Raport.

MENNICA POLSKA SA Raport okresowy roczny za 2017 R

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. z? w tys. EUR 2017 2016 2017 2016 Przychody netto ze sprzeda?y 778 096 676 638 183 310 154 635 Zysk na dzia?alno?ci operacyjnej 55 943 50 061 13 179 11 441 Zysk przed opodatkowaniem 79 898 44 628 18 823 10 199 Zysk netto 69 479 56 646 16 368 12 946 Ca?kowite dochody og??em 116 329 20 090 27 406 4 591 Przep?ywy pieni??ne netto z dzia?alno?ci operacyjnej 554 60 058 131 13 725 Przep?ywy pieni??ne netto z dzia?alno?ci inwestycyjnej 366 541 -6 471 86 353 -1 479 Przep?ywy pieni??ne netto z dzia?alno?ci finansowej -156 215 -41 885 -36 802 -9 572 Przep?ywy pieni??ne netto razem 210 880 11 702 49 681 2 674 Aktywa trwa?e razem 277 554 552 608 66 545 124 911 Aktywa obrotowe razem 557 241 107 920 133 602 24 394 Suma aktyw?w 834 795 660 528 200 148 149 306 Zobowi?zania d?ugoterminowe razem 8 327 30 690 1 996 6 937 Zobowi?zania kr?tkoterminowe razem 404 855 288 757 97 067 65 271 Kapita? w?asny 421 613 341 081 101 084 77 098 Kapita? zak?adowy 51 138 51 337 12 261 11 604 Liczba akcji*) 51 138 096 51 138 096 51 138 096 51 138 096 Zysk netto na jedn? akcj? zwyk?? (w PLN / EUR) 1,36 1,11 0,32 0,25 Warto?? ksi?gowa na jedn? akcj? w (PLN / EUR) 8,24 6,67 1,98 1,51

Lista plików:

 • Załącznik nr: 1

  Pobierz plik
  Mennica Polska S.A.
  Sprawozdanie finansowe za okres 12 miesięcy zakończonych 31 grudnia 201 7 roku
  1
  Mennica Polska S.A.
  Sprawozdanie Finansowe
  za rok zakończony
  31 grudnia 201 7 roku  Mennica Polska S.A.
  Sprawozdanie finansowe za okres 12 miesięcy zakończonych 31 grudnia 201 7 roku
  2
  Spis treści
  WYBRANE JEDNOSTKOWE DANE FINANSOWE ................................ ................................ ....................... 5
  RAC:UNEK ZYSKÓW = STRAT ................................ ................................ ................................ ................... 6
  SPRAWOZDAN=E Z CAŁKOW=TYC: DOC:ODÓW ................................ ................................ ..................... 7
  SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ ................................ ................................ ............................. 8
  SPRAWOZDAN=E ZE ZM=AN W KAP=TALE WŁASNYM ................................ ................................ ............... 9
  SPRAWOZDAN=E Z PRZEPŁYWÓW P=EN=ĘŻNYC: ................................ ................................ ................... 11
  INF ORMACHE OGÓLNE ................................ ................................ ................................ ........................... 12
  1.1 =nformacje ogólne o jednostce dominującej ................................ ................................ ....... 12
  1.2 Skład Grupy Kapitałowej oraz jednostki współzależne ................................ ........................ 12
  1.3 Zmiany składu Grupy Kapitałowej oraz jednostki współzależne i stowarzyszone ............... 13
  1.4 Skład Zarządu i Rady Nadzorczej ................................ ................................ .......................... 14
  1.5 Oświadczenie o zgodności oraz podstawa sporządzenia sprawozdania finansowego ........ 15
  1.6 Waluta funkcjonalna i sprawozdawcza ................................ ................................ ................ 16
  PODSTAWOWE ZASADY RAC:UNKOWOŚC= ................................ ................................ ......................... 17
  2.1 Przychody ................................ ................................ ................................ ............................. 17
  2.2 Szacunki ................................ ................................ ................................ ................................ 17
  2.3 Zasady rachunkowości ................................ ................................ ................................ ......... 19
  2.4 Zastosowanie nowych standardów, zmian do standardów i interpretacji .......................... 19
  2.5 Standardy opublikowane i zatwierdzone przez UE, które nie weszły jeszcze w życie ......... 20
  2.6 Nowe standardy oraz zmiany do istniejących standardów wydane przez RMSR, ale je szcze
  niezatwierdzone do stosowania w UE ................................ ................................ ................. 21
  2.7 Zmiany zasad rachunkowości, korekty błędów oraz zmiany prezentacji ............................ 22
  2.8 Skutki z mian kursów wymiany walut obcych ................................ ................................ ....... 22
  2.9 Wartość odzyskiwalna ................................ ................................ ................................ ......... 22
  2.10 Udziały w spółkach zależnych i stowarzyszonych ................................ ................................ 23
  2.11 Wartości niematerialne ................................ ................................ ................................ ....... 23
  2.12 Środki trwałe ................................ ................................ ................................ ........................ 23
  2.13 Nieruchomości inwest ycyjne ................................ ................................ ............................... 24
  2.14 Aktywa i zobowiązania finansowe ................................ ................................ ....................... 24
  2.15 Zapasy ................................ ................................ ................................ ................................ .. 26
  2.16 Podatek dochodowy ................................ ................................ ................................ ............ 26
  2.17 Rezerwy i zobowiązania warunkowe ................................ ................................ ................... 26
  2.18 Świadczenia pracownicze ................................ ................................ ................................ .... 27


  Mennica Polska S.A.
  Sprawozdanie finansowe za okres 12 miesięcy zakończonych 31 grudnia 201 7 roku
  3
  PRZYC:ODY, KOSZTY Z WYŁĄCZEN=EM AMORTYZACH= ORAZ PODATEK DOC:ODOWY ....................... 28
  3.1 Przychody ................................ ................................ ................................ ............................. 28
  3.2 Koszty we dług rodzaju ................................ ................................ ................................ ......... 28
  3.3 Świadczenia pracownicze i zatrudnienie ................................ ................................ ............. 28
  3.4 Pozostałe przychody i koszty operacyjne ................................ ................................ ............ 29
  3.5 Przychody i koszty finansowe ................................ ................................ .............................. 30
  3.6 Podatek dochodowy ................................ ................................ ................................ ............ 30
  3.7 Zysk na akcję ................................ ................................ ................................ ........................ 33
  AKTYWA TRWAŁE ................................ ................................ ................................ ................................ .. 34
  4.1 Utrata wartości aktywów trwałych ................................ ................................ ...................... 34
  4.2 Środki trwałe, środki trwałe w budowie i wartości niematerialne ................................ ...... 34
  4.3 Nieruchomości inwestycyjne ................................ ................................ ............................... 36
  4.4 Pozostałe inwestycj e długoterminowe ................................ ................................ ................ 38
  AKTYWA OBROTOWE ................................ ................................ ................................ ............................ 40
  5.1 Zapasy ................................ ................................ ................................ ................................ .. 40
  5.2 Należności handlowe i pozostałe, pozostałe aktywa ................................ ........................... 41
  5.3 Środki pieniężne i ich ekwiwalenty ................................ ................................ ...................... 42
  ZOBOW=AZAN=A KRÓTKO = DŁUGOTERM=NOWE ................................ ................................ .................. 43
  6.1 Zobowiązania z tytułu kredytów, pożyczek oraz leasingu finansowego .............................. 43
  6.2 Zobowiązania handlowe oraz pozostałe ................................ ................................ .............. 45
  6.3 Zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych ................................ ................................ 45
  KAP=TAŁ WŁASNY ................................ ................................ ................................ ................................ ... 46
  7.1 Kapitał A kcyjny ................................ ................................ ................................ ..................... 46
  7.2 Nabycie akcji własnych ................................ ................................ ................................ ........ 47
  7.3 Dywidendy ................................ ................................ ................................ ........................... 47
  7.4 Wpływ hiperinflacji na kapitały własne ................................ ................................ ............... 47
  7.5 Zarządzanie kapitałem ................................ ................................ ................................ ......... 48
  =NSTRUMENTY F=NANSOWE = ZARZĄDZAN=E RYZYK=EM F=NANSOWYM ................................ ............... 49
  8.1 Pomiar wartości godziwej ................................ ................................ ................................ .... 49
  8.2 Wartość kategorii instrumentów finansowych ................................ ................................ .... 50
  8.3 Przychody i koszty związane z instrumentami finansowymi wg kategorii instrumentów ... 51
  8.4 Cele i polityka zarządzania ryzykiem finansowym ................................ ............................... 51
  8.5 Ryzyko walutowe ................................ ................................ ................................ ................. 51


  Mennica Polska S.A.
  Sprawozdanie finansowe za okres 12 miesięcy zakończonych 31 grudnia 201 7 roku
  4
  8.6 Ryzyko stopy procentowej ................................ ................................ ................................ ... 52
  8.7 Ryzyko cenowe związane z instrumentami finansowy mi ................................ .................... 53
  8.8 Ryzyko kredytowe ................................ ................................ ................................ ................ 53
  8.9 Ryzyko płynności ................................ ................................ ................................ .................. 54
  POZOSTAŁE NOT Y OBHAŚN=AHĄCE ................................ ................................ ................................ ......... 56
  9.1 Nieujęte zobowiązania wynikające z zawartych umów ................................ ....................... 56
  9.2 Roszczenia sporne i zobowiązania warunkowe (w tym p oręczenia) ................................ ... 56
  9.3 Transakcje z stronami powiązanymi – Rada Nadzorcza i Zarząd ................................ ......... 58
  9.4 Rozrachunki i transakcje z podmiotami powiąza nymi ................................ ......................... 59
  9.5 Wynagrodzenie audytora ................................ ................................ ................................ ..... 59
  9.6 Zdarzenia po dniu bilansowym ................................ ................................ ............................ 59  Mennica Polska S.A.
  Sprawozdanie finansowe za okres 12 miesięcy zakończonych 31 grudnia 201 7 roku
  5
  WYBRANE JEDNO STKOWE
  DANE FINANSOWE
  za okres 12 miesięcy zakończonych za okres 12 miesięcy
  zakończonych
  (w tys. PLN) (w tys. EUR)
  31.12.2017 31.12.2016 31.12.2017 31.12.2016
  Przychody netto ze sprzedaży 778 096 676 638 183 310 154 635
  Zysk z działalności operacyjnej 55 943 50 061 13 179 11 441
  Zysk brutto 79 898 44 628 18 823 10 199
  Zysk netto z działalności
  kontynuowanej 69 479 56 646 16 368 12 946
  Zysk netto 69 479 56 646 16 368 12 946
  Zysk (strata) netto z działalności kontynuowan ej na jedną akcję zwykłą - (w PLN/EUR)
  - zwykły 1,3 6 1,11 0,32 0,25
  - rozwodniony 1,36 1,11 0,32 0,25
  Przepływy pieniężne netto z
  działalności operacyjnej 554 60 058 131 13 725
  Razem przepływy pieniężne 210 88 0 11 702 49 681 2 674
  (w tys. PLN ) (w tys. EUR)
  31.12.2017 31.12.2016 31.12.2017 31.12.2016
  Aktywa razem 834 795 660 528 200 147 149 306
  Zobowiązania krótkoterminowe 404 855 288 75 7 97 067 65 27 1
  Kapitały własne 421 613 341 081 10 1 084 77 098
  Liczb a akcji - w szt. 51 138 096 51 138 096 51 138 096 51 138 096
  Średnioważona liczba akcji - w
  szt. 51 138 096 51 151 124 51 138 096 51 151 124
  Wartość księgowa na jedną akcję
  (w PLN/EUR) 8,24 6,67 1,97 1,51
  Dla pozycji sprawozdania z całkowity ch dochodów oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych
  Kurs średni, liczony jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na
  ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie 31.12.2017 31.12.2016
  EUR 4,2447 4,3757
  Dla pozycji sprawozdania z sytuacji f inansowej
  Kurs obowiązujący na dzień 31.12.2017 31.12.2016
  EUR 4,1709 4,4240  Mennica Polska S.A.
  Sprawozdanie finansowe za okres 12 miesięcy zakończonych 31 grudnia 201 7 roku
  6
  RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
  Nota
  Za okres
  12 miesięcy
  zakończonych
  31-12-2017
  Za okres
  12 miesięcy
  zakończonych
  31-12-2016 (w tysiącach złotych)
  Działalność kontynuowana
  Przychody netto ze sprzedaży 3.1 778 096 676 638
  Koszt własny sprzedaży 3.2 -711 729 -611 710
  Wynik na instrumentach pochodnych dot. sprzedaży zrealizowanej 2 194 2 692
  Koszty sprzedaży 3.2 -46 690 -49 157
  Kosz ty ogólnego zarządu 3.2 -22 606 -19 543
  Pozostałe przychody operacyjne 3.4 59 951 59 118
  Pozostałe koszty operacyjne 3.4 -5 452 -4 222
  Wynik na instrumentach pochodnych dot. sprzedaży niezrealizowanej 2 179 -3 755
  Zysk / (strata) na działalności oper acyjnej 55 943 50 061
  Przychody finansowe 3.5 33 066 2 084
  Koszty finansowe 3.5 -9 111 -7 517
  Wynik na działalności finansowej 23 955 -5 433
  Zysk / (strata) przed opodatkowaniem 79 898 44 628
  Podatek dochodowy 3.6 -10 419 12 018
  Zysk / (strata ) netto na działalności kontynuowanej 69 479 56 646
  ZYSK / (STRATA) NETTO OGÓŁEM 69 479 56 646
  Przypisany:
  Akcjonariuszom jednostki dominującej
  Do udziałów niekontrolujących
  Zysk netto na jedną akcję (podstawowy i rozwodniony) w PLN 3.7 1,3 6 1,1 1  Mennica Polska S.A.
  Sprawozdanie finansowe za okres 12 miesięcy zakończonych 31 grudnia 201 7 roku
  7
  SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW
  Nota
  Za okres
  12 miesięcy
  zakończonych
  31-12-2017
  Za okres
  12 miesięcy
  zakończonych
  31-12-2016 (w tysiącach złotych)
  Zysk netto 69 479 56 646
  Pozycje, które w przyszłości zostaną przeklasyfikowane do rachunku
  zysków i strat: 46 850 -36 556
  - zmiana wartości godziwej aktywów finansowych dostępnych do
  sprzedaży 57 840 -45 131
  - podatek dochodowych od pozycji podlegających reklasyfikacji 3.6 -10 990 8 575
  Inne całkowite dochody netto 46 850 -36 556
  CAŁKOWITE DOCHODY OGÓŁEM 116 329 20 090  Mennica Polska S.A.
  Sprawozdanie finansowe za okres 12 miesięcy zakończonych 31 grudnia 201 7 roku
  8
  SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ
  Nota 31.12.2017 31.12.2016
  (w tysiącach złotych)
  AKTYWA
  Aktywa trwałe
  Rzeczowe aktywa trwałe 4.2 149 82 8 123 303
  Wartości niematerialne 4.2 11 733 17 524
  Nieruchomości inwestycyjne 4.3 8 573 15 243
  Pozostałe inwestycje długoterminowe 4.4 105 310 373 060
  Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 3.6 1 538 22 947
  Pozostałe aktywa trwałe 572 531
  Aktywa trwałe razem 277 554 552 608
  Aktywa obrotowe
  Zapasy 5.1 252 456 52 179
  Należności z tytułu podatku dochodowego
  Należności handlowe oraz pozostałe 5.2 68 657 30 493
  Środki pieniężne i ich ekwiw alenty 5.3 236 128 25 248
  Aktywa obrotowe razem 557 241 107 920
  Aktywa razem 834 795 660 528
  PASYWA
  Kapitał własny
  Kapitał akcyjny 7.1 51 138 51 337
  Akcje własne 7.2 -2 785
  Kapitał z emisji akcji powyżej ich wartości nominalnej 14 047 14 047
  Kapitał z aktualizacji wyceny 4 380 -42 470
  Kapitał zapasowy 267 083 248 982
  Pozostały kapitały rezerwowe 15 486 15 324
  Zyski zatrzymane 69 479 56 646
  Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 421 613 341 081
  Udziały niekontrolujące
  Kapitał własny razem 421 613 341 081
  Zobowiązania
  Zobowiązania handlowe oraz pozostałe 6.2 5 90 5 28 474
  Zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych 6.3 2 42 2 2 216
  Zobowiązania długoterminowe razem 8 32 7 30 690
  Zobowiązania z tytułu kredytów, pożyczek oraz leasingu finansowego 6.1 120 386
  Zobowiązania handlowe oraz pozostałe 6.2 396 448 162 607
  Rezerwy 2 29 9
  Zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych 6.3 6 108 5 764
  Zobowiązania krótkot erminowe razem 404 855 288 757
  Zobowiązania razem 413 182 319 447
  Pasywa razem 834 795 660 528


  Mennica Polska S.A.
  Sprawozdanie finansowe za okres 12 miesięcy zakończonych 31 grudnia 201 7 roku
  9
  SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
  (w tysiącach złotych)
  Nota Kapitał zakładowy Akcje własne
  Kapitał z em isji akcji powyżej ich wartości nominalnej
  Kapitał zapasowy
  Kapitał z aktualizacji wyceny
  Pozostałe kapitały rezerwowe Zyski zatrzymane Kapitał własny ogółem przeszacowanie aktywów przeznaczonych do sprzedaży
  przeszacowanie zbiorów Gabinetu Numizmat ycznego
  Kapitał własny na dzień 01 -01-201 7 7.1 51 337 -2 785 14 047 248 982 -46 850 4 380 15 324 56 646 341 081
  Całkowite dochody ogółem, w tym: 46 850 69 479 116 329
  - zysk netto 69 479 69 479
  - inne całkowite dochody netto 46 850 46 850
  Nabycie / sprzedaż akcji własnych 7.2 -199 2 785 -2 785 199
  Wypłata dywidendy 7.3 -35 797 -35 797
  Podział wyniku finansowego 20 850 -20 850
  Pozostałe zmiany 36 -36
  Kapitał własny na dzień 31 -12-201 7 7.1 51 138 14 047 267 083 4 380 15 486 69 479 421 613  Mennica Polska S .A.
  Sprawozdanie finansowe za okres 12 miesięcy zakończonych 31 grudnia 201 7 roku
  10
  SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
  (w tysiącach złotych)
  Nota Kapitał zakładowy Akcje własne
  Kapitał z emisji akcji powyżej ich wartości nominalnej
  Kapi tał zapasowy
  Kapitał z aktualizacji wyceny
  Pozostałe kapitały rezerwowe Zyski zatrzymane Kapitał własny ogółem przeszacowanie aktywów przeznaczonych do sprzedaży
  przeszacowanie zbiorów Gabinetu Numizmatycznego
  Kapitał własny na dzień 01 -01-201 6 51 337 -231 14 047 243 654 -10 294 4 380 19 805 26 416 349 114
  Całkowite dochody ogółem, w tym: -36 556 56 646 20 090
  - zysk netto 56 646 56 646
  - inne całkowite dochody netto -36 556 -36 556
  Nabycie / sprzedaż akcji własn ych -2 554 -2 554
  Wypłata dywidendy -25 569 -25 569
  Podział wyniku finansowego 847 -847
  Pozostałe zmiany 4 481 -4 481
  Kapitał własny na dzień 31 -12-201 6 51 337 -2 785 14 047 248 982 -46 850 4 380 15 324 56 646 341 081  Mennica Polska S.A.
  Sprawozdanie finansowe za okres 12 miesięcy zakończonych 31 grudnia 201 7 roku
  11
  SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH Za okres
  12 miesięcy
  zakończonych
  31-12-2017
  Za okres
  12 miesięcy
  zakończonych
  31-12-2016 (w tysiącach złotych)
  Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej
  Zysk (strata) netto za o kres 69 479 56 646
  Korekty -68 925 7 521
  Amortyzacja 15 822 14 346
  Zyski / (straty) z działalności inwestycyjnej -91 071 -58 548
  Zyski / (straty) ze sprzedaży środków trwałych 18 474
  Odsetki 1 873 4 014
  Podatek dochodowy 10 419 -12 018
  Zmiana stanu należności -37 480 5 615
  Zmiana stanu zapasów -168 523 -9 057
  Zmiana stanu zobowiązań handlowych oraz pozostałych 199 885 62 887
  Zmiana stanu rezerw i zobowiązań z tytułu świadczeń pracowniczych 2 848 -192
  Pozostałe -316
  Odsetki zapłacone -2 400 -4 109
  Środki pieniężne netto na działalności operacyjnej 554 60 058
  Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej
  Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów 154 62
  Wpływy ze sprzedaży aktywów finansowych 365 861
  Dywidendy otrzymane 58 591 58 774
  Wydatki na zakup wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów -50 639 -34 999
  Wydatki na zakup nieruchomości inwestycyjnych -30 308
  Wydatki na zakup aktywów finansowych -7 426
  Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 366 54 1 -6 471
  Przepływy pieniężne z działalności finansowej
  Zaciągnięcie kredytów i pożyczek 27 901
  Nabycie akcji własnych -2 554
  Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli -35 797 -25 569
  Wydatki na spłatę kredytów i poży czek -120 187 -41 576
  Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego -87
  Pożyczki udzielone -231
  Środki pieniężne netto z działalności finansowej -156 215 -41 885
  Przepływy pieniężne netto, razem 210 880 11 702
  Bilansowa zmiana śr odków pieniężnych, w tym: 210 880 11 702
  Środki pieniężne na początek okresu 25 248 13 546
  Środki pieniężne na koniec okresu 236 128 25 248


  Mennica Polska S.A.
  Sprawozdanie finansowe za okres 12 miesięcy zakończonych 31 grudnia 201 7 roku
  12
  INFORMACJE OGÓLNE
  1.1 Informacje ogólne o jednostce dominującej
  Mennica Polska S.A. (da lej „Mennica Polska”, „S półka”) została utworzona 10 lutego 1994 roku w wyniku
  przekształcenia przedsiębiorstwa państwowego w jednoosobową spółkę Skarbu Państwa. Spółka prowadzi
  działalność na terytorium Polski i posiada polską rezydencję podatkową. Siedziba Spółki mieści się prz y Al. Jana
  Pawła II 23 w Warszawie.
  Podstawowym przedmiotem działalności jest produkcja wyrobów menniczych (monety i wyroby grawersko -
  medalierskie) , świadczenie nowoczesnych usług teleinformatycznych (bilety komunikacji miejskiej oraz sprzedaż
  doładowań do tel efonów komórkowyc h) oraz działalność deweloperska, w tym poprzez spółki celowe.
  Czas trwania Spółki jest nieoznaczony.
  1.2 Skład Grupy Kapitałowej oraz jednostki współzależne
  Spółka jest podmiotem dominującym w Grupie Kapitałowej. W skład Grupy Kapitałowej (d alej „Grupa”, „Grupa
  Kapitałowa”) wchodzą następujące podmioty:
  Jednostka Siedziba Zakres działalności
  Udział Spółki w kapitale
  na dzień :
  201 7-12-31 201 6-12-31
  Mennica Polska od 1766
  Sp. z o.o. Warszawa Działalność handlowa i marketingowa
  w zakresie produktów menniczych. 100% 100%
  Skarbiec Mennicy Polskiej S.A. Warszawa
  Sprzedaż monet i produktów
  numizmatycznych poprzez kierowanie
  ofert do klienta indywidualnego (Direct
  Marketing).
  100% 100%
  Mennica Ochrona Sp. z o.o. Warszawa
  Usługi ochrony obsza rów oraz mienia;
  usługi przewozów i konwojowania wartości
  pieniężnych i innych, usługi ochrony osób.
  100% 100%
  Mennica Fundusz Inwestycyjny
  Zamknięty Aktywów
  Niepublicznych (1) Warszawa
  Celem funduszu był wzrost wartości
  aktywów funduszu w wyniku wzrostu
  wartości lokat. Głównym aktywem były
  akcje Mennica Polska Spółka Akcyjna S.K.A.
  - 100%
  Mennica Polska Spółka Akcyjna
  S.K.A. (2) Warszawa
  Usługi dzierżawy wybranych
  nieruchomości. Docelowo realizacja
  mieszkaniowo -usługowych inwestycji
  budowlanych.
  50% 50%
  Mennica Polska Spółka Akcyjna
  Tower S.K.A. Warszawa
  Realizacja projektów budowlanych.
  Działania realizowane są poprzez spółkę
  Mennica Towers GG: MT Spółka z
  Ograniczoną Odpowiedzialnością S. K.A., w
  której Mennica Polska Spółka Akcyjna
  Tower S.K.A. posiada 50% udziałów.
  100% 100%
  Mennica Deweloper Sp. z o.o. Warszawa Realizacja projektów deweloperskich. 100% -
  (1) W dniu 9 października 2017 roku zakończył się proces likwidacji funduszu Mennica Fundusz =nwestycyjny
  Zamknięty Aktywów Niepublicznych. Umorzonych z ostało 47 990 szt uk certyfikatów. Hednocześnie
  z podjęciem decyzji o rozpoczęciu procesu likwidacji Funduszu , Mennica Polska S .A. w dniu 7 lipca 2017
  roku zawarła z Mennica F=ZAN umowę sprzedaży akcji , na mocy której Spółka nabyła 6 939 999 sztuk akcji
  spó łki Mennica Polska Spółka Akcyjna Spółka Komandytowo - Akcyjna (Mennica SKA) o wartości
  nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty) każda akcja, stanowiących 47,93 % kapitału zakładowego Mennicy
  SKA za łączną kwotę 66 207 tys. zł, tj. 9,54 zł za jedną akcję. Przeniesienie własności akcji oraz wydanie
  odcinków zbiorowych akcji nastąpiło w momencie zawarcia Umowy. Celem zawarcia Umowy było
  wzmocnienie przez Spółkę nadzoru nad aktywami w jej Grupie Kapitałowej i uproszczenie struktury


  Mennica Polska S.A.
  Sprawozdanie finansowe za okres 12 mi esięcy zakończonych 31 grudnia 2017 roku
  13
  powiązania kapitałoweg o pom iędzy Spółką a Mennicą SKA . W następstwie zawarcia Umowy, Spółka stała
  się właścicielem przedmiotowej ilości akcji Mennicy SKA, posiadając bezpośrednio łącznie 50% w kapitale
  akcyjnym Mennicy SKA .
  (2) Grupa uzna je, że sprawuje kontrolę nad spółką Mennica Polsk a Spółka Akcyjna S.K.A. ze względu na fakt,
  że Mennica Polska S.A. jest jedynym komplementariuszem tej spółki i prowadzi jej sprawy, podejmując
  wszelkie decyzje samodzielnie.
  Dodatkowo od 31 grudnia 2013 roku Mennica Polska S.A. posiada pośrednio 50% akcji w Mennica TOWERS GGH
  MT Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością S.K.A., która to spółka jest uznana za jednostkę
  współkontrolowaną z uwagi na fakt, że istotne decyzje dotyczące jej działalności muszą być podejmowane
  za zgodą obydwu akcjonariuszy. Celem j ej działania jest realizacja projektu budowlanego związanego ze
  wznoszeniem budynku przy ul. Pereca 21 w Warszawie.
  1.3 Zmiany składu Grupy Kapitałowej oraz jednostki współzależn e i stowarzyszone
  Fundusze Inwestycji Polskich TFI S.A.
  Na dzień 31 grudnia 201 7 roku oraz na dzień 31 grudnia 201 6 roku jako jednostk a stowarzyszon a prezentowan e
  był y Fundusze Inwestycji Polskich TFI SA.
  Jednostka Siedziba Zakres działalności Udział
  Spółki
  w kapitale
  na dzień
  Udział
  Spółki
  w kapitale
  na dzień
  31-12-201 7 31-12-201 6
  Fundusze
  Inwestycji Polskich
  TFI S.A.
  Warszawa
  Tworzenie funduszy inwestycyjnych
  i zarządzanie nimi, w tym pośrednictwo
  w zbywaniu i odkupywaniu jednostek
  uczestnictwa, reprezentowanie ich wobec osób
  trzecich oraz zarządzanie zbiorczym portfelem
  papier ów wartościowych;
  zarządzanie cudzym pakietem papierów
  wartościowych na zlecenie; doradztwo w
  zakresie obrotu papierami wartościowymi;
  pośrednictwo w zbywaniu i odkupowaniu
  jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych
  utworzonych przez inne towarzystwa f unduszy
  inwestycyjnych lub tytułów uczestnictwa
  funduszy zagranicznych; pełnienie funkcji
  przedstawiciela funduszy zagranicznych.
  49,3% 49,3%
  Na podstawie analizy zapisów statutów spółek Zarząd Mennicy Polskiej S.A. uznał, że brak jest jednoznacznych
  wsk azań na sprawowanie kontroli nad t ą spółk ą, ponieważ Grupa Kapitałowa MPSA nie posiada ponad 50%
  głosów na Walnym Zgromadzeniu oraz, na chwilę obecną, nie istnieją żadne umowy i porozumienia
  z pozostałymi akcjonariuszami t ej spółk i, zapewniające efektywną kontrolę.
  Mennica Polska Spółka Akcyjna S.K.A.
  W dniu 5 czerwca 2017 roku zawarty został akt notarialny podwyższający kapitał zakładowy spółki Mennica
  Polska Spółka Akcyjna S.K.A. z kwoty 13 880 tys. zł do kwoty 14 480 tys. zł (600 tys. szt. akcji serii F ). Cena
  nominalna akcji wyniosła 1 zł za sztukę, cena emisyjna – 10 zł za sztukę. Mennica Polska S.A. nabyła 300 tys. sztuk
  (50%) tych akcji; zgodnie z umową objęcia akcji z dnia 6 czerwca 2017 roku Spółka zobowiązała się pokryć akcje
  wkładem pieniężnym w dwóch transzach – pierwsza w kwocie 1 500 tys. zł została wpłacona w dniu 6 czerwca
  2017 roku, druga została wpłacona w dniu 29 września 2017 roku.


  Mennica Polska S.A.
  Sprawozdanie finansowe za okres 12 mi esięcy zakończonych 31 grudnia 2017 roku
  14
  MENNICA Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych
  W dniu 9 października 2017 roku zakończył się proces likwidacji funduszu Mennica Fundusz Inwestycyjny
  Zamknięty Aktywów Niepublicznych. Umorzonych zostało 47 990 szt uk certyfikatów. Hednocześnie z podjęciem
  decyzji o rozpoczęciu procesu likwidacji funduszu , Mennica Polska SA w dniu 7 lipca 2017 roku z awarła z Mennica
  F=ZAN umowę sprzedaży akcji , na mocy której Spółka nabyła 6 939 999 sztuk akcji spółki Mennica Polska Spółka
  Akcyjna Spółka Komandytowo - Akcyjna (Mennica SKA) o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty) każda
  akcja, stanowiących 47,93 % kapitału zakładowego Mennicy SKA za łączną kwotę 66 207 tys. zł, tj. 9,54 zł za jedną
  akcję. Przeniesienie własności akcji oraz wydanie odcinków zbiorowych akcji nastąpiło w momencie zawarcia
  Umowy. Celem zawarcia Umowy było wzmocnienie przez Spółk ę nadzoru nad aktywami w jej Grupie Kapitałowej
  oraz uproszczenie struktury powiązania kapitałowego pomiędzy Spółką a Mennicą SKA . W następstwie zawarcia
  Umowy, Spółka stała się właścicielem przedmiotowej ilości akcji Mennicy SKA, posiadając bezpośrednio ł ącznie
  50% w kapitale akcyjnym Mennicy SKA .
  Mennica Deweloper Sp. z o.o.
  W dniu 16 stycznia 2017 roku podpisany został Akt Założycielski spółki Mennica Deweloper Spółka z ograniczoną
  odpowiedzialnością . Kapitał zakładowy spółki wynosi 10 000 zł i dzieli si ę na 200 równych i niepodzielnych
  udziałów o wartości nominalnej 50 zł każdy. Wszystkie udziały zostały objęte przez Mennicę Polską S.A. i opłacone
  wkładem pieniężnym. Na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania finansowego spółka nie prowadziła
  działal ności.
  Mennica -Metale Szlachetne S.A. w restrukturyzacji
  W sprawozdaniu sporządzonym na dzień 31 grudnia 2016 roku w skład Grupy kapitałowej wchodziła również
  spółka Mennica -Metale Szlachetne S.A. („MMS”). W dniu 10 stycznia 2017 roku Sąd Rejonowy dla m.st .
  Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych wydał
  postanowienie o otwarciu postępowania sanacyjnego wobec MMS. Sąd oddalił wniosek MMS o zezwolenie na
  wykonywanie zarządu przez dotychczasowy zarząd MMS nad całością przedsiębiorstwa w zakresie
  nieprzekraczającym zakresu zwykłego zarządu i wyznaczył zarządcę w osobie DGA Centrum Sanacji Firm spółki
  akcyjnej z siedzibą w Poznaniu. W związku z ustanowieniem zarządcy sanacyjnego Mennica Polska S.A. straciła
  kontr olę nad spółką MMS, a to z kolei stało się przesłanką do dekonsolidacji MMS w skonsolidowanym
  sprawozdaniu finansowym Grupy Kapitałowej począwszy od skonsolidowanego sprawozdania finansowego za
  pierwszy kwartał 2017 roku.
  1.4 Skład Zarządu i Rady Nadzorczej
  W okresie od dnia 1 stycznia do 31 sierpnia 2017 roku Zarząd w Mennicy Polskiej S.A. sprawowali:
  - Grzegorz Zambrzycki – Prezes Zarządu, Dyrektor Naczelny;
  - Katarzyna =wuć – Członek Zarządu, Dyrektor ds. Finansowych.
  Pani Katarzyna =wuć złożyła z dniem 31 sier pnia 2017 roku rezygnację z pełnienia funkcji Członka Zarządu
  Mennicy Polskiej S.A.
  W okresie od dnia 1 września do 31 grudnia 2017 roku Zarząd w Mennicy Polskiej S.A. sprawowa ł:
  - Grzegorz Zambrzycki - Prezes Zarządu, Dyrektor Naczelny
  W okresie sprawozda wczym Radę Nadzorczą Mennicy Polskiej S.A. tworzyli:
  - Zbigniew Jakubas – Przewodniczący Rady Nadzorczej ;
  - Piotr Sendecki – Z-ca Przewodniczącego Rady Nadzorczej ;
  - Paweł Brukszo – Członek Rady Nadzorczej ;
  - Han Woźniak – Członek Rady Nadzorczej;
  - Agnieszka Pyszc zek – Członek Rady Nadzorczej;


  Mennica Polska S.A.
  Sprawozdanie finansowe za okres 12 mi esięcy zakończonych 31 grudnia 2017 roku
  15
  - Robert Bednarski – Członek Rady Nadzorczej
  W dniu 9 stycznia 2018 roku Rada Nadzorcza Mennicy Polskiej S.A. oddelegowała Członka Rady Nadzorczej, Panią
  Agnieszkę Pyszczek, do pełnienia funkcji Członka Zarządu Spółki na okres od dnia 1 lutego do 1 maja 2018 roku.
  1.5 Oświadczenie o zgodności oraz podstawa sporządzenia sprawozdania finansowego
  Zarząd Mennicy Polskiej S.A. oświadcza, że:
  - wedle jego najlepszej wiedzy niniejsze sprawozdanie finansowe sporządzone zostało zgodnie
  z wym aganiami Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej przyjętymi do
  stosowania w Unii Europejskiej i rzetelnie i jasno przedstawia, we wszystkich istotnych aspektach,
  sytuację majątkową i finansową Spółki na dzień 31 grudnia 201 7 roku oraz 31 gr udnia 201 6 roku, wyniki
  jej działalności oraz przepływy pieniężne za okres 12 miesięcy zakończonych 31 grudnia 201 7 roku
  i 31 grudnia 201 6 roku , a sprawozdanie Zarządu z działalności zawiera prawdziwy obraz rozwoju
  i osiągnięć Spółki oraz jej sytuacji, w t ym opis podstawowych ryzyk i zagrożeń;
  - niniejsze sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy zachowaniu zasady kontynuowania
  działalności gospodarczej przez Spółkę w dającej się przewidzieć przyszłości. Na dzień autoryzacji
  niniejszego sprawozdania nie stwierdza się istnienia okoliczności wskazujących na zagrożenie
  kontunuowania działalności przez Spółkę;
  - niniejsze sprawozdanie finansowe oraz dane porównawcze sporządzone zostało zgodnie z zasadami
  rachunkowości obowiązującymi Spółkę i w sposób prawdziwy , rzetelny i jasny odzwierciedlają sytuację
  majątkową, finansową i wynik Spółki . Porównawcze dane finansowe za rok zakończony 31 grudnia 201 6
  zostały przygotowane w oparciu o te same podstawy sporządzenia sprawozdania finansowego ;
  - niniejsze s prawozdanie finansowe zostało sporządzone w oparciu o zasadę kosztu historycznego,
  z wyjątkiem wycenianych w wartości godziwej aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży ,
  pochodnych instrumentów finansowych oraz zbiorów Gabinetu Numizmatycznego ;
  - niniejsze sprawozdanie finansowe sporządzone zostało zgodnie z zasadą memoriału, za wyjątkiem
  sprawozdania z przepływów pieniężnych;
  - Deloitte Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie
  jest podmiotem uprawnionym do badania sprawozda ń finansowych na podstawie wpisu na prowadzoną
  przez Krajową =zbę Biegłych Rewidentów listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań
  finansowych pod nr 73 ; podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych, dokonujący badania
  sprawozdania finansoweg o został wybrany zgodnie z przepisami prawa; podmiot ten oraz biegły
  rewident dokonujący tego badania, spełniali warunki do wyrażenia bezstronnego i niezależnego raportu
  i wydania opinii, zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami zawodowymi.
  Sprawozdan ie finansowe zostało zatwierdzone do publikacji przez Zarząd Spółki w dniu 8 marca 201 8 roku.
  Zasady rachunkowości zastosowane do sporządzenia sprawozdania finansowego za okres 12 miesięcy
  zakończony ch 31 grudnia 201 7 roku są przedstawione w nocie 2.3 oraz są oparte na:
  - wszystkich standardach i interpretacjach przyjętych przez Unię Europejską i mających zastosowanie
  dla okresu rozpoczynającego się 1 stycznia 201 7 roku,
  - podejściu przyjętym w Spółce zgodnie z paragrafami od 10 do 12 zawartymi w MSR 8 tj. subi ektywnej
  ocenie.


  Mennica Polska S.A.
  Sprawozdanie finansowe za okres 12 mi esięcy zakończonych 31 grudnia 2017 roku
  16
  1.6 Waluta funkcjonalna i sprawozdawcza
  Niniejsze sprawozdanie finansowe zostało sporządzone w polskich złotych (PLN). Polski złoty jest walutą
  funkcjonalną i sprawozdawczą Spółki . Dane w sprawozdaniach finansowych zostały wykazane w tysiącach
  złotych, chyba że w konkretnych sytuacjach zostały podane z większą dokładnością .


  Mennica Polska S.A.
  Sprawozdanie finansowe za okres 12 miesięcy zakończonych 31 grudnia 201 7 roku
  17
  PODSTAWOWE ZASADY RACHUNKOWOŚCI
  W uzupełnieniu do oświadczenia o zgodności zawartego w Nocie 1.5 , niniejsza nota opisuje podstawowe zasady
  rachunkowości zastosowane przy sp orządzeniu sprawozdania finansowego za rok zakończony
  31 grudnia 201 7 roku.
  2.1 Przychody
  Przychody ze sprzedaży ujmowane są w wartości godziwej zapłat otrzymanych lub należnych i reprezentują
  należności za produkty, towary i usługi dostarczone w ramach norma lnej działalności gospodarczej, po
  pomniejszeniu o rabaty i podatek VAT .
  Przychody ze sprzedaży karty miejskiej ujmowane są , w zależności od kanału dystrybucji, następująco:
  - sprzedaż poprzez punkty sprzedaży detalicznej – zważywszy na narażenie Spółki na istotne ryzyka
  występujące w tych transakcjach, w tym znaczące ryzyko kredytowe - prezentowana jest w kwocie
  brutto ; Spółka występuje w charakterze mocodawcy ;
  - sprzedaż w automatach biletowych – z uwagi na minimalne ryzyko kredytowe prezentowana jest
  wyłą cznie marża realizowana przez Spółkę ; Spółka występuje tutaj w charakterze agenta.
  Przychody z umowy świadczenia usług ujmuje się poprzez odniesienie do stopnia zaawansowania realizacji
  umowy.
  Przychody ze sprzedaży towarów i wyrobów gotowych ujmowane są w momencie, kiedy towary i wyroby zostały
  dostarczone, a wszelkie prawa do tego towaru i wyrobu zostały przekazane oraz po spełnieniu wszystkich
  następujących warunków:
  - przeniesienia ze Spółki na nabywcę znaczącego ryzyka i korzyści wynikających z p rawa własności
  towarów;
  - scedowania przez Spółkę funkcji kierowniczych w stopniu związanym na ogół z prawem własności oraz
  efektywnej kontroli nad sprzedanymi towarami;
  - możliwości dokonania wiarygodnej wyceny kwoty przychodów;
  - wystąpienia prawdopodobie ństwa, że jednostka otrzyma korzyści ekonomiczne związane z transakcją;
  - możliwości wiarygodnej wyceny kosztów poniesionych lub przewidywanych w związku z transakcją .
  Przychody z działalności deweloperskiej ujmowane będą w dacie zawarcia umowy sprzedaży w f ormie aktu
  notarialnego .
  2.2 Szacunki
  Sporządzenie sprawozdania finansowego wymaga od Zarządu Spółki dokonania szacunków, z uwagi na to , że
  wiele informacji zawartych w sprawozdaniu finansowym nie może zostać wycenionych w sposób precyzyjny.
  Zarząd weryfikuje przyjęte szacunki w oparciu o zmiany czynników branych pod uwagę przy ich dokonywaniu,
  nowe informacje lub doświadczenia z przeszłości. Dlatego też szacunki dokonane na dzień 31 grudnia 201 7 roku
  mogą w przyszłości ulec zmianie. Główne szacunki oraz wartoś ć poszczególnych pozycji sprawozdania do których
  zastosowano wielkości szacunkowe opisane są w następujących notach:
  Nota Pozycja sprawozdania
  finansowego/ obszar Rodzaj ujawnionej informacji
  5.1, 2.15 Zapasy Metodologia przyjęta do ustalenia wartości o dzyskiwa lnej.
  5.2 Należności handlowe
  oraz pozostałe Metodologia przyjęta do ustalenia wartości odzyskiwa lnej.
  3.6, 2.1 6 Podatek dochodowy Założenia przyjęte w celu rozpoznania aktywów i zobowiązań z tytułu
  podatku odroczonego.
  2.1 8. 3.3 Świadczenia pra cownicze Stopy dyskontowe, wzrost płac, oczekiwany przeciętny okres
  zatrudnienia,


  Mennica Polska S.A.
  Sprawozdanie finansowe za okres 12 mi esięcy zakończonych 31 grudnia 2017 roku
  18
  2.1 2, 4.1 Rzeczowe aktywa trwałe Okresy ekonomicznej użyteczności, wartość odpisów aktualizujących,
  wartość amortyzacji
  2.1 1, 4.1 Wartości niematerialne Okresy ekonomiczn ej użyteczności, wartość odpisów aktualizujących,
  wartość amortyzacji
  4.4, 2.10 Pozostałe inwestycje
  długoterminowe Wartości bilansowe, zasady wyceny, kwoty odpisów aktualizujących
  2.1 3, 4.3 Nieruchomości
  inwestycyjne Okresy ekonomicznej użyteczności, wa rtość godziwa
  9.2
  Ros zczenia sporne
  i zobowiązania
  warunkowe
  Założenia przyjęte do oszacowania wartości rezerwy lub ujęcia
  zobowiązania warunkowego
  Przy sporządzaniu sprawozdania finansowego Zarząd wykorzystuje szacunki, oparte na zało żeniach i osą dach,
  któ re mają wpływ na stosowane zasady rachunkowoś ci oraz prezentowane wartości aktywów , zobowiązań,
  przychodów i kosztów . Zało żenia oraz szacunki dokonane na ich podstawie opierają się na historycznym
  doś wiadczeniu i analizie różnych czynników, któ re są uzn awane za racjonalne, a ich wyniki stanowią podstawę
  profesjonalnego osądu, co do wartości pozycji, których dotyczą.
  W niektórych istotnych kwestiach Zarząd opiera się na opiniach niezale żnych ekspertó w.
  Rzeczowe aktywa trwa łe, wartości niematerialne, nieru chomości inwestycyjne
  Wszystkie wartości niematerialne oraz wszystkie środki trwałe za wyjątkiem gruntów, jak też nieruchomości
  inwestycyjne podlegają amortyzacji. Zarzą d Spółki dokonuj e corocznej weryfikacji wartości koń cowej, metody
  amortyzacji oraz prze widywanych okresó w u żytkowania aktywów podlegają cych amortyzacji. Przyjęte metody
  amortyzacji odzwierciedlają sposó b zu życia pozyskanych korzyś ci ekonomicznych z danego środka trwałego,
  wartoś ci niematerialnych lub nieruchomości inwestycyjnych.
  Dla aktywów , które w ocenie Zarządu wykorzystywane są w równomiernym stopniu , stosuje się metodę
  amortyzacji liniowej. Odpisy amortyzacyjne ustala się poprzez oszacowanie okresó w u żytkowania
  i ró wnomierne rozło żenie wartości podlegającej umorzeniu. Ocenia się, że okresy u żytkowania aktywó w przyjęte
  przez Spółkę dla celó w amortyzacji odzwierciedlają oczekiwany okres przynoszenia korzyś ci ekonomicznych przez
  te aktywa w przyszłości.
  Na dzień 31 grudnia 201 7 Spółka nie zidentyfikowała przesłanek trwałej utraty wartości środków trwałych,
  wartości niematerialnych i prawnych, nieruchomości inwestycyjnych.
  Wycena zap asó w
  W sprawozdaniu finansowym Zarząd poddał ocenie wartość odzyskiwa lną netto zapasów. Odpis został dokonany
  dla zapasów , których sprzedaż w najbliższym okresi e czasu jest mało prawdopodobna . Wartość odzyskiwa lna
  takich zapasów odpowiada wartości rynkowej kruszcu na dzień bilansowy.
  Aktywa i zobowi ązania z tytu łu odroczonego podatku dochodowego
  Aktywa i zobowiązania z tytułu odroczonego podatku dochodowego wycen ia się przy zastosowaniu stawek
  podatkowych, które według dostępnych prognoz będą stosowane na moment zrealizowania aktywa lub
  zobowiązania, przyjmując za podstawę przepisy podatkowe, które obowiązywały prawnie lub faktycznie na
  koniec okresu sprawozdawcze go w danym kraju.
  Prawdopodobieństwo realizacji aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego z przyszłymi zyskami
  podatkowymi opiera się na budżecie Spółki. Spółka ujęła w księgach aktyw a z tytułu odroczonego podatku
  dochodowego do wysokości, do której jest prawdopodobne, iż osiągnie zysk do opodatkowania, który pozwoli
  na potrącenie ujemnych różnic przejściowych.  Mennica Polska S.A.
  Sprawozdanie finansowe za okres 12 mi esięcy zakończonych 31 grudnia 2017 roku
  19
  Utrata warto ści pozostałych inwestycji długoterminowych
  W ramach pozostałych inwestycji długoterminowych Spółka ujmuje głównie udziały w spó łkach zależnych oraz
  aktywa finansowe dost ępne do sprzeda ży. Spółka na bieżąco monitoruje przesłanki do rozpoznania trwałej utraty
  wartości pozostałych inwestycji długoterminowych. Na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania
  finansowego takie przesłanki nie zaistniały.
  Wycena zobowi ązań z tytułu świadczeń pracowniczych
  Zobowiązanie bilansowe z tytułu przyszłych świadczeń pracowniczych (odprawy emerytalne i rentowe, nagrody
  jubileuszowe) równe jest wartości bieżącej zobowiązania z tytułu określonych świad czeń i zostało określone przez
  niezależnego aktuariusza. Wysokość zobowiązania zależy od wielu czynników, które są wykorzystywane jako
  założenia w metodzie aktuarialnej. Wszelkie zmiany założeń mają wpływ na wartość bilansową zobowiązania.
  Wraż liwość zobow iązań z tytułu przyszłych świadcz eń pracowniczych na zmiany założeń, z uwagi na nieznaczącą
  wartość świadczeń zależnych od tych założeń, nie została zaprezentowana.
  Należności handlowe oraz pozostałe
  Spółka prezentuje należności w kwotach netto, tzn. po po mniejszeniu o odpisy aktualizujące. Spółka dokonuje
  odpisów indywidulanych tzn. oddzielnie analizuje każdą należność. Obowiązkowo tworzone są odpisy w pełnej
  wysokości na należności handlowe od dłużników postawionych w stan likwidacji lub upadłości oraz na należności
  dochodzone na drodze sądowej. Ponadto odpisy tworzy się na należności odsetkowe od nieterminowo
  regulowanych należności, w wysokości 100% naliczonych odsetek oraz na należności, których termin
  wymagalności został znacznie przekroczony i Spółka dostrzega znaczne ryzyko braku zapłaty.
  2.3 Zasady rachunkowości
  W sytuacji, gdy dana transakcja nie jest uregulowana w żadnym standardzie bądź interpretacji Zarząd, kierując
  się subiektywną oceną, określa i stosuje polityki rachunkowości, które zapewnią, iż sprawozdanie finansowe
  będzie zawierać właściwe i wiarygodne informacje oraz będzie:
  - prawidłowo, jasno i rzetelnie przedstawiać sytuację majątkową i finansową Spółki , wyniki jej
  działalności i przepływy pieniężne;
  - odzwierciedl ać treść ekonomiczną transakcj i;
  - obiektywne;
  - kompletne we wszystkich istotnych aspektach.
  2.4 Zastosowanie nowych standardów, zmian do standardów i interpretacji
  Następujące standardy zostały zastosowane od 1 stycznia 201 7 roku:
  Zmiany do MSR 7 „Sprawozdanie z przepływów pieniężnych” – Ini cjatywa w odniesieniu do ujawnień –
  zatwierdzone w UE w dniu 6 listopada 2017 roku (obowiązujące w odniesieniu do okresów rocznych
  rozpoczynających się 1 stycznia 2017 roku lub po tej dacie) ,
  Zmiany do MSR 12 „Podatek dochodowy” – Ujmowanie aktywów z tytuł u odroczonego podatku dochodowego
  od niezrealizowanych strat – zatwierdzone w UE w dniu 6 listopada 2017 roku (obowiązujące w odniesieniu do
  okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2017 roku lub po tej dacie) ,
  Zmiany do różnych standardów „Poprawk i do MSSF (cykl 2014 -2016)” – dokonane zmiany w ramach procedury
  wprowadzania dorocznych poprawek do MSSF (MSSF 1, MSSF 12 oraz MSR 28) ukierunkowane głównie na
  rozwiązywanie niezgodności i uściślenie słownictwa (zmiany do MSSF 12 obowiązują w odniesieniu do okresów
  rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2017 roku lub po tej dacie).


  Mennica Polska S.A.
  Sprawozdanie finansowe za okres 12 mi esięcy zakończonych 31 grudnia 2017 roku
  20
  Wyżej wymienione zmiany do istniejących standardów nie miały istotnego wpływu na sprawozdania finansowe
  Spółki za 201 7 rok.
  2.5 Standardy opublikowane i zatwierdzone przez UE, kt óre nie weszły jeszcze w życie
  W niniejszym sprawozdaniu finansowym Spółka nie zdecydowała o wcześniejszym zastosowaniu następujących
  opublikowanych standardów, interpretacji lub poprawek do istniejących stan dardów przed ich datą wejścia
  w życie:
  MSSF 9 „I nstrumenty finansowe” - zatwierdzony w UE w dniu 22 list opada 2016 roku (obowiązujący
  w odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2018 roku lub po tej dacie) .
  MSSF 9 zmienia podejście między innymi do sposobu oceny wartości aktywów fi nansowych z modelu straty
  poniesionej na model straty oczekiwanej oraz zmiany zasad klasyfikacji aktywów finansowych. Spółka
  przeprowadziła analizę w zakresie aktywów finansowych. Na jej podstawie Mennica Spółka nie zidentyfikowała
  korekt.
  MSSF 15 „Przycho dy z umów z klientami” oraz zmiany do MSSF 15 „Data wejścia w życie MSSF 15” - zatwierdzony
  w UE w dniu 22 września 2016 roku (obowiązujący w odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynających się
  1 stycznia 2018 roku lub po tej dacie).
  Zmiany do MSSF 15 „Pr zychody z umów z klientami” – Wyjaśnienia do MSSF 15 „Przychody z umów z klientami”
  – zatwierdzone w UE w dniu 31 października 2017 roku (obowiązujące w odniesieniu do okresów rocznych
  rozpoczynających się 1 stycznia 2018 roku lub po tej dacie) .
  W za kresie MSSF 15 przeprowadzona została analiza kluczowych umów z klientami, zawartych przez Spółkę,
  w podziale na poszczególne segmenty działalności , pod kątem występowania w nich specyficznych obszarów
  ujęcia przychodów. W wyniku powyższej analizy nie stwierdzon o różnic w zakresie rozpoznawania przychodów .
  MSSF 16 „Leasing” – zatwierdzony w UE w dniu 31 października 2017 roku (obowiązujący w odniesieniu do
  okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycz nia 2019 roku lub po tej dacie).
  Na moment sporządzenia niniejs zego sprawozdania finansowego Spółka jest w trakcie szacowania wpływu MSSF
  16 na jej sprawozdanie finansowe.
  Zmiany do MSSF 4 „Umowy ubezpieczeniowe” – Zastosowanie MSSF 9 „=nstrumenty finansowe” wraz z MSSF 4
  „=nstrumenty ubezpieczeniowe” – zatwierdzone w UE w dniu 3 listopada 2017 roku (obowiązujące w odniesieniu
  do okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2018 roku lub po tej dacie lub w momencie zastosowania
  MSSF 9 „=nstrume nty finansowe” po raz pierwszy). MSSF 4 nie dotyczy działalności Spółki.
  Zmiany do różnych standardów „Poprawki do MSSF (cykl 2014 -2016)” – dokonane zmiany w ramach procedury
  wprowadzania dorocznych poprawek do MSSF (MSSF 1, MSSF 12 oraz MSR 28) ukierunkowane głównie na
  rozwiązywanie niezgodności i uściślenie słownictwa (zmian y do MSSF 1 i MSR 28 obowiązują w odniesieniu do
  okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2018 roku lub po tej dacie) .  Mennica Polska S.A.
  Sprawozdanie finansowe za okres 12 mi esięcy zakończonych 31 grudnia 2017 roku
  21
  2.6 Nowe standardy oraz zmiany do istniejących standardów wydane przez RMSR, ale jeszcze
  niezatwierdzone do stosowania w UE
  MSSF w kształcie zatwierdzonym przez UE nie różnią się obecnie w znaczący sposób od regulacji wydanych przez
  Radę Międzynarodowych Standardów Rachunkowości (RMSR), z wyjątkiem poniższych nowych standardów ,
  zmian do standardów oraz nowej interpretacji , które wedł ug stanu na dzień 31 grudnia 201 7 roku nie zostały
  jeszcze zatwierdzone do stosowania w UE (poniższe daty wejścia w życie odnoszą się do standardów w wersji
  pełnej):
  MSSF 14 „Odroczone salda z regulowanej działalności” (obowiązujący w odniesieniu do okresó w rocznych
  rozpoczynających się 1 stycznia 2016 roku lub po tej dacie) – Komisja Europejska postanowiła nie rozpoczynać
  procesu zatwierdzania tego tymczasowego standardu do stosowania na terenie UE do czasu wydania ostatecznej
  wersji MSSF 14,
  MSSF 17 „Umow y ubezpieczeniowe” (obowiązujący w odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynających się
  1 stycznia 2021 roku lub po tej dacie),
  Zmiany do MSSF 2 „Płatności na bazie akcji” – Klasyfikacja oraz wycena płatności na bazie akcji (obowiązujące
  w odniesieniu do o kresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2018 roku lub po tej dacie),
  Zmiany do MSSF 9 „Instrumenty finansowe” - Charakterystyka opcji przedpłaty z ujemną kompensatą
  (obowiązujący w odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 201 9 roku lub po tej dacie),
  Zmiany do MSSF 10 „Skonsolidowane sprawozdania finansowe” oraz MSR 28 „Inwestycje w jednostkach
  stowarzyszonych i wspólnych przedsięwzięciach” – Sprzedaż lub wniesieni e aktywów pomiędzy inwestorem
  a jego jednostką stowarzyszoną lu b wspólnym przedsięwzięciem oraz późniejsze zmiany (data wejścia w życie
  zmian została odroczona do momentu zakończenia prac badawczych nad metodą praw własności),
  Zmiany do MSR 19 „Świadczenia pracownicze” – Zmiana, ograniczenie lub ro zliczenie planu (obo wiązujące
  w odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2019 roku lub po tej dacie),
  Zmiany do MSR 28 „Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych i wspólnych przedsięwzięciach” -
  Długoterminowe udziały w jednostkach stowarzyszonych i wsp ólnych przedsięwzięcia ch (obowiązujące
  w odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2019 roku lub po tej dacie).
  Zmiany do MSR 40 „Nieruchomości inwestycyjne” – Przeniesienia nieruchomości inwestycyjnych (obowiązujące
  w odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2018 roku lub po tej dacie),
  Zmiany do różnych standardów „Poprawki do MSSF (cykl 2015 -2017)” – dokonane zmiany w ramach procedury
  wprowadzania dorocznych poprawek do MSSF (MSSF 3, MSSF 11, MSR 12 oraz MSR 2 3) ukierunkowane głównie
  na rozwiązywanie niezgodności i uściślenie słownictwa (obowiązują w odniesieniu do okresów rocznych
  rozpoczynających się 1 stycznia 2019 roku lub po tej dacie),
  Interpretacja KIMSF 22 „Transakcje w walutach obcych i płatności zalic zkowe” (obowiązująca w odniesieniu do
  okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2018 roku lub po tej dacie),
  Interpretacja KIMSF 23 „Niepewność w zakresie rozliczania podatku dochodowego” (obowiązująca
  w odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynając ych się 1 stycznia 2019 roku lub po tej dacie).
  Nadal poza regulacjami zatwierdzonymi przez UE pozostaje rachunkowość zabezpieczeń portfela aktywów
  i zobowiązań finansowych, których zasady nie zostały zatwierdzone do stosowania w UE.


  Mennica Polska S.A.
  Sprawozdanie finansowe za okres 12 mi esięcy zakończonych 31 grudnia 2017 roku
  22
  Według szacunków Spółk i, wyżej wymienione nowe standardy oraz zmiany do istniejących standardów nie
  miałyby istotnego wpływu na sprawozdanie finansowe, jeżeli zostałyby zastosowane przez Spółkę na dzień
  bilansowy.
  Pozostałe opublikowane, lecz jeszcze nieobowiązujące standardy i interpretacje nie dotyczą działalności Spółki .
  2.7 Zmiany zasad rachunkowości , korekty błędów oraz zmiany prezentacji
  Hako dane porówn awcze zaprezentowano dane z opublikowanych sprawozdań finansowych .
  2.8 Skutki zmian kursów wymiany walut obcych
  Walutą funkcjon alną Spółki jest polski złoty. Transakcje wyrażone w walutach obcych są przeliczane na walutę
  funkcjonalną według kursu wymiany obowiązującego na dzień transakcji. Aktywa i zobowiązania pieniężne
  wyrażone w walucie obcej są na dzień zakończenia okresu spra wozdawczego przeszacowywane przy
  zastosowaniu kursu ogłoszonego przez NBP na koniec okresu sprawozdawczego, a wszelkie zyski lub straty
  powstałe w wyniku przeszacowania są ujmowane w rachunku zysków i strat w pozycji przychodów lub kosztów
  finansowych - w przypadku operacji finansowych.
  2.9 Wartość odzyskiwalna
  W celu ustalenia, czy należy rozpoznać odpis aktualizujący z tytułu utraty wartości aktywów trwałych , porównuje
  się wartość bilansową aktywów do ich wartości odzyskiwalnej. Wartość odzyskiwalna odpowia da wartości
  godziwej pomniejszonej o koszty sprzedaży składnika aktywów lub wartości użytkowej, zależnie od tego, która
  z nich jest wyższa.
  Wartość godziwa pomniejszona o koszty sprzedaży jest najlepszym szacunkiem kwoty możliwej do uzyskania
  ze sprzedaży aktywa na zwykłych warunkach transakcji pomiędzy uczestnikami rynku , po potrąceniu kosztów
  zbycia. Ten szacunek jest ustalany na podstawie cech składników aktywów lub zobowiązań, jeżeli uczestnicy
  rynku uwzględniliby takie cechy przy ustalaniu ceny składn ików aktywów lub zobowiązań na dzień wyceny .
  Wartość użytkowa jest bieżącą, szacunkową wartością przyszłych przepływów pieniężnych w odpowiednim
  okresie, wypracowanych przez aktywo lub grupę aktywów . Szacunki przepływów środków pieniężnych są oparte
  na zał ożeniach rynkowych i regulacyjnych oraz przewidywanych przez kierownictwo Spółki warunkach
  biznesowych, w następujący sposób:
  - plany przepływów środków pieniężnych są oparte na planie biznesowym oraz jego ekstrapolacji poprzez
  zastosowanie malejącej lub sta łej stopy wzrostu odzwierciedlającej spodziewany długoterminowy trend
  rynku,
  - uzyskane szacunki przepływów środków pieniężnych są następnie dyskontowane z użyciem
  odpowiedniej stopy dyskontowej dla danej działalności.
  Heżeli wartość odzyskiwalna aktywów , je st mniejsza niż jej wartość bilansowa, wówczas ujmuje się odpis
  aktualizujący z tytułu utraty wartości w wysokości różnicy.
  Wartość odzyskiwalna składnika aktywów jest zazwyczaj ustalana w odniesieniu do jego wartości użytk owej,
  która odpowiada bieżącej w artości przyszłych korzy ści ekonomicznych oczekiwanych z tytułu dalszego
  użytkowania tego składnika aktywów oraz jego zbycia na koniec okresu użytkowania. Hest ona ustalana przy
  użyciu metody zdyskontowanych przepływów pieniężnych, w oparciu o najlepsze os zacowanie przez Zarząd
  uwarunkowań ekonomicznych, które będą występować w pozostałym okresie użytkowania aktywa oraz
  w oparciu o przewidywane warunki użytkowania aktywa. Dla potrzeb analizy pod kątem utraty wartości aktywa
  grupuje się na najniższym poziom ie, w odniesieniu do którego występują w dużym stopniu niezależne wpływy
  pieniężne (ośrodki wypracowujące środki pieniężne).


  Mennica Polska S.A.
  Sprawozdanie finansowe za okres 12 mi esięcy zakończonych 31 grudnia 2017 roku
  23
  2.10 Udziały w spółkach zależnych i stowarzyszonych
  Spółka wycenia posiadane udziały w spółkach zależnych (długoterminowe aktywa finans owe) według ceny
  nabycia, która w przypadku stwierdzenia utraty ich wartości korygowana jest do wysokości wartości
  odzyskiwalnej , a odpis ujmowany jest w wyniku finansowym.
  2.11 Wartości niematerialne
  Wartości niematerialne, zawierające głównie licencje na uży wanie programów komputerowych, są początkowo
  wyceniane w cenie nabycia lub koszcie wytworzenia, które obejmują cenę zakupu, cła importowe,
  niepodlegające odliczeniu podatki zawarte w cenie, pomniejszone o upusty, rabaty i powiększone o nakłady
  bezpośrednio związane z przygotowaniem składnika aktywów do użytkowania zgodnie z jego planowanym
  przeznaczeniem i, jeśli dotyczy, koszty finansowania zewnętrznego. Po początkowym ujęciu wartości
  niematerialne wycenia się w wartości początkowej pomniejszonej o amortyz ację i ewentualne odpisy z tytułu
  utraty wartości.
  Wewnętrznie wytworzone znaki handlowe oraz bazy klientów nie są ujmowane jako wartości niematerialne.
  Spółka nie ujmowała w wartościach niematerialnych wewnętrzn ie wytworzonych prac rozwojowych.
  Okresy uży tkowania wartości niematerialnych weryfikowane są co roku i podlegają zmianie, jeśli obecnie
  szacowany okres użytkowania jest inny niż poprzednio przewidywano. Powyższe zmiany w szacunkach są
  ujmowane w sposób prospektywny.
  Okresy ekonomicznej użyteczności wartości niematerialnych zostały określone przez Spółkę następująco:
  Koszty prac rozwojowych 5 lat
  Patenty oraz licencje 5 lat
  Pozostałe 5 lat
  Prawa wieczystego użytkowania amortyzowane są przez okres, na jaki przysługuje dane prawo, nieprzekraczający
  99 lat.
  2.12 Środki trwałe
  Wartość początkowa środków trwałych – z wyjątkiem zbiorów Gabinetu Numizmatycznego - opisanych poniżej -
  obejmuje ich cenę nabycia lub koszty wytworzenia, wraz z cłami importowymi, niepodlegającymi odliczeniu
  podatkami zawartymi w ce nie oraz jest pomniejszona o upusty, rabaty i powiększona o nakłady bezpośrednio
  związane z przygotowaniem składnika aktywów do użytkowania zgodnie z jego planowanym przeznaczeniem
  i, jeśli dotyczy, koszty finansowania zewnętrznego.
  Wartość początkowa zawi era również wstępne szacunkowe koszty demontażu i usunięcia składnika majątku oraz
  koszty renowacji miejsca, w którym się znajdował, do których poniesienia Spółka jest zobowiązana, o ile wartości
  te są istotne.
  Po początkowym ujęciu środki trwałe – za wyją tkiem zbiorów Gabinetu Numizmatycznego - wycenia się
  w wartości początkowej pomniejszonej o odpisy amortyzacyjne oraz ewentualnie o odpisy trwałej utraty
  wartości
  Środki trwałe nabyte w leasingu, w przypadku którego następuje przeniesienie na Spółkę zasad niczo wszystkich
  ryzyk i korzyści, są ujmowane jako aktywa w korespondencji z ujęciem odpowiedniego zobowiązania jako leasing
  finansowy .
  Składnik środków trwałych zostaje usunięty ze sprawozdania z sytuacji finansowej w chwili jego sprzedaży ,
  likwidacji lub zbycia.
  Zyski i straty wynikające z usunięcia składnika środków trwałych ze sprawozdania z sytuacji finansowej, ustalone
  jako różnica pomiędzy przychodami netto ze zbycia (jeśli takie są) a wartością bilansową składnika, ujmuje się
  w działalności opera cyjnej.


  Mennica Polska S.A.
  Sprawozdanie finansowe za okres 12 mi esięcy zakończonych 31 grudnia 2017 roku
  24
  Po początkowym ujęciu środki trwałe z wyjątkiem zbiorów Gabinetu Numizmatycznego wycenia się w wartości
  początkowej pomniejszonej o amortyzację i ewentualne odpisy z tytułu utraty wartości.
  Środki trwałe są amortyzowane w celu systematycznego rozło żenia ceny nabycia pomniejszonej o ewentualną
  oszacowaną wartość końcową (gdy jest istotna) dla odzwierciedlenia przyszłych korzyści ekon omicznych
  związanych z aktywem. Z tego względu, środki trwałe amortyzowane są metodą liniową. Stosowane okresy
  ekonomic znej przydatności dla środków trwałych zwykle są następujące:
  Budynki 5 - 50 lat
  Urządzenia techniczne i maszyny 2 - 35 lat
  Środki transportu 4 - 10 lat
  Pozostałe środki trwałe 2 - 50 lat
  Grunty własne nie są amortyzowane.
  Okresy ekonomicznej przydatności oraz wartość końcowa są przeglądane corocznie i podlegają skorygowaniu
  jeśli zajdą okoliczności wpływające na zmianę okresu ekonomicznej użyteczności . Powyższe zmiany w szacunkach
  księgowych są ujmowane w sposób prospektywny.
  Zbio ry Gabinetu Numizmatycznego każdego roku są powiększane o nowe eksponaty. Są to głównie numizmaty
  wyprodukowane przez Mennicę Polską S.A., które ujmowane są w koszcie ich wytworzenia.
  Zbiory Gabinetu Numizmatycznego ujmowane są w wartościach przeszacowanyc h. W okresach pomiędzy
  przeszacowaniami podlegają odpisom amortyzacyjnym równym zero, ponieważ dokonywanie odpisów
  amortyzacyjnych nie powodowałoby zbliżenia wartości bilansowej z wartością godziwą . Ostatnia weryfikacja
  została przeprowadzona na dzień 31 g rudnia 2013 roku. Kolejne przeszacowanie zostanie przeprowadzone
  w przypadku, gdy wartość bilansowa – w ocenie Spółki – będzie odbiegać od wartości godziwej.
  2.13 Nieruchomości inwestycyjne
  Nieruchomości inwestycyjne to nieruchomości, z których właściciel czer pie korzyści w postaci czynszu i/lub
  zwiększenia wartości kapitału (obejmują również nieruchomości w budowie przeznaczone na cele inwestycyjne).
  Nieruchomości te wycenia się początkowo według kosztu, z uwzględnieniem kosztu transakcji. Po ujęciu
  początkowy m nieruchomości inwestycyjne wycenia się według zasad przewidzianych dla środków trwałych tj.
  pomniejszając o amortyzację i ewentualne odpisy z tytułu utraty wartości. Okres ekonomicznej użyteczności
  nieruchomości inwestycyjnych oraz stawki amortyzacyjne s ą zgodne z przyjętymi zasadami dotyczącymi środków
  trwałych.
  2.14 Aktywa i zobowiązania finansowe
  Aktywa finansowe obejmują następujące kategorie:
  - aktywa dostępne do sprzedaży,
  - aktywa wyceniane w wartości godziwej przez rachunek zysków i strat,
  - pożyczki i nale żności.
  W Spółce nie występują aktywa utrzymywane do terminu wymagalności.
  Zobowiązania finansowe obejmują następujące kategorie:
  - zobowiązania finansowe wyceniane według zamortyzowanego kosztu .
  Aktywa finansowe są ujmowane i wyceniane zgodnie z MSR 39 „= nstrumenty finansowe: ujmowanie i wycena”.


  Mennica Polska S.A.
  Sprawozdanie finansowe za okres 12 mi esięcy zakończonych 31 grudnia 2017 roku
  25
  W momencie początkowego ujęcia, aktywa finansowe są wyceniane w wartości godziwej powiększonej –
  w przypadku aktywów i zobowiązań, które nie są wyceniane w wartości godziwej przez rachunek zysków i strat
  – o kosz ty transakcji bezpośrednio do nich przyporządkowane.
  Standaryzowane transakcje kupna lub sprzedaży aktywów finansowych są ujmowane na dzień rozliczenia
  transakcji.
  Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży
  Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży są aktywami f inansowymi niebędącymi instrumentami pochodnymi,
  które zostały wyznaczone jako dostępne do sprzedaży lub nie zostały zaklasyfikowane do żadnej z pozostałych
  kategorii aktywów finansowych . W Spółce do tej kategorii zalicza się przede wszystkim akcje podmiot ów, nad
  którymi Spółka nie sprawuje kontroli, współkontroli lub znaczącego wpływu.
  Wartość godziwa takich aktywów ustalana jest na podstawie bieżących notowań o ile istnieje aktywny rynek dla
  danego aktyw a. W przypadku braku aktywnego rynku możliwe jest, d la instrumentów kapitałowych
  nienotowanych, zastosowanie wyceny w koszcie nabycia z uwzględnieniem utraty wartości.
  Zmiana wyceny instrumentów kapitałowych klasyfikowanych jako aktywa finansowe dostępne do sprzedaży
  odnoszona jest do pozostałych całkowityc h dochodów. Spółka na bieżąco monitoruje przesłanki do rozpoznania
  trwałej utraty wartości aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży. Na dzień sporządzenia niniejszego
  sprawozdania finansowego takie przesłanki nie zaistniały.
  Pożyczki i należności
  Pożycz ki i należności są aktywami finansowymi niebędącymi instrumentami pochodnymi, z ustalonymi lub
  możliwymi do określenia płatnościami, które nie są kwotowane na aktywnym rynku i obejmują należności
  handlowe, środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych oraz pozostałe pożyczki i należności. Są one
  prezentowane w sprawozdaniu z sytuacji finansowej w pozycjach: należności handlowe i pozostałe , p ozostałe
  inwestycje krótkoterminowe oraz środki pieniężne i ich ekwiwalenty.
  Środki pieniężne i ekwiwalenty środk ów pieniężnych obejmują środki pieniężne na rachunkach bankowych,
  środki pieniężne w kasie, lokaty zawarte na okres nie dłuższy niż 3 miesiące oraz płynne instrumenty, które mogą
  zostać w sposób natychmiastowy zamienione na środki pieniężne w znanej kwoci e i które są przedmiotem
  nieznacznych zmian wartości.
  Pożyczki i należności są początkowo ujmowane w wartości godziwej, powiększonej o bezpośrednie koszty
  transakcji, a następnie są one wyceniane według zamortyzowanego kosztu przy użyciu efektywnej stopy
  procentowej. Pomija się dyskontowanie pożyczek i należności , jeżeli efekt dyskonta nie byłby istotny.
  Na każdy dzień zakończenia okresu sprawozdawczego Spółka ocenia, czy istnieją jakiekolwiek obiektywne
  przesłanki wskazujące na to, iż wartość pożyczek udzi elonych lub należności własnych uległa obniżeniu.
  W przypadku wystąpienia takich przesłanek, us talana jest wartość odzyskiwalna składnika aktywów. Heżeli jest
  ona mniejsza niż wartość bilansowa składnika aktywów, wówczas odpis aktualizujący z tytułu utraty wartości jest
  ujmowany w rachunku zysków i strat.
  Ustalając wartość odzys kiwa lną należności Spółka bierze pod uwagę zaległości w zapłacie, znaczące trudności
  finansowe dłużni ka lub prawdopodobieństwo upadłości albo reorganizacji finansowej dłużnika.
  Aktyw a i zobowiązania finansowe wyceniane w wartości godziwej przez rachunek zysków i strat
  Aktywa finansowe wyceniane w wartości godziwej przez rachunek zysków i strat w Spółce stanowią aktywa
  finansowe nabyte przez Spółkę głównie z zamiarem ich odsprzedaży w krótkim okresie czasu .
  Wartość godziwa ustalana jest na podstawie bieżących notowań, o ile takie notowania z aktywnego rynku są
  dostępne a w przypadku ich braku według modeli wyceny bazujących na danych rynkowych (rynkowe stopy
  procentowe, kursy walutowe , ceny kruszców ).
  Wszys tkie instrumenty pochodne zostały zawarte w celu zabezpieczenia działalności jednakże Spółk a nie stosuje
  zasad rachunkowości zabezpieczeń co oznacza, że pochodne instrumenty kwalifikowane są jako aktywa lub
  zobowiązania wyceniane w war tości godziwej przez wynik finansowy . Zrealizowane wyniki na instrumentach
  pochodnych oraz wycena bilansowa instrumentów pochodnych ujmowana jest w pozycjach: wynik na


  Mennica Polska S.A.
  Sprawozdanie finansowe za okres 12 mi esięcy zakończonych 31 grudnia 2017 roku
  26
  instrumentach pochodnych dotyczący sprzedaży zrealizowanej lub wynik na instrumentach po chodnych
  dotyc zący sprzedaży niezrealizowanej, w zależności od tego, czy zabezpieczana sprzedaż została dokonana.
  Zobowiązania finansowe wyceniane według zamortyzowanego kosztu
  Zobowiązania finansowe wyceniane według zamortyzowanego kosztu w Spółce obejmuj ą zaciągnięte kredyty ,
  zobowiązania handlowe, zobowiązania wobec dostawców środków trwałych i są prezentowane
  w sprawozdaniu z sytuacji finansowej w pozycjach zobowiązania z tytułu kredytów, pożyczek oraz leasingu
  finansowego i zobowiązania handlowe oraz pozostałe.
  Zobowiązania te są początkowo ujmowane w wartości godziwej, a następnie są wyceniane według
  zamortyzowanego kosztu przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej.
  2.15 Zapasy
  Zapasy wyceniane są według niższej z następujących wartości: ceny nabycia lub kosztu wytworzenia i wartości
  odzyskiwalnej netto. Rozchód zapasów ustalany jest metodą średniej ceny ważonej . Wartość odzyskiwalna netto
  jest szacowaną ceną sprzedaży dokonywanej w toku zwykłej działalności gospodarczej, pomniejszoną o koszty
  sprzedaż y. Na potrzeby kalkulacji wartości odzyskiwalnej w przypadku z apasów z kruszcu , cena sprzedaży
  odpowiada w przybliżeniu cenie kruszcu na dzień bilansowy. Dla zapasów niekruszcowych cena sprzedaży
  odpowiada cenie metali nieszlachetnych.
  Spółka tworzy odpisy aktualizujące wartość zapasów w oparciu o wskaźnik rotacji zapasów i aktualne plany
  sprzedażowe.
  2.16 Podatek dochodowy
  Podatek dochodowy obejmuje podatek bieżący oraz podatek odroczony.
  Bieżący podatek dochodowy jest to kwota ustalona na podstawie przepisów p odatkowych, która jest naliczona
  od dochodu do opodatkowania za dany okres. Bieżący podatek dochodowy ujmuje się jako zobowiązanie
  z tytułu podatku dochodowego w kwocie, w jakiej nie został zapłacony lub jako należność z tytułu podatku
  dochodowego, jeżeli zaliczki zapłacone w trakcie roku przewyższyły wartość podatku bieżącego za rok.
  Podatek odroczony jest rozpoznawany dla wszystkich różnic przejściowych oraz dla niewykorzystanych strat
  podatkowych. Aktywa z tytułu podatku odroczonego są rozpoznawane od tych różnic przejściowych, dla których
  istnieje uzasadnione prawdopodobieństwo realizacji. Na każdy dzień zakończenia okresu sprawozdawczego
  ponownie ocenia się dotąd nieujęte aktywa z tytułu podatku odroczonego. Uprzednio nieujęty składnik aktywów
  z tytuł u odroczonego podatku dochodowego ujmuje się w zakresie, w jakim stało się prawdopodobne, że przyszły
  dochód do opodatkowania pozwoli na zrealizowanie tych aktywów.
  Nie rozpoznaje się zobowiązania z tytułu podatku odroczonego, jeśli wynika z poc zątkowego u jęcia wartości
  firmy. Nie ujmuje się podatku odroczonego w momencie początkowego ujęcia składnika aktywów lub
  zobowiązań w transakcji, która nie jest połączeniem jednostek gospodarczych i która nie wpływa w momencie
  przeprowadzenia transakcji na wynik fina nsowy brutto lub na dochód do opodatkowania.
  Aktywa i zobowiązania z tytułu podatku odroczonego nie podlegają dyskontowaniu. Podatek odroczony wycenia
  się z zastosowaniem stawek podatkowych obowiązujących lub ogłoszonych na dzień zakończenia okresu
  sprawoz dawczego.
  2.17 Rezerwy i zobowiązania warunkowe
  Rezerwy są ujmowane w przypadku, gdy na Spółce ciąży bieżące zobowiązanie względem strony trzeciej, którego
  kwotę można wiarygodnie oszacować i jest prawdopodobne, że wypełnienie obowiązku spowoduje konieczność
  wy pływu środków zawierających w sobie korzyści ekonomiczne. Zobowiązanie może mieć charakter prawny,


  Mennica Polska S.A.
  Sprawozdanie finansowe za okres 12 mi esięcy zakończonych 31 grudnia 2017 roku
  27
  regulacyjny, umowny lub zwyczajowo oczekiwany, który wynika z działalności Spółki . Szacunek wysokości
  rezerwy odpowiada prawdopodobnym wydatkom, jakie Spółka poniesie w celu uregulowania zobowiązania.
  Heżeli dokonanie wiarygodnego oszacowania zobowiązania jest niemożliwe, rezerwa nie jest ujmowana.
  Wysokość rezerwy jest dyskontowana przez zastosowanie stopy dyskonta (w przypadku gdy dyskonto jest
  istotne), kt óra odzwierciedla upływ czasu oraz ryzyko charakterystyczne dla danego składnika zobowiązań. Kwota
  rezerwy jest okresowo weryfikowana i korygowana w razie konieczności .
  2.18 Świadczenia pracownicze
  Pracownicy Spółki mają prawo do nagród jubileuszowych oraz odpr aw emerytalno -rentowych. Nagrody
  jubileuszowe są wypłacane pracownikom po osiągnięciu określonej liczby lat pracy, natomiast odprawy
  emerytalno -rentowe są wypłacane jednorazowo przy odejściu na emeryturę lub rentę zgodnie
  z przyjętymi przez Spółkę zasadam i wynagradzania. Wysokość świadczeń w obu przypadkach zależy od wysokości
  średniego wynagrodzenia oraz stażu pracy.
  Świadczenia po okresie zatrudnienia w formie programów określonych świadczeń (w przypadku Spółki są to
  odprawy emerytalne , rentowe oraz nag rody jubileuszowe ) ustalane są metodą aktuarialnej wyceny
  prognozowanych uprawnień jednostkowych. Wycena bazuje na założeniach demograficznych dotyczących wieku
  emerytalnego, przyszłego wzrostu płac, rotacji pracowników oraz na założeniach finansowych doty czących
  przyszłych stóp procentowych (w celu ustalenia stopy dyskontowej). Niezależny aktuariusz co najmniej raz w roku
  wycenia wartość bieżącą zobowiązań z tytułu powyższych świadczeń.
  Zobowiązanie ze świadczeń z tytułu rozwiązań stosunku pracy jest począ tkowo rozpoznawan e w momencie ,
  kiedy jednostka nie może już wycofać się z odpraw oraz , gdy jednostka ujmuje wszelkie związane z nimi koszty
  restrukturyzacji.


  Mennica Polska S.A.
  Sprawozdanie finansowe za okres 12 mi esięcy zakończonych 31 grudnia 2017 roku
  28
  PRZYCHODY, KOSZTY Z WYŁĄCZENIEM AMORTYZACJI ORAZ PODATEK DOCHODOWY
  3.1 Przychody
  Przychody Kraj Eks port Razem
  od 01 -01-2017
  do 31 -12-2017
  Razem
  od 01 -01-2016
  do 31 -12-2016 (w tysiącach złotych) wartość % wartość %
  Produkty 125 477 24,7 260 327 96,4 385 804 256 770
  Usługi 50 734 10,0 404 0,2 51 138 49 823
  Towary 331 822 65,3 9 332 3,4 341 154 370 0 45
  Razem 508 033 100 ,0 270 063 100 ,0 778 096 676 638
  3.2 Koszty według rodzaju
  Koszty według rodzaju od 01 -01-2017
  do 31 -12-2017
  od 01 -01-2016
  do 31 -12-2016 (w tysiącach złotych)
  Amortyzacja 15 82 2 14 346
  Zużycie materiałów i energii 455 076 208 983
  Usługi obce 94 215 47 390
  Podatki i opłaty 1 644 1 447
  Świadczenia pracownicze 35 221 29 924
  Pozostałe koszty 52 173 52 379
  Koszt własny sprzedaży towarów i materiałów 313 044 344 328
  Zmiana stanu produktów -186 170 -18 387
  Suma kosztu w łasnego sprzedaży, kosztów sprzedaży oraz kosztów ogólnego
  zarządu 781 025 680 410
  3.3 Świadczenia pracownicze i zatrudnienie
  Świadczenia pracownicze od 01 -01-2017
  do 31 -12-2017
  od 01 -01-2016
  do 31 -12-2016 (w tysiącach złotych)
  Wynagrodzenia 28 208 23 939
  Ubezpieczenia społeczne 5 193 4 840
  Wydatki na nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne (w tym zwiększenie
  rezerw z tego tytułu) 768 186
  =nne świadczenia pracownicze 1 052 959
  Razem 35 221 29 924
  Przeciętne zatrudnienie w etatach 316 309
  Przeciętne zatrudnienie w osobach 320 314  Mennica Polska S.A.
  Sprawozdanie finansowe za okres 12 mi esięcy zakończonych 31 grudnia 2017 roku
  29
  3.4 Pozostałe przychody i koszty operacyjne
  Pozostałe przychody operacyjne od 01 -01-2017
  do 31 -12-2017
  od 01 -01-2016
  do 31 -12-2016 (w tysiącach złotych)
  Odwrócenie niewykorzystanych rezer w 110
  Rozwiązanie odpisu aktualizującego należności 42
  Otrzymane odszkodowania 366
  Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 58
  Pozostałe 826 302
  Dywidendy otrzymane (1) 58 591 58 774
  Razem 59 951 59 118
  (1) W pozycji dywide ndy otrzymane za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 201 7 roku wykazane zostały :
  - Dywidenda od spółki Netia S.A. – 24 095 tys. zł ; w roku 201 6 przychód z tego tytułu wyniósł 22 963 tys.
  zł;
  - Dywidenda od spół ki Mennica Polska od 1766 Sp. z o.o. - wypła ta zaliczki na dywidendę za rok 201 7 –
  10 356 tys. zł oraz przychód w związku z dywidendą za rok 201 6 – 24 140 tys. zł; w roku 201 6 przychód
  z tego tytułu wyniósł 35 636 tys. zł ;
  Pozostałe koszty operacyjne od 01 -01-2017
  do 31 -12-2017
  od 01 -01-2016
  do 31 -12-2016 (w tysiącach złotych)
  Odpis aktualizujący wartość należności 233 539
  Różnice inwentaryzacyjne 56 23
  Likwidacja materiałów niepełnowartościowych 162
  Odpis aktualizujący wartość zapasów 531 165
  Przekazane darowizny 325 98
  Koszty relokacji (1) 116 2 01 3
  Strata ze zbycia/trwała utrata wartości niefinansowych aktywów trwałych 338
  Koszty sądowe 45 113
  Pozostałe (2) 4 146 771
  Razem 5 452 4 222
  (1) W 2017 roku koszty relokacji stanowiły koszty przeniesienia siedziby Zarządu i administracji Spółki.
  W roku 2016 - koszty przeniesienia siedziby zakładu produkcyjnego;
  (2) W pozycji Pozostałe w roku 2017 wykazane zostały koszty kar naliczonych bądź zapłaconych przez Spółkę
  w związku z opóźnieniami w dostawach w kwocie 3 897 tys. zł.  Mennica Polska S.A.
  Sprawozdanie finansowe za okres 12 mi esięcy zakończonych 31 grudnia 2017 roku
  30
  3.5 Przychody i koszty fi nansowe
  Przychody finansowe i Koszty finansowe od 01 -01-2017
  do 31 -12-2017
  od 01 -01-2016
  do 31 -12-2016 (w tysiącach złotych)
  Odsetki 276 179
  Różnice kursowe netto dodatnie 1 905
  Zysk na sprzedaży aktywów finansowych (1) 32 697
  Pozostałe 93
  Przy chody finansowe, razem 33 06 6 2 084
  Odsetki 5 024 6 013
  Prowizje od kredytów i gwarancji 1 668 1 490
  Różnice kursowe netto 2 188
  Pozostałe 14
  Odpis należności z tytułu pożyczki 231
  Koszty finansowe, razem 9 111 7 517
  Przychody / koszty finansowe netto 23 955 -5 433
  (1) Zysk na sprzedaży aktywów finansowych w 2017 roku Mennica Polska odnotowała na:
  ­ Sprzedaży akcji Netia S.A. w kwocie 16 293 tys. zł;
  ­ Umorzeniu certyfikatów inwestycyjnych Mennica Fundusz =nwestycyjny Zamknięty Aktywów
  Nie publicznych w kwocie 16 404 tys. zł; szczegółowy opis znajduje się w nocie 1.3.
  3.6 Podatek dochodowy
  Podatek dochodowy wykazany w rachunku zysków i strat od 01 -01-2017
  do 31 -12-2017
  od 01 -01-2016
  do 31 -12-2016 (w tysiącach złotych)
  Podatek odroczony -10 419 12 018
  Powstanie / odwrócenie różnic przejściowych -10 879 3 207
  Zmiana stawek podatkowych 8 811
  Rozpoznanie strat podatkowych do wykorzystania w przyszłych okresach 460
  Podatek dochodowy wykazany w rachunku zysków i strat -10 419 12 018
  Podatek odniesiony na inne całkowite dochody
  Podatek odniesiony na kapitał własny od 01 -01-2017
  do 31 -12-2017
  od 01 -01-2016
  do 31 -12-2016 (w tysiącach złotych)
  Transakcje rozliczane przez kapitał własny
  Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży -10 990 8 575
  Razem -10 990 8 575
  Rozliczenia podatkowe oraz inne obszary działalności podlegające regulacjom mogą być przedmiotem kontroli
  organów administracyjnych, które uprawnione są do nakładania wysoki ch kar i sankcji. Brak odniesienia do
  utrwalonych regulacji prawnych w Polsce powoduje występowanie w obowiązujących przepisach niejasności


  Mennica Polska S.A.
  Sprawozdanie finansowe za okres 12 mi esięcy zakończonych 31 grudnia 2017 roku
  31
  i niespójności. Często występujące różnice w opiniach, co do interpretacji prawnej przepisów podatkowych
  zarówno we wnątrz organów państwowych, jak i pomiędzy organami państwowymi i przedsiębiorstwami,
  powodują powstawanie obszarów niepewności i konfliktów. Zjawiska te powodują, że ryzyko podatkowe
  w Polsce jest znacząco wyższe niż istniejące zwykle w krajach o bardzie j rozwiniętym systemie podatkowym.
  Rozliczenia podatkowe mogą być przedmiotem kontroli przez okres pięciu lat, począwszy od końca roku ,
  w którym nastąpiła zapłata podatku. W wyniku przeprowadzanych kontroli dotychczasowe rozliczenia
  podatkowe Spółki mogą zostać powiększone o dodatkowe zobowiązania podatkowe.
  Zarząd jest przekonany, iż jest prawdopodobne, że w przyszłości zostanie osiągnięty dochód do opodatkowania
  umożliwiający wykorzystanie ujemnych różnic przejściowych i w związku z tym aktywa z tytułu odroczonego
  podatku dochodowego zostały wykazane w kwocie przewidywanego wykorzystania ujemnych różnic
  przejściowych. Saldo odroczonego podatku dochodowego obliczono według stawki podatkowej 19%,
  obowiązującej na dzień 31 grudnia 201 7 roku .
  Uzgodnienie pod atku dochodowego
  Uzgodnienie podatku dochodowego od wyniku brutto przed opodatkowaniem według ustawowej stawki
  podatkowej, z podatkiem dochodowym liczonym według efektywnej stawki podatkowej przedstawia się
  następująco :
  w tysiącach złotych
  od 01 -01-2017 do 31 -12-2017 od 01 -01-2016 do 31 -12-2016
  % Kwota % Kwota
  Zysk przed opodatkowaniem 19 79 898 19 44 628
  Podatek w oparciu o obowiązującą stopę podatkową 19 -15 181 19 -8 479
  Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów 19 -2 656 19 519
  Przycho dy niepodlegające opodatkowaniu 19 11 136 19 11 167
  Aktywo z tytułu straty podatkowej dotyczącej lat
  ubiegłych 19 8 811
  Pozostałe 19 -3 718
  Podatek dochodo wy wykazany w rachunku zysków
  i strat -10 419 12 018
  (1) Kwoty obejmują podatek w yliczony na poszczególnych pozycjach.  Mennica Polska S.A.
  Sprawozdanie finansowe za okres 12 mi esięcy zakończonych 31 grudnia 2017 roku
  32
  Aktywa i zobowiązania z tytułu odroczonego podatku dochodowego
  Aktywa i zobowiązania z tytułu odroczonego podatku dochodowego
  (w tysiącach złotych)
  Aktywa z tytułu podatku
  odroczonego
  Zobowiązanie z tytułu
  odroczonego podatku
  dochodowego
  Netto
  2017.12.31 2016.12.31 2017.12.31 2016.12.31 2017.12.31 2016.12.31
  Rzeczowe aktywa trwałe 4 098 3 580 -4 098 -3 580
  Pozostałe inwestycje (1) 37 11 397 1 176 37 10 221
  Zapasy 607 506 7 933 1 508 -7 326 -1 002
  Należności handlowe i pozostałe 1 899 5 134 600 47 1 299 5 087
  Zobowiązania handlowe i pozostałe 768 583 25 768 558
  Świadczenia pracownicze 1 621 1 516 1 621 1 516
  Pozostałe 600 34 24 -34 576
  Straty podatkowe podlegające
  odliczeniu w pr zyszłych okresach 9 271 9 571 9 271 9 571
  Aktywa z tytułu podatku odroczonego 14 203 29 307 12 665 6 360 1 538 22 947
  Kompensata -12 665 -6 360
  Aktywa / rezerwa z tytułu
  odroczonego podatku dochodowego 1 538 22 947
  (1) Aktywa z tytułu podatku odroczonego dotyczącego pozostałych inwestycji (wycena akcji Netia) zostały
  częściowo odniesione na inne całkowite dochody : wg stanu na dzień 31 grudnia 201 7 roku (-)10 990
  tys. zł, wg stanu na dzień 31 grudnia 201 6 roku 8 575 tys. zł.
  Aktywa z tytułu podatku odroczonego wynikające z nierozliczonych strat podatkowych są rozpoznawane, gdy
  realizacja wynikających z nich korzyści podatkowych, poprzez odpisanie strat od przyszłych dochodów do
  opodatkowania, jest prawdopodobna.
  Na dzień 31 gr udnia 201 7 roku Mennica Polska S.A. utworzyła aktywo z tytułu odroczonego podatku
  dochodowego od strat podatkowych na kwotę 9 27 1 tys. zł, z czego 460 tys. zł dotyczy straty podatkowej za okres
  od dnia 1 stycznia do 31 grudnia 201 7 roku. W ocenie Zarządu M ennicy Polskiej S.A. w bieżącym okresie
  sprawozdawczy m wystąpiły przesłanki uprawdopodabniające wykorzystanie tego aktywa w przyszłości. Mennica
  Polska S.A. kończy realizację pierwszego etapu przedsięwzięcia deweloperskiego „Mennica Residence” oraz
  rozpocz ęła drugi etap, które zapewnią Spółce dochody podatkowe umożliwiające wykorzystanie utworzonego
  aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego.
  Straty podatkowe mogą zostać wykorzystane w ciągu 5 kolejnych lat, z zastrzeżeniem, iż w ciągu jednego roku
  mo żna wykorzystać maksymalnie 50% rocznej straty. W roku 201 7 Spółka nie wykorzystał a poniesionych
  w latach poprzednich strat podatkowych. Termin realizacji straty podatkowej został zaprezentowany w poniższej
  tabeli .
  Rok
  Wysokość straty podatkowej
  nierozlicz onej na dzień
  31-12-201 7
  Aktywo z tytułu odroczonego
  podatku dochodowego Termin rozliczenia straty
  (w tysiącach złotych)
  2014 * 7 665 1 456 2019
  2015 * 23 659 4 495 2020
  2016 15 047 2 859 2021
  2017 2 422 460 2022
  Razem 48 793 9 270 X
  *Aktywo na stra tę za lata 2014 -2015 ujęte zostało w roku 2016.


  Mennica Polska S.A.
  Sprawozdanie finansowe za okres 12 mi esięcy zakończonych 31 grudnia 2017 roku
  33
  3.7 Zysk na akcję
  W Spółce nie występuj ą instrumenty rozwadni ające , a zatem zysk podstawowy i rozwodniony są sobie równe.
  Kalkulacja podstawowego zysku przypadającego na jedną akcję dokonana została w oparciu o zysk podzielony
  przez średnią ważoną liczbę akcji występującą w trakcie okresu sprawozdawczego. Wielkości te zostały ustalone
  w sposób przedstawiony poniżej :
  Zysk na akcję 201 7-12-31 201 6-12-31
  (w złotych)
  Zysk netto w PLN (A) 69 479 017 ,17 56 646 168 ,60
  =lość akcji zwykłych na początek okresu 51 138 096 51 321 349
  =lość akcji własnych skupionych w celu umorzenia 183 253
  =lość akcji zwykłych na koniec okresu 51 138 096 51 138 096
  Średnia ważona liczba akcji (B) 51 138 096 51 151 124
  Zysk na a kcję (A:B) 1,3 6 1,11


  Mennica Polska S.A.
  Sprawozdanie finansowe za okres 12 mi esięcy zakończonych 31 grudnia 2017 roku
  34
  AKTYWA TRWAŁE
  4.1 Utrata wartości aktywów trwałych
  Heśli możliwe jest wskazanie wiarygodnej i jednolitej podstawy alokacji, składniki majątku trwałego Spółki
  alokowane są do poszczególnych jednostek generujących przepływy pien iężne lub do najmniejszych grup
  jednostek generujących takie przepływy, dla których można wyznaczyć wiarygodne i jednolite podstawy alokacji.
  W przypadku aktywów niematerialnych o nieokreślonym okresie użytkowania oraz jeszcze nie przyjętych do
  użytkowania , test utraty wartości przeprowadzany jest corocznie oraz dodatkowo wtedy, gdy występują
  przesłanki wskazujące na możliwość wystąpienia utraty wartości . Przy ocenie, czy istnieją przesłanki wskazujące
  na potencjalną utratę wartości aktywów, Spółka bierze p od uwagę określone czynniki, między innymi rynki zbytu
  oraz pozostałe zmiany regulacyjne i gospo darcze. Na dzień 31 grudnia 2017 roku Spółka nie dokonała o dpisów
  z tytułu utraty wartości.
  4.2 Środki trwałe, środki trwałe w budowie i wartości niematerialne
  W okresie objętym okresem sprawozdawczym – w 201 7 roku jak i w 201 6 roku nie aktywowano kosztów
  finansowania zewnętrznego w wartości środków trwałych oraz wartości niematerialnych.
  Spółka nie posiada wartości niematerialnych o nieokreślonym okresie użytko wania co oznacza, że wykazane
  w niniejszym sprawozdaniu finansowym podlegają amortyzacji według stawek określonych w nocie 2.1 1.
  Na nieruchomości położonej przy ul. Annopol 3 w Warszawie ustanowiona była na dzień 31 grudnia 2016 roku
  łączn a hipotek a umo wn a do kwoty 255 mln zł tytułem zabezpieczenie kredytu inwestycyjnego udzielonego
  Spó łce przez DnB Bank Polska S.A. Na dzień bilansowy hipoteka została zwolniona – szczegóły w nocie 6.1.
  Kwoty zobowiązań umownych zaciągniętych w celu nabycia rzeczowych aktyw ów trwałych wyniosły
  odpowiednio:
  - na dzień 31 grudnia 201 7 roku – 15 456 tys. zł;
  - na dzień 31 grudnia 20 16 roku – 3 874 tys. zł.
  Aktywa trwałe podlegające przeszacowaniu
  Zbiory Gabinetu Numizmatycznego, prezentowane w sprawozdaniu w wartości przeszacowanej , nie podlegały
  na dzień 31 grudnia 201 7 roku wycenie niezależnego biegłego rzeczoznawcy. W ocenie Spółki wartość tych
  zbiorów nie uległa istotnej zmianie od dnia sporządzenia poprzedniej wyceny, tj. od 31 grudnia 2013 roku.
  W sytuacji, kiedy wycena jest n iezbędna dla zaprezentowania bieżącej wartości godziwej zbiorów, każdorazowo
  powoływany jest biegły rzeczoznawca .  Mennica Polska S.A.
  Sprawozdanie finansowe za okres 12 mi esięcy zakończonych 31 grudnia 2017 roku
  35
  (w tysiącach złotych)
  Środki trwałe i środki trwałe w budowie Wartości niematerialne
  Razem Środki trwałe i środki trwałe w budowi e i Wartości niematerialne Grunty i budynki
  Urządzenie techniczne
  i maszyny
  Środki transportu
  Zbiory Gabinetu Numizmatycznego
  Inne
  Środki trwałe w
  budowie
  Razem
  Patenty i licencje
  Pozostałe wartości niematerialne
  Wartości niematerialne
  w budowie
  Razem
  wartości
  niematerialne
  Wartość brutto w 2017 r.
  Wartość brutto na dzień 1 stycznia 51 973 71 44 1 2 628 899 89 584 16 526 233 051 9 928 17 060 352 27 3 40 260 39 1
  Nabycie 318 57 311 57 629 4 264 4 264 61 893
  Przemieszczeni e ze środków trwałych w budowie 1 624 6 879 1 101 15 016 -24 620 3 328 -3 328
  Transfer z nieruchomości inwestycyjnych do środków trwałych 7 766 2 702 24 10 492 10 49 2
  Zbycie / Likwidacja 1) -25 731 -11 787 -788 -35 -756 -39 09 7 -76 -11 111 -11 187 -50 28 4
  Reklasyfikacja ze środków trwałych na wartości niematerialne -1 317 -1 317 1 317 1 317
  Wartość brutto na dzień 31 grudnia 35 63 2 69 23 5 2 941 1 182 103 868 47 90 0 260 75 8 13 1 80 5 949 2 60 5 21 73 4 282 4 92
  Skumulowana amortyzacja w 2017 r.
  Skumulowana amortyzacja i odpisy z ty tułu utraty wartości na dzień 1 stycznia w tym:
  9 849 48 061 1 467 63 649 123 026 8 696 1 120 9 816 132 842
  Naliczenie za okres 1 702 4 846 498 7 863 14 909 501 140 641 15 550
  Transfer z nieruchomości inwestycyjnych do środków trwałych 2 267 1 804 23 4 09 4 4 09 4
  Zbycie / Likwidacja 1) -7 699 -8 63 6 -746 -740 -17 82 1 -456 -456 -18 27 7
  Skumulowana amortyzacja i odpisy z tyt ułu utraty wartości na dzień 31 grudnia
  6 119 46 075 1 219 70 795 124 20 8 9 197 804 10 00 1 134 20 9
  Skumulowane przeszacowanie w 2017 r.
  Skumulowane przeszacowanie na dz ień 1 stycznia w tym: 13 278 13 278 13 278
  Skumulowane przeszacowanie na dzień 31 grudnia 13 278 13 278 13 278
  Wartość netto w 2017 r.
  Wartość netto na dzień 1 stycznia 42 12 4 23 38 0 1 161 14 17 7 25 935 16 526 123 303 1 23 2 15 940 352 17 52 4 140 82 7
  Wartość netto na dzień 31 grudnia 29 51 3 23 16 0 1 72 2 14 460 33 073 47 900 149 82 8 3 98 3 5 145 2 60 5 11 73 3 161 56 1
  1) Likwidacja w kwocie netto 31 754 tys. zł dotyczy przesunięcia nieumorzonej wartości majątku trwałego do pozycji zapasów
  (produkcja w toku) w związku z realizacją inwestycji deweloperskiej Mennica Res idence .  Mennica Polska S.A.
  Sprawozdanie finansowe za okres 12 mi esięcy zakończonych 31 grudnia 2017 roku
  36
  (w tysiącach złotych)
  Środki trwałe i środki trwałe w budowie Wartości niematerialne
  Razem
  Grunty i budynki
  Urządzenie techniczne
  i maszyny
  Środki transportu
  Zbiory Gabinetu Numizmatycznego
  Inne
  Środki trwałe w
  budowie
  Razem
  Patenty i
  licencje
  Pozostałe wartości niematerialne
  Wartości niematerialne
  w budowie
  Razem wartości niematerialne
  Wartość brutto w 2016 r.
  Wartość brutto na dzień 1 stycznia 38 888 61 271 1 710 886 84 698 24 914 212 367 9 839 17 060 66 26 965 239 332
  Nabycie 13 32 805 32 818 1 001 1 001 33 819
  Przemi eszczenie ze środków trwałych w budowie 21 697 13 146 1 123 5 091 -41 057 715 -715
  Transfer z nieruchomości inwestycyjnych do środków trwałych 4 681 1 139 10 5 830 5 830
  Zbycie / Likwidacja -13 293 -4 115 -205 -215 -136 -17 964 -626 -626 -18 590
  Wartość brutto na dzień 31 grudnia 51 973 71 441 2 628 899 89 584 16 526 233 051 9 928 17 060 352 27 340 260 391
  Skumulowana amortyzacja w 2016 r.
  Skumu lowana amortyzacja i odpisy z ty tułu utraty wartości na dzień 1 stycznia w tym:
  11 017 46 176 1 336 56 658 115 187 8 996 906 9 902 125 089
  Naliczenie za okres 1 464 4 298 301 7 190 13 253 309 214 523 13 776
  Transfer z nieruchomości inwestycyjnych d o środków trwałych 1 310 714 8 2 032 2 032
  Zbycie / Likwidacja -3 942 -3 127 -170 -207 -7 446 -609 -609 -8 055
  Skumulowana amortyzacja i odpisy z tyt ułu utraty wartości na dzień 31 grudnia
  9 849 48 061 1 467 63 649 123 026 8 696 1 120 9 816 132 842
  Skumulowane przeszacowanie w 2016 r.
  Skumul owane przeszacowanie na dzień 1 stycznia w tym: 13 278 13 278 13 278
  Skumulowane przeszacowanie na dzień 31 grudnia 13 278 13 278 13 278
  Wartość netto w 2016 r .
  Wartość netto na dzień 1 stycznia 27 871 15 095 374 14 164 28 040 24 914 110 458 843 16 154 66 17 063 127 521
  Wartość netto na dzień 31 grudnia 42 124 23 380 1 161 14 177 25 935 16 526 123 303 1 232 15 940 352 17 524 140 827
  4.3 Nieruchomości inwestycyjne
  (w tysiącach złotych) 31.12.2017 31.12.2016
  Wartość brutto nieruchomości inwestycyjnych
  Wartość brutto na początek okresu 21 371 27 201
  Transfer z / do rzeczowego majątku trwałego lub obrotowego (1) -10 491 -5 830
  Wart ość brutto na koniec okresu 10 880 21 371
  Skumulowana amortyzacja i odpisy z tytułu utraty wartości
  Skumulowana amortyzacja i odpisy z tytułu utraty wartości na początek okresu 6 128 7 590
  Naliczenie za okres 272 570
  Transfer z/do rzeczowego majątku tr wałego lub obrotowego (1) -4 093 -2 032
  Skumulowana amortyzacja i odpisy z tytułu utraty wartości na koniec okresu 2 307 6 128
  Wartość netto na początek okresu 15 243 19 611
  Wartość netto na koniec okresu 8 573 15 243
  W latach 201 7 i 201 6 zap rezentowan e zosta ły transfer y dotyczące zmiany klasyfikacji – wcześniej określone
  aktywa, ze względu na ich przeznaczenie, stanowiły nieruchomości inwestycyjne, a aktualnie są środkami


  Mennica Polska S.A.
  Sprawozdanie finansowe za okres 12 mi esięcy zakończonych 31 grudnia 2017 roku
  37
  trwałymi bądź prezentowane są w zapasach, w pozycji produkcja w toku . Kwoty netto transferów wyniosły
  odpowiednio 6 398 tys. zł oraz 3 798 tys. zł.
  Nieruchomości inwestycyjne na dzień 31 grudnia 2017 roku obejmują głównie następujące obiekty:
  - „Browar Hunga” – obiekt przy ul. Waliców 9;
  - mieszkania przy ul. Łuckiej.
  przeznaczo ne pod wynajem lub kupione w celu realizacji zysku ze wzrostu ich wartości.
  Na dzień bilansowy nie istniały ograniczenia w rozporządzaniu posiadanymi nieruchomościami inwestycyjnymi .
  Okres ekonomicznej użyteczności nieruchomości inwestycyjnych oraz stawki amortyzacyjne są zgodn e
  z przyjętymi zasadami dotyczącymi środków trwałych.
  Wartość godziwa nieruchomości inwestycyjnych
  Nieruchomość Wycena w wartości
  godziwej
  Prezentacja w księgach
  (w tysiącach złotych) 2017 2016
  Warszawa, ul. Żelazna 56 , ul. Waliców 11 (1) 5 842
  Warszawa, ul. Waliców 9 12 568 5 626 5 817
  Warszawa, ul. Annopol 3 (1) 556
  Warszawa, ul. Łucka 3 230 2 947 3 028
  Razem 15 798 8 573 15 243
  (1) Na dzień 31 grudnia 2017 roku pozycje przeklasyfikowane zostały do pozycji śro dków trwałych bądź
  zapasów (produkcja w toku).
  Powyższe pomiary wartości godziwej Spółka klasyfikuje na poziomie 3 hierarchii wartości godziwej.  Mennica Polska S.A.
  Sprawozdanie finansowe za okres 12 mi esięcy zakończonych 31 grudnia 2017 roku
  38
  4.4 Pozostałe inwestycje długoterminowe
  201 7 rok
  Jednostka Wartość na
  1 stycznia
  Wycena/
  Odsetki Nabycie Sprzedaż
  Wartość
  netto na
  31 grudnia
  Mennica Ochrona Sp. z o.o. 51 51
  Skarbiec Mennicy Polskiej S.A. 5 750 5 750
  Mennica Fundusz =nwestycyjny Zamknięty
  Aktywów Niepublicznych (1) 49 654 -49 654
  Mennica Polska od 1766 Sp. z o.o. 2 425 2 425
  Mennica Polska Spółka Akcyjna Tower S.K.A. 25 617 25 617
  Mennica Polska Spółka Akcyjna S.K.A. (2) 69 869 69 869
  Fundusze Inwestycji Polskich TFI S.A. 1 58 8 1 58 8
  Netia S.A. (3) 287 975 57 842 3 605 -349 422
  Mennica Deweloper Sp. z o.o. (4) 10 10
  Razem 373 060 57 842 73 484 -399 076 105 310
  201 6 rok
  Jednostka Wartość na
  1 stycznia
  Wycena/
  Odsetki Nabycie Sprzedaż
  Wartość
  netto na
  31 grudnia
  Mennica Ochrona Sp. z o.o. 51 51
  Skarbiec Mennicy Polskiej S.A. 5 750 5 750
  Mennica Fundusz =nwestycyjny Zamknięty
  Aktywów Niepublicznych 47 852 1 802 49 654
  Mennica Polska od 1766 Sp. z o.o. 2 425 2 425
  Mennica Polska Spółka Akcyjna Tower S.K.A. 25 617 25 617
  Mennica Polska Spółka Akcyjna S.K.A.
  Fundusze Inwestycji Polskich TFI S.A. 1 58 8 1 58 8
  Netia S.A. 304 600 -45 131 28 506 287 975
  Razem 387 883 -45 131 30 308 373 060
  (1) W dniu 9 października 2017 roku zakończył się proc es likwidacji Mennica F=ZAN. Umorzonych zostało
  47 990 certyfikatów. Szczegóły opisane zostały w nocie 1.3.
  (2) Spółka nabyła 300 tys. sztuk akcji serii F spółki Mennica Polska Spółka Akcyjna S.K.A., zgodnie z aktem
  notarialnym oraz ofertą objęcia akcji z dnia 5 czerwca 2017 roku; cena nominalna akcji wyniosła 1 zł za
  sztukę, cena emisyjna – 10 zł za sztukę; zgodnie z umową objęcia akcji z dnia 6 czerwca 2017 roku Spółka
  pokry ła akcje wkładem pieniężnym w dwóch transzach po 1 500 tys. zł każda – pierwsza został a
  wpłacona w dniu 6 czerwca 2017 roku, druga – w dniu 29 września 2017 roku ;
  W dniu 7 lipca 2017 roku pomiędzy Mennicą Polską S.A. a Mennicą Funduszem =nwestycyjnym
  Zamkniętym Aktywów została zawarta umowa sprzedaży akcji spółki Mennica Polska Spółka Akcyj na
  S.K.A., na mocy której Spółka nabyła 6 939 999 sztuk akcji za kwotę 66 207 tys. zł. Do wartość akcji
  doliczony został również podatek od czynności cywiln o-prawnych w kwocie 662 tys. zł. Szczegóły
  opisane zostały w nocie 1.3.
  (3) Mennica Polska S.A. osiągn ęła przychody z tytułu dywidendy od akcji Netia S.A. w kwocie 24 095 tys. zł
  w roku 2017 i 22 963 tys. zł w roku 2016.
  W dniu 4 grudnia Spółka złożyła Domowi Maklerskiemu mBanku S.A. zlecenie sprzedaży na rzecz spółki
  Cyfrowy Polsat S.A. akcji spółki Netia S.A. w liczbie 63 407 500 sztuk, stanowiących 18,2% kapitału
  zakładowego spółki oraz stanowiących 18,2% w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Netii.


  Mennica Polska S.A.
  Sprawozdanie finansowe za okres 12 mi esięcy zakończonych 31 grudnia 2017 roku
  39
  Cena za akcję ustalona została na poziomie 5,77 zł, a wartość całej transakcji to 365 861 tys. z ł.
  Hednocześnie, zgodnie z wiedzą Spółki, =nwestor złożył w dniu 4 grudnia 2017 roku analogiczne zlecenie
  kupna od Spółki 63 407 500 akcji Netia za cenę 5,77 zł za jedną akcję tj. za łączną kwotę 365 861 tys. zł .
  Złożenie zlecenia kupna i z lecenia sprzedaż y nastąpiło poza sesją giełdową, w ramach transakcji
  pakietowej na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., za
  pośrednictwem domu maklerskiego . Rozliczenie transakcji nastąpiło w dniu 5 grudnia 2017 roku.
  Szczegóły ujęcia księgoweg o przedstawia poniższa tabela .
  Wpływ na rachunek zysków i strat:
  Przychód ze sprzedaży 365 861
  Koszt nabycia -349 422
  Koszty sprzedaży -146
  Zysk na sprzedaży rozpoznany w Rachunku Zysków i Strat 16 293
  Wpływ na inne całkowite dochody :
  Cofnięcie uje mnej wyceny akcji 57 84 0
  Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego -10 990
  Kapitał z aktualizacji wyceny 46 85 0
  Zmiana wartości godziwej wykazana w innych całkowitych dochodach 46 850
  (4) W dniu 16 stycznia 2017 roku zawarty został akt założycielski spółki Mennica Deweloper Sp . z o.o.
  z siedzibą w Warszawie. Przedmiotem działalności spółki ma być głównie realizacja projektów
  budowlanych zwi ązanych ze wznoszeniem budynków. Kapitał spółki dzieli się na 200 równych
  i niepodzielonych udziałów o wartości n ominalnej 50 zł każdy. Udziały zostały objęte przez jedynego
  wspólnika – Mennicę Polską S.A. i pokryte w całości wkładem pieniężnym w dniu 15 lutego 2017 roku .  Mennica Polska S.A.
  Sprawozdanie finansowe za okres 12 miesięcy zakończonych 31 grudnia 201 7 roku
  40
  AKTYWA OBROTOWE
  5.1 Zapasy
  (w tysiącach złotych) 201 7.12.31 201 6.12.31
  Wartość netto zapasów
  Materiały 13 555 11 788
  Produkcja w toku, w tym 125 925 35 360
  działalność deweloperska (1) 121 360 30 307
  Wyroby gotowe (2) 111 342 3 767
  Towary 1 633 1 264
  Zapasy razem 252 456 52 179
  Odpis aktualizujący zapasów 3 193 2 663
  Zapasy br utto 255 649 54 842
  Koszty i przychody zapasów ujęte w sprawozdaniu z całkowitych dochodów
  Pozostałe przychody operacyjne (rozwiązanie odpisów , różnice inwentaryzacyjne,
  odzysk kruszców z likwidacji zapasów) 393 680
  Pozostałe koszty operacyjne (utwo rzenie odpisów , różnice inwentaryzacyjne,
  likwidacja zapasów nieprzydatnych) -835 -1 029
  Spółka dokonuje odpisów aktualizujących wartość nierotujących zapasów do cen sprzedaży netto możliwych do
  uzyskan ia. W przypadku zapasów z kruszcu (Au, Ag) cen a sprzedaży odpowiada cenie kruszcu na dzień bilansowy.
  W przypadku zapasów niekruszcowych cena sprzedaży odpowiada cenie metali nieszlachetnych. Przy
  dokonywaniu odpisów Spółka uwzględnia rotację zapasu, wskaźniki wystarczalności oraz przewidywania , co do
  sprzedaży.
  (1) W związku z realizacją przez Mennicę Polską S.A. przedsięwzię ć deweloperski ch Mennica Residence I i II,
  zgodnie z MSR 2, Spółka ujęła koszt wyburzanych budynków (nieumorzona wartość) oraz koszty
  wyburzeń jako element kosztów wytworzenia mieszk ań. Z tego tytułu w wartości zapasów (w produkcji
  w toku) na dzień 3 1 grudnia 2017 roku ujęta została łącznie kwota 41 751 tys. zł. W związku z realizacj ą
  I etapu Mennica Residence w 2016 roku ujęto nieumorzon ą wartość wyburzonego budynku dawnej
  produkcji, mieszczącego się przy ul . Żelaznej, w kwocie 9 997 tys. zł. Z kolei w celu realizacji == etapu
  inwestycji Mennica Residence został wyburzony budynek Aurum (ul. Waliców 11), a w wartości zapasów
  w roku 2017 została ujęta kwota 31 754 tys. zł, tj. wartość n etto tego budynku wraz z trwale związanymi
  z nim budowlami i urządzeniami oraz wartość netto gruntu na którym wzniesiono budynek. =nwestycja
  Mennica Residence prowadzona jest na gruntach zajmowanych przez te budynki, tak więc wyburzenia
  dokonywane są w bez pośrednim związku z inwestycją. Wartość wyburzeń będzie ujmowana jako
  integralna część kosztu wytworzenia produktu gotowego w postaci mieszkań do momentu ostatecznej
  sprzedaży, która zostanie ujęta w wyniku finansowym po zakończeniu budowy, w momencie
  prze kazania klientom lokali na własność. Powyższe podejście jest zgodne z MSR 2, wg którego do kosztu
  wytworzenia zalicza się wszelkie koszty bezpośrednie i uzasadnioną część kosztów pośrednich z tym, że
  wartość zapasów nie może przekraczać wartości odzyskiwal nej.
  (2) W pozycji wyroby gotowe ujęta jest między innymi wartość złotych medali dla Ministerstwa Finansów
  Tajlandii - 106 011 tys. zł  Mennica Polska S.A.
  Sprawozdanie finansowe za okres 12 mi esięcy zakończonych 31 grudnia 2017 roku
  41
  5.2 Należności handlowe i pozostałe, pozostałe aktywa
  Należności handlowe i pozostałe
  (w tysiącach złotych) 2017.12.31 201 6.12.31
  Należności handlowe 53 528 23 216
  Należności z tytułu VAT 2 793 2 664
  Inne (1) 12 336 4 613
  Razem należności handlowe i pozostałe netto 68 657 30 493
  (1) Na dzień 31 grudnia 2017 roku kwota obejmuje m. in. należności z tytułu zaliczek na z akup środków
  trwałych – 1 445 tys. zł oraz należność z tytułu podatku C=T za rok 2012 wraz z odsetkami – 7 995 tys. zł.
  Odpisy aktualizujące wartość należności handlowych 2017.12.31 2016.12.31
  Stan na początek okresu sprawozdawczego 11 450 11 269
  Odp isy z tytułu utraty wartości należności 908 1 259
  Odwrócenie odpisów z tytułu utraty wartości -676 -531
  Wykorzystanie odpisów na należności -1 6 20 -547
  Stan na koniec okresu sprawozdawczego 10 06 2 11 450
  Struktura walutowa należności handlowyc h przedstawia się następująco:
  Należności handlowe według walut 2017.12.31 2016.12.31
  W walucie polskiej 34 260 19 562
  W walucie EUR (po przeliczeniu na PLN) 1 952 3 654
  W walucie USD (po przeliczeniu na PLN) 17 316
  Należności krótkoterminowe razem 53 528 23 216
  Wiekowanie należności handlowyc h:
  Należności handlowe i pożyczki o pozostałym do końca okresu sprawozdawczego
  okresie spłaty 2017.12.31 2016.12.31
  (w tysiącach złotych)
  Dla których termin płatności nie minął 47 906 17 093
  Prze terminowane, w tym: 15 684 17 573
  Do 1 miesiąca 4 810 5 521
  Powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy 242 1 513
  Powyżej 3 miesięcy do 1 roku 2 123 1 286
  Powyżej roku 8 5 09 9 253
  Należności razem ( brutto) 63 590 34 666
  - odpisy aktualizujące należności (wiel kość ujemna) -10 062 -11 450
  Należności handlowe i pożyczki razem (netto) 53 52 8 23 216
  Dla których termin płatności nie minął 47 906 17 093
  Przeterminowane, w tym: 5 622 6 123
  Do 1 miesiąca 4 810 5 520
  Powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy 242 603
  Powyże j 3 miesięcy do 1 roku 570
  Na dzień 31 grudnia 201 7 roku i 31 grudnia 201 6 roku nie wystąpiły istotne jednostkowo należności objęte
  odpisem aktualizującym.  Mennica Polska S.A.
  Sprawozdanie finansowe za okres 12 mi esięcy zakończonych 31 grudnia 2017 roku
  42
  5.3 Środki pieniężne i ich ekwiwalenty
  Nadwyżki środków pieniężnych Spółki inwestowane są w krótkoterminowe płynne instrumenty finansowe np.
  depozyty bankowe. Okresy inwestycji zależą od bieżącego zapotrzebowania Spółki na środki pieniężne. Lokaty
  krótkoterminowe zakładane są na okresy od jednego dnia do 3 miesięcy. =nstrumenty te przynoszą
  opro centowanie, którego wysokość zależy od bieżących stóp rynku pieniężnego oraz długości inwestycji.
  Banki, z których usług Spółka korzysta to banki, które przez agencj e ratingow e oceniane są na poziomie A-, BBB+,
  BBB, BBB -.
  Środki pieniężne i ich ekwiwale nty 2017.12.31 2016.12.31 (w tysiącach złotych)
  Rachunki bankowe (rachunki bieżące) 19 16 4 15 573
  Lokaty krótkoterminowe 207 598 859
  Środki pieniężne w automatach 8 298 7 140
  Środki pieniężne w drodze 1 068 1 676
  Razem 236 128 25 248
  Struktura wal utowa
  W walucie polskiej 229 813 12 068
  W walucie EUR (po przeliczeniu na PLN) 6 037 12 102
  W walucie USD (po przeliczeniu na PLN) 274 1 078
  W pozostałych walutach (po przeliczeniu na PLN) 4


  Mennica Polska S.A.
  Sprawozdanie finansowe za okres 12 mi esięcy zakończonych 31 grudnia 2017 roku
  43
  ZOBOWIAZANIA KRÓTKO I DŁUGOTERMINOWE
  6.1 Zobowiązania z tytułu kredytów, pożyczek oraz leasingu finansowego
  Zobowiązania z tytułu kredytów, pożyczek oraz leasingu
  finansowego
  Zobowiązania
  długoterminowe
  Zobowiązania
  krótkoterminowe
  w tysiącach złotych 2017.12.31 2016.12.31 2017.12.31 2016.12.31
  Kredyty i p ożyczki 120 386
  Razem 120 386
  Struktura walutowa
  W walucie polskiej 120 386
  Wartość godziwa zobowiązań z tytułu kredytów odpowiada ich wartości księgowej zaprezentowanej
  w sprawozdaniu finansowym.
  W poniższej tabeli przedstawi ono przyznane kredyty bankowe i linie kredytowe według kredytodawców :
  Kredytodawca Kredytobiorca Termin spłaty
  2017 -12-31 2016 -12-31
  Łącznie Kredyt gotówkowy Gwarancje Łącznie Kredyt gotówkowy Gwarancje
  Przyznane limity kredytowe
  mBank S A (1) MPSA, MP1766 30.11.2018 55 000 30 000 55 000 55 000 30 000 55 000
  DnB Bank Polska SA (2) MPSA, MP1766, SMP 24.08.2018 25 000 20 500 4 500 25 000 19 500 5 500
  BZWBK (3) MPSA 31.05.2018 32 585 32 585 20 000 20 000
  Pekao SA (4) MPSA 22.06.2019 45 000 45 000 45 000 25 000 25 000 25 00 0
  BGK (5) MPSA 08.09.2018 50 000 50 000 50 000 30 000 30 000 30 000
  Razem 207 585 145 500 187 085 155 000 104 500 135 500
  Wykorzystane kredyty bankowe i linie kredytowe
  mBank SA (1) MPSA, MP1766 30.11.2018 5 279 5 279 35 458 501 34 957
  DnB Bank Polska SA (2) MPSA, MP1766, SMP 24.08.2018 3 993 3 993 3 701 3 701
  BZWBK (3) MPSA 31.05.2018 16 146 16 146 16 527 16 527
  Pekao SA (4) MPSA 22.06.2019 - -
  BGK (5) MPSA 08.09.2018 4 348 4 348 27 399 27 399
  DnB Bank Polska SA (6) MPSA 09.07.2019 - 92 486 92 486
  Razem 29 766 - 29 766 175 571 120 386 55 185
  W tym krótkoterminowe 120 386
  W tym długoterminowe
  Maksymalne limity do wykorzystania
  mBank SA (1) MPSA, MP1766 30.11.2018 49 721 30 000 49 721 19 542 19 542 19 542
  DnB Bank Polska SA (2) MPSA, MP1766, SMP 24.08.2018 20 716 20 209 507 21 299 19 500 1 799
  BZWBK (3) MPSA 31.05.2018 16 439 16 439 3 473 - 3 473
  Pekao SA (4) MPSA 22.06.2019 45 000 45 000 45 000 25 000 25 000 25 000
  BGK (5) MPSA 08.09.2018 45 652 45 652 45 652 2 601 2 601 2 601
  Razem 177 528 140 861 157 319 71 915 66 643 52 415  Mennica Polska S.A.
  Sprawozdanie finansowe za okres 12 mi esięcy zakończonych 31 grudnia 2017 roku
  44
  Skróty użyte w kolumnie Kredytobiorc a oznaczają:
  MPSA – Mennica Polska S.A.
  MP1766 – Mennica Polska o d 1766 Sp. z o.o.
  SMP – Skarbiec Mennicy Polskiej S.A.
  (1) umowa na wspólny limit kredytowy w rachunku bieżącym podpisana z mBankiem S .A. przez Mennicę
  Polską S.A. i Mennicą Polska od 1766 Sp. z o.o.; umowa została przedłużona do dnia 30 listopada
  201 8 roku; na dzień bilansowy limit nie był wykorzystywany ; na dzień 31 grudnia 2016 roku limit
  wykorzystywany był tylko przez Mennicę Polska S.A. (501 tys. zł) ;
  (2) w dniu 29 sierpnia 2014 roku podpisana zo stała z bankiem DnB Bank Polska S.A. umowa na wspólny
  limit kredytowy w rachunku bieżącym dla spółek Mennica Polska SA, Mennica Polska od 1766 Sp.
  z o.o. oraz Skarbiec Mennicy Polskiej SA; limit może być wykorzystany na finasowanie bieżącej
  działalności o peracyjnej spółek oraz udzielanie gwarancji, przy czym SMP może skorzystać tylko
  z limitu gotówkowego do wysokości 1 000 tys. zł , a łączny limit na wykorzystanie gotówki wynosi
  20 500 tys. zł ; w dniu 7 czerwca 2017 roku podpisany został aneks przedłużający okres udostępnienia
  limitu do dnia 24 sierpnia 2018 roku; na dzień bilansowy i na dzień 31 grudnia 2016 roku z limitu
  gotówkowego korzystał SMP ( odpowiednio 291 tys. zł i 952 tys. zł );
  (3) w dniu 17 czerwca 2016 roku Spółka podpisała z Bankiem Zachodnim WBK S.A. umowę o limit na
  gwarancje bankowe nr K00527/16 na kwotę 20 000 tys. zł ; w roku 2017 limit ten został podwyższony
  do 32 585 tys. zł, a u mowa przedłużona do dnia 31 maja 2018 roku ; maksymalny okres
  obowiązywania poszczególnych gwarancji otwartych w ram ach tej umowy wynosi 1 rok dla gwarancji
  wadialnych, płatności i zwrotu zaliczki oraz 3 lata dla gwarancji dobrego wykonania i rękojmi ;
  wierzytelności banku wynikające z tej umowy nie są zabezpieczone ;
  (4) w dniu 22 czerwca 2016 roku MPSA podpisała z Bankiem P olska Kasa Opieki Spółką Akcyjną umowę
  na limit kredytowy w rachunku bieżącym; limit może być wykorzystany na finasowanie bieżącej
  działalności operacyjnej spółki oraz udzielanie gwarancji i akredytyw; w roku 2017 limit został
  zwiększony do kwoty 45 000 ty s. zł, a termin obowiązywania przesunięty na dzień 22 czerwca 2019
  roku ;
  (5) w dniu 21 września 2016 roku Mennica Polska S.A. podpisała z Bankiem Gospodarstwa Krajowego
  umowę na linię wieloproduktową; linia ta może być wykorzystana na finansowanie bieżącej
  dzi ałalności spółki oraz udzielanie gwarancji i akredytyw; aneksem z dnia 8 czerwca 2017 roku limit
  ten został podwyższony do 50 000 tys. zł oraz przedłużono termin jego obowiązywania do 8 września
  2018 roku ;
  (6) Spółka dokonała w roku 2017 całkowitej spłaty kred ytu inwestycyjnego udzielonego na mocy umowy
  z dnia 7 lipca 2014 roku . Wszystkie zabezpieczenia zostały zwolnione. Saldo zobowiązań z tytułu
  kredytu na dzień 31 grudnia 2016 roku wynosiło 92 486 tys. zł.  Mennica Polska S.A.
  Sprawozdanie finansowe za okres 12 mi esięcy zakończonych 31 grudnia 2017 roku
  45
  6.2 Zobowiązania handlowe oraz pozostałe
  Zobowiązania handlowe oraz pozostałe Zobowiązania długoterminowe Zobowiązania krótkoterminowe
  (w tysiącach złotych) 2017.12.31 2016.12.31 2017.12.31 2016.12.31
  Zobowiązania handlowe wobec jednostek
  powiązanych 38 993 20 483
  Zobowiązania handlowe wobec j ednostek
  pozostałych 82 98 1 61 772
  Otrzymane przedpłaty , w tym (1) 258 301 50 894
  działalność deweloperska 152 584 49 945
  Pozostałe zobowiązania 5 90 5 28 474 16 17 3 29 458
  Razem 5 905 28 474 396 448 162 607
  Struktura walutowa
  W w alucie polskiej 5 905 28 474 384 413 151 639
  W walucie EUR (po przeliczeniu na PLN) 11 114 10 327
  W walucie USD (po przeliczeniu na PLN) 921 641
  Zobowiązania długoterminowe to zobowiązania w stosunku do spółki zależnej – Mennica Polska Spółka Akcyjna
  Tower S.K.A. z tytułu zawarcia umowy zakupu akcji Netia S.A .
  (1) W pozycji otrzymane przedpłaty wykazana została przedpłata na kruszec otrzymana przez Mennicę
  Polską SA od Ministerstwa Finansów Tajlandii w kwocie 105 016 tys. zł, w związku z ko ntraktem na
  wybicie złotych medali .
  6.3 Zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych
  Główne tytuły zobowiązań z tytułu świadczeń pracowniczych przedstawiają się następująco:
  Zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych Długoterminowe świadczenia
  pracownicz e
  Krótkoterminowe świadczenia
  pracownicze
  (w tysiącach złotych) 31.12.2017 31.12.2016 31.12.2017 31.12.2016
  Nagrody jubileuszowe 1 825 1 649 137 76
  Rezerwa na o dprawy emerytalno -rentowe 597 567 109 78
  Niewykorzystane urlopy 1 163 925
  Premie 2 441 2 815
  Wynagrodzenia 2 258 1 870
  Razem 2 422 2 216 6 108 5 764
  Ze względu na nieistotność kwot , zyski i straty aktuarialne ujmowane są w wyniku bieżącym.
  Główne założenia przyjęte przy wycenie świadczeń pracowniczych 31.12.2017 31.12.2016
  Sto pa dyskonta 3,3 % 3,5 %
  Stopa wzrostu wynagrodzeń 3% 3%
  Oczekiwany przeciętny okres zatrudnienia (lata) 13 13  Mennica Polska S.A.
  Sprawozdanie finansowe za okres 12 mi esięcy zakończonych 31 grudnia 2017 roku
  46
  KAPITAŁ WŁASNY
  7.1 Kapitał Akcyjny
  Kapitał akcyjny Mennicy Polskiej S.A. na dzień 31 grudnia 201 7 roku dzieli ł się na 51 138 096 akcji na oka ziciela
  serii A, B, C, D. Każda akcja posiada warto ść nominaln ą 1 zł (jeden złoty), jest równoważna jednemu głosowi na
  Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy i daje prawo do dywidendy. Akcje są akcjami zwykłymi,
  nieuprzywilejowanymi, brak jest ograniczeń w dysp onowaniu akcjami. Kapitał akc yjny został opłacony
  w całości.
  W okresie objętym sprawozdaniem finansowym nie nastąpiła emisja lub spłata nieudziałowych
  i kapitałowych papierów wartościowych.
  Poniższa nota przedstawia charakter i przeznaczenie kapitału zapa sowego i rezerwowego:
  WYBRANE POZYCJE KAPITAŁU WŁASNEGO
  201 7-12-31
  201 6-12-31
  (w tysiącach złotych)
  Kapitał zapasowy, w tym: 267 083 248 982
  - z zysku netto 231 807 213 744
  - z likwidacji majątku trwałego objętego przeszacowaniem wartości 35 276 35 238
  Pozostały kapitały rezerwowe, w tym: 15 486 15 324
  - na pokrycie strat 14 069 13 869
  - z aktualizacji wyceny majątku trwałego 1 417 1 455
  Poniższa nota przedstawia akcjonariuszy posiadających - bezpośrednio lub poprzez podmioty zależ ne - co
  najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki na dzień przekazania niniejszego raportu.
  Akcjonariusz
  Stan na dzień raportu Stan na 31 -12-201 7 Stan na 31 -12-201 6
  Liczba akcji % w kapitale zakładowym
  % w ogólnej liczbie głosów
  Liczba akcji % w kapitale zakładowym
  % w ogólnej liczbie głosów
  Liczba akcji % w kapitale zakładowym
  % w ogólnej liczbie głosów
  Zbigniew Jakubas wraz z podmiotami zależnymi oraz podmiotami, o kt. mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5 Ustawy o ofercie publiczne j
  25 180 270 49,2% 49,2% 25 180 270 49,2% 49,2% 25 180 270 49,0% 49,0%
  ING OFE 3 830 000 7,5% 7,5% 3 830 000 7,5% 7,5% 3 830 000 7,5% 7,5%
  PZU OFE 3 538 420 6,9% 6,9% 3 538 420 6,9% 6,9% 3 538 420 6,9% 6,9%
  Joanna Jakubas 2 959 000 5,8% 5,8% 2 959 000 5,8% 5,8% 2 959 000 5,8% 5,8%
  MetLife Otwarty Fundusz Emerytalny 2 817 591 5,5% 5,5% 2 817 591 5,5% 5,5% 2 817 591 5,5% 5,5%
  Spółki zależne nie posiadają akcji Mennicy Polskiej S.A.
  Stan posiadania akcji Spółki dominującej lub uprawnień do nich przez osoby zarz ądzające i nadzorujące
  Zgodnie z posiadanymi informacjami stan posiadania akcji Spółki lub uprawnień do nich przez osoby zarządzające
  i nadzorujące, na dzień przekazania niniejszego raportu przedstawia się następująco:
  1. Osoby zarządzają ce nie posiadają akcji Spółki;
  2. Osoby nadzorujące:


  Mennica Polska S.A.
  Sprawozdanie finansowe za okres 12 mi esięcy zakończonych 31 grudnia 2017 roku
  47
  - Zbigniew Jakubas - Przewodniczący Rady Nadzorczej: na dzień sporządzenia raportu posiadał
  14 947 sztuk akcji; w okresie od przekazania poprzedniego raportu nie nastąpiły zmiany
  w stanie posiadania akcji ;
  Po zostali Członkowie Rady Nadzorczej nie posiadają akcji Spółki.
  7.2 Nabycie akcji własnych
  W dniu 21 maja 2015 roku Walne Zgromadzenie Mennicy Polskiej S.A., podjęło Uchwałę, w której postanowiło
  upoważnić Zarząd Mennicy Polskiej S.A. do nabycia przez Spółkę w pełni pokrytych Akcji Własnych Spółki
  notowanych na rynku regulowanym – rynku oficjalnych notowań giełdowych prowadzonym przez Giełdę
  Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. – w celu umorzenia w drodze obniżenia kapitału zakładowego Spółki.
  Łączna liczba n abywanych akcji nie mo gła przekroczyć 837 426 szt., a łączna kwota, którą Spółka przeznaczy ła
  na nabycie akcji własnych nie mogła przekroczy ć 13 39 9 tys. zł. Uchwała została podana do wiadomości
  komunikatem bieżącym.
  W dniu 14 grudnia 2015 roku Zarząd Spó łki podjął Uchwałę nr V==/134/2015 dotyczącą rozpoczęcia skupu akcji
  własnych w celu umorzenia, która określiła program skupu akcji. Pierwsze transakcje nabycia akcji własnych miały
  miejsce w dniu 15 grudnia 2015 roku. W dniu 1 lipca 2016 roku Spółka poinf ormowała o zakończeniu Programu
  Skupu Akcji Własnych. Spółka w ramach niniejszego programu skupiła 199 330 szt. akcji za łączną kwotę 2 782
  tys. zł. W dniu 26 kwietnia 2017 roku Walne Zgromadzenie Mennicy Polskiej S.A. podjęło uchwałę o umorzeniu
  skupionyc h akcji własnych w ilości 199 330 sztuk. Na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania umorzenie
  zostało zarejestrowane w KRS .
  7.3 Dywidendy
  W dniu 26 kwietnia 2017 roku Walne Zgromadzenie Mennicy Polskiej S.A. podjęło uchwałę o wypłacie dywidendy
  z zysku rok u 2016 w wysokości 0,70 zł na jedną akcję, tj. w całkowitej kwocie 35 796 667,20 zł. Dzień ustalenia
  praw do dywidendy został określony na 19 maja 2017 roku, a dzień wypłaty – na 26 maja 2017 roku. Dywidenda
  wypłacona została zgodnie z uchwałą, w dniu 26 m aja 2017 roku .
  7.4 Wpływ hiperinflacji na kapitały własne
  MSR 29 Sprawozdawczość finansowa w gospodarkach hiperinflacyjnych wymaga, by jednostki, które prowadzą
  działalność gospodarczą w okresie hiperinflacji, przeliczyły niektóre składniki kapitału własnego z zastosowaniem
  ogólnego wskaźnika inflacji. Skutki przeliczenia powinny być prezentowane ze znakiem minus w pozycji
  sprawozdania z sytuacji finansowej Spółki „zyski zatrzymane”. Korekta taka ma odzwierciedlać wpływ
  hiperinflacji na wynik finansowy za dany okres sprawozdawczy. Przyjmuje się, że w Polsce występowała
  hiperinflacja w latach 1989 – 1996. Zdaniem Zarządu Spółki wątpliwości może budzić ujmowanie w bilansie
  wspomnianej korekty hiperinflacyjnej jako niepokrytej straty z lat ubiegłych w sytuacji gdy , dotyczy ona zdarzeń
  z okresu hiperinflacji , a korespondujące z nią zyski zostały podzielone przed datą sporządzenia niniejszego
  sprawozdania finansowego. Dodatkowo, nie jest jasne czy ewentualne ujęcie korekty hiperinflacyjnej powoduje
  skutki na gruncie przepisów Kodeksu Spółek :andlowych, dotyczących np. kwoty dywidendy możliwej do
  wypłaty, kwoty zaliczki na poczet dywidendy czy też warunków kiedy niezbędne jest podjęcie uchwały dotyczącej
  dalszego istnienia jednostki. W tej sytuacji, zdaniem Zarządu Spó łki, ujęcie korekty hiperinflacyjnej bezpośrednio
  w bilansie mogłoby być mylące dla użytkowników sprawozdania finansowego i dlatego odpowiednie kwoty,
  wskaźniki i sposób przeliczenia, dotyczące korekty hiperinflacyjnej, prezentujemy poniżej.
  Przeliczeniu p odlegają: kapitał zakładowy, kapitał powstały z nadwyżki ceny emisyjnej nad wartością nominalną
  akcji. Nie przelicza się zysków zatrzymanych (niepodzielonego wyniku z lat ubi egłych), kapitałów zapasowych


  Mennica Polska S.A.
  Sprawozdanie finansowe za okres 12 mi esięcy zakończonych 31 grudnia 2017 roku
  48
  i rezerwowych powstałych z podziału zysków w latach ubiegłych oraz nadwyżek z aktualizacji wyceny aktywów.
  Na dzień przekształcenia przedsiębiorstwa pań stwowego w jednoosobową spółkę S karbu Państwa i w okresie
  objętym hiperinflacją, w Hednostce Dominującej nie występował kapitał z nadwyżki ceny emisyjnej na d wartością
  nominalną akcji, dlatego poniższe zestawienie prezentuje przeliczenie w celach informacyjnych wyłącznie
  kapitału zakładowego.
  7.5 Zarządzanie kapitałem
  Spółka zarządza kapitałem poprzez stosowanie zrównoważonej polityki finansowej, której celem jest
  dostarczanie odpowiednich środków finansowych na rozwój biznesowy pr zy jednoczesnym zabezpieczeniu
  właściwej struktury finansowania i płynności finansowej. Przyjęta przez Spółkę praktyka zarządzania kapitałem
  narzuca utrzymywanie dyscypliny finansowej, zapewniając jednocześnie odpowiednią elastyczność niezbędną do
  zachowan ia rentownego rozwoju oraz do realizacji dystrybucji zysku wypracowanego przez Spółkę. Nie istnieją
  zewnętrzne ograniczenia w dystrybucji kapitału poza tym, ze zgodnie z Kodeksem spółek handlowych spółka jest
  zobowiązania do przekazywani a 8% zysków na kapi tał zapasowy do czasu osiągnięcia wartości kapitału
  zapasowego w wysokości 1/3 kapitału akcyjnego. Spółka zrealizowała ten poziom w poprzednich latach.
  Wysokość kapitałów Spółki możliwych do dystrybuowania na dzień 31 grudnia 201 7 roku wynosi 319 516 tys. zł.
  Spółka monitoruje kapitał za pomocą wskaźnika zadłużenia. Wskaźnik ten oblicza się jako stosunek zadłużenia
  netto do łącznej wartości kapitału. Zadłużenie netto oblicza się jako sumę kredytów i pożyczek (obejmujących
  bieżące i długoterminowe kredyty i pożyczki wykazane w sprawozdaniu z syt uacji finansowej), zobowiązań
  z tytułu leasingu oraz obligacji (jeżeli występują) pomniejszoną o środki pieniężne i ich ekwiwalenty. Łączną
  wartość kapitału oblicza się jako kapitał wł asny wykazany w sprawozdaniu z syt uacji finansowej .
  Stosunek zadłużenia netto do kapitału 2017 2016 (w tysiącach złotych)
  Zadłużenie 120 386
  Środki pieniężne i ekwiwalenty 236 128 25 248
  Zadłużenie netto 0 95 138
  Kapitał własny 421 613 341 081
  Stosunek zadłużenia netto do kapitał u 0% 28%
  Zysk netto w kwocie 56 646 168,60 zł, osiągnięty przez Spółkę w roku 201 6 został, zgodnie z Uchwałą nr 6
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 26 kwietnia 2017 roku, podzielony w następujący sposób:
  - wypłata dywidendy – 35 796 667, 20 zł;
  - kapitał zapasowy – 20 849 501,40 zł.
  Rok wniesienia
  kapitału Wartość wg ceny nominalnej Wskaźniki
  hiperinflacyjne
  Wartość kapitału po
  przeliczeniu
  Różnica
  korekta
  hiperinflacji
  1994 50 000 000 2,03 101 286 484 51 286 484


  Mennica Polska S.A.
  Sprawozdanie finansowe za okres 12 mi esięcy zakończonych 31 grudnia 2017 roku
  49
  INSTRUMENTY FINANSOWE I ZARZĄDZANIE RYZYKIEM FINANSOWYM
  8.1 Pomiar wartości godziwej
  W odniesieniu do instrumentów finansowych, które po początkowym ujęciu wyceniane są w wartości godziwej
  tj. do aktywów lub zobowi ązań wycenianych w wartości godziwej przez wynik finansowy oraz aktywów
  finansowych dostępnych do sprzedaży, Spółka klasyfikuje zasady pomiaru wartości godziwej wykorzystując
  poniższą hierarchię odzwierciedlającą wagę danych źródłowych wykorzystywanych do wyceny:
  - Poziom 1: kwotowania (nieskorygowane) z aktywnych rynków dla identycznych aktywów lub
  zobowiązań,
  - Poziom 2: dane źródłowe inne niż kwotowania zaliczane do Poziomu 1, które są obserwowalne dla
  aktywów lub zobowiązań w sposób bezpośredni (jako ceny) lub pośredni (pochodne cen),
  - Poziom 3: dane źródłowe dla aktywów lub zobowiązań, które nie są oparte na obserwowalnych danych
  rynkowych (dane źródłowe nieobserwowalne).
  Poniższe tabele przedstawiają analizę aktywów finansowych Spółki , które po początkowym ujęciu wyceniane są
  w wartości godziwej, pogrupowanych w Poziomy 1 -3 w zależności od stopnia obserwowalności danych
  źródł owych wykorzystywanych do wyceny wartości godziwej.
  Wartość godziwa instrumentów finansowych wycenianych na dzień bilansowy w wartośc i godziwej
  Pozycja bilansowa 2017.12.31 2016.12.31
  (w tysiącach złotych) Poziom
  1
  Poziom
  2
  Poziom
  3 Razem Poziom
  1
  Poziom
  2
  Poziom
  3 Razem
  Aktywa wyceniane w wartości godziwej
  przez wynik finansowy 1 773 1 773 231 231
  Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży 287 975 287 975
  Razem aktywa wyceniane w wartości
  godziwej 1 773 1 773 287 975 231 288 206
  Zobowiązania wyceniane w wartości
  godziwej przez wynik finansowy 750 750 1 932 1 932
  Razem zobowiązania finansowe
  wyceniane w w artości godziwej przez
  wynik finansowy
  750 750 1 932 1 932
  W okresach 12 miesięcy zakończonych 31 grudnia 201 7 i 201 6 roku nie wystąpiły przesunięcia pomiędzy
  Poziomem 1 i Poziomem 2 hierarchii pomiaru wartości godziwej oraz nie nastąpiły p rzesunięcia z/do Poziomu 3.
  Aktywa ujęte na poziomie 1 na dzień 31 grudnia 201 6 roku to akcje Netia S.A.
  Wartość godziwa instrumentów finansowych niewycenianych na dzień bilansowy w wartości godziwej
  W odniesieniu do instrumentów finansowych, które nie są na dzień bilansowy wyceniane w wartości godziwej tj.
  w przypadku Spółki, instrumentów zaliczonych do kategorii: pożyczki i należności oraz zobowiązań wycenianych
  w zamortyzowanym koszcie (aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności nie występują) ich
  wartość bilansowa nie odbiega znacząco od wartości god ziwej głownie z uwagi na fakt, ż e większość tych
  instrumentów ma charakter krótkoterminowy lub jest oprocentowana w oparciu o stopę zmienną. Wartość
  poszczególnych kategorii zaprezentowana została w nocie 8.2.  Mennica Polska S.A.
  Sprawozdanie finansowe za okres 12 mi esięcy zakończonych 31 grudnia 2017 roku
  50
  8.2 Wartość kategorii instrumentów finansowych
  Poniższa nota zawiera informacje o wartości instrumentów finansowych zakwalifikowanych do poszczególnych
  kategorii instrumentów finansowych wraz z uzgodnieniem tych wartości do k wot wykazanych w sprawozdaniu
  z sytuacji finansowej.
  Pozycja bilansowa Kategorie instrumentów finansowych
  2017.12.31 2016.12.31
  (w tysiącach złotych)
  Aktywa wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy
  Pożyczki i należności
  Aktywa finansowe dostępne do
  sprzedaży
  Zobowiązania wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy
  Zobowiązania wyceniane w zamortyzowanym koszcie
  Aktywa wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy
  Pożyczki i należności
  Aktywa finansowe dostępne do
  sprzedaży
  Zobowiązania wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy
  Zobowiązania wyceniane w zamortyzowanym koszcie
  Pozostałe inwestycje krótkoterminowe 1 588 1 588 287 975
  Należności handlowe 3 133 53 528 231 23 216
  Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 236 128 25 248
  Zobowiązania krótkoterminowe: zobowiązania z tytułu kredytów, pożyczek oraz leasingu finansowego
  120 386
  Zobowiązania handlowe 94 402 956 1 932 191 081
  Razem 3 133 291 244 94 402 956 231 50 052 287 975 1 932 311 467


  Mennica Polska S.A.
  Sprawozdanie finansowe za okres 12 mi esięcy zakończonych 31 grudnia 2017 roku
  51
  8.3 Przychody i koszty związane z instrumentami finansowymi według kategorii
  instrumentów
  Poniższa nota zawiera zestawienie kosztów i przychodów w podziale na kategorie instrumentów finansowych,
  w tym w ynik na odpisach aktualizujących.
  (w tysiącach złotych)
  Zysk operacyjny Przychody/koszty finansowe
  Różnice kursowe
  Odpisy
  aktualizacyjne
  Zyski/straty ze sprzedaży
  Instrumenty pochodne
  Przychody odsetkowe
  Koszty odsetkowe
  Zyski/straty
  z
  różnic kursowych
  Inne
  2017
  Aktywa wyceniane w wartości godziwej
  przez wynik finansowy 3 705 7 971
  Pożyczki i należności -233 276 656
  Zobowiązania wyceniane w wartości
  godziwej przez wynik finansowy -548 -6 755
  Zobowiązania wyceni ane w
  zamortyzowanym koszcie -5 024 1 531
  Razem -233 3 157 1 216 276 -5 024 2 187
  2016
  Aktywa wyceniane w wartości godziwej
  przez wynik finansowy 0 231 11 158
  Pożyczki i należności -728 179 571
  Zobowiązania wyceniane w wartości
  godzi wej przez wynik finansowy -3 389 -9 063
  Zobowiązania wyceniane w
  zamortyzowanym koszcie -6 012 1 333
  Razem -728 -3 158 2 095 179 -6 012 1 904
  8.4 Cele i polityka zarządzania ryzykiem finansowym
  Spółka jest narażona na ryzyko finansowe związane przede wszystkim z instrumentami finansowymi
  emitowanymi lub posiadanymi w ramach działalności operacyjnej i finansowej. Ryzyko to można określić jako
  ryzyko rynkowe (w skład którego wchodzi ryzyko walutowe, ryzyko stopy procentowej i ryzyko cenow e), ryzyko
  płynności oraz ryzyko kredytowe.
  Spółka zarządza ryzykiem finansowym w celu ograniczenia niekorzystnego wpływu zmian kursów walutowych
  i cen kruszców , jak również w celu stabilizacji przepływów pieniężnych oraz zapewnienia odpowiedniego
  poziomu płynności i elastyczności finansowej.
  8.5 Ryzyko walutowe
  Spółka jest narażona na ryzyko walutowe, którego źródłem są aktywa i zobowią zania finansowe w walutach
  obcych, w szczególności należności i zobowiązania handlowe oraz, w mniejs zym zakresie środki pieni ężne
  w walutach obcych. Ryzyko walutowe związane jest również z wyceną zapasów kruszców takich , jak złoto czy
  srebro , których cena rynkowa wyrażona jest w walucie obcej .
  Strategia zabezpieczania Spółki , minimalizująca wpływ wahań kursów wal utowych, jest u stalana okresowo
  i akceptowana przez Zarząd.
  W ramach obowiązującej polityki zabezpieczeń, Spółka zabezpiecza ryzyko walutowe wykorzystując forwardy
  i swapy walutowe, które pozwalają zamienić kwotę kapitału denominowanego w walucie obcej na kwotę


  Mennica Polska S.A.
  Sprawozdanie finansowe za okres 12 mi esięcy zakończonych 31 grudnia 2017 roku
  52
  wyrażon ą w złotych. W rezultacie zyski/straty kursowe na instrumencie pochodnym kompensują straty/zyski
  kursowe na pozycji zabezpieczanej. W efekcie zastosowania zabezpieczeń, zmienność kursów walutowych ma
  ograniczony wpływ na rachunek zysków i strat
  Dodatkowo w Spółce występują zarówno zakupy, jak i sprzedaż w walutach obcych, a w konsekwencji
  zobowiązania i należności w walutowe, co pozwala częściowo zminimalizować ryzyko walutowe. Dodatkowo
  Spółka utrzymuje środki pieniężne oraz lokaty w walutach obcych.
  Wart ość instrumentów finansowych wyrażonych w walutach obcych, w podziale na waluty została
  przedstawiona w notach 5.2, 5.3 oraz 6.2.
  Instrument finansowy
  Ekspozycja na ryzyko
  walutowe Wrażliwość na zmianę kursu waluty obcej względem PLN
  2017.12.31 2016.12.31 2017.12.31 2016.12.31
  (w tysiącach złotych) PLN PLN 10% -10% 10% -10%
  Należności handlowe 19 268 3 654 1 927 -1 927 365 -365
  Środki pieniężne 6 315 13 180 631 -631 1 318 -1 318
  Zobowiązania handlowe -12 035 -10 968 -1 204 1 204 -1 097 1 09 7
  Razem 13 548 5 866 1 354 -1 354 586 -586
  Analizy wrażliwości w tabeli powyżej dokonano w oparciu o następujące założenia:
  - roczny horyzont,
  - nie uwzględniano wpływu podatku dochodowego.
  8.6 Ryzyko stopy procentowej
  Ryzyko stopy procentowej jest to ryzyko, że wartość godziwa albo przyszłe przepływy z instrumentu finansowego
  zmienią się wraz ze zmianą wysokości stóp procentowych. Spółka jest narażona na ryzyko stóp procentowych,
  ponieważ posiada środki pieniężne i udzieloną pożyczkę, które przynosz ą dochód odsetkowy, jak też Spółka
  zaciąga zobowiązania oprocentowane według stóp zmiennych. Spółka nie stosuje instrumentów pochodnych
  w celu zabezpieczenia ryzyka stopy procentowej.
  Inwestycje finansowe
  oprocentowane zmienną
  stopą
  Ekspozycja na ryzyk o stopy procentowej
  Wrażliwość na zmianę stopy procentowej
  2017.12.31 2016.12.31
  (w tysiącach złotych)
  Ekspozycja
  Wrażliwość
  na zmianę
  +1%
  Wrażliwość
  na zmianę -
  1%
  Ekspozycja
  Wrażliwość
  na zmianę
  +1%
  Wrażliwość
  na zmianę -
  1%
  Środki pieniężne 236 12 8 2 361 -2 361 25 248 252 -252
  Zobowiązania
  krótkoterminowe z tytułu
  kredytów, pożyczek oraz
  leasingu finansowego
  -120 386 -1 204 1 204
  Razem 236 128 2 361 -2 361 -95 138 -952 952
  Analizy wrażliwości w tabeli powyżej dokonano w oparciu o na stępujące założenia:
  - roczny horyzont,
  - nie uwzględniano wpływu podatku dochodowego ,
  - lokaty, których oprocentowanie jest stałe lecz jest negocjowane na każdy moment założenia lokaty,
  z uwagi na ich krótkoterminowy charakter zostały zaliczone do aktywów fina nsowych oprocentowanych
  stopą zmienną,
  - w przypadku instrumentów oprocentowanych stopą stałą – nie pokazywano wpływu zmiany stopy
  procentowej na wynik finansowych ponieważ żaden z tych instrumentów nie jest wyceniany
  w wartości godziwej.


  Mennica Polska S.A.
  Sprawozdanie finansowe za okres 12 mi esięcy zakończonych 31 grudnia 2017 roku
  53
  Z uwagi na fakt, ż e spółka nie stosuje rachunkowości zabezpieczeń – żadne zmiany z tytułu ryzyka stopy
  procentowej związanego z instrumentami finansowymi nie są odnoszone w kapitał własny.
  8.7 Ryzyko cenowe związane z instrumentami finansowymi
  Ryzyko cenowe jest to ryzyko, że w artość godziwa albo przyszłe przepływy z instrumentu finansowego zmienią
  się wraz ze zmianą wysokości cen. Spółka jest narażona na ryzyko cenowe związane z posiadanymi akcjami: na
  dzień 31 grudnia 201 6 roku Spółka posia dała akcje spółki niepowiązanej tj. Netia S.A.
  Instrumenty finansowe
  oprocentowane zmienną
  stopą
  Ekspozycja na ryzyko cenowe
  Wrażliwość na zmianę ceny
  2017.12.31 2016.12.31
  (w tysiącach złotych)
  Ekspozycja
  Wrażliwość
  na zmianę
  +10%
  Wrażliwość
  na zmianę -
  10%
  Ekspozycja
  Wrażliwość
  na zmianę
  +10%
  Wrażliwość
  na zmianę -
  10%
  =nstrumenty kapitałowe
  klasyfikowane jako aktywa
  finansowe dostępne do
  sprzedaży
  287 975 28 798 -28 798
  Razem wpływ na kapitał 287 975 28 798 -28 798
  Analizy wrażliwości w tabeli powyżej dokonano w opa rciu o następujące założenia:
  - roczny horyzont,
  - nie uwzględn iano wpływu podatku dochodowego,
  - pominięto wpływ instrumentów finansowych, których wartość na dzień bilansowy oraz na koniec okresu
  porównawczego nie była znacząca,
  - w przypadku instrumentów kapitał owych spółek niepowiązanych – z uwagi na fakt, że instrumenty te są
  zaliczone do aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży – zmiana ceny wywiera wpływ na kapitał
  własny.
  8.8 Ryzyko kredytowe
  Ryzyko kredytowe oznacza ryzyko, że kontrahent nie dopełni zobowiąza ń umownych, w wyniku czego Spółka
  poniesie straty finansowe. Spółka stosuje zasadę dokonywania transakcji wyłącznie z kontrahentami
  o sprawdzonej wiarygodności kredytowej w razie potrzeby uzyskując stosowne zabezpieczenie (np. przedpłaty,
  gwarancje, kaucj e) jako narzędzie redukcji ryzyka strat finansowych z tytułu niedotrzymania warunków umowy.
  Narażenie Spółki na ryzyko wiarygodności kredytowej kontrahentów jest stale monitorowane, a zagregowaną
  wartość zawartych transakcji rozkłada się na zatwierdzonych kontrahentów. Kontrolę ryzyka kredytowego
  umożliwiają ustalane limity kredytowe.
  Ryzyko kredytowe związane z należnościami handlowymi Spółki oceniane jest jako umiarkowane. Wartości
  instrumentów finansowych narażonych na ryzyko kredytowe prezentują noty 5. 2 i 5.3. Jest to maksymalne
  narażenie na ryzyko kredytowe na dzień sprawozdawczy .
  Na dzień bilansowy pięć należności o najwyższej wartości stanowi 63,73 % salda należności handlowych (na 31
  grudnia 201 6 – 49,58 %). Spółka definiuje narażenie na ryzyko kredyt owe jako sumę nieotrzymanych należności
  z tytułu dostaw i usług.  Mennica Polska S.A.
  Sprawozdanie finansowe za okres 12 mi esięcy zakończonych 31 grudnia 2017 roku
  54
  Poniższa tabela przedstawia pięciu kontrahentów o największych saldach należności na dzień bilansowy i ich
  udział w należnościach handlowych Spółki na dzień 31 grudnia 201 7 roku i 31 gru dnia 201 6 roku :
  201 7.12.31 201 6.12.31
  Kontrahent 1 27,51 % 20,85%
  Kontrahent 2 10, 54% 10,02%
  Kontrahent 3 9,75 % 7,24%
  Kontrahent 4 8,77 % 6,08%
  Kontrahent 5 7,16 % 5,39%
  Razem 63,73 % 49,58%
  Spółka posiada dwóch odbiorców, z którymi obroty za 201 7 rok przekroczyły poziom 10% przychodów ze
  sprzedaży i wyniosły łączenie 42,8 % (25,3 % i 17,5 %) oraz dwóch odbiorców , z którym i obroty za 201 6 rok
  przekroczyły poziom 10% przychodów ze sprzedaży i wyniosły łączenie 3 6,04 % (24,7 5% i 1 1,29 %) .
  8.9 Ryzyko płynności
  Ryzy ko płynności jest to ryzyko wystąpienia trudności w spłacie zobowiązań finansowych. Proces zarządzania
  ryzykiem płynności w Spółce polega na prognozowaniu przyszłych przepływów pieniężnych, analizie poziomu
  aktywów płynnych w relacji do przepływów pieniężn ych, monitorowaniu wskaźników płynności opartych na
  pozycjach sprawozdania z sytuacji finansowej oraz utrzymywaniu dostępu do różnych źródeł finansowania,
  w tym do rezerwowych linii kredytowych.
  Nadwyżki środków pieniężnych Spółki inwestowane są w krótkot erminowe płynne instrumenty finansowe –
  głównie lokaty bankowe. Spółka zarządza ryzykiem płynności również przez utrzymywanie otwartych
  i niewykorzystanych linii kredytowych, które tworzą rezerwę płynności i zabezpieczają wypłacalność
  i elastyczność fina nsową. Wartość niewykorzystanych linii kredytowych przedstawiono w nocie 6.1. Ryzyko
  płynności jest regularnie mierzone i monitorowane przez Spółkę przy wykorzystaniu wskaźników płynności oraz
  analizy terminów wymagalności niezdyskontowanych umownych przep ływów z tytułu zobowiązań finansowych
  Spółki.
  Wskaźniki płynności przedstawione są w poniższej nocie:
  (w tysiącach złotych) 2017.12.31 2016.12.31
  Aktywa obrotowe 557 241 107 920
  Zobowiązania bieżące 404 855 288 757
  Wskaźnik płynności w % 138% 37%
  Niewykorzystane linie kredytowe 174 943 71 915
  Wskaźnik płynności w % po uwzględnieniu linii kredytowych 181 % 62%
  Analiza wymagalności dla pozostających do zapłaty niezdyskontowanych umownych przepływów z tytułu
  zobowiązań finansowych Spółki została przedstawiona poniżej. Kwoty w walucie zostały przeliczone po średnim
  kursie NPB z dnia bilansowego, natomiast płatności odsetkowe z tytułu zobowiązań o zmiennym oprocentowaniu
  ustalono według stopy obowiązującej w ostatnim okresie odsetkowym obowiązujący m przed dniem bilansowym.
  Zobowiązania płatne na żądanie – wykazywane są w zobowiązaniach płatnych do 1 roku a zobowiązania płatne
  w dowolnym terminie w zależności od uznania Spółki – w terminie oczekiwanej zapłaty.
  W przypadku należności z tytułu innych i nstrumentów finansowych niż należności handlowe tj. głównie z tytułu
  środków pieniężnych Spółka obniża ryzyko poprzez dywersyfikację współpracy z bankami oraz lokowanie
  środków pieniężnych w instytucjach finansowych o stabilnej sytuacji finansowej.  Mennica Polska S.A.
  Sprawozdanie finansowe za okres 12 mi esięcy zakończonych 31 grudnia 2017 roku
  55
  w ty siącach złotych
  Wartość
  bilansowa
  Niezdyskontowane przyszłe przepływy pieniężne*
  Do 1 roku 1-2 lata 2-5 lat pow. 5 lat Razem
  długoterminowe Razem
  31.12.2017
  Zobowiązania
  z tytułu dostaw 121 974 121 974 121 974
  Zobowiązania
  pozost ałe 18 901 12 9 96 5 905 5 905 18 901
  Razem 140 875 134 970 5 905 5 905 140 875
  31.12.2016
  Zobowiązania
  z tytułu dostaw 82 256 82 256 82 256
  Kredyty bankowe 120 386 122 087 122 087
  Zobowiązania
  pozostałe 55 963 27 301 28 662 28 662 55 963
  Razem 258 605 231 644 28 662 28 662 260 306 *Kwoty uwzględniają wartość zaprezentowanych w sprawozdaniu zobowiązań finansowych (za wyjątkiem gwarancji i poręczeń
  pozabilansowych) powiększone o odsetki za przyszłe okresy  Mennica Polska S.A.
  Sprawozdanie finansowe za okres 12 mi esięcy zakończonych 31 grudnia 2017 roku
  56
  POZOSTAŁE NOTY O BJAŚNIAJĄCE
  9.1 Nieujęte zobowiązania wynikające z zawartych umów
  Zgodnie z najlepszą wiedzą Zarządu na dzień 31 grudnia 201 7 i 201 6 roku nie występują nieujęte zobowiązania
  wynikające z zawartych umów, które mogą mieć istotny wpływ na bieżącą lub przyszłą syt uację finansową Spółki .
  Zobowiązania i należności z tytułu leasingu operacyjnego
  W przypadkach, w których Spółka jest leasingobiorcą, zobowiązania wynikające z umów leasingu operacyjnego
  dotyczą umów, których przedmiotem są lokale biurowe i środki tr wałe .
  W przypadkach, w których Spółka jest leasingodawcą, wartość minimalnych przyszłych opłat z tytułu umów
  leasingu dotyczy głownie umów , w których Spółk a jest wynajmującym budynki .
  9.2 Roszczenia sporne i zobowiązania warunkowe (w tym poręczenia)
  Kontrola r ozliczeń w podatku CIT za 2012 rok
  Mennica Polska S.A. („Spółka”) otrzymała Decyzję Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej w Warszawie z dnia
  16 grudnia 2016 roku dotyczącą przeprowadzonego w Spółce postępowania kontrolnego, obejmującego swoim
  zakresem w szcz ególności rzetelność deklarowanych podstaw opodatkowania oraz prawidłowość obliczania
  i wpłacania podatku dochodowego od osób prawnych za 2012 r.
  Zgodnie z treścią Decyzji, zdaniem Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej w toku postępowania kontrolnego
  stwierd zono nieprawidłowości w rozliczeniu przez Spółkę w zeznaniu C=T -8 za 2012 rok kosztów uzyskania
  przychodów.
  W związku z powyższym, w wydanej Decyzji Dyrektor Urzędu Kontroli Skarbowej w Warszawie określił
  zobowiązanie podatkowe Spółki w podatku dochodowym od osób prawnych za 2012 rok w wysokości
  6 575 616,00 zł. Zgodnie z art. 53 i 55 ustawy Ordynacja podatkowa Mennica Polska S.A. zobowiązana jest
  ponadto do naliczenia i zapłaty odsetek za zwłokę od w/w zobowiązania.
  W dniu 30 grudnia 2016 roku Spółka wni osła odwołanie od Decyzji Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej
  w Warszawie do Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie.
  Przedmiotowa Decyzja została zaskarżona w całości, w oparciu o zarzuty naruszenia zarówno przepisów
  postępowania, jak i przepisów prawa mate rialnego, które miały wpływ na wynik sprawy.
  Spółka wniosła w odwołaniu o uchylenie Decyzji Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej w całości i umorzenie
  postępowania w sprawie.
  W dniu 5 kwietnia 2017 roku Mennica Polska S.A. otrzymała Decyzję Dyrektora =zby Administracji Skarbowej
  w Warszawie utrzymującą w mocy Decyzję Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej w Warszawie.
  Przedmiotowa Decyzja jest ostateczna w administracyjnym toku postępowania.
  W dniu 5 maja 2017 roku Mennica Polska S.A. złożyła skargę do Wojewód zkiego Sądu Administracyjnego na
  Decyzję Dyrektora =zby Administracji Skarbowej w Warszawie.
  Pomimo powyższego Zarząd Mennicy Polskiej S.A. podjął decyzję o zapłacie zobowiązania z tyt. C=T za 2012 rok
  zgodnie z Decyzją Dyrektora =zby Administracji Skarbow ej w Warszawie. Powyższa decyzja podjęta została
  w trosce o zapewnienie utrzymania dotychczasowej aktywności biznesowej, która nierzadko wymaga
  przedstawienia przez Spółkę zaświadczenia z urzędu skarbowego o niezaleganiu w podatkach. W dniu 7 kwietnia
  2017 roku na konto urzędu skarbowego została przelana łącznie kwota 8 341 844 zł (w tym odsetki w kwocie
  1 766 228 zł). Spółka wnosząc skargę do WSA będzie dochodziła zwrotu zapłaconej kwoty w całości wraz
  z odsetkami.
  Zarząd Mennicy Polskiej S.A. nie zgadza s ię z ustaleniami stanu faktycznego, jak i oceną prawną dokonaną przez
  Dyrektora =zby Administracji Skarbowej w wydanej Decyzji. W ocenie Zarządu oraz doradców prawnych


  Mennica Polska S.A.
  Sprawozdanie finansowe za okres 12 mi esięcy zakończonych 31 grudnia 2017 roku
  57
  i podatkowych, Mennica Polska S.A. w sposób prawidłowy i rzetelny prowadzi wszelkie roz liczenia podatkowe.
  Zarząd Hednostki Dominującej ocenia szanse wygran ia sporu w sądzie jako wysokie.
  Koszty uzyskania przychodu zakwestionowane w wyżej opisanej decyzji UKS dotycz ą głównie ponoszonych na
  rzecz spółki zależnej Mennicy Polskiej od 1766 Sp. z . o.o., kosztów opłaty licencyjnej z tytułu korzystania ze znaku
  towarowego i wynikają z podpisanej umowy, która obowiązuje od 2012 roku i trwa nadal. Wobec
  dotychczasowego stanowiska organów podatkowych, Zarząd Mennicy Polskiej S.A. dostrzega ryzyko, iż
  rozliczenia podatkowe za lata 2013 – 2017 mogą zostać zakwestionowane w obszarze analogicznym do 2012 roku
  w przypadku objęcia tych okresów kontrolą podatkową . W ocenie Spółki stan faktyczny oraz ocena prawna nie
  dają podstaw do takiego rozstrzygnięcia . W przypadku zakwestionowania prawa Mennicy Polskiej S.A. do
  zaliczenia w koszty uzyskania przychodów kosztów ponoszonych opłat licencyjnych z tytułu korzystania ze znaku
  towarowego za lata 2013 -2017, Mennica Polska S.A. byłaby zobowiązana do zapłaty podatku C=T w łącznej kwocie
  30 mln zł oraz odsetek wyliczonych na dzień 31 grudnia 2017 roku w wysokości 4 mln zł. W przypadku
  ostatecznego negatywnego rozstrzygnięcia dla Spółki, Mennica Polska S.A. nie miałaby również podstaw do
  ujęcia aktywa z tytułu odroczone go podatku dochodowego na straty podatkowe za lata 2013 -2017, które na
  dzień 31 grudnia 2017 roku Spółka ujmuje w łącznej kwocie 9 mln zł.
  Kontrola rozliczeń w podatku VAT za 2012 rok
  W dniu 5 czerwca 2017 roku Mazowiecki Urząd Celno -Skarbowy w Warszawie r ozpoczął w Mennicy Polskiej S.A.
  kontrolę w zakresie prawidłowości rozliczania podatku VAT za okres od stycznia do grudnia 2012 roku. Na dzień
  sporządzenia niniejszego raportu Naczelnik Urzędu nie wydał decyzji w zakresie rzetelności deklarowanych
  podstaw opodatkowania oraz prawidłowości obliczania i wpłacania podatku od towarów i usług za poszczególne
  okresy rozliczeniowe 2012 roku.
  Pozew złożony przez The SISU Capital Master Fund Limited
  W dniu 16 października 2015 roku Mennica otrzymała pozew z dnia 29 w rześnia 2015 roku „o ustalenie
  nieistnienia prawa” („Pozew”), złożony w postępowaniu cywilnym wszczętym przed Sądem Okręgowym
  w Warszawie przez The S=SU Capital Master Fund Limited z siedzibą na Wyspach Kajmana przeciwko Mennicy
  Polskiej S.A. oraz jej spół ce zależnej – Mennica Polska Spółka Akcyjna Tower S.K.A. oraz FIP 11 Funduszowi
  =nwestycyjnemu Zamkniętemu Aktywów Niepublicznych („F=P 11 F=ZAN”), reprezentowanemu przez Fundusze
  Inwestycji Polskich TFI S.A.
  Przedmiotem Pozwu jest żądanie ustalenia na pod stawie art. 189 Kodeksu postępowania cywilnego, że Pozwani,
  jako akcjonariusze spółki publicznej Netia S.A. z siedzibą w Warszawie („Netia”), nie mogą wykonywać prawa
  głosu: (i) z wszystkich akcji zwykłych na okaziciela Netia („Akcje”), ewentualnie (ii) z tych Akcji, które zostały
  nabyte przez każdego z Pozwanych począwszy co najmniej od dnia 28 kwietnia 2014 roku.
  Roszczenie objęte żądaniem pozwu jest oparte na zarzutach rzekomego działa nia Pozwanych w porozumieniu,
  o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5 i 6 ustawy o ofercie publicznej (…), co rzekomo spowodowało niedopełnienie
  w terminie obowiązków w zakresie: (i) ogłoszenia wezwania do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę Akcji
  stosownie do art. 72 ust. 1 pkt 1 i art. 73 ust. 1 ww. ustawy, oraz (ii) zawi adamiania KNF oraz Netia, w trybie art.
  69 ww. ustawy, o zmianach stanu posiadania Akcji przez Pozwanych, wynikających z łącznego przekroczenia
  poszczególnych (określonych w powyższym przepisie) progów ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu
  Netia.
  W ocenie Spółki, Pozew jest bezzasadny, wobec całkowitej bezpodstawności zarzutów formułowanych przez
  Powoda. W przypadku Tower S.K.A. kierowanie Pozwu przeciwko tej spółce jest tym bardziej bezpodstawne , że
  nie jest ona akcjonariuszem Netia ani nie była ni m w dacie Pozwu (w ogóle nie posiada Akcji). Spółka wraz z Tower
  S.K.A. zamierza przeciwstawiać się żądaniom Powoda czynnie uczestnicząc w postępowaniu sądow ym wszczętym
  wniesieniem Pozwu .
  W związku ze zbyciem w dniu 5 grudnia 2017 wszystkich akcji Netia S .A., Mennica Polska SA złożyła wniosek
  o oddalenie w całości roszczenia względem Spółki .


  Mennica Polska S.A.
  Sprawozdanie finansowe za okres 12 mi esięcy zakończonych 31 grudnia 2017 roku
  58
  Gwarancje
  (w tysiącach złotych) 201 7.12.31 201 6.12.31
  Do 12 miesięcy (krótkoterminowe) 35 191 49 731
  Powyżej 12 miesięcy (długoterminowe) 10 759 5 454
  Razem 45 950 55 185
  Gwarancje te wystawione zostały jako zabezpieczenia przetargowe oraz zabezpieczenia wykonania kontraktów
  handlowych. Do dnia sporządzenia niniejszego sprawozdania nie zaszły przesłanki wyk orzystania powyższych
  gwarancji.
  9.3 Transakcje z stronami powią zanymi – Rada Nadzorcza i Zarząd
  (w tysiącach złotych) 201 7 201 6
  Rada Nadzorcza - wynagrodzenie otrzymane lub należne
  Zbigniew Jakubas 97 95
  Mirosław Panek 21
  Piotr Sendecki 89 87
  Paweł Brukszo 83 80
  Han Woźniak 81 80
  Piotr Osiecki 3
  Agnieszka Pyszczek 81 54
  Robert Bednarski 86 54
  Razem Rada Nadzorcza 517 476
  Zarząd - wynagrodzenie otrzymane lub należne
  Grzegorz Zambrzycki 1 262 890
  Katarzyna =wuć 297 220
  Razem Zarząd 1 559 1 110
  Powyższe dane zawierają informacje o wynagrodzeniach wypłaconych lub należnych od Mennicy Polskiej S.A.
  W okresach 12 miesięcy zakończonych 31 grudnia 201 7 i 201 6 roku Spółka nie zawarła żadnych znaczących
  transakcji z Członkami Zarządu lub Rady Nadzorczej Mennicy Polskiej S.A. lub ich małżonkami, krewnymi lub
  powinowatymi w linii prostej do drugiego stopnia lub związanymi z tytułu opieki, przysposobienia lub kurateli,
  bądź z innymi osobami, z którymi mają osobiste powiązania. Spółka nie udzieliła takim osobom żadnych
  pożyczek, zaliczek ani gwarancji.
  Ponadt o w okresach 12 miesięcy zakończonych 31 grudnia 201 7 i 201 6 roku Spółka nie zawarła żadnych
  znaczących transakcji ze spółkami kontrolowanymi lub współkontrolowanymi przez Członków Zarządu lub Rady
  Nadzorczej Mennicy Polskiej S.A. lub przez ich małżonków, krewnych lub powinowatych w linii prostej do
  drugiego stopnia lub związanych z tytułu opieki, przysposobienia lub kurateli, bądź przez inne osoby, z którymi
  mają osobiste powiązania.  Mennica Polska S.A.
  Sprawozdanie finansowe za okres 12 mi esięcy zakończonych 31 grudnia 2017 roku
  59
  9.4 Rozrachunki i transakcje z podmiotami powiązanymi
  Rozrachunki i transakcje Mennicy Polskiej S.A. ze Spółkami powiązanymi dokonywa ne były na warunkach
  rynkowych . Zaprezentowano je w poniższej tabeli :
  (w tysiącach złotych) Należności Zobowiązania Przychody Koszty
  31-12-201 7 31-12-201 6 31-12-201 7 31-12-201 6 201 7 201 6 201 7 201 6
  Mennica Polska od 1766 Sp.
  z o.o. 1 290 934 38 548 20 911 11 990 16 296 48 093 49 752
  Skarbiec Mennicy Polskiej
  S.A. 323 470 101 643 5 270 4 565 108 3
  Mennica Polska Spółka
  Akcyjna S.K.A. 11 22 113 114 17 117
  Mennica Ochrona Sp. z o.o. 5 5 321 293 78 80 3 113 2 797
  Mennica Polska Spółka
  Akcyjna TOWER S.K.A. 53 997 2 2 1 038 1 415
  Mennica TOWERS GGH MT
  Spółka z ograniczoną
  odpowiedzialnością S.K.A.
  27 74 65
  Razem 1 629 1 436 38 992 75 844 17 527 21 122 52 369 54 084
  9.5 Wyna grodzenie audytora
  Wynagrodzenie audytora za przegląd i badanie sprawozdania jednostkowego Mennicy Polskiej S.A. oraz
  sprawozdania skonsolidowanego Grupy Kapitałowej za rok 201 7 i rok 201 6 wyniosło łącznie 125 tys. zł
  w każdym roku .
  9.6 Zdarzenia po dniu bila nsowym
  Nie wystąpiły zdarzenia po dniu bilansowym.  Mennica Polska S.A.
  Sprawozdanie finansowe za okres 12 mi esięcy zakończonych 31 grudnia 2017 roku
  60
  Podpisy wszystkich członków Zarządu Mennic y Polsk iej S.A.
  Data Imię i nazwisko Funkcja Podpis
  8 marca 201 8 roku Grzegorz Zambrzycki Prezes Zarządu
  Dyrektor Naczelny
  8 marca 201 8 roku Agnies zka Pyszczek Członek Zarządu
  Dyrektor Finansowy
  Podpis osoby odpowiedzialnej za prowadzenie ksiąg
  Data Imię i nazwisko Funkcja Podpis
  8 marca 201 8 roku Małgorzata Lis -
  Wąsowska
  Główny Księgowy
  Prokurent  Treść w podglądzie może zawierać błędy powstałe podczas konwersji plików pdf.
 • Załącznik nr: 2

  Pobierz plik

  MENNICA POLSKA S.A.
  WARSZAWA , AL. JANA PAWŁA II 23
  SPRAWOZDANIE FINANSOWE
  ZA ROK OBROTOWY 20 17
  WRAZ
  ZE SPRAWOZDANIEM NIEZALEŻNEGO
  BIEGŁEGO REWIDENTA Z BADANIA  MENNICA POLSKA S.A.
  Deloitte Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. 2
  SPIS TREŚCI
  SPRAWOZDANIE NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Z BADANIA
  SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPÓŁKI ZA ROK OBROTOWY 20 17
  1. Rachunek zysków i strat
  2. Sprawozdanie z całkowitych dochodów
  3. Sprawozdanie z sytuacji finansowej
  4. Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym
  5. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych
  6. Informacje dodatkowe obejmujące informacje o przyjętej polityce rachunkowości oraz inne
  informacje objaśniające
  SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ZA ROK OBROTOWY 20 17  Deloitte Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. al. Jana Pawła II 22 00-133 Warszawa Polska Tel.: +48 22 511 08 11 Fax: +48 22 511 08 13 www.deloitte.com/p l
  Nazwa Deloitte odnosi się do jednej lub kilku jednostek Deloitte Touche Tohmatsu Limited, prywatnego podmiotu prawa brytyjskiego z ograniczoną odpowiedzialnością i jego firm członkowskich, które stanowią oddzielne i niezależne podmioty prawne. Dokładny opis struktury prawnej Deloitte Touche Tohmatsu Limited oraz jego firm członkowskich można znaleźć na stronie www.deloi tte.com/pl/onas Member of Deloitte Touche Tohmatsu Limited Sąd Rejonowy m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS 0000446833, NIP: 527 -020 -07-86, REGON: 010076870
  SPRAWOZDANIE NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Z BADANIA
  Dla Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i Rady Nadzorczej Mennica Polska S.A.
  Sprawozdanie z badania rocznego sprawozdania finansowego
  Przeprowadziliśmy badanie załączonego rocznego sprawozdania finansowego s półki Mennica Polska
  S.A. z siedzibą w Warszawie przy al. Jana Pawła II 23 (dalej „Spółka”), na które składają się:
  sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 20 17 roku, rachunek zysków
  i strat i sprawozdanie z całkowitych dochodów, sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym,
  sprawozdanie z przepływów pieni ężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 20 17 roku do 31 grudnia 20 17
  roku oraz informacje dodatkowe obejmujące informacje o przyjętej polityce rachunkowości i inne
  informacje objaśniające („ sprawozdanie finansowe ”).
  Odpowiedzialność kierownika jednostki i osób sprawujących nadzór za sprawozdanie finansowe
  Zarząd Spółki jest odpowiedzialny za sporządzenie , na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg
  rachunkowych, sprawozdania finansowego i za jego rzetelną prezentację zgodnie z Międzynarodowymi
  Standardami R achunkowości, Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej oraz
  związanymi z nimi interpretacjami ogłoszonymi w formie rozporządzeń Komisji Europejskiej oraz
  innymi obowiązującymi przepisami prawa a także statutem jednostki . Zarząd Spółki jest również
  odpowiedzialny za kontrolę wewnętrzną, którą uznaje za niezbędną dla sporządzenia sprawozdania
  finansowego niezawierającego istotnego zniekształcenia spowodowanego oszustwem lub błędem .
  Zgodnie z przepisami Ustawy o rachunkowości Zarząd Spółki oraz członkowie Rady Nadzorczej
  jednostki są zobowiązani do zapewnienia, aby sprawozdanie finansowe sp ełniało wymagania
  przewidziane ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2018 r. poz. 395 ), zwaną
  dalej „Ustawą o rachunkowości” .
  Odpo wiedzialność biegłego rewidenta
  Naszym zadaniem było wyrażenie opinii o tym, czy sprawozdanie finansowe przedstawia rzetelny
  i jasny obraz sytuacji majątkowej i finansowej oraz wyniku finansowego jednostki zgodnie z mającymi
  zastosowanie Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości, Międzynarodowymi Standardami
  Sprawozdawczości Finansowej oraz związanymi z nimi interpretacjami ogłoszonymi w formie
  rozporządzeń Komisji Europejskiej i przyjętymi zasadami (polityką) rachunkowości .
  Badanie sprawozdania finansowe go przeprowadziliśmy stosownie do postanowień :
  1) ustawy z dnia 11 maja 2017 roku o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze
  publicznym (Dz. U. z 2017 r . poz. 1089) („ Ustawa o biegłych rewidentach ”),
  2) Krajowy ch Standardów Rewizji Finansowej w brzmieniu Międzynarodowych Standardów Badania
  przyjętych uchwałą nr 2783/52/2015 Krajowej Rady Biegłych Rewidentów z dnia 10 lutego 2015 r.
  z późn. zm .,
  3) rozporzą dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 537/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r.
  w sprawie szczegółowych wymogów dotyczących ustawowych badań sprawozdań finansowych
  jednostek interesu publicznego, uchylającym decyzję Komisji 2005/909/WE (Dz. Urz. UE L 158
  z 27.05.2014, str. 77 oraz Dz. Urz. UE L 170 z 11.06.2014, str. 66) („Rozporządzeni e 537/2014 ”).  4
  Regulacje te wymagają przestrzegania wymogów etycznych oraz zaplanowania i przeprowadzenia
  badania w taki sposób, aby uzyskać wystarczającą pewność, że sprawozdanie finansowe nie zaw iera
  istotnego zniekształcenia.
  Celem badania jest uzyskanie wystarczającej pewności , czy sprawozdanie finansowe jako całość
  zostało sporządzone na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych oraz nie zawiera
  istotnego zniekształcenia spowodowanego oszustwem lub błędem oraz wydanie sprawozda nia
  niezależnego biegłego rewidenta zawierającego naszą opinię. Wystarczająca pewność jest wysokim
  poziomem pewności, ale nie gwarantuje, że badanie przeprowadzone zgodnie z powyżej wskazanymi
  standardami zawsze wykryje istniejące istotne zniekształcenie. Zniekształcenia mogą powstawać na
  skutek oszustwa lub błędu i są uważane za istotne, jeżeli można racjonalnie oczekiwać, że pojedynczo
  lub łącznie mogłyby wpłynąć na decyzje gospodarcze użytkowników , podjęte na podstawie t ego
  sprawozdania finansow ego . Ryzy ko niewykrycia istotnego zniekształcenia, powstałego na skutek
  oszustwa jest wyższe niż ryzyko niewykrycia istotnego zniekształcenia powstałego na skutek błędu,
  ponieważ może obejmować zmowy, fałszerstwo, celowe pominięcia, wprowadzanie w błąd lub obejście
  kontroli wewnętrznej i może dotyczyć każdego obszaru prawa i regulacji, nie tylko tego bezpośrednio
  wpływają cego na sprawozdanie finansowe .
  Badanie polegało na przeprowadzeniu procedur służących uzyskaniu dowodów badania kwot i ujawnień
  w sprawozdaniu finansowym. Dobór procedur badania zależy od osądu biegłego rewidenta, w tym od
  oceny ryzyka istotnego zniekształcenia sprawozdania finansowego spowodowanego oszustwem lub
  błędem. Dokonując oceny tego ryzyka biegły rewident bierze p od uwagę działanie kontroli wewnętrznej
  w zakresie dotyczącym sporządzania i rzetelnej prezentacji przez jednostkę sprawozdania finansowego
  w celu zaprojektowania odpowiednich w danych okolicznościach procedur badania, nie zaś wyrażenia
  opinii na temat sku teczności kontroli wewnętrznej jednostki. Badanie obejmuje także ocenę
  odpowiedniości przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, racjonalności ustalonych przez Zarząd
  Spółki wartości szacunkowych, jak również ocenę ogólnej prezentacji sprawozdania finansow ego.
  Zakres badania nie obejmuje zapewnienia co do przyszłej rentowności badanej jednostki
  ani efektywności lub skuteczności prowadzenia spraw jednostki przez Zarząd Spółki obecnie lub
  w przyszłości.
  Wyrażamy przekonanie, że uzyskane przez nas dowody badania stanowią wystarczającą i odpowiednią
  podstawę do wyrażenia przez nas opinii z badania. Opinia jest spójna z dodatkowym sprawozdaniem
  dla Komitetu Audytu wydanym z dniem niniejszego sprawozdania z badania.
  Niezależność
  W trakcie przeprowadzania ba dania kluczowy biegły rewident i firma audytorska pozostawa li niezależni
  od badanej jednostki zgodnie z przepisami Ustawy o biegłych rewidentach, Rozporządzenia 537/2014
  oraz zasadami etyki zawodowej przyjętymi uchwałami Krajowej Rady Biegłych Rewidentów .
  Zgodnie z naszą najlepszą wiedzą i przekonaniem oświadczamy, że nie świadczyliśmy usług
  niebędących badaniem , które są zabronione przepisami art. 136 Ustawy o biegłych rewidentach oraz
  art. 5 ust. 1 Rozporządzenia 537/2014 .
  Wybór firmy audytorskiej
  Zostaliśmy wybrani do badania sprawozdania finansowego jednostki uchwałą Rady Nadzorczej uchwałą
  nr VII/127/2017 z dnia 19 czerwca 2017 roku . Sprawozdania finansowe jednostki badamy
  nieprzerwanie począwszy od roku obrotowego zakończonego dnia 31 grudnia 20 16 roku , to jest przez
  okres dwóch kolejnych lat obrotowych .
  5
  Najbardziej znaczące rodzaje ryzyka
  W trakcie przeprowadzonego badania zidentyfikowaliśmy poniżej opisane najbardziej znaczące rodzaje
  ryzyka istotnego zniekształcenia, w tym spowodowanego oszustwem oraz opracowaliśmy stosowne
  procedury badania dotycząc e tych rodzajów ryzyk . W przypadkach, w których uznaliśmy za stosowne
  dla zrozumienia zidentyfikowane go ryzyka oraz wykonanych przez biegłego rewidenta procedur
  badania, zamieściliśmy również najważniejsze spostrzeżenia związane z tymi rodzajami ryzyka .
  Opis rodzaju ryzyka istotnego
  zniekształcenia
  Procedury biegłego rewidenta w odpowiedzi na
  zidentyfikowane ryzyko
  Ujęcie skutków toczących się spraw sądowych i administracyjnych przeciwko Spółce
  Spółka jest stroną spraw
  sądowych i administracyjnych
  opisanych w nocie 9.2
  Sprawozdania finansowego.
  Odpowiednie ujęcie skutków
  toczących się postępowań
  przeciwko Spółce zarówno, co do
  wartości, jaki i pozycji
  sprawozdania jest przedmiotem
  istotnego osądu Zarządu.
  Nasze procedury badania obejmowały w szczególności:
   zrozumienie i ocenę środowiska kontroli wewnętrznej
  dotyczącego procesu oceny skutków prowadzonych spraw
  spornych i ich ujawnień klasyfikacji w sprawozdaniu
  finansowym,
   analizę uzyskanych odpowiedzi niezależnych potwierdzeń
  od kancelarii prawnych oraz omów ienie wybranych
  istotnych spraw spornych z Zarządem Spółki ,
   przegląd protokołów z posiedzeń Zarząd u i Rady
  Nadzorcz ej Spółki
   krytyczną ocenę dokonanej przez Spółkę kwalifikacji
  spraw spornych pod kątem ujęcia rezerw bądź też
  ujawnienia, jako zobowiązanie warunkowe w notach
  objaśniających skonsolidowanego sprawozdania
  finansowego,
   analizę konieczności utworzenia rezerwy na należności
  z tytułu zapłaty zobowiązania po datkowego wynikającego
  z decyzji Urzędu Kontroli Skarbowej oraz konieczności
  rekalkulacji strat podatkowych .
  Opinia
  Naszym zdaniem załączone roczne sprawozdanie finansowe :
   przedstawia rzetelny i jasny obraz sytuacji majątkowej i finansowej jednostki na dzień 31 grudnia
  2017 roku oraz jej wyniku finansowego za rok obrotowy od 1 stycznia 2017 do 31 grudnia 2017
  roku , zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości, Między narodowymi
  Standardami Sprawozdawczości Finansowej oraz związanymi z nimi interpretacjami ogłoszonymi
  w formie rozporządzeń Komisji Europejskiej i przyjętymi zasadami (polityką) rachunkowości ,
   zostało sporządzone na podstawie prawidłowo, zg odnie z przepis ami rozdziału 2 U stawy
  o rachunkowości, prowadzonych ksiąg rachunkowych,
   jest zgodne co do formy i treści z obowiązującymi jednostkę przepisami prawa , w tym
  rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących
  i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków
  uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego
  państwem członkowskim (Dz. U. z 2014 r. poz. 133 z późn . zm .) i postanowieniami statutu
  jednos tki.
  6
  Sprawozdanie na temat innych wymogów prawa i regulacji
  Opinia na temat sprawozdania z działalności
  Nasza opinia o sprawozdani u finansow ym nie obejmuje sprawozdania z działalności.
  Zarząd Spółki oraz członkowie Rady Nadzorczej są odpowiedzialni za sporządzenie sprawozdania
  z działalności zgodn ie z przepisami prawa.
  Naszym obowiązkiem zgodnie z wymogami ustawy o biegłych rewidentach było wydanie opinii,
  czy sprawozdanie z działalności zostało sporządzone zgodnie z przepisami prawa oraz, że jest ono
  zgodne z informacjami zawartymi w załączonym sprawozdaniu finansowym . Naszym obowiązkiem było
  także złożenie oświadczenia, czy w świetle naszej wiedzy o jednostce i jej otoczeniu uzyskanej podczas
  badania sprawozdania finansowego stwierdziliśmy w sprawozdaniu z działalności istotne
  zniekształcenia oraz wskazanie na czym polega każde takie istotne zniekształcenie .
  Naszym zdaniem sprawozdanie z działalności zostało sporządzone zgodnie z ma jącymi zastosowanie
  przepisami i jest zgodne z informacjami zawartymi w załączonym sprawozdaniu finansowym. Ponadto
  oświadczamy, iż w świetle wiedzy o jednostce i jej otoczeniu uzyskanej podczas badania sprawozdania
  finansowego, nie stwierdziliśmy w sprawozdaniu z działalności istotnych zniekształceń .
  Opinia na temat oświadczenia o stosowaniu ładu korporacyjnego
  Zarząd Spółki oraz członkowie Rady Nadzorczej są odpowiedzialni za sporządzenie oświadczenia
  o stosowani u ładu korporacyjnego zgodnie z przepisami prawa.
  W związku z przeprowadzonym badaniem sprawozdania finansowego, naszym obowiązkiem zgodnie
  z wymogami ustawy o biegłych rewidentach było wydanie opinii, czy emitent obowiązany do złożenia
  oświadczenia o stosowaniu ładu korporacyjnego, stanowiącego wyodrębnioną część sprawozdania
  z działalności, zawarł w tym oświadczeniu informacje wymagane przepisami prawa oraz w odniesieniu
  do określonych informacji wskazanych w tych przepisach lub regulaminach stwierdze nie, czy są one
  zgodne z mającymi zastosowanie przepisami oraz informacjami zawartymi w rocznym sprawozdaniu
  finansowym.
  Naszym zdaniem w oświadczeniu o stosowaniu ładu korporacyjnego jednostka zawarła informacje
  określone w paragrafie 91 ust. 5 punkt 4 l it. a, b, g, j, k oraz lit. l Rozporządzenia Ministra Finansów
  z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów
  papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych
  przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2014 r., poz. 133
  z późn. zm.) („Rozporządzenie”). Informacje wskazane w paragrafie 91 ust. 5 punkt 4 lit. c -f, h oraz
  lit. i tego Rozporządzenia zawarte w oświadczeniu o stosowaniu ładu korporacyj nego są zgodne
  z mającymi zastosowanie przepisami oraz informacjami zawartymi w sprawozdaniu finansowym.
  Przeprowadzający badanie w imieniu Deloitte Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. –
  podmiotu wpisanego na listę firm audytorskich pro wadzoną przez KRBR pod nr. ewidencyjnym 73:
  Piotr Świętochowski
  Kluczowy biegły rewident
  nr ewidencyjny 90039
  Warszawa, 8 marca 2018 roku


  Treść w podglądzie może zawierać błędy powstałe podczas konwersji plików pdf.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Mennica Polska SA
ISIN:PLMNNCP00011
NIP:527-00-23-255
EKD: 36.21 produkcja monet i medali; produkcja artykułów jubilerskich; 36.22
Adres: ul. Waliców 11 00-851 Warszawa
Telefon:+48 22 6564200
www:www.mennica.com.pl
Kalendarium raportów
2020-05-14Raport za I kwartał
2020-08-04Raport półroczny
2020-10-29Raport za III kwartał
Komentarze o spółce MENNICA POLSKA
2020-04-02 07-04-37
tuInwestor
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649