Raport.

MEGA SONIC SA (15/2018) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz z projektami uchwał

Podstawa prawna: Inne uregulowania
Zarząd Spółki niniejszym informuje o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 04 września 2018 r. o godz. 12.00, które odbędzie się w siedzibie Kancelarii Notarialnej Justyna Baszuk, Ilona Marchocka s.c. przy al. Szucha Jana Chrystiana 8 w Warszawie (00-582). W załączeniu pełna treść ogłoszenia, projekty uchwał, formularz do głosowania przez pełnomocnika oraz informacja o ilości akcji.

Lista plików:

 • Załącznik nr: 1

  Pobierz plik
  Informacja o liczbie akcji na dzień 02 sierpnia 201 8 r.

  Na dzień publikacji ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Mega
  Sonic S.A., ogólna liczba akcji Spółki wszystkich emisji wynosi 2.415.268 uprawniających do
  wykonywania 3 .205.268 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, w tym: (i) 790.000 akcji imiennych
  serii A, uprzywilejowanych co do głosu w ten sposób, że na jedną akcję przypadają 2 głosy (wszystkie
  akcje serii A uprawniają do wykonywania łącznie 1.580.000 głosów na walny m zgromadzeniu Spółki),
  (ii) 620.268 akcji zwykłych na okaziciela serii B, C i D (up rawniających do wykonywania łącznie
  620.268 głosów na walnym zgromadzeniu) oraz (iii) 725.000 akcji zwykłych imiennych serii E
  (uprawniających do wykonywania łącznie 725.000 głosów na walnym zgromadzeniu), 140.000 akcji
  zwykłych, imiennych serii F (uprawni ających do wykonywania łącznie 140.000 głosów na Walnym
  Zgromadzeniu) i 140.000 akcji zwykłych, imiennych serii G (uprawniających do wykonywania łącznie
  140.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu) .


  Treść w podglądzie może zawierać błędy powstałe podczas konwersji plików pdf.
 • Załącznik nr: 2

  Pobierz plik
  1
  OGŁOSZENIE ZARZĄDU
  SPÓŁKI POD FIRMĄ MEGA SONIC S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
  O ZWOŁANIU NAD ZWYCZAJNEGO WALNE GO ZGROMADZENIA SPÓŁKI

  Zarząd spółki pod firmą Mega Sonic Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”) , wpisanej do
  rejestru przedsiębiorców Kra jowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000435009 , działając na
  podstawie art. 399 § 1, art. 402 [1] i art. 402 [2] Kodeksu spółek handlowych, zwołuje na dzie ń 04
  września 201 8 roku Nadz wyczajne Walne Zgromadzenie, które rozpocznie się o godzinie 12 :00 w
  sied zibie Kancelarii Notarialnej Justyna Baszuk, Ilona Marchocka s.c. przy al. Szucha Jana Chrystiana 8
  w Warszawie (00 -582) , z następującym porządkiem obrad:


  1. Otwarcie obr ad Nadz wyczajnego Walnego Zgromadzenia.
  2. Podjęcie uchwały w sprawie odstąpienia od tajno ści głosowania przy wyborze komisji
  skrutacyjnej.
  3. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej .
  4. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadz wyczajnego Walnego
  Zgromadzenia.
  5. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadz wyczajnego Walnego Zg romadzenia i jego
  zdolności do podejmowania uchwał.
  6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad.
  7. Podjęcie uchwały w s prawie zmiany Statutu Spółki .
  8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki .
  9. Wolne wnioski
  10. Zamknięcie obra d Nadz wyczajnego Walnego Zgromadzenia .


  2
  I. Opis procedur dotyczących uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu i wykonywaniu prawa głosu:

  1. Prawo akcjonariusza do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad
  Nadzwyczajnego Walneg o Zgromadzenia :

  Akcjonariusz lub akcjonariusze Spółki reprezentujący co najmniej 1/20 kapitału zakładowego mogą
  żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia .
  Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi nie późni ej niż na 21 (dwadzieścia jeden ) dni przed
  terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia tj. do dnia 13 sierpnia 201 8 r. Żądanie powinno
  zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad.
  Żądanie może zostać złożone w postaci elektronicznej na adres poczty elektronicznej:
  walne@megasonic.pl

  W przypadku zgłoszenia ww. żądania powinny zostać do niego dołączone kopie dokumentów
  potwierdzających tożsamość akcjonariusza lub osób dzi ałających w jego imieniu, a w szczególności:
  (i) zaświadczenie lub świadectwo depozytowe potwierdzające status akcjonariusza
  Spółki, posiadane przez niego akcje oraz fakt, iż reprezentuje on co najmniej 1/20
  (jedną dwudziestą) kapitału zakładowego Spółki,
  (ii) w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną – kopia dokumentu
  potwierdzającego tożsamość akcjonariusza np. dowód osobisty lub paszport,
  (iii) w przypadku akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną – kopia odpisu z właściwego
  rejestru,
  (iv) w przypadku działania przez pełnomocnika – kopia pełnomocnictwa oraz kopia
  dokumentu tożsamości pełnomocnika, a w przypadku pełnomocnika innego niż
  osoba fizyczna – kopia odpisu z właściwego rejestru.

  2. Prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzony ch do
  porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać
  wprowadzone do porządku obrad przed terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia:


  Akcjonariusz lub akcjonariusze Spółki reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapi tału
  zakładowego mogą przed terminem walnego zgromadzenia zgłaszać Spółce na piśmie lub przy
  wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej (na adres walne@megasonic.pl ) projekty uchwał
  dotyczące spraw wprowadzon ych do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub
  spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
  Spółka niezwłocznie ogłosi takie projekty uchwał na swojej stronie internetowej www.megasonic.pl .

  W przypadku zgłoszenia ww. żądania powinny zostać do niego dołączone kopie dokumentów
  potwierdzających tożsamość akcjonariusza lub osób działających w jego imieniu, a w szczególności:
  (i) Zaświadczenie lub świadectwo depo zytowe potwierdzające status akcjonariusza
  Spółki, posiadane przez niego akcje oraz fakt, iż reprezentuje on co najmniej 1/20
  (jedną dwudziestą) kapitału zakładowego Spółki,
  (ii) W przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną – kopia dokumentu
  potwierdzające go tożsamość akcjonariusza np. dowód osobisty lub paszport,
  (iii) W przypadku akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną – kopia odpisu z właściwego
  rejestru,
  (iv) W przypadku działania przez pełnomocnika – kopia pełnomocnictwa oraz kopia
  dokumentu tożsamości pełnomocn ika, a w przypadku pełnomocnika innego niż
  osoba fizyczna – kopia odpisu z właściwego rejestru.  3
  3. Prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do
  porządku obrad podczas Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

  Na podstawi e art. 401 § 5 K.s.h. każdy z akcjonariuszy może podczas Nadzwyczajnego Walnego
  Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.

  4. Zasady uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, sposób wykonywania głosu
  przez pełnomocnika, formularze stosowane podczas głosowania przez pełnomocnika oraz
  sposób zawiadamiania Spółki przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej o
  ustanowieniu pełnomocnika:

  Prawo uczestniczenia w N WZ spółki mają tylko osoby będące akcjona riuszami spółki na 16
  (szesnaście ) dni przed datą N WZ (dzień rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu) tj. na dzień
  19 sierpnia 201 8 r.

  W celu zapewnienia udziału w Nadz wyczaj nym Walnym Zgromadzeniu, Akcjonariusz uprawniony ze
  zdematerializowanych a kcji na okaziciela powinien zażądać, nie wcześniej niż po ogłoszeniu o
  zwołaniu Nadz wyczaj nego Walnego Zgromadzenia i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po
  dniu rejestracji uczestnictwa w Nadz wyczaj nym Walnym Zgromadzeniu od podmiotu prowadzącego
  rachunek papierów wartościowych wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w
  Nadz wyczaj nym Walnym Zgromadzeniu. Zaświadczenie powinno zawierać wszystkie informacje, o
  których mowa w art. 406[3] § 3 Kodeksu spółek handlowych tj.:

  1) firmę (nazw ę), siedzibę, adres i pieczęć wystawiającego oraz numer zaświadczenia,
  2) liczbę akcji,
  3) rodzaj i kod akcji,
  4) firmę (nazwę), siedzibę i adres spółki, która wyemitowała akcje,
  5) wartość nominalną akcji,
  6) imię i nazwisko albo firmę (nazwę) uprawnionego z akcji,
  7) sied zibę (miejsce zamieszkania) i adres uprawnionego z akcji,
  8) cel wystawienia zaświadczenia,
  9) datę i miejsce wystawienia zaświadczenia,
  10) podpis osoby upoważnionej do wystawienia zaświadczenia.

  Zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Nadz wyczaj nym Walnym Zgromadze niu będą podstawą
  sporządzenia wykazów przekazywanych podmiotowi prowadzącemu depozyt papierów
  wartościowych zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi.

  W celu zapewnienia sobie udziału w walnym zgromadzeniu, akcjonariusz uprawniony z akcji na
  okaziciela mających postać dokumentu ma prawo uczestnictwa w walnym zgromadzeniu, jeżeli
  dokumenty akcji zostaną złożone w Spółce nie później niż w dniu rejestracji uczestnictwa w walnym
  zgromadzeniu i nie będą odebrane przed zakończeniem tego dnia. Zam iast akcji może być złożone
  zaświadczenie wydane na dowód złożenia akcji u notariusza, w banku lub firmie inwestycyjnej
  mających siedzibę lub oddział na terytorium Unii Europejskiej lub państwa będącego stroną umowy o
  Europejskim Obszarze Gospodarczym, wsk azanych w ogłoszeniu o zwołaniu walnego zgromadzenia.
  W zaświadczeniu wskazuje się numery dokumentów akcji i stwierdza, że dokumenty akcji nie będą
  wydane przed upływem dnia rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu.


  4
  Informacja o ogólnej liczbie a kcji w Spółce i liczbie głosów z tych akcji w dniu ogłoszenia
  Nadz wyczaj nego Walnego Zgromadzenia:

  Na dzień publikacji ogłoszenia o zwołaniu Nadz wyczajnego Walnego Zgromadzenia ogólna liczba akcji
  Spółki wszystkich emisji (A, B, C, D , E , F, G ) wynosi 2.4 15.268 i uprawniają one do wykonywania
  3.20 5.268 głosów na Nadz wyczajnym Walnym Zgromadzeniu.

  Akcjonariusz może uczestniczyć w Nadz wyczaj nym W alnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo
  głosu osobiście lub przez pełnomocnika.

  Przedstawiciele osób niebędący ch osobami fizycznymi winni okazać aktualne odpisy z odpowiednich
  rejestrów uprawniające ich do składania oświadczeń woli w imieniu tego podmiotu lub z ciągu
  pełnomocnictw. Osoby lub osoby udzielające pełnomocnictwa w imienia akcjonariusza nie będącego
  oso bą fizyczną powinny być uwidocznione w aktualnym odpisie z właściwego rejestru.

  Akcjonariusz może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy uprawnionych do udziału w
  Nadz wyczaj nym Walnym Zgromadzeniu nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając własny adres
  poczty elektronicznej, na który lista powinna zostać wysłana. Powyższe żądanie powinno zostać
  przesłane na adres poczty elektronicznej Spółki ( walne@megasonic.pl ).

  Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Nadz wyczaj nym Walnym Zgromadzeniu Spółki i wykonywania
  prawa głosu wymaga udzielenia na piśmie lub w postaci elektronicznej. Pełnomocnictwo udzielone w
  postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym
  weryfikowanym przy pomocy ważnego kw alifikowanego certyfikatu. O udzieleniu pełnomocnictwa w
  postaci elektronicznej akcjonariusz zawiadamia spółkę, przesyłając pocztą elektroniczną na adres
  walne@megasonic.pl dokument w formacie PDF zawierający tekst pełnomocnictwa oraz podpis
  akcjonariusza.

  Informacja o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej powinna zostać zgłoszona Spółce
  do końca dnia poprzedzającego dzień walnego zgromadzenia.

  Formularze pozwalające na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika są udostępnione na
  stronie internetowej pod adresem www.megasonic.pl w zakładce Relacje Inwestorskie.
  Pełnomocnictwo powinno zawierać co najmniej dane wskazane w formularzu pełnomocnictwa.

  Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia A kcjonariusza na Nadz wyczaj nym Walnym
  Zgromadzeniu , chyba że co innego wynika z treści pełnomocnictwa.

  Akcjonariusz posiadający akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych
  może ustanowić oddzielnych p ełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z
  rachunków.

  Spółka podejmuje odpowiednie działania służące identyfikacji akcjonariusza i pełnomocnika w celu
  weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej. W związku z tym
  pełnomocnictwo w formie elektronicznej powinno zostać przesłane do Spółki do dnia
  poprzedzającego Nadz wyczaj ne Walne Zgromadzenie do godziny 17.00. Po przybyciu na
  Nadz wyczaj ne Walne Zgromadzenie, a przed podpisaniem listy obecności pełnomocnik powi nien
  okazać oryginał dokumentu tożsamości wymienionego w treści pełnomocnictwa celem
  potwierdzenia tożsamości pełnomocnika.

  Pełnomocnik wykonuje na Nadz wyczaj nym Walnym Zgromadzeniu wszystkie uprawnienia
  akcjonariusza zgodnie z odpowiednimi postanowieniam i Kodeksu spółek handlowych.


  5
  Każda osoba uprawniona do uczestnictwa w Nadz wyczaj nym Walnym Zgromadzeniu ma prawo do
  uzyskania pełnego tekstu dokumentacji oraz projektów uchwał (w formie p apierowej) w lokalu Spółki
  w Warszawie, ul. Taśmowa 3 ) do dnia Nadz wy czaj nego Walnego Zgromadzenia w dni powszednie w
  godzinach 9.00 -16.00. Ponadto pełna dokumentacja zostanie zamieszczona w formie elektronicznej
  na stronie internetowej Spółki www.megasonic.pl w zakładce Relacje Inwes torskie. Tam też będą
  dostępne wszelkie informacje dotyczące Nadz wyczaj nego Walnego Zgromadzenia. Wszelką
  korespondencję dotyczącą Nadz wyczaj nego Walnego Zgromadzenia należy kierować na adres: ul.
  Taśmo wą 3 w Warszawie lub w formie elektronicznej na adres walne@megasonic.pl .

  5. Możliwość i sposób uczestniczenia w Nadz wyczajnym Walnym Zgromadzeniu przy
  wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej:

  Akcjonariusze nie będę mieli możliwości uczestniczenia w Nadz wycza jnym Walnym Zgromadzeniu
  przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, gdyż Statut Spółki nie przewiduje takiej
  możliwości.

  6. Sposób wypowiadania się w trakcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia przy
  wykorzystaniu środków komunikacji elektroniczn ej:

  Akcjonariusze nie będą mieli możliwości wypowiadania się w trakcie Nadzwyczajnego Walnego
  Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, gdyż Statut Spółki nie
  przewiduje takiej możliwości.

  7. Sposób wykonywania prawa głosu drogą k orespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków
  komunikacji elektronicznej:

  Akcjonariusze nie będą mieli możliwości wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy
  wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, gdyż Statut Spółki nie przewiduje takiej
  możliwości.

  Treść w podglądzie może zawierać błędy powstałe podczas konwersji plików pdf.
 • Załącznik nr: 3

  Pobierz plik
  1
  Formularz pozwalający na wykonywanie na Nadz wyczajnym Walnym Zgromadzeniu
  spółki pod firmą Mega Sonic S.A. z siedzibą w Warszawie prawa głosu przez pełnomocnika

  Ha, niżej podpisany Akcjonariusz :
  imię nazwisko lub nazwa; adres
  zamieszkania/siedziby akcj onariusza

  Numer identyfikacyjny
  (w przypadku osób fizycznych PESEL,
  w przypadku innych akcjonariuszy
  REGON)

  =lość akcji
  Dane kontaktowe
  (adres e ;mail i numer telefonu)


  niniejszym ustanawia m jako swojego pełnomocnika Panią/Pana:

  imię nazwisko, adr es zamieszkania
  pełnomocnika

  Numer identyfikacyjny
  (PESEL)


  do uczestniczenia oraz wykonywania prawa głosu z posiadanych przeze mnie akcji spółki pod firmą
  Mega Sonic Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”) na Nadz wyczajnym Walnym
  Zgromadzeniu Spółki zwołanym na dzień 04 września 201 8 r. na godz. 12 .00 w siedzibie Kancelarii
  Notarialnej Justyna Baszuk, Ilona Marchocka s.c. przy al. Szucha Jana Chrystiana 8 w Warszawie
  (00 -582) . Pełnomocnictwo ważne jest do dnia zakończenia Walnego Zgromadzenia .
  Pełnomocnik ma obowiązek głosować zgodnie z poniższymi instrukcjami ( instrukcje co do głosowania
  zaznacza się poprzez wpisanie znaku „X” lub słowa „TAK” w odpowiedniej rubryce) :

  Uchwała nr 1
  Nadz wyczajnego Walnego Zgromadzenia
  spółki pod firmą Mega So nic S.A. z siedzibą w Warszawie
  z dnia 04 września 201 8 r.
  w sprawie odstąpienia od tajności głosowania przy wyborze komisji skrutacyjnej
  głos:
  ZA PRZECIP WSTRZYMUHĄCY S=Ę ŻĄDAN=E SPRZEC=WU


  Uchwała nr 2
  Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  spółki pod firmą Mega Sonic S.A. z siedzibą w Warszawie
  z dnia 04 września 2018 r.
  w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej
  głos:
  ZA PRZECIW WSTRZYMUHĄCY S=Ę ŻĄDAN=E SPRZEC=WU


  2
  Uchwała nr 3
  Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  spółki pod firmą Mega Sonic S.A. z siedzibą w Warszawie
  z dnia 04 września 2018 r.
  w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia
  głos:
  ZA PRZECIW WSTRZYMUHĄCY S=Ę ŻĄDAN=E SPRZEC=WU


  Uchwała nr 4
  Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  spółki pod fir mą Mega Sonic S.A. z siedzibą w Warszawie
  z dnia 04 września 2018 r.
  w sprawie przyjęcia porządku obrad
  głos:
  ZA PRZECIW WSTRZYMUHĄCY S=Ę ŻĄDAN=E SPRZEC=WU  Uchwała nr 6
  Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  spółki pod firmą Mega Sonic S.A. z sied zibą w Warszawie
  z dnia 04 września 2018 r.
  w sprawie zmiany Statutu Spółki
  głos:
  ZA PRZECIW WSTRZYMUHĄCY S=Ę ŻĄDAN=E SPRZEC=WU


  Uchwała nr 7
  Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  spółki pod firmą Mega Sonic S.A. z siedzibą w Warszawie
  z dnia 04 wr ześnia 2018 r.
  w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki
  głos:
  ZA PRZECIP WSTRZYMUHĄCY S=Ę ŻĄDAN=E SPRZEC=WU


  ______________________________________________
  czytelny podpis Akcjonariusza
  lub osób reprezentujących Akcjonariusza bę dącego spółką handlową
  - zgodnie z zasadami reprezentacji
  Uwaga:
  - należy załączyć kopię zaświadczenia o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu;
  - w przypadku akcjonariusza będącego spółką handlową należy załączyć kopię odpisu z KRS,
  - pełnomocnictwa w formie elektronicznej należy przesyłać nie później niż do godziny 17.00 dnia
  poprzedzającego WZ , natomiast pełnomocnictwa w formie pisemnej należy złożyć najpóźniej do momentu
  rozpoczęcia WZ .


  Treść w podglądzie może zawierać błędy powstałe podczas konwersji plików pdf.
 • Załącznik nr: 4

  Pobierz plik
  Uchwała nr 1
  Nadz wyczajne go Walnego Zgromadzenia
  spółki pod firmą Mega Sonic S.A. z siedzibą w Warszawie
  z dnia 04 września 2018 r.
  w sprawie odstąpienia od tajności głosowania przy wyborze komisji skrutacyjnej

  1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod fir mą Mega Sonic S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”)
  postanawia odstąpić od tajności głosowania przy wyborze komisji skrutacyjnej.
  2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

  Uchwała nr 2
  Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  spółki pod firmą Mega Sonic S.A . z siedzibą w Warszawie
  z dnia 04 września 2018 r.
  w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej

  1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Mega Sonic S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”)
  postanawia wybrać w skład komisji skrutacyjnej następujące osoby:
  a) _______________________________
  b) _______________________________
  2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

  Uchwała nr 3
  Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  spółki pod firmą Mega Sonic S.A. z siedzibą w Warszawie
  z dnia 04 września 2018 r.
  w sprawie wybo ru Przewodniczącego Zgromadzenia

  1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Mega Sonic S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”)
  postanawia wybrać na Przewodniczącego Zwyczajne go Walnego Zgromadzenia Spółki Pana/Panią
  ______________________.
  2. Uchwała wcho dzi w życie z chwilą podjęcia.

  Uchwała nr 4
  Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  spółki pod firmą Mega Sonic S.A. z siedzibą w Warszawie
  z dnia 04 września 2018 r.
  w sprawie przyjęcia porządku obrad

  1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Mega S onic S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”)
  postanawia niniejszym przyjąć porządek obrad określony w ogłoszeniu o zwołaniu Zwyczajne go
  Walnego Zgromadzenia Spółki:
  a. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
  b. Podjęcie uchwały w sprawie odstąpienia o d tajności głosowania przy wyborze komisji
  skrutacyjnej.
  c. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej.
  d. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
  e. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Wal nego Zgromadzenia i jego zdolności do
  podejmowania uchwał.
  f. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad.
  g. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
  h. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
  i. Wolne wnioski
  j. Zamknięc ie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
  2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia

  Uchwała nr 5
  Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  spółki pod firmą Mega Sonic S.A. z siedzibą w Warszawie
  z dnia 04 września 2018 r.
  w sprawie zmiany Statutu Spółki

  1. Nadz wyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod fir mą Mega Sonic S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”)
  postanawia dokonać zmiany Statu tu Spółki w ten sposób, że § 4 i § 1 0 otrzymują
  następujące brzmienie:
  § 4
  Przedmiotem działalności Spółki wg PKD jest:
  1. Po została działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych (62,09,Z);
  2. Produkcja komputerów i urządzeń peryferyjnych (26,20,Z);
  3. Naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych (33,13,Z);
  4. Sprzedaż hurtowa kompute rów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania (46,51,Z);
  5. Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego (46,52,Z);
  6. Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej (61,10,Z);
  7. Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji (61,90,Z);
  8. Naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych (95,11,Z);


  9. Pozostałe formy udzielania kredytów (64,92,Z);
  10. Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery (77,33,Z);
  11. Produkcja elektroni cznego sprzętu powszechnego użytku (26,40,Z);
  12. Produkcja maszyn i sprzętu biurowego, z wyłączeniem komputerów i urządzeń peryferyjnych (28,23,Z);
  13. Produkcja baterii i akumulatorów (27,20,Z);
  14. Produkcja pozostałych elektronicznych i elektrycznych p rzewodów i kabli (27,32,Z);
  15. Produkcja sprzętu instalacyjnego (27,33,Z);
  16. Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami (47,99,Z);
  17. Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych (62,09,Z);
  18. Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych
  (72,19,Z);
  19. Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana (74,90,Z);
  20. Pozostałe po zaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (85,59,Z);
  21. Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (68,10,Z);
  22. Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (68,20,Z);
  23. Pośrednictwo w obrocie nieruchomośc iami (68,31,Z);
  24. Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie (68,32,Z).

  2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
  § 10
  1. W przypadku powołania Zarządu wieloosobowego, do reprezentowania Spółki uprawniony jest każdy z
  członków Zarządu jedno osobowo.
  2. W przypadku powołania Zarządu wieloosobowego, sprawy przekraczające zwykły zarząd wymagają
  uchwały Zarządu. Powołanie prokurenta wymaga zgody wszystkich członków Zarządu.
  3. Zarząd może podejmować uchwały na posiedzeniach Zarządu, w trybie pise mnym lub przy
  wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. =nicjatywa w zakresie
  zwołania posiedzenia Zarządu lub podjęcia uchwały w innym trybie przysługuje każdemu z członków
  Zarządu.
  4. Uchwały Zarządu mogą być powzięte, jeżeli wszyscy członkowie Zarządu zostali prawidłowo
  zawiadomieni o posiedzeniu Zarządu lub o treści projektów uchwał do podjęcia w trybie pisemnym lub
  przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.
  5. Uchwały Zarządu Spółki zapadają z wykłą większością głosów.
  6. Szczegółowy tryb działania Zarządu może określić Regulamin Zarządu uchwalony przez Radę Nadzorczą.

  2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia

  Uchwała nr 6
  Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  spółki pod firmą Mega Sonic S .A. z siedzibą w Warszawie
  z dnia 04 września 2018 r.
  w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki

  1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Mega Sonic S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) w
  związku z podjęciem uchwały nr 5 Nadzwyczajne go Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia … 2018 r.
  postanawia przyjąć tekst jednolity Statutu Spółki w następującym brzmieniu:

  STATUT
  MEGA SONIC
  SPÓŁKA AKCYJNA
  POSTANOWIENIA OGÓLNE
  § 1
  1. Spółka powstała w wyniku przekształcenia Spółki „MEGA SON=C” CO. LTD S półka z ograniczoną
  odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie w spółkę akcyjną pod firmą MEGA SON=C Spółka Akcyjna
  (zwaną w niniejszym statucie Spółką).
  2. Założycielami Spółki są wspólnicy spółki przekształcanej tj.:
  a) Andrzej Gluza;
  b) Aneta Ewa Długołę cka;
  c) Sergiusz Borysławski;
  d) Przemysław Hura;
  e) Paweł W ieczyński;
  f) Przemysław Tomasz Bieńkowski;
  g) Marek Paweł Lubas;
  h) Jan Tomasz Krawczyk;
  i) Marcin Roman Haroś;
  j) =gor Łukasz Górski;
  k) Tomasz Władysław Szczypiński;


  l) Krzysztof Marek Otawa;
  m) Alicja Dominika Szulc;
  n) Andrzej Henryk Stora;
  o) Iwona Anna Smulewicz;
  p) Borys Krystian Balcerek;
  q) Dorota Kalinowska;
  r) Mirosław Piotr Kucharzyk;
  s) Marcin Wojciech Nowakowski;
  t) Grzegorz Marian Nocoń.
  § 2
  1. Spółka działa pod firmą: MEGA SON=C Sp ółka Akcyjna.
  2. Spółka może używać w obrocie następującego skrótu firmy: MEGA SON=C S.A.
  3. Spółka może posługiwać się wyróżniającym ją znakiem graficznym.
  4. Czas trwania Spółki jest nieograniczony.
  § 3
  1. Siedzibą Spółki jest m. st. Warszawa.
  2. Spółka prowadzi działalność na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami.
  3. Spółka może tworzyć oddziały, zakłady, filie i inne jednostki organizacyjne, a także zakładać lub
  przystępować do spółek, a także uczestniczyć w innych organizacjach gospod arczych na terenie kraju i za
  granicą.
  § 4
  Przedmiotem działalności Spółki wg PKD jest:
  1. Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych (62,09,Z);
  2. Produkcja komputerów i urządzeń peryferyjnych (26,20,Z);
  3. Napra wa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych (33,13,Z);
  4. Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania (46,51,Z);
  5. Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego (46,52,Z);
  6. Działa lność w zakresie telekomunikacji przewodowej (61,10,Z);
  7. Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji (61,90,Z);


  8. Naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych (95,11,Z);
  9. Pozostałe formy udzielania kredytów (64,92,Z);
  10. Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery (77,33,Z);
  11. Produkcja elektronicznego sprzętu powszechnego użytku (26,40,Z);
  12. Produkcja maszyn i sprzętu biurowego, z wyłączeniem komputerów i urządzeń peryferyjnych (28,23,Z);
  13. Produkcja baterii i akumulatorów (27,20,Z);
  14. Produkcja pozostałych elektronicznych i elektrycznych przewodów i kabli (27,32,Z);
  15. Produkcja sprzętu instalacyjnego (27,33,Z);
  16. Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowi skami (47,99,Z);
  17. Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych (62,09,Z);
  18. Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych
  (72,19,Z);
  19. Pozostała działalność pro fesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana (74,90,Z);
  20. Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (85,59,Z);
  21. Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (68,10,Z);
  22. Wynajem i zarządzanie nie ruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (68,20,Z);
  23. Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami (68,31,Z);
  24. Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie (68,32,Z).
  § 5
  1. Heżeli podjęcie lub prowadzenie przez Spółkę określonej działalności wymag a na podstawie odrębnych
  przepisów zezwolenia, koncesji lub wpisu do rejestru działalności regulowanej, Spółka rozpocznie lub
  będzie prowadzić taką działalność po uzyskaniu odpowiednich zezwoleń, koncesji lub po dokonaniu wpisu
  do w/w rejestru, zgodnie z w łaściwymi przepisami prawa.
  2. =stotna zmiana przedmiotu działalności spółki może nastąpić bez obowiązku wykupu akcji od tych
  akcjonariuszy, którzy nie zgadzają się na taka zmianę, jeżeli uchwała w tej sprawie będzie powzięta
  większością dwóch trzecich gło sów, w obecności osób reprezentujących co najmniej połowę kapitału
  zakładowego, zgodnie z art. 417 § 4 Kodeksu spółek handlowych.
  KAPITAŁ I AKCJE
  § 6
  1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 241.526,80 PLN i dzieli się na:
  a) 790.000 akcji imiennych serii A o wartości nominalnej 0,10 PLN (dziesięć groszy) każda,
  uprzywilejowanych co do prawa głosu w ten sposób, że na każdą akcję serii A przypadają 2 (dwa)
  głosy na Walnym Zgromadzeniu,
  b) 448.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 P LN (dziesięć groszy)
  każda;
  c) 44.062 akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 PLN (dziesięć groszy) każda;
  d) 128.206 akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 PLN (dziesięć groszy)
  każda;
  e) 725.000 akcji zwyk łych imiennych serii E o wartości nominalnej 0,10 PLN (dziesięć groszy) każda.
  f) 140.000 akcji zwykłych imiennych serii F o wartości nominalnej 0,10 PLN (dziesięć groszy) każda.
  g) 140.000 akcji zwykłych imiennych serii G o wartości nominalnej 0,10 PLN (d ziesięć groszy) każda.
  2. Akcje serii A i B zostały przyznane Wspólnikom spółki pod firmą ”MEGA SON=C” CO. LTD Spółka z
  ograniczoną odpowiedzialnością, przekształconej w Spółkę, którzy złożyli oświadczenie o uczestnictwie
  w spółce przekształconej. Wkłady d o spółki pod firmą ”MEGA SON=C” CO. LTD sp. z o.o. zostały w pełni
  wniesione zgodnie z umową spółki.
  3. Spółka może podwyższać kapitał zakładowy w drodze emisji nowych akcji albo w drodze podwyższenia
  wartości nominalnej akcji.
  4. Akcje Spółki mogą być akc jami imiennymi lub na okaziciela.
  5. Akcjonariusze mają prawo pierwszeństwa objęcia nowych akcji w stosunku do liczby posiadanych akcji,
  chyba że Walne Zgromadzenie pozbawi ich w całości lub w części tego prawa, zgodnie z
  postanowieniami Kodeksu spółek han dlowych.
  6. Akcje kolejnych emisji są emitowane w seriach oznaczonymi kolejnymi literami alfabetu.
  7. Akcje Spółki mogą być obejmowane za wkłady pieniężne lub niepieniężne.
  8. Spółka może emitować obligacje zamienne na akcje, obligacje z prawem pierwszeńst wa, a także
  warranty subskrypcyjne.
  § 6a


  1. W terminie 3 lat od dnia rejestracji w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego zmiany
  Statutu Spółki, Zarząd Spółki upoważniony jest do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w
  granicach kapitału docelowego w wysokości 90.000 (dziewięćdziesiąt tysięcy) złotych, poprzez
  dokonanie jednego albo kilku kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego.
  2. Uchwała Zarządu o podwyższeniu kapitału wymaga formy aktu notarialnego. Uchwała Zarządu podjęta
  w granicach statutowego upoważnienia zastępuje uchwałę Walnego Zgromadzenia o podwyższeniu
  kapitału zakładowego.
  3. Zarząd może wydać akcje w zamian za wkłady pieniężne lub za wkłady niepieniężne. Zarząd nie może
  dokonać podwyższenia ze środków własnych Spółki.
  4. Zarząd Spółki może pozbawić akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji emitowanych w ramach kapitału
  docelowego za zgodą Rady Nadzorczej.
  5. Zarząd nie może wydawać akcji uprzywilejowanych lub przyznawać indywidualnie oznaczonemu
  akcjonariuszowi osobistych uprawnień.
  6. Zarząd decyduje o wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego w ramach
  kapitału docelowego, w szczególności Zarząd jest umocowany do:
  a) ustalenia ceny emisyjnej,
  b) wydania akcji w zamian za wkłady niepieniężne,
  c) z awierania umów o subemisję inwestycyjną lub subemisję usługową lub innych umów
  zabezpieczających powodzenie emisji akcji, jak również zawierania umów, na mocy których poza
  terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wystawiane byłyby kwity depozytowe w związku z akcjami,
  d) podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie dematerializacji akcji oraz zawierania umów
  z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. o rejestrację akcji,
  e) podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie emisji akcji w drodze subsk rypcji prywatnej,
  otwartej lub zamkniętej, przeprowadzenia oferty publicznej a także ubiegania się o
  wprowadzenie akcji do zorganizowanego systemu obrotu lub do obrotu na rynku regulowanym,
  zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi.
  7. Zarzą d Spółki może również emitować warranty subskrypcyjne z prawem zapisu, o których mowa w art.
  444 § 7 Kodeksu spółek handlowych lub oferować akcje emitowane w ramach kapitału docelowego
  innym podmiotom, w szczególności subemitentom, w celu ich zbycia osobom objętym ww. programem


  motywacyjnym zgodnie z warunkami tego programu.
  § 7
  1. Akcje Spółki mogą być umorzone za zgodą akcjonariusza, którego akcji umorzenie dotyczy, w drodze ich
  nabycia przez Spółkę (umorzenie dobrowolne). Umorzenie dobrowolne nie może by ć dokonane częściej
  niż raz w roku obrotowym.
  2. Umorzenie akcji Spółki wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia, określającej w szczególności podstawę
  prawną umorzenia, wysokość wynagrodzenia przysługującego akcjonariuszowi akcji umorzonych bądź
  uzasadnienie u morzenia akcji bez wynagrodzenia oraz sposób obniżenia kapitału zakładowego Spółki.
  ORGANY SPÓŁKI
  § 8
  Organami Spółki są:
  1. Zarząd
  2. Rada Nadzorcza
  3. Walne Zgromadzenie.
  ZARZĄD
  § 9
  1. Zarząd prowadzi sprawy Spółki, reprezentuje Spółkę, w szczególności p odejmuje wszelkie decyzje nie
  zastrzeżone w Statucie lub w Kodeksie spółek handlowych dla kompetencji Walnego Zgromadzenia
  lub Rady Nadzorczej Spółki.
  2. Zarząd Spółki składa się z od 2 (dwóch) do 3 (trzech) członków, w tym Prezesa Zarządu.
  3. Członków Zar ządu powoływani są w następujący sposób:
  a) Pani Aneta Długołęcka dopóki posiada co najmniej 5% udziału w kapitale zakładowym Spółki jest
  uprawniona do powoływania i odwoływania jednego członka Zarządu;
  b) Rada Nadzorcza powołuje od 1 (jednego) do 2 (dwóch ) członków Zarządu.
  4. Kadencja członka Zarządu trwa 3 lata. W przypadku powołania Zarządu wieloosobowego kadencje
  członków Zarządu są niezależne.
  § 10
  1. W przypadku powołania Zarządu wieloosobowego, do reprezentowania Spółki uprawniony jest każdy z
  człon ków Zarządu jednoosobowo .


  2. W przypadku powołania Zarządu wieloosobowego, sprawy przekraczające zwykły zarząd wymagają
  uchwały Zarządu. Powołanie prokurenta wymaga zgody wszystkich członków Zarządu.
  3. Zarząd może podejmować uchwały na posiedzeniach Zarzą du, w trybie pisemnym lub przy
  wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. =nicjatywa w zakresie
  zwołania posiedzenia Zarządu lub podjęcia uchwały w innym trybie przysługuje każdemu z członków
  Zarządu.
  4. Uchwały Zarządu mogą być powzięte, jeżeli wszyscy członkowie Zarządu zostali prawidłowo
  zawiadomieni o posiedzeniu Zarządu lub o treści projektów uchwał do podjęcia w trybie pisemnym lub
  przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.
  5. Uchwały Zarządu Spółki zapadają zwykłą większością głosów.
  6. Szczegółowy tryb działania Zarządu może określić Regulamin Zarządu uchwalony przez Radę
  Nadzorczą.
  RADA NADZORCZA
  § 11
  1. Rada Nadzorcza Spółki składa się z 5 (pięciu) członków, w tym z Przewodniczącego.
  2. Ka dencja członka Rady Nadzorczej trwa 3 (trzy) lata. Kadencja członków Rady Nadzorczej jest wspólna.
  3. Członkowie Rady Nadzorczej są powoływani i odwoływani w następujący sposób:
  a) Pani Aneta Długołęcka dopóki posiada co najmniej 5% udziału w kapitale zakł adowym Spółki jest
  uprawniona do powoływania i odwoływania jednego członka Rady Nadzorczej;
  b) Walne Zgromadzenie jest uprawnione do powoływania i odwoływania czterech członków Rady
  Nadzorczej.
  4. W przypadku śmierci lub rezygnacji członka Rady Nadzorczej, pozostali członkowie Rady Nadzorczej
  mogą dokonać w drodze uchwały tymczasowego uzupełnienia składu Rady Nadzorczej. Mandat
  tymczasowego członka Rady Nadzorczej wygasa wraz z uzupełnieniem składu Rady Nadzorczej przez
  Walne Zgromadzenie.
  5. W przypadku wy gaśnięcia mandatu członka Rady Nadzorczej, akcjonariusz, o którym mowa w ust. 3,
  obowiązany jest do wykonania uprawnienia, o którym mowa w tym przepisie, w terminie 7 (siedmiu)
  dni od dnia wygaśnięcia mandatu. W przeciwnym wypadku uprawnienie to przechodzi na Walne
  Zgromadzenie.


  § 12
  Do kompetencji Rady Nadzorczej, poza kompetencjami zastrzeżonymi przez przepisy Kodeksu spółek
  handlowych, należy:
  a) ustalanie zasad wynagradzania Zarządu Spółki, w tym wszelkich form premiowania,
  b) zatwierdzanie na wniosek Z arządu strategii działania Spółki, jej wieloletnich planów rozwoju oraz
  rocznego planu budżetu Spółki,
  c) ocena sprawozdania Zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego za poprzedni
  rok obrotowy, w zakresie ich zgodności z księgami i dokume ntami, jak i ze stanem faktycznym,
  oraz wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty, a także składanie
  Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników tej oceny,
  d) udzielanie członkom Zarządu zgody na zaangażowanie si ę w działalność konkurencyjną,
  e) wyrażenie zgody na nabycie, objęcie lub zbycie udziałów lub akcji w innych spółkach handlowych,
  f) wyrażanie zgody na nabycie, zbycie i obciążenie nieruchomości.
  g) udzielanie zgody na wypłatę zaliczki na poczet przewidywa nej dywidendy,
  h) delegowanie członków Rady do czasowego – nie dłuższego niż 3 (trzy) miesiące – pełnienia
  funkcji członków Zarządu Spółki, którzy zostali odwołani, złożyli rezygnację lub z innych przyczyn
  nie mogą sprawować swych funkcji,
  i) wybór biegłeg o rewidenta do przeprowadzania badania sprawozdań finansowych Spółki,
  j) ustalanie jednolitego tekstu Statutu Spółki przygotowanego przez Zarząd,
  k) uchwalanie Regulaminu Rady Nadzorczej oraz Regulaminu Zarządu Spółki,
  l) rozpatrywanie innych spraw wnoszon ych przez Zarząd Spółki lub członków Rady Nadzorczej pod
  obrady Rady.
  § 13
  1. Rada Nadzorcza wykonuje swoje zadania kolegialnie, może jednak delegować swoich członków do
  samodzielnego pełnienia określonych funkcji nadzorczych.
  2. Rada Nadzorcza powołuje z e swego grona Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
  3. Członkowie Rady Nadzorczej pełnią swoje funkcje za wynagrodzeniem lub bez wynagrodzenia.
  Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej ustala Walne Zgromadzenie.
  4. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje jej Przewod niczący w miarę potrzeb, nie rzadziej niż trzy razy w roku


  obrotowym. Zarząd lub każdy członek Rady Nadzorczej jest uprawniony do złożenia do Przewodniczącego
  Rady Nadzorczej wniosku o zwołanie posiedzenia Rady. Heżeli wnioskowane posiedzenie Rady Nadzorcz ej
  nie zostanie zwołane w terminie 2 (dwóch) tygodni od złożenia wniosku, posiedzenie Rady Nadzorczej
  może zwołać wnioskodawca.
  5. Pierwsze posiedzenie Rady Nadzorczej może zwołać każdy członek Rady Nadzorczej.
  6. Rada Nadzorcza może badać wszystkie dokume nty Spółki, żądać od Zarządu i pracowników Spółki
  sprawozdań i wyjaśnień oraz dokonywać rewizji stanu majątku Spółki.
  7. Wszyscy członkowie Rady Nadzorczej obowiązani są do zachowania w tajemnicy wszystkich informacji na
  temat Spółki i jej działalności, w których posiadanie weszli w toku wykonywania swej funkcji.
  8. Członkowie Zarządu mają prawo wzięcia udziału w posiedzeniach Rady Nadzorczej jako obserwatorzy.
  § 14
  1. Uchwały Rady Nadzorczej Spółki zapadają bezwzględną większością głosów, oddanych w obecno ści co
  najmniej połowy członków Rady Nadzorczej. W przypadku równej ilość głosów, decyduje głos
  Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
  2. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście.
  3. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w pod ejmowaniu uchwał Rady bez odbycia posiedzenia
  Rady Nadzorczej (tryb pisemny), na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej lub przy
  wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała jest ważna, gdy
  wszyscy członkowi e Rady Nadzorczej zostaną powiadomieni o treści projektu uchwał.
  4. Posiedzenia Rady Nadzorczej są protokołowane.
  WALNE ZGROMADZENIE
  § 15
  1. Walne Zgromadzenie obraduje jako zwyczajne lub nadzwyczajne.
  2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki najpóźniej w terminie sześciu miesięcy od
  zakończenia roku obrotowego Spółki.
  3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki z własnej inicjatywy, na wniosek Rady
  Nadzorczej lub na wniosek akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 1/20 część kap itału zakładowego.
  4. Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki lub w Warszawie.
  5. Z zastrzeżeniem przypadków określonych w Kodeksie spółek handlowych Walne Zgromadzenie jest ważne


  bez względu na liczbę reprezentowanych na nim akcji.
  6. Walne Zgr omadzenie może uchwalić szczegółowy tryb prowadzenia obrad i podejmowania uchwał w
  formie Regulaminu Walnego Zgromadzenia.
  § 16
  1. W Walnym Zgromadzeniu mają prawo uczestniczyć wszyscy akcjonariusze osobiście lub przez
  pełnomocników.
  2. Uchwały Walnego Zgr omadzenia, poza przypadkami określonymi w Kodeksie spółek handlowych, wymaga:
  a) powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej,
  b) udzielenie członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w poprzednim
  roku obrotowym,
  c) rozpat rywanie i zatwierdzanie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania
  finansowego za ubiegły rok obrotowy,
  d) powzięcie uchwały o podziale zysku albo o pokryciu straty,
  e) ustalanie zasad wynagradzania oraz wynagrodzenia członków Rady Nadzor czej,
  f) podwyższenie i obniżenie kapitału zakładowego oraz dokonywanie innych zmian Statutu Spółki,
  g) uchwalenie emisji obligacji zamiennych na akcje, obligacji z prawem pierwszeństwa oraz warrantów
  subskrypcyjnych,
  h) uchwalenie sposobu i warunków umar zania akcji,
  i) podejmowanie uchwał w sprawach dotyczących nabycia, zbycia i wydzierżawienia przedsiębiorstwa
  Spółki lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienia na nich ograniczonego prawa rzeczowego,
  j) podejmowanie uchwał w sprawie rozwiązania i lik widacji Spółki lub jej połączenia z inną Spółką,
  k) wybór likwidatorów Spółki oraz określenie sposobów jej likwidacji,
  l) uchwalanie Regulaminu Walnego Zgromadzenia.
  m) udzielanie upoważnienia dla Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spó łki, zgodnie z
  art. 430 § 5 K.s.h.,
  n) rozpatrzenie wszelkich innych spraw wniesionych przez Radę Nadzorczą, Zarząd, jak i przez
  akcjonariuszy.
  3. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów, jeżeli przepisy Kodeksu
  spółek handlowy ch lub postanowienia niniejszego Statutu nie stanowią inaczej.


  4. Uchwała Walnego Zgromadzenia w sprawie odwołania członka Zarządu lub zawieszenia w czynnościach
  wszystkich członków Zarządu przez upływem kadencji, wymaga kwalifikowanej większości 2/3 głosó w
  oddanych.
  5. Nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości nie wymaga zgody
  Walnego Zgromadzenia, jeżeli uprzednio zgody na to udzieliła Rada Nadzorcza.
  POSTANOWIENIA DODATKOWE
  § 17
  Rok obrotowy Spółki pokrywa się z rokiem kalendarzowym.
  § 18
  1. Spółka tworzy kapitał zapasowy, na który przelewa się co najmniej 8% zysku za dany rok obrotowy, dopóki
  kapitał ten nie osiągnie co najmniej 1/3 części kapitału zakładowego Spółki.
  2. W Spółce można tworzyć inne kapitały i fun dusze własne.
  § 19
  Zarząd jest upoważniony do wypłaty akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec
  roku obrotowego, zgodnie z art. 349 Kodeksu spółek handlowych.
  § 20
  1. W razie likwidacji Spółki Walne Zgromadzenie wyznacza likwidato rów Spółki i określa sposób
  przeprowadzenia likwidacji.
  2. Podział majątku Spółki następuje w stosunku do dokonywanych wpłat na kapitał zakładowy Spółki
  pozostałego po zaspokojeniu wierzycieli.
  3. Z chwilą wyznaczenia likwidatorów ustają prawa i obowiązki Zarządu Spółki. Walne Zgromadzenie i Rada
  Nadzorcza zachowują swoje uprawnienia aż do czasu zakończenia likwidacji Spółki.
  § 21
  1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie przepisy Kodeksu spółek
  handlowych.
  2. =lekroć jest mowa o Kodeksie spółek handlowych rozumie się przez to ustawę z dnia 15 września 2000 r.
  Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037 z późn. zm.).”

  2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.


  Treść w podglądzie może zawierać błędy powstałe podczas konwersji plików pdf.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny


WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Mega Sonic SA
ISIN:PLMGSNC00019
NIP:5260038019
EKD: 61.10 działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej
Adres: ul. Kruszyńska 30 B 01-365 Warszawa
Telefon:+48 22 6378715
www:www.megasonic.pl
Komentarze o spółce MEGA SONIC
2021-09-23 22-09-15
tuInwestor
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor