Raport.

MEDIAN POLSKA SA (11/2018) Zgłoszenie projektu uchwały przez akcjonariusza

Zarząd spółki Median Polska S.A. z siedzibą w Mysłowicach („Spółka”) informuje o otrzymaniu w dniu dzisiejszym, tj. 07 sierpnia 2018 r. od akcjonariusza posiadającego powyżej 5% w kapitale zakładowym, tj. Tomasza Serafin, projektu uchwały dotyczącej sprawy objętej porządkiem obrad (udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2017 dla Pana Tomasza Kozneckiego).
W załączeniu Zarząd przekazuje treść przekazanej Spółce uchwały.
Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 5) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Lista plików:

 • Załącznik nr: 1

  Pobierz plik
  UCHWAŁA NR __
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  MEDIAN POLSKA Spółka Akcyjna
  z dnia 8 sierpnia 2018 r.
  w sprawie udzielenia absolutorium Panu Tomaszowi Kazneckiemu , pełniącemu
  funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2017
  Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3
  KSH oraz § 23 lit. c) Statutu Spółki uchwala co następuje:
  § 1.
  Udziela się Panu Tomaszowi Kazneckiemu absolutorium z wykonywania przez
  niego obowiązków Członka Rady Nadzorc zej S półki w okresie od 27 czerwca do
  31 grudnia 2017 roku .
  § 2.
  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  Treść w podglądzie może zawierać błędy powstałe podczas konwersji plików pdf.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny


WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Median Polska SA
ISIN:PLMDNPL00013
NIP:6342351875
EKD: 46.76 sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów
Adres: ul. Topolowa 1 41-404 Mysłowice
Telefon:+48 32 3182723
www:www.medianpolska.pl
Komentarze o spółce MEDIAN POLSKA
2018-02-22 14:17:11
ja
gówno
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor