Raport.

MEDIAN POLSKA SA (12/2018) Uchwały podjęte podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zarząd Median Polska S.A. z siedzibą w Mysłowicach („Spółka”) niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniu 08 sierpnia 2018 roku.
Jednocześnie Spółka informuje, że Walne Zgromadzenie(na wniosek Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, wobec obecności na Walnym Zgromadzeniu tylko jednego akcjonariusza) wycofało punkty 5 oraz 6 planowanego porządku obrad („Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowań dotyczących wyboru komisji powoływanych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie” oraz „Wybór Komisji Skrutacyjnej”).
Podczas obrad do protokołu nie został wniesiony żaden sprzeciw. Poza wskazanym wyżej odstąpieniem od rozpatrzenia dwóch punktów planowanego porządku obrad, nie miało miejsca niepodjęcie uchwały objętej porządkiem obrad.
Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 7) - 9) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Lista plików:

 • Załącznik nr: 1

  Pobierz plik
  Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Median Polska
  Spółka Akcyjna z siedzibą w Mysłowicach w dniu 08 sierpnia 2018 r.


  „UCHWAŁA NUMER 1
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MEDIAN POLSKA S.A. z siedzibą w Mysłowicach
  z dnia 08 sierpnia 2018 roku
  w sprawie wyboru p rzewodniczącego zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

  Zwyczajne Walne Zgromadzenie , w oparciu o art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, uchwala co
  następuje: -------------------------------- -------------------------------- -------------------------------- -------------------------------- ---
  § 1.
  Przewodniczącym z wyczajnego Walnego Zgromadzenia wybrany zostaje Pan Tomasz Tadeusz Serafin ,
  posiadający numer ewidencyjny : PESEL 68121900090 . -------------------------------- -------------------------------- -------
  § 2.
  Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”, -------------------------------- -------------------------------- -----------------

  Pan Tomasz Tadeusz Serafin stwierdził, że w powyższym głosowaniu udział wzięło 6.845.000
  (sześć milionów osiemset czterdzieści pięć tysięcy) akcji, z których oddano waż ne głosy, co stanowi 77,21
  (siedemdziesiąt siedem i 21 /100) procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki, łącznie oddano
  6.845.000 (sześć milionów osiemset czterdzieści pięć tysięcy) ważnych głosów, w tym : ------------------------------
   głosów „za” – 6.845.000 (sześć milionów osiemset czterdzieści pięć ---- --------------
  tysięcy) -------------------------------- -------------------------------- --------------
   głosów „wstrzymujących się” – 0 (zero), -------------------------------- -------------------------------- --------------
   głosów „przeciw” – 0 (zero). -------------------------------- -------------------------------- --------------
  Wobec powyższego prezes z arządu stwierdził, że uchwała ta została podjęta jednogłośnie. ----------


  „UCHWAŁA NUMER 2
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MEDIAN POLSKA S.A. z siedzibą w Mysłowicach
  z dnia 08 sierpnia 2018 roku
  w sprawie wycofania pkt. 5 i 6 z porządku obrad

  Zwyczajne Walne Zgromadzenie, uchwala co następuje: -------------------------------- -------------------------------- ------
  § 1.
  Zwyczajne Walne Zgromadzenie wycofuje z por ządku obrad pkt 5 dotyczący uchylenia tajn ości głosowań w
  sprawie wyboru k omisji powoływanych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie oraz pkt 6 dotyczący wyboru
  komisji s krutacyjnej. -------------------------------- -------------------------------- -------------------------------- -----------------------
  § 2.
  Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”, -------------------------------- -------------------------------- -----------------

  Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w powyższym głosowaniu udział wzięło
  6.845.000 (sześć milionów osiemset czterdzieści pięć tysięcy) akcji, z których oddano ważne głosy, co
  stanowi 77,2 1 (siedemdziesiąt siedem i 21 /100) procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki,
  łącznie oddano 6.845.000 (sześć milionów osiemset czterdzieści pięć tysięcy) ważnych głosów, w tym : ---------
   głosów „za” – 6.845.000 (sześć milionów osiemset czterd zieści pięć ---- -------------
  tysięcy) -------------------------------- -------------------------------- --------------
   głosów „wstrzymujących się” – 0 (zero), -------------------------------- -------------------------------- --------------
   głosów „przeciw” – 0 (zero). -------------------------------- -------------------------------- --------------
  Wobec powyższego Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdzi ł, że uchwała ta została
  podjęta jednogłośnie. -------------------------------- -------------------------------- -------------------------------- ---------------------


  „UCHWAŁA NUMER 3
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MEDIAN POLSKA S.A. z siedzibą w Mysłowicach
  z dnia 08 sierpnia 2018 roku
  w sprawie przyjęcia porządku obrad


  2

  Zwyczajne Walne Zgromadzenie , uchwala co następuje: -------------------------------- -------------------------------- ------
  § 1.
  Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad: -------------------------------- -----------------
  1. otwa rcie obrad Walnego Zgromadzenia, -------------------------------- -------------------------------- -----------------------
  2. wybór Przewodniczącego, -------------------------------- -------------------------------- -------------------------------- ----------
  3. stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego z dolności do
  podejmowania uchwał, -------------------------------- -------------------------------- -------------------------------- -------------
  4. przyjęcie porządku obrad, -------------------------------- -------------------------------- -------------------------------- ----------
  5. podjęcie uchwał w sprawie : -------------------------------- -------------------------------- -------------------------------- --------
  a) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działaln ości Spółki za rok obrotowy 201 7,-------
  b) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finanso wego Spółki za rok obrotowy 201 7, -------------------
  c) podziału zysku Spółki za rok obrotowy 201 7, -------------------------------- -------------------------------- ----------
  d) udzielenia lub odmowy udzielenia absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich
  obowiązków w roku obrotowym 201 7, -------------------------------- -------------------------------- -------------------
  6. wolne wnioski , -------------------------------- -------------------------------- -------------------------------- ------------------------
  7. zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. -------------------------------- -------------------------------- -------------------
  § 2.
  Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”, -------------------------------- -------------------------------- -----------------

  Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w powyższym głosowaniu udział wzięło
  6.845.000 (sześć milionów osiemset czterdzieści pięć tysięcy) akcji, z których oddano ważne głosy, co
  stanowi 77,2 1 (siedemdziesiąt siedem i 2 1/100) procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki,
  łącznie oddano 6.845.000 (sześć milionów osiemset czterdzieści pięć tysięcy) ważnych głosów, w tym : ---------
   głosów „za” – 6.845.000 (sześć milionó w osiemset czterdzieści pięć ---- -------------
  tysięcy) -------------------------------- -------------------------------- --------------
   głosów „wstrzymujących się” – 0 (zero), -------------------------------- -------------------------------- --------------
   głosów „przeciw” – 0 (zero). -------------------------------- -------------------------------- --------------
  Wobec powyższego Przewodniczący Walnego Zgrom adzenia stwierdził, że uchwała ta została
  podjęta jednogłośnie. -------------------------------- -------------------------------- -------------------------------- ---------------------


  „UCHWAŁA NUMER 4
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MEDIAN POLSKA S.A. z siedzibą w Mysłowicach
  z dnia 08 sierpnia 2018 roku
  w sprawie rozpatrzeni a i zatwierdzenia sprawozdania z arządu z działalności Spółki
  za rok obrotowy 201 7

  Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 K odeksu spółek handlowych
  w związku z § 23 lit. a Statutu Spółki , uchwala co następuje: -------------------------------- -------------------------------- -
  § 1.
  Po rozpatrzeniu sprawozdania z arządu z działaln ości Sp ółki za rok obrotowy 2017 i zapoznaniu się z opinią
  rady n adzorczej z badania tego sprawozdania, zatwie rdza się sprawozdanie z arządu z działaln ości Spółki za
  rok obrotowy 2017 . -------------------------------- -------------------------------- -------------------------------- ------------------------

  § 2.
  Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”, -------------------------------- -------------------------------- -----------------

  Przewodniczą cy Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w powyższym głosowaniu udział wzięło
  6.845.000 (sześć milionów osiemset czterdzieści pięć tysięcy) akcji, z których oddano ważne głosy, co
  stanowi 77,2 1 (siedemdziesiąt siedem i 21 /100) procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki,
  łącznie oddano 6.845.000 (sześć milionów osiemset czterdzieści pięć tysięcy) ważnych głosów, w tym : ---------
   głosów „za” – 6.845.000 (sześć milionów osiemset czterdzieści pięć ---- -------------
  tysięcy) -------------------------------- -------------------------------- --------------
   głosów „wstrzymujących się” – 0 (zero), -------------------------------- -------------------------------- --------------
   głosów „przeciw” – 0 (zero). -------------------------------- -------------------------------- --------------
  Wobec powyższego Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwał a ta została
  podjęta jednogłośnie. -------------------------------- -------------------------------- -------------------------------- ---------------------


  3
  „UCHWAŁA NUMER 5
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MEDIAN POLSKA S.A. z siedzibą w Mysłowicach
  z dnia 08 sierpnia 2018 roku
  w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki
  za rok obrotowy 2017

  Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 K odeksu spółek handlowych
  w związku z § 23 lit. a Statutu Spółki, uchwala co następuje: -------------------------------- -------------------------------- -
  § 1.
  Po rozpatrzeniu sprawozdania finanso wego Spółki za rok obrotowy 201 7 i zapoznaniu się z opinią rady
  nadzorczej z badania tego sprawozdania, zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółki z a okres od dnia 01
  stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku obejmujące w szczególności: -------------------------------- ---------
  1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego, -------------------------------- -------------------------------- --------------
  2) bilans spor ządzony na dzień 31 grudnia 201 7 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą
  5.453.376,56 zł (pięć milionów czterysta pięćdziesiąt trzy tysiące trzysta siedemdziesiąt sześć złotych i
  pię ćdziesiąt sześć groszy) , -------------------------------- -------------------------------- -------------------------------- --------
  3) rachunek zysków i strat za rok o brotowy od dnia 01 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku
  wykazujący zysk netto w wysokości 170.458,11 zł (sto siedemdziesiąt tysięcy czterysta pięćdziesiąt
  osiem złotych i jedenaś cie groszy) , -------------------------------- -------------------------------- -----------------------------
  4) rachunek przepływów pieniężnych za rok o brotowy od dnia 01 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia
  2017 roku wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 65.677,79 zł (sześćdziesiąt pięć
  tysięcy sześćset siedemdziesiąt siedem zł otych i siedemdziesiąt dziewięć groszy) , ------------------------------
  5) zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym za rok o brotowy od dnia 01 stycznia 2017 roku do dnia
  31 grudnia 2017 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 170.458,11 zł (sto
  siedemdziesiąt tysię cy czterysta pięćdziesiąt osiem złotych i jedenaście groszy) , -------------------------------- -
  6) dodatkowe informacje i objaśnienia. -------------------------------- -------------------------------- ----------------------------
  § 2.
  Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”, -------------------------------- -------------------------------- -----------------

  Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w powyższym g łosowaniu udział wzięło
  6.845.000 (sześć milionów osiemset czterdzieści pięć tysięcy) akcji, z których oddano ważne głosy, co
  stanowi 77,2 1 (siedemdziesiąt siedem i 21 /100) procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki,
  łącznie oddano 6.845.000 (sześć milionów osiemset czterdzieści pięć tysięcy) ważnych głosów, w tym : ---------
   głosów „za” – 6.845.000 (sześć milionów osiemset czterdzieści pięć ---- -------------
  tysięcy) -------------------------------- -------------------------------- --------------
   głosów „wstrzymujących się” – 0 (zero), -------------------------------- -------------------------------- --------------
   głosów „przeciw” – 0 (zero). -------------------------------- -------------------------------- --------------
  Wobec powyższego Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała ta została
  podjęta jednogłośnie. -------------------------------- -------------------------------- -------------------------------- ---------------------


  „UCHWAŁA NUMER 6
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MEDIAN POLSKA S.A. z siedzibą w Mysłowicach
  z dnia 08 sierpnia 2018 roku
  w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2017

  Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 K odeksu spółek handlowych w zwią zku z
  § 23 lit. b Statutu Spółki, uchwala co następuje: -------------------------------- -------------------------------- ------------------
  § 1.
  Zwyczaje Walne Zgromadzenie postanawia przeznaczyć zysk Spółki za rok obrotowy 2017 w kwocie
  170.458,11 zł (sto siedemdziesiąt tysięcy czterysta pięćdziesiąt osiem złotych i jedenaś cie groszy), na
  pokrycie straty z roku 2016 .-------------------------------- -------------------------------- -------------------------------- -------------
  § 2.
  Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”, -------------------------------- -------------------------------- -----------------

  Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w powyższym głosowaniu udział wzięło
  6.845.000 (sześć milionó w osiemset czterdzieści pięć tysięcy) akcji, z których oddano ważne głosy, co


  4
  stanowi 77,2 1 (siedemdziesiąt siedem i 21 /100) procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki,
  łącznie oddano 6.845.000 (sześć milionów osiemset czterdzieści pięć tysi ęcy) ważnych głosów, w tym : ---------
   głosów „za” – 6.845.000 (sześć milionów osiemset czterdzieści pięć ---- -------------
  tysięcy) -------------------------------- -------------------------------- --------------
   głosów „wstrzymujących się” – 0 (zero), -------------------------------- -------------------------------- --------------
   głosów „przeciw” – 0 (zero). -------------------------------- -------------------------------- --------------
  Wobec powyższego Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała ta została
  podjęta jednogłośnie. -------------------------------- -------------------------------- -------------------------------- ---------------------


  „UCHWAŁA NUMER 7
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MEDIAN POLSKA S.A. z siedzibą w Mysłowicach
  z dnia 08 sierpnia 2018 roku
  w sprawie udzielenia absolutorium Panu Tomaszowi Tadeuszowi Serafinowi
  pełni ące mu funkcję prezesa z arządu Spółki w roku obrotowym 201 7

  Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 K odeksu spółek handlowych
  w związku z § 23 lit. c Statutu Spółki, uchwala co następuje: -------------------------------- -------------------------------- --
  § 1.
  Udziela się Panu Tomaszowi Tadeuszowi Serafinowi , posiadającemu numer ewidencyjny : PESEL
  68121900090 , absolutorium z wy konania przez niego obowiązków prezesa z arz ądu Spółki w roku obrotowym
  2017 . -------------------------------- -------------------------------- -------------------------------- -------------------------------- ----------
  § 2.
  Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”, -------------------------------- -------------------------------- -----------------

  Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w powyższym głosowaniu udział wzięło
  6.845.000 (sześć milionów osiemset czterdzieści pięć tysię cy) akcji, z których oddano ważne głosy, co
  stanowi 77,2 1 (siedemdziesiąt siedem i 21 /100) procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki,
  łącznie oddano 6.845.000 (sześć milionów osiemset czterdzieści pięć tysięcy) ważnych głosów, w tym : ---------

   głosów „za” – 6.845.000 (sześć milionów osiemset czterdzieści pięć ---- -------------
  tysięcy) -------------------------------- -------------------------------- --------------
   głosów „wstrzymujących się” – 0 (zero), -------------------------------- -------------------------------- --------------
   głosów „przeciw” – 0 (zero). -------------------------------- -------------------------------- --------------
  Wobec powyższego Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała ta została
  podjęta jednogłośnie. -------------------------------- -------------------------------- -------------------------------- --------------------


  „UCHWAŁ A NUMER 8
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MEDIAN POLSKA S.A. z siedzibą w Mysłowicach
  z dnia 08 sierpnia 2018 roku
  w sprawie udzielenia absolutorium Panu Markowi Ilukowiczowi pełniącemu funkcję
  przewodniczącego rady n adzorczej Spółki w roku obrotowym 2017

  Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 K odeksu spółek handlowych
  w związku z § 23 lit. c Statutu Spółki, uchwala co następuje: -------------------------------- -------------------------------- --
  § 1.
  Udziela się Panu Markowi Ilukowiczowi , pos iadającemu numer ewidencyjny : PESEL 66022612751 ,
  absolutorium z wykonania przez niego obowiązków przewodniczącego rady n adzorc zej Spółki w roku
  obrotowym 201 7. -------------------------------- -------------------------------- -------------------------------- --------------------------
  § 2.
  Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”, -------------------------------- -------------------------------- -----------------

  Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w powyższym głosowaniu udział wzięło
  6.845.000 (sześć milionów osiemset czterdzieści pięć tysięcy) akcji, z których oddano ważne głosy, co
  stanowi 77,2 1 (siedemdziesiąt siedem i 21 /100) procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki,
  łącznie oddano 6.845.000 (sześć milionów osiemset czterdzieści pięć tysięcy) ważnych głosów, w tym : ---------


  5
   głosów „za” – 6.845.000 (sześć milionów osiemset czterdzieści pięć ---- -------------
  tysięcy) -------------------------------- -------------------------------- --------------
   głosów „wstrzymujących się” – 0 (zero), -------------------------------- -------------------------------- --------------
   głosów „przeciw” – 0 (zero). -------------------------------- -------------------------------- --------------
  Wobec powyższego Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwał a ta została
  podjęta jednogłośnie. -------------------------------- -------------------------------- -------------------------------- ---------------------


  „UCHWAŁA NUMER 9
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MEDIAN POLSKA S.A. z siedzibą w Mysłowicach
  z dnia 08 sierpnia 2018 roku
  w sprawie udzielenia absolutorium Pani Ewie Paluch pełniącej funkcję
  wiceprzewodniczącej rady n adzorczej Spółki w roku obrotowym 201 7

  Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 K odeksu spółek handlowych
  w związku z § 23 lit. c Statutu Spółki, uchwala co następuje: -------------------------------- -------------------------------- --
  § 1.
  Udziela się Pan i Ewie Paluch , posiadającej numer ewidencyjny : PESEL 75122611144 , absolutorium
  z wykonania przez ni ą obowiązków wiceprzewodniczącej rady n adzorc zej Spółki w roku obrotowym 201 7. -----
  § 2.
  Uchwała wchodzi w życie z c hwilą jej podjęcia.”, -------------------------------- -------------------------------- -----------------

  Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w powyższym głosowaniu udział wzięło
  6.845.000 (sześć milionów osiemset cz terdzieści pięć tysięcy) akcji, z których oddano ważne głosy, co
  stanowi 77,2 1 (siedemdziesią t siedem i 21 /100) procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki,
  łącznie oddano 6.845.000 (sześć milionów osiemset czterdzieści pięć tysięcy) waż nych głosów, w tym : ---------
   głosów „za” – 6.845.000 (sześć milionów osiemset czterdzieści pięć ---- -------------
  tysięcy) -------------------------------- -------------------------------- --------------
   głosów „wstrzymujących się” – 0 (zero), -------------------------------- -------------------------------- --------------
   głosó w „przeciw” – 0 (zero). -------------------------------- -------------------------------- --------------
  Wobec powyższego Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała ta została
  podjęta jednogłośnie. -------------------------------- -------------------------------- -------------------------------- ---------------------


  „UCHWAŁA NUMER 1 0
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MEDIAN POLSKA S.A. z siedzibą w Mysłowicach
  z dnia 08 sierpnia 2018 roku
  w sprawie udzielenia absolutorium Pani Katarzynie Adamczyk pełniącej funkcję
  członka rady n adzorczej Spółki w roku obrotowym 2017

  Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 K odeksu spółek handlowych
  w związku z § 23 lit. c Statutu Spółki, uchwala co następuje: -------------------------------- -------------------------------- --
  § 1.
  Udziela się Pani Katarzynie Adamczyk , posiadającej numer ewidencyjny : PESEL 69021010209 ,
  absolutorium z wykonania przez nią obowiązków członka rady n adzorc zej Spół ki w okresie od dnia 01
  stycznia 2017 roku do dnia 27 czerwca 2017 roku .-------------------------------- -------------------------------- ---------------
  § 2.
  Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”, -------------------------------- -------------------------------- -----------------

  Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w powyższym głosowaniu udział wzięło
  6.845.000 (sześć milionów osiemset czterdzieści pięć tysięcy) akcji, z których oddano ważne głosy, co
  stanowi 77,2 1 (siedemdziesiąt siedem i 21 /100) procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki,
  łącznie oddano 6.845.000 (sześć milionów osiemse t czterdzieści pięć tysięcy) ważnych głosów, w tym : ---------
   głosów „za” – 6.845.000 (sześć milionów osiemset czterdzieści pięć ---- -------------
  tysięcy) -------------------------------- -------------------------------- --------------
   głosów „wstrzymują cych się” – 0 (zero), -------------------------------- -------------------------------- --------------
   głosów „przeciw” – 0 (zero). -------------------------------- -------------------------------- --------------


  6
  Wobec powyższego Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała ta została
  podjęta jednogłośnie. -------------------------------- -------------------------------- -------------------------------- ---------------------


  „UCHWAŁA NUMER 1 1
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MEDIAN POLSKA S.A. z siedzibą w Mysłowicach
  z dnia 08 sierpnia 2018 roku
  w sprawie udzielenia absolutorium Pani Martynie Serafin pełniącej funkcję
  członka rady nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2017

  Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych
  w związku z § 23 lit. c Statutu Spółki, uchwala co następuje: -------------------------------- -------------------------------- --

  § 1.
  Udziela się Pani Martynie Serafin, posiadającej numer ewidencyjny PESEL 88090811182 , absolutorium
  z wykonania przez nią obowiązków członka rady nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2017 . -----------------------
  § 2.
  Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”, -------------------------------- -------------------------------- -----------------

  Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w powyższym głosowaniu udział wzięło
  6.845.000 (sześć milionów osiemset czterdzieści pięć tysięcy) akcji, z których oddano ważne głosy, co
  stanowi 77,21 (siedemdziesią t siedem i 21/100) procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki,
  łącznie oddano 6.845.000 (sześć milionów osiemset czterdzieści pięć tysięcy) ważnych głosów, w tym: ---------
   głosów „za” – 6.845.000 (sześć milion ów osiemset czterdzieści pięć ---- -------------
  tysięcy) -------------------------------- -------------------------------- --------------
   głosów „wstrzymujących się” – 0 (zero), -------------------------------- -------------------------------- --------------
   głosów „przeciw” – 0 (zero). -------------------------------- -------------------------------- --------------
  Wobec powyższego Przewodniczą cy Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała ta została
  podjęta jednogłośnie. -------------------------------- -------------------------------- -------------------------------- ---------------------


  „UCHWAŁA NUMER 1 2
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MEDIAN POLSKA S.A. z siedzibą w Mysłowicach
  z dnia 08 sierpnia 2018 roku
  w sprawie udzielenia absolutorium Pan u Marcinowi Wilkowi pełniące mu funkcję
  członka rady nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2017

  Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych
  w związku z § 23 lit. c Statutu Spółki, uchwala co następuje: -------------------------------- -------------------------------- --
  § 1.
  Udziela się Pan u Marcinowi Wilkowi, posiadającemu numer ewidencyjny PESEL 860519023 17,
  absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka rady nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2017 . --
  § 2.
  Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”, -------------------------------- -------------------------------- -----------------

  Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w powyższ ym głosowaniu udział wzięło
  6.845.000 (sześć milionów osiemset czterdzieści pięć tysięcy) akcji, z których oddano ważne głosy, co
  stanowi 77,21 (siedemdziesiąt siedem i 21/100) procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki,
  łącznie oddano 6.845 .000 (sześć milionów osiemset czterdzieści pięć tysięcy) ważnych głosów, w tym: ---------
   głosów „za” – 6.845.000 (sześć milionów osiemset czterdzieści pięć ---- -------------
  tysięcy) -------------------------------- -------------------------------- --------------
   głosów „wstrzymujących się” – 0 (zero), -------------------------------- -------------------------------- --------------
   głosów „przeciw” – 0 (zero). -------------------------------- -------------------------------- --------------
  Wobec powyższego Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała ta została
  podjęta jednogłośnie. -------------------------------- -------------------------------- -------------------------------- ---------------------
  7
  „UCHWAŁA NUMER 13
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MEDIAN POLSKA S.A. z siedzibą w Mysłowicach
  z dnia 08 sierpnia 2018 roku
  w sprawie udzielenia absolutorium Panu Tomaszowi Kazaneckiemu pełniącemu funkcję
  członka rady nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2017

  Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych
  w związku z § 23 lit. c Statutu Spółki, uchwala co następuje: -------------------------------- -------------------------------- --
  § 1.
  Udziela się Panu Tomaszowi Kazaneckiemu, posiadającemu numer ewidencyjny PESEL 8912 1710872 ,
  absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka rady nadzorczej Spółki w okresie od dnia 27
  czerwca 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku. -------------------------------- -------------------------------- ---------------
  § 2.
  Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”, -------------------------------- -------------------------------- -----------------

  Przewodni czący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w powyższym głosowaniu udział wzięło
  6.845.000 (sześć milionów osiemset czterdzieści pięć tysięcy) akcji, z których oddano ważne głosy, co
  stanowi 77,21 (siedemdziesiąt siedem i 21/100) procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki,
  łącznie oddano 6.845.000 (sześć milionów osiemset czterdzieści pięć tysięcy) ważnych głosów, w tym: ---------
   głosów „za” – 6.845.000 (sześć milionów osiemset czterdzieści pięć ---- -------------
  tysięcy) -------------------------------- -------------------------------- --------------
   głosów „wstrzymujących się” – 0 (zero), -------------------------------- -------------------------------- --------------
   głosów „przeciw” – 0 (zero). -------------------------------- -------------------------------- --------------
  Wobec powyższego Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwał a ta została
  podjęta jednogłośnie. -------------------------------- -------------------------------- -------------------------------- ---------------------  Treść w podglądzie może zawierać błędy powstałe podczas konwersji plików pdf.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny


WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Median Polska SA
ISIN:PLMDNPL00013
NIP:6342351875
EKD: 46.76 sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów
Adres: ul. Topolowa 1 41-404 Mysłowice
Telefon:+48 32 3182723
www:www.medianpolska.pl
Komentarze o spółce MEDIAN POLSKA
2018-02-22 14:17:11
ja
gówno
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor