także
  pozyskania nowych projektów lokalny ch
  oraz zagranicznych również
  z wykorzystaniem nowego produktu
  Open Payment System .
  Realizowano również starania mające na
  celu optymalizację działalności
  operacyjnej i maksymalizację przychodów z tytułu sprzedaży biletów komunikacji miejskiej.
  W okresie sprawozdawczym Mennica Polska w obszarze płatności elektronicznych centralizowała działania na
  kluczowych projektach miejskich :
  ▪ Warszawska Karta Miejska,
  ▪ Wrocławska Karta Miejska URBANCARD
  ▪ Poznańska Elektroniczna Karta Aglomeracyjna PEKA
  ▪ Gdańska Karta Miejska
  ▪ Lubelska Karta Miejska,
  ▪ Bydgoska Karta Miejska,
  ▪ Jaworznicka Karta Miejska,
  ▪ Suwalska Karta Miejska,
  ▪ Łódzka Karta Miejska „E -Migawka”,
  ▪ sprzedaż biletów Warszawskiej Kolei Dojazdowej poprzez sieć automatów biletowych.

  W powyższych projektach sprzedaż produktów elektronicznych odbyw ała się poprzez sieć składającą się z automatów
  biletowych, kasowników OPS, punktów sprzedaży detalicznej wyposażonych w terminale POS, systemów sprzedaży
  internetowej oraz płatności mobilnych. Sieć sprzeda ży detalicznej oparta jest na różnorodnych kanałac h
  dystrybucyjnych, w głównej mierze na współpracy z rozdrobnionym rynkiem detalicznym oraz rynkiem sieciowym
  (Ruch, Kolporter, Poczta Polska, inne sieci lokalne).
  Poniżej przedstawiona została krótka charakterystyka kluczowych projektów:
  Warszawska Karta M iejska
  W okresie sprawozdawczym Mennica Polska kontynuowała realizację projektu Warszawskiej Karty Miejskiej. Projekt
  realizowany jest przez Spółkę od 2001 roku we współpracy z Zarządem Transportu Miejskiego w Warszawie .
  Hako operator największej sieci dystrybucji biletów komunikacji miejskiej Mennica w 201 8 roku prowadziła sprzedaż za
  pośrednictwem ponad 1 000 punktów sprzedaży detalicznej, ponad 450 automatów biletowych, systemu sprzedaży
  internetowej oraz systemu płatności mobilnych. W 2018 roku Spółk a kontynuowała działania polegające na rozszerzeniu
  sieci sprzedaży w Warszawie, jednocześnie prowadząc prace związane z jej optymalizacją.
  Wrocławska Karta Miejska „URBANCARD”
  W okresie sprawozdawczym Mennica Polska jako jedyny dystrybutor biletów komunik acji miejskiej we Wrocławiu
  kontynuowała sprzedaż do marca br. wyżej wskazanych produktów za pośrednictwem własnej sieci sprzedaży,


  Mennica Polska S.A.
  Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Mennicy Polskiej S.A.
  oraz spółki Mennica Polska S.A. za okres 6 miesięcy zakończony 30 czerwca 201 8 rok

  22

  składającej się z dwóch Biur Obsługi Klienta, ponad 200 punktów sprzedaży detalicznej, systemu sprzedaży internetowej,
  syste mu płatności mobilnych, 820 automatów mobilnych oraz ponad 120 automatów stacjonarnych.
  W 2017 roku Mennica Polska zawarła z Gminą Wrocław nową Umowę na Świadczenie usług dystrybucji biletów
  komunikacji miejskiej na okres 102 miesięcy (8,5 roku) od momentu produkcyjnego uruchomienia systemu . Zakończenie
  wdrożenia nowego systemu miało miejsce w dniu 7 marca 2 018 roku . Aktualnie Mennica prowadzi we Wrocławiu
  sprzedaż biletów za pośrednictwem własnej sieci sprzedaży obejmującej 4 Biura Obsługi Klienta, ponad 2700 automatów
  biletowych mobilnych, 154 automaty biletowe stacjonarne, ok. 220 punktów sprzedaży detalicznej, system sprzedaży
  internetowej oraz aplikację mobilną. Automaty mobilne umożliwiają wnoszenie opłat bezpośrednio w pojazdach za
  pomocą kart płatniczych (tzw. Open Payment System).
  Poznańska Elektroniczna Karta Aglomeracyjna „PEKA”
  W okresie sprawozdawczym, Mennica kontynuowała realizację projektu. Dystrybucja biletów realizowana była za
  pośrednictwem własnej sieci sprzedaży, składającej się z 90 stacjonarnych automatów biletowych oraz ok. 100 terminali
  sprzedaży. Umowa została zawarta na okres 10 lat do 2024 roku.
  Bydgoska Karta Miejska
  W omawianym okresie kontynuowano realizację projektu Bydgoskiej Karty Miejskiej. Sieć sprzedaży oparta jest o becnie
  na terminalach w punktach sprzedaży detalicznej, automatach stacjonarnych oraz sprzedaży za pomocą telefonów
  komórkowych i sklepu internetowego. W okresie objętym sprawozdaniem przedłużono umowę na realizację niniejszego
  projektu na okres 60 miesięc y poczynając od dnia 11 kwietnia 2018 roku . W ramach nowej umowy sieć sprzedaży
  Mennicy zostanie rozszerzona o ponad 300 automatów biletowych mobilnych zlokalizowa nych we wszystkich pojazdach
  w Bydgoszczy. Urządzenia te będą umożliwiały wnoszenie opłat bez pośrednio w pojazdach za pomocą kart płatniczych
  (tzw. Open Payment System).
  Jaworznicka Karta Miejska
  W omawianym okresie Mennica kontynuowała realizację projektu Haworznickiej Karty Miejskiej. Na początku stycznia
  2017 roku Spółka uruchomiła w Haworznie pierwszy w Polsce system poboru opłat za pomocą zbliżeniowych kart
  bankowych z odroczoną autoryzacją – Open Payment System. W ramach pilotażu systemu OPS Mennica uruchomiła
  kasowniki EMV akceptujące płatności zbliżeniowe w autobusach PKM Haworzno. Ponadto, dostarczyła sprawdzarki
  biletowe dedykowane do obsługi systemu OPS oraz tradycyjnych kart miejskich, system centralny dedykowany do
  obsługi urządzeń oraz specjalne stanowisko do obsługi reklamacji w ramach infrastruktury Centrum Obsługi Klienta
  PKM. W okr esie sprawozdawczym Mennica przedłużyła okres obecnie obowiązującej Umowy na sprzedaż biletów
  komunikacji miejskiej pomiędzy PKM Haworzno a Mennicą do 30 czerwca 2022 roku.
  Łódzka Karta Miejska „Migawka”
  W omawianym okresie kontynuowano realizację projektu w Łodzi, w ramach którego Mennica prowadzi własną sieć
  sprzedaży biletów komunikacji miejskiej, opartą na punktach sprzedaży wyposażonych w terminale. Projekt realizowany
  jest we współpracy z Miejskim Pr zedsiębiorstwem Komunikacyjnym - Łódź Sp. z o.o. W 2016 roku Mennica wybrana
  została jako Operator systemu pilotażowego Open Payment w Łodzi. W ramach pilotażu, we wrześniu 2017 roku został
  uruchomiony system poboru opłat oparty o kasowniki EMV akceptujące zbliżeniowe karty bankowe.
  Gdańska Karta Miejska
  W dniu 30 czerwca 2016 roku, została podpisana Umowa z ZTM Gdańsk na sprzedaż biletów komunikacji miejskiej
  w Gdańsku za pomocą 30 automatów biletowych. W = półroczu 2017 roku rozpoczęto produkcyjne urucha mianie sieci
  sprzedaży. Od października 2017 roku sprzedaż biletów prowadzona jest za pomocą wszystkich automatów biletowych.
  Dodatkowo w grudniu 2017 roku Mennica przejęła prowadzony przez Avistę projekt, dotyczący dystrybucji biletów
  komunikacji miejskie j za pomocą dodatkowych 50 sztuk automatów biletowych.
  Pozostałe projekty miejskie: Lubelska Karta Miejska, Suwalska Karta Miejska


  Mennica Polska S.A.
  Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Mennicy Polskiej S.A.
  oraz spółki Mennica Polska S.A. za okres 6 miesięcy zakończony 30 czerwca 201 8 rok

  23

  W omawianym okresie kontynuowano realizację projektów w Lublinie i Suwałkach. Są to dojrzałe projekty, w których
  działania ko ncentrowały się na maksymalizacji sprzedaży biletów komunikacji miejskiej poprzez istniejącą sieć
  sprzedaży.

  Projekty kolejowe
  W okresie sprawozdawczym Mennica Polska prowadziła projekt operatorski z Warszawską Koleją Dojazdową Sp. z o.o.,
  polegający na agencyjnej sprzedaży biletów kolejowych poprzez sieć automatów biletowych Mennicy Polskiej.

  2.3. Segment Działalnoś ci dewelopersk iej
  Segment obejmuje m.in. wynajem powierzchni biurowych , a także realizację projektów deweloperskich.
  Mennica Polska S.A. realizuje projekt deweloperski Mennica Residence, wynajmuje powierzchnie biurowe oraz
  magazynowe w posiadanych budynkach. Ponadto, Spółka posiada udziały (bezpośrednio i pośrednio) w spółkach:
  Mennica Polska Spółka Akcyjna S.K.A. oraz Mennica Towers GG: MT Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością S.K.A.
  Spółki te posiadają grunty na terenie Warszawy i prowadzą inwestycje budowlane.
  Projekt „Mennica Residence”
  W projekcie deweloperskim
  zaprojektowano w sumie ponad 520
  mieszkań, o średniej powierzchni ok.
  50 m2 i łącznej powierzchni użytkowej
  (mieszkań i usług) ok . 33 000 m 2.
  Struktura mieszkań zakłada
  wybudowanie mieszkań 1, 2 i 3 -
  pokojowych w rozmiarach nie
  większych niż 60 m 2, oraz mieszkania
  4, 5 i 6-pokojowe na wysokich
  piętrach, w rozmiarach od 76 m 2 do
  233 m 2. Przyszłym mieszkańcom
  zapewniono także miejsca postojowe (samocho dowe, motocyklowe i rowerowe) w podziemnym trzykondygnacyjnym
  parkingu.
  Pierwszy etap inwestycji został zakończony pod koniec grudnia 2017 roku i przekazany do użytkowania z dniem
  22 stycznia 2018 roku.
  Budowa drugiego etap u inwestycji została uruchomiona z końcem lipca 2017 roku i obejmuje 335 lokal i mieszkaln ych
  z trójpoziomowym parkingiem podziemnym dla samochodów, motocykli i rowerów oraz trzema poziomami lokali
  usługowych i biur owych zlokalizowanych na parterze i pierwszym piętrze budynku. Obecnie realizowany jest stan
  surowych części podziemnej. Stan zero zostanie osiągnięty we wrześniu br. , a ukończenie konstrukcji żelbetowej
  zaplanowane jest na marzec 2019 roku .


  Mennica Polska S.A.
  Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Mennicy Polskiej S.A.
  oraz spółki Mennica Polska S.A. za okres 6 miesięcy zakończony 30 czerwca 201 8 rok

  24

  W = półroczu 2018 roku w projekcie „Mennica
  Residence =” przekazano nabywcom 66
  mieszkań i podpisano 66 pierwszych
  końcowych umów sprzedaży lokali w formie
  aktów notarialnych , co wiązało się
  z wykazaniem w rachunku wyników
  w segmencie działalności dewelope rskiej
  przychodów dotyczących ich sprzedaży .
  Sprzedaż mieszkań (w rozumieniu podpisanych
  umów deweloperskich lub umów
  przedwstępnych sprzedaży) w ramach I etapu
  na koniec I półrocza 201 8 roku zamknęła się
  liczbą 184 podpisanych umów, co stanowi 97,35% wszystkich mieszkań w = etapie inwestycji. Łączna powierzchnia
  sprzedanych mieszkań wyniosła 9 708,12 m 2, co stanowi 92,91% łącznej powierzchni użytkowej mieszkań w = etapie
  inwestycji. W ra mach II etapu analogiczna sprzedaż na koniec I półrocza 2018 roku zamknęła się liczbą 2 95 podpisanych
  umów deweloperskich lub umów przedwstępnych sprzedaży, co stanowi 88,32 % wszystkich mieszkań w == etapie
  inwestycji. Łączna powierzchnia sprzedanych miesz kań wyniosła 12 181,67 m2, co stanowi 77,91 % łącznej powierzchni
  użytkowej mieszkań w == etapie inwestycji.
  Do sukcesu komercyjnego przyczyniła się atrakcyjna architektura i lokalizacja projektu .
  Projekt „Jagiellońska”
  W okresie sprawozdawczym Mennica Polska, jako komplementariusz spółki Mennica Polska Spółka Akcyjna S.K.A.,
  kierowała jej bieżącą działalnością skupiając się głównie na kontynuacji prac nad przygotowaniem projektu
  zagospodarowania nieruchomości położonej w Warszawie przy ul. Hagiellońskiej, o powierzchni 276 119 m² wraz
  z posadowionymi na nich budynkami, budowlami oraz urządzeniami.
  W 2016 roku po szeregu długotrwałych rozmów i uzgodnień z instytucjami miejskimi oraz uzyskaniu niezbędnych
  dokumentów (w tym Decyzji Środowiskowej) złożono wniosek o warunki zabudowy dla pierwszych 6 ha inwestycji.
  Wniosek ten, po licznych spotkaniach i uzgodnieniach z Biurem Architektury i Planowania Przestrzennego m.st.
  Warszawy, został skorygowany w kwietniu 2018 roku do powi erzchni ok. 15 ha (całości terenu objętego Decyzją
  Środowiskową). Trwa procedowanie wniosku w mieście, prawdopodobne wydanie warunków zabudowy dla
  skorygowanego zakresu to sierpień/wrzesień 2018 roku.
  Ponadto od sierpnia 2015 roku Spółka jest w posiadaniu decyzji zezwalającej na skablowanie linii wysokiego napięcia
  110kV przebiegającej wzdłuż nieruchomości. Realizacja skablowania została zakontraktowana, obecnie trwają prace
  związane z układaniem kabla w ziemi.
  4 czerwca 2018 roku rozpoczęto realizację pie rwszego budynku ozn aczonego S1 z 142 mieszkaniami . Procedury
  pozyskiwania stosownych decyzji o warunkach zabudowy i zezwoleń dla kolejnych budynków inwestycji znajdują się
  obecnie na zaawansowanym etapie.
  Dnia 10 lipca 2018 roku została wydana Decyzja – odstępstwo od zakazu zabudowy w pasie 50 m od wału
  przeciwpowodziowego, co pozwala na zabudowę całej nieruchomości.
  Projekt „Mennica Legacy Tower”
  Projekt realizowany jest w ramach spółki Mennica Towers GG: MT Sp. z o.o. S.K.A., w której Grupa Mennicy oraz
  deweloper Golub GetHouse mają po 50% udziałów kapitałowych. Prowadzeniem inwestycji zajmuje się partner Golub
  Get:ouse, natomiast Grupa Mennicy współkontroluje spółkę projektową w zakresie kluczowych decyzji. Rozwijany
  projekt to nowoczesne centrum biznesowe na warszawskiej Woli, na nieruchomości zlokalizowanej przy ulicy Pereca 21.
  Dominantę przestrzenną będzie stanowiła 130 -metrowa wieża (z 32 piętrami biurowymi) Mennica Legacy Tower (MLT).


  Mennica Polska S.A.
  Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Mennicy Polskiej S.A.
  oraz spółki Mennica Polska S.A. za okres 6 miesięcy zakończony 30 czerwca 201 8 rok

  25

  Będzie jej towarzyszyć 9 -kondygnacyjny budynek. Całkowita powierzchnia wynajmu wyniesie 6 3,8 tys. m 2, z czego
  49,6 tys. m 2 w wieży.
  Budowę inwestycji na podstawie umowy zwartej w lipcu 2016 roku powierzono spółce Warbud. Budowa rozpoczęła się
  w listopadzie 2016 roku. W maju 2018 roku osiągnięto strop kondygnacji +11 budynku zachodniego oraz strop
  kondygnacji +8 budynku wschodniego . Równolegle trwa montaż instalacji wewnętr znych oraz elewacji fasadowej .
  Oddanie budynku do użytku najemców planowane jest w === kwartale 2019 roku.
  Wynajem powierzchni komercyjnych
  W zakresie przychodów ze sprzedaż y Spółka w omawianym okresie kontynuowała w niewielkim zakresie usługi wynajmu
  powierzchni w budynku Nefryt na Annopolu i Atrium przy ul. Hana Pawła == .


  Mennica Polska S.A.
  Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Mennicy Polskiej S.A.
  oraz spółki Mennica Polska S.A. za okres 6 miesięcy zakończony 30 czerwca 201 8 rok

  26

  INFORMACJE O JEDNOSTCE DOMINUJĄCEJ – MENNICY POLSKIEJ S.A.

  3.1. Struktura organizacyjna oraz podstawowe zasady zarządzania
  W okresie objętym sprawozdaniem zarządzanie operacyjne w Mennicy Polskiej S.A. (dalej „Mennica”, „Mennica Polska”,
  „Spółka”) należało do Dyrektora Naczelnego i jego zastępców.
  W obszarze Dyrektora Naczelnego znajdowały się bezpośrednio s prawy pracownicze, korporacyjne, polityka
  informacyjna, informatyka, systemy zabezpieczeń i ochrony informacji niejawnych, ochrona środowiska i systemy
  zarządzania oraz pośrednio pozostałe obszary zarządzane bezpośrednio przez dyrektorów poszczególnych pio nów:
  procesy produkcyjne; przygotowanie produkcji oraz infrastruktura znajdowały się w obszarze działania Dyrektora
  Produkcyjno -Operacyjnego; logistyka i zaopatrzenie należały do Dyrektora ds. Logistyki; tworzenie, wdrażanie i obsługa
  systemów płatności el ektronicznych należały do Dyrektora ds. Płatności Elektronicznych; obszar działalności
  deweloperskiej zarządzany był przez Dyrektora ds. Deweloperskich; natomiast księgowość, sprawy finansowe,
  kontroling, zabezpieczenia finansowe znajdowały się w obszarze działania Dyrektora ds. Finansowych.
  Struktura Grupy Kapitałowej Mennicy Polskiej S.A. została opisana w rozdziale 1.1.

  3.2. Informacje o podstawowych produktach i usługach

  W = połowie 201 8 roku działalność gospodarcza Mennicy Polsk iej S.A. skoncentrowana była na obszarach :
  ▪ produktów menniczych (monety i wyroby grawersko -medalierskie);
  ▪ płatności elektronicznych (bilety komunikacji miejskiej oraz przedpłaty parkingowe kodowane na karcie
  miejskiej, jak również sprzedaż doładowań do telefonów komórkowych);
  ▪ dzi ałalności deweloperskiej (wynajem powierzchni biurowych, inwestycje deweloperskie ).
  Struktura sprzedaży w I półroczu 201 8 roku
  W = półroczu 201 8 roku sprzedaż Mennicy Polskiej S.A. osiągnęła wartość ponad 582 mln zł. Największy udział
  w strukturze przychodów Spółki w omawianym okresie stanowiły przychody w segmencie menniczym – 63,8 % oraz
  segmencie płatności elektronicznych – 28,4 %. Największą zaś dynamikę odnotowały przychody z działalności
  deweloperskiej, dzięki przekazaniu na własnoś ć nabywców 35% mieszkań w ramach projektu „Mennica Residence I ”.
  Tabela 1.1. Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i usług Mennicy Polskiej S.A. – za okres I półrocza 201 8 roku
  oraz I półrocza 201 7 roku

  Kategoria
  I-II kw. 2018 I-II kw. 2017 I-II kw. 2018 /
  I-II kw. 2017
  wartość struktura
  [%]
  wartość struktura
  [%] Dynamika [%] [tys. zł] [tys. zł]
  Produkty mennicze 371 204 63,8 112 052 38,7 331,3
  Płatności elektroniczne 165 575 28,4 172 953 59,8 95,7
  Działalność deweloperska 42 095 7,2 1 432 0,5 2 939,7
  Pozostała działalność 3 402 0,6 2 976 1,0 114,3
  SPRZEDAŻ OGÓŁEM 582 275 100,0 289 414 100,0 201,2


  Mennica Polska S.A.
  Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Mennicy Polskiej S.A.
  oraz spółki Mennica Polska S.A. za okres 6 miesięcy zakończony 30 czerwca 201 8 rok

  27

  W omawianym okresie główny udział w przychodach Mennicy Polskiej S.A. stanowiła sprzedaż krajowa ( 53,5 %). Udział
  eksportu w stosunku do analogicznego okresu znacząco wzrósł z poziomu 8,5% do 46,5 %, w wyniku realizacji ostatniej
  części dostawy złotych medali do Tajlandii .

  Tabela 1.2. Przychody Mennicy Polskiej S.A. w podziale na odbiorców krajowych i zagranicznych - za okres I półrocza
  201 8 roku oraz I półrocza 201 7 roku
  Kategoria
  I-II kw. 2018 I-II kw. 2017 I-II kw. 2018 / I -
  II kw. 2017
  wartość struktura
  [%]
  wartość struktura
  [%] Dynamika [%] [tys. zł] [tys. zł]
  Sprzedaż Krajowa 311 494 53,5 264 766 91,5 117,6
  Sprzedaż Eksportowa 270 781 46,5 24 648 8,5 1 098,6
  SPRZEDAŻ OGÓŁEM 582 275 100,0 289 414 100,0 201,2

  Opis działalności operacyjnej oraz sytuacji na rynkach w obrębie poszczególnych segmentów został przedstawiony
  w rozdziale drugim.

  3.3. Sytuacja finansowa Mennicy Polskiej S.A. oraz czynniki mające znaczący wpływ na wynik
  finansowy
  Analiza sytuacji finansowej Mennicy Polskiej S.A. została dokonana w oparciu o wskaźniki wyliczone na podstawie
  jednostkowych sprawozdań finansowych za pierwsze półrocze 201 8 roku wraz z porównaniem do wskaźników za
  analogiczny okres roku poprzedniego , wyliczonych na podstawie sprawozdań finansowych. Ponadto dokonano
  porównania danych bilansowych na dzień 30 czerwca 201 8 roku do danych bilansowych na bilans otwarcia
  analizowanego okresu czyli 31 grudnia 201 7 roku .

  Struktura jednostkowego bilansu
  Podstawowe wskaźniki struktury bilansu emitenta zostały ujęte w poniższej tabeli:

  Wyszczególnienie 30.06.2018
  (tys. zł)
  30.06.2018
  (%)
  31.12.2017
  (tys. zł)
  31.12.2017
  (%)
  (30.06.2018/
  31.12.2017) –
  Dynamika (%)
  Aktywa ogółem 693 908 100,0 834 795 100,0 83,1
  Aktywa trwałe 302 608 43,6 277 554 33,2 109,0
  Aktywa obrotowe 391 300 56,4 557 241 66,8 70,2
  Zapasy 119 164 17,2 252 456 30,2 47,2
  Należności 68 158 9,8 68 657 8,2 99,3
  =nwestycje krótkoterminowe 203 979 29,4 236 128 28,3 86,4
  Pasywa ogółem 693 908 100,0 834 795 100,0 83,1
  Kapitał własny 401 966 57,9 421 613 50,5 95,3
  Zobowiązania i rezerwy 291 943 42,1 413 182 49,5 70,7
  Zobowiązania długoterminowe 4 301 0,6 8 327 1,0 51,6
  Zobowiązania krótkoterminowe 287 642 41,5 404 855 48,5 71,0  Mennica Polska S.A.
  Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Mennicy Polskiej S.A.
  oraz spółki Mennica Polska S.A. za okres 6 miesięcy zakończony 30 czerwca 201 8 rok

  28

  Aktywa jednostkowego bilansu wyniosły na koniec analizowanego okresu 693 908 tys. zł i spadły o 16,9 % w stosunku
  do stanu z początku okresu.
  W obrębie struktury aktywów najistotniejszą zmianą jest spadek zapasów, który związany był z zakończeni em realizacji
  znaczącego kontraktu na dostawę złotych medali dla Ministerstwa Finansów - De partamentu Skarbu w Tajlandii
  w segmencie menniczym. Kolejnym czynnikiem spadku zapasów w == kwartale 2018 roku było przekazanie mieszkań
  w projekcie „Mennica Residence =” nabywcom i podpisanie pierwszych końcowych umów sprzedaży lokali w formie
  aktów notarialnych , co wiązało się z wykazaniem w rachunku wyni ków w segmencie działalności deweloperskiej koszt u
  własnego współmiern ego z przychodami ze sprzedaży. Spadek ten został pomniejszony w efekcie realizacji projektu
  „Mennica Residence II”. Nakłady na ten projekt wykazywane będą w obrębie zapasów jako produkc ja w toku do
  momentu podpisania wyżej wspomnianych końcowych umów sprzedaży lokali .
  Po stronie pasywnej bilansu znacząco spadł poziom zobowiązań krótkoterminowych. W analizowanym okresie wpływ
  na zmniejszenie poziomu zobowiązań krótkoterminowych miało zakończenie realizacji zlecenia produkcyjnego na złote
  medale dla Ministerstwa Finansów - Departamentu Skarbu w Tajlandii, na poczet którego w 2017 roku kontrahent
  dokonał wpłaty zaliczek, a także spadek wysokości wniesionych przedpłat na mieszkania w „Mennica Residence =”,
  związany z rozpoznaniem przychodów ze sprzedaży w tym projekcie. Czynnikiem zmniejszającym ten spadek były wpłaty
  kolejnych zaliczek przyszłych właścicieli mieszkań w ramach projektu „Mennica Residence I i == etap” (wzrost o 22,6 mln
  zł). Wpłaty tych zaliczek są wykazywane bilansowo w pozycji zobowiązań krótkoterminowych do momentu podpisania
  końcowych umów sp rzedaży lokali w formie aktów notarialnych. Ponadto zmniejszone zostały zobowiązania wobec
  spółki zależnej Mennica Polska Spółka Akcyjna Tower S.K.A. (18,6 mln zł).
  Czynniki mające nietypowy wpływ na osiągnięty wynik finansowy
  W poniższej tabeli na cele an alityczne , a w szczególności dla właściwego określenia charakterystycznych dla specyfiki
  działalności biznesowej Spółki wskaźników rentowności, dokonano korekt wyłączających nietypowe oraz jednorazowe
  zdarzenia wpływające na statutowy wynik finansowy.

  Wybrane dane finansowe skorygowane
  o zdarzenia nietypowe i jednorazowe
  (w tys. zł)
  za okres od 01 -01-2018 do 30 -06-2018 za okres od 01 -01-2017 do 30 -06-2017
  Dane na
  podstawie
  sprawozdania
  MSSF
  Korekty Nr Rachunek
  znormalizowany
  Dane na
  podstawie
  sprawozdania
  MSSF
  Korekty Nr Rachunek
  znormalizowany
  Przychody ze sprzedaży 582 275 582 275 289 414 289 414
  Koszt własny sprzedaży -527 628 -527 628 -261 777 -261 777
  Zysk brutto ze sprzedaży 54 648 54 648 27 637 27 637
  Koszty sprzedaży -23 488 21 827 1. -1 661 -20 900 19 935 1. -965
  Koszty ogólnego zarządu -11 094 -11 094 -11 101 -11 101
  Zysk netto ze sprzedaży 20 066 41 893 -4 364 15 571
  Pozostałe przychody/(koszty operacyjne) 17 971 -19 369 2. -1 398 51 951 -53 639 3. -1 688
  Zysk z działalności operacyjnej 38 037 40 495 47 587 13 883
  Rentowność działalności operacyjnej 6,5% 7,0% 16,4% 4,8%
  Amortyzacja 10 584 10 584 7 620 7 620
  EBITDA 48 620 51 079 55 207 21 503
  Rentowność EBITDA 8,4% 8,8% 19,1% 7,4%
  Przychody /(koszty finansowe) netto 1 684 1 684 -3 907 -1 768 4. -5 675
  Zysk brutto 39 720 42 178 43 680 8 208
  Podatek dochodowy -8 229 -8 229 495 495
  Zysk netto 31 491 33 949 44 175 8 703
  Rentowność netto 5,4% 5,8% 15,3% 3,0%
  W kolumnach „Korekty” dokonano następujących wyłączeń z tytułu zdarzeń o charakterze nietypowym lub
  jednorazowym zarówno dla analizowanego okresu 201 8 roku , jak i 201 7 roku :


  Mennica Polska S.A.
  Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Mennicy Polskiej S.A.
  oraz spółki Mennica Polska S.A. za okres 6 miesięcy zakończony 30 czerwca 201 8 rok

  29


  1. Opłata licencyjna za korzystanie ze znaku towarowego, należącego do spółki Mennica Polska od 1766 Sp. z o.o.,
  w której 100% udziałów posiada Mennica Polska S.A. Opłata ta jest jednocześnie przychodem w spółce zależnej,
  a więc po dlega wyłączeniu w konsolidacji.
  2. Na korektę za = półrocze 201 8 roku składają się następujące czynniki:
  ▪ Dywidenda od spółk i zależn ej Mennicy Polskiej od 1766 Sp. z o.o. 18 777 tys. zł;
  ▪ Dodatni wynik na instrumentach pochodnych dotyczących sprzedaży niezrealizowanej w kwocie 592 tys. zł.
  3. Na korektę za = półrocze 201 7 roku składają się następujące czynniki:
  ▪ Otrzymana dywidenda z akcji spółki Netia S.A. w kwocie 24 095 tys. zł. Praw em do dywidendy objętych
  w 2017 roku było łącznie 63 407 500 sztuk akcji posiadanych w ramach Mennicy Polskiej S.A.;
  ▪ Dywidenda od spółki zależnej Mennicy Polskiej od 1766 Sp. z o.o. 24 140 tys. zł;
  ▪ Poniesione koszty relokacji działów administracyjnych spółki do nowej lokalizacji na Al. Hana Pawła == 23
  w wysokości 107 tys. zł;
  ▪ Dodatni wynik na instrumentach pochodnych dotyczących sprzedaży niezrealizowanej w kwocie 5 512 tys.
  zł.
  4. Korekta na tej linii dotyczy kosztów finansowych poniesionych przez Mennicę Polską S.A. związanych
  z zaciągniętym przez Mennicę kred ytem inwestycyjnym w 2014 roku.

  W analizowanym okresie , poza wyżej opisanymi czynnikami , nie wystąpiły inne istotne zdarzenia o charakter ze
  jednorazowym lub nietypowym.
  Ocena rentowności
  Kształtowanie się poszczególnych wskaźników rentowności Spółki w okresie objętym analizą przedstawiono w tabeli
  poniżej:
  wskaźniki rentowności
  I-II kw. 2018 I-II kw. 2017
  Dane na podstawie sprawozdania MSSF
  Dane na podstawie rachunku znormalizowanego
  Dane na podstawie sprawozdania MSSF
  Dane na podstawie rachunku znormalizowanego
  1. Przychody ze sprzedaży netto (w tys. zł) 582 275 582 275 289 414 289 414
  2. Rentowność sprzedaży brutto 9,4% 9,4% 9,5% 9,5%
  3. Rentowność sprzedaży netto 3,4% 7,2% -1,5% 5,4%
  4. Rentowność działalności operacyjnej 6,5% 7,0% 16,4% 4,8%
  5. Rentowność EB=TDA 8,4% 8,8% 19,1% 7,4%
  6. Rentowność zysku netto 5,4 % 5,8% 15,3% 3,0%
  7. Rentowność aktywów ogółem ROA 4,1% 4,4% 6,1% 1,2%
  8. Rentowność kapitału własnego ROE 7,6 % 8,2% 13,3% 2,6%

  ▪ Wskaźniki rentowności - stosunki odpowiednich wielkości zysków do przychodów ze sprzedaży netto produktów, towarów i materiałów;
  ▪ Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) – stosunek zysku netto do średniego stanu aktywów (średnia arytmetyczna ze stanów na początek i na koniec analizowan ego okresu);
  ▪ Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) – stosunek zysku netto do średniego stanu kapitałów własnych (średnia arytmetyczna ze stanów na początek i na koniec analizowanego okresu).

  W omawianym okresie wskaźnik rentowności sprzedaży netto osiągnął wyższy poziom w stosunku do analogicznego
  okresu roku poprzedzającego. Było to spowodowane głównie odnotowaną w segmencie działalności deweloperskiej
  sprzedaży pierwszych 66 mieszkań w projekcie „Mennica Residence =” , charaktery zującą się wysoką rentownością .
  Wzrost ten został jednak zredukowany na skutek realizacji dostaw złotych medali dla Tajlandii, które z uwagi na wysoką


  Mennica Polska S.A.
  Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Mennicy Polskiej S.A.
  oraz spółki Mennica Polska S.A. za okres 6 miesięcy zakończony 30 czerwca 201 8 rok

  30

  wartość złota w przychodach odznaczają się niskim poziomem względnej rentowności . Poprawie również uległ y
  znormalizowane wskaźnik i: rentowności działalności operacyjnej , rentowności EB=TDA oraz zysku netto .
  Ocena wskaźników kapitału obrotowego i płynności
  Oceny kapitału obrotowego i płynności Spółki dokonano na podstawie analizy poziomu i struktury kapitału obrotowego
  oraz wskaźników rotacji podstawowych składników kapitału obrotowego, a także na podstawie analizy poziomu
  wskaźników płynności:
  wskaźniki kapitału obrotowego
  wybrane dane bilansowe (w tys. zł) 30.06.2018 31.12.2017
  1. Majątek obrotowy 391 300 557 241
  2. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 199 143 236 128
  3. Majątek obrotowy skorygowany (1 -2) 192 157 321 113
  4. Zobowiązania bieżące 287 64 2 404 855
  5. Kredyty krótkoterminowe 0 0
  6. Zobowiązania bieżące skorygowane (4 -5) 287 64 2 404 855
  7. Kapitał obrotowy (1 -4) 103 658 152 386
  8. Zapotrzebowanie na środki obrotowe (3 -6) -95 48 5 -83 742
  wskaźniki kapitału obrotowego (w dniach) i płynności (w razach) I-II kw. 2018 I-II kw. 2017
  9. Cykl rotacji zapasów 57 57
  10. Cykl rotacji krótkoterminowych należności handlowych i pozostałych 21 45
  11. Cykl rotacji krótkoterminowych zobowiązań handlowych i pozostałych 104 117
  12. Wskaźnik bieżącej płynności (CR) 1,4 1,4
  13. Wskaźnik płynności szybkiej (QR) 0,9 0,8
  14. Wskaźnik natychmiastowy 0,7 0,6
  ▪ Kapitał obrotowy - różnica pomiędzy wielkością majątku obrotowego a wielkością zobowiązań bieżących; wskaźnik ten określa wartość zasobów obrotowych, która jest finansowana z własnego majątku;
  ▪ Zapotrzebowanie na środki obrotowe - różnica pomiędzy wielkości ą majątku obrotowego pomniejszonego o środki pieniężne a wielkością zobowiązań bieżących pomniejszonych o kredyty krótkoterminowe; wskaźnik ten pozwala na określenie, jaka część ma jątku obrotowego (bez środków pieniężnych) nie jest finansowana za pomocą z obowiązań bieżących;
  ▪ Wskaźniki rotacji - stosunki średniego stanu odpowiednio zapasów, należności, zobowiązań bieżących (średnia arytmetyczna ze stanów na początek i koniec badanego okresu) do sprzedaży netto pomnożona przez liczbę dni w okresie;
  ▪ Wskaźnik bieżący - stosunek stanu majątku obrotowego do stanu zobowiązań bieżących; obrazuje zdolność firmy do regulowania bieżących zobowiązań przy wykorzystaniu aktywów bieżących,
  ▪ Wskaźnik szybki - stosunek stanu majątku obrotowego pomniejszonego o zapasy do stan u zobowiązań bieżących; obrazuje zdolność zgromadzenia w krótkim czasie środków pieniężnych na pokrycie zobowiązań o wysokim stopniu wymagalności;
  ▪ Wskaźnik natychmiastowy - stosunek stanu środków pieniężnych do stanu zobowiązań bieżących; obrazuje zdolność do pokrycia zobowiązań o natychmiastowej wymagalności przy wykorzystaniu dysponowanych środków pieniężnych.

  W konsekwencji znaczącego spadku inwestycji w aktywa obrotowe (zapasy związane z zakończeniem realizacji dostaw
  złotych medali do Ministerstwa Fin ansów - Departamentu Skarbu w Tajlandii w segmencie menniczym) spadł również
  poziom zobowiązań krótkoterminowych, co było głównie skutkiem rozliczenia zaliczki wpłaconej przez kontrahenta na
  poczet medali. Podobna sytuacja miała miejsce w segmencie działal ności deweloperskiej, w którym na skutek
  przekazania mieszkań i podpisania pierwszych końcowych umówi sprzedaży lokali w formie aktów notarialny ch,
  zmniejszeniu uległ poziom zapasów oraz spadła wysokość wpłaconych przez nabywców przedpłat wykazywanych
  w ramach zobowiązań krótkoterminowych. Skróceniu uległ cykl rotacji należności i zobowiązań krótkoterminowych.
  Wskaźniki płynności ukształtowały się na wyższych w porównaniu do okresu porównawczego poziomach.
  Ocena zadłużenia
  Dla oceny stopnia zadłużenia Spółki oraz oceny struktury finansowania je j majątku zastosowano wskaźniki
  przedstawione w tabeli poniżej:


  Mennica Polska S.A.
  Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Mennicy Polskiej S.A.
  oraz spółki Mennica Polska S.A. za okres 6 miesięcy zakończony 30 czerwca 201 8 rok

  31


  wskaźniki zadłużenia (w %) 30.06.2018 31.12.2017
  1. Wskaźnik ogólnego zadłużenia 42,1 49,5
  2. Wskaźnik zadłużenia długoterminowego 0,6 1,0
  3. Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego 72,6 98,0
  4. Wskaźnik pokrycia majątku trwałego kapitałami własnymi 132,8 151,9

  ▪ Wskaźnik ogólnego zadłużenia - stosunek zobowiązań ogółem do aktywów ogółem; obrazuje udział zewnętrznych źródeł finansowania działalności;
  ▪ Wskaźnik zadłużenia długoterminowego - relacja zobowiązań długoterminowych do ogólnej sumy aktywów; określa udział zobowiązań długoterminowych w finansowaniu działalności.
  ▪ Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego - stosunek zobowiązań ogółem do kapitałów własnych;
  ▪ Wskaźnik pokrycia majątku trwałego kapitałami własnymi - stosunek kapitałów własnych do aktywów trwałych; prz edstawia udział środków własnych w finansowaniu aktywów odznaczających się największą stałością .

  Na koniec analizowanego okresu nastąpił spadek wskaźnika ogólnego zadłużenia z poziomu 49,5 % do poziomu 42,1 %,
  który spowodowany został głownie opisanym wyżej rozliczeniem wpłat zaliczek na poczet dostawy złotych medali dla
  kontrahenta z Tajlandii.
  Wskaźnik pokrycia majątku trwałego kapitałami własnymi ukształtował się na stabilnym poziomie 132,8 %.
  Podsumowanie
  Kształtowanie się wskaźników finans owych w pierwszym półroczu 2018 roku w stosunku do analogicznego okresu roku
  poprzedniego, obrazuje znacząco wyższe poziomy wyników na sprzedaży w porównaniu do analogicznego okresu roku
  poprzedniego, jak również wskazuje na bardzo dobrą, rosnącą płynność finansową Spółki w stosunku do bilansu
  otwarcia .
  3.4. Informacje o zaciągniętych i wypowiedzianych umowach dotyczących kredytów i pożyczek
  W analizowanym okresie Spółka nie korzystała z bankowego zadłużenia. Wykaz limitów oraz ich terminy ważności
  zostały wykaz ane w nocie 7.1 Sprawozdania Finansowego.
  3.5. Informacje o udzielonych przez Spółkę pożyczkach
  W analizowanym okresie Spółka utrzymywała należność z tytułu pożyczki łącznie z na liczonymi odsetkami w kwocie
  16 554 tys. zł udzielonej spółce Mennica - Metale Szlachetne S.A . Pożyczka jest w całości objęta odpis em aktualizując ym .
  Ponadto Spółka nie udzieliła nowych pożyczek.

  Ponadto w analizowanym okresie Spółka objęła obligacje wyemitowane przez Mennica Polska Spółka Akcyjna S.K.A.
  celem finansowania realizacji projektów deweloperskich, w marcu na kwotę 3 100 tys. zł oraz w czerwcu na 1 700 tys.
  zł, obie transze z rocznym terminem zapadalności.
  3.6. Informacje o udzielonych i otrzymanych w danym roku obrotowym poręczeniach i gwarancjach
  W omawianym okresie Spółka zlecała wystawienie gwarancji bankowych zabezpieczających wywiązanie się ze
  zobowiązań wobec dostawców, jak również kontrahenci zlecali wystawianie takich gwarancji na rzecz zabezpieczenia
  należności Mennicy Polskiej S.A. Ponadto Spółka wraz z spółkami zależnymi: Mennica Polska od 1766 Sp. z o.o., Skarbiec
  Mennicy Polskiej S.A. korzystają ze wspólnej linii kredytowej. Szczegółowe informacje zostały ujęte w notach
  objaśniających do sprawozdania finansowego.
  3.7. Opis wykorzy stania przez Spółkę wpływów z emisji w okresie objętym raportem
  W okresie objęt ym raportem Mennica Polska S.A. nie uzyskała żadnych wpływów z emisji papierów wartościowych.


  Mennica Polska S.A.
  Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Mennicy Polskiej S.A.
  oraz spółki Mennica Polska S.A. za okres 6 miesięcy zakończony 30 czerwca 201 8 rok

  32

  3.8. Objaśnienie różnic pomiędzy wynikami finansowymi wykazanymi w raporcie, a wcześniej
  prognozowanymi
  W omawianym okresie Mennica Polska S.A. nie przekazywała do publicznej wia domości prognozowanych wyników.
  3.9. Umowy kooperacyjne, sprzedaży i dostawy
  W zakresie sprzedaży wyrobów menniczych Spółka była w omawianym okresie stroną umów dotyczący ch produkcji
  monet obiegowych oraz kolekcjonerskich, zarówno dla odbiorców krajowych jak i zagranicznych.
  Mennica Polska S.A. realizowała dostawy monet do Narodowego Banku Polskiego w oparciu o ramową Umowę zawartą
  w dniu 11 lipca 2007 roku. Zgodnie z tą umową w poszczególnych latach do Mennicy wpływa roczne zbiorcze
  zamówienie Narodowego Banku Polskiego, na produkcję i dostawę monet powszechnego obiegu i monet
  kolekcjonerskich, określające terminy produkcji oraz dostawy poszczególnych partii monet.
  Poza kontraktami z Narodowym Bankiem Polskim, Mennica Polska realizowała bezpośrednie dostawy w szczególności
  dla Kancelarii Prezydenta RP, Kancelarii Sejmu, Związku Ochotniczy ch Straży Pożarnych RP, Urzędu Patentowego.
  Narodowego Banku Białorusi, Sberbanku Ros ji w Kazachstanie, Sberbanku Rosji w Moskwie, Banku w Urugwaju.
  Największy kontrakt został zawarty z Bankiem Kostaryki.
  W okresie objętym niniejszym sprawozdaniem w obszarze płatności elektronicznych Spółka realizowała dystrybucję
  biletów komunikacji miejskiej w oparciu o umowy z: ZTM Warszawa, Gminą Wrocław, ZTM w Lublinie, ZDMiKP
  w Bydgoszczy, MPK Łódź, PKM w Haworznie, Z TM w Gdańsku, PGK w Suwałkach, a także ZTM Poznań. Równolegle, na
  mocy umów z Warszawską Koleją Dojazdową, Mennica dystrybuowała bilety kolejowe. Ponadto Mennica kontynuowała
  dystrybucję doładowań prepaid telefonii GSM.
  Portfel odbiorców Mennicy Polskiej S .A. w = półroczu 201 8 roku charakteryzował się dużym zróżnicowaniem. Największy
  klient ( Ministerstwo Finansów - Departament Skarbu w Tajlandii z obszaru produkcji menniczej) stanowił ponad 48 %
  przychodów ze sprzedaży ogółem w ujęciu jednostkowym. Drugi pod względem wartości sprzedaży klient (Narodowy
  Bank Polski również z obszaru produkcji menniczej) stanowił 1 6% przychodów ze sprzedaży ogółem w ujęciu
  jednostkowym. Ponadto żaden inny klient nie stanowił pod względem wartości sprzedaży więcej niż 10% sprzed aży
  ogółem.
  Portfel dostawców Spółki charakteryzował się dużym zróżnicowaniem. Udział dwóch dostawc ów: Zarząd Transp ortu
  Miejskiego w Warszawie i Mennica Austriacka, przekroczył p od względem wartości dostaw poziom 10% .
  3.10. Umowy związane z dostępem do informac ji niejawnych
  Mennica Polska S.A. realizowała niżej wymienione umowy, w których zawarte były informacje niejawne:
  ▪ Umowa z Narodowym Bankiem Polskim w sprawie produkcji i dostaw monet;
  ▪ Umowa z Komendą Główną Straży Granicznej na produkcję stempli kontrolerskich;
  ▪ Umowa z Polską Wytwórnią Papierów Wartościowych S.A. dot. transportu monet ;
  ▪ Zadania wynikające z Planu Ochrony Obiektów Mennicy Polskiej - realizowane pod nadzorem Komendy
  Stołecznej Policji.
  W opisywanym okresie nie stwierdzono w Mennicy Polskiej S.A. ujawnienia informacji niejawnych osobom
  nieuprawnionym.
  3.11. Umowy, kooperacje ze spółkami zależnymi
  Mennica Polska S.A. była w omawianym okresie stroną poniżej przedstawionych umów zawartych ze spółkami
  zależnymi, istotnych dla działalności Spółk i i Grupy Kapitałowej:
  ▪ Umowy z Mennicą Polską od 1766 Sp. z o.o. w szczególności w następujących obszarach: korzystanie ze znaku
  towarowego - przedmiotem Umowy jest upoważnienie Spółki do używania w prowadzonej działalności
  gospodarczej znaków towarowych i wzoru przemysłowego, objętych prawami ochronnymi na terytorium


  Mennica Polska S.A.
  Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Mennicy Polskiej S.A.
  oraz spółki Mennica Polska S.A. za okres 6 miesięcy zakończony 30 czerwca 201 8 rok

  33

  Polski; umowy o świadczenie usług na rzecz Mennicy Polskiej od 1766 Sp. z o.o. między innymi w następujących
  obszarach: umowa najmu powierzchni biurowych i magazynowych, obsługa finansowo – księgowa, obsługa
  kadrowo – płacowa, obsługa zaopatrzeniowa, obsługa informatyczna; umowy o świadczenie usług przez
  Mennicę Polską od 1766 Sp. z o.o. w obszarach obsługi marketingowej, obsługi handlowej;
  ▪ Umowy zawarte ze Skarbcem Mennicy Polskiej S.A. główni e w następujących obszarach: umowa najmu
  powierzchni biurowych, obsługa kadrowo – płacowa, obsługa informatyczna;
  ▪ Umowa z Mennicą Ochrona Sp. z o.o., na podstawie której Mennica Ochrona Sp. z o.o. świadczyła usługi
  ochrony obiektów Mennicy Polskiej S.A. or az usług ochrony w ramach projektów obsługi systemów kart
  miejskich.
  3.12. Perspektywy rozwoju działalności Spółki
  Cele strategiczn e rozwoju Mennicy Polskiej S.A. j jej Grupy Kapitałowej
  1. Produkcja mennicza:
  ▪ wzrost konkurencyjności w zakresie monet kolekcjonerskich oraz obiegowych;
  ▪ zintensyfikowanie produkcji i sprzedaży monet obiegowych i kolekcjonerskich przeznaczonych na wybrane
  rynki zagraniczne.
  2. Rozwój działalności związanej z elektronicznymi płatnościami.
  3. Realizacja projektów deweloperskich.
  4. Dalsza optymalizacja działalności operacyjnej.
  W ramach realizacji tej strategii, w poszczególnych obszarach działalności Spółki przewidywane są następujące
  przedsięwzięcia:
  W obszarze rynkowym:
  Głównymi zadaniami strategicznymi w obszarze rynkowym jest utr zymanie mocnej, dominującej pozycji rynkowej
  strategicznych grup produktowych, konsekwentne poszerzanie udziału w rynku usług opartych o nowoczesne
  technologie teleinformatyczne, w tym rozwój programu „Karta Miejska” oraz kontynuacja budowy silnej pozycji marki
  „Mennica Polska”, oznaczającej niezawodnego dostawcę produktów wysokiej jakości. W odniesieniu do poszczególnych
  grup produktów przewiduje się m.in.:
  ▪ aktywizację działalności ofertowej Mennicy w stosunku do potencjalnych rynków eksportu monet obiegowych
  i kolekcjonerskich, tzn. państw nieposiadających własnych mennic lub niedysponujących nowoczesnymi
  technologiami produkcji monetarnej;
  ▪ podjęcie prób rozszerzenia tradycji numizmatycznych w Polsc e, których efektem byłby wzrost zamówień na
  monety kolekcjonerskie;
  ▪ umacnianie i dalszą poprawę współpracy z kluczowymi par tnerami handlowymi Mennicy w kraju i za granicą;
  ▪ w segmencie płatności elektronicznych utrzymanie pozycji lidera na polskim rynku sys temów miejskich poprzez
  m.in. rozwój innowacyjnych rozwiązań w zakresie systemów poboru opłat za bilety;
  ▪ w segmencie deweloperskim optymalizacja wykorzystania posiadanych nieruchomości poprzez rozwój
  atrakcyjnych przedsięwzięć deweloperskich.
  W obszarze or ganizacji i zarządzania:
  W obszarze organizacji i zarządzania podstawowym zadaniem strategicznym jest doskonalenie wprowadzanego
  systemu i metod zarządzania jakością zgodnego z normami =SO poprzez:
  ▪ doskonalenie systemu zarządzania, pozwalającego na stosowa nie metod zarządzania wartością;
  ▪ budowę motywacyjnych systemów pracy i wynagradzania;
  ▪ optymalizację działalności operacyjnej oraz elastyczne dopasowywanie zasobów i kosztów w relacji do
  realizowanych projektów oraz sprzedaży.  Mennica Polska S.A.
  Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Mennicy Polskiej S.A.
  oraz spółki Mennica Polska S.A. za okres 6 miesięcy zakończony 30 czerwca 201 8 rok

  34

  W sferze technologiczno -produkcyjnej:
  ▪ ciągłe wprowadzanie innowacyjnych technologii produkcji monet;
  ▪ zacieśnienie współpracy z krajowymi i zagranicznymi dostawcami krążków do produkcji monet;
  ▪ systematyczne wprowadzanie najnowszych rozwiązań informatycznych do proc esów technologiczno -
  produkcyjnych w celu ich optymalizacji pod względem uzyskiwanej jakości produktów oraz ponoszonych
  kosztów;
  ▪ ciągły rozwój pod względem zaawansowania technologicznego , innowacyjności produktów i usług ,
  oprogramowania oraz kanałów dystryb ucji w obszarze pionu płatności elektronicznych.
  3.13. Informacje o zmianach w składzie osób zarządzających i nadzorujących
  W omawianym okresie nastąpiły następujące zmiany w składach organów Spółki:
  Zarząd Mennicy Polskiej S.A.
  W okresie od 1 stycznia do 31 stycznia 2018 roku Zarz ąd Mennicy Polskiej S.A. działał w nast ępuj ącym składzie:
  ▪ Grzegorz Zambrzycki – Prezes Zarz ądu .

  W okresie od 1 lutego do 1 maja 2018 roku Zarząd Mennicy Polskiej S.A. działał w następującym składzie:
  ▪ Grzegorz Zambrzycki – Prezes Zarz ądu;
  ▪ Agnieszka Pyszczek – Członek Zarządu (oddelegowany Członek Rady Nadzorczej do pełnienia funkcji
  Członka Zarządu) .

  W okresie od 2 maja do 30 czerwca 2018 roku Zarząd Mennicy Polskiej działał w następującym składzie:
  ▪ Grzegorz Zambrzycki – Prezes Za rządu.
  Rada Nadzorcza Mennicy Polskiej S.A.
  W okresie od 1 stycznia do 16 maja 2018 roku Rada Nadzorcza działała w nast ępuj ącym składzie:
  ▪ Zbigniew Jakubas – Przewodniczący;
  ▪ Piotr Sendecki – Z-ca Przewodniczącego;
  ▪ Paweł Brukszo;
  ▪ Han Woźniak;
  ▪ Agnieszka Pyszc zek (w okresie od 1 lutego do 1 maja 2018 roku oddelegowanie do pełnienia funkcji
  Członka Zarządu);
  ▪ Robert Bednarski.

  W okresie od 17 maja do 30 czerwca 2018 roku Rada Nadzorcza działała w następującym składzie:
  ▪ Zbigniew Jakubas – Przewodniczący;
  ▪ Piotr S endecki – Z-ca Przewodniczącego;
  ▪ Paweł Brukszo;
  ▪ Han Woźniak;
  ▪ Robert Bednarski.
  3.14. Umowy zawarte między Spółką a osobami zarządzającymi, przewidujące rekompensatę
  w przypadku ich rezygnacji lub zwolnienia z zajmowanego stanowiska bez ważnej przyczyny lub gdy ich
  odwołanie lub zwolnienie następuje z powodu połączenia emitenta przez przejęcie
  Zgodnie z zawartymi umowami, członkom Zarządu w przypadku wypowiedzenia umowy o pracę przysługuje odprawa
  pieniężna, której wysokość wynosi wielokrotność jednomiesięcznego wynagrodzenia zasadniczego za każdy
  przepracowany rok, z tym że nie może ona przekroczyć sześciokrotności tego wynagrodzenia. Prawo do odprawy nie
  przysługuje w przypadku rozwiązania umowy o pracę na wniosek pracownika oraz za okres, za który członek Zarzą du
  nie uzyskał absolutorium.


  Mennica Polska S.A.
  Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Mennicy Polskiej S.A.
  oraz spółki Mennica Polska S.A. za okres 6 miesięcy zakończony 30 czerwca 201 8 rok

  35

  3.15. Określenie łącznej liczby akcji będących w posiadaniu osób zarządzających i nadzorujących Spółki
  Według stanu na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania - zgodnie z posiadanymi przez Spółkę informacjami:
  Osoby nadzorujące:
  ▪ Zbigniew Jakubas - Przewodniczący Rady Nadzorczej posiadał 14 947 sztuk akcji.

  Poza wskazanym powyżej, Członkowie Zarządu oraz Rady Nadzorczej nie posiadali akcji Mennicy Polskiej S.A. ani też
  akcji i udziałów w innych podmiotach powiązanych w ilości, któ ra zapewniałaby wpływ na zarządzanie tymi podmiotami.
  Według informacji posiadanych przez Spółkę, w stosunku do danych publikowanych w sprawozdaniu z działalności
  Spółki za rok 2017 nie nastąpiły zmiany w zakresie łącznej liczby akcji będących w posiadani u osób zarządzających
  i nadzorujących Spółki.
  3.16. System kontroli programów akcji pracowniczych
  W Spółce nie występują ani nie występował y programy akcji pracowniczych.

  3.17. Transakcje ze stronami powiązanymi
  Wszystkie transakcje zawarte przez Spółkę lub podmioty od niej zależne z podmiotami zależnymi zawie rane są na
  warunkach rynkowych.

  Wartość transakcji zawartych z pomiotami powiązanymi zaprezentowana została w notach do sprawozdania
  finansowego sporządzonego na dzień 30 czerwca 201 8 roku.
  3.18. Struktura akcjonariatu oraz informacje o znanych Spółce umowach, w wyniku których mogłyby
  w przyszłości nastąpić zmiany w proporcjach posiadanych akcji
  Na dzień publikacji niniejszego raportu struktura akcjonariatu z uwzględnieniem akcjonariuszy posiadają cych powyżej
  5% w kapitale zakładowym Spółki przedstawiała się następująco:
  Akcjonariusz
  Stan na dzień raportu Stan na 30 -06-2018 Stan na 31 -12-2017
  Liczba akcji % w kapitale zakładowym
  % w ogólnej liczbie głosów
  Liczba akcji % w kapitale zakładowym
  % w ogólnej liczbie głosów
  Liczba akcji % w kapitale zakładowym
  % w ogólnej liczbie głosów
  Zbigniew Jakubas wraz z podmiotami zależnymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5 Ustawy o ofercie publicznej
  25 180 270 49,2 49,2 25 180 270 49,2 49,2 25 180 270 49,2 49,2
  ING OFE 3 830 000 7,5 7,5 3 830 000 7,5 7,5 3 830 000 7,5 7,5
  PZU OFE 3 538 420 6,9 6,9 3 538 420 6,9 6,9 3 538 420 6,9 6,9
  Joanna Jakubas 2 959 000 5,8 5,8 2 959 000 5,8 5,8 2 959 000 5,8 5,8
  MetLife Otwarty Fundusz Emerytalny 2 817 591 5,5 5,5 2 817 591 5,5 5,5 2 817 591 5,5 5,5

  3.19. Postępowania toczące się przed sądem, organem właściwym dla postępowania arbitrażowego lub
  organem właściwym dla postępowania arbitrażowego lub organem administracji publicznej  Mennica Polska S.A.
  Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Mennicy Polskiej S.A.
  oraz spółki Mennica Polska S.A. za okres 6 miesięcy zakończony 30 czerwca 201 8 rok

  36

  Postępowania w sprawie należności oraz zobowiązań z tytułu VAT spółki zależnej MMS
  W dniu 21 czerwca 2018 roku Naczelny Sąd Administracyjny oddalił skargi kasacyjne wniesione przez Mennica Metale
  Szlachetne S.A. w restrukturyzacji („MMS”) od Wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 15 grudnia 2015
  roku w przedmiocie podatku od towarów i usług za październik 2012 roku , od Wyroku Wojewódzkiego Sądu
  Administracyjnego z dnia 15 grudnia 2015 w przedmi ocie podatku od towarów i usług za grudzień 2012 r oku oraz od
  Wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 21 grudnia 2015 roku w p rzedmiocie podatku od towarów
  i usług za listopad 2012 roku.
  W konsekwencji powyższego, w dniu 27 czerwca 2018 roku MMS wycofała skargę kasacyjną od wyroku Wojewódzkiego
  Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 29 stycznia 2018 roku - sygn. akt: III SA/Wa 1052/17, w przedmiocie
  wysokości zwrotu podatku od towarów i usług na rachunek bankowy z a lipiec 2010 r oku , si erpień 2010 roku, wrzesień
  2010 roku, grudzień 2010 roku , wysokości zobowiązania podatkowego w podatku od towarów i usług za sierp ień 2010
  roku, październik 2010 roku i listopad 2010 r oku oraz wysokości kwoty do przeniesienia na nastę pny okres rozliczeniowy
  za lipiec 2010 r oku, sierpień 2010 roku , wrzesień 2010 r oku , grudzień 2010 r oku z uwagi, iż oddalone skargi kasacyjne
  zostały wniesione w analogicznym stanie faktycznym.

  Pozew SISU Capital Master Fund Limited
  W dniu 16 październik a 2015 roku Mennica Polska S.A. otrzymała pozew z dnia 29 września 2015 roku „o ustalenie
  nieistnienia prawa” („ Pozew ”), złożony w postępowaniu cywilnym wszczętym przed Sądem Okręgowym w Warszawie
  przez The S=SU Capital Master Fund Limited z siedzibą na Wyspach Kajmanach przeciwko Mennicy Polskiej S.A. oraz jej
  spółce zależnej – Mennica Polska Spółka Akcyjna Tower S.K.A. oraz F=P 11 Funduszowi =nwestycyjnemu Zamkniętemu
  Aktywów Niepublicznych („F=P 11 F=ZAN”), reprezentowanemu przez Fundusze =nwestycji Polskich TF= S.A. Szczegółowe
  informacje na temat pozwu zawarte zostały w nocie 10.2 skonsolidowanego sprawozdania finans owego.
  Kontrola rozliczeń w podatku CIT za 2012 rok
  Mennica Polska S.A. („Spółka”, „Hednostka Dominująca”) otrzymała Decyzję Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej
  w Warszawie z dnia 16 grudnia 2016 roku dotyczącą przeprowadzonego w Spółce postępowania kontro lnego,
  obejmującego swoim zakresem w szczególności rzetelność deklarowanych podstaw opodatkowania oraz prawidłowość
  obliczania i wpłacania podatku dochodowego od osób prawnych za 2012 r ok.
  Zgodnie z treścią Decyzji, zdaniem Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbo wej w toku postępowania kontrolnego stwierdzono
  nieprawidłowości w rozliczeniu przez Spółkę w zeznaniu C=T -8 za 2012 rok kosztów uzyskania przychodów.
  W związku z powyższym, w wydanej Decyzji Dyrektor Urzędu Kontroli Skarbowej w Warszawie określił zobowiąz anie
  podatkowe Spółki w podatku dochodowym od osób prawnych za 2012 rok w wysokości 6 575 616,00 zł. Zgodnie z art.
  53 i 55 ustawy Ordynacja podatkowa Mennica Polska S.A. zobowiązana była ponadto do naliczenia i zapłaty odsetek za
  zwłokę od w/w zobowiązani a.
  W dniu 30 grudnia 2016 roku Spółka wniosła odwołanie od Decyzji Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej w Warszawie
  do Dyrek tora =zby Skarbowej w Warszawie, który utrzymał w mocy swoją Decyzję.
  W dniu 5 maja 2017 roku Mennica Polska S.A. złożyła skargę do W ojewódzkiego Sądu Administracyjnego na Decyzję
  Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Warszawie. 25 kwietnia 2018 roku Wojewódzki Sąd Administracyjny
  w Warszawie wyrokiem uchylił Decyzję Dyrektora =zby Administracji Skarbowej w Warszawie , utrzymującą w mocy
  decyzję Dyrektora Urzędu K ontroli Skarbowej w Warszawie określającą Emitentowi wysokość zobowiązania
  podatkowego w podatku dochod owym od osób prawnych za 2012 rok w wysokości 6 575 616 ,00 zł.
  Szczegółowe informacje na temat pozwu zawart e zostały w nocie 10.2 skonsolidowanego sprawozdania finansowego.
  Mennica Polska S.A.
  Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Mennicy Polskiej S.A.
  oraz spółki Mennica Polska S.A. za okres 6 miesięcy zakończony 30 czerwca 201 8 rok

  37

  3.20. Informacje o umowach z podmiotem uprawnionym do badania sprawozdań finansowych
  W dniu 24 maja 2018 roku Rada Nadzorcza Spółki dokonała wyboru biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie
  sprawozdań finansowych Mennicy Polskiej S.A. na lata 2018 i 2019. Wybranym biegłym rewidentem jest BDO Spółka
  z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa z siedzibą w Warszawie przy ul. Postępu 12 („BDO”). BDO jest
  wpisana na listę podmiotów uprawn ionych do badania sprawozdań finansowych, prowadzoną przez Krajową Radę
  Biegłych Rewidentów, pod numerem ewidencyjnym 3355.


  Podpisy wszystkich członków Zarządu Jednostki Dominującej Mennica Polska S.A.
  Data Imię i nazwisko Funkcja Podpis
  2 sierpnia 201 8 roku Grzegorz Zambrzycki Prezes Zarządu  Treść w podglądzie może zawierać błędy powstałe podczas konwersji plików pdf.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny


WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Mennica Polska SA
ISIN:PLMNNCP00011
NIP:527-00-23-255
EKD: 36.21 produkcja monet i medali; produkcja artykułów jubilerskich; 36.22
Adres: ul. Waliców 11 00-851 Warszawa
Telefon:+48 22 6564200
www:www.mennica.com.pl
Kalendarium raportów
2021-10-28Raport za III kwartał
Komentarze o spółce MENNICA POLSKA
2021-09-21 08-09-25
tuInwestor
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor