Raport.

MENNICA POLSKA SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2017 RS

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. z? w tys. EUR 2017 2017 Skonsolidowane przychody netto ze sprzeda?y 926 912 882 371 218 369 201 653 Skonsolidowany zysk na sprzeda?y brutto 78 763 88 306 18 556 20 181 Skonsolidowany zysk na sprzeda?y netto 34 972 40 809 8 239 9 326 Skonsolidowany zysk na dzia?alno?ci operacyjnej (dzia?alno?? kontynuowana) 52 646 53 604 12 403 12 250 Skonsolidowany zysk na dzia?alno?ci operacyjnej (dzia?alno?? zaniechana) 71 025 -10 806 16 733 -2 470 Skonsolidowany zysk przed opodatkowaniem (dzia?alno?? kontynuowana) 70 594 50 162 16 631 11 464 Skonsolidowany zysk przed opodatkowaniem (dzia?alno?? zaniechana) 71 025 -20 909 16 733 -4 778 Skonsolidowany zysk netto 121 093 45 365 28 528 10 367 Skonsolidowany zysk netto (dzia?alno?? kontynuowana) 50 068 66 875 11 795 15 283 Skonsolidowany zysk netto (dzia?alno?? zaniechana) 71 025 -21 523 16 733 -4 919 Zysk netto przypisany Akcjonariuszom Jednostki Dominuj?cej (dzia?alno?? kontynuowana) 53 212 68 490 12 536 15 652 Zysk netto przypisany Akcjonariuszom Jednostki Dominuj?cej (dzia?alno?? zaniechana) 71 025 -21 510 16 733 -4 916 Ca?kowite dochody og??em 161 149 8 809 37 965 2 013 Ca?kowite dochody og??em przypisane Akcjonariuszom Jednostki Dominuj?cej 164 293 10 424 38 705 2 382 Przep?ywy pieni??ne netto z dzia?alno?ci operacyjnej 58 239 91 300 13 720 20 865 Przep?ywy pieni??ne netto z dzia?alno?ci inwestycyjnej 295 503 -43 801 69 617 -10 010 Przep?ywy pieni??ne netto z dzia?alno?ci finansowej -156 645 -44 034 -36 904 -10 063 Przep?ywy pieni??ne netto razem 197 097 3 465 46 434 792 Aktywa trwa?e razem 361 973 652 535 86 785 147 499 Aktywa obrotowe razem 599 334 191 174 143 694 43 213 Suma aktyw?w 961 307 843 709 230 480 190 712 Zobowi?zania d?ugoterminowe razem 2 754 3 197 660 723 Zobowi?zania kr?tkoterminowe razem 361 966 372 278 86 784 84 150 Kapita? w?asny 596 587 468 234 143 036 105 840 Kapita? w?asny przypisany Akcjonariuszom Jednostki Dominuj?cej 539 288 410 791 129 298 92 855 Kapita? zak?adowy 51 138 51 337 12 261 11 604 Liczba akcji w sztukach (po pomniejszeniu o akcje w?asne skupione w celu umorzenia) 51 138 096 51 138 096 51 138 096 51 138 096 ?redniowa?ona liczba akcji w okresie sprawozdawczym 51 138 096 51 151 124 51 138 096 51 151 124 Skonsolidowany zysk netto og??em na jedn? akcj? zwyk?? (w PLN / EUR) 2,37 0,88 0,56 0,20 Skonsolidowany zysk netto na dzia?alno?ci kontynuowanej na jedn? akcj? zwyk?? (w PLN / EUR) 0,98 1,31 0,23 0,30 Skonsolidowany zysk netto na dzia?alno?ci kontynuowanej na jedn? akcj? zwyk?? przypisany Akcjonariuszom Jednostki Dominuj?cej (w PLN / EUR) 1,04 1,34 0,25 0,31 Warto?? ksi?gowa na jedn? akcj? w (PLN / EUR) 11,66 9,16 2,80 2,07

Lista plików:

 • Załącznik nr: 1

  Pobierz plik
  Mennica Polska S.A.
  Skonsolidowane sprawozdanie fin ansowe za okres 12 miesięcy zakończony ch 31 grudnia 201 7 roku
  1
  Mennica Polska S.A.
  Skonsolidowane
  Sprawozdanie Finansowe
  za rok zakończony
  31 grudnia 201 7 roku  Mennica Polska S.A.
  Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres 12 miesięcy zakończony ch 31 grudnia 201 7 roku
  2
  Spis treści
  WYBRANE SKONSOLIDOWANE DANE FINANSOWE ................................ ................................ ................ 5
  SKONSOL=DOWANY RAC:UNEK ZYSKÓW = STRAT ................................ ................................ .................. 6
  SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z CAŁKOW=TYC: DOC:ODÓW ................................ .................... 7
  SKONSOLIDO WANE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ ................................ ............................ 8
  SKONSOL=DOWANE SPRAWOZDAN=E ZE ZM=AN W KAP=TALE WŁASNYM ................................ .............. 9
  SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW P=EN=ĘZNYC: ................................ .................. 11
  =NFORMACHE OGÓLNE ................................ ................................ ................................ ........................... 12
  1.1 =nformacje ogólne o jednostce dominującej ................................ ................................ ....... 12
  1.2 Skład Grupy Kapitałowej ................................ ................................ ................................ ...... 12
  1.3 Zmiany składu Grupy Kapitałowej oraz jednostki współzależne i stowarzyszone ............... 16
  1.4 Skład Zarządu i Rady Nadzorczej ................................ ................................ .......................... 16
  1.5 Oświadczenie o zgodności oraz podstawa sporządzenia sprawozdania finansowego ........ 17
  1.6 Waluta funkcjonalna i sprawozdawcza ................................ ................................ ................ 18
  PODSTAWOWE ZASADY RAC:UNKOWOŚC= ................................ ................................ ......................... 19
  2.1 Przychody ................................ ................................ ................................ ............................. 19
  2.2 Szacunki ................................ ................................ ................................ ................................ 19
  2.3 Zasady rachunkowości ................................ ................................ ................................ ......... 21
  2.4 Zastosowanie nowych standardów, zmian do standar dów i interpretacji .......................... 21
  2.5 Standardy opublikowane i zatwierdzone przez UE, które nie weszły jeszcze w życie ......... 22
  2.6 Nowe standardy oraz zmiany do istniejących standardów wydane przez RMSR, ale jeszcze
  niezatwierdzone do stosowania w UE ................................ ................................ ............................... 23
  2.7 Zmiany zasad rachunkowości oraz korekty błędów ................................ ............................. 24
  2.8 Zasady konsolidacji ................................ ................................ ................................ .............. 24
  2.9 Hednostki współkontrolowane ................................ ................................ ............................. 25
  2.10 Skutki zmian kursów wymiany wal ut obcych ................................ ................................ ....... 25
  2.11 Koszty finansowania zewnętrznego ................................ ................................ ..................... 25
  2.12 Wartość odzyskiwalna ................................ ................................ ................................ ......... 25
  2.13 Wartości niematerialne ................................ ................................ ................................ ....... 26
  2.14 Środki trwałe ................................ ................................ ................................ ........................ 26
  2.15 Nieruchomości inwestycyjne ................................ ................................ ............................... 27
  2.16 Aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży ................................ ................................ ......... 28
  2.17 Aktywa i zobowiązania finansowe ................................ ................................ ....................... 28
  2.18 Zapasy ................................ ................................ ................................ ................................ .. 30
  2.19 Podatek dochodowy ................................ ................................ ................................ ............ 30
  2.20 Rezerwy i zobowiązania warunkowe ................................ ................................ ................... 30
  2.21 Świadczenia pracownicze ................................ ................................ ................................ .... 31


  Mennica Polska S.A.
  Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres 12 miesięcy zakończony ch 31 grudnia 201 7 roku
  3
  2.22 Udziały niekontrolujące ................................ ................................ ................................ ....... 31
  SEGMENTY DZ=AŁALNOŚC= ................................ ................................ ................................ .................... 32
  3.1 Wyniki finansowe dla segmentów działalności ................................ ................................ ... 33
  3.2 Wybrane dane bilansowe dla segmentów ................................ ................................ ........... 35
  3.3 Podział segmentów według rynków geograficznych ................................ ........................... 35
  PRZYC:ODY, KOSZTY Z WYŁĄCZEN=EM AMORTYZACH= ORAZ PODATEK DOC:ODOWY ....................... 36
  4.1 Przyc hody ................................ ................................ ................................ ............................. 36
  4.2 Koszty według rodzaju ................................ ................................ ................................ ......... 36
  4.3 Świadczenia pracownicze i zatrudnienie ................................ ................................ ............. 36
  4.4 Pozostałe przychody i koszty operacyjne ................................ ................................ ............ 37
  4.5 Przychody i koszty finansowe ................................ ................................ .............................. 38
  4.6 Podatek dochodowy ................................ ................................ ................................ ............ 38
  4.7 Zysk na akcję ................................ ................................ ................................ ........................ 41
  AKTYWA TRWAŁE ................................ ................................ ................................ ................................ .. 42
  5.1 Utrata wartości aktywów trwały ch ................................ ................................ ..................... 42
  5.2 Środki trwałe, środki trwałe w budowie i wartości niematerialne inne niż wartość firmy . 42
  5.3 Nieruchomości inwestycyjn e ................................ ................................ .............................. 46
  5.4 Pozostałe inwestycje długoterminowe ................................ ................................ ................ 47
  AKTYWA OBROTOWE ................................ ................................ ................................ ............................ 49
  6.1 Zapasy ................................ ................................ ................................ ................................ .. 49
  6.2 Należności handlowe i pozostałe, pozostałe aktywa ................................ ........................... 50
  6.3 Środki pieniężne i ich ekwiwalenty ................................ ................................ ...................... 51
  ZOBOW=AZAN=A KRÓTKO = DŁUGOTERM=NOWE ................................ ................................ .................. 52
  7.1 Zobowiązania z tytułu kredytów, pożyczek oraz leasingu finansowego .............................. 52
  7.2 Zobowiązania handlowe oraz pozostałe ................................ ................................ .............. 54
  7.3 Rezerwy ................................ ................................ ................................ ................................ 54
  7.4 Zobowiązania z tytułu świadczeń prac owniczych ................................ ................................ 55
  KAP=TAŁ WŁASNY ................................ ................................ ................................ ................................ ... 56
  8.1 Kapitał Akcyjny ................................ ................................ ................................ ..................... 56
  8.2 Nabycie a kcji własnych ................................ ................................ ................................ ........ 57
  8.3 Dywidendy ................................ ................................ ................................ ........................... 57
  8.4 Wpływ hiperinflacji na kapitały własne ................................ ................................ ............... 57
  8.5 Zarządzanie kapitałem ................................ ................................ ................................ ......... 58
  =NSTRUMENTY F=NANSOWE = ZARZĄDZAN=E RYZYK=EM F=NANSOWYM ................................ ............... 59
  9.1 Pomiar wartości godziwej ................................ ................................ ................................ .... 59
  9.2 Wartość kategorii instrumentów finansowych ................................ ................................ .... 60


  Mennica Polska S.A.
  Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres 12 miesięcy zakończony ch 31 grudnia 201 7 roku
  4
  9.3 Przychody i koszty związane z instrumentami finansowymi w g kategorii inst rumentów .. 61
  9.4 Instrumenty pochodne ................................ ................................ ................................ ........ 61
  9.5 Cele i polityka zarządzania ryzykiem finansowym ................................ ............................... 61
  9.6 Ryzyko walutowe ................................ ................................ ................................ ................. 62
  9.7 Ryzyko stopy procentowej ................................ ................................ ................................ ... 63
  9.8 Ryzyko cenowe związane z instrumentami fi nansowymi ................................ .................... 63
  9.9 Ryzyko kredytowe ................................ ................................ ................................ ................ 64
  9.10 Ryzyko płynności ................................ ................................ ................................ .................. 65
  POZOS TAŁE NOTY OBHAŚN=AHĄCE ................................ ................................ ................................ ......... 67
  10.1 Nieujęte zobowiązania wynikające z zawartych umów ................................ ....................... 67
  10.2 Roszczenia sporne i zobowiązania warunkow e (w tym poręczenia) ................................ ... 67
  10.3 Wynagrodzenia i transakcje ze stronami powiązanymi – Rada Nadzorcza i Zarząd ............ 70
  10.4 Rozrachunki i tr ansakcje z podmiotami powiązanymi ................................ ......................... 70
  10.5 Sezonowość i cykliczność ................................ ................................ ................................ ..... 71
  10.6 Wynagrodzenie audytora ................................ ................................ ................................ ..... 71  Mennica Polska S.A.
  Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres 12 miesięcy zakończony ch 31 grudnia 201 7 roku
  5
  WYBRANE SKONSOLIDOWANE DANE
  FINANSOWE
  za okres 12 miesięcy
  zakończonych
  za okres 12 miesięcy
  zakończonych
  (w tys. PLN) (w tys. EUR)
  31.12.2017 31.12.2016 31.12.2017 31.12.2016
  Przychody netto ze sprzedaży ogółem 926 912 882 371 218 369 201 653
  Zysk z działalności operacyjnej (działalność
  kontynuowana) 52 64 6 53 604 12 40 3 12 250
  Zysk / strata z działalności operacyjnej (działalność
  zaniechana) 71 025 -10 806 16 733 -2 469
  Zysk z działalności operacyjnej ogółem 123 671 42 798 29 135 9 781
  Zysk brutto ogółem 141 619 29 253 33 364 6 685
  Zysk netto (działalnoś ć kontynuowan a) 50 068 66 875 11 7 95 15 283
  Zysk / strata netto (działalność zaniechana) 71 025 -21 510 16 733 -4 916
  Zysk netto ogółem 12 1 093 45 365 28 528 10 367
  Zysk netto ogółe m przypadający Akcjonariuszom
  Jednostki Dominującej 124 2 37 46 980 29 269 10 737
  Zysk netto z działalności kontynuowanej
  przypadający Akcjonariuszom Jednostki
  Dominującej
  53 212 68 490 12 5 36 15 652
  Zysk netto ogółem na jedną akcję zwykłą przypis any Akcjonariuszom Jednostki Dominującej
  - (w PLN/EUR)
  - zwykły / rozwodniony 2,43 0,92 0,57 0,20
  Zysk netto z działalności kontynuowanej na jedną akcję zwykłą przypisany Akcjonariuszom Jednostki
  Dominującej - (w PLN/EUR)
  - zwykły / rozwodniony 1,04 1,34 0,25 0,31
  Przepływy pieniężne netto z działalności
  operacyjnej 58 239 91 300 13 720 20 865
  Razem przepływy pieniężne 197 097 3 465 46 434 792
  (w tys. PLN) (w tys. EUR)
  31.12.2017 31.12.2016 31.12.2017 31.12.2016
  Aktywa razem 96 1 307 843 709 230 4 80 190 712
  Zobowiązania krótkoterminowe 361 966 372 278 86 784 84 150
  Kapitały własne 596 587 468 234 14 3 036 105 840
  Liczba akcji - w szt. 51 138 096 51 138 096 51 138 096 51 138 096
  Średnioważona liczba akcji - w szt. 51 138 096 51 151 124 51 138 096 51 151 124
  Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN/EUR) 11,66 9,16 2,80 2,07 Dla pozycji sprawozdania z całkowitych dochodów oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych
  Kurs średni, liczony jako średnia arytmetyczna kursów obowiązuj ących na
  ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie 31.12.2017 31.12.2016
  EUR 4,2447 4,3757
  Dla pozycji sprawozdania z sytuacji finansowej
  Kurs obowiązujący na dzień 31.12.2017 31.12.2016
  EUR 4,1709 4,4240


  Mennica Polska S.A.
  Skonsolidowane sprawozdanie fin ansowe za okres 12 miesięcy zakończony ch 31 grudnia 201 7 roku
  6
  SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓ W I STRAT
  Nota
  Za okres 12 miesięcy zakończonych 31-12-2017 Za okres 12 miesięcy zakończonych 31-12-2016
  (w tysiącach złotych) Działalność kontynuowana Działalność zaniechana Razem Działalność kontynuowana Działalność zaniechana Razem
  Przyc hody netto ze sprzedaży 4.1 926 912 926 912 853 271 29 100 882 371
  Koszt własny sprzedaży 4.2 -851 269 -851 269 -770 681 -24 578 -795 259
  Wynik na instrumentach pochodnych dot. sprzedaży zrealizowanej 3 120 3 120 1 194 0 1 194
  Koszty sprzedaży 4.2 -15 212 -15 212 -18 194 0 -18 194
  Koszty ogólnego zarządu 4.2 -28 579 -28 579 -25 837 -3 466 -29 303
  Pozostałe przychody operacyjne 4.4 25 520 25 520 24 115 190 24 305
  Pozostałe koszty operacyjne 4.4 -9 566 -9 566 -4 693 -12 051 -16 744
  Wynik na ins trumentach pochodnych dot. sprzedaży niezrealizowanej 2 388 2 388 -4 609 -4 609
  Udział w zyskach / stratach inwestycji wycenianych metodą praw własności -668 -668 -963 -963
  Wynik na dekonsolidacji spółki zależnej 71 025 71 025
  Zysk / (str ata) na działalności operacyjnej 52 64 6 71 025 123 67 1 53 604 -10 806 42 798
  Przychody finansowe 4.5 26 554 26 554 2 386 315 2 701
  Koszty finansowe 4.5 -8 606 -8 606 -5 828 -10 418 -16 246
  Wynik na działalności finansowej 17 94 8 17 94 8 -3 441 -10 104 -13 545
  Zysk / (strata) przed opodatkowaniem 70 594 71 025 141 619 50 162 -20 909 29 253
  Podatek dochodowy 4.6 -20 526 -20 526 16 713 -601 16 112
  ZYSK / (STRATA) NETTO OGÓŁEM 50 068 71 025 121 093 66 875 -21 510 45 365
  Przypisany :
  Akcjonariuszom Jednostki Dominującej 53 212 71 025 124 237 68 490 -21 510 46 980
  Do udziałów niekontrolujących -3 144 -3 144 -1 615 -1 615
  Zysk netto na działalności kontynuowanej na jedną akcję przypisany Akcjonariuszom Jedn ostki Dominuj ącej (podstawowy i rozwodniony) w PLN 4.7 1,04 1,39 2,43 1,34 -0,42 0,92  Mennica Polska S.A.
  Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres 12 miesięcy zakończony ch 31 grudnia 201 7 roku
  7
  SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE
  Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW Nota
  Za okres 12 miesięcy zakończonych 31-12-2017 Za okres 12 miesięcy zakończonych 31-12-2016
  (w tysiącach złoty ch) Działalność kontynuowana Działalność zaniechana Razem Działalność kontynuowana Działalność zaniechana Razem
  Skonsolidowany zysk netto 50 068 71 025 121 093 66 875 -21 510 45 365
  Pozycje, które w przyszłości zostaną przeklasyfikow ane do rachunku zysków i strat: 40 056 40 056 -36 556 -36 556
  - zmiana wartości godziwej aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży 49 451 49 451 -45 131 -45 131
  - podatek dochodowy od pozycji podlegających reklasyfikacji 4.6 -9 395 -9 395 8 57 5 8 575
  Inne całkowite dochody netto 40 056 40 056 -36 556 -36 556
  DOCHODY CAŁKOWITE OGÓŁEM 90 124 71 025 161 149 30 319 -21 510 8 809
  Przypisane:
  Akcjonariuszom Jednostki Dominującej 93 268 71 025 164 293 31 934 -21 510 10 424
  Do udziałów niekontrolujących -3 144 -3 144 -1 615 -1 615
  Całkowity dochód na jedną akcję przypisany Akcjonariuszom Jednostki Dominującej (podstawowy i rozwodniony) w PLN 1,82 1,39 3,21 0,62 -0,42 0,20


  Mennica Polska S.A.
  Skonsolidowane sprawozdanie fin ansowe za okres 12 miesięcy zakończony ch 31 grudnia 201 7 roku
  8
  SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z SYTUA CJI
  FINANSOWEJ Nota 31.12.2017
  31.12.2016
  (w tysiącach złotych)
  Grupa
  Kapitałowa
  razem
  w tym MMS
  AKTYWA
  Aktywa trwałe
  Rzeczowe aktywa trwałe 5.2 151 284 149 984 25 676
  Wartości niematerialne 5.2 112 161 119 439 22
  Nieruchomości inwest ycyjne 5.3 5 566 12 399
  =nwestycje w jednostkach stowarzyszonych i współzależnych
  wycenianych metodą praw własności 5.4 13 985 14 652
  Pozostałe inwestycje długoterminowe 5.4 59 216 306 302
  Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 4.6 19 189 49 228 161
  Pozostałe aktywa razem 572 531
  Aktywa trwałe razem 361 973 652 535 25 859
  Aktywa obrotowe
  Zapasy 6.1 287 261 98 509 2 431
  Należności z tytułu podatku dochodowego 42 11
  Należności handlowe oraz pozostałe 6.2 70 490 44 753 2 210
  Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 6.3 241 541 44 444 45
  Aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży 3 457 3 457
  Aktywa obrotowe razem 599 334 191 174 8 143
  Aktywa razem 961 307 843 709 34 002
  PASYWA
  Kapitał własny
  Kapitał akcyjny 8.1 51 138 51 337
  Akcje własne 8.2 -2 785
  Kapitał z emisji akcji powyżej ich wartości nominalnej 14 047 14 047
  Kapitał z aktualizacji wyceny 4 381 -35 675
  Kapitał zapasowy 452 539 385 057
  Pozostały kapitały rezerwowe 37 46 3 37 302
  Zyski zatrzymane -20 280 -38 492 -71 429
  Kapitał własny przypadający Akcjonariuszom Jednostki
  Dominującej 539 288 410 791 -71 429
  Udziały niekontrolujące 57 299 57 443
  Kapitał własny razem 596 587 468 234 -71 429
  Zobowiązania
  Zobowiązania handl owe oraz pozostałe 7.2 681 681
  Zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych 7.4 2 754 2 516 44
  Zobowiązania długoterminowe razem 2 754 3 197 725
  Zobowiązania z tytułu kredytów, pożyczek oraz leasingu
  finansowego 7.1 291 195 662 74 324
  Zobowiąz ania z tytułu podatku dochodowego 1
  Zobowiązania handlowe oraz pozostałe 7.2 352 072 142 823 7 861
  Rezerwy 7.3 2 298 23 343 19 185
  Zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych 7.4 7 305 10 449 3 336
  Zobowiązania krótkoterminowe razem 361 966 372 278 104 706
  Zobowiązania razem 364 720 375 475 105 431
  Pasywa razem 961 307 843 709 34 002
  *Grupa Kapitałowa utraciła kontrolę nad Mennicą -Metale Szlachetne S.A. (MMS) i z dniem 1 stycznia 2017
  roku dokonała dekonsolidacji. Dane na dzień 31 grudn ia 2017 nie obejmują aktywów i pasywów spółki MMS .


  Menn ica Polska S.A.
  Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres 12 miesięcy zakończony ch 31 grudnia 2017 roku
  9
  SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
  (w tysiącach złotych)
  Nota Kapitał akcyjny Akcje własne
  Kapitał z emisji akcji powyżej ich wartości nomina lnej
  Kapitał zapasowy
  Kapitał z aktualizacji wyceny
  Pozostałe kapitały rezerwowe
  Zyski zatrzymane
  Kapitał własny przypadający Akcjonariuszom Jednostki Dominującej
  Udziały niekontrolujące
  Kapitał własny ogółem
  przeszacowanie aktywów przeznaczonych do sprzedaży
  przeszacowanie zbiorów Gabinetu Numizmatycznego
  Kapitał własny na dzień 01 -01-201 7 8.1 51 337 -2 785 14 047 385 057 -40 056 4 38 1 37 302 -38 492 410 791 57 443 468 234
  Całkowite dochody ogółem, w tym: 40 056 124 237 164 293 -3 144 161 149
  - zysk netto 124 2 37 124 237 -3 144 121 093
  - inne całkowite dochody netto 40 056 40 056 40 056
  Nabycie / sprzedaż akcji własnych 8.2 -199 2 785 -2 785 199 3 000 3 000
  Wypłata dywidendy 8.3 -35 79 7 -35 79 7 -35 79 7
  Podział wyniku finansowego 70 229 -70 229
  Pozostałe zmiany 38 -38
  Kapitał własny na dzień 31 -12-201 7 51 138 14 047 452 539 4 38 1 37 46 3 -20 280 539 288 57 299 596 587  Mennica Polska S.A.
  Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres 12 miesięcy zakończony ch 31 grudnia 201 7 roku
  10
  SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W KAPIT ALE WŁASNYM
  (w tysiącach złotych)
  Nota Kapitał akcyjny Akcje własne
  Kapitał z emisji akcji powyżej ich wartości nominalnej
  Kapitał zapasowy
  Kapitał z aktualizacji wyceny
  Pozostałe kapitały rezerwowe
  Zyski zatrzymane
  Kapitał włas ny przypadający Akcjonariuszom Jednostki Dominującej
  Udziały niekontrolujące
  Kapitał własny ogółem
  przeszacowanie aktywów przeznaczonych do sprzedaży
  przeszacowanie zbiorów Gabinetu Numizmatycznego
  Kapitał własny na dzień 01 -01-2016 8.1 51 33 7 -231 14 047 351 121 -3 500 4 381 41 783 -30 448 428 490 54 358 482 848
  Całkowite dochody ogółem, w tym: -36 556 46 980 10 424 -1 615 8 809
  - zysk netto 46 980 46 980 -1 615 45 365
  - inne całkowite dochody netto -36 556 -36 556 -36 556
  Nabycie / sprzedaż akcji własnych 8.2 -2 554 -2 554 4 700 2 146
  Wypłata dywidendy -25 569 -25 569 -25 569
  Podział wyniku finansowego 29 455 -29 455
  Pozostałe zmiany 4 481 -4 481
  Kapitał własny na dzień 31 -12-2016 51 337 -2 785 14 047 385 057 -40 056 4 381 37 302 -38 492 410 791 57 443 468 234  Mennica Polska S.A.
  Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres 12 miesięcy zakończony ch 31 grudnia 201 7 roku
  11
  SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW
  PIENIĘZNYCH
  Za okres
  12 miesięcy
  zakończonych
  31-12-201 7
  Za okres 12 miesięcy
  zakończonych
  31-12-201 6
  (w tysi ącach złotych)
  Grupa
  Kapitałowa
  razem
  w tym MMS
  Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej
  Zysk (strata) netto za okres 121 093 45 365 -21 510
  Korekty -62 854 52 443 27 999
  Amortyzacja 17 844 18 666 1 995
  Zyski / (straty) z działalno ści inwestycyjnej -48 124 -21 883 -109
  Zyski / (straty) ze sprzedaży środków trwałych 132 416 -14
  Odsetki 519 5 931 2 013
  Podatek dochodowy 20 526 -16 112 601
  Zmiana stanu należności -24 339 -3 849 -212
  Zmiana stanu zapasów -159 389 -9 394 380
  Zmiana stanu zobowiązań handlowych oraz pozostałych 205 310 61 904 4 008
  Zmiana stanu rezerw i zobowiązań z tytułu świadczeń pracowniczych -1 387 16 764 19 337
  Pozostałe -316
  Wynik na dekonsolidacji spółki zależnej -71 025
  Odsetki zapłacone -2 529 -6 187 -2 012
  Podatek zapłacony -76 -321
  Środki pieniężne netto na działalności operacyjnej 58 239 91 300 4 477
  Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej
  Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych oraz rzeczowych
  aktywów 154 113 14
  Wpływy ze sprzedaży aktywów finansowych 365 861
  Dywidendy otrzymane 24 095 22 963
  Wydatki na zakup wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów -51 597 -35 321 -14
  Wydatki na zakup aktywów finansowych -43 010 -31 556
  Środki pieniężne netto z dzi ałalności inwestycyjnej 295 503 - 43 801
  Przepływy pieniężne z działalności finansowej
  Zaciągnięcie kredytów i pożyczek 22 283
  Pozostałe wpływy 3 500
  Nabycie akcji własnych -2 555
  Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli -35 7 97 -25 569
  Wydatki na spłatę kredytów i pożyczek -120 848 -41 576 -5 597
  Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego -117 -29
  Środki pieniężne netto z działalności finansowej -156 645 -44 034 -5 626
  Przepływy pieniężne netto, raze m 197 097 3 465 -1 149
  Bilansowa zmiana środków pieniężnych, w tym: 197 097 3 465 -1 149
  Środki pieniężne na początek okresu 44 444 40 979 1 193
  Środki pieniężne na koniec okresu 241 541 44 444 45


  Mennica Polska S.A.
  Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres 12 miesięcy zakończony ch 31 grudnia 201 7 roku
  12
  INFORMACJE OGÓLNE
  1.1 Informacje ogólne o jednos tce dominującej
  Mennica Polska S.A. (dalej „Mennica Polska”, „Spółka”, „Hednostka Dominująca”) została utworzona 10 lutego
  1994 roku w wyniku przekształcenia przedsiębiorstwa państwowego w jednoosobową spółkę Skarbu Państwa.
  Spółka prowadzi działalność na terytorium Polski.
  Podstawowym przedmiotem działalności jest produkcja wyrobów menniczych (monety i wyroby grawersko -
  medalierskie), świadczenie nowoczesnych usług teleinformatycznych (bilety komunikacji miejskiej oraz sprzedaż
  doładowań do telefonów komórk owyc h) oraz działalność deweloperska, w tym poprzez spółki celowe .
  1.2 Skład Grupy Kapitałowej
  Grupa Kapitałowa Mennicy Polskiej S.A. (dalej „Grupa MPSA”, „Grupa Kapitałowa”, „Grupa”) jest wiodącym
  producentem i dystrybutorem produktów menniczych oraz grawersk o-medalierskich w kraju, jak również
  wyróżniającą się firmą w tym segmencie na rynkach światowych. Ponadto, już od roku 2001, Grupa MPSA,
  realizując strategię równoważenia produktów tradycyjnych z nowoczesnymi, aktywnie rozwija swoją działalność
  w segmenci e płatności elektronicznych, osiągając pozycję lidera we wdrażaniu i obsłudze systemów kart
  miejskich w Polsce. Perspektywicznym segmentem z punktu widzenia kreowania wartości dodanej Grupy MPSA
  jest działalność deweloperska, realizowana w ramach spółek ce lowych oraz bezpośrednio przez Mennicę Polską
  S.A.
  Podmiotem dominującym w Grupie Kapitałowej jest Mennica Polska S.A. W skład Grupy Kapitałowej wchodzą
  następujące podmioty :
  Jednostka Siedziba Zakres działalności
  Udział Spółki w kapitale na
  dzień :
  31-12-201 7
  Mennica Polska od 1766
  Sp. z o.o. Warszawa Działalność handlowa i marketingowa
  w zakresie produktów menniczych. 100%
  Skarbiec Mennicy Polskiej S.A. Warszawa
  Sprzedaż monet i produktów numizmatycznych
  poprzez kierowanie ofert do klienta indywid ualnego
  (Direct Marketing).
  100%
  Mennica Ochrona Sp. z o.o. Warszawa
  Usługi ochrony obszarów oraz mienia; usługi
  przewozów i konwojowania wartości pieniężnych
  i innych, usługi ochrony osób.
  100%
  Mennica Polska Spółka Akcyjna
  S.K.A. (1) Warszawa
  Usługi dzi erżawy wybranych nieruchomości. Docelowo
  realizacja mieszkaniowo -usługowych inwestycji
  budowlanych.
  50%
  Mennica Polska Spółka Akcyjna
  Tower S.K.A. Warszawa
  Realizacja projektów budowlanych. Działania
  realizowane są poprzez spółkę Mennica Towers GG:
  MT Spó łka z Ograniczoną Odpowiedzialnością S. K.A.,
  w której Mennica Polska Spółka Akcyjna Tower S.K.A.
  posiada 50% udziałów.
  100%
  Mennica Deweloper Sp. z o.o. Warszawa Realizacja projektów deweloperskich. 100%
  (1) Grupa uzna je, że sprawuje kontrolę nad spółką Men nica Polska Spółka Akcyjna S.K.A. ze względu na fakt,
  że Mennica Polska S.A. jest jedynym komplementariuszem tej spółki i prowadzi jej sprawy, podejmując
  wszelkie decyzje samodzielnie .
  Wszystkie powyższe podmioty objęte są konsolidacją metodą pełną.
  Dodatk owo od 31 grudnia 2013 roku Mennica Polska S.A. posiada pośrednio 50% akcji w Mennica TOWERS GG:
  MT Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością S.K.A., która to spółka jest uznana za jednostkę


  Mennica Polska S.A.
  Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres 12 miesięcy zakończony ch 31 grudnia 201 7 r oku
  13
  współkontrolowaną z uwagi na fakt, że istotne decyzje dotyczące jej działalności muszą być podejmowane za
  zgodą obydwu akcjonariuszy. Spółka jest konsolidowana metodą praw własności. Celem jej działania jest
  realizacja projektu budowlanego związanego ze wznoszeniem budynku przy ul. Pereca 21 w Warszawie.
  Poniższy schemat przedstawia strukturę segmentów Grupy Kapitałowej Mennicy Polskiej S.A. na dzień
  sporządzenia niniejszego sprawozdania :
  *od dnia 1 stycznia 2017 roku segment został wyłączony z konsolidacji Grupy Kapitałowej
  Segment I Segment II * Segment III Segment IV
  Produkty mennicze Przetwórstwo metali
  szlachetnych Płatności
  elektronicz ne Działalność
  deweloperska
  Spółki
  Mennica Polska S.A.;
  Mennica Polska od 1766 Sp.
  z o.o.; Skarbiec Mennicy
  Polskiej S.A.
  Mennica - Metale Szlachetne
  S.A. w restrukturyzacji Mennica Polska S.A.
  Mennica Polska S.A.;
  Mennica Polska Spółka
  Akcyjna S.K.A., Mennica
  Polska Spółka Akcyjna
  Tower S.K.A. , Mennica
  Deweloper Sp. z o.o.
  Produkty
  produkcja oraz działalność
  handlowa i marketingowa
  związana z monetami
  obiegowymi
  i kolekcjonerskimi,
  żetonami, sztabkami,
  medalami, odznaczeniami,
  znaczkami, pieczęciami,
  datownikami oraz innymi
  towarami menniczymi
  siatki katalityczne
  i wychwytujące, farby,
  wyposażenie pieców
  szklarskich, wyroby
  ciągnione
  i walcowane z metali
  szlachetnych, sprzęt
  laboratoryjny
  obsługa sys temów kart
  miejskich, sprzedaż biletów
  komunikacji miejskiej oraz
  kolejowych, pre -paidów,
  przychody z opłat
  parkingowych, usług
  serwisowych oraz sprzedaży
  urządzeń technicznych
  najem powierzchni
  biurowych i magazynowych
  oraz realizacja projektów
  dewelope rskich
  Odbiorcy
  Narodowy Bank Polski oraz
  zagraniczni emitenci,
  krajowi
  i zagraniczni dystrybutorzy
  produktów menniczych,
  kolekcjonerzy, inwestorzy,
  korporacje zainteresowane
  programami żetonowymi
  zakłady przemysłowe
  o różnorodnym profilu
  (chemiczny, metalurgiczny,
  elektroniczny, ceramiczny,
  szklarski)
  jednostki samorządowe
  obsługujące komunikację
  miejską, spółki kolejowe,
  klienci indywidualni
  klienci instytucjonalni oraz
  osoby fizyczne
  Rynki
  krajowy i zagr aniczny krajowy i zagraniczny krajowy krajowy


  Mennica Polska S.A.
  Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres 12 miesięcy zakończony ch 31 grudnia 201 7 r oku
  14
  Mennica Polska Spółka Akcyjna S.K.A.
  W niniejszym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym prezentowane są dane spółki Mennica Polska Spółka
  Akcyjna S.K.A., w której występują udziały niekontrolujące.
  W tabeli poniżej zawarte są wybrane dane ze sprawozdania tej spółki przed korektami konsolidac yjnymi :
  (w tysiącach złotych) 2017 2016
  Aktywa obrotowe 6 527 7 917
  Zobowiązania krótkoterminowe 636 4 510
  Aktywa obrotowe netto 5 891 3 407
  Aktywa trwałe 108 710 111 480
  Aktywa netto 114 601 114 887
  Udziały niekontrolujące 57 300 57 444
  Przychody 2 287 2 582
  Strata -6 287 -3 230
  Strata przypisan a udziałom nie kontrolującym -3 144 -1 615
  Środki pieniężne netto na działalności operacyjnej -6 145 -5 238
  Środki pieniężne netto na działalności inwestycyjnej -265 -83
  Środki pieniężne netto na działalności finansowej 6 000 3 869
  Przepływy pieniężne netto, razem -410 -1 452
  Jednostki stowarzyszone wyceniane metodą praw własności
  Na dzień 31 grudnia 201 7 roku i 31 grudnia 201 6 roku w sprawozdaniu skonsolidowanym prezentowane są dwie
  jednostki stowarzyszone wyceniane metodą praw własności : Fundusze Inwestycji Pols kich TFI SA oraz Mennica
  TOWERS GG: MT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. Za istotne w opinii Zarządu należy uznać
  udziały w spółce Mennica TOWERS GG: MT Spółka z ograni czoną odpowiedzialnością S.K.A.
  Grupa posiada 50% kapitału zakładowego tej spółki, na który składają się:
  - Akcje zwykłe – serii A , B, C, E i F w łącznej ilości 150 000 000 sztuk, z czego Grupa posiada 74 999 999
  sztuk ;
  - Akcja uprzywilejowana - serii D, o wartości nominalnej 1 zł, dla której wyłączone zostało prawo głosu
  (akcja niem a), przy czym jest ona uprzywilejowana w ten sposób, że na akcję serii D przypada dywidenda
  powiększona o 1 % w stosunku do dywidendy przypadającej na rzecz akcjonariusza z akcj i
  nieuprzywilejowanej (Grupa po siada 1 akcję serii D).
  Siedziba spółki Mennica TOWERS GG: MT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. mieści się
  w Warszawie ( 00 -013 ), ul . Emilii Plater 53 . Spółka posiada rezydencję polską.  Mennica Polska S.A.
  Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres 12 miesięcy zakończony ch 31 grudnia 201 7 r oku
  15
  Wybrane dane ze sprawozdania finansowego spółki Mennica TOWERS GG: MT Spółka z ograniczoną
  odpowiedz ialnością S.K.A. przedstawione zostały w poniższej tabeli:
  (w tysiącach złotych) 201 7 201 6
  Oczekiwane (umowne) dofinansowanie 120 310 67 340
  - z czego dot. spółki Mennica Polska Spółka Akcyjna Tower S.K.A. * 60 155 33 670
  Aktywa obrotowe
  Środki pien iężne i ich ekwiwalenty 3 891 2 157
  Pozostałe aktywa obrotowe 6 880 1 7 12
  Aktywa obrotowe razem 10 771 3 869
  Aktywa trwałe 260 704 182 596
  Zobowiązania krótkoterminowe
  Zobowiązania handlowe 77 68
  Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe 13 734 3 598
  Zobowiązania krótkoterminowe razem 13 81 1 3 666
  Zobowiązania długoterminowe
  Zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 115 297 38 052
  Zobowiązania długoterminowe razem 115 297 38 052
  Aktywa netto 142 367 144 747
  Aktywa netto na po czątek okresu 144 747 145 886
  Strata za okres -2 380 -1 139
  Aktywa netto na koniec okresu 142 367 144 747
  Udział 50% 50%
  Udział wartościowy 71 183 72 373
  Niezrealizowany zysk osiągnięty na sprzedaży do jednostki
  stowarzyszonej -57 453 -57 453
  Wartość bilansowa 13 730 14 437
  Przychody 12 12
  Przychody finansowe 45 13
  Amortyzacja 212 188
  Koszty finansowe 332 194
  Podatek dochodowy
  Strata z działalności kontynuowanej -2 380 - 1 139
  Strata za okres -2 380 -1 139
  Całkowite dochody ogółem -2 380 -1 139
  *na dzień 31 grudnia 2017 roku spółka Mennica Polska Spółka Akcyjna Tower S.K.A. nabyła obl igacje wyemitowane przez
  Mennica TOWERS GG: MT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. 55 155 tys. zł ; w styczniu 201 8 roku podpisany
  został aneks zwięks zający umowne dofinansowanie o 18 000 tys. zł, z czego 9 000 tys. zł przypada na Mennic ę Polską Spółk ę
  Akcyjn ą Tower S.K.A ; na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania Mennica Polska Spółka Akcyjna Tower S.K.A. wniosła
  swoją część dofinansowania w pełne j kwocie, nabywając obligacje wyemitowane przez Mennica TOWERS GG: MT Spółka
  z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A.  Mennica Polska S.A.
  Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres 12 miesięcy zakończony ch 31 grudnia 201 7 r oku
  16
  1.3 Zmiany składu Grupy Kapitałowej oraz jednostki współzależne i stowarzyszone
  Mennica Polska Spółka Akcyjna S.K.A.
  W dniu 5 czerwca 2017 ro ku zawarty został akt notarialny podwyższający kapitał zakładowy spółki Mennica
  Polska Spółka Akcyjna S.K.A. z kwoty 13 880 tys. zł do kwoty 14 480 tys. zł (600 tys. szt. akcji serii F). Cena
  nominalna akcji wyniosła 1 zł za sztukę, cena emisyjna – 10 zł z a sztukę. Mennica Polska S.A. nabyła 300 tys. sztuk
  (50%) tych akcji; zgodnie z umową objęcia akcji z dnia 6 czerwca 2017 roku Spółka zobowiązała się pokryć akcje
  wkładem pieniężnym w dwóch transzach – pierwsza w kwocie 1 500 tys. zł została wpłacona w dni u 6 czerwca
  2017 roku, druga została wpłacona w dniu 29 września 2017 roku.
  MENNICA Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych
  W dniu 9 października 2017 roku zakończył się proces likwidacji funduszu Mennica Fundusz =nwestycyjny
  Zamknięty Aktywó w Niepublicznych. Umorzonych zostało 47 990 sztuk certyfikatów. Hednocześnie z podjęciem
  decyzji o rozpoczęciu procesu likwidacji funduszu, Mennica Polska SA w dniu 7 lipca 2017 roku zawarła z Mennica
  F=ZAN umowę sprzedaży akcji, na mocy której Spółka naby ła 6 939 999 sztuk akcji spółki Mennica Polska Spółka
  Akcyjna Spółka Komandytowo - Akcyjna (Mennica SKA) o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty) każda
  akcja, stanowiących 47,93 % kapitału zakładowego Mennicy SKA za łączną kwotę 66 207 tys. zł, tj. 9,54 zł za jedną
  akcję. Przeniesienie własności akcji oraz wydanie odcinków zbiorowych akcji nastąpiło w momencie zawarcia
  Umowy. Celem zawarcia Umowy było wzmocnienie przez Hednostkę Dominującą nadzoru nad aktywami w jej
  Grupie Kapitałowej oraz upros zczenie struktury powiązania kapitałowego pomiędzy Hednostka Dominującą
  a Mennicą SKA. W następstwie zawarcia Umowy, Mennica Polska SA stała się właścicielem przedmiotowej ilości
  akcji Mennicy SKA, posiadając bezpośrednio łącznie 50% w kapitale akcyjnym Me nnicy SKA.
  Mennica Deweloper Sp. z o.o.
  W dniu 16 stycznia 2017 roku podpisany został Akt Założycielski spółki Mennica Deweloper Spółka z ograniczoną
  odpowiedzialnością. Kapitał zakładowy spółki wynosi 10 000 zł i dzieli się na 200 równych i niepodzielnych
  udziałów o wartości nominalnej 50 zł każdy. Wszystkie udziały zostały objęte przez Mennicę Polską S.A. i opłacone
  wkładem pieniężnym. Na dzień sporządzenia niniejszego skonsolidowanego sprawozdania finansowego spółka
  nie prowadzi ła działalności.
  Mennica -Metale Szlachetne S.A. w restrukturyzacji
  W sprawozdaniu sporządzonym na dzień 31 grudnia 2016 roku w skład Grupy kapitałowej wchodziła również
  spółka Mennica -Metale Szlachetne S.A. („MMS”). W dniu 10 stycznia 2017 roku Sąd Rejonowy dla m.st.
  Warszawy w War szawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych wydał
  postanowienie o otwarciu postępowania sanacyjnego wobec MMS. Sąd oddalił wniosek MMS o zezwolenie na
  wykonywanie zarządu przez dotychczasowy zarząd MMS nad całością przedsi ębiorstwa w zakresie
  nieprzekraczającym zakresu zwykłego zarządu i wyznaczył zarządcę w osobie DGA Centrum Sanacji Firm spółki
  akcyjnej z siedzibą w Poznaniu. W związku z ustanowieniem zarządcy sanacyjnego Mennica Polska S.A. straciła
  kontrolę nad spółką M MS, a to z kolei stało się przesłanką do dekonsolidacji MMS w skonsolidowanym
  sprawozdaniu finansowym Grupy Kapitałowej począwszy od skonsolidowanego sprawozdania finansowego za
  pierwszy kwartał 2017 roku.
  1.4 Skład Zarządu i Rady Nadzorczej
  W okresie od dnia 1 stycznia do 31 sierpnia 2017 roku Zarząd w Mennicy Polskiej S.A. sprawowali:
  - Grzegorz Zambrzycki – Prezes Zarządu, Dyrektor Naczelny;
  - Katarzyna =wuć – Członek Zarządu, Dyrektor ds. Finansowych.


  Mennica Polska S.A.
  Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres 12 miesięcy zakończony ch 31 grudnia 201 7 r oku
  17
  Pani Katarzyna =wuć złożyła z dniem 31 sierpnia 2017 roku r ezygnację z pełnienia funkcji Członka Zarządu
  Mennicy Polskiej S.A.
  W okresie od dnia 1 września do 31 grudnia 2017 roku Zarząd w Mennicy Polskiej S.A. sprawowa ł:
  - Grzegorz Zambrzycki - Prezes Zarządu, Dyrektor Naczelny
  W okresie sprawozdawczym Radę Nadzor czą Mennicy Polskiej S.A. tworzyli:
  - Zbigniew Jakubas – Przewodniczący Rady Nadzorczej ;
  - Piotr Sendecki – Z-ca Przewodniczącego Rady Nadzorczej ;
  - Paweł Brukszo – Członek Rady Nadzorczej ;
  - Han Woźniak – Członek Rady Nadzorczej;
  - Agnieszka Pyszczek – Członek Rad y Nadzorczej;
  - Robert Bednarski – Członek Rady Nadzorczej .
  W dniu 9 stycznia 2018 roku Rada Nadzorcza Mennicy Polskiej S.A. oddelegowała Członka Rady Nadzorczej,
  Panią Agnieszkę Pyszczek , do pełnienia funkcji Członka Zarządu Spółki na okres od dnia 1 lutego do 1 maja
  2018 r oku.
  1.5 Oświadczenie o zgodności oraz podstawa sporządzenia sprawozdania finansowego
  Zarząd Mennicy Polskiej S.A. oświadcza, że:
  - wedle jego najlepszej wiedzy niniejsze skonsolidowane sprawozdanie finansowe sporządzone zostało
  zgodnie z wymag aniami Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej przyjętymi do
  stosowania w Unii Europejskiej i rzetelnie i jasno przedstawia, we wszystkich istotnych aspektach,
  sytuację majątkową i finansową Grupy Kapitałowej Mennicy Polskiej S.A. na dzień 31 grudnia 201 7 roku
  oraz 31 grudnia 201 6 roku, wyniki jej działalności oraz przepływy pieniężne za okres 12 miesięcy
  zakończonych 31 grudnia 201 7 roku i 31 grudnia 201 6 roku , a sprawozdanie Zarządu z działalności
  zawiera prawdziwy obraz rozwoju i osiągnię ć Grupy oraz jej sytuacji, w tym opis podstawowych ryzyk
  i zagrożeń;
  - niniejsze skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy zachowaniu zasady
  kontynuowania działalności gospodarczej przez Grupę w dającej się przewidzieć przyszłości. Na d zień
  autoryzacji niniejszego sprawozdania nie stwierdza się istnienia okoliczności wskazujących na zagrożenie
  kontunuowania działalności przez Grupę;
  - wedle jego najlepszej wiedzy niniejsze skonsolidowane sprawozdanie finansowe oraz dane
  porównawcze sporząd zone zostało zgodnie z zasadami rachunkowości obowiązującymi Grupę
  i w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny odzwierciedlają sytuację majątkową, finansową i wynik Grupy;
  - czas trwania jednostek wchodzących w skład Grupy Kapitałowej nie jest ograniczony ;
  - niniej sze skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało sporządzone w oparciu o zasadę kosztu
  historycznego z wyjątkiem wycenianych w wartości godziwej pochodnych instrumentów finansowych
  oraz zbiorów Gabinetu Numizmatycznego;
  - niniejsze skonsolidowane sprawozdan ie finansowe sporządzone zostało zgodnie z zasadą memoriału, za
  wyjątkiem sprawozdania z przepływów pieniężnych;
  - porównawcze dane zostały przygotowane w oparciu o te same podstawy sporządzenia sprawozdania
  finansowego;
  - dane finansowe wszystkich jednostek w chodzących w skład Grupy będące podstawą przygotowania
  sprawozdania skonsolidowanego zostały przygotowane przy zastosowaniu jednolitych polityk
  rachunkowości;


  Mennica Polska S.A.
  Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres 12 miesięcy zakończony ch 31 grudnia 201 7 r oku
  18
  - podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych, dokonujący badania skonsolidowanego
  sprawoz dania finansowego został wybrany zgodnie z przepisami prawa; podmiot ten oraz biegły
  rewident dokonujący tego badania , spełniali warunki do wyrażenia bezstronnego i niezależnego raportu
  i wydania opinii , zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami zawodo wymi; Deloitte Polska Spółka
  z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie jest podmiot em
  uprawniony m do badania sprawozdań finansowych na podstawie wpisu na prowadzoną przez Krajową
  =zbę Biegłych Rewidentów listę podmiotów upr awnionych do badania sprawozdań finansowych pod nr
  73 ;
  Niniejsze skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało zatwierdzone do publikacji przez Zarząd Mennicy
  Polskiej S.A. w dniu 8 marca 201 8 roku.
  Zasady rachunkowości zastosowane do sporządzenia skonsoli dowanego sprawozdania finansowego za okres
  12 miesięcy zakończony ch 31 grudnia 201 7 roku są przedstawione w nocie 2.3 oraz są oparte na:
  - wszystkich standardach i interpretacjach przyjętych przez Unię Europejską i mających zastosowanie
  dla okresu rozpoczyna jącego się 1 stycznia 2016 roku;
  - podejściu przyjętym w Grupie zgodnie z paragrafami od 10 do 12 zawartymi w MSR 8 tj. subiektywnej
  ocenie .
  1.6 Waluta funkcjonalna i sprawozdawcza
  Niniejsze skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało sporządzone w polskich zł otych (PLN). Polski złoty jest
  walutą funkcjonalną i sprawozdawczą Grupy Kapitałowej. Dane w sprawozdaniach finansowych zostały wykazane
  w tysiącach złotych, chyba że w konkretnych sytuacjach zostały podane z większą dokładnością .


  Mennica Polska S.A.
  Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres 12 miesięcy zakończony ch 31 grudnia 201 7 roku
  19
  PODSTAWOWE ZASADY RACHUNK OWOŚCI
  W uzupełnieniu do oświadczenia o zgodności zawartego w Nocie 1.5, niniejsza nota opisuje podstawowe zasady
  rachunkowości zastosowane przy sporządzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok zakończony
  31 grudnia 201 7 roku .
  2.1 Przychody
  Przych ody ze sprzedaży ujmowane są w wartości godziwej zapłat otrzymanych lub należnych i reprezentują
  należności za produkty, towary i usługi dostarczone w ramach normalnej działalności gospodarczej, po
  pomniejszeniu o rabaty i podatek VAT .
  Przychody ze sprzed aży karty miejskiej ujmowane są , w zależności od kanału dystrybucji, następująco:
  - sprzedaż poprzez punkty sprzedaży detalicznej – zważywszy na narażenie Grupy na istotne ryzyka
  występujące w tych transakcjach, w tym znaczące ryzyko kredytowe - prezentowan a jest w kwocie
  brutto; Grupa występuje w charakterze mocodawcy;
  - sprzedaż w automatach biletowych – z uwagi na minimalne ryzyko kredytowe prezentowana jest
  wyłącznie marża realizowana przez Grupę ; Grupa występuje tutaj w charakterze agenta.
  Przychody z um owy świadczenia usług ujmuje się poprzez odniesienie do stopnia zaawansowania realizacji
  umowy.
  Przychody ze sprzedaży towarów i wyrobów gotowych ujmowane są w momencie, kiedy towary i wyroby zostały
  dostarczone, a wszelkie prawa do tego towaru i wyrobu zo stały przekazane oraz po spełnieniu wszystkich
  następujących warunków:
  - przeniesienia z Grupy na nabywcę znaczącego ryzyka i korzyści wynikających z prawa własności t owarów;
  - scedowania przez Grupę funkcji kierowniczych w stopniu związanym na ogół z prawem własności oraz
  efektywnej kontroli nad sprzedanymi towarami;
  - możliwości dokonania wiarygodnej wyceny kwoty przychodów;
  - wystąpienia prawdopodobieństwa, że jednostka otrzyma korzyści ekonomiczne związane z transakcją;
  - możliwości wiarygodnej wyceny kosztów poniesionych lub przewidywanych w związku z transakcją .
  Przychody z działalności deweloperskiej ujmowane będą w dacie zawarcia umowy sprzedaży w formie aktu
  notarialnego .
  2.2 Szacunki
  Sporządzenie sprawozdania finansowego wymaga od Zarządu Spółki dok onania szacunków, z uwagi na to , że
  wiele informacji zawartych w sprawozdaniu finansowym nie może zostać wycenionych w sposób precyzyjny.
  Zarząd weryfikuje przyjęte szacunki w oparciu o zmiany czynników branych pod uwagę przy ich dokonywaniu,
  nowe informac je lub doświadczenia z przeszłości. Dlatego też szacunki dokonane na dzień 31 grudnia 201 7 roku
  mogą w przyszłości ulec zmianie. Główne szacunki oraz wartość poszczególnych pozycji sprawozdania do których
  zastosowano wielkości szacunkowe opisane są w nastę pujących notach:
  Nota Pozycja sprawozdania
  finansowego / obszar Rodzaj ujawnionej informacji
  2.1 8, 6.1 Zapasy Metodologia przyjęta do ustalenia wartości odzyskiwa lnej.
  2.1 7, 6.2 Należności handlowe oraz
  pozostałe
  Metodologia przyjęta do ustalenia wartośc i odzyskiwa lnej.
  9.1, 9.2, 9.4 Instrumenty pochodne Model i założenia przyjęte do ustalenia wartości godziwej
  2.1 9, 4.6 Podatek dochodowy Założenia przyjęte w celu rozpoznania aktywów i zobowiąza ń
  z tytułu podatku odroczonego.


  Mennica Polska S.A.
  Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres 12 miesięcy zakończony ch 31 grudnia 201 7 r oku
  20
  2.2 1, 7.4 Świadczenia prac ownicze Stopy dyskontowe, wzrost płac, oczekiwan y przeciętny okres
  zatrudnienia
  2.1 4, 5.2 Rzeczowe aktywa trwałe Okresy ekonomicznej użyteczności , wartość amortyzacji, odpisy
  aktualizujące
  2.1 3, 5.2 Wartości niematerialne Okresy ekonomicznej użytecznośc i, wartość amortyzacji, odpisy
  aktualizujące
  2.1 7, 5. 4 Pozostałe inwestycje
  długoterminowe
  Wartości bilansowe, zasady wyceny, kwoty odpisów
  aktualizujących
  2.1 5, 5. 3 Nieruchomości inwestycyjne Okresy ekonomicznej użyteczności, wartość godziwa
  2.20, 7.3 Rezerwy Założenia przyjęte do utworzenia rezerw
  Przy sporządzaniu sprawozdania finansowego Zarząd Spółki Dominującej wykorzystuje szacunki, oparte na
  zało żeniach i osą dach, któ re mają wpływ na stosowane zasady rachunkowoś ci oraz prezentowane wartości
  akty wów , zobowiązań, przychodów i kosztów . Zało żenia oraz szacunki dokonane na ich podstawie opierają się
  na historycznym doś wiadczeniu i analizie różnych czynników, któ re są uznawane za racjonalne, a ich wyniki
  stanowią podstawę profesjonalnego osądu, co do w artości pozycji, których dotyczą. W niektórych istotnych
  kwestiach Zarząd opiera się na opiniach niezale żnych ekspertó w.
  Rzeczowe aktywa trwa łe, wartości niematerialne, nieruchomości inwestycyjne
  Wszystkie wartości niematerialne oraz wszystkie środki trwał e za wyjątkiem gruntów, jak też nieruchomości
  inwestycyjne podlegają amortyzacji. Zarzą d Spółki Dominującej dokonuje corocznej weryfikacji wartości
  końcowej, metody amortyzacji oraz przewidywanych okresó w u żytkowania aktywów podlegają cych amortyzacji.
  Przy jęte metody amortyzacji odzwierciedlają sposó b zu życia pozyskanych korzyś ci ekonomicznych z danego
  środka trwałego, wartoś ci niematerialnych lub nieruchomości inwestycyjnych.
  Dla aktywów, które w ocenie Zarządu wykorzystywane są w równomiernym stopniu , sto suje się metodę
  amortyzacji liniowej. Odpisy amortyzacyjne ustala się poprzez oszacowanie okresó w u żytkowania
  i ró wnomierne rozło żenie wartości podlegającej umorzeniu. Ocenia się, że okresy u żytkowania aktywó w przyjęte
  przez Spółkę dla celó w amortyzacji o dzwierciedlają oczekiwany okres przynoszenia korzyś ci ekonomicznych przez
  te aktywa w przyszłości. Na dzień 31 grudnia 201 7 roku Grupa nie zidentyfikowała przesłanek trwałej utraty
  wartości rzeczowych aktywów trwałych, wartości niematerialnych i nieruchomo ści inwestycyjnych.
  Wycena zap asó w
  W skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Zarząd Spółki Dominującej poddał ocenie wartość odzyskiwa lną
  netto zapasów , biorąc pod uwagę historyczną rotację oraz przewidywane plany sprzedaży konkretnych towarów .
  Odpis zosta ł dokonany dla zapasów , których sprzedaż w najbliższym okresie jest mało prawdopodobna . Wartość
  odzyskiwa lna dla zapasów kruszcowych odpowiada w zasadzie wartości kruszcu na dzień bilansowy.
  Aktywa i zobowi ązania z tytu łu odroczonego podatku dochodowego
  Ak tywa i zobowiązania z tytułu odroczonego podatku dochodowego wycenia się przy zastosowaniu stawek
  podatkowych, które według dostępnych prognoz będą stosowane na moment zrealizowania aktywa lub
  zobowiązania, przyjmując za podstawę przepisy podatkowe, które obowiązywały prawnie lub faktycznie na
  koniec okresu sprawozdawczego w danym kraju.
  Prawdopodobieństwo realizacji aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego z przyszłymi zyskami
  podatkowymi opiera się na budżecie spółek Grupy Kapitałowej . Grupa ujęła w księgach aktywo z tytułu
  odroczonego podatku dochodowego do wysokości, do której jest prawdopodobne, iż osiągnie zysk do
  opodatkowania, który pozwoli na potrącenie ujemnych różnic przejściowych.
  Utrata warto ści pozostałych inwestycji długoterminowych
  W r amach pozostałych inwestycji długoterminowych ujęte są głównie aktywa finansowe dost ępne do sprzeda ży
  oraz udziały w spółkach wycenianych metodą praw własności . Grupa na bieżąco monitoruje przesłanki do


  Mennica Polska S.A.
  Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres 12 miesięcy zakończony ch 31 grudnia 201 7 r oku
  21
  rozpoznania trwałej utraty wartości pozostałych inwes tycji długoterminowych. Na dzień sporządzenia
  niniejszego skonsolidowanego sprawozdania finansowego takie przesłanki nie zaistniały.
  Wycena zobowi ązań z tytułu świadczeń pracowniczych
  Zobowiązanie bilansowe z tytułu przyszłych świadczeń pracowniczych (odpr awy emerytalne lub rentowe,
  nagrody jubileuszowe) równe jest wartości bieżącej zobowiązania z tytułu określonych świadczeń i zostało
  określone przez niezależnego aktuariusza. Wysokość zobowiązania zależy od wielu czynników, które są
  wykorzystywane jako zał ożenia w metodzie aktuarialnej. Wszelkie zmiany założeń mają wpływ na wartość
  bilansową zobowiązania. Wraż liwość zobowiązań z tytułu przyszłych świadcz eń pracowniczych na zmiany
  założeń, z uwagi na nieznaczącą wartość świadczeń zależnych od tych założeń, n ie została zaprezentowana.
  Należności handlowe oraz pozostałe
  Grupa prezentuje należności w kwotach netto, tzn. po pomniejszeniu o odpisy aktualizujące. Grupa dokonuje
  odpisów indywidulanych tzn. oddzielnie analizuje każdą należność. Obowiązkowo tworzone s ą odpisy w pełnej
  wysokości na należności handlowych od dłużników postawionych w stan likwidacji lub upadłości oraz na
  należności dochodzone na drodze sądowej. Ponadto odpisy tworzy się na należności odsetkowe od
  nieterminowo regulowanych należności, w wys okości 100% naliczonych odsetek oraz na należności, których
  termin wymagalności został znacznie przekroczony i Grupa widzi znaczne ryzyko braku zapłaty.
  Instrumenty pochodne
  Grupa dokonuje wyceny instrumentów pochodnych nienotowanych według modelu zdysko ntowanych
  przepływów pieniężnych bazującego o dane rynkowe na dzień wyceny, takie jak: stopa procentowa, wartość
  aktywu bazowego (kursu walutowego lub ceny kruszcu).
  2.3 Zasady rachunkowości
  W sytuacji, gdy dana transakcja nie jest uregulowana w żadnym standa rdzie bądź interpretacji, Zarząd, kierując
  się subiektywną oceną, określa i stosuje polityki rachunkowości, które zapewnią, iż skonsolidowane
  sprawozdanie f inansowe będzie zawierać właściwe i wiarygodne informacje oraz będzie:
  - prawidłowo, jasno i rzetelnie przedstawiać sytuację majątkową i finansową Grupy, wyniki
  jej działalności i przepływy pieniężne,
  - odzwierciedlać treść ekonomiczną transakcji,
  - obiektywne,
  - kompletne we wszystkich istotnych aspektach.
  2.4 Zastosowanie nowych standardów, zmian do standardów i interpretacji
  Następujące standardy zostały zastosowane od 1 stycznia 2017 roku:
  Zmiany do MSR 7 „Sprawozdanie z przepływów pieniężnych” – =nicjatywa w odniesieniu do ujawnień –
  zatwierdzone w UE w dniu 6 listopada 2017 roku (obowiązujące w odniesieniu do okresów rocznych
  rozpoczynających się 1 stycznia 2017 roku lub po tej dacie),
  Zmiany do MSR 12 „Podatek dochodowy” – Ujmowanie aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego
  od niezrealizowanych strat – zatwierdzone w UE w dniu 6 listopada 2017 roku (obo wiązujące w odniesieniu do
  okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2017 roku lub po tej dacie) ,
  Zmiany do różnych standardów „Poprawki do MSSF (cykl 2014 -2016)” – dokonane zmiany w ramach procedury
  wprowadzania dorocznych poprawek do MSSF (MSSF 1, MSSF 12 oraz MSR 28) ukierunkowane głównie na


  Mennica Polska S.A.
  Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres 12 miesięcy zakończony ch 31 grudnia 201 7 r oku
  22
  rozwiązywanie niezgodności i uściślenie słownictwa (zmiany do MSSF 12 obowiązują w odniesieniu do okresów
  rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2017 roku lub po tej dacie).
  Wyżej wymienione zmiany do istnie jących standardów nie miały istotnego wpływu na skonsolidowane
  sprawozdanie finansowe za 201 7 rok.
  2.5 Standardy opublikowane i zatwierdzone przez UE, które nie weszły jeszcze w życie
  W niniejszym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Grupa nie zdecydowała o wcześniejszym
  zastosowaniu następujących opublikowanych standardów, interpretacji lub poprawek do istniejących
  standardów przed ich datą wejścia w życie:
  MSSF 9 „Instrumenty finansowe” - zatwierdzony w UE w dniu 22 list opada 2016 roku (obowiązujący
  w odn iesieniu do okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycz nia 2018 roku lub po tej dacie).
  MSSF 9 zmienia podejście między innymi do sposobu oceny wartości a ktywów finansowych z modelu straty
  poniesionej na model straty oczekiwanej oraz zmiany zasad klasyfi kacji aktywów finansowych. Grupa
  przeprowadziła analizę w zakresie aktywów finansowych. Na jej podstawie Grupa nie zidentyfikowała korekt.
  MSSF 15 „Przychody z umów z klientami” oraz zmiany do MSSF 15 „Data wejścia w życie MSSF 15” - zatwierdzony
  w UE w dn iu 22 września 2016 roku (obowiązujący w odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynających się
  1 stycz nia 2018 roku lub po tej dacie).
  Zmiany do MSSF 15 „Przychody z umów z klientami” – Wyjaśnienia do MSSF 15 „Przychody z umów z klientami”
  – zatwierdzone w UE w dniu 31 października 2017 roku (obowiązujące w odniesieniu do okresów rocznych
  rozpoczynających się 1 stycz nia 2018 roku lub po tej dacie).
  W za kresie MSSF 15 przeprowadzona została analiza kluczowych umów z klientami, zawartych przez Grupę,
  w podzia le na poszczególne segmenty działalności , pod kątem występowania w nich specyficznych obszarów
  ujęcia przychodów. W wyniku powyższej analizy nie stwierdzono różnic w zakresie rozpoznawania przychodów
  MSSF 16 „Leasing” – zatwierdzony w UE w dniu 31 paździer nika 2017 roku (obowiązujący w odniesieniu do
  okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycz nia 2019 roku lub po tej dacie).
  Na moment sporządzenia niniejszego sprawozdania finansowego Grupa jest w trakcie szacowania wpływu MSSF
  16 na jej skonsolidowane spr awozdanie finansowe.
  Zmiany do MSSF 4 „Umowy ubezpieczeniowe” – Zastosowanie MSSF 9 „=nstrumenty finansowe” wraz z MSSF 4
  „=nstrumenty ubezpieczeniowe” – zatwierdzone w UE w dniu 3 listopada 2017 roku (obowiązujące w odniesieniu
  do okresów rocznych rozpocz ynających się 1 stycznia 2018 roku lub po tej dacie lub w momencie zastosowania
  MSSF 9 „=nstrume nty finansowe” po raz pierwszy). MSSF 4 nie dotyczy działalności Grupy.
  Zmiany do różnych standardów „Poprawki do MSSF (cykl 2014 -2016)” – dokonane zmiany w ram ach procedury
  wprowadzania dorocznych poprawek do MSSF (MSSF 1, MSSF 12 oraz MSR 28) ukierunkowane głównie na
  rozwiązywanie niezgodności i uściślenie słownictwa (zmiany do MSSF 1 i MSR 28 obowiązują w odniesieniu do
  okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2018 roku lub po tej dacie) .  Mennica Polska S.A.
  Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres 12 miesięcy zakończony ch 31 grudnia 201 7 r oku
  23
  2.6 Nowe standardy oraz zmiany do istniejących standardów wydane przez RMSR, ale jeszcze
  niezatwierdzone do stosowania w UE
  MSSF w kształcie zatwierdzonym przez UE nie różnią się obecnie w znaczący sposób od regulacji wy danych przez
  Radę Międzynarodowych Standardów Rachunkowości (RMSR), z wyjątkiem poniższych nowych standardów,
  zmian do standardów oraz nowej interpretacji, które według stanu na dzień 31 grudnia 2017 roku nie zostały
  jeszcze zatwierdzone do stosowania w UE (poniższe daty wejścia w życie odnoszą się do standardów w wersji
  pełnej):
  MSSF 14 „Odroczone salda z regulowanej działalności” (obowiązujący w odniesieniu do okresów rocznych
  rozpoczynających się 1 stycznia 2016 roku lub po tej dacie) – Komisja Europejsk a postanowiła nie rozpoczynać
  procesu zatwierdzania tego tymczasowego standardu do stosowania na terenie UE do czasu wydania ostatecznej
  wersji MSSF 14,
  MSSF 17 „Umowy ubezpieczeniowe” (obowiązujący w odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynających się
  1 stycznia 2021 roku lub po tej dacie),
  Zmiany do MSSF 2 „Płatności na bazie akcji” – Klasyfikacja oraz wycena płatności na bazie akcji (obowiązujące
  w odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2018 roku lub po tej dacie),
  Zmiany do MSS F 9 „Instrumenty finansowe” - Charakterystyka opcji przedpłaty z ujemną kompensatą
  (obowiązujący w odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2019 roku lub po tej dacie),
  Zmiany do MSSF 10 „Skonsolidowane sprawozdania finansowe” oraz M SR 28 „Inwestycje w jednostkach
  stowarzyszonych i wspólnych przedsięwzięciach” – Sprzedaż lub wniesieni e aktywów pomiędzy inwestorem
  a jego jednostką stowarzyszoną lub wspólnym przedsięwzięciem oraz późniejsze zmiany (data wejścia w życie
  zmian została odr oczona do momentu zakończenia prac badawczych nad metodą praw własności),
  Zmiany do MSR 19 „Świadczenia pracownicze” – Zmiana, ograniczenie lub ro zliczenie planu (obowiązujące
  w odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2019 roku lub po tej dacie),
  Zmiany do MSR 28 „Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych i wspólnych przedsięwzięciach” -
  Długoterminowe udziały w jednostkach stowarzyszonych i wspólnych przedsięwzięciach (obowiązuj ące
  w odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycz nia 2019 roku lub po tej dacie),
  Zmiany do MSR 40 „Nieruchomości inwestycyjne” – Przeniesienia nieruchomości inwestycyjnych (obowiązujące
  w odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2018 roku lub po tej dacie),
  Zmiany do ró żnych standardów „Poprawki do MSSF (cykl 2015 -2017)” – dokonane zmiany w ramach procedury
  wprowadzania dorocznych poprawek do MSSF (MSSF 3, MSSF 11, MSR 12 oraz MSR 23) ukierunkowane głównie
  na rozwiązywanie niezgodności i uściślenie słownictwa (obowiązują w odniesieniu do okresów rocznych
  rozpoczynających się 1 stycznia 2019 roku lub po tej dacie),
  Interpretacja KIMSF 22 „Transakcje w walutach obcych i płatności zaliczkowe” (obowiązująca w odniesieniu do
  okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 201 8 roku lub po tej dacie),  Mennica Polska S.A.
  Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres 12 miesięcy zakończony ch 31 grudnia 201 7 r oku
  24
  Interpretacja KIMSF 23 „Niepewność w zakresie rozliczania podatku dochodowego” (obowiązująca
  w odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2019 roku lub po tej dacie).
  Nadal poza regulacjami zatwierdzonymi pr zez UE pozostaje rachunkowość zabezpieczeń portfela aktywów
  i zobowiązań finansowych, których zasady nie zostały zatwierdzone do stosowania w UE.
  Według szacunków Zarządu Hednostki Dominującej , wyżej wymienione nowe standardy oraz zmiany do
  istniejących st andardów nie miałyby istotnego wpływu na skonsolidowane sprawozdanie finansowe, jeżeli
  zostałyby zastosowane przez Grupę na dzień bilansowy.
  Pozostałe opublikowane, lecz jeszcze nieobowiązujące standardy i interpretacje nie dotyczą działalności Spółki .
  2.7 Zmiany zasad rachunkowości oraz korekty błędów
  Sporządzając niniejsze skonsolidowane sprawozdanie finansowe, w stosunku do okresów poprzednich Grupa nie
  zmieniła żadnych stosowanyc h uprzednio zasad rachunkowości. Hako dane porównywalne zaprezentowano dane
  z opublikowanych sprawozdań finansowych .
  2.8 Zasady konsolidacji
  Spółki zależne, nad którymi Mennica Polska S.A. sprawuje kontrolę podlegają pełnej konsolidacji. Kontrola jest
  osiągana w przypadku , gdy Spółka sprawuje kontrolę nad jednostką, tzn. jeżeli z tyt ułu swojego zaangażowania
  w tę jednostkę podlega ekspozycji na zmienne zwroty lub, gdy ma prawo do zmiennych zwrotów oraz możliwość
  wywierania wpływu na te zwroty. Salda i transakcje pomiędzy jednostkami wchodzącymi w skład Grupy są
  eliminowane. Jednostki wcho dzące w skład Grupy sporządzają sprawozdania finansowe według jednolitych zasad
  rachunkowości i na tę samą datę bilansową. Dochody i koszty jednostek zależnych nabytych lub sprzedany ch
  w ciągu roku są uwzględnione w skonsolidowanym sprawozdaniu z całko witych dochodów od momentu
  rzeczywistej daty nabycia danej jednostki oraz do dnia jej efektywnego zbycia. Całkowite dochody jednostek
  zależnych są przypisywane do właścicieli Spółki oraz do udziałów niekontrolujących .
  Zmiany udziałów Grupy w jednostkach za leżnych nieskutkujące utratą kontroli rozlicza się jako transakcje
  kapitałowe. Wartość bilansowa udziałów zapewniających Grupie kontrolę oraz udziałów niedających kontroli
  podlega korekcie w celu odzwierciedlenia zmian we względnych udziałach w jednostkach zależnych. Wszelkie
  różnice pomiędzy kwotą korekty udziałów niedających kontroli a wartością godziwą kwoty zapłaconej lub
  otrzymanej odnosi się bezpośrednio na kapitał własny i przypisuje właścicielom Spółki.
  W momencie utraty przez Grupę kontroli nad jed nostką zależną oblicza się zysk lub stratę - jako różnicę między:
  (i) sumą wartości godziwej otrzymanej zapłaty oraz wartości godziwej zachowanych udziałów oraz (ii) wartością
  bilansową aktywów (z uwzględnieniem wartości firmy) i zobowiązań jednostki zależ nej - oraz ujmuje się
  w wyniku. W przypadku, gdy aktywa spółki zależnej są wyceniane w kwocie przeszacowanej lub wartości
  godziwej i wynikający z tego skumulowany zysk lub strata jest ujmowany w pozostałych całkowitych dochodach
  i odnoszony do kapitału, w artości uprzednio ujęte w pozostałych całkowitych dochodach i skumulowane
  w kapitale własnym rozlicza się w taki sposób, jak gdyby Grupa bezpośrednio zbyła odpowiednie składniki
  aktywów (tj. przenosi się na wynik lub bezpośrednio do zysków zatrzymanych, z godnie z zasadami
  odpowiedniego MSSF). Wartość godziwą inwestycji utrzymanej w byłej jednostce zależnej na dzień utraty
  kontroli uznaje się za wartość godziwą w momencie początkowego ujęcia, rozliczaną następnie zgodnie z MSR 39
  „=nstrumenty finansowe: ujm owanie i wycena” lub za koszt w momencie początkowego ujęcia inwestycji
  w jednostce stowarzyszonej lub jednostce współkontrolowanej.


  Mennica Polska S.A.
  Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres 12 miesięcy zakończony ch 31 grudnia 201 7 r oku
  25
  2.9 Jednostki współkontrolowane
  W przypadku spółek współkontrolowanych stosowana jest metoda wyceny nazywana metod ą praw własn ości .
  =nwestycje wyceniane metodą praw własności w momencie nabycia ujmuje się w cenie nabycia, natomiast
  wartość bilansowa jest podwyższana lub pomniejszana w celu ujęcia wyniku jednostki współkontrolowanej
  w wyniku Grupy.
  W aktywach trwałych skonsolidow anego bilansu wyodrębnia się pozycję i nwestycje w jednostkach
  stowarzyszonych i współzależnych wycenianych metodą praw własności , wykazując udziały w cenach ich nabycia
  skorygowanych o różnicę między cenami nabycia udziałów a wartością udziałów w aktywach netto tych
  jednostek.
  Heżeli jednostka należąca do Grupy prowadzi transakcje z daną jednostką współkontrolowaną , zyski i straty
  wynikające z tych transakcji ujmuje się w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Grupy tylko
  w odniesieniu do udziałów w tej jednostce niezwiązanych z Grupą.
  2.10 Skutki zmian kursów wymiany walut obcych
  Walutą funkcjonalną spółek wchodzących w skład Grupy Kapitałowej jest polski złoty.
  Transakcje wyrażone w walutach obcych są przeliczane na walutę funkcjonalną według kursu wymian y
  obowiązującego na dzień transakcji. Aktywa i zobowiązania pieniężne wyrażone w walucie obcej są na dzień
  zakończenia okresu sprawozdawczego przeszacowywane przy zastosowaniu kursu ogłoszonego przez NBP na
  koniec okresu sprawozdawczego, a wszelkie zyski l ub straty powstałe w wyniku przeszacowania są ujmowane
  w rachunku zysków i strat w pozycji przychodów lub kosztów finansowych – w przypadku operacji finansowej .
  2.11 Koszty finansowania zewnętrznego
  Koszty finansowania zewnętrznego, które można bezpośrednio p rzyporządkować nabyciu, budowie lub
  wytworzeniu dostosowywanego składnika aktywów, są kapitalizowane jako część ceny nabycia lub kosztu
  wytworzenia tego składnika aktywów. Dostosowywany składnik aktywów jest to taki składnik aktywów, który
  wymaga znacznego okresu czasu niezbędnego do przygotowania go do zamierzonego użytkowania lub sprzedaży.
  2.12 Wartość odzyskiwalna
  W celu ustalenia, czy należy rozpoznać odpis aktualizujący z tytułu utraty wartości aktywów , porównuje się
  wartość bilansową do ich wartości odzy skiwalnej. Wartość odzyskiwalna odpowiada wartości godziwej
  pomniejszonej o koszty sprzedaży składnika aktywów lub wartości użytkowej, zależnie od tego, która z nich jest
  wyższa.
  Wartość godziwa pomniejszona o koszty sprzedaży jest najlepszym szacunkiem kw oty możliwej do uzyskania ze
  sprzedaży aktywa na warunkach rynkowych pomiędzy zainteresowanymi i dobrze poinformowanymi stronami
  transakcji, po potrąceniu kosztów zbycia. Ten szacunek jest ustalany na podstawie cech składników aktywów lub
  zobowiązań, jeżel i uczestnicy rynku uwzględniliby takie cechy przy ustalaniu ceny składników aktywów lub
  zobowiązań na dzień wyceny .
  Wartość użytkowa jest bieżącą, szacunkową wartością przyszłych przepływów pieniężnych wypracowanych przez
  aktywo lub grupę aktywów . Szacunki przepływów środków pieniężnych są oparte na założeniach rynkowych
  i regulacyjnych oraz przewidywanych przez kierownictwo Grupy warunkach biznesowych,
  w następujący sposób:


  Mennica Polska S.A.
  Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres 12 miesięcy zakończony ch 31 grudnia 201 7 r oku
  26
  - plany przepływów środków pieniężnych są oparte na planie biznesowym oraz jego ekst rapolacji
  w nieskończoność poprzez zastosowanie malejącej lub stałej stopy wzrostu odzwierciedlającej
  spodziewany długoterminowy trend rynku ,
  - uzyskane szacunki przepływów środków pieniężnych są następnie dyskontowane z użyciem
  odpowiedniej stopy dyskontowe j dla danej działalności.
  Heżeli wartość odzyskiwalna aktywów , jest mniejsza niż jej wartość bilansowa, wówczas ujmuje się odpis
  aktualizujący z tytułu utraty wartości w wysokości różnicy
  Wartość odzyskiwalna składnika aktywów jest zazwyczaj ustalana w odn iesieniu do jego wartości użytk owej,
  która odpowiada bieżącej wartości przyszłych korzy ści ekonomicznych oczekiwanych z tytułu dalszego
  użytkowania tego składnika aktywów oraz jego zbycia na koniec okresu użytkowania. Hest ona ustalana przy
  użyciu metody z dyskontowanych przepływów pieniężnych, w oparciu o najlepsze oszacowanie przez Zarząd
  uwarunkowań ekonomicznych, które będą występować w pozostałym okresie użytkowania aktywa oraz
  w oparciu o przewidywane warunki użytkowania aktywa.
  Odpis z tytułu utraty wartości ujmuje się w wysokości różnicy pomiędzy wartością odzyskiwalną
  i wartością bilansową składnika aktywów.
  Dla potrzeb analizy pod kątem utraty wartości aktywa grupuje się na najniższym poziomie, w odniesieniu do
  którego występują w dużym stopniu n iezależne wpływy pieniężne (ośrodki wypracowujące środki pieniężne).
  2.13 Wartości niematerialne
  Wartości niematerialne, zawierające głównie prawa wieczystego użytkowania gruntów oraz licencje na używanie
  programów komputerowych, są początkowo wyceniane w ceni e nabycia lub koszcie wytworzenia, które
  obejmują cenę zakupu, cła importowe, niepodlegające odliczeniu podatki zawarte w cenie, pomniejszone
  o upusty, rabaty i powiększone o nakłady bezpośrednio związane z przygotowaniem składnika aktywów do
  użytkowania z godnie z jego planowanym przeznaczeniem i, jeśli dotyczy, koszty finansowania zewnętrznego.
  W przypadku nabycia wartości niematerialnych w wyniku połączenia jednostek są one początkowo wyceniane
  w ich wartości godziwej.
  Po początkowym ujęciu wartości niem aterialne wycenia się w wartości początkowej pomniejszonej o odpisy
  amortyzacyjne oraz ewentualnie o odpisy trwałej utraty wartości.
  Grupa nie ujmowała w wartościach niematerialnych wewnętrzn ie wytworzonych prac rozwojowych.
  Okresy użytkowania wartości nie materialnych weryfikowane są co roku i podlegają zmianie, jeśli obecnie
  szacowany okres użytkowania jest inny niż poprzednio przewidywano. Powyższe zmiany w szacunkach są
  ujmowane w sposób prospektywny.
  Okresy ekonomicznej użyteczności wartości niematerial nych zostały określone przez Grupę następująco:
  Koszty prac rozwojowych 5 lat
  Patenty oraz licencje 5 lat
  Pozostałe 5 lat
  Prawo wieczystego użytkowania amortyzowane jest przez okres, na jaki przysługuje dane prawo,
  nieprzekraczający 99 lat.
  2.14 Środki trwał e
  Wartość początkowa środków trwałych – za wyjątkiem zb iorów Gabinetu Numizmatycznego – opisanych poniżej
  – obejmuje ich cenę nabycia lub koszty wytworzenia, wraz z cłami importowymi, niepodlegającymi odliczeniu
  podatkami zawartymi w cenie oraz jest pomni ejszona o upusty, rabaty i powiększona o nakłady bezpośrednio


  Mennica Polska S.A.
  Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres 12 miesięcy zakończony ch 31 grudnia 201 7 r oku
  27
  związane z przygotowaniem składnika aktywów do użytkowania zgodnie z jego planowanym przeznaczeniem
  i, jeśli dotyczy, koszty finansowania zewnętrznego.
  Wartość początkowa zawiera również wstępne szacunkowe koszty demontażu i usunięcia składnika majątku oraz
  koszty renowacji miejsca, w którym się znajdował, do których poniesienia Grupa jest zobowiązana, o ile wartości
  te są istotne .
  Po początkowym ujęciu środki trwałe – za wyjątkiem zbiorów Gabine tu Numizmatycznego – wycenia się
  w wartości początkowej pomniejszonej o odpisy amortyzacyjne oraz ewentualnie o odpisy trwałej utraty
  wartości.
  Środki trwałe nabyte w leasingu, w przypadku którego następuje przeniesienie na Grupę zasadniczo wszystkich
  ryzy k i korzyści, są ujmowane jako aktywa w korespondencji z ujęciem odpowiedniego zobowiązania jako leasing
  finansowy .
  Składnik środków trwałych zostaje usunięty ze sprawozdania z sytuacji finansowej w chwili jego sprzedaży ,
  likwidacji lub zbycia .
  Zyski i s traty wynikające z usunięcia składnika środków trwałych ze sprawozdania z sytuacji finansowej, ustalone
  jako różnica pomiędzy przychodami netto ze zbycia (jeśli takie są) a wartością bilansową składnika, ujmuje się
  w działalności operacyjnej.
  Środki trwał e są amortyzowane w celu systematycznego rozłożenia ceny nabycia pomniejszonej o ewentualną
  oszacowaną wartość końcową (gdy jest istotna) dla odzwierciedlenia przyszłych korzyści ekon omicznych
  związanych z aktywem. Z tego względu, środki trwałe amortyzowan e są metodą liniową. Stosowane okresy
  ekonomicznej przydatności dla środków trwałych zwykle są następujące:
  Budynki 5 - 50 lat
  Urządzenia techniczne i maszyny, w tym: 2 - 35 lat
  Środki transportu 4 - 10 lat
  Pozostałe środki trwałe 2 - 50 lat
  Grunty własne nie są amortyzowane.
  Okresy ekonomicznej przydatności oraz wartość końcowa są przeglądane corocznie i podlegają skorygowaniu
  jeśli zajdą okoliczności wpływające na zmianę okresu ekonomicznej użyteczności . Powyższe zmiany w szacunkach
  księ gowych są ujmowane w sposób prospektywny .
  Zbiory Gabinetu Numizmatycznego każdego roku są powiększane o nowe eksponaty. Są to głównie numizmaty
  wyprodukowane przez Mennicę Polską S.A., które ujmowane są w koszcie ich wytworzenia
  Zbiory Gabinetu Numizmatycz nego ujmowane są w wartościach przeszacowanych. W okresach pomiędzy
  przeszacowaniami podlegają odpisom amortyzacyjnym równym zero, ponieważ dokonywanie odpisów
  amortyzacyjnych nie powodowałoby zbliżenia wartości bilansowej z wartością godziwą . Ostatnia wer yfikacja
  została przeprowadzona na dzień 31 grudnia 2013 roku. Kolejne przeszacowanie zostanie przeprowadzone
  w przypadku, gdy wartość bilansowa – w ocenie Zarządu Hednostki Dominującej – będzie odbiegać od wartości
  godziwej.
  2.15 Nieruchomości inwestycyjne
  Nieruchomości inwestycyjne to nieruchomości, z których właściciel czerpie korzyści w postaci czynszu i/lub
  zwiększenia wartości kapitału (obejmują również nieruchomości w budowie przeznaczone na cele inwestycyjne).
  Nieruchomości te wycenia się początkowo wed ług kosztu, z uwzględnieniem kosztu transakcji. Po ujęciu
  początkowym nieruchomości inwestycyjne wycenia się według zasad przewidzianych dla środków trwałych tj.
  pomniejszając o amortyzację i ewentualne odpisy z tytułu utraty wartości. Okres ekonomicznej u żyteczności
  nieruchomości inwestycyjnych oraz stawki amortyzacyjne są zgodne z przyjętymi zasadami dotyczącymi środków
  trwałych.


  Mennica Polska S.A.
  Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres 12 miesięcy zakończony ch 31 grudnia 201 7 r oku
  28
  2.16 Aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży
  Aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży to aktywa rzeczowe, których wartość bilansowa z ostanie odzyskana
  poprzez transakcję sprzedaży, a nie poprzez ich dalsze wykorzystanie. Aktywa te są dostępne do niezwłocznej
  sprzedaży w obecnym stanie, z uwzględnieniem jedynie normalnych i zwyczajowo przyjętych warunków dla
  sprzedaży tego typu aktywów, a ich sprzedaż jest wysoce prawdopodobna.
  Aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży wyceniane są po niższej z następujących dwóch wartości: oszacowanej
  wartości godziwej pomniejszonej o oczekiwane koszty sprzedaży lub wartości bilansowej
  i prezentowane są w odrębnej pozycji sprawozdania z sytuacji finansowej po spełnieniu warunków określonych
  w MSSF 5.
  Aktywa te nie są amortyzowane. Heżeli wartość godziwa pomniejszona o oczekiwane koszty sprzedaży jest niższa
  od wartości bilansowej, wówczas ujmuje się odpis z tytułu utraty wartości w wysokości różnicy.
  W kolejnych okresach, wraz ze wzrostem wartości godziwej pomniejszonej o koszty sprzedaży, odpis z tytułu
  utraty wartości jest odwracany w wartości nie większej niż skumulowany odpis aktualizujący ujęty
  w prz eszłości.
  2.17 Aktywa i zobowiązania finansowe
  Aktywa finansowe obejmują następujące kategorie:
  - aktywa dostępne do sprzedaży,
  - pożyczki udzielone i należności ,
  - aktywa wyceniane w wartości godziwej przez rachunek zysków i strat,
  - aktywa utrzymywane do terminu wym agalności.
  Zobowiązania finansowe obejmują następujące kategorie:
  - zobowiązania finansowe wyceniane według zamortyzowanego kosztu,
  - zobowiązania finansowe wyceniane w wartości godziwej przez rachunek zysków i strat.
  Aktywa i zobowiązania finansowe są ujmowan e i wyceniane zgodnie z MSR 39 „=nstrumenty finansowe:
  ujmowanie i wycena”.
  W momencie początkowego ujęcia, aktywa finansowe są wyceniane w wartości godziwej powiększonej ,
  w przypadku aktywów i zobowiązań, które nie są wyceniane w wartości godziwej przez rachunek zysków i strat ,
  o koszty transakcji bezpośrednio do nich przyporządkowane.
  Standaryzowane transakcje kupna lub sprzedaży aktywów finansowych są ujmowane na dzień rozliczenia
  transakcji.
  Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży
  Aktywa finansowe dost ępne do sprzedaży są aktywami finansowymi niebędącymi instrumentami pochodnymi,
  które zostały wyznaczone jako dostępne do sprzedaży lub nie zostały zaklasyfikowane do żadnej z pozostałych
  kategorii aktywów finansowych . Są to akcje - prezentowane w pozycji pozostałe inwestycje długoterminowe .
  Wartość godziwa takich aktywów ustalana jest na podstawie bieżących notowań , o ile istnieje aktywny rynek dla
  danego aktyw a. W przypadku braku aktywnego rynku możliwe jest, dla instrumentów kapitałowych
  nienotowanych, z astosowanie wyceny w koszcie nabycia z uwzględnieniem utraty wartości.
  Zmiana wyceny instrumentów kapitałowych klasyfikowanych jako aktywa finansowe dostępne do sprzedaży
  odnoszona jest do pozostałych całkowitych dochodów. Grupa na bieżąco monitoruje przes łanki do rozpoznania
  trwałej utraty wartości aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży. Na dzień sporządzenia niniejszego
  skonsolidowanego sprawozdania finansowego takie przesłanki nie zaistniały.  Mennica Polska S.A.
  Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres 12 miesięcy zakończony ch 31 grudnia 201 7 r oku
  29
  Pożyczki u dzielone i należności
  Pożyczki udzielone i nal eżności własne są aktywami finansowymi niebędącymi instrumentami pochodnymi,
  z ustalonymi lub możliwymi do określenia płatnościami, które nie są kwotowane na aktywnym rynku i obejmują
  należności handlowe, środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych oraz pozostałe pożyczki i należności.
  Są one prezentowane w sprawozdaniu z sytuacji finansowej w pozycjach: należności handlowe i pozostałe oraz
  środki pieniężne i ich ekwiwalenty.
  Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych obejmują środki pienięż ne na rachunkach bankowych,
  środki pieniężne w kasie, lokaty zawarte na okres nie dłuższy niż 3 miesiące oraz płynne instrumenty, które mogą
  zostać w sposób natychmiastowy zamienione na środki pieniężne w znanej kwocie i które są przedmiotem
  nieznacznych z mian wartości.
  Pożyczki i należności są początkowo ujmowane w wartości godziwej, powiększonej o bezpośrednie koszty
  transakcji, a następnie są one wyceniane według zamortyzowanego kosztu przy użyciu efektywnej stopy
  procentowej. Pomija się dyskontowanie po życzek i należności jeżeli efekt dyskonta nie byłby istotny.
  Na każdy dzień zakończenia okresu sprawozdawczego Grupa ocenia, czy istnieją jakiekolwiek obiektywne
  przesłanki wskazujące na to, iż wartość pożyczek udzielonych lub należności własnych uległa ob niżeniu.
  W przypadku wystąpienia takich przesłanek, ustalana jest wartość odzyskiwalna składnika aktywów. Heżeli jest
  ona mniejsza niż wartość bilansowa składnika aktywów, wówczas odpis aktualizujący z tytułu utraty wartości jest
  ujmowany w rachunku zysków i strat.
  Ustalając wartość odzyskiwalną należności Grupa bierze pod uwagę zaległości w zapłacie, znaczące trudności
  finansowe dłużni ka lub prawdopodobieństwo upadłości albo reorganizacji finansowej dłużnika.
  Grupa posiada obligacje, które klasyfikuje jako należności i pożyczki . Są one prezentowane w pozycji pozostałe
  inwestycje długoterminowe .
  Aktywa i zobowiązania finansowe wyceniane w wartości godziwej przez rachunek zysków i strat
  Aktywa finansowe i zobowiązania wyceniane w wartości godziwej przez rachu nek z ysków i strat w Grupie
  stanowią instrumenty pochodne (zarówno aktywa jak i zobowiązania), które nie podlegają zasadom
  rachunkowości zabezpieczeń opisanym w MSR 39.
  Wartość godziwa ustalana jest na podstawie bieżących notowań, o ile takie notowania z a ktywnego rynku są
  dostępne a w przypadku ich braku według modeli wyceny bazujących na danych rynkowych (rynkowe stopy
  procentowe, kursy walutowe , bieżące ceny kruszców ).
  Wszys tkie instrumenty pochodne zostały zawarte w celu zabezpieczenia działalności jedn akże Grupa nie stosuje
  zasad rachunkowości zabezpieczeń co oznacza, że pochodne instrumenty kwalifikowane są jako aktywa lub
  zobowiązania wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy . Zrealizowane wyniki na instrumentach
  pochodnych oraz wycena bilan sowa instrumentów pochodnych ujmowana jest w pozycjach: wynik na
  instrumentach pochodnych dotyczący sprzedaży zrealizowanej lub wynik na instrumentach pochodnych
  dotyczący sprzedaży niezrealizowanej, w zależności od tego, czy zabezpieczana sprzedaż została dokonana.
  Aktywa utrzymywane do terminu wymagalności
  =nwestycje utrzymywane do terminu wymagalności są to aktywa finansowe niebędące instrumentami
  pochodnymi, z ustalonymi lub możliwymi do określenia płatnościami oraz o ustalonym terminie wymagalności,
  wz ględem których Grupa ma stanowczy zamiar i jest w stanie utrzymać w posiadaniu do upływu terminu
  wymagalności i które nie są pożyczkami i należnościami i które nie zostały wyznaczone przy początkowym ujęciu
  jako aktywa finansowe wyceniane w wartości godziw ej przez wynik finansowych lub aktywa finansowe dostępne
  do sprzedaży.
  Aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności wycenia się według zamortyzowanego kosztu przy
  zastosowaniu metody efektywnej stopy procentowej .


  Mennica Polska S.A.
  Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres 12 miesięcy zakończony ch 31 grudnia 201 7 r oku
  30
  Zobowiązania finansowe wyceniane w edług zamortyzowanego kosztu
  Zobowiązania finansowe wyceniane według zamortyzowanego kosztu w Grupie obejmują zaciągnięte kredyty
  i pożyczki, zobowiązania handlowe, zobowiązania wobec dostawców środków trwałych i są prezentowane
  w sprawozdaniu z sytuacji finansowej w pozycjach zobowiązania z tytułu kredytów, pożyczek oraz leasingu
  finansowego i zobowiązania handlowe oraz pozostałe.
  Zobowiązania te są początkowo ujmowane w wartości godziwej, a następnie są wyceniane według
  zamortyzowanego kosztu przy zasto sowaniu efektywnej stopy procentowej.
  2.18 Zapasy
  Zapasy wyceniane są według niższej z następujących wartości: ceny nabycia lub kosztu wytworzenia i wartości
  odzyskiwalnej netto. Rozchód zapasów ustalany jest metodą średniej ceny ważonej . Wartość odzyskiwalna netto
  jest szacowaną ceną sprzedaży dokonywanej w toku zwykłej działalności gospodarczej, pomniejszoną o koszty
  sprzedaży. Na potrzeby kalkulacji wartości odzyskiwalnej w przypadku zapasów z kruszcu, cena sprzedaży
  odpowiada w przybliżeniu cenie kruszcu na dzień bilansowy. Dla zapasów niekruszcowych cena sprzedaży
  odpowiada cenie metali nieszlachetnych. Przy dokonywaniu odpisów Grupa uwzględnia rotację zapasu,
  wskaźniki wystarczalności oraz przewidywania co do sprzedaży.
  2.19 Podatek dochodowy
  Podatek dochodow y obejmuje podatek bieżący oraz podatek odroczony.
  Bieżący podatek dochodowy jest to kwota ustalona na podstawie przepisów podatkowych, która jest naliczona
  od dochodu do opodatkowania za dany okres. Bieżący podatek dochodowy ujmuje się jako zobowiązanie
  z tytułu podatku dochodowego w kwocie, w jakiej nie został zapłacony do dnia bilansowego .
  Podatek odroczony jest rozpoznawany dla wszystkich różnic przejściowych oraz dla niewykorzystanych strat
  podatkowych. Aktywa z tytułu podatku odroczonego są rozpoznaw ane od tych różnic przejściowych, dla których
  istnieje uzasadnione prawdopodobieństwo realizacji. Na każdy dzień zakończenia okresu sprawozdawczego
  ponownie ocenia się dotąd nieujęte aktywa z tytułu podatku odroczonego. Uprzednio nieujęty składnik aktywów
  z tytułu odroczonego podatku dochodowego ujmuje się w zakresie, w jakim stało się prawdopodobne, że przyszły
  dochód do opodatkowania pozwoli na zrealizowanie tych aktywów.
  Nie rozpoznaje się zobowiązania z tytułu podatku odroczonego, jeśli wynika ono z poc zątkowego ujęcia wartości
  firmy. Ponadto nie ujmuje się podatku odroczonego w momencie początkowego ujęcia składnika aktywów lub
  zobowiązań w transakcji, która nie jest połączeniem jednostek gospodarczych i która nie wpływa w momencie
  przeprowadzenia trans akcji na wynik finansowy brutto lub na dochód do opodatkowania.
  Aktywa i zobowiązania z tytułu podatku odroczonego nie podlegają dyskontowaniu. Podatek odroczony wycenia
  się z zastosowaniem stawek podatkowych obowiązujących lub ogłoszonych na dzień zakończ enia okresu
  sprawozdawczego.
  2.20 Rezerwy i zobowiązania warunkowe
  Rezerwy są ujmowane w przypadku, gdy na Grupie ciąży bieżące zobowiązanie względem strony trzeciej, którego
  kwotę można wiarygodnie oszacować i jest prawdopodobne, że wypełnienie obowiązku spowo duje konieczność
  wypływu środków zawierających w sobie korzyści ekonomiczne. Zobowiązanie może mieć charakter prawny,
  regulacyjny, umowny lub zwyczajowo oczekiwany, który wynika z działalności Grupy. Szacunek wysokości
  rezerwy odpowiada prawdopodobnym wyda tkom, jakie Grupa poniesie w celu uregulowania zobowiązania.
  Heżeli dokonanie wiarygodnego oszacowania zobowiązania jest niemożliwe, rezerwa nie jest ujmowana.


  Mennica Polska S.A.
  Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres 12 miesięcy zakończony ch 31 grudnia 201 7 r oku
  31
  Wysokość rezerwy jest dyskontowana przez zastosowanie stopy dyskonta (w przypadku , gdy dyskonto jest
  istotne), która odzwierciedla upływ czasu oraz ryzyko charakterystyczne dla danego składnika zobowiązań. Kwota
  rezerwy jest okresowo weryfikowana i korygowana w razie konieczności.
  2.21 Świadczenia pracownicze
  Pracownicy Grupy mają prawo do nagród jubileu szowych oraz odpraw emerytalno -rentowych. Nagrody
  jubileuszowe są wypłacane pracownikom po osiągnięciu określonej liczby lat pracy, natomiast odprawy
  emerytalno -rentowe są wypłacane jednorazowo przy odejściu na emeryturę lub rentę zgodnie
  z przyjętymi prz ez Grupę zasadami wynagradzania. Wysokość świadczeń w obu przypadkach zależy od wysokości
  średniego wynagrodzenia oraz stażu pracy.
  Świadczenia po okresie zatrudnienia w formie programów określonych świadczeń (w przypadku Grupy s ą to
  odprawy emerytal ne , rentowe oraz nagrody jubileuszowe ) ustalane są metodą aktuarialnej wyceny
  prognozowanych uprawnień jednostkowych. Wycena bazuje na założeniach demograficznych dotyczących wieku
  emerytalnego, przyszłego wzrostu płac, rotacji pracowników oraz na założeniach f inansowych dotyczących
  przyszłych stóp procentowych (w celu ustalenia stopy dyskontowej). Niezależny aktuariusz co najmniej raz w roku
  wycenia wartość bieżącą zobowiązań z tytułu powyższych świadczeń.
  2.22 Udziały niekontrolujące
  Udziały niekontrolujące stanowi ą tę część wyników netto uzyskiwanych z działalności oraz aktywów netto
  jednostki zależnej, które można przyporządkować do nienależących (bezpośrednio lub pośrednio za
  pośrednictwem jednostek zależnych) do Jednostki Dominującej. Udziały niekontrolujące wyl icza się jako
  procentowy udział w kapitale własnym jednostki zależnej posiadany przez udziałowców niekon trolujących na
  dzień bilansowy pomnożony przez wartość kapitałów własnych tej jednostki. Straty dotyczące udziałowców
  niekontrolujących w skonsolidowane j jednostce zależnej mogą przewyższać udziały mniejszości w kapitale
  własnym tejże jednostki zależnej. Ta nadwyżka strat oraz dalsze straty dotyczące udziałowców i akcjonariuszy
  mniejszościowych obciąża udziały niekontrolujące. W skonsolidowanym bilansie u działy niekontro lujące
  prezentowane są jako jedna z pozycji kapitału własnego Grupy Kapitałowej. =nformację o wielkości zysku (straty)
  przynależnym Grupie oraz udziałowcom niekontrolującym prezentuje się poniżej rachunku zysków
  i strat.


  Mennica Polska S.A.
  Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres 12 miesięcy zakończony ch 31 grudnia 201 7 roku
  32
  SEGMENTY DZIAŁA LNOŚCI
  Grupa Kapitałowa Mennicy Polskiej S.A. działa obecnie w obszarze następujących segmentów działalności:
  Segment I – Produkty mennicze obejmujący:
  - produkcję i sprzedaż wszystkich wyrobów menniczych m.in. produkcję monet obiegowych
  i kolekcjonerskich (wraz ze sprzedażą srebra i złota w krążkach), żetonów oraz innych wyrobów
  menniczych i wyrobów grawersko -medalierskich (medale, odznaczenia, znaczki, pieczęcie,
  datowniki, znaczki probiercze);
  - działalność handlową i marketingową związ aną w szczególności z promocją i dystrybucją monet
  kolekcjonerskich, numizmatów, sztabek inwestycyjnych oraz innych towarów menniczych;
  Segment II – Przetwórstwo metali szlachetnych obejmujący kupno i sprzedaż metali szlachetnych, ich rafinację
  i odzysk metali szlachetnych z e złomów oraz m.in. następujące produkty: siatki katalityczne
  i wychwytujące, farby, wyposażenie pieców szklarskich, wyroby ciągnione i walcowane z metali
  szlachetnych, sprzęt laboratoryjny; z uwagi na dekonsolidację spółki zależnej (szczegółowo opisaną
  w nocie nr 1.2) – w 2017 roku nie występuje działalność w tym segmencie, natomiast w 2016 roku
  dotyczy wyłącznie działalności zaniechanej;
  Segment III – Płatności elektroniczne obejmujący w szczególności obsługę systemów kart miejskich, sprzedaż
  oraz pośred nictwo w sprzedaży biletów komunikacji miejskiej, pre -paidów, biletów kolejowych,
  usług serwisowych oraz urządzeń technicznych do ob sługi płatności elektronicznych;
  Segment IV – Działalność de weloperska obejmujący w szczególności wynajem powierzchni oraz realizacj ę
  projektów de weloperskich.
  Zasady rachunkowości zastosowane w segmentach sprawozdawczych są takie same jak zasady rachunkowości
  opisane w r ozdziale „P odstawowe zasady rachunkowości ”. Zysk segmentów to zysk wygenerowany przez
  poszczególne segmenty bez alokacji kosztów odpisów aktualizujących i innych pozostałych kosztów, jak
  i pozostałych przychodów operacyjnych, przychodów i kosztów finansowych , podatku dochodowego oraz
  innych pozycji przychodów i kosztów, które nie mogą być jednoznacznie przypisa ne do segmentów . Aktywa
  Grupy Kapitałowej są zaalokowane do poszczególnych segmentów z wyłączeniem pozostałych aktywów
  nieprzypisanych segmentom: inwestycje w jednostkach stowarzyszonych i współkontrolowanych wycenianych
  metodą praw własności, aktywa z tyt ułu odroczonego podatku dochodowego oraz pozostałe aktywa, które nie
  mogą być jednoznacznie przypisane do segmentów .  Mennica Polska S.A.
  Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres 12 miesięcy zakończony ch 31 grudnia 201 7 r oku
  33
  3.1 Wyniki finansowe dla segmentów działalności
  Rachunek wyników dla segmentów za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 201 7 roku
  Pozycje sp rawozdania (w tysiącach złotych)
  SEGMENT
  Pozycje nieprzypisane Korekty Razem I. Produkty mennicze
  II. Przetwórstwo metali szlachetnych
  III. Płatności elektroniczne
  IV. Działalność deweloperska
  Przychody podstawowej działalności operacyjnej segmentu (sprzedaż klientom zewnętrznym)
  576 064 345 456 4 575 816 926 912
  Przychody podstawowej działalności operacyjnej segmentu (sprzedaż innym segmentom)
  8 316 -34 8 408 -16 689
  Przychody podstawowej działalności operacyjnej segmentu ogółem 584 380 345 456 4 541 9 224 -16 689 926 912
  Koszty podstawowej działalności operacyjnej segmentu (sprzedaż klientom zewnętrznym)
  -534 683 -331 675 -15 466 -10 115 -891 940
  Koszty podstawowej działalności operacyjnej segmentu (sprzedaż innym segmentom)
  -5 843 -10 281 -478 -133 16 734
  Pozostałe przychody operacyjne 25 520 25 520
  Pozostałe koszty operacyjne -9 567 -9 567
  Wynik na instrumentach pochodnych dot. sprzedaży niezrealizowanej
  2 388 2 388
  Udział w zyskach / stratach inwestycji wycenianych metodą praw własności
  -752 84 -668
  Wynik na dekonsolidacji spółki zależnej 71 025 71 025
  Wynik operacyjny, w tym: 43 854 3 500 -12 154 88 426 45 123 67 1
  - na sprzedaży zewnętrznej 41 381 13 781 -11 643 80 152 123 671
  - na sprzedaży wewnęt rznej 2 473 -10 281 -512 8 275 45
  Amortyzacja -5 894 -8 295 -3 460 -196 -17 845
  EBITDA 49 748 11 794 -8 694 88 622 45 141 515
  Przychody finansowe 26 554
  Koszty finansowe -8 606
  Podatek dochodowy -20 526
  Wynik finansowy netto 121 093
  * EBITDA – zysk z działalności operacyjnej powiększony o koszty amortyzacji.  Mennica Polska S.A.
  Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres 12 miesięcy zakończony ch 31 grudnia 201 7 r oku
  34
  Rachunek wyników dla segmentów za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 201 6 roku
  Pozycje sprawozdania (w tysiącach złotych)
  SEGMENT
  Pozycje nieprzypisane Korekty Razem I. Produkty mennicze
  II. Przetwórstwo metali szlachetnych
  III. Płatności elektroniczne
  IV. Działalność deweloperska
  Przychody podstawowej działalności operacyjnej segmentu (sprzedaż klientom zewnętrznym)
  480 92 3 29 100 365 678 6 592 78 882 371
  Przychody podstawowej działalności operacyjnej segmentu (sprzedaż innym segmentom)
  11 137 477 65 8 777 -20 456
  Przychody podstawowej działalności operacyjnej segmentu ogółem 492 060 29 577 365 678 6 657 8 855 -20 456 882 371
  Koszty podstawowe j działalności operacyjnej segmentu (sprzedaż klientom zewnętrznym)
  -440 86 1 -28 08 3 -348 90 3 -14 378 -9 337 -841 56 2
  Koszty podstawowej działalności operacyjnej segmentu (sprzedaż innym segmentom)
  -8 994 -228 -10 639 -545 -128 20 53 4
  Pozostałe przycho dy operacyjne 24 305 24 305
  Pozostałe koszty operacyjne -16 7 44 -16 7 44
  Wynik na instrumentach pochodnych dot. sprzedaży niezrealizowanej
  -4 609 -4 609
  Udział w zyskach / stratach inwestycji wycenianych metodą praw własności
  -1 054 91 -963
  Wynik operacyjny, w tym: 42 20 5 1 26 6 6 13 6 -9 320 2 433 78 42 798
  - na sprzedaży zewnętrznej
  40 06 2 1 01 7 16 77 5 -8 840 -6 21 6 42 79 8
  - na sprzedaży wewnętrznej
  2 14 3 249 -10 639 -480 8 649 78
  Amortyzacja -5 330 -2 035 -7 406 -3 671 -224 -18 666
  EBITDA 47 53 5 3 301 13 54 2 -5 649 2 65 7 78 61 46 4
  Przychody finansowe 2 701
  Koszty finansowe -16 246
  Podatek dochodowy 16 112
  Wynik finansowy netto 45 365
  * EBITDA – zysk z działalności operacyjnej powiększony o kos zty amortyzacji.
  Na transakcje między segmentami sprawozdawczymi, które są eliminowane poprzez korekty konsolidacyjne
  składają się przede wszystkim: opłata licencyjna, usługi oraz transakc je związane z obrotem produktami
  menniczymi .


  Mennica Polska S.A.
  Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres 12 miesięcy zakończony ch 31 grudnia 201 7 r oku
  35
  3.2 Wybrane dane bilansowe dla segmentów
  Dane na dzień 31 grudnia 201 7 roku:
  Pozycje sprawozdania (w tysiącach złotych)
  SEGMENT
  Pozycje nieprzypisane Razem I. Produkty mennicze
  II. Przetwórstwo metali szlachetnych
  III. Płatności elektroniczne
  IV. Działalność deweloperska
  Aktywa ogółem,
  w tym: 249 239 118 607 315 400 278 061 961 307
  Wspólne
  przedsięwzięcia
  wyceniane metodą
  praw własności
  13 957 28 13 985
  Zobowiązania ogółem 107 693 63 265 165 193 28 323 364 720
  Dane na dzień 31 grudnia 201 6 roku
  Pozycje sprawozd ania (w tysiącach złotych)
  SEGMENT
  Pozycje nieprzypisane Razem I. Produkty mennicze
  II. Przetwórstwo metali szlachetnych
  III. Płatności elektroniczne
  IV. Działalność deweloperska
  Aktywa ogółem,
  w tym: 142 801 33 907 72 745 209 475 384 781 843 709
  Ws pólne
  przedsięwzięcia
  wyceniane metodą
  praw własności
  14 709 -57 14 652
  Zobowiązania ogółem 16 585 105 431 49 419 56 658 147 383 375 477
  3.3 Podział segmentów według rynków geograficznych
  Dane za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 201 7 roku
  Pozycj e sprawozdania (w tysiącach złotych)
  SEGMENT
  Pozycje nieprzypisane Razem I. Produkty mennicze
  II. Przetwórstwo metali szlachetnych
  III. Płatności elektroniczne
  IV. Działalność deweloperska
  Sprzedaż krajowa 293 026 345 456 4 575 817 643 874
  Sprzeda ż eksportowa 283 038 283 038
  Ogółem sprzedaż 576 064 345 456 4 575 817 926 912
  Dane za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 201 6 roku
  Pozycje sprawozdania (w tysiącach złotych)
  SEGMENT
  Pozycje nieprzypisane Razem I. Produkty mennicze
  II. Prz etwórstwo metali szlachetnych
  III. Płatności elektroniczne
  IV. Działalność deweloperska
  Sprzedaż krajowa 253 552 27 400 365 678 6 592 79 653 301
  Sprzedaż eksportowa 227 370 1 700 229 070
  Ogółem sprzedaż 480 922 29 100 365 678 6 592 79 882 371


  Mennica Polska S.A.
  Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres 12 miesięcy zakończony ch 31 grudnia 201 7 r oku
  36
  PRZYCHODY, KOSZTY Z WYŁĄCZENIEM AMORTYZACJI ORAZ PODATEK DOCHODOWY
  4.1 Przychody
  Przychody Kraj Eksport Razem
  od 01 -01-201 7
  do 31 -12-201 7
  Razem
  od 01 -01-201 6 do 31 -12-201 6
  (w tysiącach złotych) wartość % wartość % Działalność kontynuowana Działalnoś ć zaniechana
  Wyroby 129 906 20,18 272 044 96,12 401 950 338 127 9 365
  Usługi 47 556 7,39 613 0,22 48 169 46 356 1 632
  Towary 466 412 72,43 10 381 3,66 476 793 468 788 18 103
  Razem 643 874 100,00 283 038 100,00 926 912 853 271 29 100
  4.2 Koszty w edług rodzaju
  Koszty według rodzaju od 01 -01-201 7
  do 31 -12-201 7
  od 01 -01-2016 do 31 -12-201 6
  (w tysiącach złotych) Działalność kontynuowana Działalność zaniechana
  Amortyzacja 17 844 16 671 1 995
  Zużycie materiałów i energii 455 848 305 324 3 609
  Usługi obce 97 310 50 190 1 299
  Podatki i opłaty 5 347 6 022 737
  Świadczenia pracownicze 44 553 39 571 3 232
  Pozostałe koszty 13 351 13 431 101
  Wartość sprzedanych towarów i materiałów 448 281 403 043 17 247
  Zmiana stanu zapasów -187 47 4 -19 539 -177
  Suma kosztu własnego sprzedaży, kosztów sprzedaży oraz kosztów
  ogólnego zarządu 895 0 60 814 712 28 044
  4.3 Świadczenia pracownicze i zatrudnienie
  Świadczenia pracownicze i zatrudnienie od 01 -01-201 7
  do 31 -12-201 7
  od 01 -01-2016 do 31 -12-2016
  (w tysią cach złotych) Działalność kontynuowana Działalność zaniechana
  Wynagrodzenia 36 051 31 832 2 629
  Ubezpieczenia społeczne 6 458 6 116 529
  Nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne (w tym zwiększenie rezerw
  z tego tytułu) 637 244 16
  =nne świadczenia prac ownicze 1 407 1 377 61
  Razem 44 553 39 569 3 234
  Przeciętne zatrudnienie w etatach 415 417
  Przeciętne zatrudnienie w osobach 425 428


  Mennica Polska S.A.
  Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres 12 miesięcy zakończony ch 31 grudnia 201 7 r oku
  37
  4.4 Pozostałe przychody i koszty operacyjne
  Pozostałe przychody od 01 -01-201 7
  do 31 -12-2017
  od 01 -01-2016 do 31 -12-2016
  (w tysiącach złotych) Działalność kontynuowana Działalność zaniechana
  Odwrócenie niewykorzystanych rezerw 110 774 61
  Rozwiązanie odpisu aktualizującego należności
  Otrzymane odszkodowania 377 71
  Dotacje 108
  Zysk ze zbycia nie finansowych akty wów trwałych 54
  Zobowiązania odpisane 2
  Pozostałe 882 323 5
  Dywidendy otrzymane 24 095 22 963
  Razem 25 520 24 131 174
  W pozycji dywidendy otrzymane wykazana została wartość dywidendy otrzymanej w zw iązku z posiadaniem przez
  Mennicę Polsk ą S.A. akcji spółki Netia S .A.
  Pozostałe koszty operacyjne od 01 -01-201 7
  do 31 -12-201 7
  od 01 -01-2016 do 31 -12-2016
  (w tysiącach złotych) Działalność kontynuowana Działalność zaniechana
  Utworzenie rezerw (1) 11 582
  Odpis aktualizujący wartość należnoś ci 206 894
  Różnice inwentaryzacyjne 531 297
  Likwidacja materiałów niepełnowartościowych 5 162
  Odpis aktualizujący wartość zapasów 3 502
  Przekazane darowizny 329 99
  Koszty przeprowadzki 116 2 013
  Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 299 -14
  Koszty sądowe 88 139 312
  Korekty VAT 1
  Dotacje
  Pozostałe (2) 4 7 89 960
  Razem 9 566 4 864 11 880
  (1) W 2016 roku : rezerwa na zobowiązanie z tytułu zakwestionowanych przez UKS rozliczeń w VAT za okres
  lipiec – grudzień 2010 roku w spółc e Mennica - Metale Szlachetne S.A. (rezerwa na odsetki została ujęta
  w kosztach finansowych – nota nr 4.5 );
  (2) W pozycji Pozostałe w roku 2017 wykazane zostały koszty kar naliczonych bądź zapłaconych przez
  Mennicę Polska S.A. w związku z opóźnieniami w dostaw ach w kwocie 3 897 tys. zł.  Mennica Polska S.A.
  Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres 12 miesięcy zakończony ch 31 grudnia 201 7 r oku
  38
  4.5 Przychody i koszty finansowe
  Przychody i koszty finansowe od 01 -01-201 7
  do 31 -12-2017
  od 01 -01-2016 do 31 -12-2016
  (w tysiącach złotych) Działalność kontynuowana Działalność zaniechana
  Odsetki 1 778 532 2
  Różnic e kursowe netto dodatnie 1 847 309
  Zysk na sprzedaży aktywów finansowych 24 683
  Pozostałe 93 7 4
  Przychody finansowe, razem 26 554 2 386 315
  Odsetki (1) 4 153 4 310 10 412
  Prowizje i opłaty od kredytów i gwarancji 1 678 1 499
  Różnice kursowe netto 2 539
  Odpis należności z tytułu pożyczki 231
  Pozostałe 5 19 6
  Koszty finansowe, razem 8 606 5 828 10 418
  Przychody / koszty finansowe netto 17 948 -3 442 -10 103
  (1) W kosztach odsetek w 2016 roku prezentowana jest w działalności zaniechanej reze rwa na odsetki
  z tytułu zakwestionowanych przez UKS rozliczeń w VAT za okres lipiec – grudzień 2010 roku w spółce
  Mennica - Metale Szlachetne S.A. w kwocie 7 595 tys. zł .
  4.6 Podatek dochodowy
  Podatek dochodowy wykazany w rachunku zysków i strat od 01 -01-2017
  do 31 -12-2017
  od 01 -01-201 6
  do 31 -12-201 6
  (w tysiącach złotych) Działalność kontynuowana Działalność zaniechana
  Podatek wykazany w rachunku zysków i strat
  Podatek bieżący -44 -313
  Podatek dochodowy bieżący -44 -313
  Podatek odroczony -20 4 82 17 026 -601
  Powstanie / odwrócenie różnic przejściowych -13 378 -8 893 -601
  Rozpoznanie / wykorzystanie strat podatkowych -7 104 25 919
  Podatek dochodowy wykazany w rachunku zysków i strat -20 526 16 713 -601
  Podatek odniesiony na inne całko wite dochody
  Podatek odniesiony na inne całkowite dochody od 01 -01-201 7
  do 31 -12-201 7
  od 01 -01-201 6
  do 31 -12-201 6
  (w tysiącach złotych)
  Transakcje rozliczane przez kapitał własny
  Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży -9 395 8 575
  Razem -9 395 8 575
  Rozliczenia podatkowe oraz inne obszary działalności podlegające regulacjom mogą być przedmiotem kontroli
  organów administracyjnych, które uprawnione są do nakładania wysokich kar i sankcji. Brak odniesienia do


  Mennica Polska S.A.
  Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres 12 miesięcy zakończony ch 31 grudnia 201 7 r oku
  39
  utrwalonych regulacji pr awnych w Polsce powoduje występowanie w obowiązujących przepisach niejasności
  i niespójności. Często występujące różnice w opiniach co do interpretacji prawnej przepisów podatkowych
  zarówno wewnątrz organów państwowych, jak i pomiędzy organami państwowymi i przedsiębiorstwami,
  powodują powstawanie obszarów niepewności i konfliktów. Zjawiska te powodują, że ryzyko podatkowe
  w Polsce jest znacząco wyższe niż istniejące zwykle w krajach o bardziej rozwiniętym systemie podatkowym.
  Rozliczenia podatkowe mogą b yć przedmiotem kontroli przez okres pięciu lat, począwszy od końca roku w którym
  nastąpiła zapłata podatku. W wyniku przeprowadzanych kontroli dotychczasowe rozliczenia podatkowe Grupy
  mogą zostać powiększone o do datkowe zobowiązania podatkowe (decyzja UKS wobec Mennicy Polskiej S.A.
  opisana w nocie 10.2) .
  Uzgodnienie podatku dochodowego
  Uzgodnienie podatku dochodowego od wyniku brutto przed opodatkowaniem według ustawowej stawki
  podatkowej, z podatkiem dochodowym liczonym według efektywnej stawki podatkowe j przedstawia się
  następująco :
  od 01 -01-201 7
  do 31 -12-201 7
  od 01 -01-201 6
  do 31 -12-201 6
  (w tysiącach złotych) % Kwota (1) % Kwota (1)
  Zysk przed opodatkowaniem 19 141 619 19 29 252
  Podatek w oparciu o obowiązującą stopę podatkową 19 -26 907 19 -5 558
  Koszty trwale niestanowiące kosztów uzyskania
  przychodów 19 -1 113 19 -4 030
  Przychody niepodlegające opodatkowaniu 19 5 234 19 4 231
  Wykorzystanie strat podatkowych 19 163 19 706
  Pozostałe (2) 19 2 097 19 20 763
  Strata podatkowa roku bieżącego 19 19
  Podatek dochodowy wykazany w rachunku zysków i strat
  -20 526 16 112
  (1) Kwoty obejmują podatek wyliczony na poszczególnych pozycjach ;
  (2) W roku 2016 w pozycji pozostałe prezentowane są głównie aktywa na straty podatkowe dotyczące lat
  poprzednich w spółkach Mennica Polska S.A. i Mennica Polska od 1766 Sp. z o.o.  Mennica Polska S.A.
  Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres 12 miesięcy zakończony ch 31 grudnia 201 7 r oku
  40
  Aktywa i zobowiązania z tytułu odroczonego podatku dochodowego
  Aktywo z tytułu
  odroczonego podatku
  dochodowego
  Zobowiązanie z tytułu
  odroczonego podatku
  dochodowego
  Netto
  (w tysiącach złotych) 2017.12.31 2016.12.31 2017.12.31 2016.12.31 2017.12.31 2016.12.31
  Rzeczowe aktywa trwałe 1 351 1 524 4 137 5 170 -2 785 -3 646
  w tym MMS 68
  Wartości niematerialne 1 778 1 511 1 778 1 511
  Nieruchomości inw estycyjne (1) 1 223 1 782 1 223 1 782
  Pozostałe inwestycje 214 11 820 1 595 214 10 225
  Zapasy 2 014 1 804 7 933 -5 919 1 804
  Należności handlowe i pozostałe 2 013 5 184 1 1 86 655 828 4 529
  Zobowiązania handlowe i
  pozostałe 870 759 25 870 734
  Świad czenia pracownicze 1 904 1 947 1 904 1 947
  w tym MMS 133 133
  Rezerwy 2 793 2 793
  Pozostałe 1 600 34 24 -33 576
  Straty podatkowe podlegające
  odliczeniu w przyszłych okresach 21 109 28 973 21 109 28 973
  Aktywa / rezerwa z tytułu
  pod atku odroczonego 32 479 56 697 13 290 7 469 19 189 49 228
  Kompensata -13 290 -7 469
  w tym MMS -68
  Aktywa / rezerwa z tytułu
  podatku odroczonego wykazane 19 189 49 228
  w tym MMS 65
  (1) Aktywa z tytułu podatku odroczonego dotyczącego pozostałych inwestycji (wycena akcji Netia) zostały
  częściowo odniesione na inne całkowite dochody: wg stanu na dzień 31 grudnia 201 7 roku : – 9 395 tys.
  zł, wg stanu na dzień 31 grudnia 2016 roku : 8 575 tys. zł.
  Aktywa z tytułu podatku odroczonego wynikające z nierozliczonych strat podatkowych są rozpoznawane, gdy
  realizacja wynikających z nich korzyści podatkowych, poprzez odpisanie strat od przyszłych dochodów do
  opo datkowania, jest prawdopodobna.
  W skonsolidowanym spraw ozdaniu finansowym za rok 201 7 wykazane zostało m.in. aktywo na stratę podatkową
  w kwocie 2 936 tys . zł dotyczące jednostki prowadzącej działalność inwestycyjną w segmencie =V, aktywo na
  kwotę 8 902 tys. zł dotyczące jednostki prowadzącej działalność handl ową w segmencie = oraz aktywo na stratę
  podatkową w kwocie 9 270 tys . zł dotyczące Hednostki Dominującej . Możliwość realizacji tego aktywa poparta
  jest prognozami inwestycyjnymi Grupy, m.in. w segmencie działalności deweloperskiej. Mennica Polska S.A.
  końc zy realizację pierwszego etapu przedsięwzięcia deweloperskiego „Mennica Residence” oraz rozpoczęła
  budowę drugiego etapu, które zapewnią Spółce dochody podatkowe umożliwiające wykorzystanie utworzonego
  aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego. Zarzą d Hednostki Dominującej stoi na stanowisku, że
  aktywo zostanie zrealizowane .


  Mennica Polska S.A.
  Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres 12 miesięcy zakończony ch 31 grudnia 201 7 r oku
  41
  Straty podatkowe mogą zostać wykorzystane w ciągu 5 kolejnych lat, z zastrzeżeniem, iż w ciągu jednego roku
  można wykorzystać maksymalnie 50% rocznej straty. W roku 2017 spółki Gr upy wykorzystały poniesion e w latach
  poprzednich strat y podatkow e w kwocie 38 441 tys. zł .
  Aktywo podatkowe zostało rozpoznane dla straty w kwocie 111 095 tys. zł. Aktywo z tytułu odroczonego podatku
  dochodowego od strat podatkowych w kwocie 17 433 tys. z ł nie zostało rozpoznane, ponieważ Grupa uznała, że
  na dzień 31 grudnia 201 7 roku wykorzystanie aktywa w tej kwocie nie jest prawdopodobne. Termin realizacji
  strat podatkowych został zaprezentowany w poniższej tabeli :
  Rok
  Wysokość straty
  podatkowej
  nieroz liczonej na dzień
  31.12.201 7
  Aktywo z tytułu
  odroczonego
  podatku
  dochodowego
  Brak aktywa
  z tytułu odroczonego
  podatku dochodowego
  Termin rozliczenia
  straty
  (w tysiącach złotych)
  2013 14 852 2 018 804 2018
  2014 * 31 733 3 656 2 37 3 2019
  2015 * 33 341 6 20 0 135 2020
  2016 35 577 6 759 2021
  2017 13 025 2 475 2022
  Razem 128 528 21 108 3 31 2
  *Aktywa dotyczące strat podatkowych spółek Mennica Polska S.A. oraz Mennica Polska od 1766 Sp. z o.o. za lata 2014 -2015
  zostały ujęte w roku 2016.
  Kwotę odroczonego podatku dochodowego obliczono według stawki podatkowej 19%, obowiązującej na dzień
  31 grudnia 201 7 roku .
  4.7 Zysk na akcję
  W Grupie nie występuj ą instrumenty rozwadniające , a zatem zysk podstawowy i rozwodniony są sobie równe.
  Kalkulacja podstawowego zysku pr zypadającego na jedną akcję dokonana została w oparciu o zysk netto
  przypadający na akcjonariuszy dominujących podzielony przez średnią ważoną liczbę akcji występującą
  w trakcie okresu sprawozdawczego. Wielkości te zostały ustalone w sposób przedstawiony poniżej :
  Zysk na akcję 201 7.12.31 201 6.12.31
  (w złotych)
  Zysk netto przypisany Akcjonariuszom Hednostki Dominującej (A) 124 237 019 46 979 152
  Liczba akcji zwykłych na początek okresu 51 138 096 51 321 349
  Liczba akcji własnych skupionych w celu um orzenia 183 253
  Liczba akcji zwykłych na koniec okresu 51 138 096 51 138 096
  Średnia ważona liczba akcji (B) 51 138 096 51 151 124
  Zysk na akcję (A:B) 2,43 0,9 2


  Mennica Polska S.A.
  Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres 12 miesięcy zakończony ch 31 grudnia 201 7 r oku
  42
  AKTYWA TRWAŁE
  5.1 Utrata wartości aktywów trwałych
  Heśli możliwe jest wskazanie w iarygodnej i jednolitej podstawy alokacji, składniki majątku trwałego Grupy
  alokowane są do poszczególnych jednostek generujących przepływy pieniężne lub do najmniejszych grup
  jednostek generujących takie przepływy, dla których można wyznaczyć wiarygodne i jednolite podstawy alokacji.
  W przypadku aktywów niematerialnych o nieokreślonym okresie użytkowania oraz jeszcze nie przyjętych do
  użytkowania, test utraty wartości przeprowadzany jest corocznie oraz dodatkowo wtedy, gdy występują
  przesłanki wskazujące n a możliwość wystąpienia utraty wartości . Przy ocenie, czy istnieją przesłanki wskazujące
  na potencjalną utratę wartości aktywów, Grupa bierze pod uwagę określone czynniki, między innymi rynki zbytu
  oraz pozostałe zmiany regulacyjne i gospo darcze. Na dzień 31 grudnia 201 7 roku Grupa nie dokonała o dpisów
  z tytułu utraty wartości.
  5.2 Środki trwałe, środki trwałe w budowie i wartości niematerialne inne niż wartość firmy
  W okresie sprawozdawczym nie aktywowano kosztów finansowania zewnętrznego w wartości środków t rwałych .
  Grupa nie posiada wartości niematerialnych o nieokreślonym okresie użytkowania co oznacza, że wykazane
  w niniejszym sprawozdaniu finansowym podlegają amortyzacji według stawek określonych w nocie 2.1 3 i 2.1 4.
  Roszczenia, postępowania i sprawy sądo we dotyczące aktywów trwałych zostały opisane w nocie 10.2
  Leasing finansowy
  Środki trwałe stanowiące przedmiot leasingu nie mogą zostać sprzedane, darowane, przewłaszczone ani
  zastawione i stanowią zabezpieczenie związanych z nimi zobowiązań.
  Grupa na dz ień 31 grudnia 2017 roku nie użytkowała środków trwałych na podstawie umów leasingu
  finansowego.
  Aktywa trwałe podlegające przeszacowaniu
  Zbiory Gabinetu Numizmatycznego, prezentowane w sprawozdaniu w wartości przeszacowanej, nie podlegały
  na dzień 31 gru dnia 201 7 roku wycenie niezależnego biegłego rzeczoznawcy. W ocenie Grupy wartość tych
  zbiorów nie uległa istotnej zmianie od dnia sporządzenia poprzedniej wyceny, tj. od 31 grudnia 2013 roku.
  W sytuacji, kiedy wycena jest niezbędna dla zaprezentowania bie żącej wartości godziwej zbiorów, każdorazowo
  powoływany jest biegły rzeczoznawca.  Mennica Polska S.A.
  Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres 12 miesięcy zakończony ch 31 grudnia 201 7 r oku
  43
  Środki trwałe i środki trwałe w budowie Wartości niematerialne
  Razem
  (w tysiącach złotych) (w tysiącach złotych)
  Grunty i budynki
  Urządzenie techniczne i maszyny
  Środki transportu
  Zbiory Gabinetu Numizmatycznego
  Inne
  Środki trwałe w budowie
  Razem
  Patenty i licencje
  Pozostałe wartości niematerialne
  Wartości niematerialne w budowie
  Razem wartości niematerialne
  Wartość brutto w 201 7 roku
  Warto ść brutto na dzień 1 stycznia 52 954 72 461 3 514 899 91 272 16 609 237 709 10 460 131 039 352 141 851 379 560
  Nabycie 9 318 58 210 58 537 31 4 264 4 295 62 832
  Przemi eszczenie ze środków trwałych w budowie 1 624 6 931 1 677 15 042 -25 274 3 328 -3 328
  Transfer z nieruchomości inwestycyjnych do środków trwałych 7 766 2 702 24 10 492 10 492
  Zbycie / Likwidacja 1) -26 027 -12 005 -1 186 -35 -976 -40 229 -76 -11 112 -11 188 -51 417
  Transfer ze środków trwałych do wartości niematerialnyc h - 1 317 - 1 317 1 317 1 317
  Wartość brutto na dzień 31 grudnia 36 317 70 098 4 005 1 182 105 362 48 228 265 192 13 712 119 958 2 605 136 275 401 467
  Skumulowana amortyzacja w 2017 roku
  Sku mulowana amortyzacja i odpisy z tytułu utraty wartości na dzień 1 stycznia w tym:
  10 511 49 062 2 380 64 726 126 679 9 092 13 342 22 434 149 113
  Naliczenie za okres 1 811 4 931 593 7 967 15 302 601 1 536 2 137 17 439
  Transfer z/do nieruchomości inwestycyjnych 2 267 1 804 23 4 094 4 094
  Zbycie / Likwidacja 1) -7 942 -8 843 -1 144 -960 -18 889 -457 -457 -19 346
  Sku mulowana amortyzacja i odpisy z tytułu utraty wartości na dzień 31 grudnia
  6 647 46 954 1 829 71 756 127 186 9 693 14 421 24 114 151 300
  Skumulowane przeszac owanie w 201 7 roku
  Skumulowane przeszacowanie na dzień 1 stycznia w tym:
  13 278 13 278 13 278
  Skumulowane przeszacowanie na dzień 31 grudnia 13 278 13 278 13 278
  Wartość netto w 201 7 roku
  Wartość netto na dzień 1 stycznia 42 443 23 399 1 134 14 177 26 546 16 609 124 308 1 368 117 697 352 119 417 243 725
  Wartość netto na dzień 31 grudnia 29 670 23 144 2 176 14 460 33 606 48 228 151 284 4 019 105 537 2 605 112 161 263 445
  1) Likwidacja w kwocie netto 31 754 tys. zł dotyczy przesunięcia nieumorzonej wartości majątku trwałego do pozycji
  zapasów (produkcja w toku) w związku z realizacj ą inwestycji deweloperskiej Men nica Residence ;


  Mennica Polska S.A.
  Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres 12 miesięcy zakończony ch 31 grudnia 201 7 r oku
  44
  Zmiany w środkach trwałych w Grupie Kapitałowej łącznie z MMS w roku 2016 :
  GRUPA KAPITAŁOWA
  Środki trwałe i środki trwałe w budowie Wartości niematerialne
  Razem
  (w tysiącach złotych) (w tysiącach złotych)
  Grunty i budynki
  Urządzenie techniczne i maszyny
  Środki transportu
  Zbiory Gabinetu Numizmatycznego
  Inne
  Środki trwałe w budowie
  Razem
  Patenty i licencje
  Pozostałe wartości niematerialne
  Wartości niematerialne w budowie
  Razem wartości niematerialne
  Wartość brutto w 201 6 roku
  Wartość brutto na dzień 1 stycznia 39 868 62 240 2 710 886 86 204 24 915 216 823 10 371 131 039 66 141 476 358 299
  Nabycie 15 13 4 33 111 33 143 1 001 1 001 34 144
  Przemi eszczenie ze środków trwałych w budowie 21 698 13 181 1 123 5 279 -41 281 715 -715
  Transfer z/do nieruchomości inwestycyjnych 4 68 1 1 139 10 5 830 5 830
  Zbycie / Likwidacja -13 293 -4 114 -319 -225 -136 -18 087 -18 087
  Wartość brutto na dzień 31 grudnia 52 954 72 461 3 514 899 91 272 16 609 237 709 10 460 131 039 352 141 851 379 560
  Skumulowana amortyzacja w 2016 roku
  Sku mulowana amortyzacja i odpisy z tytułu utraty wartości na dzień 1 stycznia w tym:
  11 536 47 065 2 259 57 570 118 430 9 278 11 725 21 003 139 433
  Naliczenie za okres 1 607 4 410 395 7 362 13 774 423 1 617 2 040 15 814
  Transfe r z/do nieruchomości inwestycyjnych 1 310 714 8 2 032 2 032
  Zbycie / Likwidacja -3 942 -3 127 -274 -214 -7 557 -609 -609 -8 166
  Sku mulowana amortyzacja i odpisy z tytułu utraty wartości na dzień 31 grudnia
  10 511 49 062 2 380 64 726 126 679 9 092 13 342 22 434 149 113
  Skumulowane przeszacowanie w 201 6 roku
  Skumulowane przeszacowanie na dzień 1 stycznia w tym:
  13 278 13 278 13 278
  Skumulowane przeszacowanie na dzień 31 grudnia 13 278 13 278 13 278
  Wartość netto w 201 6 roku
  Wartość netto na dzień 1 stycznia 28 332 15 175 451 14 164 28 634 24 915 111 671 1 093 119 314 66 120 473 232 144
  Wartość netto na dzień 31 grudnia 42 443 23 399 1 134 14 177 26 546 16 609 124 308 1 368 117 697 352 119 417 243 725  Mennica Polska S.A.
  Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres 12 miesięcy zakończony ch 31 grudnia 201 7 r oku
  45
  Zmiany w środkach trwałych w MMS w roku 2016 :
  MMS
  Środki trwałe i środki trwałe w budowie Wartości niematerialne
  Razem
  (w tysiącach złotych) (w tysiącach złotych)
  Grunty i budynki
  Urządzenie techniczne i maszy
  ny
  Środki transportu
  Zbiory Gabinetu Numizmatycznego
  Inne
  Środki trwałe w budowie
  Razem
  Patenty i licencje
  Pozostałe wartości niematerialne
  Wartości niematerialne w budowie
  Razem wartości niematerialne
  Wartość brutto w 201 6 roku
  War tość brutto na dzień 1 stycznia 27 290 11 033 534 2 698 278 41 833 1 228 1 228 43 061
  Nabycie 15 15 15
  Przemi eszczenie ze środków trwałych w budowie 83 2 -85
  Zbycie / Likwidacja -24 -2 -26 -26
  Wartość brutto na dzień 31 g rudnia 27 373 11 009 534 2 698 208 41 822 1 228 1 228 43 050
  Skumulowana amortyzacja w 2016 roku
  Sku mulowana amortyzacja i odpisy z tytułu utraty wartości na dzień 1 stycznia w tym:
  3 820 7 656 434 2 094 208 14 212 1 131 1 131 15 343
  Naliczenie za okres 902 881 54 124 1 961 75 75 2 036
  Zbycie / Likwidacja -25 -2 -27 -27
  Sku mulowana amortyzacja i odpisy z tytułu utraty wartości na dzień 31 grudnia
  4 722 8 512 488 2 216 208 16 146 1 206 1 206 17 352
  Wartość netto w 201 6 roku
  Wartość netto na dzień 1 stycznia 23 470 3 377 100 604 70 27 621 97 97 27 718
  Wartość netto na dzień 31 grudnia 22 651 2 497 46 482 25 676 22 22 25 698


  Mennica Polska S.A.
  Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres 12 miesięcy zakończony ch 31 grudnia 201 7 roku
  46
  5.3 Nieruchomości inwestycyjne
  Nieruchomości inwestyc yjne 31.12.2017 31.12.2016
  (w tysiącach złotych)
  Wartość brutto nieruchomości inwestycyjnych
  Wartość brutto na początek okresu 25 492 31 322
  Nabycie 19
  Transfer z / do rzeczowego majątku trwałego lub obrotowego (1) -10 491 -5 830
  Sprzedaż / likwid acja -2 865
  Wartość brutto na koniec okresu 12 155 25 492
  Skumulowana amortyzacja i odpisy z tytułu utraty wartości
  Skumulowana amortyzacja i odpisy z tytułu utraty wartości na początek okresu 13 093 14 310
  Amortyzacja za okres 405 815
  Transfer z / do rzeczowego majątku trwałego lub obrotowego (1) -4 093 -2 032
  Sprzedaż / likwidacja -2 816
  Skumulowana amortyzacja i odpisy z tytułu utraty wartości na koniec okresu 6 589 13 093
  Wartość netto na początek okresu 12 399 17 012
  Wartość netto na koniec okresu 5 566 12 399
  (1) W latach 201 7 i 201 6 zaprezentowan e zosta ły transfer y dotycząc e zmiany klasyfikacji – wcześniej określone
  aktywa, ze względu na ich przeznaczenie, stanowiły nieruchomości inwestycyjne, a aktualnie są środkami
  trwałymi bądź prezent owane są w zapasach, w pozycji produkcja w toku; kwoty netto transferów wyniosły
  odpowiednio 6 398 tys. zł oraz 3 798 tys. zł .
  Nieruchomości inwestycyjne obejmują głównie biura i m agazyny przeznaczone pod wynajem lub kupione w celu
  realizacji zysku ze wzr ostu ich wartości.
  Okres ekonomicznej użyteczności nieruchomości inwestycyjnych oraz stawki amortyzacyjne są zgodn e
  z przyjętymi zasada mi dotyczącymi środków trwałych.
  Wartość godziwa nieruchomości inwestycyjnych wg wycen rzeczoznawców wynosi
  Nieruchomo ść Wycena w
  wartości godziwej
  Prezentacja w księgach
  2017 2016
  Warszawa, ul. Żelazna 56, ul. Waliców 11 (1) 285
  Warszawa, ul. Waliców 9 12 568 5 626 5 817
  Warszawa, ul. Annopol 3 (1) 556
  Warszawa, ul. Łucka 2 947 3 028
  Warszawa, ul. Hagiellońsk a(2) 120 412 2 040 2 330
  Razem 132 980 10 613 12 01 6
  (1) Na dzień 31 grudnia 2017 roku pozycje przeklasyfikowane zostały do pozycji środków trwałych bądź
  zapasów (produkcja w toku);;
  (2) Wycena obejmuje również wartość użytkowania wieczystego gruntu, ujętą j ako wartość niematerialna.
  Powyższe pomiary wartości godziwej Grupa klasyfikuje na poziomie 3 hierarchii wartości godziwej.


  Mennica Polska S.A.
  Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres 12 miesięcy zakończony ch 31 grudnia 201 7 r oku
  47
  5.4 Pozostałe inwestycje długoterminowe
  201 7
  Jednostka Wartość na 1
  stycznia
  Wycena /
  odsetki Nabycie Sprzedaż Wartość netto
  na 31 grudnia
  Obligacje GGH Towers MT (1) 16 739 1 484 39 405 57 628
  Akcje Netia S.A. (2) 287 975 49 451 3 605 -341 031
  Akcje FIP TFI S.A. 1 588 1 588
  Razem 306 302 50 935 43 010 -341 031 59 216
  201 6
  Jednostka Wartość na 1
  stycznia
  Wycena /
  odsetki Nabycie Sprzedaż Wartość netto
  na 31 grudnia
  Obligacje GGH Towers MT (1) 13 045 644 3 050 16 739
  Akcje Netia S.A. (2) 304 600 -45 131 28 506 287 975
  Akcje FIP TFI S.A. 1 588 1 588
  Razem 319 233 -44 487 31 556 306 302
  (3) W związku z rea lizacją projektu budowy budynków biurowych Mennica Legacy Tower, spółka zależna od
  Hednostki Dominującej - Mennica Polska Spółka Akcyjna Tower S.K.A., jako akcjonariusz spółki Mennica
  Towers GG: MT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. (dalej SPV) , zobowiązała się dofinansowywać
  projekt proporcjonalnie do swoich udziałów kapitałowych w niej (na dzień sporządzenia niniejszego raportu
  jest to 50%) w formie wkładu kapitałowego oraz w formie dłużnej, tzn. w formie pożyczek, bądź poprzez
  obejmowanie emi towanych przez SPV obligacji. na dzień 31 grudnia 2017 roku spółka Mennica Polska Spółka
  Akcyjna Tower S.K.A. nabyła obligacje wyemitowane przez Mennica TOWERS GG: MT Spółka z ograniczoną
  odpowiedzialnością S.K.A. 55 155 tys. zł; w styczniu 2018 roku podpi sany został aneks zwiększający umowne
  dofinansowanie o 18 000 tys. zł, z czego 9 000 tys. zł przypada na Mennicę Polską Spółkę Akcyjną Tower S.K.A;
  na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania Mennica Polska Spółka Akcyjna Tower S.K.A. wniosła swoją
  częś ć dofinansowania w pełnej kwocie, nabywając obligacje wyemitowane przez Mennica TOWERS GG: MT
  Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A .
  Z tytułu posiadanych obligacji Spółce Mennica Polska Spółka Akcyjna Tower S.K.A. przysług uje
  oprocentowanie za cały okres aż do dnia wykupu, w wysokości W=BOR 3M z dnia pokwitowania odbioru
  poszczególnych Odcinków Zbiorowych Obligacji, powiększone o marżę odsetkową. Hako okres wykupu
  określony został termin późniejszy z: upływ okresu zakazu zbycia rozumiany jako wcześn iejszy
  z następujących terminów a) uzyskanie ostatecznego pozwolenia na użytkowanie nowo wybudowanego
  budynku oraz osiągnięcie progu 80% wynajmowanej powierzchni do wynajęcia tego budynku lub b)
  15 listopada 2018 roku, albo termin wynikający z umowy HV
  (4) Men nica Polska S.A. osiągnęła przychody z tytułu dywidendy od akcji Netia S.A. w kwocie 24 095 tys. zł w roku
  2017 i 22 963 tys. zł w roku 2016 .
  W dniu 4 grudnia Mennica Polska SA złożyła Domowi Maklerskiemu mBanku S.A. zlecenie sprzedaży na rzecz
  spółki Cyfr owy Polsat S.A. akcji spółki Netia S.A. w liczbie 63 407 500 sztuk, stanowiących 18,2% kapitału
  zakładowego spółki oraz stanowiących 18,2% w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Netii. Cena
  za akcję ustalona została na poziomie 5,77 zł, a wartość całej transakcji to 365 861 tys. zł. Hednocześnie,
  zgodnie z wiedzą Spółki, =nwestor złożył w dniu 4 grudnia 2017 roku analogiczne zlecenie kupna od Spółki
  63 407 500 akcji Netia za cenę 5,77 zł za jedną akcję tj. za łączną kwotę 365.861 tys. zł . Złożenie zlecenia kupna


  Mennica Polska S.A.
  Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres 12 miesięcy zakończony ch 31 grudnia 201 7 r oku
  48
  i zlecenia sprzedaży nastąpiło poza sesją giełdową, w ramach transakcji pakietowej na rynku regulowanym
  Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., za pośrednictwem domu maklerskiego . Rozliczenie
  transakcji nastąpiło w dniu 5 grudnia 201 7 roku. Szczegóły ujęcia księgowego przedstawia poniższa tabela.
  Wpływ na rachunek zysków i strat:
  Przychód ze sprzedaży 365 861
  Koszt nabycia -341 031
  Koszty sprzedaży -146
  Zysk na sprzedaży rozpoznany w Rachunku Zysków i Strat 24 684
  Wpływ na inne całkowite dochody :
  Cofnięcie ujemnej wyceny akcji 49 451
  Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego -9 395
  Kapitał z aktualizacji wyceny 40 056
  Zmiana wartości godziwej wykazana w innych całkowitych dochodach 40 056
  W związku z realizacją projek tu budowy budynków biurowych Mennica Legacy Tower, spółka zależna od
  Hednostki Dominującej - Mennica Polska Spółka Akcyjna Tower S.K.A., jako akcjonariusz spółki Mennica
  Towers GG: MT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. (dalej SPV), zobowiązała się dofinansowywać
  projekt proporcjonalnie do swoich udziałów kapitałowych w niej (na dzień sporządzenia niniejszego raportu
  jest to 50%) w formie wkładu kapitałowego oraz w formie dłużnej, tzn. w formie pożyczek, bądź poprzez
  obejmowanie emitowanych przez SPV obligacji. na dzień 31 grudnia 2017 roku spółka Mennica Polska Spółka
  Akcyjna Tower S.K.A. nabyła obligacje wyemitowane przez Mennica TOWERS GG: MT Spółka z ograniczoną
  odpowiedzialnością S.K.A. 55 155 tys. zł; w styczniu 2018 roku podpisany został an eks zwiększający umowne
  dofinansowanie o 18 000 tys. zł, z czego 9 000 tys. zł przypada na Mennicę Polską Spółkę Akcyjną Tower S.K.A;
  na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania Mennica Polska Spółka Akcyjna Tower S.K.A. wniosła swoją
  część dofinansowan ia w pełnej kwocie, nabywając obligacje wyemitowane przez Mennica TOWERS GG: MT
  Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A
  Z tytułu posiadanych obligacji Spółce Mennica Polska Spółka Akcyjna Tower S.K.A. przysług uje
  oprocentowanie za cały okres aż do dn ia wykupu, w wysokości W=BOR 3M z dnia pokwitowania odbioru
  poszczególnych Odcinków Zbiorowych Obligacji, powiększone o marżę odsetkową. Hako okres wykupu
  określony został termin późniejszy z: upływ okresu zakazu zbycia rozumiany jako wcześniejszy
  z następ ujących terminów a) uzyskanie ostatecznego pozwolenia na użytkowanie nowo wybudowanego
  budynku oraz osiągnięcie progu 80% wynajmowanej powierzchni do wynajęcia tego budynku lub b)
  15 listopada 2018 roku, albo termin wynikający z umowy HV .  Mennica Polska S.A.
  Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres 12 miesięcy zakończony ch 31 grudnia 201 7 r oku
  49
  AKTYWA OBROTOWE
  6.1 Zapasy
  Zapasy
  2017 .12.31
  201 6.12.31
  (w tysiącach złotych) Grupa Kapitałowa
  razem w tym MMS
  Wartość netto zapasów
  Materiały 19 890 23 824 1 491
  Produkcja w toku , w tym: 131 140 40 380 905
  działalność deweloperska (1) 121 360 30 3 07
  Wyroby gotowe (2) 111 342 3 798 32
  Towary 24 889 30 507 2
  Zapasy razem 287 261 98 509 2 43 0
  Odpis aktualizujący zapasów 10 985 9 970 190
  Zapasy brutto 298 246 108 479 2 620
  Koszty i przychody zapasów ujęte w sprawozdaniu z
  całkowitych dochodów
  Pozostałe przychody operacyjne (rozwiązanie odpisów,
  różnice inwentaryzacyjne, odzysk kruszców z likwidacji
  zapasów)
  869 2 372
  Pozostałe koszty operacyjne (utworzenie odpisów, różnice
  inwentaryzacyjne, likwidacja zapasów nieprzydatnych) -4 740 -1 9 96 -61
  Wpływ na wynik -3 87 1 376 -61
  Grupa dokonuje odpisów aktualizujących wartość nierotujących zapasów do cen sprzedaży netto możliwych do
  uzyskan ia. W przypadku zapasów z kruszcu (Au, Ag) cena sprzedaży odpowiada cenie kruszcu na dzień bilansowy.
  W przypadku zapasów niekruszcowych cena sprzedaży odpowiada cenie metali nieszlachetnych. Przy
  dokonywaniu odpisów Grupa uwzględnia rotację zapasu, wskaźniki wystarczalności oraz p rzewidywania, co do
  sprzedaży.
  (1) W związku z realizacją przez Mennicę Polską S. A. przedsięwzię ć deweloperski ch Mennica Residence I i II,
  zgodnie z MSR 2, Grupa ujęła koszt wyburzanych budynków (nieumorzona wartość) oraz koszty
  wyburzeń jako element kosztów wytworzenia mieszkań. Z tego tytułu w wartości zapasów (w produkcji
  w toku) na dzień 3 1 grudnia 2017 roku ujęta została łącznie kwota 41 751 tys. zł. W związku z realizacją
  = etapu Mennica Residence w 2016 roku ujęto nieumorzon ą wartość wyburzonego budynku dawnej
  produkcji, mieszczącego się przy ul . Żelaznej, w kwocie 9 997 tys. zł. Z kolei w celu realizacji II etapu
  inwestycji Mennica Residence został wyburzony budynek Aurum (ul. Waliców 11), a w wartości zapasów
  w roku 2017 została ujęta kwota 31 754 tys. zł, tj. wartość netto tego budynku wraz z trwale związanymi
  z nim budowlami i urządzeniami oraz wartość netto gruntu na którym wzniesiono budynek. =nwestycja
  Mennica Residence prowadzona jest na gruntach zajmowanych przez te budynki, tak więc wyburzenia
  dokonywane są w bezpośrednim związku z inwestycją. Wartość wyburzeń będzie ujmo wana jako
  integralna część kosztu wytworzenia produktu gotowego w postaci mieszkań do momentu ostatecznej
  sprzedaży, która zostanie ujęta w wyniku finansowym po zakończeniu budowy, w momencie
  przekazania klientom lokali na własność. Powyższe podejście jest zgodne z MSR 2, wg którego do kosztu
  wytworzenia zalicza się wszelkie koszty bezpośrednie i uzasadnioną część kosztów pośrednich z tym, że
  wartość zapasów nie może przekraczać wartości odzyskiwalnej .
  (2) W pozycji wyroby gotowe ujęta jest między innymi warto ść złotych medali dla Ministerstwa Finansów
  Tajlandii - 106 011 tys. zł , wyprodukowanych przez Mennicę Polską SA.


  Mennica Polska S.A.
  Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres 12 miesięcy zakończony ch 31 grudnia 201 7 r oku
  50
  6.2 Należności handlowe i pozostałe, pozostałe aktywa
  Należności handlowe są przedstawione w kwotach netto, tzn. są pomniejszone o odpisy aktualiz acyjne. Grupa
  dokonuje odpisów indywidulanych tzn. oddzielnie analizuje każdą należność. Obowiązkowo tworzone są odpisy
  w pełnej wysokości na należności od dłużników postawionych w stan likwidacji lub upadłości oraz na należności
  dochodzone na drodze sądow ej. Ponadto odpisy tworzy się na należności odsetkowe od nieterminowo
  regulowanych należności, w wysokości 100% naliczonych odsetek oraz na należności, których termin
  wymagalności został znacznie przekroczony i Grupa widzi znaczne ryzyko braku zapłaty.
  (w tysiącach złotych) 201 7.12.31
  2016.12.31
  Grupa Kapitałowa
  razem w tym MMS
  Należności handlowe 54 669 36 954 2 089
  Należności z tytułu VAT 3 086 2 783 97
  Inne (1) 12 735 5 016 24
  Razem należności handlowe i pozostałe netto 70 490 44 753 2 210
  (1) Na dzień 31 grudnia 2017 roku kwota obejmuje m. in. w Mennicy Polskiej SA: należności z tytułu zaliczek
  na zakup środków trwałych – 1 445 tys. zł oraz należność z tytułu podatku C=T za rok 2012 wraz z
  odsetkami – 7 995 tys. zł.
  Odpisy aktualizując e war tość należności handlowych i
  pozostałych 2017 .12.31
  2016.12.31
  Grupa Kapitałowa
  razem w tym MMS
  Stan na początek okresu sprawozdawczego 178 007 179 660 165 357
  Odpisy z tytułu utraty wartości należności 1 797 2 5 90 12
  Odwrócenie odpisów z tytułu utr aty wartości -997 -707
  Wykorzystanie odpisów na należności -1 628 -3 5 36 -7
  Dekonsolidacja spółki zależnej -165 246
  Stan na koniec okresu sprawozdawczego 11 933 178 007 165 361
  Struktura walutowa należności handlowych przedstawia się następuj ąco:
  Należności handlowe według walut 201 7.12.31
  2016 .12.31
  Grupa Kapitałowa
  razem w tym MMS
  W walucie polskiej 34 549 24 041 1 841
  W walucie EUR (po przeliczeniu na PLN) 2 804 11 763 153
  W walucie USD (po przeliczeniu na PLN) 17 316 1 150 95
  Nale żności krótkoterminowe razem 54 669 36 954 2 089  Mennica Polska S.A.
  Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres 12 miesięcy zakończony ch 31 grudnia 201 7 r oku
  51
  Wiekowanie należności handlowych:
  Należności handlowe o pozostałym do końca okresu
  sprawozdawczego okresie spłaty
  201 7.12.31
  201 6.12.31
  (w tysiącach złotych)
  Grupa
  Kapitałowa
  razem
  w tym M MS
  Dla których termin płatności nie minął 46 991 8 556 1 678
  Przeterminowane, w tym: 19 611 41 275 526
  Do 1 miesiąca 5 978 20 318 400
  Powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy 397 9 598 16
  Powyżej 3 miesięcy do 1 roku 3 594 1 911 26
  Powyżej roku 9 642 9 448 84
  Należności razem ( brutto) 66 602 49 831 2 204
  - odpisy aktualizujące należności (wielkość ujemna) -11 933 -12 877 -115
  Należności handlowe razem (netto) 54 669 36 954 2 089
  Dla których termin płatności nie minął 46 991 8 4 19 1 678
  Przeterminowane, w tym: 7 678 28 535 411
  Do 1 miesiąca 5 978 20 259 400
  Powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy 397 8 171 11
  Powyżej 3 miesięcy do 1 roku 1 303 105
  Na dzień 31 grudnia 201 7 roku i 31 grudnia 201 6 roku nie wystąpiły istotne jednostkowo należności handlow e
  objęte odpisem aktualizującym.
  6.3 Środki pieniężne i ich ekwiwalenty
  Nadwyżki środków pieniężnych Grupy inwestowane są w krótkoterminowe płynne instrumenty finansowe np.
  depozyty bankowe. Okresy inwestycji zależą od bieżącego zapotrzebowania Grupy na środki pieniężne. Lokaty
  krótkoterminowe zakładane są na okresy od jednego dnia do 3 miesięcy. =nstrumenty te przynoszą
  oprocentowanie, którego wysokość zależy od bieżących stóp rynku pieniężnego oraz długości inwestycji.
  Spółki Grupy korzystają z usług finansow ych banków o ugruntowanej pozycji rynkowej, oferujących zarówno
  atrakcyjne stawki oprocentowania lokat, jak i konkurencyjne koszty innych produktów bankowych.
  Trzy główne banki, w który ch Grupa lokuje środki pieniężne to banki, które przez agencję ratingow ą Fitch
  oceniane są na poziomie F1+, F2 oraz A
  Środki pieniężne i ich ekwiwalenty
  201 7.12.31
  201 6.12.31
  (w tysiącach złotych) Grupa Kapitałowa
  razem w tym MMS
  Rachunki bankowe (rachunki bieżące) 20 066 17 112 45
  Lokaty krótkoterminowe 211 706 18 099
  Środki pieniężne w kasie 322 333
  Środki pieniężne w automatach 8 298 7 140
  Środki pieniężne w drodze 1 150 1 760
  Razem 241 541 44 444 45
  Struktura walutowa
  W walucie polskiej 234 413 31 212 19
  W walucie EUR (po przeliczeniu na PLN ) 6 477 12 1 46 26
  W walucie USD (po przeliczeniu na PLN ) 647 1 085
  W pozostałych walutach (po przeliczeniu na PLN ) 4 1


  Mennica Polska S.A.
  Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres 12 miesięcy zakończony ch 31 grudnia 201 7 r oku
  52
  ZOBOWIAZANIA KRÓTKO I DŁUGOTERMINOWE
  7.1 Zobowiązania z tytułu kredytów, pożyczek oraz leasingu finansowego
  Zobowiązania z tytułu kredytów,
  pożyczek oraz leasingu finansowego
  Zobowiązania
  długoterminowe Zobowiązania krótkoterminowe
  ( w tysiącach złotych)
  2017.12.31 2016.12.31 2017.12.31
  2016.12.31
  Grupa Kapitałowa
  razem w tym MMS
  Kredyty i pożyczki 291 195 662 74 324
  Razem 291 195 662 74 324
  Struktura walutowa
  W walucie polskiej 291 195 662 74 324
  W poniższej tabeli przedstawiono kredyty bankowe według kredytodawców :
  Kredytodawca Kredytobiorca Termin spłaty
  2017 .12. 31 2016 .12.31
  Łącznie Kredyt gotówkowy Gwaran cje Łącznie Kredyt gotówkowy Gwarancje
  Przyznane limity kredytowe
  mBank SA (1) MPSA, MP1766 30.11.2018 55 000 30 000 55 000 55 000 30 000 55 000
  DnB Bank Polska SA (2) MPSA, MP17 66, SMP 24.08.2018 25 000 20 500 4 500 25 000 19 500 5 500
  BZWBK (3) MPSA 31.05.2018 32 585 32 585 20 000 20 000
  Pekao SA (4) MPSA 22.06.2019 45 000 45 000 45 000 25 000 25 000 25 000
  BGK (5) MPSA 08.09.2018 50 000 50 000 50 000 30 000 30 000 30 000
  Razem 207 585 145 500 187 085 155 000 104 500 135 500
  Wykorzystane kredyty bankowe i linie kredytowe
  mBank SA (1) MPSA, MP1766 30.11.2018 5 279 5 279 35 458 501 34 95 7
  DnB Bank Polska SA (2) MPSA, MP1766, SMP 24.08.2018 4 284 291 3 993 4 653 952 3 701
  BZWBK (3) MPSA 31.05.2018 16 146 16 146 16 527 16 527
  Pekao SA (4) MPSA 22.06.2019 - -
  BGK (5) MPSA 08.09.2018 4 348 4 348 27 399 27 399
  DnB Bank Polska SA (6) MPSA 09.07.2019 - 92 486 92 486
  Razem 30 057 291 29 766 176 523 121 338 55 185
  W tym krótkoterminowe 291 121 338
  W tym długoterminowe
  Maksymalne limity do wykorzystania
  mBank SA (1) MPSA, MP1766 30.11.2018 49 721 30 000 49 721 19 542 19 542 19 542
  DnB Bank Polska SA (2) MPSA, MP1766, SMP 24.08.2018 20 425 19 918 507 20 347 18 548 1 799
  BZWBK (3) MPSA 31.05.2018 16 439 16 439 3 473 - 3 473
  Pekao SA (4) MPSA 22.06.2019 45 000 45 000 45 000 25 000 25 000 25 000
  BGK (5) MPSA 08.09.2018 45 652 45 652 45 652 2 601 2 601 2 601
  Razem 177 237 140 570 157 319 70 963 65 691 52 415


  Mennica Polska S.A.
  Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres 12 miesięcy zakończony ch 31 grudnia 201 7 r oku
  53
  Skróty użyte w kolumnie Kredytobiorca oznaczają:
  MPSA – Mennica Polska S.A.
  MP1766 – Mennica Polska os 1766 Sp. z o.o.
  SMP – Skarbiec Mennicy Polskiej S.A.
  (1) umowa na wspólny limit kredytowy w rachunku bieżącym podpisana z mBankiem S.A. przez Mennicę
  Polską S.A. i Mennicę Polską od 1766 Sp. z o.o.; umowa została przedłużona do dnia 30 listopada 2018
  roku; na dzień bilansowy limit gotówkow y nie był wykorzystywany , na dz ień 31 grudnia 2016 roku limit
  wykorzystywany był tylko przez Mennicę Polska S.A. (501 tys. zł) ;
  (2) w dniu 29 sierpnia 2014 roku podpisana została z bankiem DnB Bank Polska S.A. umowa na wspólny
  limit kredytowy w rachunku bieżącym dla spółek Mennica Polska SA , Mennica Polska od 1766 Sp.
  z o.o. oraz Skarbiec Mennicy Polskiej SA; limit może być wykorzystany na finasowanie bieżącej
  działalności operacyjnej spółek oraz udzielanie gwarancji, przy czym SMP może skorzystać tylko z limitu
  gotówkowego do wysokości 1 000 tys. zł , a łączny limit na wykorzystanie gotówki wynosi 20 500 tys. zł ;
  w dniu 7 czerwca 2017 roku podpisany został aneks przedłużający okres udostępnienia limitu do dnia
  24 sierpnia 2018 roku; na dzień bilansowy i na 31 grudnia 2016 roku z limitu gotó wkowego korzystał
  SMP ( 291 tys. zł i 952 tys. zł .);
  (3) w dniu 17 czerwca 2016 roku Spółka podpisała z Bankiem Zachodnim WBK S.A. umowę o limit na
  gwarancje bankowe nr K00527/16 na kwotę 20 000 tys. zł ; w roku 2017 limit ten został podwyższony do
  32 585 tys. z ł, a u mowa przedłużona do dnia 31 maja 2018 roku ; maksymalny okres obowiązywania
  poszczególnych gwarancji otwartych w ramach tej umowy wynosi 1 rok dla gwarancji wadialnych,
  płatności i zwrotu zaliczki oraz 3 lata dla gwarancji dobrego wykonania i rękojmi ; wierzytelności banku
  wynikające z tej umowy nie są zabezpieczone ;
  (4) w dniu 22 czerwca 2016 roku MPSA podpisała z Bankiem Polska Kasa Opieki Spółką Akcyjną umowę na
  limit kredytowy w rachunku bieżącym; limit może być wykorzystany na finasowanie bieżącej dzia łalności
  operacyjnej spółki oraz udzielanie gwarancji i akredytyw; w roku 2017 limit został zwiększony do kwoty
  45 000 tys. zł, a termin obowiązywania przesunięty na dzień 22 czerwca 2019 roku ;
  (5) w dniu 21 września 2016 roku Mennica Polska S.A. podpisała z B ankiem Gospodarstwa Krajowego
  umowę na linię wieloproduktową; linia ta może być wykorzystana na finansowanie bieżącej działalności
  spółki oraz udzielanie gwarancji i akredytyw; aneksem z dnia 8 czerwca 2017 roku limit ten został
  podwyższony do 50 000 tys. zł oraz przedłużono termin jego obowiązywania do 8 września 2018 roku ;
  (6) Mennica Polska SA dokonała w roku 2017 całkowitej spłaty kredytu inwestycyjnego udzielonego na
  mocy umowy z dnia 7 lipca 2014 roku. Wszystkie zabezpieczenia został y zwolnione. Saldo zob owiązań
  z tytułu kredytu na dzień 31 grudnia 2016 roku wynosiło 92 486 tys. zł.  Mennica Polska S.A.
  Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres 12 miesięcy zakończony ch 31 grudnia 201 7 r oku
  54
  7.2 Zobowiązania handlowe oraz pozostałe
  Zobowiązania handlowe
  oraz pozostałe
  Zobowiązania długoterminowe Zobowiązania krótkoterminowe
  2017.12.31
  2016.12.31
  2017.12. 31
  2016.12.31
  (w tysiącach złotych)
  Grupa
  Kapitałowa
  razem
  w tym MMS
  Grupa
  Kapitałowa
  razem
  w tym MMS
  Zobowiązania handlowe
  wobec jednostek
  pozostałych
  85 081 66 225 1 408
  Otrzymane przedpłaty , w
  tym: (1) 262 133 71 120 4 549
  działalno ść deweloperska 152 584 49 945
  Zobowiązania z tytułu VAT 1 032 2 443 1 386
  Pozostałe zobowiązania 3 826 2 273 404
  Przychody przyszłych
  okresów 681 681 762 114
  Razem 681 681 352 072 142 823 7 861
  Struktura walutowa
  W walucie pol skiej 681 681 339 747 130 944 7 814
  W walucie EUR (po
  przeliczeniu na PLN ) 11 312 11 116 35
  W walucie USD (po
  przeliczeniu na PLN ) 1 013 761 10
  W pozostałych walutach
  (po przeliczeniu na PLN ) 2 2
  (1) W pozycji otrzymane przedpłaty wykazana została przedpłata na kruszec otrzymana przez Mennicę
  Polską SA od Ministerstwa Finansów Tajlandii w kwocie 105 016 tys. zł, w związku z kontraktem na
  wybicie złotych medali .
  7.3 Rezerwy
  Rezerwy w 2017 r.
  Sprawy sądowe Rezerwa na zwroty
  i utracon e marże Pozostałe Razem
  Stan na 1 stycznia 4 103 54 4 157
  Zwiększenie 345 2 787 3 132
  Wykorzystanie -4 448 -489 -4 937
  Rozwiązanie -54 -54
  Stan na 31 grudnia 2 298 2 298
  W tym krótkoterminowe 2 298 2 298
  Rezerwy w 2016 r.
  Sprawy sądowe Rezerwa na zwroty
  i utracone marże Pozostałe Razem
  Stan na 1 stycznia 6 731 331 7 062
  Zwiększenie 2 053 386 19 155 21 594
  Wykorzystanie -4 650 -242 -4 892
  Rozwiązanie -421 -421
  Stan na 31 grudnia 4 134 54 19 155 23 343
  w tym MMS 30 19 155
  W tym krótkoterminowe 4 134 54 19 155 23 343


  Mennica Polska S.A.
  Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres 12 miesięcy zakończony ch 31 grudnia 201 7 r oku
  55
  Główne pozycje rezerw na dzień 31 grudnia 201 7 roku to rezerwa na kary umowne w związku z nieterminowym
  wywiązywaniem się z kontraktów handlowych, ujęte w Hednostce Dominującej.
  7.4 Zobowiązania z t ytułu świadczeń pracowniczych
  Główne tytuły zobowiązań z tytułu świadczeń pracowniczych przedstawiają się następująco:
  Zobowiązania z tytułu
  świadczeń pracowniczych Długoterminowe Krótkoterminowe
  (w tysiącach złotych)
  31.12.2017
  31.12.2016
  31.12.2017
  31.12.2016
  Grupa
  Kapitałowa
  razem
  w tym MMS
  Grupa
  Kapitałowa
  razem
  w tym MMS
  Nagrody jubileuszowe 2 052 1 807 142 80
  Rezerwy na o dprawy
  emerytalno -rentowe 702 691 44 123 92 11
  Pozostałe świadczenia po
  okresie zatrudnienia 18
  Niewykorzystane urlopy 1 608 1 499 174
  Premie 3 007 3 259
  Wynagrodzenia 2 425 5 518 3 151
  Inne 1
  Razem 2 754 2 516 44 7 305 10 449 3 336
  Główne założenia przyjęte do wyceny były następujące:
  Główne założenia przyjęte przy wycenie świadczeń praco wniczych 31.12.2017 31.12.2016
  Stopa dyskonta 3,3% 3,5 %
  Stopa wzrostu wynagrodzeń 3% 3%
  Oczekiwany przeciętny okres zatrudnienia (lata) 13 13  Mennica Polska S.A.
  Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres 12 miesięcy zakończony ch 31 grudnia 201 7 r oku
  56
  KAPITAŁ WŁASNY
  8.1 Kapitał Akcyjny
  Kapitał akcyjny Mennicy Polskiej S.A. dzieli si ę na 51 138 096 akcji na okaziciela, każda o warto ści nominalnej
  1 zł (jeden złoty), serii A, B, C i D. Każda akcja jest równoważna jednemu głosowi na Walnym Zgromadzeniu
  Akcjonariuszy i daje prawo do dywidendy. Akcje są akcjami zwykłymi, nieuprzywilejowanymi, brak jest ogranicz eń
  w dysponowaniu akcjami. Kapitał akc yjny zos tał opłacony w całości.
  W okresie objętym sprawozdaniem finansowym nie nastąpiła emisja, spłata nieudziałowych
  i kapitałowych papierów wartościowych.
  Poniższa nota przedstawia akcjonariuszy posiadających - bez pośrednio lub poprzez podmioty zależne - co
  najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Hednostki Dominującej na dzień przekazania
  niniejszego raportu.
  Akcjonariusz
  Stan na dzień raportu Stan na 31 -12-201 7 Stan na 31 -12-201 6
  Liczba akcji
  % w kapitale zakładowym
  % w ogólnej liczbie głosów
  Liczba akcji
  % w kapitale zakładowym
  % w ogólnej liczbie głosów
  Liczba akcji % w kapitale zakładowym
  % w ogólnej liczbie głosów
  Zbigniew Jakubas wraz z podmiotami zależnymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5 Ustawy o ofercie publicznej
  25 180 270 49,2% 49,2% 25 180 270 49,2% 49,2% 25 180 270 49,0% 49,0%
  ING OFE 3 830 000 7,5% 7,5% 3 830 000 7,5% 7,5% 3 830 000 7,5% 7,5%
  PZU OFE 3 538 420 6,9% 6,9% 3 538 420 6,9% 6,9% 3 538 420 6,9% 6,9%
  Joanna Jakubas 2 959 000 5,8% 5,8% 2 959 000 5,8% 5,8% 2 959 000 5,8% 5,8%
  MetLife Otwarty Fundusz Emerytalny
  2 817 591 5,5% 5,5% 2 817 591 5,5% 5,5% 2 817 591 5,5% 5,5%
  Grupa nie posiada informacji o istniejących umowach lub innych zdarzeni ach, w wyniku których mogą nastąpić
  zmiany w strukturze akcjonariatu, z wyjątkiem nabycia akcji własnych Hednostki Dominującej (patrz Nota 8.2).
  Spółki zależne nie posiadają akcji Mennicy Polskiej S.A.
  Stan posiadania akcji Spółki dominującej lub uprawnień do nich przez osoby zarz ądzające i nadzorujące
  emitenta
  Zgodnie z posiadanymi informacjami stan posiadania akcji Mennicy Polskiej S.A. lub uprawnień do nich przez
  osoby zarządzające i nadzorujące, na dzień przekazania niniejszego raportu przedstawia się n astępująco:
  1. Osoby zarządzające nie posiadają akcji Spółki;
  2. Osoby nadzorujące:
  - Zbigniew Jakubas - Przewodniczący Rady Nadzorczej: na dzień sporządzenia raportu posiadał
  14 947 sztuk akcji; w okresie od przekazania poprzedniego raportu nie nastąpiły zmiany
  w stanie posiadania akcji .
  Pozostali Członkowie Rady Nadzorczej nie posiadają akcji Spółki Dominującej .


  Mennica Polska S.A.
  Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres 12 miesięcy zakończony ch 31 grudnia 201 7 r oku
  57
  8.2 Nabycie akcji własnych
  W dniu 21 maja 2015 roku Walne Zgromadzenie Mennicy Polskiej S.A., podjęło Uchwałę, w której postanowiło
  upoważnić Zarząd Mennicy Polskiej S.A. do nabycia przez Spółkę w pełni pokrytych Akcji Własnych Spółki
  notowanych na rynku regulowanym – rynku oficjalnych notowań giełdowych prowadzonym przez Giełdę
  Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. – w celu umorzenia w drodze obniżenia kap itału zakładowego Spółki.
  Łączna liczba nabywanych akcji nie mo gła przekroczyć 837 426 szt., a łączna kwota, którą Spółka przeznaczy ła
  na nabycie akcji własnych nie mogła przekroczy ć 13 39 9 tys. zł. Uchwała została podana do wiadomości
  komunikatem bieżący m.
  W dniu 14 grudnia 2015 roku Zarząd Spółki podjął Uchwałę nr V==/134/2015 dotyczącą rozpoczęcia skupu akcji
  własnych w celu umorzenia, która określiła program skupu akcji. Pierwsze transakcje nabycia akcji własnych miały
  miejsce w dniu 15 grudnia 2015 ro ku. W dniu 1 lipca 2016 roku Spółka poinformowała o zakończeniu Programu
  Skupu Akcji Własnych. Spółka w ramach niniejszego programu skupiła 199 330 szt. akcji za łączną kwotę 2 782
  tys. zł. W dniu 26 kwietnia 2017 roku Walne Zgromadzenie Mennicy Polskiej S .A. podjęło uchwałę o umorzeniu
  skupionych akcji własnych w ilości 199 330 sztuk. Na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania umorzenie
  zostało zarejestrowane w KRS .
  8.3 Dywidendy
  W dniu 26 kwietnia 2017 roku Walne Zgromadzenie Mennicy Polskiej S.A. podjęło uchwałę o wypłacie dywidendy
  z zysku roku 2016 w wysokości 0,70 zł na jedną akcję, tj. w całkowitej kwocie 35 796 667,20 zł. Dzień ustalenia
  praw do dywidendy został określony na 19 maja 2017 roku, a dzień wypłaty – na 26 maja 2017 roku. Dywidenda
  wypłaco na została zgodnie z uchwałą, w dniu 26 maja 2017 roku .
  8.4 Wpływ hiperinflacji na kapitały własne
  MSR 29 Sprawozdawczość finansowa w gospodarkach hiperinflacyjnych wymaga, by jednostki, które prowadzą
  działalność gospodarczą w okresie hiperinflacji, przeliczy ły składniki kapitału własnego z zastosowaniem
  ogólnego wskaźnika inflacji. Skutki przeliczenia powinny być prezentowane ze znakiem minus w pozycji
  sprawozdania z sytuacji finansowej Grupy „zyski zatrzymane”. Korekta taka ma odzwierciedlać wpływ
  hiperinfla cji na wynik finansowy za dany okres sprawozdawczy. Przyjmuje się, że w Polsce występowała
  hiperinflacja w latach 1989 – 1996. Zdaniem Zarządu Spółki wątpliwości może budzić ujmowanie w bilansie
  wspomnianej korekty hiperinflacyjnej jako niepokrytej straty z lat ubiegłych w sytuacji gdy, dotyczy ona zdarzeń
  z okresu hiperinflacji , a korespondujące z nią zyski zostały podzielone przed datą sporządzenia niniejszego
  kwartalnego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego. Dodatkowo, nie jest jasne czy
  ewentualne ujęcie korekty hiperinflacyjnej powoduje skutki na gruncie przepisów Kodeksu Spółek :andlowych,
  dotyczących np. kwoty dywidendy możliwej do wypłaty, kwoty zaliczki na poczet dywidendy czy też warunków
  kiedy niezbędne jest podjęcie uchwały dotycz ącej dalszego istnienia jednostki. W tej sytuacji, zdaniem Zarządu
  Spółki, ujęcie korekty hiperinflacyjnej bezpośrednio w bilansie mogłoby być mylące dla użytkowników
  skonsolidowanego sprawozdania finansowego i dlatego odpowiednie kwoty, wskaźniki i sposób przeliczenia,
  dotyczące korekty hiperinflacyjnej, prezentujemy poniżej.
  Przeliczeniu podlegają: kapitał zakładowy, kapitał powstały z nadwyżki ceny emisyjnej nad wartością nominalną
  akcji. Nie przelicza się zysków zatrzymanych (niepodzielonego wyniku z la t ubiegłych), kapitałów zapasowych
  i rezerwowych powstałych z podziału zysków w latach ubiegłych oraz nadwyżek z aktualizacji wyceny aktywów.
  Na dzień przekształcenia przedsiębiorstwa państwowego w jednoosobową spółkę Skarbu Państwa i w okresie
  objętym hip erinflacją, w Hednostce Dominującej nie występował kapitał z nadwyżki ceny emisyjnej nad wartością


  Mennica Polska S.A.
  Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres 12 miesięcy zakończony ch 31 grudnia 201 7 r oku
  58
  nominalną akcji, dlatego poniższe zestawienie prezentuje przeliczenie w celach informacyjnych wyłącznie
  kapitału zakładowego.
  8.5 Zarządzanie kapitałem
  Grupa zarządza kapitałem poprzez stosowanie zrównoważonej polityki finansowej, której celem jest dostarczanie
  odpowiednich środków finansowych na rozwój biznesowy przy jednoczesnym zabezpieczeniu właściwej
  struktury finansowania i płynności finansowej. Przyjęta przez Grupę praktyka zarządzania kapitałem narzuca
  utrzymywanie dyscyplin y finansowej, zapewniając jednocześnie odpowiednią elastyczność niezbędną do
  zachowania rentownego rozwoju oraz do realizacji dystrybucji zysku wypracowanego przez Grupę. Nie istnieją
  zewnętrzne ogra niczenia w dystrybucji kapitału poza tym, ze zgodnie z Ko deksem spółek handlowych Jednostka
  Dominująca jest zobowiązana do przekazywani a 8% zysków na kapitał zapasowy do czasu osiągnięcia wartości
  kapitału zapasowego w wysokości 1/3 kapitału akcyjnego. Mennica Polska S.A. zrealizowała ten poziom
  w poprzednich l atach.
  Wysokość kapitałów Hednostki Dominującej możliwych do dystrybuowania na dzień 31 grudnia 201 7 roku wynosi
  319 516 tys. zł .
  Grupa monitoruje kapitał za pomocą wskaźnika zadłużenia. Wskaźnik ten oblicza się jako stosunek zadłużenia
  netto do łącznej wa rtości kapitału. Zadłużenie netto oblicza się jako sumę kredytów i pożyczek (obejmujących
  bieżące i długoterminowe kredyty i pożyczki wykazane w sprawozdaniu z sytuacji finansowej), zobowiązań
  z tytułu leasingu oraz obligacji (jeżeli występują) pomniejszo ną o środki pieniężne i ich ekwiwalenty. Łączną
  wartość kapitału oblicza się jako kapitał wł asny wykazany w sprawozdaniu z sytuacji finansowej.
  Zadłużenie netto do kapitałów własnych 2017 2016
  (w tysiącach złotych)
  Zadłużenie 291 195 662
  Środki pien iężne i ekwiwalenty 241 541 44 444
  Zadłużenie netto 0 151 218
  Kapitał własny 596 587 468 234
  Stosunek zadłużenia netto do kapitału 0% 32,3%
  Rok wniesienia
  kapitału
  Wartość wg ceny
  nominalnej
  Wskaźniki
  hiperinflacyjne
  Wartość kapitału po
  przeliczeniu
  Różnica
  korekta
  hiperinflacji
  1994 50 000 000 2,03 101 286 484 51 286 484


  Mennica Polska S.A.
  Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres 12 miesięcy zakończony ch 31 grudnia 201 7 r oku
  59
  INSTRUMENTY FINANSOWE I ZARZĄDZANIE RYZYKIEM FINANSOWYM
  9.1 Pomiar wartości godziwej
  W odniesieniu do instr umentów finansowych, które po początkowym ujęciu wyceniane są w wartości godziwej
  tj. do aktywów lub zobowiązań wycenianych w wartości godziwej przez wynik finansowy oraz aktywów
  finansowych dostępnych do sprzedaży, Grupa klasyfikuje zasady pomiaru wartośc i godziwej wykorzystując
  poniższą hierarchię odzwierciedlającą wagę danych źródłowych wykorzystywanych do wyceny:
  - Poziom 1: kwotowania (nieskorygowane) z aktywnych rynków dla identycznych aktywów lub
  zobowiązań,
  - Poziom 2: dane źródłowe inne niż kwotowania zaliczane do Poziomu 1, które są obserwowalne dla
  aktywów lub zobowiązań w sposób bezpośredni (jako ceny) lub pośredni (pochodne cen),
  - Poziom 3: dane źródłowe dla aktywów lub zobowiązań, które nie są oparte na obserwowalnych danych
  rynkowych (dane źródłowe nieobserwowalne).
  Poniższe tabele przedstawia ją analizę aktywów finansowych spółek z Grupy , które po początkowym ujęciu
  wyceniane są w wartości godziwej, pogrupowanych w Poziomy 1 -3 w zależności od stopnia obserwowalności
  danych źródłowych wykorzystywany ch do wyceny wartości godziwej.
  Wartość godziwa instrumentów finansowych wycenianych na dzień bilansowy w wartości godziwej
  Pozycja bilansowa 2017.12.31 2016.12.31
  (w tysiącach złotych) Poziom 1 Poziom 2 Poziom 3 Razem Poziom 1 Poziom 2 Poziom 3 Raze m
  Aktywa wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy 1 846 1 846 317 317
  Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży 287 975 287 975
  Razem aktywa wyceniane w wartości godziwej 1 846 1 846 287 975 317 288 292
  Zobowiązania wyceniane w war tości godziwej przez wynik finansowy 501 501 1 948 1 948
  Razem zobowiązania finansowe wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy 501 501 1 948 1 948
  W okresach 12 miesięcy zakończonych 31 grudnia 201 7 i 201 6 roku nie wystąpiły prze sunięcia pomiędzy
  Poziomem 1 i Poziomem 2 hierarchii pomiaru wartości godziwej oraz nie nast ąpiły przesunięcia z/do Poziomu 3.
  Aktywa ujęte w poziomie 1 w roku 2016 są to akcje Netii S.A. , będące w posiadaniu Mennicy Polskiej S .A. Na
  poziomie 2 wykazywane są otwarte pozycje w transakcjach terminowych zabezpieczających wartość kruszcu
  bądź kurs walutowy , prezentowane przez Mennicę Polska S.A . i Mennicę Polską od 1766 Sp. z o.o.
  Wartość godziwa instrumentów finansowych niewycenianych na dzień bilansowy w wart ości godziwej
  W odniesieniu do instrumentów finansowych, które nie są na dzień bilansowy wyceniane w wartości godziwej tj.
  w przypadku instrumentów zaliczonych do kategorii: pożyczki i należnośc i oraz zobowiązań wycenianych
  w zamortyzowanym koszcie (aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności nie występują) ich
  wartość bilansowa nie odbiega znacząco od wartości godziwej gł ównie z uwagi na fakt, że większość tych
  instrumentów ma charakter krótkoterminowy lub jest oprocentowana w oparciu o stopę zmie nną. Wartość
  poszczególnych kategorii zaprezentowana została w nocie 9.2


  Mennica Polska S.A.
  Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres 12 miesięcy zakończony ch 31 grudnia 201 7 r oku
  60
  9.2 Wartość kategorii instrumentów finansowych
  Poniższa nota zawiera informacje o wartości instrumentów finansowych zakwalifikowanych do poszczególnych
  kategorii instrumentów finansowych wraz z uzgodnieniem tych wartości do kwot wykazanych w sprawozdaniu
  z sytuacji finansowej.
  Kategorie instrumentów finansowych
  Pozycja bilansowa 201 7.12.31 201 6.12.31
  (w tysiącach złotych)
  Aktywa wyceniane w wartości godziwej
  przez wynik finansowy
  Pożyczki i należności
  Aktywa finansowe dostępne
  do sprzedaży
  Zobowiązania wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy
  Zobowiązania wyceniane w
  zamortyzowanym
  Aktywa wyceniane w wartości godziwej
  przez wynik finansowy
  Pożyczki i należno
  ści
  Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży
  Zobowiązania wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy
  Zobowiązania wyceniane
  w zamortyzowanym
  Pozostałe inwestycje długoterminowe 57 628 (1) 1 587 18 327(1) 287 975 (2)
  Należności handlowe oraz pozostałe 1 846 54 669 317 36 954
  w tym MMS 2 089
  Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 241 541 44 444
  w tym MMS 45
  Zobowiązania krótkoterminowe: zobowiązania z tytułu kredytów, pożyczek oraz leas ingu finansowego
  291 195 66 2
  w tym MMS 74 324
  Zobowiązania handlowe oraz pozostałe 501 85 081 1 948 66 225
  w tym MMS 1 408
  Razem 1 846 353 83 8 1 587 501 85 37 2 317 99 725 287 975 1 948 261 887
  w tym MM S 2 134 75 732 1) Obligacje wyemitowane przez Mennica TOWERS GG: MT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A.
  nabyte przez Mennica Polska Spółka Akcyjna Tower S.K.A. , akcje FIP TFI S.A., opisane w nocie 5.4;
  2) Akcje Netia S.A. posiadane przez Mennicę Polską S.A .


  Mennica Polska S.A.
  Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres 12 miesięcy zakończony ch 31 grudnia 201 7 r oku
  61
  9.3 Przychody i koszty związane z instrumentami finansowymi według kategorii instrumentów
  Poniższa nota zawiera zestawienie kosztów i przychodów w podziale na kategorie instrumentów finansowych,
  w tym wynik na odpisach aktual izujących .
  (w tysiącach złotych)
  Zysk operacyjny Przychody/koszty finansowe
  Różnice kursowe
  Odpisy aktualizacyjne
  Wycena
  instrument
  ów
  pochodnych
  Wynik z rozliczenia instrumentów pochodnych
  Przychody odsetkowe
  Koszty odsetkowe
  Zyski/straty
  z różnic
  kursowych
  Inne
  201 7
  Aktywa wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy 3 794 13 01 4
  Pożyczki i należności -800 1 778 750
  Zobowiązania wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy -818 -10 482
  Zobowiązania w yceniane w zamortyzowanym koszcie -4 114 1 772
  Razem -800 2 976 2 532 1 778 -4 114 2 523
  201 6
  Aktywa wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy 341 13 915
  Pożyczki i należności -1 883 1 892 861
  w tym MMS -115
  Zobowiązania wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy -3 405 -14 266
  Zobowiązania wyceniane w zamortyzowanym koszcie -8 716 1 333
  w tym MMS 308
  Razem -1 883 -3 064 -351 1 892 -8 716 2 194
  9.4 Instrumenty pochodne
  Spółki z Grupy zawiera ją transakcje na instrumenty pochodne typu forward i swap walutowy (pary walut:
  PLN/EUR, PLN/USD) oraz future typu cash i future typu carry oparte o cenę metali szlachetnych (złota i srebra).
  Wszystkie instrumenty pochodne z awarte są w celach zabezpieczających, przy czym Grupa nie zadecydowała
  o wdrożeniu regulacji rachunkowości zabezpieczeń. W związku z tym, zgodnie z MSR 39 wszystkie zawarte
  instrumenty pochodne kwalifikowane są do kategorii: wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy
  (ściślej: przeznaczone do obrotu).
  Wszystkie kontrakty terminowe oparte były na cenach kruszców i/lub cenach walut obcych. W celu wyceny tych
  instrumentów Grupa stosuje standardowe techniki wyceny, wykorzystujące dane rynkowe z dnia bilansowego ,
  tj. m.in. dane dotyczące notowań walut obcych , stóp procentowych, cen kruszców oraz wyceny kontraktów
  przedstawione przez brokerów , z którymi Grupa podpisała umowy o współpracy .
  9.5 Cele i polityka zarządzania ryzykiem finansowym
  Grupa jest naraż ona na ryzyko finansowe związane przede wszystkim z instrumentami finansowymi
  emitowanymi lub posiadanymi w ramach działalności operacyjnej i finansowej. Ryzyko to można określić jako


  Mennica Polska S.A.
  Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres 12 miesięcy zakończony ch 31 grudnia 201 7 r oku
  62
  ryzyko rynkowe (w skład którego wchodzi ryzyko walutowe, ryzyko stopy pr ocentowej i ryzyko cenowe), ryzyko
  płynności oraz ryzyko kredytowe.
  Grupa zarządza ryzykiem finansowym w celu ograniczenia niekorzystnego wpływu zmian kursów walutowych
  i cen kruszców, jak również w celu stabilizacji przepływów pieniężnych oraz zapewnieni a odpowiedniego
  poziomu płynności i elastyczności finansowej.
  9.6 Ryzyko walutowe
  Grupa jest narażona na ryzyko walutowe, którego źródłem są aktywa i zobowiązania finansowe denominowane
  w walutach obcych, w szczególności należności i zobowiązania handlowe ora z, w mniejszym zakresie środki
  pieniężne w walutach obcych. Ryzyko walutowe związane jest również z wyceną zapasów kruszców takich jak
  złoto czy srebro , których cena rynkowa wyrażona jest w walucie obcej.
  Strategia zabezpieczania Grupy , minimalizująca wpł yw wahań kursów walutowych, jest ustalana okresowo
  i akceptowana przez Zarząd Mennicy Polskiej S .A. i zarządy spółek zależnych .
  W ramach obowiązującej polityki zabezpieczeń, Grupa zabezpiecza ryzyko walutowe wykorzystując forwardy
  i swapy walutowe, które pozwalają zamienić kwotę kapitału denominowanego w walucie obcej na kwotę
  wyrażoną w złotych. W rezultacie zyski/straty kursowe na instrumencie pochodnym kompensują straty/zyski
  kursowe na pozycji zabezpieczanej. W efekcie zastosowania zabezpieczeń, zmien ność kursów walutowych ma
  ograniczony wpływ na rachunek zysków i strat.
  Dodatkowo w Grupie występują zarówno zakupy, jak i sprzedaż w walutach obcych, a w konsekwencji
  zobowiązania i należności w walutowe, co pozwala częściowo zminimalizować ryzyko walutow e. Grupa
  utrzymuje środki pieniężne oraz lokaty w walutach obcych.
  Wartość instrumentów finansowych wyrażonych w walutach obcych, w podziale na waluty została
  przedstawiona w notach 6.2, 6.3, 7.1 oraz 7.2.
  Instrument finansowy Ekspozycja na ryzyko walu towe Wrażliwość na zmianę kursu waluty obcej względem PLN
  2017.12.31 2016.12.31 2017.12.31 2016.12.31
  (w tysiącach złotych) PLN PLN 10% -10% 10% -10%
  Należności handlowe 20 120 12 913 2 012 -2 012 1 291 -1 291
  w tym MMS 248 25 -25
  Środki pieniężne 7 128 13 232 713 -713 1 323 -1 323
  w tym MMS 25 2 -2
  Zobowiązania handlowe -12 325 -11 879 -1 233 1 233 -1 188 1 188
  w tym MMS 47 -5 5
  Razem 14 923 14 266 1 492 -1 492 1 426 -1 426
  Analizy wrażliwości w tabeli powyżej dokonano w oparciu o następujące założenia:
  - roczny horyzont,
  - nie uwzględniano wpływu podatku dochodowego.  Mennica Polska S.A.
  Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres 12 miesięcy zakończony ch 31 grudnia 201 7 r oku
  63
  9.7 Ryzyko stopy procentowej
  Ryzyko stopy procentowej jest to ryzyko, że wartość godziwa albo przyszłe przepływy z instrumentu finansow ego
  zmienią się wraz ze zmianą wysokości stóp procentowych. Grupa jest narażona na ryzyko stóp procentowych,
  ponieważ posiada środki pieniężne, które przynoszą dochód odsetkowy, jak też Grupa zaciąga zobowiązania
  oprocentowane według stóp zmiennych. Grupa nie stosuje instrumentów pochodnych w celu zabezpieczenia
  ryzyka stopy procentowej .
  Inwestycje finansowe oprocentowane zmienną stopą
  Ekspozycja na ryzyko stopy procentowej Wrażliwość na zmianę stopy procentowej
  2017.12.31 2016.12.31
  (w tysiącach z łotych) Ekspozycja Wrażliwość na zmianę +1% Wrażliwość na zmianę -1% Ekspozycja Wrażliwość na zmianę +1% Wrażliwość na zmianę -1%
  Środki pieniężne 241 541 2 415 -2 415 44 444 444 -444
  w tym MMS 45
  Pozostałe inwestycje długoterminowe - obligacje 57 628 576 -576 16 739 167 -167
  Zobowiązania krótkoterminowe z tytułu kredytów, pożyczek oraz leasingu finansowego
  -291 -3 3 -195 662 -1 957 1 957
  w tym MMS -74 324 -743 743
  Razem 298 878 2 988 -2 988 -134 479 -1 346 1 346
  Analizy wrażliwości w tabeli powyżej dokonano w oparciu o następujące założenia:
  - roczny horyzont,
  - nie uwzględniano wpływu podatku dochodowego,
  - lokaty, których oprocentowanie jest stałe lecz jest negocjowane na każdy moment założenia lokaty,
  z uwagi na ich krótkoterminowy charakter zostały zaliczone do aktywów finansowych oprocentowanych
  stopą zmienną,
  - w przypadku instrumentów oprocentowanych stopą stałą – nie pokazywano wpływu zmiany stopy
  procentowej na wynik finansowych , ponieważ żaden z tych instrumentów nie jest wyceniany
  w wartości godziwej.
  Z uwagi na fakt, że Grupa nie stosuje rachunkowości zabezpieczeń – żadne zmiany z tytułu ryzyka stopy
  procentowej związanego z instrumentami finansowymi nie są odnoszone w kapitał własny.
  9.8 Ryzyko cenowe związane z instrumentami finansowymi
  Ryzyko cenowe jest to ryzyko, że wartość godziwa albo przyszłe przepływy z instrumentu finansowego zmienią
  się wraz ze zmianą wysokości cen. Grupa była narażona na ryzyko cenowe związane z posiadanymi akcjami: na
  dzień 31 grudnia 201 6 roku Grupa posiadała akcje spółki niepowiązanej tj. Netii S.A . Grupa jest narażona na ten
  typ ryzyka również ze względu na fakt, że posiada otwarte instrumenty pochodne, których cena może ulec
  zmianie.
  Analizy wrażliwości w tabeli powyżej dokonano w o parciu o następujące założenia:
  - roczny horyzont,
  - nie uwzględniano wpływu podatku dochodowego,
  - pominięto wpływ instrumentów finansowych, których wartość na dzień bilansowy oraz na koniec okresu
  porównawczego nie była znacząca,


  Mennica Polska S.A.
  Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres 12 miesięcy zakończony ch 31 grudnia 201 7 r oku
  64
  - w przypadku instrumentów kapit ałowych spółek niepowiązanych – z uwagi na fakt, że instrumenty te są
  zaliczone do aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży – zmiana ceny wywiera wpływ na kapitał
  własny.
  Instrumenty finansowe oprocentowane zmienną stopą
  Ekspozycja na ryzyko cenowe Wrażliwość na zmianę ceny
  2017.12.31 2016.12.31
  (w tysiącach złotych) Ekspozycja Wrażliwość na zmianę +10% Wrażliwość na zmianę -10% Ekspozycja Wrażliwość na zmianę +10% Wrażliwość na zmianę -10%
  =nstrumenty kapitałowe klasyfikowane jako aktywa finansowe dostępne do sprzedaży
  287 975 28 798 -28 798
  Razem wpływ na kapitał 287 975 28 798 -28 798
  Instrumenty pochodne 1 345 135 -135 -1 631 -163 163
  Razem 1 345 135 -135 -1 631 -163 163
  9.9 Ryzyko kredytowe
  Ryzyko kredytowe oznacza ryzyko, ż e kontrahent nie dopełni zobowiązań umownych, w wyniku czego Grupa
  poniesie straty finansowe. Grupa stosuje zasadę dokonywania transa kcji wyłącznie z kontrahentami
  o sprawdzonej wiarygodności kredytowej w razie potrzeby uzyskując stosowne zabezpieczenie (n p. przedpłaty,
  gwarancje, kaucje) jako narzędzie redukcji ryzyka strat finansowych z tytułu niedotrzymania warunków umowy.
  Narażenie Grupy na ryzyko wiarygodności kredytowej kontrahentów jest stale monitorowane, a zagregowaną
  wartość zawartych transakcji r ozkłada się na zatwierdzonych kontrahentów. Kontrolę ryzyka kredytowego
  umożliwiają ustalane limity kredytowe.
  Grupa definiuje narażenie na ryzyko kredytowe jako sumę nieotrzymanych należności z tytułu dostaw i usług.
  Maksymalny poziom narażenia na ryzyko kredytowe stanowi saldo należności z tytułu dostaw i usług, tj. na dzień
  31 grudnia 201 7 roku – 54 669 tys. zł , a na dzień 31 grudnia 201 6 roku 36 954 tys. zł .
  Ryzyko kredytowe związane z należnościami handlowymi Grupy oceniane jest jako umiarkowane. Na dz ień
  bilansowy pięć należności o najwyższej wartości stanowi 62,5 % salda należności handlowych .
  Poniższa tabela przedstawia pięciu kontrahentów o największych saldach należności na dzień bilansowy i ich
  udział w należnościach handlowy ch Grupy.
  2017.12.31 2016.12.31
  Kontrahent 1 26,9% 13,1%
  Kontrahent 2 10,5% 6,3%
  Kontrahent 3 9,5% 4,6%
  Kontrahent 4 8,6% 3,8%
  Kontrahent 5 7,0% 3,4%
  Razem 62,5% 31,2%
  Grupa posiada dwóch kontrahent ów , z którym i obroty za rok 201 7 przekroczyły 10% przychodów netto ze
  sprzedaży Grupy Kapitałowej (21,2% i 14,7% ). W roku 201 6 obroty z jednym kontrahent em przekroczyły 10%
  przychodów netto - 18,98% .
  W przypadku należności z tytułu innych instrumentów finansowych niż należności handlowe tj. głównie z tytułu
  środków pieniężnyc h oraz instrumentów pochodnych Grupa obniża ryzyko poprzez dywersyfikację współpracy
  z bankami oraz lokowanie środków pieniężnych w instytucjach finansowych o stabilnej sytuacji finansowej.


  Mennica Polska S.A.
  Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres 12 miesięcy zakończony ch 31 grudnia 201 7 r oku
  65
  Wartości instrumentów finansowych narażonych na ryzyko kredytowe prezentują noty 6.2, 6,3 oraz w zakresie
  instrumentów pochodnych nota 9.2. Wartość instrumentów finansowych wykazanych w notach reprezentuje
  maksymalne narażenie na ryzyko kredytowe na dzień sprawozdawczy.
  9.10 Ryzyko płynności
  Ryzyko płynności jest to ryzyko wystąpienia trudności w spłacie zobowiązań finansowych. Proces zarządzania
  ryzykiem płynności w Grupie polega na prognozowaniu przyszłych przepływów pieniężnych, analizie poziomu
  aktywów płynnych w relacji do przepływów pieniężnych, monitorowaniu wskaźnikó w płynności opartych na
  pozycjach sprawozdania z sytuacji finansowej oraz utrzymywaniu dostępu do różnych źródeł finansowania,
  w tym do rezerwowych linii kredytowych.
  Nadwyżki środków pieniężnych Grupy inwestowane są w krótkoterminowe płynne instrumenty f inansowe –
  głównie lokaty bankowe. Grupa zarządza ryzykiem płynności również przez utrzymywanie otwartych
  i niewykorzystanych linii kredytowych, które tworzą rezerwę płynności i zabezpieczają wypłacalność
  i elastyczność finansową. Wartość niewykorzystany ch linii kredytowych przedstawiono w nocie 7.1. Ryzyko
  płynności jest regularnie mierzone i monitorowane przez Grupę przy wykorzystaniu wskaźników płynności oraz
  analizy terminów wymagalności niezdyskontowanych umownych przepływów z tytułu zobowiązań finan sowych
  Grupy .
  Wskaźniki płynności przedstawione w poniższej nocie:
  (w tysiącach złotych) 2017.12.31 2016.12.31
  Aktywa obrotowe 599 33 4 191 174
  w tym MMS 8 143
  Zobowiązania bieżące 361 966 372 278
  w tym MMS 104 706
  Wskaźnik płynnośc i w % 166 51
  Wskaźnik płynności w % po korekcie o MMS 68
  Niewykorzystane linie kredytowe 174 652 70 963
  Wskaźnik płynności w % po uwzględnieniu linii kredytowych 214 70
  Wskaźnik płynności w % po uwzględnieniu linii kredytowych po korekcie o MMS 95
  +
  Analiza wymagalności dla pozostających do zapłaty niezdyskontowanych umownych przepływów z tytułu
  zobowiązań finansowych Grupy została przedstawiona poniżej. Kwoty w walucie zostały przeliczone po średnim
  kursie NPB z dnia bilansowego, natomiast płatnoś ci odsetkowe z tytułu zobowiązań o zmiennym oprocentowaniu
  ustalono według stopy obowiązującej w ostatnim okresie odsetkowym obowiązującym przed dniem bilansowym.
  Zobowiązania płatne na żądanie – wykazywane są w zobowiązaniach płatnych do 1 roku a zobowiąz ania płatne
  w dowolnym terminie w zależności od uznania Grupy – w terminie oczekiwanej zapłaty.  Mennica Polska S.A.
  Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres 12 miesięcy zakończony ch 31 grudnia 201 7 r oku
  66
  (w tysiącach złotych)
  Wartość
  bilansowa
  Niezdyskontowane przepływy pieniężne*
  Do 1
  roku 1-2 lata 2-5 lat pow.
  5 lat
  Razem
  długoterminowe Razem
  31.12.2017
  Zobowiązania z tytułu dostaw 85 081 85 685 85 685
  Zobowiązania pozostałe 296 296 296
  Razem 85 377 85 981 85 981
  31.12.2016
  Zobowiązania z tytułu dostaw 66 225 66 225 66 225
  w tym MMS 1 408 1 408 1 408
  Kredyty bankowe 195 662 199 764 199 764
  w tym MMS 74 324 75 885 75 885
  Razem 261 887 265 989 265 989 * Kwoty uwzględniają wartość zaprezentowanych w sprawozdaniu zobowiązań finansowych (za wyjątkiem gwa rancji i poręczeń
  pozabilansowych) powiększone o odsetki za przyszłe okresy .


  Mennica Polska S.A.
  Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres 12 miesięcy zakończony ch 31 grudnia 201 7 roku
  67
  POZOSTAŁE NOTY OBJAŚNIAJĄCE
  10.1 Nieujęte zobowiązania wynikające z zawartych umów
  Zgodnie z najlepszą wiedzą Zarządu Hednostki Dominującej na dzień 31 grudnia 201 7 i 201 6 roku nie wy stępują
  nieujęte zobowiązania wynikające z zawartych umów, które mogą mieć istotny wpływ na bieżącą lub przyszłą
  sytuację finansową Grupy .
  Zobowiązania z tytułu leasingu operacyjnego
  W przypadkach, w których Grupa jest leasingobiorcą, zobowiązania wynikaj ące z umów leasingu operacyjnego
  dotyczą umów, których przedmiotem są budynki i grunty.
  W przypadkach, w których Grupa jest leasingodawcą, wartość minimalnych przyszłych opłat z tytułu umów
  leasingu dotyczy gł ównie umów , w których Grupa jest wynajmującym b udynki i grunty.
  Z uwagi na rozwój segmentu deweloperskiego działalność Grupy w obszarze wynajmu stała się dla Grupy
  nieistotna z punktu widzenia oczekiwanych przyszłych przepływów. Większość umów najmu zakończyła się, bądź
  uległa rozwiązaniu.
  Zobowiązani a inwestycyjne
  W związku z podpisaniem w dniu 12 grudnia 2013 roku umowy akcjonariuszy dotyczącej spółki celowej SPV dla
  projektu budowy budynków biurowych Mennica Legacy Towers, Mennica Polska Spółka Akcyjna Tower S.K.A.
  jako akcjonariusz spółki celowej S PV, zobowiązała się dofinansowywać SPV proporcjonalnie do swoich udziałów
  kapitałowych w niej (na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania jest to 50%) w formie wkładu kapitałowego
  oraz w formie dłużnej, tzn. w formie pożyczek, bądź poprzez obejmowanie emitowanych przez SPV obligacji.
  Szczegóły opisane zostały w nocie 5.4 .
  10.2 Roszczenia sporne i zobowiązania warunkowe (w tym poręczenia)
  Kontrola rozliczeń Jednostki Dominującej w podatku CIT za 2012 rok
  Mennica Polska S.A. („Spółka” , „Hednostka Dominująca” ) otrzymała Decyzję Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej
  w Warszawie z dnia 16 grudnia 2016 roku dotyczącą przeprowadzonego w Spółce postępowania kontrolnego,
  obejmującego swoim zakresem w szczególności rzetelność deklarowanych podstaw opodatkowania oraz
  praw idłowość obliczania i wpłacania podatku dochodowego od osób prawnych za 2012 r.
  Zgodnie z treścią Decyzji, zdaniem Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej w toku postępowania kontrolnego
  stwierdzono nieprawidłowości w rozliczeniu przez Spółkę w zeznaniu C=T -8 za 2012 rok kosztów uzyskania
  przychodów.
  W związku z powyższym, w wydanej Decyzji Dyrektor Urzędu Kontroli Skarbowej w Warszawie określił
  zobowiązanie podatkowe Spółki w podatku dochodowym od osób prawnych za 2012 rok w wysokości 6,6 mln
  zł. Zgodnie z ar t. 53 i 55 ustawy Ordynacja podatkowa Mennica Polska S.A. zobowiązana jest ponadto
  do naliczenia i zapłaty odsetek za zwłokę od w/w zobowiązania.
  W dniu 30 grudnia 2016 roku Spółk a wniosła odwołanie od Decyzji Dyrekt ora Urzędu Kontroli Skarbowej
  w Warszaw ie do Dyrek tora Izby Skarbowej w Warszawie .
  Przedmiotowa Decyzja została zaskarżona w całości, w oparciu o zarzuty naruszenia zarówno przepisów
  postępowania, jak i przepisów prawa materialnego, które miały wpływ na wynik sprawy.


  Mennica Polska S.A.
  Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres 12 miesięcy zakończony ch 31 grudnia 201 7 r oku
  68
  Spółka wniosła w odwołaniu o uchylenie Decyzji Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej w całości i umo rzenie
  postępowania w sprawie.
  W dniu 5 kwietnia 2017 roku Mennica Polska S.A. otrzymała Decyzję Dyrektora =zby Administracji Skarbowej
  w Warszawie utrzymującą w mocy Decyzję Dyrektor a Urzędu Kontroli Skarbowej w Warszawie.
  Przedmiotowa Decyzja jest ostateczna w administracyjnym toku postępowania.
  W dniu 5 maja 2017 roku Mennica Polska S.A. złożyła skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na
  Decyzję Dyrektora =zby Administracji S karbowej w Warszawie.
  Pomimo powyższego Zarząd Mennicy Polskiej S.A. podjął decyzję o zapłacie zobowiązania z tyt. C=T za 2012 rok
  zgodnie z Decyzją Dyrektora =zby Administracji Skarbowej w Warszawie. Powyższa decyzja podjęta została
  w trosce o zapewnienie utrzymania dotychczasowej aktywności biznesowej, która nierzadko wymaga
  przedstawienia przez Spółkę zaświadczenia z urzędu skarbowego o niezaleganiu w podatkach. W dniu 7 kwietnia
  2017 roku na konto urzędu skarbowego została przelana łącznie kwota 8,3 mln zł (w tym odsetki w kwocie
  1,7 mln zł). Spółka wnosząc skargę do WSA będzie dochodziła zwrotu zapłaconej kwoty w całości wraz
  z odsetkami.
  Zarząd Mennicy Polskiej S.A. nie zgadza się z ustaleniami stanu faktycznego, jak i oceną prawną dokonaną przez
  Dyr ektora =zby Administracji Skarbowej w wydanej Decyzji. W ocenie Zarządu oraz doradców prawnych
  i podatkowych, Mennica Polska S.A. w sposób prawidłowy i rzetelny prowadzi wszelkie rozliczenia podatkowe.
  Zarząd Hednostki Dominującej ocenia szanse wygran ia sp oru w sądzie jako wysokie.
  Koszty uzyskania przychodu zakwestionowane w wyżej opisanej decyzji UKS dotycz ą głównie ponoszonych na
  rzecz spółki zależnej Mennicy Polskiej od 1766 Sp. z. o.o., kosztów opłaty licencyjnej z tytułu korzystania ze znaku
  towaroweg o i wynikają z podpisanej umowy, która obowiązuje od 2012 roku i trwa nadal. Wobec
  dotychczasowego stanowiska organów podatkowych, Zarząd Mennicy Polskiej S.A. dostrzega ryzyko, iż
  rozliczenia podatkowe za lata 2013 – 2017 mogą zostać zakwestionowane w obs zarze analogicznym do 2012 roku
  w przypadku objęcia tych okresów kontrolą podatkową . W ocenie Spółki stan faktyczny oraz ocena prawna nie
  dają podstaw do takiego rozstrzygnięcia . W przypadku zakwestionowania prawa Mennicy Polskiej S.A. do
  zaliczenia w kos zty uzyskania przychodów kosztów ponoszonych opłat licencyjnych z tytułu korzystania ze znaku
  towarowego za lata 2013 -2017, Mennica Polska S.A. byłaby zobowiązana do zapłaty podatku C=T w łącznej kwocie
  30 mln zł oraz odsetek wyliczonych na dzień 31 grudni a 2017 roku w wysokości 4 mln zł. W przypadku
  ostatecznego negatywnego rozstrzygnięcia dla Spółki, Mennica Polska S.A. nie miałaby również podstaw do
  ujęcia aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego na straty podatkowe za lata 2013 -2017, które na
  dzi eń 31 grudnia 2017 roku Spółka ujmuje w łącznej kwocie 9 mln zł.
  Kontrola rozliczeń w podatku VAT za 2012 rok
  W dniu 5 czerwca 2017 roku Mazowiecki Urząd Celno -Skarbowy w Warszawie rozpoczął w Mennicy Polskiej S.A.
  kontrolę w zakresie prawidłowości rozlicz ania podatku VAT za okres od stycznia do grudnia 2012 roku. Na dzień
  sporządzenia niniejszego raportu Naczelnik Urzędu nie wydał decyzji w zakresie rzetelności deklarowanych
  podstaw opodatkowania oraz prawidłowości obliczania i wpłacania podatku od towarów i usług za poszczególne
  okresy rozliczeniowe 2012 roku .
  Pozew złożony przez The SISU Capital Master Fund Limited
  W dniu 16 października 2015 roku Mennica Polska S.A. otrzymała pozew z dnia 29 września 2015 roku
  „o ustalenie nieistnienia prawa” („Pozew”), złożony w postępowaniu cywilnym wszczętym przed Sądem
  Okręgowym w Warszawie przez The S=SU Capital Master Fund Limited z siedzibą na Wyspach Kajmana przeciwko
  Mennicy Polskiej S.A. oraz jej spółce zależnej – Mennica Polska Spółka Akcyjna Tower S.K.A. oraz


  Mennica Polska S.A.
  Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres 12 miesięcy zakończony ch 31 grudnia 201 7 r oku
  69
  FIP 11 Funduszowi =nwestycyjnemu Zamkniętemu Aktywów Niepublicznych („F=P 11 F=ZAN”),
  reprezentowanemu przez Fundusze Inwestycji Polskich TFI S.A.
  Przedmiotem Pozwu jest żądanie ustalenia na podstawie art. 189 Kodeksu postępowania cywilnego, że Pozwani,
  jako akcjonariusze spółki publicznej Netia S.A. z siedzibą w Warszawie („Netia”), nie mogą wykonywać prawa
  głosu: (i) z wszystkich akcji zwykłych na okaziciela Netia („Akcje”), ewentualnie (ii) z tych Akcji, które zostały
  nabyte przez każdego z Pozwanych poc ząwszy co najmniej od dnia 28 kwietnia 2014 roku.
  Roszczenie objęte żądaniem pozwu jest oparte na zarzutach rzekomego działania Pozwanych w porozumieniu,
  o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5 i 6 ustawy o ofercie publicznej (…), co rzekomo spowodowało niedo pełnienie
  w terminie obowiązków w zakresie: (i) ogłoszenia wezwania do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę Akcji
  stosownie do art. 72 ust. 1 pkt 1 i art. 73 ust. 1 ww. ustawy, oraz (ii) zawiadamiania KNF oraz Netia, w trybie art.
  69 ww. ustawy, o zmian ach stanu posiadania Akcji przez Pozwanych, wynikających z łącznego przekroczenia
  poszczególnych (określonych w powyższym przepisie) progów ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu
  Netia.
  W ocenie Zarządu Hednostki Dominującej , Pozew jest bezzasadny, wobec całkowitej bezpodstawności zarzutów
  formułowanych przez Powoda. W przypadku Mennica Polska S półka Akcyjna Tower S.K.A. kierowanie Pozwu
  przeciwko tej spółce jest tym bardziej bezpodstawne , że nie jest ona akcjonariuszem Netia ani nie była nim
  w dacie Pozwu (w ogóle nie posiada Akcji). Hednostka Dominująca wraz z Mennica Polska S półka Akcyjna Tower
  S.K.A. zamierza przeciwstawiać się żądaniom Powoda czynnie uczestnicząc w postępowaniu sądow ym wszczętym
  wniesieniem Pozwu.
  W związku ze zbyciem w dniu 5 gr udnia 2017 wszystkich akcji Netia S.A., Mennica Polska SA złożyła wniosek
  o oddalenie w całości roszczenia względem Spółki .
  Gwarancje
  (w tysiącach złotych) 201 7.12.31 201 6.12.31
  Do 12 miesięcy (krótkoterminowe) 35 191 49 731
  Powyżej 12 miesięcy (długoter minowe) 10 759 5 454
  Razem 45 950 55 185
  Gwarancje te wystawione zostały jako zabezpieczenia przetargowe oraz zabezpieczenia wykonania
  kontraktów handlowych. Do dnia sporządzenia niniejszego sprawozdania nie zaszły przesłanki wykorzystania
  powyższych gwa rancji .  Mennica Polska S.A.
  Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres 12 miesięcy zakończony ch 31 grudnia 201 7 r oku
  70
  10.3 Wynagrodzenia i tr ansakcje z e stronami powiązanymi – Rada Nadzorcza i Zarząd
  (w tysiącach złotych) 201 7 201 6
  Rada Nadzorcza - wynagrodzenie otrzymane lub należne
  Zbigniew Jakubas 103 101
  Piotr Sendecki 95 93
  Mirosław Panek 22
  Paweł Brukszo 89 86
  Han Woźniak 87 86
  Piotr Osiecki 3
  Agnieszka Pyszczek 87 58
  Robert Bednarski 92 58
  Razem Rada Nadzorcza 553 507
  Zarząd - wynagrodzenie otrzymane lub należne
  Grzegorz Zambrzycki 1 405 1 095
  Katarzyna =wuć 346 318
  Razem Zarząd 1 751 1 413
  Powyższe dane zawierają informacje o wynagrodzeniach wypłaconych przez wszystkie podmioty Grupy
  Kapitałowej.
  W okresach 12 miesięcy zakończonych 31 grudnia 201 7 i 201 6 roku Grupa nie zawarła żadnych znaczących
  transakcji z Członkami Zarządu lub Rady Nadzorczej Mennicy Polskiej S.A. lub ich małżonkami, krewnymi lub
  powinowatymi w linii prostej do drugiego stopnia lub związanymi z tytułu opieki, przysposobienia lub kurateli,
  bądź z innymi osobami, z którymi mają osobiste powiązania. Grupa nie udzi eliła takim osobom żadnych pożyczek,
  zaliczek ani gwarancji.
  Ponadto w okresach 12 miesięcy zakończonych 31 grudnia 201 7 i 201 6 roku Grupa nie zawarła żadnych
  znaczących transakcji ze spółkami kontrolowanymi lub współkontrolowanymi przez Członków Zarządu l ub Rady
  Nadzorczej Mennicy Polskiej S.A. lub przez ich małżonków, krewnych lub powinowatych w linii prostej do
  drugiego stopnia lub związanych z tytułu opieki, przysposobienia lub kurateli, bądź przez inne osoby, z którymi
  mają osobiste powiązania.
  10.4 Rozrach unki i transakcje z podmiotami powiązanymi
  W Grupie występują transakcje wzajemne, które jednak podlegają wyłączeniom w sprawozdaniu
  skonsolidowanym, poza transakcjami z jednostką współkontrolowaną ujmowaną w sprawozdaniu finansowym
  według metody praw włas ności.
  Transakcj e niepodlegając e wyłączeniu w niniejszym skonsolidowanym sprawozdaniu dotycz ą sprzedaży w roku
  201 7 usług przez Mennicę Polską S.A. spółce Mennica Towers GG: MT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
  S.K.A. na kwotę 74 tys. zł . Na dzień 31 grudnia 201 6 roku wynosi wszystkie należności Mennicy Polskiej S.A z tego
  tytułu były uregulowane . W roku 201 6 analogiczne kwoty przestawiały się następująco: sprzedaż usług – 64 tys.
  zł, należności na dzień 31 grudnia 201 6 – 27 tys. zł.
  Ponadto jak zapre zentowano w nocie 5.4 pkt.3 Grupa posiada obligacje o wartości 57 628 tys. zł wyemitowane
  przez Mennica Towers GG: MT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A., które nie podlegały wyłączeniu
  w niniejszym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym.
  Wszys tkie transakcje w ramach Grupy Kapitałowej dokonywane były na warunkach rynkowych.


  Mennica Polska S.A.
  Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres 12 miesięcy zakończony ch 31 grudnia 201 7 r oku
  71
  10.5 Sezonowość i cykliczność
  Działalność Grupy Kapitałowej nie charakteryzuje się sezonowością lub cyklicznością .
  10.6 Wynagrodzenie audytora
  Wynagrodzenie audytora za przegląd i ba danie sprawozdania finansowego Mennicy Polskiej S.A. oraz
  sprawozdania skonsolidowanego za rok 201 7 wyniosło 125 tys. złotych, natomiast wynagrodzenie za badanie
  pozostałych spółek Grupy Kapitałowej wyniosło łącznie 77 tys. złotych . W roku 201 6 kwoty wynag rodzenia
  audytora kształtowały się odpowiednio na poziomie : 125 tys. złotych i 95 tys. złotych.  Mennica Polska S.A.
  Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres 12 miesięcy zakończony ch 31 grudnia 201 7 r oku
  72
  Podpisy wszystkich członków Zarządu Jednostki Dominującej Mennica Polska S.A.
  Data Imię i nazwisko Funkcja Podpis
  8 marca 201 8 roku Grzegorz Zambrzycki Prezes Zarządu
  Dyrektor Naczelny
  8 marca 201 8 roku Agnieszka Pyszczek Członek Zarządu
  Dyrektor Finansowy
  Podpis osoby odpowiedzialnej za prowadzenie ksiąg
  Data Imię i nazwisko Funkcja Podpis
  8 marca 201 8 roku Małgorzata
  Lis-Wąsowska
  Główny Księgowy
  Prokurent  Treść w podglądzie może zawierać błędy powstałe podczas konwersji plików pdf.
 • Załącznik nr: 2

  Pobierz plik

  GRUPA KAPITAŁOWA MENNICA POLSKA S.A.
  WARSZAWA , AL. JANA PAWŁA II 23
  SKONSOLIDOWANE
  SPRAWOZDANIE FINANSOWE
  ZA ROK OBROTOWY 20 17
  WRAZ
  ZE SPRAWOZDANIEM NIEZALEŻNEGO
  BIEGŁEGO REWIDENTA Z BADANIA  GRUPA KAPITAŁOWA MENNICA POLSKA S.A.
  Deloitte Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. 2
  SPIS TREŚCI
  SPRAWOZDANIE NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Z BADANIA
  SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ
  ZA ROK OBROTOWY 20 17
  1. Skonsolidowany rachunek zysków i strat
  2. Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów
  3. Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej
  4. Skonsolidowane s prawozdanie ze zmian w kapitale własnym
  5. Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych
  6. Informacje dodatkowe obejmujące informacje o przyjętej polityce rachunkowości oraz inne
  informacje objaśniające
  SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALN OŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ZA ROK OBROTOWY 20 17  Deloitte Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. al. Jana Pawła II 22 00-133 Warszawa Polska Tel.: +48 22 511 08 11 Fax: +48 22 511 08 13 www.deloitte.com/p l
  Nazwa Deloitte odnosi się do jednej lub kilku jednostek Deloitte Touche Tohmatsu Limited, prywatnego podmiotu prawa brytyjskiego z ograniczoną odpowiedzialnością i jego firm członkowskich, które stanowią oddzielne i niezależne podmioty prawne. Dokładny opis struktury prawnej Deloitte Touche Tohmatsu Limited oraz jego firm członkowskich można zn aleźć na stronie www.deloitte.com/pl/onas Member of Deloitte Touche Tohmatsu Limited Sąd Rejonowy m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS 0000446833, NIP: 527 -020 -07-86, REGON: 010076870
  SPRAWOZDANIE NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Z BADANIA
  Dla Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i Rady Nadzorczej Mennica Polska S.A.
  Sprawozdanie z badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego
  Przeprowadziliśmy badanie załączonego rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy
  Kapitałowej Mennica Polska S.A. (zwanej dalej „ Grupą Kapitałową ”), w której jednostką dominującą
  jest Mennica Polska S.A. (zwana dalej „jednostką dominującą ”), na które składają się: skonsolidowane
  sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 20 17 roku, skonsolidowany
  rachunek zysków i strat i skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów, skonsolidowane
  sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym, skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych
  za rok obrotowy od 1 stycznia 20 17 roku do 31 grudnia 20 17 roku oraz informacje dodatkowe
  obejmujące informacje o przyjętej polityce rachunkowości i inne informa cje objaśniające
  („skonsolidowane sprawozdanie finansowe ”).
  Odpowiedzialność kierownika jednostki dominującej i osób sprawujących nadzór za skonsolidowane
  sprawozdanie finansowe
  Zarząd jednostki dominującej jest odpowiedzialny za sporządzenie skonsolidowanego sprawozdania
  finansowego i za jego rzetelną prezentację zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości,
  Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej oraz związanymi z nimi
  interpretacjami ogłoszonymi w formie rozporządzeń Komisji Europejskiej oraz innymi obowiązującymi
  przepisami prawa a także statutem jednostki dominującej . Zarząd jednostki dominującej jest również
  odpowiedzialny za kontrolę wewnętrzną, którą uznaje za niezbędną dla sporządzenia skonsolidowanego
  sprawozda nia finansowego niezawierającego istotnego zniekształcenia spowodowanego oszustwem lub
  błędem .
  Zgodnie z przepisami Ustawy o rachunkowości Zarząd jednostki dominującej oraz członkowie jej Rady
  Nadzorczej są zobowiązani do zapewnienia, aby skonsolidowane sprawozdanie finansowe spełniało
  wymagania przewidziane ustawą z dnia 29 września 1994 r . o rachunkowości (Dz. U. z 201 8 r. poz.
  395 ), zwaną dalej „Ustawą o rachunkowości” .
  Odpowiedzialność biegłego rewidenta
  Naszym zadaniem było wyrażenie opinii o tym, czy skonsolidowane sprawozdanie finansowe
  przedstawia rzetelny i jasny obraz sytuacji majątkowej i finansowej oraz wyniku finansowego Grupy
  Kapitałowej zgodnie z mającymi zastosowanie Międzynarodowymi Standardam i Rachunkowości,
  Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej oraz związanymi z nimi
  interpretacjami ogłoszonymi w formie rozporządzeń Komisji Europejskiej i przyjętymi zasadami
  (polityką) rachunkowości .
  Badanie skonsolidowanego sprawozdania f inansowego przeprowadziliśmy stosownie do postanowień :
  1) ustawy z dnia 11 maja 2017 roku o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze
  publicznym (Dz. U. z 2017 r . poz. 1089) („ Ustawa o biegłych rewidentach ”),
  2) Krajowy ch Standardów Rewizji Finansowej w brzmieniu Międzynarodowych Standardów Badania
  przyjętych uchwałą nr 2783/52/2015 Krajowej Rady Biegłych Rewidentów z dnia 10 lutego 2015 r.
  z późn. zm .,  4
  3) rozporzą dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 537/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r.
  w sprawie szczegółowych wymogów dotyczących ustawowych badań sprawozdań finansowych
  jednostek interesu publicznego, uchylającym decyzję Komisji 2005/909/WE (Dz. Urz. UE L 158
  z 27.05.2014, str. 77 oraz Dz. Urz. UE L 170 z 11.06.2014, str. 66) („Ro zporządzenie 537/2014 ”).
  Regulacje te wymagają przestrzegania wymogów etycznych oraz zaplanowania i przeprowadzenia
  badania w taki sposób, aby uzyskać wystarczającą pewność, że skonsolidowane sprawozdanie
  finansowe nie zaw iera istotnego zniekształcenia.
  Celem badania jest uzyskanie wystarczającej pewności co do tego czy skonsolidowane sprawozdanie
  finansowe jako całość nie zawiera istotnego zniekształcenia spowodowanego oszustwem lub błędem
  oraz wydanie sprawozdania niezależnego biegłego rewidenta zawiera jącego naszą opinię.
  Wystarczająca pewność jest wysokim poziomem pewności, ale nie gwarantuje, że badanie
  przeprowadzone zgodnie z powyżej wskazanymi standardami zawsze wykryje istniejące istotne
  zniekształcenie. Zniekształcenia mogą powstawać na skutek os zustwa lub błędu i są uważane za
  istotne, jeżeli można racjonalnie oczekiwać, że pojedynczo lub łącznie mogłyby wpłynąć na decyzje
  gospodarcze użytkowników podjęte , na podstawie t ego skonsolidowanego sprawozdania finansow ego .
  Ryzyko niewykrycia istotnego zniekształcenia powstałego na skutek oszustwa jest wyższe niż ryzyko
  niewykrycia istotnego zniekształcenia powstałego na skutek błędu, ponieważ może obejmować zmowy,
  fałszerstwo, celowe pominięcia, wprowadzanie w błąd lub obe jście kontroli wewnętrznej i może
  dotyczyć każdego obszaru prawa i regulacji, nie tylko tego bezpośrednio wpływają cego na
  skonsolidowane sprawozdanie finansowe .
  Badanie polegało na przeprowadzeniu procedur służących uzyskaniu dowodów badania kwot i ujawni eń
  w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym. Dobór procedur badania zależy od osądu biegłego
  rewidenta, w tym od oceny ryzyka istotnego zniekształcenia skonsolidowanego sprawozdania
  finansowego spowodowanego oszustwem lub błędem. Dokonując oceny tego ryzy ka biegły rewident
  bierze pod uwagę działanie kontroli wewnętrznej w zakresie dotyczącym sporządzania i rzetelnej
  prezentacji przez jednostkę dominującą skonsolidowanego sprawozdania finansowego w celu
  zaprojektowania odpowiednich w danych okolicznościach procedur badania, nie zaś wyrażenia opinii
  na temat skutecznośc i kontroli wewnętrznej . Badanie obejmuje także ocenę odpowiedniości przyjętych
  zasad (polityki) rachunkowości, racjonalności ustalonych przez Zarząd jednostki dominującej wartości
  szacunkowych, jak również ocenę ogólnej prezentacji skonsolidowanego sprawozdania finansowego.
  Zakres badania nie obejmuje zapewnienia co do przyszłej rentowności Grupy Kapitałowej
  ani efektywności lub skuteczności prowadzenia spraw jednostki prz ez Zarząd jednostki dominującej
  obecnie lub w przyszłości.
  Wyrażamy przekonanie, że uzyskane przez nas dowody badania stanowią wystarczającą i odpowiednią
  podstawę do wyrażenia przez nas opinii z badania. Opinia jest spójna z dodatkowym sprawozdaniem
  dla Komitetu Audytu wydanym z dniem niniejszego sprawozdania z badania.
  Niezależność
  W trakcie przeprowadzania badania kluczowy biegły rewident i firma audytorska pozostawa li niezależni
  od jednostek wchodzących w skład Grupy Kapitałowej zgodnie z przepisami Ustawy o biegłych
  rewidentach, Rozporządzenia 537/2014 oraz zasadami etyki zawodowej przyjętymi uchwałami
  Krajowej Rady Biegłych Rewidentów .
  Zgodnie z naszą najlepszą wiedzą i przekonaniem oświadczamy, że nie świadczyliśmy usług
  niebędących badaniem , któr e są zabronione przepisami art. 136 Ustawy o biegłych rewidentach oraz
  art. 5 ust. 1 Rozporządzenia 537/2014 , dla jednostek wchodzących w skład Grupy K apitałowej .
  Wybór firmy audytorskiej  5
  Zostaliśmy wybrani do badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej
  uchwałą Rady Nadzor czej nr VII/127/2017 z dnia 19 czerwca 2017 roku . Skonsolidowane s prawozdania
  finansowe Grupy Kapitałowej badamy nieprzerwanie począwszy od roku obrotowego zakończonego
  dnia 31 grudnia 2016 roku , to jest przez okres dwóch kolejnych lat obrotowych .
  Najbardziej znaczące rodzaje ryzyka
  W trakcie przeprowadzonego badania zidentyfikowaliśmy poniżej opisane najbardziej znaczące rodzaje
  ryzyka istotnego zniekształcenia, w tym spowodowanego oszustwem oraz opracowaliśmy stosowne
  procedury badania dotycząc e tych rodzajów ryzyk . W przypadkach, w których uznaliśmy za stosowne
  dla zrozumienia zidentyfikowane go ryzyka oraz wykon anych przez biegłego rewidenta procedur
  badania, zamieściliśmy również najważniejsze spostrzeżenia związane z tymi rodzajami ryzyka .
  Opis rodzaju ryzyka istotnego
  zniekształcenia
  Procedury biegłego rewidenta w odpowiedzi na
  zidentyfikowane ryzyko
  Ujęcie skutków toczących się spraw sądowych i ad ministracyjnych przeciwko Gru pie
  Kapitałowej
  Grupa Kapitałowa jest stroną spraw
  sądowych i admin istracyjnych
  opisanych w nocie 10 .2
  skonsolidowanego sprawozdania
  finansowego.
  Odpowiednie ujęcie skutków
  toczących się postępowań przeciwko
  Grupie Kapitałowej zarówno, co do
  wartości, jaki i pozycji sprawozdania
  jest przedmiotem istotnego osądu
  Zarządu jednostki dominującej .
  Nasze procedury badania obejmowały w szczególności:
  – zrozumienie i ocenę środowiska kontroli
  wewnętrznej dotyczącego procesu oceny skutków
  prowadzonych spr aw spornych i ich ujawnień
  klasyfikacji w sprawozdaniu finansowym,
  – analizę uzyskanych odpowiedzi niezależnych
  potwierdzeń od kancelarii prawnych oraz omówienie
  wybranych istotnych spraw spornych z Zarządem
  jednostki dominującej ,
  – przegląd protokołów z posiedzeń zarządów, rad
  nadzorczych istotnych jednostek wchodzących
  w skład Grupy ,
  – krytyczną ocenę dokonanej przez Grupę kwalifikacji
  spraw spornych pod kątem ujęcia rezerw bądź też
  ujawnienia, jako zobowiązanie warunkowe w notach
  objaśniających skonsolidowanego sprawozdania
  finansowego,
  – analizę konieczności utworzenia rezerwy na
  należności z tytułu zapłaty zobowiązania
  podatkowego wynikającego z decyzji Urzędu
  Kontroli Skarbowej oraz konieczności rekalkulacji
  strat podatkowych .
  6
  Opinia
  Naszym zdaniem załączone roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe :
   przedstawia rzetelny i jasny obraz sytuacji majątkowej i finansowej Grupy Kapitałowej na dzień
  31 grudnia 2017 roku oraz jej wyniku finansowego za rok obrotowy od 1 stycznia 2017 do
  31 grudnia 2017 roku , zgodnie z mającymi zastosowanie Międzynarodowymi Standardami
  Rachunkowości, Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej oraz związanymi
  z nimi interpretacjami ogłoszonymi w formie rozporządzeń Komisji Europejskiej i przyjętymi
  zasadami (polityką) rachunkowości ,
   jest zgodne co do formy i treści z obowiązującymi Grupę Kapitałową przepisami prawa , w tym
  rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących
  i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków
  uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego
  państwem członkowskim (Dz. U. z 2014 r. poz. 133 z późn . zm .) i postanowieniami statutu
  jednostki dominuj ącej .
  Sprawozdanie na temat innych wymogów prawa i r egulacji
  Opinia na temat sprawozdania z działalności
  Nasza opinia o skonsolidowanym sprawozdani u finansow ym nie obejmuje sprawozdania z działalności
  Grupy Kapitałowej .
  Za sporządzenie sprawozdania z działalności Grupy K apitałowej zgodnie z przepisami U stawy
  o rachunkowości oraz innymi obowiązującymi przepisami prawa jest odpowiedzialny Zarząd jednostk i
  dominującej. Ponadto Zarząd jednost ki dominującej oraz członkowie Rady N adzorczej jednostki
  dominu jącej są zobowiązani do zapewnienia, a by sprawozdanie z działalności Grupy K apitałowej
  speł niało wymagania przewidziane w U stawie o rachunkowości.
  Naszym obowiązkiem zgodnie z wymogami ustawy o biegłych rewidentach było wydanie opinii,
  czy sprawozdanie z działalności Grupy K apitałowej zostało sporządzone zgodnie z przepisami prawa
  oraz, że jest ono zgodne z informacjami zawartymi w załączonym skonsolidowanym sprawozdaniu
  finansowym . Naszym obowiązkiem było także złożenie oświadczenia, czy w świetle naszej wiedzy
  o Grupie Kapitałowej i jej otoczeniu uzyskanej podczas badania skonsolidowanego sprawozdania
  finansowego stwierdziliśmy w sprawozdaniu z działalności Grupy Kapitałowej istotne zniekształcenia
  oraz wskazanie na czym polega każde takie istotne zniekształcenie .
  Naszym zdaniem sprawo zdanie z działalności Grupy K apitałowej zostało sporządzone zgodnie
  z ma jącymi zastosowanie przepisami i jest zgodne z informacjami zawartymi w załączonym
  skonsolido wanym sprawozdaniu finansowym. Ponadto oświadczamy, iż w świetle wiedzy o Grupie
  Kapitałowej i jej otoczeniu uzyskanej podczas badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego
  nie stwierdziliśmy w sprawozdaniu z działalności Grupy Kapitałowej istotnych zniekształceń .
  Opinia na temat oświadczenia o stosowaniu ładu korporacyjnego
  Zarząd jednostki dominującej oraz członkowie Rady Nadzorczej są odpowiedzialni za sporządzenie
  oświadczenia o stosowani u ładu korporacyjnego zgodnie z przepisami prawa.
  W związku z przeprowadzonym badaniem skonsolidowanego sprawozdania finansowego, naszym
  obowiązkiem zgodnie z wymogami ustawy o biegłych rewidentach było wydanie opinii, czy emitent
  obowiązany do złożenia oświadczenia o stosowaniu ładu korporacyjnego, stano wiącego wyodrębnioną
  czę ść sprawozdania z działalności Grupy K apitałowej, zawarł w tym oświadczeniu informacje wymagane
  przepisami prawa oraz w odniesieniu do określonych informacji wskazanych w tych przepisach lub
  regulaminach stwierdzenie, czy są one zgo dne z mającymi zastosowanie przepisami oraz informacjami
  zawartymi w rocznym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym.  7
  Naszym zdaniem w oświadczeniu o stosowaniu ładu korporacyjnego jednostka dominującą zawarła
  informacje określone w paragrafie 91 ust. 5 pu nkt 4 lit. a, b, g, j, k oraz lit. l Rozporządzenia Ministra
  Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez
  emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych
  przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2014 r., poz. 133 z późn.
  zm .) („ Rozporządzenie ”). Informacje wskazane w paragrafie 91 ust. 5 punkt 4 lit. c -f, h oraz lit. i tego
  Rozporządzenia zawarte w oświadczeniu o stosowaniu ładu korporacyjnego są zgodne z mającymi
  zastosowanie przepisami oraz informacjami zawartymi w rocznym skonsolidowanym sprawozdaniu
  finansowym.
  Przeprowadzający badanie w imieniu Deloitte Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. –
  podmiotu wpisan ego na listę firm audytorskich prowadzoną przez KRBR pod nr. ewidencyjnym 73:
  Piotr Świętochowski
  Kluczowy biegły rewident
  nr ewidencyjny 90039
  Warszawa, 8 marca 2018 roku


  Treść w podglądzie może zawierać błędy powstałe podczas konwersji plików pdf.
 • Załącznik nr: 3

  Pobierz plik
  Mennica Polska S.A.
  Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Mennicy Polskiej S.A.
  oraz spółki Mennica Polska S.A. za rok 201 7
  Mennica Polska S.A.
  Sprawozdanie Zarządu z działalności
  Grupy Kapitałowej Mennicy Polskiej S.A.
  oraz spółki Mennica Polska S.A.
  za rok 201 7


  Mennica Polska S.A.
  Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Mennicy Polskiej S.A.
  oraz spółki Mennica Polska S.A. za rok 201 7
  2
  SPIS TREŚCI
  =NFORMACHE O GRUP=E KAP=TAŁOWEH ................................ ................................ ................................ ............................... 4
  1.1. Struktura, organizacja i charaktery styka Grupy Kapitałowej ................................ ................................ ..................... 4
  1.2. Zmiany w strukturze Grupy Kapitałowej w okresie objętym raportem ................................ ................................ ..... 6
  1.3. Struktura sprzedaży Grupy Kapitałowej w podziale na segmenty oraz kierunki geograficzne ................................ .. 7
  1.4. Sytuacja finansowa Grupy Kapitałowej oraz czynniki mające znaczący wpływ na wynik finansowy ......................... 7
  1.5. Charakterystyka zewnętrznych i wewnętrznych czynników istotnych dla rozwoju Grupy Kapitałowej .................. 13
  1.6. Opis istotnych czynników ryzyka i zagrożeń związanych z działalnością Mennicy Polskiej oraz jej Grupy Kapitałowej
  17
  1.7. =nformacje o zaciągniętych i wypowiedzianych umowach dotyczących kredytów i pożyczek ................................ 19
  1.8. =nformacje o udzielonych przez Grupę pożyczkach ................................ ................................ ................................ . 20
  1.9. =nformacje o udzielonych i otrzymanych w danym roku obrotowym poręczeniach i gwarancjach ........................ 20
  1.10. Opis wykorzystania przez Grupę wpływów z emisji w okresie objętym raportem ................................ .................. 20
  1.11. Objaśnienie różnic pomiędzy wynikami finansowymi wykazanymi w raporcie, a wcześniej prognozowanymi ...... 20
  1.12. Umowy kooperacyjne, sprzedaży i dostawy ................................ ................................ ................................ ............ 20
  1.13. Perspektywy rozwoju działalności Mennicy Polskiej S.A. i jej Grupy Kapitałowej ................................ ................... 21
  2.1. Segment I – Produkty mennicze ................................ ................................ ................................ ............................... 22
  2.2. Segment II – Przetwórstwo metali szlachetnych ................................ ................................ ................................ ...... 24
  2.3. Segment III – Płatności elektroniczne ................................ ................................ ................................ ...................... 25
  2.4. Segment IV – Działalność deweloperska ................................ ................................ ................................ .................. 28
  =NFORMACHE O HEDNOSTCE DOM=NUHĄCEH – MENNICY POLSKIEJ S.A. ................................ ................................ ............ 30
  3.1. Struktura organizacyjna oraz podstawowe zasady zarządzania ................................ ................................ ............... 30
  3.2. =nformacje o podstawowych produktach i usługach ................................ ................................ ................................ 30
  3.3. Sytuacja finansowa Mennicy Polskiej S.A. oraz czynniki mające znaczący wpływ na wynik finansowy ................... 31
  3.4. Kluczowe niefinansowe wskaźniki efektywności związane z działalnością jednostki oraz informacje dotyczące
  zagadnień pracowniczych i środowiska naturalnego ................................ ................................ ................................ ........ 36
  3.5. =nformacje o zaciągniętych i wypowiedzianych umowach dotyczących kredytów i pożyczek ................................ 36
  3.6. =nformacje o udzielonych przez Spółkę pożyczkach ................................ ................................ ................................ . 36
  3.7. =nformacje o udzielonych i otrzymanych w danym roku obrotowym poręczeniach i gwarancjach ........................ 36
  3.8. Opis wykorzystania przez Spółkę wpływów z emisji w okresie objętym raportem ................................ ................. 36
  3.9. Objaśnienie różnic pomiędzy wynikami finansowymi wykazanymi w raporcie, a wcześniej prognozowanymi ...... 36
  3.10. Umowy kooperacyjne, sprzedaży i dostawy ................................ ................................ ................................ ............ 37
  3.11. Umowy związane z dostępem do informacji niejawnych ................................ ................................ ........................ 37
  3.12. Umowy, kooperacje ze spółkami zależnymi ................................ ................................ ................................ ............. 37
  3.13. Perspektywy rozwoju działalności Spółki ................................ ................................ ................................ ................. 38
  3.14. =nformacje o zmianach w składzie osób zarządzających i nadzorujących ................................ ................................ 38


  Mennica Polska S.A.
  Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Mennicy Polskiej S.A.
  oraz spółki Mennica Polska S.A. za rok 201 7
  3
  3.15. Umowy zawarte między Spółką a osobami zarządzającymi, przewidujące rekompensatę w przypadku ich rezygnacji
  lub zwolnienia z zajmowanego stanowiska bez ważnej przyczyny lub gdy ich odwołanie lub zwolnienie następuje z
  powodu połączenia emitenta przez przejęcie ................................ ................................ ................................ .................. 38
  3.16. Określenie łącznej liczby akcji będących w posiadaniu osób zarządzających i nadzorujących Spółki ...................... 38
  3.17. System kontroli programów akcji pr acowniczych ................................ ................................ ................................ .... 39
  3.18. Transakcje ze stronami powiązanymi ................................ ................................ ................................ ...................... 39
  3.19. Struktura akcjonariatu oraz informacje o znanych Spółce umowach, w wyniku których mogłyby w przyszłości
  nastąpić zmiany w proporcjach posiadanych akcji ................................ ................................ ................................ ........... 39
  3.20. Postępowania toczące się przed sądem, organem właściwym dla postępowania arbitrażowego lub organem
  właściwym dla postępowania arbitrażowego lub organem administracji publicznej ................................ ...................... 40
  3.21. Informacje o umowach z podmiotem uprawnionym do badania sprawozdań finansowych ................................ .. 41
  OŚW=ADCZEN=E O STOSOWAN=U ZASAD ŁADU KORPORACYHNEGO ................................ ................................ ................ 42
  4.1. Wskazanie zbioru zasad ładu korporacyjnego, któremu podlega emitent oraz miejsca, gdzie tekst zbioru zasad jest
  publicznie dostępny ................................ ................................ ................................ ................................ .......................... 42
  4.2. Zakres, w jakim emitent odstąpił od postanowień zbioru zasad ładu korporacyjnego ................................ ........... 42
  4.3. Opis głównych cech stosowanych w przedsiębiorstwie emitenta systemów kontroli wewnętrznej i zarządzania
  ryzykiem w odniesieniu do procesu sporządzania sp rawozdań finansowych i skonsolidowanych sprawozdań
  finansowych ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ ...... 46
  4.4. Wskazanie akcjonariuszy posiadających bezpośrednio lub pośrednio znaczne pakiety akcji wraz ze wskazaniem
  liczby akcji posiadanych przez te podmioty, ich procentowego udziału w kapitale zakładowym, liczby głosów z nich
  wynikających i ich procentowego udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu ................................ ...... 47
  4.5. Wskazanie posiadaczy wszelkich papierów wartościowych, które dają specjalne uprawnienia kontrolne, wraz z
  opisem tych uprawni eń ................................ ................................ ................................ ................................ .................... 47
  4.6. Wskazanie wszelkich ograniczeń odnośnie do wykonywania prawa głosu, takich jak ograniczenie wykonywania
  prawa głosu przez posiadaczy określonej części lub liczby głosów, ograniczenia czasowe dotyczące wykonywania prawa
  głosu lub zapisy, zgodnie z którymi, przy współpracy Spółki, prawa kapitałowe związane z papierami wartościowymi są
  oddzielone od posiadania papierów war tościowych ................................ ................................ ................................ ........ 47
  4.7. Wskazanie wszelkich ograniczeń dotyczących przenoszenia prawa własności papierów wartościowych emitenta
  47
  4.8. Opis zasad dotyczących powoływania i odwoływania osób zarządzających oraz ich uprawnień, w szczególności
  prawo do podjęcia decyzji o emisji lub wykupie akcji ................................ ................................ ................................ ...... 48
  4.9. Opis zasad zmiany statutu lub umowy spółki emitenta ................................ ................................ ........................... 48
  4.10. Sposób działania walnego zgromadzenia i jego zasadnicze uprawnienia oraz opis praw akcjonariuszy i sposobu ich
  wykonywania, w szczególności zasady wynikające z regulaminu Walnego Zgromadzenia, jeżeli taki regulamin został
  uchwalony, o ile informacje w tym zakresie nie wynikają wprost z przepisów prawa ................................ ..................... 48
  4.11. Skład osobowy i zmiany, które w nim zaszły w ciągu ostatniego roku obrotowego, oraz opis działania organów
  zarządzających, nadzorujących lub administrujących emitenta oraz ich komitetów ................................ ....................... 50  Mennica Polska S.A.
  Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Mennicy Polskiej S.A.
  oraz spółki Mennica Polska S.A. za rok 201 7
  4
  Zarząd Mennicy Polskiej S.A. przekazuje sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Mennic y Polskiej S.A. (dalej
  Grupa MPSA) oraz spółki Mennica Polska S.A. (dalej Mennica, Mennica Polska, Spółka , MPSA ) za 201 7 rok , sporządzone
  zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r oku w sprawie informacji bieżących i okresowych
  przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne in formacji
  wymaganych przepisami prawa państwa nie będącego państwem członkowskim ( Dz. U. z 2009 roku , Nr 33, poz. 259
  z późniejszymi zmianami).
  INFORMACJE O GRUPIE KAPITAŁOWEJ
  1.1. Struktura , organizacja i charakterystyka Grupy Kapitałowej
  Grupa Kapitałowa Mennicy Polskiej S.A. jest wiodącym producentem i dystrybutorem produktów menniczych oraz
  grawersko -medalierskich w kraju, jak również wyróżniającym się graczem w tym segmencie na rynkach światowych.
  Ponadto Grupa MPSA realizując strategię równoważenia produktów tradycyjnych z nowoczesnymi , aktywnie prowadzi
  swoją działalność w segmencie płatności elektronicznych , wdrażając i obsługując system y kart miejskich w Polsce .
  Perspektywicznym segmentem z punktu widzenia kreowania wartości dodanej Grupy MPSA jest działalność
  dew elopersk a.
  Poniższy schemat przedstawia aktualną na dzień sporządzenia raportu strukturę segmentów Grupy Kapitałowej
  Mennicy Polskiej S .A., wraz z podmiotami współkontrolowanymi oraz stowarzyszonymi :
  *) Z dniem 10 stycznia 2017 roku segment został wyłączony z konsolidacji Grupy Kapitałowej.
  Segment I Segment II* Segment III Segment IV
  Produkty mennicze Przetwórstwo metali
  szlachetnych Płatności elektroniczne Działalność
  deweloperska
  Spółki
  Mennica Polska S.A.; Mennica Polska od 1766 Sp. z o.o.; Skarbiec Mennicy Polskiej S.A. Mennica - Metale Szlachetne S.A. w restrukturyzacji Mennica Polska S.A.
  Mennica Polska S.A.; Mennica Polska Spółka Akcyjna S.K.A., Mennica Polska Spółka Akcyjna Tower S.K.A. ; Mennica Deweloper Sp. z o.o.
  Produkty
  produkcja oraz działalność handlowa i marketingowa związana z monetami obiegowymi i kolekcjonerskimi, żetonami, sztabkami, medalami, odznaczeniami, znaczkami, pieczęciami, datownikami oraz innymi towarami menniczymi
  siatki katalityczne i wychwytujące, farby, wyposażenie pieców szklarskich, wyroby ciągnione i walcowane z metali szlachetnych, sprzęt laboratoryjny
  obsługa systemów kart miejskich, sprzedaż biletów komunikacji miejskiej oraz kolejowych, pre -paidów, przychody z opłat parkingowych, usług serwisowyc h oraz sprzedaży urządzeń technicznych
  najem powierzchni biurowych i magazynowych oraz reali zacja projektów deweloperskich
  Odbiorcy
  Narodowy Bank Polski oraz zagraniczni emitenci, krajowi i zagraniczni dystrybutorzy produktów menniczych, kolekcjonerzy, inwestorzy, korporacje zainteresowane programami żetonowymi
  zakłady przemysłowe o różnorodnym profilu (chemiczny, metalurgiczny, elektroniczny, ceramiczny, szklarski)
  jednostki samorządowe obsługujące komunikację miejską, spółki kolejowe, klienci indywidualni
  klienci instytucjonalni oraz osoby fizyczne
  Rynki
  krajowy i zagraniczny krajowy i zagraniczny krajowy krajowy


  Mennica Polska S.A.
  Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Mennicy Polskiej S.A.
  oraz spółki Mennica Polska S.A. za rok 201 7
  5
  W skład Grupy Kapitałowej Mennica Polska S.A. na dzień 3 1 grudnia 201 7 roku wchodziły następujące podmioty
  gospodarcze (podmiot dominujący i jednostki zależne) :
  ▪ Mennica Polska S.A. – podmiot dominujący
  Podmioty zależne, podlegające na dzień 3 1 grudnia 201 7 roku konsolidacji:
  ▪ Mennica Polska od 1766 Sp. z o.o. – Mennica Polska S.A. posiada 100% udziałów (tj. 6 036 120 udziałów po
  50 zł każdy) w kapitale zakładowym Spółki i 100% głosów na Zgromadzeniu Wspólników ;
  ▪ Skarbiec Mennicy Polskiej S.A. – Mennica Polska S.A. posiadała 100% akcji (tj. 60 000 akcji po 100 zł każda)
  w kapitale zakładowym i tyle samo głosów na Walnym Zgromadzeniu ;
  ▪ Mennica Ochrona Sp. z o.o. – Mennica Polska S.A. posiadała 100% udziałów (tj. 100 udziałów po 3 000 zł każdy)
  w kapitale zakładowym Spółki i 100% głosów na Zgromadzeniu Wspólników ;
  ▪ Mennica Polska Spółka Akcyjna S.K.A. – Mennica Polska S.A. 1 00% akcji (tj. 6 940 000 akcji
  o wartości nominalnej 1 zł każda ) w kapitale zakładowym i tyle samo głosów na Walnym Zgromadzeniu ;
  ▪ Mennica Polska Spółka Akcyjna Tower Spółka Komandytowo -Akcyjna - Mennica Polska S.A. posiada ła 100%
  akcji (tj. 150 000 akcji po 1 zł każda) w kapitale zakładowym i 100% gł osów na Zgromadzeniu Wspólników;
  ▪ Mennica Deweloper Sp. z o.o. - Mennica Polska S.A. posiada 100% udziałów (tj. 200 udziałów po 50 zł każdy)
  w kapitale zakładowym Spółki i 100% głosów na Zgromadzeniu Wspólników.
  Podmiot współ kontrolowan y:
  ▪ Mennica Towers GG: MT Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością Spółka Komandytowo -Akcyjna – Mennica
  Polska Spółka Akcyjna Tower S.K.A. posiadała 50 % akcji (tj. 75 000 000 po 1 zł każda) przy czym w stosunku do
  jednej akcji wyłączone zostało prawo głosu (akcja niema). Z uwagi na fakt posiadania 50% kapitałów oraz
  konieczność podejmowania kluczowych decyzji przy łącznej zgodzie udziałowców – spółka została
  zaklasyfikowana jako jednostka współzależna.
  Jednostki stowarzyszone:
  ▪ Fundusze Inwestycji Polskich Towarzystwo Fundusz y =nwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą
  w Warszawie. Kapitał akcyjny wynosi 1 198 000 zł, tj. 11 980 akcji o wartości nominalnej 100 zł każda; Mennica
  Polska S.A. posiadała łącznie 5 910 sztuk akcji Funduszy Inwestycji Polskich TFI S.A., co daje 49,33% udział
  w kapitale zakładowym i na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.
  Poniższy schemat przedstawia aktualną na koniec 201 7 roku strukturę Grupy Kapitałowej Mennicy Polskiej S .A., wraz
  z jednostką ws półkontrolowaną :
  *) Dnia 7 lipca 2017 roku Mennica Polska S.A. stała się bezpośrednim właścicielem 50% akcji w wyniku nabycia od Mennica Fundusz =nwestycyjny
  Zamknięty Aktywów Niepublicznych (szerzej w rozdziale 1.2. poniżej). Uprzednio Mennica Polska S.A. była właścicielem akcji za pośrednictwem
  funduszu: MENN=CA Fundusz =nwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych. ------------ Mennica Pols ka od 1766 Sp. z o.o. - 100%
  ------------ Ska rbiec Mennicy Pols kiej S.A. - 100%
  ------------ Mennica Ochrona Sp. z o.o. - 100%
  ------------ Mennica Deweloper Sp z o.o. - 100%
  ------------ Mennica Pols ka Spółka Akcyjna SKA - 50% *)
  ------------ Mennica Pols ka Spółka Akcyjna Tower SKA - 100% ------------ Mennica Towers GG: MT Spółka z
  Ogra niczoną Odpowiedzia lnoś cią SKA - 50%
  Mennica Polska S.A.


  Mennica Polska S.A.
  Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Mennicy Polskiej S.A.
  oraz spółki Mennica Polska S.A. za rok 201 7
  6
  1.2. Zmiany w strukturze Grupy Kapitałowej w okresie objętym raportem
  W okresie objętym niniejszym sprawozdaniem zaszł y następując e zmian y związane z zakres em i struktur ą Grupy
  Kapitałowej:
  Mennica - Metale Szlachetne S.A. – otwarcie postępowania sanacyjnego i dekonsolidacja
  W dniu 10 stycznia 2017 roku, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw
  upadłościowych i restrukturyzacyjnych (Sąd) wydał postanowienie o otwarciu postępowania sanacyjnego, na podstawie
  którego otwarto postępowanie sanacyjne wobec spółki Mennica - Metale Szlachetne S.A.
  Hednocześnie Sąd postanowił oddalić wniosek MMS o zezwolenie na wykonywanie zarządu nad całością
  przedsiębi orstwa w zakresie nieprzekraczającym zakresu zwykłego zarządu i wyznaczył zarządcę w osobie DGA Centrum
  Sanacji Firm spółki akcyjnej z siedzibą w Poznaniu (nr KRS 0000442983). Od tego momentu nazwa spółki brzmi Mennica -
  Metale Szlachetne S.A. w restrukturyz acji.
  Otwarcie postępowania, w związku z przejęciem na jego okres zarządzania i nadzoru przez niezależne od Mennicy
  podmioty stało się przesłanką do wyłączenia MMS ze skonsolidowanego sprawozdania finansowego począwszy od dnia
  niniejszego postanowienia tj. 10 stycznia 2017 roku na okres trwania postęp owania sanacyjnego. W związku
  z powyższym na dzień 31 grudnia 2017 roku , MMS jest wyłączony ze skonsolidowa nego sprawozdania finansowego
  Mennicy.
  Mennica Polska Spółka Akcyjna S.K.A. – podwyższenie kapitału
  W d niu 5 czerwca 2017 roku zawarty został akt notarialny podwyższający kapitał zakładowy spółki Mennica Polska
  Spółka Akcyjna S.K.A. z kwoty 13 880 tys. zł do kwoty 14 480 tys. zł (600 tys. szt. akcji serii F). Cena nominalna akcji
  wyniosła 1 zł za sztukę, ce na emisyjna – 10 zł za sztukę. Mennica Polska S.A. nabyła 300 tys. sztuk tych akcji; zgodnie
  z umową objęcia akcji z dnia 6 czerwca 2017 roku Spółka zobowiązała się pokryć akcje wkładem pieniężnym w dwóch
  transzach – pierwsza w kwocie 1 500 tys. zł została wpłacona w terminie tj. w dniu 6 czerwca 2017 roku, druga zostanie
  wpłacona w terminie 7 dni od daty wezwania, nie później niż do dnia 30 września 2017 roku.
  Nabycie przez Mennicę Polską S.A. od Mennica FIZAN akcji Mennica Polska Spółka Akcyjna S.K.A. i likwidacja
  Mennica FIZAN
  W dniu 7 lipca 2017 roku pomiędzy Mennicą Polską S.A. (Spółka) a Mennicą Funduszem =nwestycyjnym Zamkn iętym
  Aktywów Niepublicznych („ Mennica F=ZAN”), w której Spółka posiada 100% certyfikatów inwestycyjnych, został a
  zawarta Umowa S przedaży Akcji, na mocy której Spółka nabyła 6 939 999 sztuk akcji spółki Mennica Polska Spółka
  Akcyjna Spółka Komandytowo - Akcyjna („Mennica SKA”) o wartości nominalnej 1,00 zł każda akcja, stanowiących
  47,93 % kapitału zakładowego Mennicy SKA za łączną kw otę 66 207 590,46 zł tj. 9,54 zł za jedną akcję.
  Celem zawarcia Umowy było wzmocnienie przez Spółkę nadzoru nad aktywami w jej Grupie Kapitałowej oraz
  uproszczenie struktury powiązania kapitałowego pomiędzy Spółką a Mennicą SKA. W następstwie zawarcia Umo wy,
  Spółka stała się właścicielem przedmiotowej ilości akcji Mennicy SKA, posiadając bezpośrednio łącznie 50% w kapitale
  akcyjnym Mennicy SKA.
  W dniu 9 października 2017 roku zakończył się proces likwidacji funduszu Mennica F=ZAN. Umorzonych zostało 47 990
  sztuk certyfikatów.
  Mennica Deweloper Sp. z o.o. – założenie jednostki
  W dniu 16 stycznia 2017 roku podpisany został Akt Założycielski spółki Mennica Deweloper Spółka z ograniczoną
  odpowiedzialnością. Kapitał zakładowy spółki wynosi 10 000 zł i dzieli się na 200 równ ych i niepodzielnych udziałów
  o wartości nominalnej 50 zł każdy. Wszystkie udziały zostały objęte przez Mennicę Polską S.A. i opłacone wkładem
  pieniężnym.


  Mennica Polska S.A.
  Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Mennicy Polskiej S.A.
  oraz spółki Mennica Polska S.A. za rok 201 7
  7
  1.3. Struktura sprzedaży Grupy Ka pitałowej w podziale na segmenty oraz kierunki geograficzne
  W 201 7 roku sprzedaż Grupy MPSA osiągnęła wartość prawie 927 mln zł. Na pierwsze miejsce pod względem
  przychodów ze sprzedaży wysunął się segment produktów menniczych osiągając 62,1 % w strukturze przychodów Grupy
  Kapitałowej. Drugie miejsce pod tym względem ( 37,3 % udziału w przychodach) należało do segmentu płatności
  elektronicznych. Odnotowany w segmencie płatności elektronicznych spadek przychodów, w ujęciu zgodnym ze
  standardami ra chunkowości , wynika z przesunięcia sprzedaży biletów komunikacji miejskiej przez punkt y sprzedaży
  dystrybutorów na rzecz dynamicznego wzrostu obrotów realizowanych poprzez sieć automatów . W odniesieniu do
  sprzedaży przez automaty Spółka wykazuje przychody w ujęciu netto (prowizja pośrednika), zaś w odniesieniu do
  sprzedaży przez punkty dystrybutorów partnerskich Spółka wykazuje przychody w ujęciu brutto (sprzedaż towarów). W
  konsekwencji przesunięcie obrotów z tego kanału na rzecz automatów powoduje zmniej szenie przychodów w ujęciu
  księgowym. W ujęciu obrotów nominalnych brutto realizowanych poprzez systemy Mennicy w tym segmencie nastąpił
  wzrost o 2,5%.
  Kategoria
  2017 2016 2017 / 2016
  wartość (w tys.
  zł)
  struktura
  (%)
  wartość (w tys.
  zł)
  struktura
  (%)
  dynamika
  (%)
  Produkty mennicze 576 064 62,1 480 922 54,5 119,8
  Przetwórstwo metali szlachetnych 0 0,0 29 100 3,3 0,0
  Płatności elektroniczne 345 45 7 37,3 365 67 9 41,4 94,5
  Działalność deweloperska 4 575 0,5 6 592 0,8 69,4
  Pozostała działalność 816 0,1 78 0,0 1 040,5
  SPRZEDAŻ OGÓŁEM 926 912 100,0 882 371 100,0 105,0
  W omawianym okresie główny udział w przychodach Grupy MPSA stanowiła sprzedaż krajowa ( 69,5 %) , jednakże
  w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego wzrósł udział sprzedaży zagranicznej z 26,0 % na 30,5 % co było
  efektem dynamicznego wzrostu znaczenia Mennicy Polskiej na światowym rynku monet obiegowych.
  Kategoria 2017 2016 2017 / 2016
  wartość (w tys. zł) struktura (%) wartość (w tys. zł) struktura (%) dynamika (%)
  Sprzedaż krajowa 643 874 69,5 653 30 1 74,0 98,6
  Sprzedaż eksportowa 283 038 30,5 229 070 26,0 123,6
  SPRZEDAŻ OGÓŁEM 926 912 100,0 882 371 100,0 105,0
  1.4. Sytuacja finansowa Grupy Kapitałowej oraz czynniki mające znaczący wpływ na wynik
  finansowy
  Realizacja istotnej transakcji – sprzedaż akcji Netia S.A.
  W dniu 4 grudnia 2017 roku Mennica Polska S.A. złożyła w Dom u Maklerski m mBanku S.A. zlecenie sprzedaży na rzecz
  spółki Cyfrowy Polsat S.A. („=nwestor”) akcji spółki Netia S.A. w ilości 63 407 500 sztuk, stanowiących 18,2% kapitału
  zakładowego spółki oraz stanowiących 18,2% w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Netii. Cena za akcję
  ustalona została na poziomie 5,77 zł, a wartość całej transakcji to 365 861 tys. zł. Jed nocześnie, zgodnie z wiedzą Spółki,
  =nwestor złożył w dniu 4 grudnia 2017 roku analogiczne zlecenie kupna od Spółki 63 407 500 akcji Netia za cenę 5,77 zł
  za jedną akcję tj. za łączną kwotę 365 861 tys. zł . Złożenie zlecenia kupna i z lecenia sprzedaży nastąpiło poza sesją
  giełdową, w ramach transakcji pakietowej na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.,
  za pośrednictwem domu maklerskiego . Rozliczenie transakcji nastąpiło w dniu 5 grudnia 2017 roku. Koszt akcji ujęty
  w skonsoli dowanym rachunku wyników Mennicy Polskiej S.A. wyniósł 341 032 tys. zł, zaś w jednostkowym rachunku
  wyników 34 9 422 tys. zł .


  Mennica Polska S.A.
  Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Mennicy Polskiej S.A.
  oraz spółki Mennica Polska S.A. za rok 201 7
  8
  Opisan a wyżej transakcj a wywarła znaczący i pozytywny wpływ zarówno na strukturę bilansu, jak i rachunek wyników.
  W efekcie jej realizacji nastąpiła całkowita redukcja zobowiązań finansowych Mennicy , podwyższenie stanu środków
  pieniężnych, wzrost kapitałów własnych (w efekcie odwrócenia wykazywan ego przed realizacją transakcji w kapitałach
  własnych odpisu aktualizującego wartość akcji pomiędzy ostatnią wyceną ewidencyjną równą 242 217 tys. zł
  a historycznym kosztem nabycia równym 341 032 tys. zł w ujęciu skonsolidowanym i 349 422 tys. zł w ujęciu
  jednostkowym) , a także wykazany na poziomie przychodów finansowych wzrost wyniku o 24 683 tys. zł w ujęciu
  skonsolidowanym i 16 293 tys. zł w ujęciu jednostkowym . Efekty realizacji opisanej transakcji wywarły istotny wpływ na
  przedstawioną poniżej analizę finansową.
  Analiza sytuacji finansowej Grupy Kapitałowej została dokonana w oparciu o wskaźniki wyliczone na podstawie
  sprawozdań finansowych za 201 7 rok , wraz z porównaniem do wskaźników za rok poprzedni , wyliczonych na podstawie
  sprawozdań finansowych za 201 6 rok . Ponadto dokonano porównania danych bilansowych na dzień 31 grudnia 201 7
  roku do danych bilansowych na bilans otwarcia analizowanego okresu czyli 31 grudnia 201 6 roku .
  Struktura skonsolidowanego bilansu
  Podstawowe wskaźniki struktury bilansu grupy kapitałowej emitenta zo stały ujęte w poniższej tabeli:
  Wyszczególnienie 31.12.2017
  (tys. zł)
  31.12.2017
  (%)
  31.12.2016
  (tys. zł)
  31.12.2016
  (%)
  (31.12.2017/
  31.12.2016) –
  Dynamika (%)
  Aktywa ogółem 961 307 100,0 843 709 100,0 113,9
  Aktywa trwałe 361 97 3 37,7 652 535 77,3 55,5
  Aktywa obrotowe 599 33 4 62,3 191 174 22,7 313,5
  Zapasy 287 261 29,9 98 509 11,7 291,6
  Należności 70 53 2 7,3 44 764 5,3 157,6
  =nwestycje krótkoterminowe 241 541 25,1 44 444 5,3 543,5
  Pozostałe aktywa obrotowe 0 0,0 3 457 0,4 0,0
  Pasywa ogółem 961 30 7 100,0 843 709 100,0 113,9
  Kapitał własny 596 58 7 62,1 468 234 55,5 127,4
  Zobowiązania i rezerwy 364 720 37,9 375 475 44,5 97,1
  Zobowiązania długoterminowe 2 754 0,3 3 197 0,4 86,1
  Zobowiązania krótkoterminowe 361 966 37,7 372 278 44,1 97,2
  Suma bilansowa skonsolidowanego bilansu wyniosła na koniec analizowanego okresu 96 1 30 7 tys. zł i wzrosła o 13,9%
  w stosu nku do stanu z początk u okresu.
  W obrębie struktury aktywów najistotniejszą zmianą jest zwiększenie aktywów obrotowych, w szczególności inwestycji
  krótkoterminowych – środków pieniężnych, będące efektem rozliczenia dokonanej w grudniu 2017 roku opisanej wyżej
  transakcji sprzedaży akcji s półki Netia S.A. W omawianym okresie istotnemu zwiększeniu uległ również poziom zapasów
  i należności, co jest konsekwencj ą realizacji znaczących kontraktów w segmencie menniczym, jak również kontynuacji
  projektu „Mennica Residence” w segmencie deweloperskim . Wzrost zapasów w segmencie menniczym nastąpił głównie
  na skutek realizacji zleceń produkcyjnych na złote medale dla Ministerstwa Finansów - Departamentu Skarbu w Tajlandii
  oraz pozostałe wyroby mennicze. W segmencie deweloperskim n akłady na projekt „Mennica Residence” wykazywane
  są w ramach zapasów jako produkcja w toku , do momentu przekazania klientom lokal i na własność, po zakończeniu
  budowy. Wówczas w rachunku wyników, w segmencie działalności deweloperskiej zostanie rozpoznany koszt własn y
  współmierny z przychodami ze sprzedaży. W struktur ze aktywów nastąpił o ponadto istotne zmniejszenie wartości
  aktywów trwałych, co wynika ze sprzedaży akcji spółki Netia S.A., które do momentu sprzedaży ujmowane były w pozycji
  „pozostałe inwestycje długot erminowe” w skonsolidowanym sprawozdaniu z sytuacji finansowej.


  Mennica Polska S.A.
  Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Mennicy Polskiej S.A.
  oraz spółki Mennica Polska S.A. za rok 201 7
  9
  Po stronie pasywnej bilansu nieznacznie spadł poziom zobowiązań długo - i krótko terminowych, przy czym znaczącej
  zmianie uległa ich struktura. Do spadku zobowiązań Grupy przyczynił się wpływ środków pieniężnych, stanowiących
  zapłatę za akcje spółki Netia S.A. Hednostka dominująca dzięki temu spłacił a w całości kredyt inwestycyjny oraz kredyt
  w rachunku bieżącym, co pozytywnie wpłynęło na poziom zadłużenia zarówno długo - jak i krótkoterminowego .
  Dodatkowo na spadek poziomu zobowiązań miała duży wpływ dekonsolidacja spółki MMS w skonsolidowanym
  sprawozdaniu finansowym Grupy Kapitałowej począwszy od pierwszego kwartału 2017 roku, która to posiadała
  znaczący poziom zobowiązań krótkoterminowych na d zień 31 gru dnia 2016 roku (ok. 90 mln zł). Wyżej wymienione
  czynniki redukujące poziom zobowiązań zostały zrekompensowane wzrostem finansowania obcego z tytułu realizacji
  dwóch znaczących projektów. W pierwszym przypadku w związku z postęp ami w segmencie d ziałalności deweloperskiej
  – dzięki dużemu popytowi na mieszkania w ramach projektu „Mennica Residence” na rachunku powierniczym
  odnotowywane są duże przyrosty zaliczek przyszłych właścicieli mieszkań . Kwoty tych zaliczek są wykazywane bilansowo
  w pozycji zobowiązań krótkoterminowych do momentu przekazania klientom lokal i na własność, p o zakończeniu
  budowy. Wówczas w rachunku wyników, w segmencie działalności deweloperskiej zostanie rozpoznany przychód
  ze sprzedaży. W drugim przypadku zobowiązania zostały powiększone przez zaliczkę na poczet realizacji zlecenia
  produkcyjnego na rzecz Ministerstwa Finansów - Departamentu Skarbu w Tajlandii w części odpowiadającej dostawom
  realizowanym po dniu bilansowym.
  Czynniki mając e nietypowy wpływ na osiągnięty wynik finansowy
  W poniższej tabeli , dla celów analitycznych , a w szczególności dla właściwego określenia charakterystycznych dla
  specyfiki działalności biznesowej Grupy Kapitałowej wskaźników rentowności, dokonano korekt wył ączających
  nietypowe oraz jednorazowe zdarzenia wpływając e na statutowy wynik finansowy.
  Wybrane dane finansowe skorygowane
  o zdarzenia nietypowe i jednorazowe
  (w tys. zł)
  za okres od 01 -01-2017
  do 31 -12-2017
  za okres od 01 -01-2016
  do 31-12-2016
  Dane na
  podstawie
  sprawozdania
  MSSF
  Korekty Nr Rachunek
  znormalizowany
  Dane na
  podstawie
  sprawozdania
  MSSF
  Korekty Nr Rachunek
  znormalizowany
  Przychody ze sprzedaży 926 912 926 912 882 371 882 371
  Koszt własny sprzedaży -848 149 -848 149 -794 065 -794 065
  Zysk brutto ze sprzedaży 78 76 3 78 76 3 88 306 88 306
  Koszty sprzedaży -15 212 -15 212 -18 194 -18 194
  Koszty ogólnego zarządu -28 579 -28 579 -29 303 -29 303
  Zysk netto ze sprzedaży 34 972 34 972 40 809 40 809
  Pozostałe przychody/(koszty operacyjne) 88 699 -97 393 1. -8 694 1 989 -4 424 2. -2 435
  Zysk z działalności operacyjnej 123 671 26 278 42 798 38 374
  Rentowność działalności operacyjnej 13,3% 2,8% 4,9% 4,3%
  Amortyzacja 17 845 17 845 18 666 18 666
  EBITDA 141 51 6 44 123 61 464 57 040
  Rentowność EB=TDA 15,3% 4,8% 7,0% 6,5%
  Przychody /(koszty finansowe) netto 17 94 8 -22 025 3. -4 077 -13 545 12 089 4. -1 456
  Zysk brutto 141 6 19 22 201 29 253 36 91 8
  Podatek dochodowy -20 526 3 049 5. -17 477 16 112 -25 524 5. -9 412
  Zysk netto 121 093 4 724 45 365 27 506
  Rentowność netto 13,1% 0,5% 5,1% 3,1%
  W kolumnach „Korekty” dokonano następujących wyłączeń z tytułu zdarzeń o charakterze nietypowym lub
  jednorazowym, zarówno dla 201 7 roku, jak i 201 6 roku:
  1. Na korektę w roku 201 7 składają się następujące czynniki :
  - Otrzymana dywidenda z akcji spółki Netia S.A. w kwocie 24 095 tys. zł. Prawem do dywidendy objętych
  w 201 7 roku było łącznie 63 407 500 sztuk akcji posiadanych w ramach Grupy MPSA ;
  - Wynik na dekonsolidacji spółki zależnej MMS w wysokości 71 025 tys. zł (działalność zaniechana);


  Mennica Polska S.A.
  Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Mennicy Polskiej S.A.
  oraz spółki Mennica Polska S.A. za rok 201 7
  10
  - Poniesione koszty realokacji działów a dministracyjnych spółki do nowej lokalizacji na Al. Hana Pawła == 23
  w wysokości 116 tys. zł ;
  - Dodatni wynik na instrumentach pochodnych dotyczących sprzedaży niezrealizowanej w kwocie 2 388 tys.
  zł.
  2. Na korektę w roku 201 6 wpływ miały następując e czynnik i:
  - Otrzymana dywidenda z akcji spółki Netia S.A. w kwocie 22 963 tys. zł. Prawem do dywidendy objętych
  w 2016 roku było łącznie 57 407 500 sztuk akcji posiadanych w ramach Grupy MPSA;
  - Rezerwa na zobowiązanie z tytułu podatku od towarów i usług spółki Mennica -Metale Szlachetne S.A.
  w wysokości 11 553 tys. zł;
  - Spisanie w koszty niezamortyzowanej kwoty 365 tys. zł likwidowanych aktywów w związku z rozbiórką
  starego zakładu produkcyjnego przy ulicy Żelaznej;
  - Poniesione koszty realokacji zakładu produkcyjnego do n owej lokalizacji na ul. Annopol 3 w wysokości
  2 013 tys. zł;
  - Ujemny wynik na instrumentach pochodnych dotyczących sprzedaży niezrealizowanej w kwocie 4 609 tys.
  zł.
  3. Korekta w 201 7 roku dotyczy:
  - kosztów finansowych poniesionych przez Mennicę Polską S.A. zwi ązanych z zaciągniętym przez Mennicę
  kredytem inwestycyjnym w 2014 roku w kwocie 2 657 tys. zł;
  - zysku na sprzedaży akcji spółki Netia S.A. w kwocie 24 683 tys. zł.
  4. Korekta w 2016 roku dotyczy :
  - kosztów finansowych poniesionych przez Mennicę Polską S.A. związanych z zaciągniętym przez Mennicę
  kredytem inwestycyjnym w 2014 roku w kwocie 4 494 tys. zł ;
  - rezerwa na odsetki od zobowiązania z tytułu podatku od towarów i usług spółki Mennica -Metale
  Szlachetne S.A. w wysokości 7 595 tys. zł.
  5. Korekta w 2016 roku dotyczy rozpoznania aktywa podatkowego w spółkac h: Mennica Polska od 1766 Sp. z o.o.
  w kwocie 14 985 tys. zł oraz MPSA w kwocie 8 156 tys. zł. – w związku z uprawdopodobnieniem się możliwości
  stopniowego rozliczenia w przyszłych okresach skumulowany ch strat podatkowych. Z kolei w spółce MMS
  dokonano rozwiązania rozpoznanego wcześniej aktywa podatkowego w kwocie 666 tys . zł w związku
  z przewidywaniami przedawnienia się możliwości rozliczenia skumulowanych strat podatkowych. Ponadto
  w MPSA wyłączono w 2016 roku rozpoznanie aktywa podatkowego w kwocie podatku 3 049 tys . zł w związku
  z odpisaną kwotą pożyczki udzielonej spółce MMS w poprzednich latach, natomiast w 2017 roku wyłączono
  rozwiązanie tego aktywa.
  W analizowanym okresie, poza wyżej opisanym i czynnikami nie wystąpiły inne istotne zdarzenia o charakterze
  jednorazo wym lub nietypowym.
  Ocena rentowności
  Kształtowanie się poszczególnych wskaźników rentowności Grupy Kapitałowej w okresie objętym analizą przedstawiono
  w tabeli:  Mennica Polska S.A.
  Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Mennicy Polskiej S.A.
  oraz spółki Mennica Polska S.A. za rok 201 7
  11
  wskaźniki rentowności
  2017 2016
  Dane na podstawie sprawozdania MSSF
  Dane na podstawie rachunku znormalizowanego
  Dane na podstawie sprawozdania MSSF
  Dane na podstawie rachunku znormalizowanego
  1. Przychody ze sprzedaży netto (w tys. zł) 926 912 926 912 882 371 882 371
  2. Rentowność sprzedaży brutto 8,5% 8,5% 10,0% 10,0%
  3. Rentowność sprzedaży netto 3,8% 3,8% 4,6% 4,6%
  4. Rentowność działalności operacyjnej 13,3% 2,8% 4,9% 4,3%
  5. Rentowność EBITDA 15,3% 4,8% 7,0% 6,5%
  6. Rentowność zysku netto 13, 1% 0,5% 5,1% 3,1%
  7. Rentowność aktywów ogółem ROA 13,4% 0,5% 5,5% 3,3%
  8. Rentowność kapitału własnego ROE 22,7% 0,9% 9,5% 5,8 %
  Wskaźniki rentowności - stosunki odpowiednich wielkości zysków do przychodów ze sprzedaży netto produktów, towarów i materiałów;
  ▪ Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) – stosunek zysku netto do średniego stanu aktywów (średnia arytmetyczna ze stanów na począt ek i na koniec analizowanego okresu);
  ▪ Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) – stosunek zysku netto do średniego stanu kapitałów własnych (średnia arytmetyczna ze stanów na początek i na koniec analizowanego okresu).
  W omawianym okresie, w odniesieniu do działalności operacyjnej, Grupa Kapitałowa osiągnęła znacząco wyższy
  wskaźnik rentowności. Wzrost wyniku operacyjnego nastąpił głównie w efekcie osiągnięcia zysku na dekonsolidacji
  spółki zależnej MMS . Zmniejszeniu uległy natomiast wskaźniki rentowności sprzedaży brutto i netto, jak również
  znormalizowany wskaźnik rentowności operacyjnej. Było to spowodowane tym, że w portfelu sprzedaży nastąpiła
  istotna zmiana struktury – głównie na skutek znaczącego po d względem wartości sprzedaży kontraktu na rzecz
  Ministerstwa Finansów - Departamentu Skarbu w Tajlandii , chrakteryzującego się naturalnym dla produktów ze złota
  niskim poziomem względnej rentowności.
  Ocena wskaźników kapitału obrotowego i płynności
  Oceny dokonano na podstawie analizy poziomu i struktury kapitału obrotowego oraz wskaźników rotacji podstawowych
  składników kapitału obrotowego, a także na podstawie analiz y poziomu wskaźników płynności:
  wskaźniki kapitału obrotowego 31.12.2017 31.12.2016
  wybrane dane bilansowe (w tys. zł)
  1. Majątek obrotowy 599 33 4 191 174
  2. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 241 541 44 444
  3. Majątek obrotowy skorygowany (1 -2) 357 79 3 146 730
  4. Zobowiązania bieżące 361 966 372 278
  5. Kredyty krótkoterminowe 291 195 662
  6. Zobowiązania bieżące skorygowane (4 -5) 361 675 176 616
  7. Kapitał obrotowy (1 -4) 237 36 8 -181 104
  8. Zapotrzebowanie na środki obrotowe (3 -6) -3 882 -29 886
  wskaźniki kapitału obrotowego (w dniach) i płynności (w razach)
  9. Cykl rotacji zapasów 75 36
  10. Cykl rotacji krótkoterminowych należności handlowych i pozostałych 22 17
  11. Cykl rotacji krótkoterminowych zobowiązań handlowych i pozostałych 96 46
  12. Wskaźnik bieżącej płynności (CR) 1,7 0,5
  13. Wskaźnik płynności szybkiej (QR) 0,9 0,2
  14. Wskaźnik natychmiastowy 0,7 0,1
  ▪ Kapitał obrotowy - różnica pomiędzy wielkością majątku obrotowego a wielkością zobowiązań bieżących; wskaźnik ten określa wartość zasobów obrotowych, która jest finansowana kapitałem długoterminowym ;


  Mennica Polska S.A.
  Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Mennicy Polskiej S.A.
  oraz spółki Mennica Polska S.A. za rok 201 7
  12
  ▪ Zapotrzebowanie na środki obrotowe - różnica pomiędzy wielkością majątku obrotowego pomniejszonego o środki pieniężne a wielkością zobowiązań bieżących pomniejszonych o kredyty krótkoterminowe; wskaźnik ten pozwala na określenie, jaka część majątku obrotow ego (bez środków pieniężnych) nie jest finansowana za pomocą zobowiązań bieżących;
  ▪ Wskaźniki rotacji - stosunki średniego stanu odpowiednio zapasów, należności, zobowiązań bieżących (średnia arytmetyczna ze stanów na początek i koniec badanego okresu) do sprzedaży netto pomnożona przez liczbę dni w okresie;
  ▪ Wskaźnik bieżący - stosunek stanu majątku obrotowego do stanu zobowiązań bieżących; obrazuje zdolność firmy do regulowania bieżących zobowiązań przy wykorzystaniu aktywów bieżących,
  ▪ Wskaźnik szybki - stosunek stanu majątku obrotowego pomniejszonego o zapasy do stanu zobowiązań bieżących; obrazuje zdolność zgromadzenia w krótkim czasie środków pieniężnych na pokrycie zobowiązań o wysokim stopniu wymagalności;
  ▪ Wskaźnik natychmiastowy - stosunek stanu środków pieniężnych do stanu zobowiązań bieżących; obrazuje zdolność do pokrycia zobowiązań o natychmiastowej wymagalności przy wykorzystaniu dysponowanych środków pieniężnych.
  Pomimo znaczącego wzrostu inwestycji w aktywa obrotowe (zapasy i należności związane z realizacją znaczących
  kontraktów w segmencie menniczym oraz przedsięwzięcia deweloperskiego „Mennica Residence” ) finansowani e
  krótkoterminowe nieznacznie spadło . Było to skutkiem spłaty zadłużenia z tytułu kredytów, możliwe dzięki wpływowi
  środków pieniężnych ze s przedaży akcji spółki Netia S.A . Wzrost aktywów obrotowych został po stronie pasywnej
  w pełni pokryty wpłatami zaliczek przez przyszłych właścicieli mieszkań , oraz w odniesieniu do działalności men niczej –
  zaliczk ą na poczet realizacji zlecenia produkcyjnego na rzecz Ministerstwa F inansów - Departamentu Skarbu w Tajlandii
  w części odpowiadającej dostawom realizowanym po dniu bilansowym . Wydłużeniu uległ cykl rotacji zapasów,
  należności i zobowiązań krótkoterminowych. Do wyd łużenia cyklu rotacji zapasów i zobowiązań przyczyniły się wzrosty
  odpowiednich pozycji bilansowych dotyczących działalności deweloperskiej przy jednoczesnym braku odzwierciedlenia
  w rachunku wyników przychodów ze sprzedaży (pojawi ą się one w momencie podpisania ko ńcowych umów sprzedaży
  lokali w formie aktów notarialnych ). Wskaźniki pł ynności ukształtowały się na znacznie wyższych w porównaniu do
  okresu porównawczego poziomach , co było spowodowane wpływem środków pieniężnych ze sprzedaż y akcji spółki
  Netia S.A .
  Ocena zadłużenia
  Dla oceny stopnia zadłużenia Grupy Kapitałowej oraz oceny struktury finansowania jej majątku , zastosowano wskaźniki
  przedstawione w tabeli poniżej:
  wska źniki zadłużenia (w %) 31.12.2017 31.12.2016
  1. Wskaźnik ogólnego zadłużenia 37,9 44,5
  2. Wskaźnik zadłużenia długoterminowego 0,3 0,4
  3. Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego 61,1 80,2
  4. Wskaźnik pokrycia majątku trwałego kapitałami własnymi 164, 8 71,8 ▪ Wskaźnik ogólnego zadłużenia - stosunek zobowiązań ogółem do aktywów ogółem; obrazuje udział zewnętrznych źródeł finansowania działalności;
  ▪ Wskaźnik zadłużenia długoterminowego - relacja zobowiązań długoterminowych do ogólnej sumy aktywów; określa udział zobowiązań długoterminowych w finansowaniu działalności.
  ▪ Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego - stosunek zobowiązań ogółem do kapitałów wła snych;
  ▪ Wskaźnik pokrycia majątku trwałego kapitałami własnymi - stosunek kapitałów własnych do aktywów trwałych; przedstawia udział środków własnych w finansowaniu aktywów odznaczaj ących się największą stałością.
  Przedstawione wyżej wskaźniki wskazują na znaczący spadek poziomu wskaźników ogólnego zadłużenia, zadłużenia
  długoterminowego jak i zadłużenia kapitału własnego . Z ostało to spowodowane głównie spłat ą wszystkich kredytów
  przez Hednostkę Dominującą możliwą d zięki wpływowi środków pieniężnych ze sprzedaży akcji spółki Netia S.A. , a także
  na skutek dekonsolidacji spółki MMS w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Grupy Kapitałowej począwszy od
  pierwszego kwartału 2017 roku, która to posiadała znaczący poziom zobowiązań krótkoterminowych na dzień
  31 gru dnia 2016 roku (ok. 90 mln zł). Spadek wynikający z tych czynników został częściowo zniwelowany przez wzrost
  wpłat zaliczek pr zyszłych właścicieli mieszkań w ramach projektu „Mennica Residence” i otrzymanej zaliczki na poczet
  dostawy złotych medali dla kontrahenta z Tajlandii, które są wykazywane w zobowiązaniach krótkoterminowych.
  Wskaźnik pokrycia majątku trwałego kapitałami własnymi ukształtował się na stabilnym wysokim poziomie 16 4,8%.  Mennica Polska S.A.
  Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Mennicy Polskiej S.A.
  oraz spółki Mennica Polska S.A. za rok 201 7
  13
  Pod sumowanie
  Kształtowanie się wskaźników finansowych w 2017 roku w stosunku do poprzedniego roku, wskazuje na wzrost
  aktywności biznesowej przejawiający się w zwiększeniu inwestycji w kapitał. Płynność finansowa Grupy Kapitałowej
  utrzymuje się na bezpiecznym, zwiększonym w stosunku do bilansu otwarcia poziomie.
  1.5. Charakterystyka zewnętrznych i wewnętrznych czynników istotnych dla rozwoju Grupy
  Kapitałowej
  WEWNĘTRZNE CZYNNIKI ROZWOJU
  Poniżej opisano mocne strony wyróżniające Grupę Kapitałową Mennicy Polskiej S.A. na rynku .
  Zajmujemy czołową pozycję na świecie pod względem stosowanych technologii oraz ich mnogości zastosowań
  Mennica Polska S.A. jako jedna z nielicznych mennic na świecie wykonuje monety kolekcjonerskie w prakty cznie każdej
  technologii, jaka istnieje na rynku. Stosujemy ponad 120 różnych technik m.in. produkcja monet w technologii 3D,
  wykonania otworów różnych kształtów, nanoszenia na wyroby kolorowych wzorów przy wykorzystaniu metody
  tampodruku oraz bardzo wysok iej rozdzielczości druków laserowych utwardzanych ultrafioletem. Realizujemy wyroby
  z różnorodnymi wklejkami, złocone selektywnie, oksydowane, patynowane, emaliowane, rutenowane, nadając im
  urozmaicone formy oraz kształty. Ponadto produkujemy monety z zast osowaniem hologramów integralnych, o wysokim
  reliefie, w dużych gabarytach oraz z wykorzystaniem efektów laserowych w postaci unikalnych efektów wizual nych
  i mikroreliefów. Nasze numizmaty zabezpieczamy również przed zmianami korozyjnymi w przypadku srebra , co nie jest
  powszechnie oferowane na rynku.
  Szczycimy się 250 –letnią historią
  Mennica Polska została założona w 1766 roku przez króla Stanisława Augusta Poniatowskiego, który pragnął stworzyć
  markę rozpoznawalną, kojarzoną z najpiękniejszymi monetami na Starym Kontynencie. Dziś jest ona czołowym
  producentem monet i numizmatów w Polsce i Europie, znanym ze śmiałych i nowatorskich projektów.
  Zdobywamy liczne nagrody i wyróżnienia za nasze produkty
  Niemal każdy rok przynosi Mennicy Polskiej nagrody i wyróżnienia. Podczas 8. międzynarodowej konferencji „CO=NS
  2017”, która odbyła się w dniach 22 -23 września 2017 roku w Moskwie, Spółka została wyróżniona w trzech kategoriach,
  w tym otrzymała nagrodę publiczności, uważaną za najważniejszą. Pierwsza ze zwyc ięski ch monet – „Waza dynastii
  Qing” to 100 -dolarowa złota moneta kolekcjonerska, której emitentem jest Niue =sland. Na wspomnianym konkursie
  zwyciężyła ona w kategorii „Nagroda publiczności”. Hest to pierwsza moneta na świecie, zdobiona miniaturową
  porcel aną. Na jej awersie znajduje się portret Hej Wysokości Królowej Elżbiety ==, natomiast na rewers ie waza chińskiej
  dynastii Qing panującej w czasach, gdy sztuka tworzenia porcelany osiągnęła szczyt rozwoju. Drugie z wyróżnień to
  trzecie miejsce w kategorii „Moneta roku” dla Narodowego Banku Polskiego i Mennicy Polskiej dla monety 5 -złotowej:
  „250. Rocznica założenia Mennicy Warszawskiej”. Trzecie wyróżnienie Mennica Polska otrzymała w kategorii „Moneta
  podarunkowa” za „Witaj na świecie”. Hest to 1 -dolarowa s rebrna moneta, zdobiona wielobarwnym drukiem cyfrowym,
  której emitentem jest Niue =sland.
  Aktywnie uczestniczymy w światowych wydarzeniach branżowych
  Mennica Polska jest aktywnym członkiem „Mint Directors Conference Technical Committee” (MDC -TC), gdzie we
  współpracy z innymi liderami branży poszerzane jest know -how w zakresie produkcji monetarnej. W 2017 roku podczas
  prestiżowych spotkań Mennica współpracowała w zakresie tematyki związanej z wykonywaniem oprzyrządowania,
  a także zabezpieczeniem monet srebr nych przez zmianami korozyjnymi. Podczas targów konferencji Technical Meeting
  of Mints in ASEAN w Kuala Lumpur Mennica zaprezentowała po raz pierwszy prezentację o tematyce z aawansowanych
  technik jakie stosowane są na całym świecie na monetach kolekcjonerskich .


  Mennica Polska S.A.
  Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Mennicy Polskiej S.A.
  oraz spółki Mennica Polska S.A. za rok 201 7
  14
  Hak co roku, przedstawiciele Mennicy Polskiej biorą czynny udział w wydarzeniach światowych poświęconych produkcji
  monet kolekcjonerskich i obiegowych. W styczniu 2017 roku, podczas Forum Technicznego w ramach konferencji
  „World Money Fair” w Berlinie, Spółka prezentowała swoje osiągnięcia w zakresie produkcji monet 3D wykonanych
  w nowej technologii. Pierwszą na świecie monetę z zawiniętym elementem o więcej niż 90 stopni, co wzbudziło szerokie
  zainteresowanie wśród uczestników wystawy.
  Mennica aktywna jest właściwie na każdym możliwym polu. W grupie technicznej „Mint Directors Conference” (MDC),
  „Mint Directors Working Group” (MDWG), czy „Technical Sub Group” (TSG).
  Kolejną okazją do zaprezentowania swoich osiągnięć był udział w konferencji „Coin Constellation 2017”, organizowanej
  co roku w Moskwie.
  Nastawieni jesteśmy na innowacje oraz wysoką jakość produkowanych wyrobów
  Sukces, jaki odniosła wprowadzona przez nas w 2013 roku pierwsza na świecie moneta cylindryczna „Fortuna Redux”,
  doceniona na międzynarodowych konkursach, zainspirował nas do wykonania kolejnych innowacyjnych projektów.
  W kolejnych latach przedstawialiśmy monety w kształcie mini -walca, monetę w kszta łcie piramidy Cheopsa, w kształcie
  kostki, a także tryptyku z przeróżnymi oryginalnymi zdobieniami, jak również Partytury, czyli monety w kształcie kartki
  papieru dedykowaną Fryderykowi Chopinowi. Nowatorskim projektem była wybit a przez Mennicę Polską mone ta
  w kształcie kuli, która produkowana jest zarówno w wersji proof, jak również w wersji oksydowanej. Moneta z serii Jaj
  Faberge z wizerunkiem Kolei Transsyberyjskiej odniosła duży sukces ze względu na zainteresowanie klientów. W tym
  roku wyprodukowaliśmy z okazji zamówienia z Banku Li banu monety w kształcie półkuli, graniastosłupa oraz w kształcie
  dzwonu.
  Kontynuujemy najlepsze tradycje w segmencie grawersko -medalierskim
  Hesteśmy tradycyjnym producentem odznaczeń państwowych, wykonywanych dla Kancelarii Prezydenta RP.
  Kontynuujemy najlepsze tradycje medalierstwa polskiego, wykonując najwyższej jakości medale okolicznościowe na
  zamówienie organów administracji państwowej i samorządowej, instytucji użyt eczności publicznej, związków
  i stowarzyszeń oraz firm i zakładów różnych gałęzi gospodarki. Produkty , takie jak odznaczenia państwowe, odznaki,
  znaczki, medale, pieczęcie, datowniki od lat posiadają ugruntowaną pozycję rynkową. Są to tradycyjne wyroby Mennicy
  Polskiej S.A. i ich sprzedaż stanowi istotny udzia ł w całym rynku krajowym. Pozycję Spółki w tej grupie produktowej
  determinuje wieloletnie doświadczenie, wysoka jakość wyrobów oraz przywiązanie klientów do Spółki, jako solidnego,
  odpowiedzialnego producenta i dostawcy. W przypadku pieczęci urzędowych z w izerunkiem godła państwowego
  Mennica Polska jest od 1926 roku jedynym podmiotem uprawnionym do ich wykonywania.
  Jesteśmy kluczowym uczestnikiem polskiego rynku monet kolekcjonerskich
  Dystrybuujemy monety Narodowego Banku Polskiego oraz monety kolekcjoners kie zagranicznych emitentów
  przeznaczone dla odbiorców krajowych. Współpracujemy z kolekcjonerami i org anizacjami numizmatycznymi.
  Cieszymy się rosnącą renomą, doświadczeniem i sprzedażą na rynkach zagranicznych
  Mennica Polska zyskuje coraz większe znaczenie na zagranicznym rynku monet obiegowych obsługując coraz większą
  ilość kontraktów z bankami centralnymi różnych krajów. Współpracuje również z największymi dystrybutorami monet
  kolekcjonerskich na św iecie. Najw iększymi są banki z Rosji, Sberbank Kazachstanu i Mennica Kanadyjska. Łącznie
  współpracujemy z prawie 100 firmami dystrybucyjnymi na całym świecie. Prowadzenie stabilnej polityki cenowej, szybka
  i skuteczna reakcja na postulaty klientów to najważniejsze cz ynniki powodujące przywiązanie i chęć kontynuowania
  współpracy. Znakomita większość naszych klientów deklaruje, że jesteśmy ich najważniejszym dostawcą. Mennica
  Polska jest jednym z liderów na światowym rynku zarówno monet obiegowych i kolekcjonerskich. Po przez intensyfikacje
  działań z roku na rok wykonujemy coraz większą ilość kontraktów na monety obiegowe i na monety kolekcjonerskie.  Mennica Polska S.A.
  Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Mennicy Polskiej S.A.
  oraz spółki Mennica Polska S.A. za rok 201 7
  15
  Jesteśmy krajowym liderem w segmencie produkcji i dystrybucji złotych sztabek inwestycyjnych
  Grupa MPSA jest jedynym producentem sztabek złota w Polsce oraz świadczy kompleksową obsługę dystrybucji
  produktów inwestycyjnych. Mennica proponuje swoim klientom pełną gamę produktów inwestycyjnych ze złota,
  dostępnych w każdej chwili. Posiadamy możliwoś ci produkcji sztab o niestandardowej masie lub niestandardowym
  kształcie jak na przykład sztabka inwestycyjna w kształcie kostki do gry. Kolejnym wyróżnikiem w tym obszarze jest
  prowadzenie w Grupie Kapitałowej MPSA szerokiej gamy kanałów dystrybucji, taki ch jak internetowa platforma
  inwestycyjna, firmowe sklepy stacjonarne, placówki renomowanych banków oraz bezpośrednia sprzedaż z centrali.
  Mennica Polska gwarantuje bezpieczne przechowanie sztabek złota w swoim skarbcu oraz odkup złota po cenach
  rynkowych.
  Jesteśmy liderem rynku operatorów systemów kart miejskich w Polsce
  Obsługujemy ponad milion kart w całym kraju, będących nośnikiem biletów komunikacji miejskiej oraz opłat za inne
  usługi miejskie. Obsługujemy systemy w Warszawie, Wrocławiu, Poznaniu, Gda ńsku, Bydgoszczy, Lublinie, Haworznie
  i Łodzi. W 2017 roku umacnialiśmy swoją pozycję poprzez pozyskiwanie nowych projektów jak również rozwój
  i optymalizację sieci sprzedaży w dotychczas realizowanych projektach.
  Posiadamy najlepiej rozwiniętą i zaawansow aną technologicznie w kraju sieć sprzedaży oraz know -how pozwalające
  na dystrybucję różnorodnych usług i produktów elektronicznych
  Mennica Polska dysponuje największą i najnowocześniejszą siecią obsługi kart miejskich w Polsce składającą się z ponad
  1 500 stacjonarnych i mobilnych automatów biletowych, 2 500 terminali POS oraz kanałów e -commerce
  i m -commerce. Dysponujemy odpowiednim know -how oraz zapleczem organizacyjnym i finansowym, co pozwala nam
  na wykorzystywanie pojawiających się możliwości na rynku systemów kart miejskich. W 2016 roku opracowaliśmy
  a w 2017 roku wdrożyliśmy „Open Payment System” – autorskie rozwiązanie umożliwiające pasażerom wnoszenie opłat
  za przejazdy środkami transportu publicznego bezpośrednio za pomocą bankowych kart płatniczy ch.
  Posiadamy duży potencjał na rynku deweloperskim
  Menn ica Polska S.A., posiadając bezpośrednio lub poprzez swoje spółki celowe udziały w atrakcyjnych
  nieruchomościach, realizuje i przygotowuj e także projekty deweloperskie.
  Flagowym projektem jest projekt Mennica Residence. Hest to zespół nowoczesnych budynków mieszkalnych,
  usytuowanych wzdłuż nowo projektowanego pieszego pasażu, z wydzielonym wewnętrznym dziedzińcem oraz
  zróżnicowaną zielenią na różnych poziomach, który już niedługo stanie się wizy tówką dzielnicy. Najwyższy budynek liczy
  piętnaście kondygnacji. Osiedle zaprojektowane zostało z myślą o klientach indywidualnych oraz instytucjonalnych.
  Założono wyraźny podział na funkcje usługowe (dwie pierwsze kondygnacje) oraz mieszkalne (kondygnacje powyżej).
  Na parterze, oprócz powierzchni usługowych, zlokalizowane są hole prowadzące do części mieszkalnych, a od strony
  skrzyżowania ulic: Grzybowskiej i Żelaznej znaj duje się główne lobby wejściowe do dwóch narożnych wież oraz obszar
  fitness, wyposażo ny we własny taras wypoczynkowy od strony wewnętrznego dziedzińca. Budynki kwalifikowane są
  w segmencie średnim -wysokim, natomiast dla bardziej wymagających klientów przewidziane zostały przestronne
  penthouse’y czy dwukondygnacyjne apartamenty. W trójpozio mowym garażu podziemnym znajdą się miejsca
  parkingowe dla samochodów, motocykli oraz rowerów. W ramach obu etapów budowy powstanie łącznie około 520
  mieszkań.
  Pierwszy etap inwestycji został zakończony pod koniec grudnia 2017 roku i przekazany do użytk owa nia z dniem
  22 stycznia 2018 roku.
  Drugim projektem jest wspólna (wraz z deweloperem Golub Get:ouse) realizacja, w ramach spółki Mennica Towers
  GG: MT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A., projektu deweloperskiego – nowoczesnego centrum
  biznesowe go na warszawskiej Woli, na nieruchomości zlokalizowanej przy ulicy Pereca 21. Dominantę przestrzenną
  będzie stanowiła 130 -metrowa wieża (z 32 piętrami biurowymi) Mennica Legacy Tower (MLT). Będzie jej towarzyszyć 9 -
  kondygnacyjny budynek. Całkowita powierz chnia wynajmu wyniesie blisko 64 tys. m 2, z czego 50 tys. m 2 w samej wieży.
  Budowę na podstawie umowy zwartej w lipcu 2016 roku powierzono spółce W arbud. Budowa rozpoczęła się


  Mennica Polska S.A.
  Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Mennicy Polskiej S.A.
  oraz spółki Mennica Polska S.A. za rok 201 7
  16
  w listopadzie 2016 roku. W listopadzie 2017 roku ukończono poziom zero i rozpoczęto realizację części nadziemnej
  budynku.
  Kolejnym przedsięwzięciem jest projekt o roboczej nazwie „Hagiellońska” (dawniej Dolina Wisły), realizowany w ramach
  spółki Mennica Polska Spółka Akcyjna S.K.A. Projekt ten obejmuje teren położony pomiędzy ulicami Hagiellońską, Trasą
  A-K i projektowaną trasą Mostu Krasińskiego. Hest to obszar ponad 27 ha, posiadający olbrzymi potencjał rozwojowy.
  Bezpośrednie sąsiedztwo Wisły stwarza olbrzymie możliwości rewitalizacji i aktywizacji t ego postindustrialnego obszaru.
  Teren ten, ze względu na swoją specyfikę, stanie się w przyszłości charakterystycznym obszarem prawobrzeżnej
  Warszawy – eksponowanym w panoramie miasta i zawierającym atrakcyjny, wielofunkcyjny program. Hego położenie
  umożli wia harmonijne połączenie funkcji miejskich z terenami rekreacyjnym i nad Wisłą, znajdującymi się
  w bezpośrednim sąsiedztwie Natura 2000. Tym samym stwarza szansę wykreowan ia nowych atrakcyjnych miejsc
  w przestrzeni publicznej nie tylko w skali dzielnicy, a le i całego miasta. Przewidywana powierzchnia użytkowa zabudowy
  wielofunkcyjnej wynosi około 400 tys. m 2. W grudniu 2017 roku uzyskano pierwsze pozwolenie na budowę na budynek
  o ok 6 500 m2 powierzchni użytkowej oraz złożono wnioski o wydanie warunków zabu dowy dla kolejnych 5 budynków
  tj. ok 19 000 m 2 p.u.
  Posiadamy certyfikowany system zarządzania jakością , ochroną środowiska i BHP
  Spółka dominująca w Grupie - Mennica Polska S.A. posiada certyfikowany syste m zarządzania jakością zgodny
  z wymaganiami standardu ("dobrej praktyki") ustalonego normą PN -EN =SO 9001:2009, system zarządzania ochroną
  środowiska zgodny z normą PN -EN =SO 14001:2005 oraz system zarządzania B:P zgodny z normą PN -N-18001:2004
  (OHSAS 18001: 2007) w zakresie:
  - produkcja, przechowyw anie, dostarczanie i rozwój monet obiegowych i kolekcjonerskich, wyrobów monetarnych,
  sztabek inwestycyjnych oraz wyrobów grawersko - medalierskich,
  - projektowanie, wdrażanie, utrzymanie i rozwój elektronicznych systemów płatniczych, jak i usług z nimi związanyc h.
  Odznaczamy się stabilną i solidną sytuacją ekonomiczno -finansową
  Posiadane wartościowe aktywa, wysokie poziomy wskaźników finansowania majątku kapitałem własnym, bezpieczne
  wskaźniki płynności, stabilna zyskowność oraz efektywne zarządzanie ryz ykiem finansowym sprawia, że Mennica Polska
  jest wiarygodnym, solidnym i godnym zaufania partnerem biznesowym.
  ZEWNĘTRZNE CZYNNIKI ROZWOJU
  Do najważniejszych czynników zewnętrznych związanych ze specyfiką działalności Mennicy Polskiej oraz jej Grupy
  Kapitałowej , zaliczyć można następujące:
  ▪ zapotrzebowanie rynku na nowe monety obiegowe i kolekcjonerskie;
  ▪ siłę potencjalnych konkurentów na rynku produktów menniczych;
  ▪ kształtowanie się zapotrzebowania na monety obiegowe zarówno przez NBP, jaki i zagranicz ne banki
  centralne;
  ▪ doskonalenie systemu obsługi bankowej i wprowadzanie obrotu bezgotówkowego w transakcjach, co
  może częściowo ograniczyć obrót z wykorzystaniem monet i pośrednio wpływać na ich wolniejsze
  zużycie;
  ▪ tempo wdrożenia elektronicznych biletów w pozostałych aglomeracjach w Polsce;
  ▪ rozwój systemu mikropłatności bezgotówkowych i transakcji przedpłacanych;
  ▪ sytuację na zagranicznych rynkach wyrobów numizmatycznych i potencjalnych eksportowych rynkach
  zbytu monet obiegowych;
  ▪ integrację walutową państ w członkowskich Unii Europejskiej oraz przystąpienie Polski do strefy EURO,
  co stymulować będzie zapotrzebowanie na produkcję monet EURO;
  ▪ kształtowanie się koniunktury na rynku nieruchomości.


  Mennica Polska S.A.
  Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Mennicy Polskiej S.A.
  oraz spółki Mennica Polska S.A. za rok 201 7
  17
  1.6. Opis istotnych czynników ryzyka i zagrożeń związanych z działaln ością Mennicy Polskiej oraz
  jej Grupy Kapitałowej
  Poniżej dokonano identyfikacji najważniejszych z punktu widzenia działalności Mennicy Polskiej oraz jej Grupy
  Kapitałowej rodzajów ryzyk.
  Ryzyko utraty kluczowych kontraktów
  Spółki z Grupy MPSA narażone są na ryzyko utraty znaczących kontraktów (współpraca z dużymi odbiorcami,
  dostawcami, sieciami partnerskimi). W tym zakresie Grupa MPSA ogranicza ry zyko, dywersyfikując klientów
  i dostawców. W zakresie dostaw monet obiegowych Mennica znacząco zwiększyła port fel swoich obiorców pozyskując
  kontrakty z emitentami kolejnych krajów. Hednakże nie można wykluczyć całkowicie takiego ryzyka.
  Ryzyko wyparcia z rynku tradycyjnych produktów menniczych
  Postępująca informatyzacja może mieć odbicie w spadku zamówień na niektóre produkty mennicze. Ponadto,
  doskonalenie systemu obsługi bankowej i wprowadzanie obrot u bezgotówkowego w transakcjach może ograniczyć
  obrót z wykorzystaniem monet i pośrednio wpływać na ich wolniejsze zużycie, a tym samym poziom zamówień.
  Ryzyko n asilenia konkurencji
  W segmencie kluczowej produkcji menniczej (polskie monety obiegowe i kolekcjonerskie) na krajowym rynku podmiot
  dominujący - Mennica Polska S.A. jest wiodącym a od 2017 roku jedynym dostawcą tych produktów do Narodowego
  Banku Polskiego , jednakże musi liczyć się z nasilającą się konkurencją ze strony mennic zagranicznych . Niższe ryzyko
  nasilenia konkurencji występuje w przypadku pieczęci urzędowych (z wizerunkiem godła Polski), używanych do
  pieczętowania dokumentów państwowych - Mennica jest jedynym podmiotem uprawnionym do wykonywania takich
  pieczęci. W przypad ku sprzedaży innych produktów i usług, Spółka narażona jest w większym stopniu na ryzyko
  pojawienia się nowych uczestników lub nasilenia się istniejącej konkurencji. W segmencie pł atności elektronicznych
  obserwuje się wyraźną tendencj ę do wzrostu aktywności na rynku polskim wyspecjalizowanych, światowych firm
  technologicznych.
  Ryzyko technologiczne
  Segment płatności elektronicznych jest obszarem gwałtownych zmian technologic znych. Grupa MPSA , projektując
  i rozbudowując infrastrukturę swojej sieci sprzedaży produktów płatności elektronicznych , minimalizuje ryzyko tych
  zmian poprzez wdrażanie nowatorskich rozwiązań. Pr zykładem jest wdrożony w 2017 roku innowacyjny projekt „Open
  Paymen t System” wykorzystujący technologię zbliżeniowych kart bankowych w segmencie dystrybucji biletów
  komunikacji miejskiej. Ryzyko technolo giczne jest również istotne z punktu widzenia segmentu menniczego. Hednakże
  Mennica kładzie ciągły nacisk na rozpoznawanie potrzeb klientów oraz najnowszyc h możliwości technologicznych
  w produkcji menniczej. Stosowana przez Mennicę Polską strategia wyprzedzania konkurencji rozwiązania mi
  technologicznymi , a nie naśladownictwa , skutecznie minimalizuje ryzyko zmian technologicznych. Nie można jednak
  przewidzieć, jakie skutki dla działalności Grupy MPSA mogą mieć zmiany technologiczne. Nie można zapewnić, że nie
  pojawią się nowi uczestnicy rynku, którzy wykorzystując zmiany technologiczne, będą bardziej konkurencyjni niż Grupa
  MPSA lub, że obecni uczestnicy rynku będą lepiej potrafili wykorzystać możliwości, jakie niosą nowe rozwiązania
  techniczne.
  Ryzyko spadku cen na rynku nieruchomości
  Grupa MPSA z racji posiadania znaczących aktywów w postaci nieruchomości, jak również planowanych projektów
  deweloperskich narażona jest na ryzyko spadku cen gruntów, cen najmu powierzchni komercyjnych, jak również cen
  lokali mieszkalnych i usługowych. Real izowany bezpośrednio przez Mennicę Polską S.A. projekt „Mennica Residence” ze
  względu na bardzo duże zainteresowanie w = i == etapie ( na koniec 2017 roku sprzedanych zostało 97,4% mieszkań
  w I etapie i 74 ,9% mieszkań w II etapie) charakteryzuje się bardzo niskim poziomem tego ryzyka.  Mennica Polska S.A.
  Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Mennicy Polskiej S.A.
  oraz spółki Mennica Polska S.A. za rok 201 7
  18
  Ryzyko spadku wartości posiadanych aktywów finansowych
  Po udanej transakcji sprzedaży wszystkich n ależących do Mennicy Polskiej S.A. 63 407 500 sztuk akcji spółki notowanej
  na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie - Neti a S.A. , która została zawarta w dniu 4 grudnia 2017 roku, ryzyko
  spadku ich wartości przestało istnieć. Mennica sprzedała ninie jsze akcje na rzecz Cyfrowego Polsatu S.A. za cenę 5,77 za
  jedną akcję Netia tj. za łączną kwotę 365 861 ,28 tys. zł. Wartość w cenie nabycia akcji Netia objętych zleceniem
  sprzedaży wynosiła w Mennicy Polskiej S.A. 349 422 ,05 tys. zł, zaś w ujęciu skonsolidowanym Gr upy MPSA 341 032 ,40
  tys. zł. Spółce udało się zatem osiągnąć znaczący zysk, p omimo utrzymującej się wyceny według notowań Warszawskiej
  Giełdy Papierów Wartościowych znacząco poniżej nie tylko ceny sprzedaży, ale również ceny nabycia.
  Realizacja niniejszej transakcji umożliwiła również dokonanie pełnej spłaty kredytu inwestycyjnego oraz kredytów
  w rachunku bież ącym eliminując tym samym ryzyka zobowiązane z obsług ą zadłużenia.
  W odniesieniu do pozostałych we dług stanu na 31 grudnia 2017 roku na bilansie aktywów finansowych w kwocie 57 628
  tys. zł 97% stanowią obligacje GGH Towers MT , którymi finansowana jest realizacja projektu Mennica Legacy Tower. Z
  uwagi na dużą atrakcyjność inwestycyjną projektu, Mennica uważa ryzyko utraty wartości tych aktywów jako znikome.
  Ryzyko wahań cen surowców
  Mennica Polska i jej Grupa Kapitałowa narażona jest na ryzyko wahań cenowych dotyczących w szczególności metali
  szlachetnych w postaci surowców lub półfabrykatów (w szczególności Segment =). Są one istotnym czynnikiem produkcji
  menniczej, szczególnie w odniesieniu do złotych produktów inwestyc yjnych oraz materiałów do produkcji z metali
  szlachetnych. W celu uniknięcia ryzyka strat związanych ze zmianami cen metali, Grupa MPSA stosuje tzw. hedging
  naturalny polegający na przenoszeniu na kontrakty sprzedażowe formuł cenowych ustalanych w kontrakt ach zakupu
  surowca (back to back). W przypadkach, w których nie istnieje możliwość przeniesienia cen zakupu na ceny sprzedaży,
  Grupa MPSA stosuje tzw. hedging klasyczny z wykorzystaniem rynku terminowego. Przy czy w największym stopniu
  zabezpieczane jest r yzyko związane ze zmianą ceny złota, a pozostałe kruszce podlegają zabezpieczeniu w określonych
  przypadkach.
  Ryzyko wahań kursów walutowych
  Ryzyko kursowe w przypadku Mennicy Polskiej i jej Grupy Kapitałowej związane jest w szczególności z faktem
  kwotowania cen metali w walutach obcych oraz sprzedażą eksportową. W celu zneutralizowania tego ryzyka Grupa
  MPSA stosuje w części przypadków hedging naturalny polegający na dokonywaniu sprzedaży w walucie zakupu sur owca.
  W przypadkach, gdy nie jest to możliwe dokonuje operacji zabezpieczających kursy walut (transakcje futures).
  Zabezpieczeniom podlegają wybrane kontrakty .
  Ryzyko związane z bezpieczeństwem płatności
  Spółki w Grupie MPSA narażone są na ryzyko braku odz yskania płatności za dostarczo ny towar lub wykonaną usługę.
  W związku z dużym zróżnicowaniem w zakresie dokonywanych operacji, dywersyfikacją klientów, produktów i usług,
  spółki z Grupy stosują różnorodne metody zabezpieczania się przed tym ryzykiem. Menni ca stosuje zbiór procedur
  dotyczących kontroli należności. Stosowany jest system limitów dla poszczególnych odbiorców. W przypadku sprzedaży
  produktów inwestycyjnych (sztabki, monety bulionowe), jak również zawierania kontraktów sprzedażowych na większe
  kw oty, wymagane jest dokonywanie przedpłat. W przypadku braku płatności za ostatnią dostawę następuje blokada
  realizacji kolejnych transakcji. W odniesieniu do sprzedaży biletów komunikacji miejskiej, w przypadku pojawienia się
  zaległości w spłacie należnośc i blokowane są terminale sprzedażowe. Płatności wynikające z umów wynajmu
  powierzchni biurowych zabezpieczane są kaucjami, jak również wymaganymi gwarancjami bankowymi. Ponadto stosuje
  się szereg innych metod, takich jak m.in. weksle in blanco, czy też bie żący monitoring należności handlowych. Pomimo
  tych wszystkich działań nie można wykluczyć ryzyk a braku odzyskania płatności .  Mennica Polska S.A.
  Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Mennicy Polskiej S.A.
  oraz spółki Mennica Polska S.A. za rok 201 7
  19
  Ryzyko zniszczenia i kradzieży mienia
  Mennica Polska i jej Grupa Kapitałowa, dysponując nowoczesnym parkiem maszynowym , w szczególności w zakresie
  produkcji menniczej oraz nowoczesną infrastrukturą w zakresie sprzedaży produktów elektronicznych, jak również
  innymi aktywami trwałymi (budynkami), jest narażona na różne rodzaje ryzyka związanego ze zniszczeniem lub
  kradzieżą. W celu zabezpieczenia się przed tym ryzykiem zawierane są odpowiednie polisy ubezpieczeniowe.
  1.7. Informacje o zaciągniętych i wypowiedzianych umowach dotyczących kredytów i pożyczek
  Zwolnienie zabezpieczeń oraz całkowita spłata kredytu inwestycyjn ego zaciągnięt ego w banku DNB
  W dniu 4 grudnia 2017 roku DNB Bank Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („DNB”) zrzekł się zabezpieczenia
  w postaci zast awów rejestrowych na 34 000 000 sztuk akcji Netia S.A. , stanowiących 9, 75% kapitału zakładowego
  i 9,75% w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Netii oraz uprawniających do 34 000 000 głosów na Walnym
  Zgromadzeniu Netii, stanowiących zabezpieczenie Umowy o Kredyt Nieodnawialny Nr 1532/114/2014 z dnia 7 lipca
  2014 roku wraz z późniejszymi zmianami .
  Zrzeczenie się przedmiotowego zab ezpieczenia poprzedzone zostało częściową spłatą przez Spółkę zadłużenia
  względem DNB w wysokości 30 000 000 zł. W dniu 4 grudnia 2017 roku Spółka złożyła do Sądu Rejonowego dla m.st.
  Warszawy w Warszawie X= Wydział Gosp odarczy Rejestr Zastawów wnioski o wykreślenie z Rejestru Zastawów
  wszystkich 34 000 000 stuk akcji objętych zastawem rejestrowym i stanowiących zab ezpieczenie kredytu
  inwestycyjnego.
  W dniu 5 grudnia 2017 roku Mennica Polska S.A. spłacając pozostające saldo w wysokości 30 000 000 zł dokonała spłaty
  całego zadłużenia w względem DNB.
  Zawarcie aneksów do umów o wielocelowe limity kredytowe
  W okresie objętym raportem Mennica Polska S.A. lub Mennica Polska S.A wraz ze spółkami z grupy kapitałowej zawarły
  następujące istotniejsze aneksy do umów o wielocelowe limity kredytowe:
  ▪ Zawarty w dniu 24 kwietnia 2017 roku Aneks do umowy o limit na gwarancje bankowe pomiędzy Mennicą
  Polską S.A. a Bankiem Zachodnim WBK, na podsta wie którego m.in. podwyższ ony został limit gwarancyjny
  z 20 000 tys. zł do 30 000 tys. zł oraz wydłużony został okres ważności limitu do dnia 31 maja 2018 roku ;
  ▪ Zawarty w dniu 7 czerwca 2017 roku aneks do umowy o limit kredytowy pomiędzy Mennicą Polską S.A. ,
  Mennica Polską od 1766 Sp. z o.o. oraz Skarbcem Mennicy Polskiej S.A. a bankiem DNB Bank Polska S.A. , na
  podstawie którego m.in. wydłużony został okres udostępnienia limitu kredytowego w łączne j kwocie
  25 000 tys. zł do dnia 24 sierpnia 201 8 roku ;
  ▪ Zawarty w dniu 8 czerwca 2017 roku a neks do umowy linii wieloproduktowej pomiędzy Mennicą Polską S.A.
  a Bankiem Gospodarstwa Krajowego, na podstawie którego m.in. zwiększony został limit kredytowy z kwoty
  30 000 tys. zł do 50 000 tys. zł oraz wydłużony został okres udostępnienia limitu kredytowego z 12 miesięcy od
  zawarcia Umowy na okres 15 miesięcy od dnia zawarcia aneksu t j. do dnia 8 września 2018 roku;
  ▪ Zawarty w dniu 22 czerwca 2017 roku aneks do umowy linii wieloproduktowej p omiędzy Mennicą Polską S.A.
  a Bankiem Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna, na podstawie którego m.in. zwiększony został limit kredytowy
  z kwoty 25 000 tys. zł do 45 000 tys. zł oraz wydłużony został okres udostępnienia na dzień 22 czerwca 201 9
  roku , przy czy m w przypadku wypowiedzenia Umowy na co najmniej 1 miesiąc przed rocznicą niniejszego
  aneksu przez którąkolwiek ze stron, Limit i Umowa ulegną rozwiązaniu z dniem 22 czerwca 2018 roku.
  ▪ Zawarty w dniu 2 3 listopada 2017 roku aneks przedłużył termin obowiązy wania limitu w kwocie łącznie
  55 000 tys. zł do dnia 30 listopada 201 8 roku. Limit jest wspólny dla spółek Mennica Polska SA i Mennica Polska
  od 1766 Sp. z o.o. Może być wykorzystany na fina nsowanie bieżącej działalności operacyjnej spółek w kwocie
  maksymalnie 30 000 tys. zł oraz udzielanie gwarancji i akredytyw dokumentowych w pełnej kwocie limitu.


  Mennica Polska S.A.
  Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Mennicy Polskiej S.A.
  oraz spółki Mennica Polska S.A. za rok 201 7
  20
  Dzięki wyżej wymienionym zawartym nowym umowom, jak również aneksowaniu istniejących, Mennica Polska, jak
  również inne wymienione spółki z Grupy MPSA zys kały dywersyfikację źródeł finansowania a tym samym zwiększone
  bezpieczeństwo realizacji działalności operacyjnej, zwiększoną elastyczność i możliwość szybkiego reagowania w razie
  pojawienia się nowych przetargów, kontraktów czy innych szans biznesowych.
  Dodatkowe informacje na temat linii kredyt owych opisane zostały w nocie nr 7.1 do skonsolidowanego sprawozdania
  finansowego.
  1.8. Informacje o udzielonych przez Grupę pożyczkach
  W analizowanym okresie żadna ze spółek z Grupy Kapitałowej nie udzielała pożyczek podmiotom zewnętrznym.
  1.9. Informacje o udzielonych i otrzymanych w danym roku obrotowym poręczeniach i
  gwarancjach
  W omawianym okresie Grupa zlecała wystawienie gwarancji bankowych zabezpieczających wywiązanie się ze
  zobowiązań wobec dostawców, jak również kontrahenci zlecali wystawianie takich gwarancji na rzecz zabezpieczenia
  należności Mennicy Polskiej S.A. Ponadto Spółka wraz z spółkami za leżnymi: Mennica Polska od 1766 Sp. z o.o., Skarbiec
  Mennicy Polskiej S.A. korzystają ze wspólnych linii kredytowych. Szczegó łowe informacje zostały ujęte w notach
  objaśniających do sprawozdania finansowego.
  1.10. Opis wykorzystania przez Grupę wpływów z em isji w okresie objętym raportem
  Podmiot współkontrolowany - Mennica Towers GG: MT Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością Spółka
  Komandytowo -Akcyjna finansował w analizowanym okresie realizację projektu „Mennica Legacy Tower” emisją obligacji
  skierowaną jedynie do właścicieli projektu proporcjonalnie do ich udziałów tj.: w 50% do Mennica Polska Spółka Akcyjna
  Tower S.K.A. oraz w 50% do partnera Golub Gethouse.
  Poza wskazanym powyżej przypadkiem, w okresie objętym raportem Grupa nie uzyskała żadnych wpływów z emisji
  papierów wartościowych.
  1.11. Objaśnienie różnic pomiędzy wynikami finansowymi wykazanymi w raporcie, a wcześniej
  prognozowanymi
  W omawianym okresie Mennica Polska S.A. nie przekazywała do publicznej wiadomości prognozowany ch wyników.
  1.12. Umowy kooperacyjne, sprzedaży i dostawy
  Kluczowe umowy kooperacyjne Mennicy Polskiej S.A. w obszarze produktów menniczych oraz płatności elektronicznych
  zostały opisane w rozdziale 3.9.
  Portfel odbiorców Grupy Mennicy Polskiej S.A. w 201 7 roku charakteryzowa ł się dość dużym zróżnicowaniem.
  W portfelu Grupy MPSA największy klient (z segmentu produkcji menniczej – Ministerstwo Finansów - Departament
  Skarbu w Tajlandii ) stanowił 21 % przychodów ze sprzedaży ogółem w ujęciu skonsolidowanym. Drugi pod względem
  wartości sprzedaży klient (Narodowy Bank Polski również z obszaru produkcji menniczej) stanowił 12% przychodów ze
  sprzedaży ogółem. Ponadto żaden inny klient nie stanowił pod względem wartości sprzedaży więcej niż 10% sprzedaży
  ogółem.
  Portfel dostawców Grupy charakteryzował się dużym zróżnicowaniem. Udział tylko jednego dostawcy (Zarząd
  Transportu Miejskiego w Warszawie) przekroczył pod względem wartości dostaw 10% skonsolidowanych przychodów.  Mennica Polska S.A.
  Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Mennicy Polskiej S.A.
  oraz spółki Mennica Polska S.A. za rok 201 7
  21
  1.13. Perspektywy rozwoju działalności Mennicy Polskiej S.A. i jej Grupy Kapitałowej
  Cele strategiczne rozwoju Mennicy Polskiej S.A. j jej Grupy Kapitałowej
  1. Produkcja mennicza:
  ▪ wzrost konkurencyjności w zakresie monet kolekcjonerskich oraz obiegowych;
  ▪ zintensyfikowanie produkcji i sprzedaży monet obiegowych i kolekcjonerskich przeznaczonych na wybrane
  rynki zagraniczne.
  2. Rozwój działalności związanej z elektronicznymi płatnościami.
  3. Realizacja projektów deweloperskich.
  4. Dalsza optymalizacja działalności o peracyjnej.
  W ramach realizacji tej strategii, w poszczególnych obszarach działalności Spółki przewidywane są następujące
  przedsięwzięcia:
  W obszarze rynkowym:
  Głównymi zadaniami strategicznymi w obszarze rynkowym jest utrzymanie mocnej, dominującej pozycj i rynkowej
  strategicznych grup produktowych, konsekwentne poszerzanie udziału w rynku usług opartych o nowoczesne
  technologie teleinformatyczne, w tym rozwój programu „Karta Miejska” oraz kontynuacja budowy silnej pozycji marki
  „Mennica Polska”, oznaczając ej niezawodnego dostawcę produktów wysokiej jakości. W odniesieniu do poszczególnych
  grup produktów przewiduje się m.in.:
  ▪ aktywizację działalności ofertowej Mennicy w stosunku do potencjalnych rynków eksportu monet obiegowych
  i kolekcjonerskich, tzn. państ w nieposiadających własnych mennic lub niedysponujących nowoczesnymi
  technologiami produkcji monetarnej;
  ▪ podjęcie prób rozszerzenia tradycji numizmatycznych w Polsce, których efektem byłby wzrost zamówień na
  monety kolekcjonerskie;
  ▪ umacnianie i dalszą popr awę współpracy z kluczowymi partnerami handlowymi Mennicy w kraju i za granicą;
  ▪ w segmencie płatności elektronicznych utrzymanie pozycji lidera na polskim rynku systemów miejskich poprzez
  m.in. rozwój innowacyjnych rozwiązań w zakresie systemów poboru opła t za bilet y, jak również wyjście na rynki
  zagraniczne z ofertą rozwiniętych na rynku polskim innowacyjnych rozwiązań ;
  ▪ w segmencie deweloperskim optymalizacja wykorzystania posiadanych nieruchomości poprzez rozwój
  atrakcyjnych przedsięwzięć deweloperskich.
  W obszarze organizacji i zarządzania:
  W obszarze organizacji i zarządzania podstawowym zadaniem strategicznym jest doskonalenie wprowadzanego
  systemu i metod zarządzania jakością zgodnego z normami =SO poprzez:
  ▪ doskonalenie systemu zarządzania pozwalająceg o na stosowanie metod zarządzania wartością;
  ▪ budowę motywacyjnych systemów pracy i wynagradzania;
  ▪ optymalizację działalności operacyjnej oraz elastyczne dopasowywanie zasobów i kosztów w relacji do
  realizowanych projektów oraz sprzedaży.
  W sferze technologiczno -produkcyjnej:
  ▪ ciągłe wprowadzanie innowacyjnych technologii produkcji monet;
  ▪ zacieśnienie współpracy z krajowymi i zagranicznymi dostawcami krążków do produkcji monet;
  ▪ systematyczne wprowadzanie najnowszych rozwiązań informatycznych do proc esów technologiczno -
  produkcyjnych w celu ich optymalizacji pod względem uzyskiwanej jakości produktów oraz ponoszonych
  kosztów;
  ▪ ciągły rozwój pod względem zaawansowania technologicznego, innowacyjności produktów i usług,
  oprogramowania oraz kanałów dystryb ucji w obszarze pionu płatności elektronicznych.


  Mennica Polska S.A.
  Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Mennicy Polskiej S.A.
  oraz spółki Mennica Polska S.A. za rok 201 7
  22
  OPIS DZIAŁANOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ W OBRĘBIE JEJ SEGMENTÓW
  W omawianym okresie działalność gospodarcza Grupy Kapitałowej Mennicy Polskiej S.A. skoncentrowana była na
  rynkach:
  ▪ produktów menniczych (monety i wyroby grawersko -medalierskie);
  ▪ przetwórstwa metali szlachetnych;
  ▪ płatności elektronicznych (bilety komunikacji miejskiej oraz przedpłaty parkingowe kodowane na karcie
  miejskiej, jak również sprzedaż doładowań do telefonów komórkowych);
  ▪ działalnoś ci dewel opersk iej (Projekt „Mennica Residence”, „Mennica Legacy To wer”, Projekt „Hagiiellońska”,
  wynajem powierzchni biurowej i magazynowej).
  2.1. Segment I – Produkty mennicze
  Segment obejmuje:
  ▪ produkcję i sprzedaż wszystkich
  wyrobów menniczych, m.in. produkcję
  monet obiegowych i kolekcjonerskich
  (wraz ze sprzedażą srebra i złota
  w krążkach), żetonów oraz innych
  wyrobów menniczych i wyrobów
  grawersko -medalierskich (medale,
  odznaczenia, znaczki, pieczęcie,
  datowniki, znaki probiercze);
  ▪ działalność handlową i marketingową,
  związaną w szczególności z promocją
  i dystrybucją monet kolekcjonerskich, numizmatów, sztabek inwestycyjnych oraz innych towarów menniczych.
  Krajowy rynek monet
  Bezpośrednim odbiorcą na rynku monet jest Narodowy Bank Polski . W omawianym okresie Mennica Polska S.A.
  realizowała dostawy monet do Narodow ego Banku Polskiego w oparciu o ramową Umowę zawartą w dniu 11 lipca 2007
  roku wraz z późniejszymi aneksami. Zgodnie z tą umową w poszczególnych latach do Mennicy wpływa roczne zbiorcze
  zamówienie Narodowego Banku Polskiego, na produkcję i dostawę monet powszechnego obiegu i monet
  kolekcjonerskich, określające terminy produkcji
  oraz dostawy poszczególnych partii monet.
  W 2017 roku Mennica realiz owała zamówienia
  na rzecz NBP o znacznie wię kszej ilości
  w stos unku do roku poprzedzającego.
  W zakresie monet obiegow ych Spółka
  produkowała monety o nominałach 1gr, 2gr,
  5gr, 10 gr, 20 gr, 50 gr, 1 zł, 2 zł bi -kolor, 5 zł bi -
  kolor (w tym 5 zł okolicznościowa ze serii Odkryj
  Polskę). W 2016 roku zakończył się kontrakt
  Narodowego Banku Polskiego na produkcję
  monet o nominałach 1, 2, 5 gr z Royal British Mint ze stali pokrywanej mosiądzem. Mennica Polska działając bardzo
  aktywnie w tym obszarze wykorzystała szansę na odzyskanie produkcji tych nominałów.
  W 2017 roku w segmencie monet powszechnego obiegu wykonano dla NBP ponad 1 mld monet o wartości
  przekraczającej 95 mln złotych, co stanowiło około 75% wzrost w stosunku do wartości jaka zrealizowana była w roku
  2016. W segmencie monet kolekcjonerskich realizowanych dla Narodowe go Banku Polskiego wykonano 325 000 sztuk,
  czyli o 27% więcej niż miało to miejsce w 2016 roku. Realizowane były tematy z serii :istoria Monety Polskiej – talar


  Mennica Polska S.A.
  Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Mennicy Polskiej S.A.
  oraz spółki Mennica Polska S.A. za rok 201 7
  23
  Wł adysława =V oraz 100 dukatów Zygmunta ===, tematy z serii Skarby Stanisława Augusta Zygmunt August oraz Zygmunt
  = Stary. Kontynuowana była nowa seria monet rozpoczęta w 2016 roku „Stulecie odzyskania przez Polskę niepodległości”
  – i jako kolejna moneta w s erii wyprodukowana oraz wyemitowana została moneta poświęcona Romanowi
  Dmowskiemu. Na uwagę zasługuje duża seria monet wykonanych z dodatkową techniką tampondruku „Wyklęci przez
  Komunistów żołnierze niezłomni ”. Łącznie wykonano w tej serii w 2017 roku aż 5 monet: :enryk Glapiński „Klinga”,
  Feliks Selmanowicz „Zagończyk”, Witold Pilecki ps. „Witold”, Danuta Siedzików na „=nka”, Żołnierze Niezłomni. Ponadto
  wykonano ponad 12 tematów indywidualnych z różnych okazji: „100 -lecie powstania Komitetu Narodowego Pols kiego ”,
  „Pięć wieków Reformacji w Polsce ”, „200. rocznica śmierci Tadeusza Kościuszki ”, „100 -lecie objawień fatimskich ”, „35.
  rocznica zrywu antykomunistycznego w Lubinie ”, „70 -lecie Kultury Paryskiej, Rzeź Woli i Ochoty, 35 -lecie Solidarności
  Walczącej ”, „200 -lecie istnienia Zakładu Narodowego im. Ossolińskich ”, „Polskie Termopile – Zadwórze ”, „Wielcy polscy
  ekonomiści – Mikołaj Kopernik ”, a także „150 rocznica powstania Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” ”.
  Dystrybuujemy monety Narodowego Banku Polskiego o raz monety kolekcjonerskie zagranicznych emitentów
  przeznaczone dla odbiorców krajowych. Współpracujemy z kolekcjonerami i organizacjami numizmatycznymi.
  Sytuacja na rynku monet kolekcjonerskich emitowanych przez Narodowy Bank Pol ski w 2017 roku, w porówna niu
  z latami 2014 -2016 wyrażona popytem końcowych odbiorców, nie uległa znaczącym zmianom. Zainteresowanie
  monetami kolekcjonerskimi, obejmujące grupy odbiorców tradycyjnych utrzymywało się na nadal na niskim poziomie,
  wykazując nawet tendencję spadkową.
  Mennica kontynuuje emisje własnych tematów zagranicznych monet kolekcjonerskich w ramach programu „royalty”,
  oferowanych klientom segmentu kolekcjonerskiego, jak i w coraz większym stopniu segmentu okazjonalno -
  prezentowego. W 2017 roku ukazały się kolejne monety przeznaczone dla rynku krajowego, między i nnymi monety
  kontynuujące serie Przyjaciele Człowieka - Konie, Zwierzęta Bioluminescencyjne, Skarabeusze czy Fascynujący Świat
  Ptaków. Srebrne, wielobarwne monety Moneta Siatkarska i Moneta Lekkoatletyczna upamiętniły ważne wydarzenia
  w świecie sportu 2017 roku: Mistrzostwa Europy w Piłce Siatkowej oraz Mistrzostwa Świata w Lekkoatletyce.
  Zaawansowaną technologicznie i at rakcyjną projektowo monetą była przestrzenna (3D) moneta Dzwon Zygmunt wybita
  w unikatowy m kształcie oryginalnego dzwonu.
  Krajowy rynek pozostałych produktów menniczych
  Pozycja Spółki na rynku tradycyjnych produktów medaliersko -grawerskich jest nadal stabilna, choć rynek p odlega
  licznym zmianom, stając się coraz trudniejszym w warunkach zwięk szonej konkurencyjności. Kancelaria Prezydenta RP
  kontynuuje zlecanie wykonania i dostawy orderów i odznaczeń w trybie przetargów publicznych. W grupach
  produktowych, takich jak medale, odznaki, pieczęcie, znaczniki probiercze, realizacj a zamówień odbywa s ię głównie
  w oparciu o umowy zawierane z odbiorcami tradycyjnymi.
  Stałą pozycję w przychodach Spółki stanowią okolicznościowe medale i numizmaty z okazji jubileuszy firm i instytucji.
  Krajowy rynek złota inwestycyjnego
  Rok 2017 nie należał do najbardziej ekscytujących w kontekście rynku kruszców. Złoto pozostawało w cieniu
  wszechogarniających świat finansów kryptowalut. Zainteresowanie inwestorów raczej skupiało się na giełdzie i na
  akcjach, a nie na tak zwanych bezpiecz nych przystaniach, do których zaliczane jest złoto.
  Mimo trudności jakie stawiał nam rynek Mennica Polska pozostaje liderem sprzedaży na polskim rynku złota
  inwestycyjnego. Sztabki złota z logo Mennicy są najczęściej wybieranymi produktami inwestycyjnymi s pośród całej gamy
  produktów. Dzięki współpracy z partnerami handlowymi produkty inwestycyjne Men nicy Polskiej dostępne są już
  w blisko 1500 punktach dystrybucji. W większości są to oddziały współpracują cych z Mennicą Polską banków, w których
  nasi klienci m ogą bezpiecznie dokonać zakupu. Sklepy internetowe z produktami inwestycyjnymi Mennicy cieszą się
  wśród naszych klientów coraz większym zainteresowaniem. Są one jednak wybierane w większości tylko przez małych
  inwestorów. Z myślą o dużych i wymagających kl ientach cały czas aktywnie poszukujemy zainteresowanych współpracą
  doradców finansowych oraz family office , które zaczynają funkcjonować również na rynku polskim.


  Mennica Polska S.A.
  Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Mennicy Polskiej S.A.
  oraz spółki Mennica Polska S.A. za rok 201 7
  24
  Rynek polski cały czas jest jeszcze mało świadomy , w jaki sposób można inwestować w złoto. Widząc tę lukę
  rozpoczęliśmy w mijającym roku współpracę ze Stowarzyszeniem =nwestorów =ndywidualnych. Misją naszej kooperacji
  jest przybliżenie drobnym inwestorom możliwości i korzyści jakie niesie za sobą lokata o szczędności w metale szlachetne
  oraz przedstawienie Mennicy Polskiej jako największego dystrybutora sztabek oraz monet bulionowych na naszym
  rodzimym rynku.
  Zagraniczny rynek monet
  :andel zagraniczny osiągnął w 2017 roku rekordową sprzedaż na poziomie 27 5 ml n zł. W obrocie zagranicznym
  w omawianym okresie działalność Mennicy Polskiej S.A., skupiała się zarówno na produkcji monet kolekcjonerskich, jak
  i obiegowych. Dołączyła do nich nowa grupa produktowa medali, która odegrała ogromne znaczenie, ponieważ
  wy generowała największy przychód w historii dzia łalności handlu zagranicznego. Dzięki wzorowej współpracy
  z Departamentem Skarbu w Tajlandii, Mennica miała możliwość złożenia oferty na produkcję i dostawę złotych medali,
  upamiętniających ceremonię krema cji K róla Bhumibola Adulyadeja. Był to jede n z najważniejszych projektów
  w ostatnich miesiącach. Pod koniec roku sprzedanych (dostarczonych do klienta) zostało 63,4 tys. sztuk złotych medali
  o wartości 54 mln USD. Pozostała część wytworzonych w ramach kontraktu produktów (85,6 tys. sztuk) została
  dostarczona na początku 2018 roku.
  Ostatni rok był niezwykle ważny dla działalności handlu zagranicznego, przystąpiliśmy do kilkudziesięciu przetargów,
  podpisanych został o kilkanaście kontraktów. Realizowane były wysył ki monet obiegowych do rekordowej ilości
  centralnych banków zagranicznych w: Kolumbii, Gruzji, Dominikany, Libanu, Gwatemali, Bo liwii, Tajlandii czy Paragwaju.
  W ostatnim okresie działania ukierunkowane były również na przystąpieniu do nowych przetargów. Mennica
  pozytywnie przeszła prekwalifikacje w Kostaryce i Nepalu. Została wpisana na listę mennic, które będą zaproszone do
  wzięcia udziału w przetargach na produkcję monet obiego wych ogłaszanych przez te kraj e. Mennica Polska na stałe
  wpisała się na listę prestiżowych i cenionych producentów monet obiegowych i kolekcjonerskich. Dział handlu
  zagranicznego powiększył portfolio swoich odbiorców, a do ich grona należą między innymi banki centralne
  z Luxemburgu, Bo liwii, Gwatemali, Paragwaju, Libanu, :ondurasu, Albanii czy Tajlandii. Dzięki zdobytemu
  doświadczeniu, Mennica pozostaje liderem umacniając swoją pozycję producenta monet obiego wych na rynku
  międzynarodowym.
  W grupie produktowej monet kolekcjonerskich Men nica współpracuje z dystrybutorami i emitentami z różnych
  kierunków świata. Co roku opracowywanych jest kilkadziesiąt projektów monet o ró żnej tematyce i specyfikacji. W 2017
  roku zrealizowanych zostało ponad 120 tematów monet. Kontynuowana jest strategia oferowania ich klientom zarówno
  segmentu kolekcjonerskiego, jak i okazjonalno -prezentowego. W ostatnim roku możemy wyróżnić kilka interesujących
  monet, które zdobyły uznanie wśród naszych klientów np. 200 rocznica Giełdy Nowojorskiej, Monety na Szczęście c zy
  wyroby spełniające funkcje biżuterii jak np. srebrne wisiorki i złote bransoletki.
  Poprzez czynny nasz udział w targach i konferencjach międzynarodowych, nasi klie nci na bieżąco są informowani
  o aktualnej ofercie mennicy i planach emisyjnych na kolejne miesiące.
  2.2. Segment II – Przetwórstwo metali szlachetnych
  Segment obejmuje przede wszystkim rafinację metali szlachetnych oraz wyrób siatek katalitycznych i wychwytujących,
  farb, wyrobów ciągnionych i walcowanych z metali szlachetnych.  Mennica Polska S.A.
  Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Mennicy Polskiej S.A.
  oraz spółki Mennica Polska S.A. za rok 201 7
  25
  10 stycznia 2017 roku zostało otwarte wobec spółki MMS postępowanie sanacyjne, opisane w rozdziale 1.2. niniejszego
  sprawozdania . Otwarcie postępowania, w związku z przejęciem na jego okres zarządzania i nadzoru przez niezależne od
  Mennicy podmioty jest przesłanką do wyłą czenia MMS ze skonsolidowanego sprawozdania finansowego począwszy od
  dnia niniejszego postanowienia tj. 10 stycznia 2017 na okres trwa nia postępowania sanacyjnego. W związku
  z powyższym na dzień 31 grudnia 2017 roku , MMS jest wyłączony ze skonsolidowa nego sprawozdania finansowego
  Mennicy.
  2.3. Segment III – Płatności elektroniczne
  Segment obejmuje obsługę systemów kart miejskich, sprzedaż oraz pośrednictwo w sprzedaży biletów komunikacji
  miejskiej, pre -paidów, opłat parkingowych, usług serwisowych oraz urządzeń technicznych do obsługi płatności
  elektronicznych.
  Mennica Polska S.A. aktywnie rozwija swoją
  działalność na rynku płatności
  elektroniczn ych od 2001 roku. Działalność
  w tym obszarze prowadzi Pion Płatności
  Elektronicznych.
  Spółka jest liderem w Polsce w zakresie
  wdrażania, obsługi i rozwijania systemów
  karty miejskiej.
  W swoich działaniach Mennica Polska
  koncentruje się na rynku usług miejskich ze szczególnym ukierunkowaniem na szeroko rozumiany rynek transportu
  publicznego. Podstawowe produkty i usługi w obszarze płatności elektronicznych to:
  ▪ bilety komunikacji miejskiej w formie elektronicznej i papierowej oraz inne usługi mi ejskie w formie
  elektronicznej ;
  ▪ systemy teleinformatyczne do zarządzania kartą miejską i sprzedaży usług miejskich (głównie biletów
  komunikacji miejskiej) opartych na kartach zbliżeniowych;
  ▪ wdrażanie i zarządzanie siecią sprzedaży produktów elektronicznych opartą na zdywersyfikowanych kanałach
  dystrybucji : terminale POS, automaty biletowe, e -commerce, płatności mobilne;
  ▪ dystryb ucja doładowań do telefonów komórkowych pre -paid GSM.
  W roku 2017 nastąpił wzrost o 2,5% w ujęciu obrotów nominalnych brutto poprzez systemy obsługiwane przez Mennicę.
  Odnotowany spadek przychodów, w ujęciu zgodnym ze standardami rachunkowości, wynika z p rzesunięcia sprzedaży
  biletów komunikacji miejskiej przez punkty sprzedaży dystrybutorów na rzecz dynamicznego wzrostu obrotów
  realizowanych poprzez sieć automatów. W odniesieniu do sprzedaży przez automaty Spółka wykazuje przychody w
  ujęciu netto (prowizj a pośrednika), zaś w odniesieniu do sprzedaży przez punkty dystrybutorów partnerskich Spółka
  wykazuje przychody w ujęciu brutto (sprzedaż towarów). W konsekwencji przesunięcie obrotów z tego kanału na rzecz
  automatów powoduje zmniejszenie przychodów w ujęc iu księgowym. W ujęciu obrotów nominalnych brutto


  Mennica Polska S.A.
  Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Mennicy Polskiej S.A.
  oraz spółki Mennica Polska S.A. za rok 201 7
  26
  realizowanych poprzez systemy Mennicy w tym segmencie nastąpił wzrost o 2,5%. Takie zjawisko powoduje pozytywny
  wpływ na wynik z uwagi na mniejszy udział kosztów zmiennych w kanale automatów w stosunku do pu nktów
  dystrybutorów partnerskich.
  Spadek wyniku segmentu był natomiast konsekwencją nowych wdrożeń oraz rozwoju systemów i sieci sprzeda ży, które
  w początkowym stadium, charakteryzują się ujemnymi wynikami spowodowanymi ponoszeniem kosztów początkowych
  przy jednoczesnym niskim stopniu nasycenia sprzedaży.
  W 2017 roku Pion Płatności El ektronicznych koncentrował swoją działalność na wdrożen iu autorskiego produktu „Open
  Payment System” – rozwiązania służącego do poboru opłat za bilety komunikacji miejskiej opartego na technologii
  bankowych kart zbliżeniowych i działającym online, otwartym systemie centralnym. System ten w 2016 roku uzyskał
  I nagrodę na X=== Międzynarodowych Targach Transportu Zbiorowego TRANSEXPO 2016 w kategorii „Systemy pobierania
  opłat”, gdzie został uznany za najbardziej innowacyjne i nowoczesne rozwiązanie roku 2016. Ponadto w marcu 2017
  roku miasto Haworzno zostało wyróż nione prestiżową nagrodą „Smart City ” za Open Payment System wdrożony przez
  Mennicę Polską.
  W okresie sprawozdawczym Mennica Polska kontynuowała prace zmierzające do rozszerzania sieci sprzedaży Pionu
  Płatności Elektronicznych w obecnie
  obsługiwanych miastach, a także pozyskania
  nowych projektów lokalnych oraz zagranicznych
  również z wykorzystaniem nowego produktu
  Open Payment System .
  Realizowano również starania mające na celu
  optymaliz ację działalności operacyjnej
  i maksymalizację przyc hodów z tytułu sprzedaży
  biletów komunikacji miejskiej.
  W okresie sprawozdawczym Mennica Polska
  w obszarze płatności elektronicznych centralizowała działania na kluczowych projektach miejskich :
  ▪ Warszawska Karta Miejska,
  ▪ Wrocławska Karta Miejska URBANCARD
  ▪ Poznańska Elektroniczna Karta Aglomeracyjna PEKA
  ▪ Gdańska Karta Miejska
  ▪ Lubelska Karta Miejska,
  ▪ Bydgoska Karta Miejska,
  ▪ Jaworznicka Karta Miejska,
  ▪ Suwalska Karta Miejska,
  ▪ Łódzka Karta Miejska „E -Migawka”,
  ▪ sprzedaż biletów Warszawskiej Kolei Dojazdowej poprzez sieć automatów biletowych.
  W powyższych projektach sprzedaż produktów elektronicznych odbywała się poprzez sieć składającą się z automatów
  biletowych, kasowników OPS, punktów sprzedaży detalicznej wyposażonych w terminale POS, systemów sprzedaży
  internetowej oraz płatności mobilnych . Sieć sprzeda ży detalicznej oparta jest na różnorodnych kanałach
  dystrybucyjnych , w głównej mierze na współpracy z rozdrobnionym rynkiem detalicznym oraz rynkiem sieciowym
  (Ruch, Kolporter, Poczta Polska, inne sieci lokalne).
  Poniżej przedstawiona została krótka charakterystyka kluczowych projektów:  Mennica Polska S.A.
  Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Mennicy Polskiej S.A.
  oraz spółki Mennica Polska S.A. za rok 201 7
  27
  Warszawska Karta Miejska
  W okresie sprawozdawczym Mennica Polska kontynuowała realizację projektu Warszawskiej Karty Miejskiej. Projekt
  realizowany jest przez Spółkę od 2001 roku we współpracy z Zarządem Tran sportu Miejskiego w Warszawie .
  Hako operator największej sieci dystrybucji biletów komunikacji miejskiej Mennica w 2017 roku prowadziła sprzedaż za
  pośrednictwem ponad 1 000 punktów sprzedaży detalicznej, ponad 450 automatów biletowych, systemu sprzedaży
  internetowej oraz systemu płatności mobilnych. W 2017 roku Spółka kontyn uowała działania polegające na rozszerzeniu
  sieci sprzedaży w Warszawie, jednocześnie prowadząc prace związane z jej optymalizacją.
  Wrocławska Karta Miejska „URBANCARD”
  W okresie sprawozdawczym Mennica Polska jako jedyny dystrybutor biletów komunikacji miejskiej i przedpłat
  parkingowych we Wrocławiu kontynuowała sprzedaż wyżej wskazanych produktów za pośrednictwem własnej sieci
  sprzedaży, składającej się z dwóch Biur Obsł ugi Klienta, ponad 200 punktów sprzedaży detalicznej, systemu sprzedaży
  internetowej, systemu płatności mobilnych, 820 automatów mobilnych oraz ponad 120 automatów stacjonarnych.
  W 2017 roku Mennica Polska zawarła z Gminą Wrocław nową Umowę na Świadczenie usług dystrybucji biletów
  komunikacji miejskiej na okres 102 miesięcy (8,5 roku) od momentu produkcyjnego uruchomienia systemu . Na moment
  sporządzenia niniejszego sprawozdania trwa wdrożenie nowego systemu dystrybucji biletów Urbancard.
  Poznańska Elektroniczna Karta Aglomeracyjna „PEKA”
  W okresie sprawozdawczym, Mennica kontynuowała realizację projektu. Dystrybucja biletów realizowana była za
  pośrednictwem własnej sieci sprzedaży, składającej się z 90 stacjonarnych automatów biletowych oraz 100 ter minali
  sprzedaży. Umowa została zawarta na okres 10 lat do 2024 roku.
  Bydgoska Karta Miejska
  W omawianym okresie kontynuowano realizację projektu Bydgoskiej Karty Miejskiej. Sieć sprzedaży oparta jest obecnie
  na terminalach w punktach sprzedaży detalicznej , automatach stacjonarnych oraz sprzedaży za pomocą telefonów
  komórkowych i sklepu internetowego. W okresie objętym sprawozdaniem przedłużono umowę na realizację niniejszego
  projektu do dnia 31 maja 2018 roku.
  Jaworznicka Karta Miejska
  W omawianym okresie Mennica kontynuowała realizację projektu Haworznickiej Karty Miejskiej. Na początku stycznia
  2017 roku Spółka uruchomiła w Haworznie pierwszy w Polsce system poboru opłat za pomocą zbliżeniowych kart
  bankowych z odroczoną autoryzacją – Open Payment System. W ramach pilotażu systemu OPS Mennica uruchomiła
  kasowniki EMV akceptujące płatności zbliżeniowe w autobusach PKM Haworzno. Ponadto , dostarczyła sprawdzarki
  biletowe dedykowane do obsługi systemu OPS oraz tradycyjnych kart miejskich, system centralny dedy kowany do
  obsługi urządzeń oraz specjalne stanowisko do obsługi reklamacji w ramach infrastruktury Centrum Obsługi Klienta
  PKM. W okresie sprawozdawczym Mennica przedłużyła okres obecnie obowiązującej Umowy na sprzedaż biletów
  komunikacji miejskiej pomiędz y PKM Haworzno a Mennicą do 30 czerwca 2022 roku.
  Łódzka Karta Miejska „Migawka”
  W omawianym okresie kontynuowano realizację projektu w Łodzi, w ramach którego Mennica prowadzi własną sieć
  sprzedaży biletów komunikacji miejskiej, opartą na punktach sprzeda ży wyposażonych w terminale. Projekt realizowany
  jest we współpracy z Miejskim Przedsiębiorstwem Komunikacyjnym - Łódź Sp. z o.o. W 2016 roku Mennica wybrana
  została jako Operator systemu pilotażowego Open Payment w Łodzi. W ramach pilotażu , we wrześniu 2017 roku został
  uruchomiony system poboru opłat oparty o kasowniki EMV akceptujące zbliżeniowe karty bankowe.
  Gdańska Karta Miejska
  W dniu 30 czerwca 2016 roku, została podpisana Umowa z ZTM Gdańsk na sprzedaż biletów komunikacji miejskiej
  w Gdańsku za p omocą 30 automatów biletowych. W = półroczu 2017 roku rozpoczęto produkcyjne uruchamianie sieci
  sprzedaży. Od października 2017 roku sprzedaż biletów prowadzona jest za pomocą ws zystkich automatów biletowych.


  Mennica Polska S.A.
  Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Mennicy Polskiej S.A.
  oraz spółki Mennica Polska S.A. za rok 201 7
  28
  Dodatkowo w grudniu 2017 roku Mennica przejęła prowadzony przez Avistę projekt , dotyczący dystrybucji biletów
  komunikacji miejskiej za pomocą dodatkowych 50 szt uk automatów biletowych.
  Pozostałe projekty miejskie: Lubelska Karta Miejska, Suwalska Karta Miejska
  W omawianym okresie kontynuowano realizację projektów w Lublinie i Suwałkach. Są to dojrzałe projekty, w których
  działania koncentrowały się na maksymalizacji sprzedaży biletów komunikacji miejskiej poprzez istniejącą sieć
  sprzedaży.
  Projekty kolejowe
  W okresie sprawozdawczym Mennica Pols ka prowadziła projekt operatorski z Warszawską Koleją Dojazdową Sp. z o.o.,
  polegający na agencyjnej sprzedaży biletów kolejowych poprzez sieć automatów biletowych Mennicy Polskiej.
  2.4. Segment IV – Działalność deweloperska
  Segment obejmuje m.in. wynajem powie rzchni biurowych , a także realizację projektów deweloperskich.
  Mennica Polska S.A. wynajmuje powierzchnie biurowe oraz magazynowe w posiadanych budynkach. Ponadto, Spółka
  posiada udziały (bezpośrednio i pośrednio) w spółkach: Mennica Polska Spółka Akcyjna S.K.A. oraz Mennica Towers GGH
  MT Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością S.K.A. Spółki te posiadają grunty na terenie Warszawy i prowadzą
  inwestycje budowlane.
  Projekt „Mennica Residence”
  W projekcie deweloperskim zaprojektowano
  w sumie ponad 520 mieszkań, o średniej
  powierzchni ok. 50 m 2 i łącznej powierzchni
  użytkowej (mieszkań i usług) ok 33 000 m 2.
  Struktura mieszkań zakłada wybudowanie
  mieszkań 1, 2 i 3 -pokojowych w rozmiarach nie
  większych niż 60 m 2, oraz mieszkania 4, 5 i 6-
  pokojowe na wysok ich piętrach, w rozmiarach
  od 76 m 2 do 233 m 2. Przyszłym mieszkańcom
  zapewniono także miejsca postoj owe (samochodowe, motocyklowe i rowerowe) w podziemnym trzy kondygnacyjnym
  parkingu.
  Sprzedaż mieszkań (w rozumieniu podpisanych umów deweloperskich lub umów przedwstępnych sprzedaży ) w ramach
  I etapu na koniec roku 2017 roku zamknęła się liczbą 184 podpisanych umów, co stanowi 97,35 % wszystkich mieszkań
  w = etapie inwestycji. Łączna powierzchnia sprzedanych mieszkań wyniosła 9 708,12 m2, co stanowi 92,91 % łącznej
  powierzchni użytkowej mieszkań w = etapie inwestycji. W ramach == etapu analogiczna sprzedaż na koniec roku 2017
  roku zamknęła się liczbą 251 podpisanych umów deweloperskich lub umów przedwstępnych sprzedaży, co stanowi
  74,92 % wszystkich mieszkań w I= etapie inwestycji. Łączna powierzchnia sprzedanych mieszkań wyniosła 9 711,12 m2,
  co stanowi 62,11 % łącznej powierzchni użytkowej mieszkań w = I etapie inwestycji.
  Do sukcesu komercyjnego przyczyniła się atrakcyjna architektura i lokalizacja projektu , jak również silny wizerunek
  Mennicy Polskiej jako solidnego i godnego zaufania dewelopera.
  Pierwszy etap inwestycji został zakończony pod koniec grudnia 2017 roku i przek azany do użytkowania z dniem
  22 stycznia 2018 roku. W lipcu 2017 roku Mennica Polsk a S.A. rozpoczęła budowę drugiego etapu projektu „Mennica
  Residence”. Do końca 2017 roku wykonano całość ścian szczelinowych, obni żono dno wykopu do poziomu -1
  i rozpoczęto prace związane ze stropem rozporowym na poziomie -2.


  Mennica Polska S.A.
  Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Mennicy Polskiej S.A.
  oraz spółki Mennica Polska S.A. za rok 201 7
  29
  Projekt „Jagiellońska”
  W okresie sprawozdawczym Mennica
  Polska, jako komplementariusz spółki
  Mennica Polska Spółka Akcyjna S.K.A.,
  kierowała jej bieżącą działalnością
  skupiając się głównie na kontynuacji prac
  nad przygotowaniem projektu
  zagospodarowania nieruchomości
  gruntowych po łożonych w Warszawie
  przy ul. Hagiellońskiej, o łącznej
  powierzchni 276 119 m² wraz
  z posadowionymi na nich budynkami, budowlami oraz urządzeniami.
  W 2016 roku po szeregu długotrwałych rozmów i uzgodnień z instytucjami miejskimi oraz uzyskaniu niezbędnych
  dokumentów (w tym Decyzji Środowiskowej) złożono wniosek o warunki zabudowy dla pierwszych 6 ha inwestycji.
  Ponadto od sierpnia 2015 Spółka jest w posiadaniu decyzji zezwalającej na skablowanie linii wysokiego napięcia 110kV
  przebiegającej wzdłuż nieruchomości. Realizacja skablowania umożliwi uwolnienie terenu pod zabudowę kubaturową
  (ok. 4 ha).
  Projekt „Mennica Legacy Tower”
  Projekt realizowany jest w ramach spółki Mennica Towers GG: MT Sp. z o.o. S.K.A., w której Grupa Mennicy oraz
  deweloper Gol ub Get:ouse mają po 50% udziałów kapitałowych. Prowadzeniem inwestycji zajmuje się partner Golub
  Get:ouse, natomiast Grupa Mennicy współkontroluje spółkę projektową w zakresie kluczowych decyzji. Rozwijany
  projekt to nowoczesne centrum biznesowe na warszaw skiej Woli, na nieruchomości zlokalizowanej przy ulicy Pereca 21.
  Dominantę przestrzenną będzie stanowiła 130 -metrowa wieża (z 32 piętrami biurowymi) Mennica Legacy Tower (MLT).
  Będzie jej towarzyszyć 9 -kondygnacyjny budynek. Całkowita powierzchnia wynajmu wyniesie 63,8 tys. m 2, z czego
  49,6 tys. m 2 w wieży.
  Budowę inwestycji na podstawie umowy zwartej w lipcu 2016 powierzono spółce Warbud. W listopadzie 2017 roku
  ukończono poziom zero i rozpoczęto realizację części nadziemnej budynku. Oddanie budynku do uż ytku najemców
  planowane jest w III kwartale 2019 roku.
  Wynajem powierzchni komercyjnych
  W zakresie przychodów ze sprzedaży Spółka w omawianym okresie kontynuowa ła usługi wynajmu powierzchni
  w budynku Nefryt na Annopolu. Budynek Aurum przy ul. Waliców 11 został wyburzony w celu uwolnienia gruntu po d
  inwestycję Mennica Residence == .


  Mennica Polska S.A.
  Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Mennicy Polskiej S.A.
  oraz spółki Mennica Polska S.A. za rok 201 7
  30
  INFORMACJE O JEDNOSTCE DOMINUJĄCEJ – MENNICY POLSKIEJ S.A.
  3.1. Struktura organizacyjna oraz podstawowe zasady zarządzania
  W okresie objętym sprawozdaniem zar ządzanie operacyjne w Mennic y Polsk iej S.A. (dalej „Mennic a”, „Mennica Polska”,
  „Spółka”) należało do Dyrektora Naczelnego i jego zastępców.
  W obszarze Dyrektora Naczelnego znajdowały się bezpośrednio sprawy pracownicze, korporacyjne, polityka
  informacyjna, informatyka, systemy zabezpieczeń i ochrony informacji niejawnych, ochrona środowiska i systemy
  zarządzania oraz pośrednio pozostałe obszar y zarządzane bezpośrednio przez dyrektorów poszczególnych pionów:
  procesy produkcyjne; przygotowanie produkcji oraz infrastruktura znajdowały się w obszarze działania Dyrektora
  Produkcyjno -Operacyjnego; logistyka i zaopatrzenie należały do Dyrektora ds. Lo gistyki; tworzenie, wdrażanie i obsługa
  systemów płatności elektronicznych należały do Dyrektora ds. Płatności Elektronicznych; obszar działalności
  deweloperskiej zarządzany był przez Dyrektora ds. Deweloperskich; natomiast księgowość, sprawy finansowe,
  kontroling, zabezpieczenia finansowe znajdowały się w obszarze działania Dyrektora ds. Finansowych.
  Struktura Grupy Kapitałowej Mennicy Polskiej S.A. została opisana w rozdziale 1.1.
  3.2. Informacje o podstawowych produktach i usługach
  W roku 201 7 roku działalność gospodarcza Mennicy Polskiej S.A. skoncentrowana była w obszarach :
  ▪ produktów menniczych (monety i wyroby grawersko -medalierskie);
  ▪ płatności elektronicznych (bilety komunikacji miejskiej oraz przedpłaty parkingowe kodowane na karcie
  miejsk iej, jak również sprzedaż doładowań do telefonów komórkowych);
  ▪ działalności deweloperskiej (Projekt bezpośrednio projekt „Mennica Residence” oraz powierzchni biurowej
  i magazynowej, jak również poprzez spółkę zależną Projekt „Hagi ellońska).
  Struktura sprzedaży w 201 7 roku
  W 201 7 roku sprzedaż Mennicy Polskiej S.A. osiągnęła wartość ponad 778 mln zł. Największy udział
  w strukturze przychodów Spółki w omawianym okresie stanowiły przychody w obszarze produktów menniczych – 54,5 %
  oraz płatności elektronicznych – 44, 4%. Największą dynamikę przychodów, dzięki realizacji I części znaczącego kontraktu
  na sprzedaż złotych medali do Tajlandii oraz powrotu do Spółki produkcji monet obiegowych o nominałach 1, 2 i 5 groszy
  dla Narodowego Banku Polskiego , zanotował a działalność w zakresie produktów menniczych.
  Tabela 1.1. Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i usług Mennicy Polskiej S.A. – za 201 7 rok oraz 201 6 rok
  Kategoria
  2017 2016 2017 / 2016
  wartość struktura
  [%]
  wartość struktura
  [%] Dynamika [%] [tys. zł] [tys. zł]
  Produkty mennicze 423 974 54,5 300 999 44,5 140,9
  Płatności elektroniczne 345 456 44,4 365 678 54,0 94,5
  Działalność deweloperska 2 366 0,3 4 188 0,6 56,5
  Pozostała działalność 6 300 0,8 5 773 0,9 109,1
  SPRZEDAŻ OGÓŁEM 778 096 100,0 676 638 100,0 115,0
  W omawianym okresie główny udział w przychodach Mennicy Polskiej S.A. stanowiła sprzedaż krajowa ( 65,3 %).
  W stosunku do okresu poprzedniego, dzięki wspomnianemu wcześniej kontraktowi sprzedaży złotych medali do
  Tajlandii , wzrósł również udział eksportu z poziomu 30,3 % na 34,7 %.


  Mennica Polska S.A.
  Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Mennicy Polskiej S.A.
  oraz spółki Mennica Polska S.A. za rok 201 7
  31
  Tabela 1.2. Przychody Mennicy Polskiej S.A. w podziale na odbiorców krajowych i zagranicznych - za okres 201 7 rok
  oraz 201 6 rok
  Kategoria
  2017 2016 2017 / 2016
  wartość struktura
  [%]
  wartość struktura
  [%] Dynamika [%] [tys. zł] [tys. zł]
  Sprzedaż Krajowa 508 033 65,3 471 340 69,7 107,8
  Sprzedaż Eksportowa 270 063 34,7 205 298 30,3 131,5
  SPRZEDAŻ OGÓŁEM 778 096 100,0 676 638 100,0 115,0
  Opis działalności operacyjnej oraz sytuacji na rynkach w obrębie poszczególnych obszarów został przedstawiony
  w rozdziale drugim.
  3.3. Sytuacja finansowa Mennicy Polskiej S.A. oraz czynniki mające znaczący wpływ na wynik
  finansowy
  Analiza sytuacji finansowej Mennicy Polskiej S.A. została dokonana w oparciu o wskaźniki wyliczone na podstawie
  jednostkowych sprawozdań finansowych za 201 7 rok wraz z porównaniem do wskaźników za poprzedni rok , wyliczonych
  na podstawie sprawozdań finansowych. Ponadto dokonano porówn ania danych bilansowych na dzień 3 1 grudnia 201 7
  roku do danych bilansowych na bilans otwarcia analizowanego okresu czyli 31 grudnia 201 6 roku .
  Struktura jednostkowego bilansu
  Podstawowe wskaźniki struktury bilansu emitenta zostały ujęte w poniższej tabeli:
  Wyszczególnienie 31.12.2017
  (tys. zł)
  31.12.2017
  (%)
  31.12.2016
  (tys. zł)
  31.12.2016
  (%)
  (31.12.2017/
  31.12.2016) –
  Dynamika (%)
  Aktywa ogółem 834 79 5 100,0 660 528 100,0 126,4
  Aktywa trwałe 277 55 4 33,2 552 608 83,7 50,2
  Aktywa obrotowe 557 24 1 66,8 107 920 16,3 516,3
  Zapasy 252 456 30, 3 52 179 7,9 483,8
  Należności 68 657 8,2 30 493 4,6 225,2
  =nwestycje krótkoterminowe 236 128 28,3 25 248 3,8 935,2
  Pasywa ogółem 834 79 5 100,0 660 528 100,0 126,4
  Kapitał własny 421 61 3 50,5 341 081 51,6 123,6
  Zobowiązania i rezerwy 413 18 2 49,5 319 447 48,4 129,3
  Zobowiązania długoterminowe 8 327 1,0 30 690 4,6 27,1
  Zobowiązania krótkoterminowe 404 85 5 48,5 288 757 43, 8 140,2
  Aktywa jednostkowego bilansu wyniosły na koniec analizowanego okresu 83 4 79 5 tys. zł i wzrosł y o 26, 4% w stosunku
  do stanu z początku okresu.
  W obrębie struktury aktywów najistotniejszą zmianą jest zwiększenie aktywów obrotowych, w szc zególności inwestycji
  krótkoterminowych – środków pieniężnych, będące efektem rozliczenia dokonanej w grudniu 2017 roku sprzedaży
  wszystkich akcji spółki Netia S.A. W 2017 roku znaczącemu zwiększeniu uległ również poziom zapasów , będąc y
  konsekwencją realizacji znaczących kontraktów w segmencie menniczym, jak również wynikający z realizacji projektu
  „Mennica Residence” w segmencie deweloperskim. Wzrost zapasów w segmencie menniczym nastąpił głównie na


  Mennica Polska S.A.
  Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Mennicy Polskiej S.A.
  oraz spółki Mennica Polska S.A. za rok 201 7
  32
  skutek realizacji zleceń produkcyjnyc h na złote medale dla Ministerstwa Finansów - Departamentu Skarbu w Tajlandii
  oraz pozostałe wyroby mennicze. W segmencie deweloperskim nastąpił wzrost zapasów o 91 052 tys. zł. Nakłady na ten
  projekt wykazywane będą w obrębie zapasów jako produkcja w toku do momentu podpisania końcowych umów
  sprzedaży lokali w formie aktów notarialnych. Wówczas w rachunku wyników w segmencie działalności deweloperskiej
  zostanie rozpoznany koszt własny współmierny z przychodami ze sprzedaży przez Spółkę. Wzrostowi uległ pon adto stan
  należności, będący również konsekwencją realizacji zn aczących zleceń produkcyjnych w segmencie menniczym.
  Po stronie pasywnej bilansu wzrósł poziom zobowiązań krótkoterminowych , przy czym równocześnie znaczącej zmianie
  uległa ich struktura. Dzię ki wpływ owi środków pieniężnych, stanowiących zapłatę za akcje spółki Netia S.A. Spółka
  spłaciła w całości kredyt inwestycyjny oraz kredyt w rachunku bieżącym, co pozytywnie wpłynęło na poziom zadłużenia
  zarówno długo - jak i krótkoterminowego. Wyżej wymien ione czynniki redukujące poziom zobowiązań zostały
  zrekompensowane wzrostem finansowania obcego z tytułu realizacj i dwóch znaczących projektów. W pierwszym
  przypadku w związku z postępami w segmencie działalności deweloperskiej – dzięki dużemu popytowi na mieszkania
  w ramach projektu „Mennica Residence” na rachunku powierniczym odnotowywane są duże przyrosty zaliczek
  przyszłych właścicieli mieszkań. Kwoty tych zaliczek są wykazywane bilansowo w pozycji zobowiązań
  krótkoterminowych do momentu przekazania kli entom lokali na własność, p o zakończeniu budowy. Wówczas
  w rachunku wyników, w segmencie działalności deweloperskiej zostanie rozpoznany przychód ze sprzedaży. W drugim
  przypadku zobowiązania zostały powiększone przez zaliczkę na poczet realizacji zlecenia produkcyjnego na rzecz
  Ministerstwa Finansów - Departamentu Skarbu w Tajlandii w części odpowiadającej dostawom realizowanym po dniu
  bilansowym.
  Czynniki mające nietypowy wpływ na osiągnięty wynik finansowy
  W poniższej tabeli na cele analityczne , a w szczególności dla właściwego określenia charakterystycznych dla specyfiki
  działalności biznesowej Spółki wskaźników rentowności, dokonano korekt wyłączających nietypowe oraz jednorazowe
  zdarzenia wpływające na statutowy wynik finansowy.
  Wybrane dan e finansowe
  skorygowane o zdarzenia
  nietypowe i jednorazowe
  (w tys. zł)
  za okres od 01 -01-2017 do 31 -12-2017 za okres od 01 -01-2016 do 31 -12-2016
  Dane na
  podstawie
  sprawozdania
  MSSF
  Korekty Nr Rachunek
  znormalizowany
  Dane na
  podstawie
  sprawozdania
  MSSF
  Korekty Nr Rachunek
  znormalizowany
  Przychody ze sprzedaży 778 096 778 096 676 638 676 638
  Koszt własny sprzedaży -709 535 -709 535 -609 018 -609 018
  Zysk brutto ze sprzedaży 68 561 68 561 67 620 67 620
  Koszty sprzedaży -46 690 42 977 1. -3 713 -49 157 44 665 1. -4 492
  Koszty ogólnego zarządu -22 606 -22 606 -19 543 -19 543
  Zysk netto ze sprzedaży -735 42 242 -1 080 43 585
  Pozostałe przychody/(koszty
  operacyjne) 56 678 -60 654 2. -3 976 51 141 -52 642 3. -1 501
  Zysk z działalności operacyjnej 55 943 38 266 50 061 42 084
  Rentowność działalności operacyjnej 7,2% 4,9% 7,4% 6,2%
  Amortyzacja 15 822 15 822 14 347 14 347
  EBITDA 71 765 54 088 64 408 56 431
  Rentowność EB=TDA 9,2% 7,0% 9,5% 8,3%
  Przychody /(koszty finansowe) netto 23 955 -30 040 4. -6 085 -5 433 4 494 4. -939
  Zysk brutto 79 898 32 181 44 628 41 145
  Podatek dochodowy -10 419 3 049 5. -7 370 12 018 -11 205 5 813
  Zysk netto 69 479 24 811 56 646 41 958
  Rentowność netto 8,9% 3,2% 8,4% 6,2%
  W kolumnach „Korekty” dokonano następujących wyłączeń z tytułu zdarzeń o charakterze nietypowym lub
  jednorazowym zarówno dla 201 7 roku , jak i 201 6 roku :


  Mennica Polska S.A.
  Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Mennicy Polskiej S.A.
  oraz spółki Mennica Polska S.A. za rok 201 7
  33
  1. Opłata licencyjna za korzystanie ze znaku towarowego, należącego do spółki Mennica Polska od 1766 Sp. z o.o.,
  w której 100% udziałów posiada Mennica Polska S.A. Opłata ta jest jednocześnie przychodem w spółce zależnej,
  a więc podlega wyłączeniu w konsolidacji, w związku z czym nie ma wpływu na rea lną rentowność działalności
  operacyjnej postrzeganą z punktu widzenia Grupy;
  2. Na korektę za 201 7 rok składają się następujące czynniki:
  - Otrzymana dywidenda z akcji spółki Netia S.A. w kwocie 24 095 tys. zł. Prawem do dywidendy objętych
  w 2017 roku było łącznie 63 407 500 sztuk akcji posiadanych w ramach Mennicy Polskiej S.A.;
  - Dywidenda od spółki zależnej Mennicy Polskiej od 1766 Sp. z o.o. 34 496 tys. zł;
  - Poniesione koszty relokacji działów administracyjnych spółki do nowej lokalizacji na Al. Hana Pawła II 23
  w wysokości 116 tys. zł;
  - Dodatni wynik na instrumentach pochodnych dotyczących sprzedaży niezrealizowanej w kwocie 2 179 tys.
  zł.
  3. Na korektę za 2016 rok składają się następujące czynniki:
  - Otrzymana dywidenda z akcji spółki Netia S.A. w kwocie 22 963 tys. zł. Prawem do dywidendy objętych
  w 2016 roku było łącznie 57 407 500 sztuk akcji posiadanych w ramach Mennicy Polskiej S.A.;
  - Dywidendy od spółek zależnych: Mennicy Polskiej od 1766 Sp. z o.o. 35 636 tys. zł oraz Mennicy Ochrony
  Sp. z o.o. 175 tys. zł ;
  - Spisanie w koszty niezamortyzowanej kwoty 365 tys. zł likwidowanych aktywów w związku z rozbiórką
  starego zakładu produkcyjnego przy ulicy Żelaznej;
  - Poniesione koszty realokacji zakładu produkcyjnego do nowej lokalizacji na ul. Annopol 3 w wysokości
  2 01 3 tys. zł;
  - Ujemny wynik na instrumentach pochodnych dotyczących sprzedaży niezrealizowanej w kwocie 3 755 tys.
  zł.
  4. Korekta dotyczy kosztów finansowych (w 2017 roku 2 657 tys. zł., w 2016 roku 4 494 tys. zł) poniesionych przez
  Mennicę Polską S.A. związanych z zaciągniętym przez Mennicę kredytem inwestycyjnym w 2014 roku,
  opisanym w rozdziale 1.7. Dodatkowo w 2017 roku wyłączono w tej pozycji jednorazowy dodatni wynik
  osiągnięty na umorzeni u certyfikatów fundus zu FIZAN w kwocie 16 404 tys. zł oraz zysk na sprzedaży akcji spółki
  Netia S.A. w kwocie 16 293 tys. zł.
  5. Korekta w 2016 roku dotyczy rozpoznania aktywa podatkowego w kwocie 8 156 tys. zł. – w związku
  z uprawdopodobnieniem się możliwości stopniowego rozliczenia w przyszłych okresach skumulowanych strat
  podatkowych – głównie dzięki planowanym w kolejnych latach zyskom z działalności deweloperskiej. Ponadto
  w 2016 roku wyłączono rozpozna nie aktywa podatkowego w kwocie podatku 3 049 tys. zł w związku z odpisaną
  kwotą pożyczki udzielonej spółce MMS w poprzednich latach, natomiast w 2017 roku wyłączono rozwiązanie
  tego aktywa.
  W analizowanym okresie , poza wyżej opisanymi czynnikami , nie wystąpiły inne istotne zdarzenia o charakter ze
  jednorazowym lub nietypowym.
  Ocena rentowności
  Kształtowanie się poszczególnych wskaźników rentowności Spółki w okresie objętym analizą przedstawiono w tabeli
  poniżej:  Mennica Polska S.A.
  Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Mennicy Polskiej S.A.
  oraz spółki Mennica Polska S.A. za rok 201 7
  34
  wskaźniki rentowności
  2017 2016
  Dane na podstawie sprawozdania MSSF
  Dane na podstawie rachunku znormalizowanego
  Dane na podstawie sprawozdania MSSF
  Dane na podstawie rachunku znormalizowanego
  1. Przychody ze sprzedaży netto (w tys. zł) 778 096 778 096 676 638 676 638
  2. Rentowność sprzedaży brutto 8,8% 8,8% 10,0% 10,0%
  3. Rentowność sprzedaży netto -0,1% 5,4% -0,2% 6,4%
  4. Rentowność działalności operacyjnej 7,2% 4,9% 7,4% 6,2%
  5. Rentowność EB=TDA 9,2% 7,0% 9,5% 8,3%
  6. Rentowność zysku netto 8,9% 3,2% 8,4% 6,2%
  7. Rentowność aktywów ogółem ROA 9,3% 3,3% 8,8% 6,6%
  8. Rentowność kapitału własnego ROE 18, 2% 6,5% 16,4% 12,2%
  ▪ Wskaźniki rentowności - stosunki odpowiednich wielkości zysków do przychodów ze sprzedaży netto produktów, towarów i materiałów;
  ▪ Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) – stosunek zysku netto do średniego stanu aktywów (średnia arytmetyczna ze stanów na początek i na koniec analizowanego okresu);
  ▪ Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) – stosunek zysku netto do średniego stanu kapitałów własnych (średnia arytmetyczna ze stanów na początek i na koniec analizowanego o kresu).
  W omawianym okresie, Spółka osiągnęła niższe wartości wskaźnik ów rentowności sprzedaży brutto, sprzedaży netto ,
  działalności operacyjnej i EB=TDA , co było efektem istotn ej zmian y w struktur ze portfel a sprzedaży – głównie na skutek
  znaczącego pod względem wartości sprzedaży kontraktu na rzecz Ministerstwa F inansów - Departamentu Skarbu
  w Tajlandii, chrakteryzującego się naturalnym dla produktów ze złota niskim poziomem względnej rentowności.
  Wskaźnik rentowności zysku netto natomiast wykazuje wzros t, który zosta ł spowodowany wystąpieniem w IV kwartale
  2017 roku opisanych powyżej jednorazowych i nietypowych zdarzeń, jakimi były: dodatni wynik osiągnięty na umorzeniu
  certyfikatów funduszu F=ZAN oraz zysk na sprzedaży akcji spółki Netia S.A.
  Ocena wsk aźników kapitału obrotowego i płynności
  Oceny kapitału obrotowego i płynności Spółki dokonano na podstawie analizy poziomu i struktury kapitału obrotowego
  oraz wskaźników rotacji podstawowych składników kapitału obrotowego, a także na podstawie analizy poziomu
  wskaźników płynności:
  wskaźniki kapitału obrotowego 31.12. 2017 31.12.2016
  wybrane dane bilansowe (w tys. zł)
  1. Majątek obrotowy 557 24 1 107 920
  2. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 236 128 25 248
  3. Majątek obrotowy skorygowany (1 -2) 321 113 82 672
  4. Zobowiązania bieżące 404 855 288 757
  5. Kredyty krótkoterminowe 0 120 386
  6. Zobowiązania bieżące skorygowane (4 -5) 404 85 5 168 371
  7. Kapitał obrotowy (1 -4) 152 386 -180 837
  8. Zapotrzebowanie na środki obrotowe (3 -6) -83 742 -85 699
  wskaźniki kapitału obrotowego (w dniach) i płynności (w razach)
  9. Cykl rotacji zapasów 70 23
  10. Cykl rotacji krótkoterminowych należności handlowych i pozostałych 23 18
  11. Cykl rotacji krótkoterminowych zobowiązań handlowych i pozostałych 129 71
  12. Wskaźnik bieżącej płynności (CR) 1,4 0,4
  13. Wskaźnik płynności szybkiej (QR) 0,8 0,2
  14. Wskaźnik natychmiastowy 0,6 0,1
  ▪ Kapitał obrotowy - różnica pomiędzy wielkością majątku obrotowego a wielkością zobowiązań bieżących; wskaźnik ten określa wartość zasobów obrot owych, która jest finansowana kapitałem długoterminowym ;


  Mennica Polska S.A.
  Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Mennicy Polskiej S.A.
  oraz spółki Mennica Polska S.A. za rok 201 7
  35
  ▪ Zapotrzebowanie na środki obrotowe - różnica pomiędzy wielkością majątku obrotowego pomniejszonego o środki pieniężne a wielkością zobowiązań bieżących pomniejszonych o kredyty krótkoterminowe; wskaźnik ten pozwala na określenie, jaka część majątku obrotowego (bez środków pieniężnych) nie jest finansowana za pomocą zobowiązań bieżących;
  ▪ Wskaźniki rotacji - stosunki średniego stanu odpowiednio zapasów, należności, zobowiązań bieżących (średnia arytmetyczna ze stanów na początek i koniec badanego okresu) do sprzedaży netto pomnożona przez liczbę dni w okresie;
  ▪ Wskaźnik bieżący - stosunek stanu majątku obrotowego do stanu zobowiązań bieżących; obrazuje zdolność firmy do regulowania bieżących zobowiązań przy wykorzystaniu aktywów bieżących,
  ▪ Wskaźnik szybki - stosunek stanu majątku obrotowego pomniejszonego o zapasy do stanu zobowiązań bieżących; obrazuje zdolność zgromadzenia w krótkim czasie środków pieniężnych na pokrycie zobowiązań o wysokim stopniu wymagalności;
  ▪ Wskaźnik natychmiastowy - stosunek stanu środków pieniężnych do stanu zobowiązań bieżących; obrazuje zdolność do pokrycia zobowiązań o natychmiastowej wymagalności przy wykorzystaniu dysponowanych środków pieniężnych.
  Na skutek znaczącego wzrostu inwestycji w aktywa obrotowe (zapa sy i należności związane z realizacją znaczących
  kontraktów w segmencie menniczym oraz przedsięwzięcia deweloperskiego „Mennica Residence”) wzrosło
  finansowanie krótkoterminowe. Wzrost ten został jednak zredukowany w efekcie spłaty zadłużenia z tytułu kred ytów,
  co było możliwe dzięki wpływowi środków pieniężnych ze sprzedaży akcji spółki Netia S.A. Wzrost aktywów obrotowych
  został po stronie pasywnej w pełni pokryty wpłatami zaliczek przez przyszłych właścicieli mieszkań oraz w odniesieniu
  do działalności m enniczej – zaliczką na poczet realizacji zlecenia produkcyjnego na rzecz Ministerstwa Finansów -
  Departamentu Skarbu w Tajlandii w części odpowiadającej dostawom realizowanym po dniu bilansowym. Wydłużeniu
  uległ cykl rotacji zapasów, należności i zobowiąza ń krótkoterminowych. Do wyd łużenia cyklu rotacji zapasów
  i zobowiązań przyczyniły się wzrosty odpowiednich pozycji bilansowych dotyczących działalności deweloperskiej przy
  jednoczesnym braku odzwierciedlenia w rachunku wyników przychodów ze sprzedaży (poja wią się one w momencie
  podpisania końcowych umów sprzedaży lokali w formie aktów notarialnych ). Wskaźniki płynności ukształtowały się na
  znacznie wyższych w porównaniu do okresu porównawczego poziomach, co było spowodowane wpływem środków
  pieniężnych ze sp rzedaż y akcji spółki Netia S.A.
  Ocena zadłużenia
  Dla oceny stopnia zadłużenia Spółki oraz oceny struktury finansowania je j majątku zastosowano wskaźniki
  przedstawione w tabeli poniżej:
  wskaźniki zadłużenia (w %) 31.12.2017 31.12.2016
  1. Wskaźnik ogólnego zadłużenia 49,5 48,4
  2. Wskaźnik zadłużenia długoterminowego 1,0 4,6
  3. Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego 98, 0 93,7
  4. Wskaźnik pokrycia majątku trwałego kapitałami własnymi 151,9 61,7
  ▪ Wskaźnik ogólnego zadłużenia - stosunek zobowiązań ogółem do aktywów ogółem; obrazuje udział zewnętrznych źródeł finansowania działalności;
  ▪ Wskaźnik zadłużenia długoterminowego - relacja zobowiązań długoterminowych do ogólnej sumy aktywów; określa udział zobowiązań długoterminowych w finansowaniu działalności.
  ▪ Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego - stosunek zobowiązań ogółem do kapitałów własnych;
  ▪ Wskaźnik pokrycia majątku trwałego kapitałami własnymi - stosunek kapitałów własnych do aktywów trwałych; prz edstawia udział środków własnych w finansowaniu aktywów odznaczających się największą stałością .
  Na koniec analizowanego okresu nastąpił wzrost wskaźnika ogólnego zadłużenia z poziomu 48,4% do poziomu 49, 5%,
  który spowodowany został opisanym wyżej wzroste m wpłat zaliczek przyszłych właścicieli mieszkań w ramach projektu
  „Mennica Residence = i == etap” i otrzymanej zaliczki na poczet dostawy złotych medali dla kontrahenta z Tajlandii, jak
  również zakupem akcji Mennicy SKA od Mennicy F=ZAN z odroczonym termi nem płatności. Wzrost ten został
  pomniejszony poprzez spłatę wszystkich kredytów przez Spółkę, która była możliwa dzięki wpływowi środków
  pieniężnych ze sprzedaży akcji spółki Netia S.A.
  Wskaźnik pokrycia majątku trwałego kapitałami własnymi ukształtował s ię na stabilnym wysokim poziomie 15 1,9%.  Mennica Polska S.A.
  Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Mennicy Polskiej S.A.
  oraz spółki Mennica Polska S.A. za rok 201 7
  36
  Podsumowanie
  Kształtowanie się wskaźników finansowych w 201 7 roku w stosunku do poprzedniego roku , wskazuje na wzrost
  aktywności biznesowej przejawiający się w zwiększeniu inwestycji w kapitał obrotowy. Płynność finansowa Spółki
  utrzymuje się na bezpiecznym, zwiększonym w stosunku do bilansu otwarcia poziomie.
  3.4. Kluczowe niefinansowe wskaźniki efektywności związane z działalnością jednostki oraz
  informacje dotyczące zagadnień pracowniczych i środowiska naturalnego
  Ocena efektów działalności poszczególnych obszarów działalności zarówno Spółki, jak i jej Grupy Kapitałowej została
  opisana w rozdziale 2 – Opis działalności Grupy Kapitałowej w obrębie jej segmentów. W opisach zostały zawarte
  również wskaźniki niefinansowe, o i le miały one istotny wpływ na ocenę rozwoju, wyników i sytuacji.
  W odniesieniu do zagadnień pracowniczych, struktura zatrudnienia Spółki z roku na rok wykazuje stabilność i niski
  wskaźnik rotacji, któr y wyni ósł w omawianym okresie 7,5%. W roku 2017 zatrud nionych zostało 31 nowych
  pracowników a odeszło 24. Średnie zatrudnienie wyniosło 320 pracowników. W nocie 3.3. do jednostkowego
  Sprawozdania Finansowego zawarto podstawowe informacje o stanie zatrudnienia.
  Działalność Mennicy Polskiej i jej Grupy Kapitałowej nie wywierała w omawianym okresie istotnego wpływu na
  środowisk o naturaln e. N ie zanotowano żadnych istotnych incydentów związanych z negatywnym wpływem działalności
  menniczej na środowisko. Procesy potencjalnie obciążając e środowisko naturalne, takie jak przez procesy galwaniczne,
  procesy zabezpieczania powierzchni monet BENEQ, procesy szlifowania, polerowania i piaskowania i inne procesy
  technologiczne były neutralizowane w sposób odpowiedni do dane go procesu oraz rodzaju emisji.
  Mennica Polska S.A. posiada certyfikowany system zarządzania ochroną środowiska zgodny z normą PN -EN ISO
  14001:2005 oraz system zarządzania B:P zgodny z normą PN -N-18001:2004 (OHSAS 18001: 2007) .
  3.5. Informacje o zaciągniętych i wypowiedzianych umowach dotyczących kredytów i pożyczek
  =nformacje o zaciągniętych i wypowiedzianych umowach dotyczących kredytów i pożyczek zarówno zawartych przez
  Mennice Polską S.A., jak również inne spółki z jej Grupy Kapitałowej zostały zawarte w ro zdziale 1.7. niniejszego
  sprawozdania.
  3.6. Informacje o udzielonych przez Spółkę pożyczkach
  W analizowanym okresie Spółka nie udzielała żadnych pożyczek.
  3.7. Informacje o udzielonych i otrzymanych w dany m roku obrotowym poręczeniach
  i gwarancjach
  W omawianym okresie Spółka zlecała wystawienie gwarancji bankowych zabezpieczających wywiązanie się ze
  zobowiązań wobec dostawców, jak również kontrahenci zlecali wystawianie takich gwarancji na rzecz zabezpieczenia
  należności Mennicy Polskiej S.A. Ponadto Spółka wraz z spółkami zależnymi: Mennica Polska od 1766 Sp. z o.o., Skarbiec
  Mennicy Polskiej S.A. korzystają ze wspóln ych linii kredytow ych . Szczegó łowe informacje zostały ujęte w notach
  objaśniających do sprawozdania finansowego.
  3.8. Opis wykorzystania przez Spółkę wp ływów z emisji w okresie objętym raportem
  W okresie objętym raportem Mennica Polska S.A. nie uzyskała żadnych wpływów z emisji papierów wartościowych.
  3.9. Objaśnienie różnic pomiędzy wynikami finansowymi wykazanymi w raporcie, a wcześniej
  prognozowanymi
  W omawianym okresie Mennica Polska S.A. nie przekazywała do publicznej wia domości prognozowanych wyników.  Mennica Polska S.A.
  Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Mennicy Polskiej S.A.
  oraz spółki Mennica Polska S.A. za rok 201 7
  37
  3.10. Umowy kooperacyjne, sprzedaży i dostawy
  W zakresie sprzedaży wyrobów menniczych Spółka była w omawianym okresie stroną umów dotyczących produkcji
  monet obiegowych oraz kolekcjonerskich, zarówno dla odbiorców krajowych jak i zagranicznych.
  Poza kontraktami z Narodowym Bankiem Polskim, Mennica Polska realizowała bezpośrednie dostawy w szczególności
  dla Kancelarii Prezydenta RP, Związku Ochotniczych S traży Pożarnych RP, Urzędu Probierczego , Narodowego Banku
  Białorusi, Sberbanku Rosji w Kazachstanie, Sberbanku Rosji w Moskwie, Banku w Urugwaju. Największe kontrakty
  zostały zawarte z Bankiem Boliwii, Gwatemali, Kolumbii, Libanu, Tajlandii czy Paragwaju.
  W okresie objętym niniejszym sprawozdaniem w obszarze płatności elektronicznych Spółka realizowała dystrybucję
  biletów komunikacji miejskiej w oparciu o umowy z: ZTM Warszawa, Gminą Wrocław, ZTM w Lublinie, ZDMiKP
  w Bydgoszczy, MPK Łódź, PKM w Haworznie, Z TM w Gdańsku, PGK w Suwałkach, a także ZTM Poznań. Równolegle, na
  mocy umów z Warszawską Koleją Dojazdową, Mennica dystrybuowała bilety kolejowe. Ponadto Mennica kontynuowała
  dystrybucję doładowań prepaid telefonii GSM.
  Portfel odbiorców Mennicy Polskiej S .A. w 201 7 roku charakteryzował się dość dużym zróżnicowaniem. N ajwiększy
  klient ( Ministerstwo Finansów - Departament Skarbu w Tajlandii z obszaru produkcji menniczej) stanowił 25%
  przychodów ze sprzedaży ogółem w ujęciu jednostkowym. Drugi pod względem wartości sprzedaży klient ( Narodowy
  Bank Polski również z obszaru produkcji menniczej) stanowił 1 4% przychodów ze sprzedaży ogółem w ujęciu
  jednostkowym . Ponadto żaden inny klient nie stanowił pod względem wartości sprzedaży więcej niż 10% s przedaży
  ogółem .
  Portfel dostawców Spółki charakteryzował się dużym zróżnicowaniem. Udział tylko jednego dostawcy (Zarząd
  Transportu Miejskiego w Warszawie) przekroczył pod względem wartości dostaw 10% jednostkowych przychodów.
  3.11. Umowy związane z dostępem do informacji niejawnych
  Mennica Polska S.A. realizowała niżej wymienione umowy, w których zawarte były informacje niejawne:
  ▪ Umowa z Narodowym Bankiem Polskim w sprawie produkcji i dostaw monet;
  ▪ Umowa z Komendą Główną Straży Granicznej na produkcję stempli kontrolerski ch;
  ▪ Umowa z Polską Wytwórnią Papierów Wartościowych S.A. dot. transportu monet;
  ▪ Zadania wynikające z Planu Ochrony Obiektów Mennicy Polskiej - realizowane pod nadzorem Komendy
  Stołecznej Policji.
  W opisywanym okresie nie stwierdzono w Mennicy Polskiej S.A. ujawnienia informacji niejawnych osobom
  nieuprawnionym.
  3.12. Umowy, kooperacje ze spółkami zależnymi
  Mennica Polska S.A. była w omawianym okresie roku stroną poniżej przedstawionych umów zawartych ze spółkami
  zależnymi, istotnych dla działalności Spółki i Grup y Kapitałowej:
  ▪ Umowy z Mennicą Polską od 1766 Sp. z o.o. w szczególności w następujących obszarach: korzystanie ze znaku
  towarowego - przedmiotem Umowy jest upoważnienie Spółki do używania w prowadzonej działalności
  gospodarczej znaków towarowych i wzoru p rzemysłowego, objętych prawami ochronnymi na terytorium
  Polski; umowy o świadczenie usług na rzecz Mennicy Polskiej od 1766 Sp. z o.o. między innymi w następujących
  obszarach: umowa najmu powierzchni biurowych i magazynowych, obsługa finansowo – księgowa, obsługa
  kadrowo – płacowa, obsługa zaopatrzeniowa, obsługa informatyczna; umowy
  o świadczenie usług przez Mennicę Polską od 1766 Sp. z o.o. w obszarach obsługi marketingowej, obsługi
  handlowej;
  ▪ Umowy zawarte ze Skarbcem Mennicy Polskiej S.A. głównie w nas tępujących obszarach: umowa najmu
  powierzchni biurowych, obsługa kadrowo – płacowa, obsługa informatyczna;


  Mennica Polska S.A.
  Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Mennicy Polskiej S.A.
  oraz spółki Mennica Polska S.A. za rok 201 7
  38
  ▪ Umowa z Mennicą Ochrona Sp. z o.o., na podstawie której Mennica Ochrona Sp. z o.o. świadczyła usługi
  ochrony obiektów Mennicy Polskiej S.A. oraz usług ochrony w ramach projektów obsługi systemów kart
  miejskich;
  ▪ Umowa z Mennica Polską SKA na najem powierzchni magazynowej;
  ▪ Umowy z bankami dotyczące poręczeń, gwarancji udzielanych przez Mennicę Polską S.A. spółkom zależnym .
  3.13. Perspektywy rozwoju działal ności Spółki
  Perspektywy rozwoju Mennicy Polskiej i jej Grupy Kapitałowej zostały opisane w rozdziale 1.13.
  3.14. Informacje o zmianach w składzie osób zarządzających i nadzorujących
  Zarząd Mennicy Polskiej S.A.
  Zarz ąd Mennicy Polskiej S.A. działał w nast ępuj ącym składzie:
  1) okresie od 1 stycznia do 31 sierpnia 2017 roku
  ▪ Grzegorz Zambrzycki – Prezes Zarz ądu;
  ▪ Katarzyna =wuć – Członek Zarz ądu.
  2) okresie od 1 września do 31 grudnia 2017 roku
  Grzegorz Zambrzycki – Prezes Zarz ądu.
  Ponadto po dniu bilansowym, w dniu 9 stycznia 2018 roku Rada Nadzorcza oddelegowała Członka Rady Nadzorczej,
  Panią Agnieszkę Pyszczek do pełnienia funkcji Członka Zarządu Spółki na okres od dnia 1 lutego 2018 r oku do dnia 1 maja
  2018 r oku.
  Rada Nadzorcza Mennicy Polskiej S.A.
  W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 roku Rada Nadzorcza działała w nast ępuj ącym
  składzie:
  ▪ Zbigniew Jakubas – Przewodniczący;
  ▪ Piotr Sendecki – Z-ca Przewodniczącego;
  ▪ Paweł Brukszo;
  ▪ Han Woźniak;
  ▪ Agnieszka Pyszczek;
  ▪ Robert Bednarski.
  3.15. Umowy zawarte między Spółką a oso bami zarządzającymi, przewidujące rekompensatę
  w przypadku ich rezygnacji lub zwolnienia z zajmowanego stanowiska bez ważnej przyczyny
  lub gdy ich odwołanie lub zwolnienie następuje z powodu połączenia emitenta przez przejęcie
  Zgodnie z zawartymi umowami, członkom Zarządu w przypadku wypowiedzenia umowy o pracę przysługuje odprawa
  pieniężna, której wysokość wynosi wielokrotność jednomiesięcznego wynagrodzenia zasadniczego za każdy
  przepracowany rok, z tym że nie może ona przekroczyć sześciokrotności tego w ynagrodzenia. Prawo do odprawy nie
  przysługuje w przypadku rozwiązania umowy o pracę na wniosek pracownika oraz za okres, za który członek Zarządu
  nie uzyskał absolutorium.
  3.16. Określenie łącznej liczby akcji będących w posiadaniu osób zarządzających i nadzoru jących
  Spółki
  Według stanu na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania - zgodnie z posiadanymi przez Spółkę informacjami:
  Osoby nadzorujące:
  ▪ Zbigniew Jakubas - Przewodniczący Rady Nadzorczej posiadał 14 947 sztuk akcji.  Mennica Polska S.A.
  Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Mennicy Polskiej S.A.
  oraz spółki Mennica Polska S.A. za rok 201 7
  39
  Poza wskazanym powyżej, Członkowie Zarządu oraz Rady Nadzorczej nie posiadali akcji Mennicy Polskiej S.A. ani też
  akcji i udziałów w innych podmiotach powiązanych w ilości, która zapewniałaby wpływ na zarządzanie tymi podmiotami.
  Według informacji posiadanych przez Spół kę, w stosunku do danych publikowanych w sprawozdaniu z działalności
  Spółki za rok 201 6 nie nastąpiły zmiany w zakresie łącznej liczby akcji będących w posiadaniu osób zarządzających
  i nadzorujących Spółki.
  3.17. System kontroli programów akcji pracowniczych
  W S półce nie występują ani nie występował y programy akcji pracowniczych.
  3.18. Transakcje ze stronami powiązanymi
  Wszystkie transakcje zawarte przez Spółkę lub podmioty od niej zależne z podmiotami zależnymi zawie rane są na
  warunkach rynkowych.
  Wartość transakcji zawartych z pomiotami powiązanymi zaprezentowana została w notach do sprawozdania
  finansowego sporządzonego na dzień 31 grudnia 201 7 roku.
  3.19. Struktura akcjonariatu oraz informacje o znanych Spółce umowach, w wyniku których
  mogłyby w przys złości nastąpić zmiany w proporcjach posiadanych akcji
  Na dzień publikacji niniejszego raportu struktura akcjonariatu z uwzględnieniem akcjonariuszy posiadających powyżej
  5% w kapitale zakładowym Spółki przedstawiała się następująco:
  Na dzień publikacji niniejszego raportu struktura akcjonariatu z uwzględnieniem akcjonariuszy posiadających powyżej
  5% w kapitale zakładowym Spółki przedstawiała się następująco:
  Akcjonariusz
  Stan na dzień raportu Stan na 31 -12-201 7 Stan na 31 -12-201 6
  Liczba akcji % w kapitale zakładowym
  % w ogólnej liczbie głosów
  Liczba akcji % w kapitale zakładowym
  % w ogólnej liczbie głosów
  Liczba akcji % w kapitale zakładowym
  % w ogólnej liczbie głosów
  Zbigniew Jakubas wraz z podmiotami zależnymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5 Ustawy o ofercie publicznej
  25 180 270 49,2% 49,2% 25 180 270 49,2% 49,2% 25 180 270 49, 0% 49, 0%
  ING OFE 3 830 000 7,5% 7,5% 3 830 000 7,5% 7,5% 3 830 000 7,5% 7,5%
  PZU OFE 3 538 420 6,9% 6,9% 3 538 420 6,9% 6,9% 3 538 420 6,9% 6,9%
  Joanna Jakubas 2 959 000 5,8% 5,8% 2 959 000 5,8% 5,8% 2 959 000 5,8% 5,8%
  MetLife Otwarty Fundusz Emerytalny 2 817 591 5,5% 5,5% 2 817 591 5,5% 5,5% 2 817 591 5,5% 5,5%
  Zakończenie Programu Skupu Akcji Własnych
  W dniu 1 lipca 2016 roku Spółka poinformowała o zakończeniu Programu Skupu Akcji Własnych. Łączna ilość Akcji
  nabytych w ramach tego Programu i posiadanych przez Spółkę na dzień publikacji niniejszego sprawozdania wynosiła
  199 330. Akcje nabyte zostały za średnią cenę 1 3,96 zł za jedną Akcję. Akcje nabyte dotychczas w ramach Programu
  i posiadane przez Spółkę na dzień publikacji niniejszego sprawozdania stanowią 0,39% udziału w kapitale zakładowym
  Spółki i 0,39% w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki oraz uprawni ają do 199 330 głosów na


  Mennica Polska S.A.
  Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Mennicy Polskiej S.A.
  oraz spółki Mennica Polska S.A. za rok 201 7
  40
  Walnym Zgromadzeniu Spółki. Łączne wynagrodzenie z tytułu nabycia Akcji w ramach Progr amu wyniosło
  2 782,44 tys. zł. Do dnia publikacji niniejszego sprawozdania nastąpiło umorzenie skupionych akcji.
  3.20. Postępowania toczące się przed sądem, organem właściwym dla postępowania arbitrażowego
  lub organem właściwym dla postępowania arbitrażowego lub organem administracji
  publicznej
  Postępowania w sprawie należności oraz zobowiązań z tytułu VAT spółki zależnej MMS
  W wyniku skarg wniesionych do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego przez spółkę Mennica - Metale Szlachetne S.A.
  w kwestii braku zwrotu należności z tytułu podatku VAT w łącznej kwocie 165 129 tys. zł za okres od października do
  grudnia 2012 toczone są postępowania, które zostały szczegółowo opisane w nocie 10.2 skonsolidowanego
  sprawozdania finansowego.
  Ponadto toczone są postępowania na poziomie organów skarbowych za okresy, w których MMS dokonywała
  analogicznych transakcji, jak w okresach od października do grudnia 2012 roku i nie były one kwestionowane przez Urząd
  Skarbowy, a zwroty podatku VAT dokonywane były w terminie, nierzadko po przeprowadzonej wcześniej kontroli
  urzędu skarbowego. S zczegółowy opis postępowania został zawarty w nocie 10.2 skonsolidowanego sprawozdania
  fin ansowego.
  Na dzień sporządzenia sprawozdania MMS uważa, że pomimo przedłużającego się postępowania, zwrot nadwyżki
  podatku naliczonego nad należnym jest zasadny. MMS pozostaje w ciągłym kontakcie z właściwymi organami
  i monitoruje przebieg postępowań.
  Poze w SISU Capital Master Fund Limited
  W dniu 16 października 2015 roku Mennica Polska S.A. otrzymała pozew z dnia 29 września 2015 roku „o ustalenie
  nieistnienia prawa” („Pozew”), złożony w postępowaniu cywilnym wszczętym przed Sądem Okręgowym w Warszawie
  prz ez The S=SU Capital Master Fund Limited z siedzibą na Wyspach Kajmanach przeciwko Mennicy Polskiej S.A. oraz jej
  spółce zależnej – Mennica Polska Spółka Akcyjna Tower S.K.A. oraz F=P 11 Funduszowi =nwestycyjnemu Zamkniętemu
  Aktywów Niepublicznych („F=P 11 F=ZAN”), reprezentowanemu przez Fundusze =nwestycji Polskich TF= S.A. Szczegółowe
  informacje na temat pozwu zawarte zostały w nocie 10.2 skonsolidowanego sprawozdania finansowego.
  Kontrola rozliczeń w podatku CIT za 2012 rok
  Mennica Polska S.A. („Spółka”, „Hednostka Dominująca”) otrzymała Decyzję Dyrekt ora Urzędu Kontroli Skarbowej
  w Warszawie z dnia 16 grudnia 2016 roku dotyczącą przeprowadzonego w Spółce postępowania kontrolnego,
  obejmującego swoim zakresem w szczególności rzetelność deklarowanych podstaw opodatkowania oraz prawidłowość
  obliczania i wpłacania podatku dochodowego od osób prawnych za 2012 r.
  Zgodnie z treścią Decyzji, zdaniem Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej w toku postępowania kontrolnego stwierdzono
  nieprawidłowości w rozliczeniu przez Spółkę w zeznaniu C=T -8 za 2012 rok kosztów uzyskania przychodów.
  W związku z powyższym, w wydanej Decyzji Dyrektor Urzędu Kontroli Skarbowej w Warszawie określił zobowiązanie
  podatkowe Spółki w podatku dochodowym od osób prawnych za 2012 rok w wysokości 6 575 616,00 zł. Zgodnie z art.
  53 i 55 ustawy Ordynacja podatkowa Mennica Polska S.A. zobowiązana jest ponadto do naliczenia i zapłaty odsetek za
  zwłokę od w/w zobowiązania.
  W dniu 30 grudnia 2016 roku Spółka wniosła odwołanie od Decyzji Dyrektora Urzędu K ontroli Skarbowej w Warszawie
  do Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie.
  Przedmiotowa Decyzja została zaskarżona w całości, w oparciu o zarzuty naruszenia zarówno przepisów postępowania,
  jak i przepisów prawa materialnego, które miały wpływ na wynik sprawy.
  Spółka wniosła w odwołaniu o uchylenie De cyzji Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej w całości i umorzenie
  postępowania w sprawie.


  Mennica Polska S.A.
  Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Mennicy Polskiej S.A.
  oraz spółki Mennica Polska S.A. za rok 201 7
  41
  W dniu 5 kwietnia 2017 roku Mennica Polska S.A. otrzymała Decyzję Dyrektora =zby Administracji Skarbowej
  w Warszawie utrzymują cą w mocy Decyzję Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej w Warszawie.
  Przedmiotowa Decyzja jest ostateczna w administracyjnym toku postępowania.
  W dniu 5 maja 2017 roku Mennica Polska S.A. złożyła skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na Decyzję
  Dyre ktora Izby Administracji Skarbowej w Warszawie.
  Pomimo powyższego Zarząd Mennicy Polskiej S.A. podjął decyzję o zapłacie zobowiązania z tyt. C=T za 2012 rok zgodnie
  z Decyzją Dyrektora =zby Administracji Skarbowej w Warszawie. Powyższa dec yzja podjęta zost ała w trosce
  o zapewnienie utrzymania dotychczasowej aktywności biznesowej, która nierzadko wymaga przedstawienia przez
  Spółkę zaświadczenia z urzędu skarbowego o niezaleganiu w podatkach. W dniu 7 kwietnia 2017 roku na konto urzędu
  skarbowego została prze lana łącznie kwota 8,3 mln zł (w tym odsetki w kwocie 1,7 mln zł). Spółka wnosząc skargę do
  WSA będzie dochodziła zwrotu zapłaconej kwoty w całości wraz z odsetkami.
  Zarząd Mennicy Polskiej S.A. nie zgadza się z ustaleniami stanu faktycznego, jak i oceną p rawną dokonaną przez
  Dyrektora =zby Administracji Skarbowej w wydanej Decyzji. W ocenie Zarządu oraz doradców prawnych i podatkowych,
  Mennica Polska S.A. w sposób prawidłowy i rzetelny prowadzi wszelkie rozliczenia podatkowe. Zarząd Hednostki
  Dominującej o cenia szanse wygrania sporu w sądzie jako wysokie.
  Koszty uzyskania przychodu zakwestionowane w wyżej opisanej decyzji UKS dotyczą głównie ponoszonych na rzecz
  spółki zależnej Mennicy Polskiej od 1766 Sp. z. o.o., kosztów opłaty licencyjnej z tytułu korzys tania ze znaku towarowego
  i wynikają z podpisanej umowy, która obowiązuje od 2012 roku i trwa nadal. Wobec dotychczasowego stanowiska
  organów podatkowych, Zarząd Mennicy Polskiej S.A. dostrzega ryzyko, iż rozliczenia podatkowe za lata 2013 – 2017
  mogą zost ać zakwestionowane w obszarze analogicznym do 2012 roku w przypadku objęcia tych okresów kontrolą
  podatkową. W ocenie Spółki stan faktyczny oraz ocena prawna nie dają podsta w do takiego rozstrzygnięcia.
  W przypadku zakwestionowania prawa Mennicy Polskiej S.A. do zaliczenia w koszty uzyskania przychodów kosztów
  ponoszonych opłat licencyjnych z tytułu korzystania ze znaku towarowego za lata 2013 -2017, Mennica Polska S.A. byłaby
  zobowiązana do zapłaty podatku C=T w łącznej kwocie 30 mln zł oraz odsetek wylicz onych na dzień 31 grudnia 2017 roku
  w wysokości 4 mln zł. W przypadku ostatecznego negatywnego rozstrzygnięcia dla Spółki, Mennica Polska S.A. nie
  miałaby również podstaw do ujęcia aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego na straty podatkowe za lata
  2013 -2017, które na dzień 31 grudnia 2017 roku Spółka ujmuje w łącznej kwocie 9 mln zł.
  Kontrola rozliczeń w podatku VAT za 2012 rok
  W dniu 5 czerwca 2017 roku Mazowiecki Urząd Celno -Skarbowy w Warszawie rozpoczął w Mennicy Polskiej S.A.
  kontrolę w zakr esie prawidłowości rozliczania podatku VAT za okres od stycznia do grudnia 2012 roku. Na dzień
  sporządzenia niniejszego raportu Naczelnik Urzędu nie wydał decyzji w zakresie rzetelności deklarowanych podstaw
  opodatkowania oraz prawidłowości obliczania i wp łacania podatku od towarów i usług za poszczególne okresy
  rozliczeniowe 2012 roku.
  3.21. Informacje o umowach z podmiotem uprawnionym do badania sprawozdań finansowych
  W dniu 19 czerwca 2017 roku Rada Nadzorcza Spółki dokonała wyboru biegłego rewidenta przeprowa dzającego badanie
  sprawozdań finansowych Mennicy Polskiej S.A. za 2017 rok. Wybranym biegłym rewidentem jest Deloitte Polska Spółka
  z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. z siedzibą w Warszawie przy Al. Hana Pawła == 22 („Deloitte ”). Deloitte jest
  wpisana na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych, prowadzoną przez Krajową Radę
  Biegłych Rewidentów, pod numerem ewidencyjnym 73. W związku z powyższym została zawarta Umowa na przegląd
  półrocznego sprawozdania finansowego (jednostkowego i skonsolidowanego) Mennicy Polskiej S.A. oraz badanie
  rocznego sprawozdania finansowego (jednostkowego i skonsolidowanego) Mennicy Polskiej S.A. za 2017 rok .  Mennica Polska S.A.
  Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Mennicy Polskiej S.A.
  oraz spółki Mennica Polska S.A. za rok 201 7
  42
  OŚWIADCZENIE O STOSOWANIU ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO
  4.1. Wskazanie zbioru zasad ładu korporacyjnego, któremu podlega emitent oraz miejsca, gdzie
  tekst zbioru zasad jest publicznie dostępny
  Mennica Polska S.A. w 201 7 roku podlegała zasadom ładu korporacyjnego zawartym w dokumencie „Dobre Praktyki
  Spółek Notowanych na GPW 2016”, przyjętym Uc hwałą nr 26/1413/2015 Rady Giełdy z dnia 13 października 2015 roku.
  Treść zbioru zasad dostępna jest na stronie Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. – www.corp -gov.gpw.pl .
  4.2. Zakres, w jakim emitent odstąp ił od postanowień zbioru zasad ładu korporacyjnego
  Mennica Polska S.A. stosuje w całości większość zasad ładu korporacyjnego, z wyjątkiem zasad wskazanych poniżej,
  które nie są stosowane trwale, bądź stosowane w ograniczonym zakresie.
  Według aktualnego sta nu stosowania Dobrych Praktyk Mennica Polska S.A. nie stosuje 24 zasad szczegółowych:
  =.Z.1.3. Schemat podziału zadań i odpowiedzialności pomiędzy członków zarządu, sporządzony zgodnie z zasadą ==.Z.1.
  Komentarz spółki: W Mennicy nie istnieje formalny podział zadań i odpowiedzialności pomiędzy członków zarządu
  w ramach pełnionych funkcji, a w konsekwencji również jego schemat, z zastrzeżeniem powierzenia przez Radę
  Nadzorczą osobom wchodzącym w skład Zarządu Spółki stanowisk operacyjnych w strukturze or ganizacyjnej Spółki.
  W przypadku jednak ewentualnego uchwalenia takiego schematu, Emitent zamieści go na korporacyjnej stronie
  internetowej.
  =.Z.1.8. Zestawienia wybranych danych finansowych spółki za ostatnie 5 lat działalności, w formacie umożliwiający m
  przetwarzanie tych danych przez ich odbiorców.
  Komentarz spółki: Emitent zamieszcza na swojej stronie internetowej dane finansowe w corocznych sprawozdaniach
  finansowych oraz w prezentacjach wyników finansowych. Komentowana zasada uznawana jest za dobrą praktykę
  korporacyjną, dlatego Emitent planuje jej stosowanie.
  =.Z.1.15. =nformację zawierającą opis stosowanej przez spółkę polityki różnorodności w odniesieniu do władz spółki oraz
  jej kluczowych menedżerów; opis powinien uwzględniać takie elementy po lityki różnorodności, jak płeć, kierunek
  wykształcenia, wiek, doświadczenie zawodowe, a także wskazywać cele stosowanej polityki różnorodności i sposób jej
  realizacji w danym okresie sprawozdawczym; jeżeli spółka nie opracowała i nie realizuje polityki róż norodności,
  zamieszcza na swojej stronie internetowej wyjaśnienie takiej decyzji.
  Komentarz spółki: Mennica nie posiada polityki różnorodności w odniesieniu do władz spółki oraz jej kluczowych
  menedżerów. W Mennicy wybór kluczowych menedżerów oraz członkó w zarządu jest realizowany w oparciu
  o doświadczenie, kwalifikacje i kompetencje kandydatów. Takie podejście zapewnia właściwy dobór władz spółki oraz
  jej kluczowych menedżerów.
  =.Z.1.16. =nformację na temat planowanej transmisji obrad walnego zgromadzeni a - nie później niż w terminie 7 dni
  przed datą walnego zgromadzenia.
  Komentarz spółki: Mennica nie rejestruje przebiegu obrad w formie audio i wideo. Niestosowanie tej zasady
  podyktowane jest względami technicznymi i ekonomicznymi związanymi z ewentualny m wdrożeniem tej zasady,
  niewspółmiernymi w ocenie Spółki do celu przedmiotowej Zasady, przy uwzględnieniu obecnej struktury akcjonariatu
  Spółki. Emitent podejmuje działania w tym zakresie proporcjonalne do posiadanych możliwości organizacyjno -
  technicznych oraz celu przedmiotowej Zasady, przy uwzględnieniu obecnej struktury akcjonariatu Spółki.  Mennica Polska S.A.
  Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Mennicy Polskiej S.A.
  oraz spółki Mennica Polska S.A. za rok 201 7
  43
  I.Z.1.20. Zapis przebiegu obrad walnego zgromadzenia, w formie audio lub wideo.
  Komentarz spółki: Mennica nie rejestruje przebiegu obrad w formie audio i wideo. Niestosowanie tej zasady
  podyktowane jest względami technicznymi i ekonomicznymi związanymi z ewentualnym wdrożeniem tej zasady,
  niewspółmiernymi w ocenie Spółki do celu przedmiotowej Zasady, przy uwzględnieniu obecnej struktury akcjonariatu
  Spółki. Emiten t podejmuje działania w tym zakresie proporcjonalne do posiadanych możliwości organizacyjno -
  technicznych oraz celu przedmiotowej Zasady, przy uwzględnieniu obecnej struktury akcjonariatu Spółki.
  ==.Z.1. Wewnętrzny podział odpowiedzialności za poszczególne obszary działalności spółki pomiędzy członków zarządu
  powinien być sformułowany w sposób jednoznaczny i przejrzysty, a schemat podziału dostępny na stronie internetowej
  spółki.
  Komentarz spółki: Kodeks spółek handlowych (dalej „KS:”) przewiduje, że spraw y w spółce akcyjnej są prowadzone
  przez zarząd w sposób kolegialny, a jedynie fakultatywnie może być przeprowadzony formalny podział obowiązków.
  W Mennicy nie istnieje taki formalny podział (a w konsekwencji również jego schemat), przy czym, zdaniem zarząd u,
  brak wprowadzenia takiego podziału nie ma negatywnego wpływu na zarządzanie Mennicą. Sprawia to, że Emitent
  decyduje się na odstąpienie od stosowania zasady.
  ==.Z.2. Zasiadanie członków zarządu spółki w zarządach lub radach nadzorczych spółek spoza gru py kapitałowej spółki
  wymaga zgody rady nadzorczej.
  Komentarz spółki: Dokumenty wewnętrzne Emitenta nie zobowiązują członków zarządu do uzyskania zgody rady
  nadzorczej w zakresie wskazanym w zasadzie, jakkolwiek z dotychczasowej praktyki Emitenta wynika, że rada nadzorcza
  posiada informacje na temat ewentualnie pełnionych funkcji przez członków zarządu w organach innych podmiotów.
  Z uwagi jednak na okoliczność, że dokumenty wewnętrzne Emitenta nie zawierają regulacji wprowadzających
  obowiązek uzyskania sto sownych zgód w tym zakresie przez członków zarządu, Emitent nie może zobowiązać się do
  przestrzegania zasady wobec braku środków do jej realizacji. Wdrożenie w przyszłości stosownych regulacji
  wewnętrznych zależne jest od decyzji akcjonariuszy Spółki, wyma ga bowiem zmiany Statutu Spółki.
  ==.Z.3., Przynajmniej dwóch członków rady nadzorczej spełnia kryteria niezależności, o których mowa w zasadzie.
  Komentarz spółki: Mennica zgadza się ze stanowiskiem, że w skład rady nadzorczej powinni wchodzić członkowie
  niezależni. Świadczy o tym praktyka - obecnie rada nadzorcza składa się w większości z członków niezależnych. Należy
  jednak nadmienić, że adresatem zasady jest walne zgromadzenie, które dokonuje wyboru członków rady nadzorczej.
  Emitent w obecnej chwili ni e może zagwarantować, że w przyszłości akcjonariusze, głosujący w ramach walnego
  zgromadzenia, będą zawsze wybierać radę nadzorczą w składzie, w którym większość stanowią członkowie niezależni.
  ==.Z.4. W zakresie kryteriów niezależności członków rady nadz orczej stosuje się Załącznik == do Zalecenia Komisji
  Europejskiej 2005/162/WE z dnia 15 lutego 2005 r. dotyczącego roli dyrektorów niewykonawczych lub będących
  członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej). Niezależnie od postanow ień pkt 1 lit. b)
  dokumentu, o którym mowa w poprzednim zdaniu, osoba będąca pracownikiem spółki, podmiotu zależnego lub
  podmiotu stowarzyszonego, jak również osoba związana z tymi podmiotami umową o podobnym charakterze, nie może
  być uznana za spełniającą kryteria niezależności. Za powiązanie z akcjonariuszem wykluczające przymiot niezależności
  członka rady nadzorczej w rozumieniu niniejszej zasady rozumie się także rze czywiste i istotne powiązania
  z akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% ogólnej liczb y głosów w spółce.
  Komentarz spółki: Emitent uznaje komentowaną zasadę za dobrą praktykę korporacyjną. Wybór członków rady
  nadzorczej Emitenta jest uzależniony od decyzji akcjonariuszy głosujących w ramach walnego zgromadzenia, stąd
  Emitent nie może zagwa rantować, że zostanie przyjęta w przyszłości. Sprawia to, że obecnie Emitent zmuszony jest do
  odstąpienia od stosowania zasady.


  Mennica Polska S.A.
  Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Mennicy Polskiej S.A.
  oraz spółki Mennica Polska S.A. za rok 201 7
  44
  ==.Z.7. W zakresie zadań i funkcjonowania komitetów działających w radzie nadzorczej zastosowanie mają postanowienia
  Załącznika = do Zalecenia Komisji Europejskiej, o którym mowa w zasadzie ==.Z.4. W przypadku gdy funkcję komitetu
  audytu pełni rada nadzorcza, powyższe zasady stosuje się odpowiednio.
  Komentarz spółki: Emitent uznaje komentowaną zasadę za dobrą praktykę korporacyjną . Należy jednak nadmienić, że
  wybór członków rady nadzorczej Emitenta, w tym pełniących funkcje w ramach Komitetu Audytu, jest uzależniony od
  decyzji akcjonariuszy głosujących w ramach walnego zgromadzenia. Sprawia to, że Emitent zmuszony jest do odstąpien ia
  od stosowania zasady.
  ==.Z.11. Rada nadzorcza rozpatruje i opiniuje sprawy mające być przedmiotem uchwał walnego zgromadzenia.
  Komentarz spółki: Emitent uznaje za dobrą praktykę obowiązek opiniowania przez radę nadzorczą spraw mających być
  przedmiotem uchwał walnego zgromadzenia. Zgodnie jednak ze Statutem Mennicy oraz przyjętą praktyką, dotyczy to
  wyłącznie spraw wnoszonych do porządku obrad walnego zgromadzenia przez zarząd, a nie uprawnionych
  akcjonariuszy. Sprawia to, że Emitent decyduje się na odst ąpienie od stosowania zasady.
  =V.Z.1. Spółka ustala miejsce i termin walnego zgromadzenia w sposób umożliwiający udział w obradach jak największej
  liczbie akcjonariuszy.
  Komentarz spółki: Zarząd Emitenta zwołuje Walne Zgromadzenia co do zasady w siedzibie Spółki, w terminach
  wynikających z przepisów prawa. Zasada zawiera pewne nieostre sformułowania, k tóre mogą powodować trudności
  w ich interpretacji. W konsekwencji Emitent może być narażony na nieuzasadnione zarzuty co do przestrzegania zasady.
  Sprawia to, że Emitent decyduje się na odstąpienie od stosowania zasady.
  =V.Z.2., Heżeli jest to uzasadnione z uwagi na strukturę akcjonariatu spółki, spółka zapewnia powszechnie dostępną
  transmisję obrad walnego zgromadzenia w czasie rzeczywistym.
  Koment arz spółki: Niestosowanie tej zasady podyktowane jest względami techniczny mi i ekonomicznymi związanymi
  z ewentualnym wdrożeniem tej zasady, niewspółmiernymi w ocenie Spółki do celu przedmiotowej Zasady, przy
  uwzględnieniu obecnej struktury akcjonariatu Sp ółki. Emitent podejmuje działania w tym zakresie proporcjonalne do
  posiadanych możliwości organizacyjno -technicznych oraz celu przedmiotowej Zasady, przy uwzględnieniu obecnej
  struktury akcjonariatu Spółki.
  =V.Z.6. Spółka dokłada starań, aby odwołanie walnego zgromadzenia, zmiana terminu lub zarządzenie przerwy
  w obradach nie uniemożliwiały lub nie ograniczały akcjonariuszom wykonywania prawa do uczestnictwa w walnym
  zgromadzeniu.
  Komentarz spółki: Emitent deklaruje stosowanie przedmiotowej zasady w od niesieniu do decyzji podejmowanych przez
  zarząd Emitenta w zakresie wskazanym w zasadzie tj. odwołania, zmiany terminu lub przerwy w obradach walnego
  zgromadzenia. Heśli jednak przedmiotowe decyzje podejmowane będą przez inne uprawnione podmioty, na podsta wie
  przepisów prawa, Emitent nie może zagwarantować stosowania niniejszej zasady.
  =V.Z.8. Uchwała walnego zgromadzenia w sprawie zarządzenia przerwy wskazuje wyraźnie termin wznowienia obrad,
  przy czym termin ten nie może stanowić bariery dla wzięcia udzi ału we wznowionych obradach przez większość
  akcjonariuszy, w tym akcjonariuszy mniejszościowych.
  Komentarz spółki: Emitent uznaje komentowaną zasadę za dobrą praktykę korporacyjną. Treść uchwał Walnego
  Zgromadzenia zależy jednak od decyzji akcjonariuszy. Emitent nie może zagwarantować zatem, że możliwe będzie


  Mennica Polska S.A.
  Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Mennicy Polskiej S.A.
  oraz spółki Mennica Polska S.A. za rok 201 7
  45
  spełnienie przez Emitenta zobowiązania wynikającego z zasady. Sprawia to, że Emitent decyduje się na odstąpienie od
  stosowania zasady.
  =V.Z.9. Spółka dokłada starań, aby projekty uchwał walnego zgro madzenia zawierały uzasadnienie, jeżeli ułatwi to
  akcjonariuszom podjęcie uchwały z należytym rozeznaniem. W przypadku, gdy umieszczenie danej sprawy w porządku
  obrad walnego zgromadzenia następuje na żądanie akcjonariusza lub akcjonariuszy, zarząd lub prz ewodniczący walnego
  zgromadzenia zwraca się o przedstawienie uzasadnienia proponowanej uchwały. W istotnych sprawach lub mogących
  budzić wątpliwości akcjonariuszy spółka przekaże uzasadnienie, chyba że w inny sposób przedstawi akcjonariuszom
  informacje, kt óre zapewnią podjęcie uchwały z należytym rozeznaniem.
  Komentarz spółki: Zasada zawiera pewne nieostre sformułowania, które mogą powodować trudności w ich
  interpretacji. W konsekwencji Emitent może być narażony na nieuzasadnione zarzuty co do przestrzegan ia zasady.
  Ponadto wykonanie wskazanego w tej zasadzie obowiązku możliwe jest wyłącznie w sytuacji, gdy Mennica dysponuje
  danymi pozwalającymi na przekazanie uzasadnienia lub informacji, które zapewnią podjęcie uchwały z należytym
  rozeznaniem. Sprawia to, że Emitent decyduje się na odstąpienie od stosowania zasady.
  V.Z.5. Przed zawarciem przez Spółkę istotnej umowy z akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% ogólnej liczby
  głosów w spółce lub podmiotem powiązanym zarząd zwraca się do rady nadzorczej o wyr ażenie zgody na taką
  transakcję. Rada nadzorcza przed wyrażeniem zgody dokonuje oceny wpływu takiej transakcji na interes spółki.
  Powyższemu obowiązkowi nie podlegają transakcje typowe i zawierane na warunkach rynkowych w ramach
  prowadzonej działalności op eracyjnej przez spółkę z podmiotami wchodzącymi w skład grupy kapitałowej spółki.
  W przypadku, gdy decyzję w sprawie zawarcia przez spółkę istotnej umowy z podmiotem powiązanym podejmuje walne
  zgromadzenie, przed podjęciem takiej decyzji spółka zapewnia ws zystkim akcjonariuszom dostęp do informacji
  niezbędnych do dokonania oceny wpływu tej transakcji na interes spółki.
  Komentarz spółki: Emitent uznaje komentowaną zasadę za dobrą praktykę korporacyjną. Statut Mennicy nie zawiera
  kompetencji rady nadzorczej do wyrażania zgody na określone umowy zawierane przez Mennicę z podmiotami
  powiązanymi. Ewentualna zmiana postanowień statutu uzależniona jest od decyzji akcjonariuszy Mennicy głosujących
  w ramach walnego zgromadzenia, stąd Emitent nie może zagwarantować, że zmiana taka zostanie dokonana
  w przyszłości. Sprawia to, że Emitent decyduje się na odstąpienie od stosowania zasady.
  V.Z.6. Spółka określa w regulacjach wewnętrznych kryteria i okoliczności, w których może dojść w spółce do konfliktu
  interesów, a takż e zasady postępowania w obliczu konfliktu interesów lub możliwości jego zaistnienia. Regulacje
  wewnętrzne spółki uwzględniają między innymi sposoby zapobiegania, identyfikacji i rozwiązywania konfliktów
  interesów, a także zasady wyłączania członka zarządu lub rady nadzorczej od udziału w rozpatrywaniu sprawy objętej
  lub zagrożonej konfliktem interesów.
  Komentarz spółki: Mennica aktualnie nie posiada przyjętych regulacji wewnętrznych określających kryteria
  i okoliczności, w których może dojść do konfliktu i nteresów, a także zasady postępowania w obliczu konfliktu interesów
  lub możliwości jego zaistnienia. Emitent zweryfikuje funkcjonującą praktykę w tym zakresie i rozważy możliwość
  wdrożenia w przyszłości stosownych regulacji wewnętrznych.
  V=.Z.2. Aby powią zać wynagrodzenie członków zarządu i kluczowych menedżerów z długookresowymi celami
  biznesowymi i finansowymi spółki, okres pomiędzy przyznaniem w ramach programu motywacyjnego opcji lub innych
  instrumentów powiązanych z akcjami spółki, a możliwością ich r ealizacji powinien wynosić minimum 2 lata.
  Komentarz spółki: Emitent uznaje komentowaną zasadę za dobrą praktykę korporacyjną. Należy jednak nadmienić, że
  wypełnienie wskazanego obowiązku uzależnione jest od uchwały walnego zgromadzenia Mennicy. Emitent n ie może
  zagwarantować, że w przyszłości akcjonariusze, głosujący w ramach walnego zgromadzenia, będą za każdym razem


  Mennica Polska S.A.
  Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Mennicy Polskiej S.A.
  oraz spółki Mennica Polska S.A. za rok 201 7
  46
  głosować w sposób zapewniający podjęcie uchwały, której skutki będą zgodne z zasadą. Sprawia to, że Emitent
  zmuszony jest do odstąpienia od stosowania zasady.
  V=.Z.3. Wynagrodzenie członków rady nadzorczej nie powinno być uzależnione od opcji i innych instrumentów
  pochodnych, ani jakichkolwiek innych zmiennych składników, oraz nie powinno być uzależnione od wyników spółki.
  Komentarz spółki: Emitent uznaje komentowaną zasadę za dobrą praktykę korporacyjną. Należy jednak nadmienić, że
  wypełnienie wskazanego obowiązku uzależnione jest od uchwały walnego zgromadzenia Mennicy. Emitent nie może
  zagwarantować, że w przyszłości akcjonariusze, głosuj ący w ramach walnego zgromadzenia, będą za każdym razem
  głosować w sposób zapewniający podjęcie uchwały, której skutki będą zgodne z zasadą. Sprawia to, że Emitent
  zmuszony jest do odstąpienia od stosowania zasady.
  V=.Z.4. Spółka w sprawozdaniu z działalności przedstawia raport na temat polityki wynagrodzeń, zawierający co
  najmniej:
  1) ogólną informację na temat przyjętego w spółce systemu wynagrodzeń,
  2) informacje na temat warunków i wysokości wynagrodzenia każdego z członków zarządu, w podziale na stałe i zmienne
  składniki wynagrodzenia, ze wskazaniem kluczowych parametrów ustalania zmien nych składników wynagrodzenia
  i zasad wypłaty odpraw oraz innych płatności z tytułu rozwiązania stosunku pracy, zlecenia lub innego stosunku
  prawnego o podobnym charakterze – oddzielnie dla spółki i każdej jednostki wchodzącej w skład grupy kapitałowej,
  3) informacje na temat przysługujących poszczególnym członkom zarządu i kluczowym menedżerom pozafinansowych
  składników wynagrodzenia,
  4) wskazanie istotnych zmian , które w ciągu ostatniego roku obrotowego nastąpiły w polityce wynagrodzeń, lub
  informację o ich braku,
  5) ocenę funkcjonowania polityki wynagrodzeń z punktu widzenia realizacji jej celów, w szczególności
  długoterminowego wzrostu wartości dla akcjonariusz y i stabilności funkcjonowania przedsiębiorstwa.
  Komentarz spółki: Mennica aktualnie nie posiada przyjętej polityki wynagrodzeń. Emitent zweryfikuje funkcjonującą
  praktykę w tym zakresie i rozważy możliwość wdrożenia w przyszłości stosownych regulacji wew nętrznych.
  Poza wymienionymi powyżej zasadami Mennica Polska S.A. nie stwierdza innych odstępstw od zasad „Dobrych Praktyk
  Spółek Notowanych na GPW 2016”, które nie zostałyby przekazane do publicznej wiadomości, zgodnie z regułą „comply
  or explain”.
  4.3. Opis głównych cech stosowanych w przedsiębiorstwie emitenta systemów kontroli
  wewnętrznej i zarządzania ryzykiem w odniesieniu do procesu sporządzania sprawozdań
  finansowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych
  Zarząd Spółki jest odpowiedzialny za system k ontroli wewnętrznej w Spółce i jego skuteczność funkcjonowania
  w procesie sporządzania sprawozdań finansowych.
  Nadzór merytoryczny nad procesem przygotowania sprawozdań finansowych i raportów okresowych Spółki oraz jej
  Grupy Kapitałowej sprawuje Dyrektor ds. Finansowych - Członek Zarządu. Za organizację prac związanych
  z przygotowaniem sprawozdań finansowych odpowiedzialny jest Główny Księgowy, który na bieżąco śledzi zmiany
  wymagane przez przepisy i regulacje zewnętrzne odnoszące się do wymogów sprawozdaw czości giełdowej. Co miesiąc,
  po zamknięciu ksiąg, wśród członków Zarządu Spółki oraz kadry kierowniczej dystrybuowane są raporty z informacją
  zarządczą analizujące kluczowe dane finansowe, które następnie omawiane są na posiedzeniach Zarządu.
  Dane finanso we będące podstawą sprawozdań finansowych jednostkowych i skonsolidowanych pochodzą
  z systemu księgowo -finansowego (SAP F=), w którym rejestrowane są transakcje zgodnie z polityką rachunkowości Spółki
  opartą na MSSF.


  Mennica Polska S.A.
  Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Mennicy Polskiej S.A.
  oraz spółki Mennica Polska S.A. za rok 201 7
  47
  Sporządzone sprawozdanie finansowe jes t przekazywane Dyrektorowi ds. Finansowych do wstępnej weryfikacji,
  a następnie Zarządowi do ostatecznej weryfikacji. Sprawozdania finansowe przyjęte przez Zarząd przekazywane są
  Radzie Nadzorczej.
  Roczne i półroczne sprawozdania finansowe jednostkowe i skonsolidowane podlegają niezależnemu
  badaniu/przeglądowi przez biegłego rewidenta. Wyniki badania przekazywane są Zarządowi i Radzie Nadzorczej,
  a sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdania rocznego jednostkowego i skonsolidowanego
  – Radzie Nadzorczej, jak również Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy.
  Spółka wykorzystuje różne elementy służące wyeliminowaniu ryzyka błędu w sprawozdaniach finansowych. Do tych
  elementów należą m.in.:
  ▪ instrukcja obiegu dokumentów księgowy ch, służąca zapewnieniu właściwego i sprawnego obiegu dokumentów
  w Spółce;
  ▪ bieżący kontroling wyników;
  ▪ instrukcja „Wskaźniki ekonomiczne”, której celem jest zapewnienie oceny efektywności podejmowanych
  w Spółce działań;
  ▪ zintegrowany system komputerowy SAP obejmujący moduły PP, F=, CO, :R, SD i MM;
  ▪ polityka rachunkowości, która określa jednolite zasady rachunkowości wg MSSF;
  ▪ system praw dostępu do bankowości elektronicznej zapewniający tylko autoryzowany dostęp do zasobów
  finansowych Spółki;
  ▪ dokonany w Regul aminie Organizacyjnym podział obowiązków oraz odpowiedzialności pomiędzy poszczególne
  komórki organizacyjne Spółki;
  ▪ zlecanie badania i przeglądu sprawozdań finansowych renomowanym firmom audytorskim.
  4.4. Wskazanie akcjonariuszy posiadających bezpośrednio lub p ośrednio znaczne pakiety akcji
  wraz ze wskazaniem liczby akcji posiadanych przez te podmioty, ich procentowego udziału
  w kapitale zakładowym, liczby głosów z nich wynikających i ich procentowego udziału
  w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu
  Wyka z znaczących akcjonariuszy posiadających udział powyżej 5% w kapitale akcyjnym Spółki zaprezentowany został
  w rozdziale 3.18 niniejszego sprawozdania.
  4.5. Wskazanie posiadaczy wszelkich papierów wartościowych, które dają specjalne uprawnienia
  kontrolne, wraz z opisem tych uprawnień
  Spółka nie wyemitowała papierów wartościowych przynoszących specjalne uprawnienia kontrolne.
  4.6. Wskazanie wszelkich ograniczeń odnośnie do wykonywania prawa głosu, takich jak
  ograniczenie wykonywania prawa głosu przez posiadaczy określo nej części lub liczby głosów,
  ograniczenia czasowe dotyczące wykonywania prawa głosu lub zapisy, zgodnie z którymi, przy
  współpracy Spółki, prawa kapitałowe związane z papierami wartościowymi są oddzielone od
  posiadania papierów wartościowych
  Nie występują ograniczenia odnośnie do wykonywania prawa głosu.
  4.7. Wskazanie wszelkich ograniczeń dotyczących przenoszenia prawa własności papierów
  wartościowych emitenta
  Nie występują ograniczenia dotyczące przenoszenia prawa własności papierów wartościowych.  Mennica Polska S.A.
  Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Mennicy Polskiej S.A.
  oraz spółki Mennica Polska S.A. za rok 201 7
  48
  4.8. Opis zasad dotyczących powoływania i odwoływania osób zarządzających oraz ich uprawnień,
  w szczególności prawo do podjęcia decyzji o emisji lub wykupie akcji
  Zarząd składa się z 1 do 4 osób powoływanych na okres wspólnej trzyletniej kadencji, przy czym mandaty człon ków
  Zarządu wygasają najpóźniej z dniem odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie
  finansowe Spółki za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Zarządu. Prezesa Zarządu oraz pozostałych
  członków Zarządu powołuje i od wołuje Rada Nadzorcza, co nie pozbawia prawa Walnego Zgromadzenia do odwołania
  lub zawieszenia w czynnościach członka Zarządu. Członkowie Zarządu mogą być powoływani na kolejne kadencje.
  Zawieranie umowy o pracę z członkami Zarządu należy do kompetencji Ra dy Nadzorczej. Zarząd Spółki pod
  przewodnictwem Prezesa Zarządu prowadzi sprawy Spółki oraz reprezentuje ją w sądzie i poza sądem. Do uprawnień
  Zarządu należą wszelkie sprawy związane z prowadzeniem Spółki nie zastrzeżone przepisami Kodeksu spółek
  handlowy ch oraz postanowieniami statutu do kompetencji pozostałych organów Spółki, tj. Rady Nadzorczej i Walnego
  Zgromadzenia. Prawo do podjęcia decyzji o emisji lub wykupie akcji przysługuje Walnemu Zgromadzeniu.
  4.9. Opis zasad zmiany statutu lub umowy spółki emitent a
  Zgodnie z art. 430 Kodeksu spółek handlowych oraz Statutem Spółki do zmiany statutu wymagana jest uchwała Walnego
  Zgromadzenia podjęta większością trzech czwartych głosów. Zmiana statutu podlega zgłoszeniu do sądu rejestrowego.
  Ustalenie jednolitego teks tu statutu należy do kompetencji Rady Nadzorczej na mocy postanowień Statutu Spółki oraz
  uchwał Walnego Zgromadzenia podejmowanych w trybie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych. Hednolity tekst
  statutu dostępny jest na stronie internetowej emitenta.
  4.10. Spos ób działania walnego zgromadzenia i jego zasadnicze uprawnienia oraz opis praw
  akcjonariuszy i sposobu ich wykonywania, w szczególności zasady wynikające z regulaminu
  Walnego Zgromadzenia, jeżeli taki regulamin został uchwalony, o ile informacje w tym
  zakr esie nie wynikają wprost z przepisów prawa
  Walne Zgromadzenie obraduje jako zwyczajne lub nadzwyczajne w oparciu o przepisy Kodeksu spółek handlowych,
  Statutu Spółki i Regulaminu Walnego Zgromadzenia. Tekst Regulaminu Walnego Zgromadzenia dostępny jest na stronie
  internetowej www.mennica.com.pl .
  Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej albo w razie ich nieobecności
  członek Rady Nadzorczej. Osoba dokonująca otwarcia Walnego Zgr omadzenia zarządza wybór Przewodniczącego
  Walnego Zgromadzenia oraz Komisji Skrutacyjnej.
  Dokumenty zawierające wyniki każdego głosowania podpisuje Przewodniczący Walnego Zgromadzenia.
  Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia wybiera się spośród osób uprawnionych do uczestnictwa
  w Walnym Zgromadzeniu, przy czym każdy akcjonariusz ma prawo do zgłoszenia jednego kandydata. Przewodniczący
  Walnego Zgromadzenia kieruje obradami zgodnie z ustalo nym porządkiem obrad, przepisami prawa oraz
  postanowieniami Regulaminu Walnego Zgromadzenia. Niezwłocznie po wyborze, Przewodniczący Walnego
  Zgromadzenia podpisuje listę obecności zawierającą spis uczestników Walnego Zgromadzenia
  z wymienieniem liczby akc ji, które każdy z nich przedstawia, i służących im głosów. Lista obecności winna być wyłożona
  podczas obrad Zgromadzenia. Po podpisaniu listy obecności Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdza
  prawidłowość zwołania Walnego Zgromadzenia i przedstawia p orządek obrad.
  Głosowania na Walnym Zgromadzeniach odbywają się w miarę możliwości z wykorzystaniem techniki komputerowej.
  W sprawach nieobjętych porządkiem obrad nie można powziąć uchwały, chyba że cały kapitał zakładowy jest
  reprezentowany na Walnym Zg romadzeniu, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego powzięcia uchwały.
  Po przedstawieniu każdej sprawy zamieszczonej w porządku obrad Przewodniczący Walnego Zgromadzenia otwiera
  dyskusje, udzielając głosu w kolejności zgłaszania się. Przewodni czący Walnego Zgromadzenia ma prawo udzielać głosu
  ekspertom zaproszonym przez Zarząd. Każdy akcjonariusz ma prawo wnoszenia propozycji zmian


  Mennica Polska S.A.
  Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Mennicy Polskiej S.A.
  oraz spółki Mennica Polska S.A. za rok 201 7
  49
  i uzupełnień do projektów uchwał objętych porządkiem obrad. Propozycje te, wraz z krótkim uzasadnieniem, winny by ć
  składane na piśmie na ręce Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
  Po zamknięciu dyskusji nad każdym z punktów porządku obrad, przed przystąpieniem do głosowania, Przewodniczący
  podaje do wiadomości, jakie wnioski wpłynęły. W pierwszej kolejności podlega ją głosowaniu zgłoszone projekty uchwał
  przedstawione przez Zarząd lub Radę Nadzorczą, jeżeli zwołuje ona Walne Zgromadzenie, a w razie zgłoszenia wniosku
  o postawieniu oznaczonej sprawy pod obrady Zgromadzenia przez uprawnionych akcjonariuszy, projekt zgł oszony przez
  te osoby.
  Przed rozpoczęciem wyborów do Rady Nadzorczej nowej kadencji, Walne Zgromadzenie ustala liczbę członków Rady
  Nadzorczej, stosownie do postanowień statutu. Każdy akcjonariusz ma prawo zgłosić kandydatów na członków Rady
  Nadzorczej. K andydaturę zgłasza się ustnie do protokołu, wraz z krótkim jej uzasadnieniem. Zgłoszony kandydat wpisany
  zostaje na listę, jeżeli wyraził zgodę na kandydowanie. Zgoda może być wyrażona ustnie lub na piśmie przed
  zarządzeniem wyborów. Wybory Rady Nadzorczej odbywają się przez głosowanie na każdego z kandydatów z osobna
  w porządku alfabetycznym. Za wybranych na członków Rady Nadzorczej uważa się tych kandydatów, którzy z kolei
  uzyskali największą liczbę głosów.
  Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący Wa lnego Zgromadzenia zamyka jego obrady.
  Protokół Walnego Zgromadzenia sporządza notariusz.
  Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy zwłaszcza:
  1) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły
  rok obrotowy oraz udzielenie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków,
  2) podział zysków lub pokrycie strat,
  3) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok ubiegły,
  4) zmiana statutu Spółki,
  5) podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego,
  6) zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego
  prawa rzeczowego,
  7) nabycie i zbycie nieruchomości lub udziału w nieruchomości o wartości przekraczającej 25% kap itału zakładowego
  Spółki,
  8) emisja obligacji, w tym zamiennych lub z prawem pierwszeństwa,
  9) rozstrzyganie o użyciu kapitału zapasowego i kapitałów rezerwowych,
  10) wybór biegłego w przypadkach określonych w KS:,
  11) wszelkie postanowienia dotyczące roszczeń o naprawi enie szkody wyrządzonej przy zawiązywaniu Spółki lub
  sprawowaniu zarządu albo nadzoru,
  12) powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej, w tym Przewodniczącego,
  13) ustalenie zasad i wysokości wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej,
  14) uchwalanie regulaminu Walnych Zgromadzeń,
  15) rozwiązanie i likwidacja Spółki,
  16) łączenie, podział i przekształcenie Spółki,
  17) wycofanie akcji Spółki z publicznego obrotu.
  W Spółce przestrzegane są prawa akcjonariuszy określone w przepisach KS: i Statutu Spółki.  Mennica Polska S.A.
  Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Mennicy Polskiej S.A.
  oraz spółki Mennica Polska S.A. za rok 201 7
  50
  4.11. Skład osobowy i zmi any, które w nim zaszły w ciągu ostatniego roku obrotowego, oraz opis
  działania organów zarządzających, nadzorujących lub administrujących emitenta oraz ich
  komitetów
  Zarząd Mennicy Polskiej S.A.
  Zarz ąd Mennicy Polskiej S.A. działał w nast ępuj ącym składzie:
  1) W okresie od 1 stycznia do 31 sierpnia 2017 roku :
  ▪ Grzegorz Zambrzycki – Prezes Zarz ądu;
  ▪ Katarzyna =wuć – Członek Zarz ądu.
  2) W okresie od 1 września do 31 grudnia 2017 roku :
  ▪ Grzegorz Zambrzycki – Prezes Zarz ądu.
  Ponadto po dniu bilansowym, w dniu 9 stycznia 2018 roku Rada Nadzorcza oddelegowała Członka Rady Nadzorczej,
  Panią Agnieszkę Pyszczek do pełnienia funkcji Członka Zarządu Spółki na okres od dnia 1 lutego 2018 roku do dnia 1 maja
  2018 roku.
  Zarząd działa zgodnie z postanowieniami Kodeksu spół ek handlowych, Statutu Spółki i Regulaminu Zarządu.
  W związku z art. 373 § 1 Kodeksu Spółek :andlowych w przypadku Zarządu wieloosobowego, do reprezentowania
  Spółki, składania oświadczeń woli i podpisywania w imieniu Spółki upoważnieni są dwaj członkowie Z arządu lub członek
  Zarządu łącznie z prokurentem.
  Przy podejmowaniu decyzji w sprawach Spółki członkowie Zarządu powinni działać w granicach uzasadnionego ryzyka
  gospodarczego, tzn. po rozpatrzeniu wszystkich informacji, analiz i opinii, które w rozsądnej ocenie Zarządu powinny
  być w danym przypadku wzięte pod uwagę ze względu na interes Spółki. Przy ustalaniu interesu Spółki należy brać pod
  uwagę uzasadnione w długookresowej perspektywie interesy akcjonariuszy, wierzycieli, pracowników Spółki oraz innych
  podmiotów i osób współpracujących ze Spółką w zakresie jej działalności gospodarczej, a także interesy społeczności
  lokalnych.
  Przy dokonywaniu transakcji z akcjonariuszami oraz innymi osobami, których interesy wpływają na interes Spółki, Zarząd
  powinien dz iałać ze szczególną starannością, aby transakcje były dokonywane na warunkach rynkowych.
  Członek Zarządu powinien zachowywać pełną lojalność wobec Spółki i uchylać się od działań, które mogłyby prowadzić
  wyłącznie do realizacji własnych korzyści materialny ch. W przypadku uzyskania informacji o możliwości dokonania
  inwestycji lub innej korzystnej transakcji dotyczącej przedmiotu działalności Spółki, członek Zarządu powinien
  przedstawić Zarządowi bezzwłocznie taką informację w celu rozważenia możliwości jej w ykorzystania przez Spółkę.
  Wykorzystanie takiej informacji przez członka Zarządu lub przekazanie jej osobie trzeciej może nastąpić tylko za zgodą
  Zarządu i jedynie wówczas, gdy nie narusza to interesu Spółki.
  Członek Zarządu powinien traktować posiadane ak cje Spółki oraz spółek wobec niej dominujących i zależnych jako
  inwestycję długoterminową.
  Każdy członek Zarządu może prowadzić bez uprzedniej uchwały Zarządu sprawy nie przekraczające zwykłego zarządu.
  Heżeli przed załatwieniem takiej sprawy choćby jeden z pozostałych członków Zarządu sprzeciwił się jej
  przeprowadzeniu, lub jeżeli sprawa przekracza zakres zwykłego zarządu, zachodzi potrzeba uprzedniej uchwały Zarządu.
  Do prowadzenia korespondencji o charakterze informacyjnym pomiędzy Zarządem a pozostałymi organami Spółki oraz
  osobami trzecimi uprawniony jest Prezes Zarządu bądź inny członek Zarządu upoważniony przez Prezesa Zarządu.
  Członek Zarządu nie może bez zgody Rady Nadzorczej zajmować się interesami konkure ncyjnymi ani też uczestniczyć
  w spółce konk urencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej bądź
  uczestniczyć w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek organu. Zakaz ten obejmuje także udział


  Mennica Polska S.A.
  Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Mennicy Polskiej S.A.
  oraz spółki Mennica Polska S.A. za rok 201 7
  51
  w konkurencyjnej spółce kapitałowej w przypadk u posiadania w niej przez członka Zarządu co najmniej 10 proc.
  udziałów albo akcji bądź prawa do powoływania co najmniej jednego członka zarządu.
  Członkowie Zarządu powinni informować Radę Nadzorczą o każdym konflikcie interesów w związku
  z pełnioną funkc ją lub o możliwości jego powstania.
  Posiedzenia Zarządu zwołuje jego Prezes z własnej inicjatywy lub na wniosek innego członka Zarządu. Posiedzenia
  Zarządu odbywają się nie rzadziej niż raz w miesiącu.
  W posiedzeniach Zarządu uczestniczą, oprócz członków Z arządu, prokurenci i inne osoby zaproszone przez Prezesa
  Zarządu.
  Dla ważności podjętych uchwał wymagane jest zawiadomienie o posiedzeniu wszystkich członków Zarządu oraz
  obecność na posiedzeniu ponad połowy składu Zarządu.
  Posiedzeniom Zarządu przewodniczy Prezes, a w przypadku jego nieobecności - wyznaczony przez Prezesa członek
  Zarządu.
  Zarząd na swoich posiedzeniach podejmuje decyzje w formie uchwał.
  Zarząd podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów, tj. liczbą głosów przewyższającą poł owę ważnie oddanych
  głosów, przy obecności ponad połowy składu Zarządu. W razie równości głosów rozstrzyga głos Prezesa Zarządu.
  Głosowanie na posiedzeniach Zarządu odbywa się jawnie. Na wniosek co najmniej jednego członka Zarządu,
  Przewodniczący zarządza głosowanie tajne.
  Uchwały Zarządu podejmowane w ciągu jego kadencji numerowane są kolejnymi numerami porządkowymi. Pełny
  numer uchwały składa się z trzech elementów: cyfry rzymskiej oznaczającej numer kadencji/ numeru kolejnego
  uchwały/ roku jej podjęcia
  Uchwała Zarządu, podpisana przez wszystkich obecnych członków Zarządu jest załącznikiem do protokołu
  z posiedzenia Zarządu, stanowiącym integralną część protokołu.
  Uchwały Zarządu, jeżeli wymagają tego względy merytoryczne, prawne, proceduralne lub inne, m ogą przybrać formę
  odrębnego dokumentu na prawach wyciągu z protokołu z posiedzenia Zarządu. Uchwały takie podpisuje Prezes Zarządu
  lub w jego zastępstwie członek Zarządu oraz osoba sporządzająca protokół lub wyciąg z protokołu.
  W uzasadnionych przypadkach , dla usprawnienia zarządzania Spółką, Zarząd może podejmować uchwały w trybie
  obiegowym. Uchwały podpisują obecni w pracy członkowie Zarządu. Uchwały podjęte w trybie obiegowym wymagają
  potwierdzenia na najbliższym posiedzeniu Zarzą du i wprowadzenia do pr otokołu z tego posiedzenia w formie załącznika.
  Z posiedzenia Zarządu sporządzany jest protokół.
  Wszyscy obecni na posiedzeniu członkowie Zarządu podpisują listę obecności stanowiącą załącznik do protokołu.
  Protokół z posiedzenia podpisują wszyscy obecni członkowie Zarządu, najpóźniej na następnym posiedzeniu Zarządu.
  Protokoły zamieszcza się w osobnej księdze protokołów i przechowuje w siedzibie Spółki.
  Nieobecny na posiedzeniu członek Zarządu zapoznaje się z protokołem i treścią podjętych uchwał,
  a nas tępnie podpisem potwierdza, że przyjął je do wiadomości.
  Rada Nadzorcza Mennicy Polskiej S.A.
  W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 roku Rada Nadzorcza działała w następującym składzie:
  ▪ Zbigniew Jakubas – Przewodniczący;
  ▪ Piotr Sendecki – Zastępca Przewodniczącego.
  Członkowie:
  ▪ Paweł Brukszo – Sekretarz;


  Mennica Polska S.A.
  Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Mennicy Polskiej S.A.
  oraz spółki Mennica Polska S.A. za rok 201 7
  52
  ▪ Han Woźniak;
  ▪ Robert Bednarski;
  ▪ Agnieszka Pyszczek.
  Rada Nadzorcza działa na podstawie przepisów KS:, Statutu Spółki oraz Regulaminu Rady Nadzorczej. Regulamin Rady
  Nadzorczej zamieszczony jest na korporacyjnej stronie internetowej www.mennica.com.pl.
  Rada Nadzorcza jest organem kolegialnym. Przewodniczącego Rady Nadzorczej powołuje Walne Zgromadzenie,
  członkowie Rady Nadzorczej mogą wybrać spośród siebie zastępcę przewodniczącego lub osoby pełniące inne funkcje.
  Rada sprawuje nadzór nad działalnością Spółki. Szczegółowy zakres kompetencji Rady Nadzorczej zawiera Statut Spółki
  i Regulamin Rady Nadzorczej. Rada podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów, przy obecności co najmniej
  połowy składu Rady, przy czym w razie równości, rozstrzyga głos przewodniczącego Rady. Głosowanie jest jawne. Na
  wniosek minimum jednego członka Rady zarządzane jest tajne głosowanie.
  W uzasadnionych przypadkach Rada może podejmować uchwały w trybie obiegowym. Uchwały t akie podejmowane są
  bez zwoływania posiedzenia, w trybie głosowania pisemnego lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego
  porozumiewania się na odległość, przy czym dla skutecznego podjęcia uchwały w takim trybie konieczny jest udział
  w takim głosowaniu co najmniej połowy członków Rady. Uchwały podejmowane w trybie obiegowym wymagają
  powiadomienia wszystkich członków Rady o treści podejmowanej uchwały oraz potwierdzenia na najbliższym
  posiedzeniu Rady i wprowadzenia do protokołu w formie załącznika. Człon kowie Rady Nadzorczej mogą brać udział
  w podejmowaniu uchwał, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady.
  Rada na swych posiedzeniach podejmuje decyzje w formie uchwał. Z posiedzenia Rady sporządzany jest protokół, który
  podpisują wsz yscy obecni na nim członkowie Rady. Protokoły zamieszcza się w księdze protokołów
  i przechowuje w siedzibie Spółki.
  W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 roku Komitet Audytu działał w następującym składzie:
  ▪ Han Woźniak – Przewodniczący;
  ▪ Piotr Sendec ki – Członek;
  ▪ Agnieszka Pyszczek – Członek;
  ▪ Robert Bednarski – Członek.
  Komitet Audytu działa na podstawie uchwalonego przez Radę Nadzorczą Regulaminu Komitetu Audytu Rady Nadzorczej
  Mennicy Polskiej S.A., który określa sposób powoływania Członków, kompet encje i tryb działania Komitetu Audytu oraz
  na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w tym do dnia 20 cz erwca 2017 roku Ustawy z dnia 7 maja 2009 roku
  o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych
  oraz o nadzorze publicznym (Dz.U.2009.77.64. z późniejszymi zmianami) a od 21 czerwca 2017 rok u Ustawy z dnia 11
  maja 2017 roku o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym ( Dz.U.2017.1089 z dnia
  2017.06.06 z późniejszymi zmianami).
  Do zadań komitetu audytu należy w szczególności:
  1) monitorowanie:
  a) procesu sprawozdawczości finansowej,
  b) skuteczności systemów kontroli wewnętrznej i systemów zarządzania ryzykiem or az audytu wewnętrznego, w tym
  w zakresie sprawozdawczości finansowej ,  Mennica Polska S.A.
  Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Mennicy Polskiej S.A.
  oraz spółki Mennica Polska S.A. za rok 201 7
  53
  c) wykonywania czynności rewizji finansowej, w szczególności przeprowadzania przez firmę aud ytorską badania,
  z uwzględnieniem wszelkich wniosków i ustaleń Komisji Nadzoru Audytowego wynikających z kontroli przepro wadzonej
  w firmie audytorskiej;
  2) kontrolowanie i monitorowanie niezależności biegłego rewidenta i firmy audytorskiej, w szczególności w przypadku,
  gdy na rzecz Spółki świadczone są przez firmę audytorską inne usługi niż badanie;
  3) informowanie rady nadzorczej o wynikach badania oraz wyja śnianie, w jaki sposób badanie to przyczyniło się do
  rzetelności sprawozdawczości finansowej w Spółce, a także jaka była rola komitetu audytu w procesie badania;
  4) dokonywanie oceny niezależności biegłego rewidenta oraz wyrażanie zgody na świadczenie prze z niego dozwolonych
  usług niebędących badaniem w Spółce;
  5) opracowywanie polityki wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzania badania;
  6) opracowywanie polityki świadczenia przez firmę audytorską przeprowadzającą badanie, przez podmioty powiązane
  z tą fi rmą audytorską oraz przez członka sieci firmy audytorskiej dozwolonych usług niebędących badaniem;
  7) określanie procedury wyboru firmy audytorskiej przez Spółkę;
  8) przedstawianie radzie nadzorczej rekomendacji dotyczącej powołania biegłych rewidentów lub firm audytorskich,
  zgodnie z politykami, o których mowa w pkt 5 i 6;
  9) przedkładanie zaleceń mających na celu zapewnienie rzetelności procesu sprawozdawczości finansowej w Spółce.
  Komitet Audytu, w ramach posiadanych kompetencji, może:
  ▪ badać wszystkie do kumenty Spółki;
  ▪ żądać od Zarządu i pracowników, a w szczególności od Dyrektora ds. Finansowych, Głównego Księgowego,
  Dyrektora Działu Kontrolingu i Analiz =nwestycyjnych oraz Pełnomocnika Dyrektora Naczelnego ds. Systemów
  Zarządzania i Ochrony Środowiska Spółki sprawozdań i wyjaśnień;
  ▪ dokonywać rewizji stanu majątku Spółki.
  Komitet Audytu, odbywa posiedzenia w tym zakresie w miarę potrzeb.
  Posiedzenia są protokołowane. Protokół powinien zawierać: kolejny numer, datę i miejsce posiedzenia, porządek obrad ,
  nazwiska i imiona osób biorących udział w posiedzeniu, a także zwięzły przebieg posiedzenia.
  Protokoły z posiedzeń przechowywane są w siedzibie Spółki.
  Podpisy członków Zarządu Mennicy Polskiej S.A.
  Data Imię i nazwisko Funkcja Podpis
  9 marca 201 8 roku Grzegorz Zambrzycki Prezes Zarządu
  9 marca 201 8 roku Agnieszka Pyszczek Członek Zarządu  Treść w podglądzie może zawierać błędy powstałe podczas konwersji plików pdf.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Mennica Polska SA
ISIN:PLMNNCP00011
NIP:527-00-23-255
EKD: 36.21 produkcja monet i medali; produkcja artykułów jubilerskich; 36.22
Adres: ul. Waliców 11 00-851 Warszawa
Telefon:+48 22 6564200
www:www.mennica.com.pl
Kalendarium raportów
2020-05-14Raport za I kwartał
2020-08-04Raport półroczny
2020-10-29Raport za III kwartał
Komentarze o spółce MENNICA POLSKA
2020-04-09 04-04-07
tuInwestor
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649