Raport.

MEDIACAP SA (8/2018) Perspektywy rozwoju na rok 2018

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Zarząd spółki pod firmą Mediacap S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: "Emitent") niniejszym w załączeniu przekazuje do publicznej wiadomości informacje na temat perspektyw rozwoju w 2018 r. w kontekście wyników za 2017.

Lista plików:

 • Załącznik nr: 1

  Pobierz plik
  201 8© MEDIACAP SA | 1
  MEDIACAP SA
  PODSUMOWANIE 2017
  P ERSPEKTYWY 2018
  0 3 /2018


  201 8© MEDIACAP SA | 2
  ZASTRZEŻENIE PRAWNE
  Niniejsza prezentacja nie stanowi oferty sprzedaży jakichkolwiek papierów wartościowych Spółki Mediacap S.A.(“Spółka”) .w szczególności
  nie zawiera informacji opapierach wartościowych oraz warunkach ich nabywania .jak również nie stanowi zaproszenia do sprzedaży papierów
  wartościowych, składania ofert ich nabycia lub zapisu na papiery wartościowe Spółki .Niniejsza prezentacja ani żadna jej część jak też fakt jej
  dystrybucji nie będą stanowić podstawy do zawarcia jakiejkolwiek umowy lub zaciągnięcia jakiegokolwiek zobowiązania .Nie stanowi ona też
  źródła informacji, które mogłyby być podstawą decyzji o zawarciu jakiejkolwiek umowy lub zaciągnięciu jakiegokolwiek zobowiązania .Nie
  należy dla jakichkolwiek potrzeb polegać na informacjach zawartych w niniejszej prezentacji, ani też zakładać, że informacje te są kompletne,
  ścisłe lub rzetelne .Wszelkie takie założenia czynione są wyłącznie na własne ryzyko .Ani Spółka, ani osoby działające w jej imieniu, w
  szczególności członkowie Zarządu Spółki, ani jakiekolwiek inne osoby nie udzieliły żadnych wyraźnych ani dorozumianych gwarancji ani
  zapewnień co do ścisłości, kompletności lub rzetelności informacji bądź opinii zawartych w niniejszej prezentacji .Oświadczenia zawarte w
  niniejszej prezentacji, które nie stanowią faktów historycznych są „oświadczeniami dotyczącymi przyszłości” .Oświadczenia dotyczące
  przyszłości, w szczególności takich jak przewidywania co do przychodów zokreślonych rynków czy rozważania dotyczące rozwoju Spółki jej
  podmiotów zależnych oraz podmiotów stowarzyszonych ipowiązanych („Grupa Kapitałowa”), nie należy traktować jako wiążących prognoz .
  Ani Spółka, ani osoby działające w jej imieniu, w szczególności członkowie Zarządu Spółki, ani jakiekolwiek inne osoby nie udzielają
  zapewnienia, że przewidywania dotyczące przyszłości zostaną spełnione, w szczególności nie gwarantują zgodności przyszłych wyników lub
  wydarzeń ztymi oświadczeniami jak również tego, że przyszłe wyniki Grupy Kapitałowej nie będą się istotnie różnić od przewidywanych .
  Informacje zamieszczone w niniejszej prezentacji mogą ulegać istotnym zmianom .Ani Spółka ani żadna inna osoba nie ma obowiązku
  aktualizowania lub dbania o aktualność informacji zawartych w niniejszej prezentacji ani też poprawiania jakichkolwiek ewentualnych
  nieścisłości ;wszelkie wyrażone w niniejszej prezentacji opinie mogą ulec zmianie bez uprzedzenia .Ani Spółka, ani jakikolwiek członek jej
  organów, pracownik wyższego lub niższego szczebla, ani też jakakolwiek inna osoba nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności ztytułu
  jakichkolwiek szkód wynikających zwykorzystania niniejszej prezentacji lub jej treści .Poprzez udział w niniejszej prezentacji lub przyjęcie
  kopii niniejszego dokumentu, zobowiązują się Państwo do przestrzegania wspomnianych wyżej ograniczeń iwarunków


  201 8© MEDIACAP SA | 3
  ŁĄCZYMY
  TECHNOLOGIĘ
  I MARKETING


  201 8© MEDIACAP SA | 4
  • Wiodąca rola skalowalnych modeli technologicznych
  w przychodach i zyskach
  • Silne wykorzystanie nowych technologii: VIDEO
  ONLINE, BIG DATA, MACHINE LEARNING i CLOUD
  • Poszerzenie obszaru działania na rynki CEE i świat
  • Wejście w efektywnościowe i abonamentowe modele
  rozliczeniowe (CPA, CPC, SaaS)
  2020: TRANSFORMACJA MEDIACAP SA
  • 7 lat skutecznej przemiany z małej firmy w wiodącego
  polskiego gracza na rynku marketingu
  • Kapitał ludzi w postaci 260 wysoko wykwalifikowanych
  pracowników i współpracowników
  • Współpraca z ok. 300 klientami klasy Enterprise –
  największymi reklamodawcami w PL
  • Multibrandowowa strategia pozwalająca podkreślić
  specjalistyczne kompetencje
  • One -stop -shop: szeroka oferta usług
  z zakresu Marketingu i Data
  • Rosnący udział inwestorów instytucjonalnych i free float
  • Akcje notowane na rynku regulowanym GPW
  od 08/2016
  STABILNE PRESPEKTYW Y DLA BIZNESÓW
  KONSULTINGOWYCH PRZEŁOŻĄ SIĘ NA POWTARZALNE
  ŹRÓDŁO CASH FLOW W LATACH 2018 -2020
  MEDIACAP SA: W IODĄCY BIZNES CONSULTINGOWY MEDIACAP SA: SILNY GRACZ TECHNOL OGICZNY
  W CIĄGU 3 LAT ZMIENIMY SIĘ
  W FIRMĘ TECHNOLIGICZNĄ
  O ZASIĘGU MIĘDZYNARODOWYM
  MODELE KTÓRE ZESKALUJEMY
  SKOKOWO OTWORZĄ PERSPEKTYWY
  NA DALSZY DYNAMICZNY ROZWÓJ


  201 8© MEDIACAP SA | 5
  WIODĄCA POZYCJA RYNKOWA
  silna pozycja rynkowa, zdywersyfikowane usługi i baza klientów
  • Baza około 300 klientów spośród największych
  reklamodawców w Polsce
  • Silny kapitał ludzki w postaci 260 pracowników
  i współpracowników, najwyższej klasy specjalistów
  Marketingu i Data
  • Zintegrowana multi -brandowa oferta rynkowa dla
  największych graczy (reklama, digital , eventy, badania)
  • Największy polski gracz na rynku badań rynku
  i opinii (Top5); Wielokrotny zdobywca kluczowych
  nagród rynkowych
  (m.in. EFFIE Grand Prix, Agencja Roku MMP)


  201 8© MEDIACAP SA | 6
  ONLINE VIDEO
  MACHINE LEARNING ONLINE VIDEO BIG DATA
  MACHINE LEARNING
  NOWE MODELE BIZNESOWE
  oparte na trzech własnych i skalowalnych platformach technologicznych
  PLATFORMA DO ANALIZY
  I MONETYZYCJI VIDEO ONLINE
  PLATFORMA
  DLA BRANDED CONTENT
  I VIDEO ONLINE WATCHTIME
  PLATFORMA DO AGREGACJI
  I ANALIZY DEKLARATYWNYCH
  DANYCH KONSUMENCKICH
  Wg PwC wideo w internecie będzie najszybszym segmentem napędzający wzrost światowego rynku
  reklamowego w okresie 2016 -2021 przed reklamą internetową i grami wideo
  Źródło: Global entertainment and media outlook 2017 -2021, PwC


  201 8© MEDIACAP SA | 7
  TRZY NAPĘDY WZROSTU
  trzy trendy, na które stawiamy
  Wzrost VIDEO ONLINE zmieni oblicze marketingu, e -commerce
  i badań. Zmieni się układ sił i modele
  Zautomatyzowana analityka BIG DATA będzie krytyczna dla realizacji
  celów biznesowych przez reklamodawców
  Rozwiązania AI / MACHINE LEARNING będą niezbędne, żeby efektywnie i
  w czasie rzeczywistym odnaleźć się w nowym kontekście
  #1
  #2
  #3
  OD 3 LAT ROLA MODELI OPARTYCH NA TYCH TRENDACH ROŚNIE
  W NASZYM BIZNESIE I STANOWI BLISKO 30% NASZYCH PRZYCHODÓW
  DO 2020 UCZYNIMY Z NICH WIODĄCĄ DZIAŁALNOŚĆ
  CO PRZEŁOŻY SIĘ NA SKOKOWY WZROST MEDIACAP SA


  201 8© MEDIACAP SA | 8
  VIDEO ONLINE
  MACHINE LEARNING
  ZASIĘG: EMEA + GLOBAL
  VIDEO ONLINE
  BIG DATA
  ZASIĘG: CEE
  BIG DATA
  MACHINE LEARNING
  ZASIĘG: POLSKA + CEE
  2020: 21 MLN EBITDA Z TECHNOLOGII
  PLATFORMA DO ANALIZY
  I MONETYZYCJI VIDEO ONLINE
  PLATFORMA
  DLA BRANDED CONTENT
  I VIDEO ONLINE W ATCHTIME
  PLATFORMA DO AGREGACJI
  I ANALIZY DEKLARATYW NYCH DANYCH
  KONSUMENCKICH
  WIODĄCA ROLA NOWYCH MODELI
  9,3 22,7 5,1
  33,8
  0,3
  20,0
  2016 2020P
  14,7*
  76,5
  PRZYCHODY
  Z NOWYCH MODELI
  (mln PLN)
  5x 10x
  51% CAGR PRZYCHODÓW (2016 -2020)
  27% RENTOWNOŚCI EBITDA (2020)
  ZASIĘG GLOBALNY
  SKALOWALNY BIZNES STOJĄCY
  NA TRZECH MEGATRENDACH:
  • VIDEO ONLINE
  • BIG DATA
  • MACHINE LEARNING
  *dane pro forma, znormalizowane
  5,7
  5,1
  10,0
  2016 2020P
  Plastream
  Talent Media MCN
  IQS - opinie.pl
  2,3*
  20,7 EBITDA
  Z NOWYCH MODELI
  (mln PLN)


  201 8© MEDIACAP SA | 9
  PODSUMOWANIE 2017
  WYNIKI FINANSOWE


  201 8© MEDIACAP SA | 10
  WZROST PRZYCHODÓW 2017 (+12%)
  mocny 4Q i dynamika nowych platform kompensuje osłabienie 1H 2017
  67,3 +0,04 +1,5
  +2,2
  +4,0
  Przychody 2016 1Q17 2Q17 3Q17 4Q17 Przychody 2017
  Słabsza dynamika przychodów ze względu na mniejszą aktywność sprzedażową w związku z przeprowadzką do nowej siedziby oraz utratę przychodów z kontraktu z istotnym klientem
  W iększa sprzedaż w związku z kontrybucją nowych modeli biznesowych: opinie.pl i TalentMedia
  75,0
  +8,9% r/r
  +14,1% r/r
  +17,7% r/r
  +11,6% r/r
  mln PLN


  201 8© MEDIACAP SA | 11
  WZROST OCZYSZCZONEGO ZYSKU EBITDA (+6%)
  kontrybucja działalności operacyjnej
  -0,03 +0,2 -0,9
  +1,4 -0,2 +0,1
  EBITDA 2016 S/F Talen Media MCN IQS - consulting IQS - opinie.pl Plastream Software house EBITDA 2017
  oczyszczona
  Niższe przychody Grupy S/F głównie w obszarze działań realizowanych z niższą marżą – niewielki ubytek na poziomie EBITDA wynika z poprawy struktury przychodów
  TalentMedia –celem na tym etapie rozwoju jest wzrost wolumenu biznesu. W 2017 sprzedaż w konsolidowanych danych 2 -4Q pokrywa już koszty stałe choć wynik spółki za cały 2017 jest negatywny
  IQS -opinie.pl – większy przychód realizowany na wyższej niż dostępna w biznesie konsultingowym marży. W zrost marży z 20% do 30%
  Software House – działalność wygaszana kontrybuująca 1,5mln PLN przychodów w 2016 vs 0,6mln PLN w 2017 (zespół wcielony do Plastream )
  Plastream –pierwsze przychody związane z platformą realizowane poza modelem SaaS kwalifikowane jako przychody Software House, w 2018 pierwsze płatności za proof of concept Plastream Fashion
  7,35
  7,85
  mln PLN
  IQS –consulting - słabsza sprzedaż przekłada się na osłabienie EBITDA


  201 8© MEDIACAP SA | 12
  EBITDA OCZYSZCZONA
  eliminacja kosztów jednorazowych
  +0,5 -0,8
  -0,2
  -0,2 -0,3
  EBITDA 2016 działalność
  operacyjna
  EBITDA 2017
  oczyszczona
  rozwój odpisy koszty
  transakcyjne
  koszt
  przeprowadzki
  EBITDA 2017
  raportowana
  Opex rozwojowy - inwestycje w nowe technologie Aktualizacja wartości aktywów i odpis nieściągalnych należności
  Koszty transakcji M&A (Talent Media –oraz koszty doradztwa)
  Koszty związane z odpisami nakładów na poprzednie siedziby
  7,35
  7,85
  6,24
  mln PLN


  201 8© MEDIACAP SA | 13
  NOWE MODELE BIZNESOWE
  wzrost przychodów platform technologicznych w 2017
  5,1
  10,0
  9,3
  11,4
  0,3 0,0
  2016 2017*
  Talent Media MCN opinie.pl Plastream
  Przychody* (mln PLN)
  -2% +92% +22%
  *TalentMedia –dane dotyczą całego roku 2017/ wszędzie EBITDA oczyszczona o koszty jednorazowe
  14,7mln PLN 21,4 mln PLN
  0,2
  -0,5
  1,9
  3,5
  -0,1 -0,2
  EBITDA* (mln PLN)
  2,0mln PLN 2,8 mln PLN +47% r/r +40% r/r RAZEM
  2016 2017*


  201 8© MEDIACAP SA | 14
  WYNIKI FINANSOWE 2017
  rachunek zysków i strat /tys. PLN/ 2015 2016 2017 2017 oczyszczone
  przychody ze sprzedaży /tys. PLN/ 71 590 67 266 75 037
  wynik ze sprzedaży 6 037 5 810 4 595
  marża ze sprzedaży 8,4% 8,6% 6,1%
  koszty usług obych 48 927 43 735 48 789
  koszty wynagrodzeń 10 378 11 873 14 269
  EBITDA 7 465 7 348 6 242 7 850
  marża EBITDA 10,4% 10,9% 8,3% 10,5%
  EBIT 6 582 6 174 4 622 6 230
  marża EBIT 9,2% 9,2% 6,2% 8,3%
  wynik netto /w tys. PLN/ 5 088 4 809 3 364 4 667
  wynik netto akcj . jedn. dominującej /w tys. PLN/ 3 544 2 834 2 052


  201 8© MEDIACAP SA | 15
  PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE
  /tys. PLN/ 1Q 2016 2Q 2016 3Q 2016 4Q 2016 1Q 2017 2Q 2017 3Q 2017 4Q 2017 2015 2016 2017
  przepływy netto z działalności operacyjnej 1 883 -1 717 1 655 516 1 111 562 -2 207 6 097 6 767 2 337 5 563
  przepływy netto z działalności inwestycyjnej -62 -36 -268 -215 -2 310 -837 -937 -2 220 -694 -581 -6 304
  przepływy netto z działalności finansowej -361 497 -2 871 -737 1 594 -120 966 -1 540 -3 802 -3 472 900
  przepływy netto razem 1 460 -1 256 -1 484 -436 395 -395 -2 178 2 337 2 271 -1 716 159
  3,73 3,89
  +4,3
  +1,3 -2,0
  -1,8
  -2,5
  +0,9
  Środki pieniężne FY2016 Zysk brutto Zm. kapitałuobrotowego Inwestycje - środki trwałe (Nowasiedziba)
  Inwestycje - prace rozwojowe(Plastream)
  Inwestycje - M&A(Talent Media) Działalnośćfinansowa Środki pieniężne FY2017
  mln PLN


  201 8© MEDIACAP SA | 16
  PERSPEKTYWA 2018
  DZIAŁALNOŚĆ
  OPERACYJNA


  201 8© MEDIACAP SA | 17
  GRUPA S/F
  mocne perspektywy FY2018 wynikające z podpisanych umów
  • Pełna integracja organizacyjna konsultingu strategicznego od Scholz and Friends
  Warszawa poprzez eventowy zespół EMLAB po reklamę online (The Digitals )
  odzwierciedlona również kapitałowo
  • Integracja pozwala ograniczyć zasoby i koordynować sprzedaż kompleksowych
  rozwiązań komunikacyjnych; utrzymanie trzech marek zapewnia wiarygodność i
  widoczność w poszczególnych specjalizacjach
  • 1H 2017 pod wpływem utraty przychodów w wyniku zmiany siedziby
  oraz zakończenia dużego kontraktu z Vectrą. Efekt skompensowany lepszą
  sprzedażą w 2H 2017. Nowe umowy ( Aldi , Fortuna, Amundsen, Euroloan )
  oraz przedłużenia i/lub rozszerzenia kontraktów (m.in. Pracuj.pl czy Warka).
  • W 2018 wchodzimy z najmocniejszym pipeline biznesu w tym segmencie
  w historii. Utrzymanie zbliżonej skuteczności wygrywania kontraktów jak
  w 2017 przyniesie dwucyfrowy wzrost przychodów vs 2018 oraz zapewni
  silną perspektywę na 2019. To też dobry czas na rozważnie partnerstwa
  pod kątem dalszego wzrostu.


  201 8© MEDIACAP SA | 18
  IQS (CZEŚĆ KONSULTINGOWA)
  nowa siedziba, nowe zaplecze techniczne, mocniejszy team
  • Zwiększenie ilości projektów realizowanych jednocześnie na kilku rynkach
  zagranicznych: CEE + Niemcy, Wlk. Brytania, Rosja oraz USA i Kanada
  • Powrót na rynek badań dla telekomów i odzyskanie kilku znaczących projektów
  w tym segmencie po 2 latach przerwy, powiększenie biznesu w segmencie
  finansowym i farmaceutycznym
  • Otwarcie nowoczesnych sal fokusowych wyposażonych w najnowszej generacji
  sprzęt AV. Nowe studio CATI -skomputeryzowane stanowiska ankieterskie.
  Możliwość nagrywania wywiadów oraz podgląd i podsłuch każdego wywiadu
  zapewniają najwyższą jakość realizowanych badań.
  • Wzmocnienie teamu: zarówno wśród badaczy jaki w działach wsparcia -analitycy,
  programiści, co usprawnia proces przetwarzania danych, a przy procesach
  powtarzalnych typu badania trackingowe automatyzacje polepszyły marżę;
  szczególnie znaczący wzrost działów wsparcia w obszarze data +6 osób
  • W 2018 wchodzimy z najwyższej jakości technicznym zapleczem i jeszcze lepszymi
  mocami przerobowymi. Struktura zapytań od klientów w Q4 2017 / YTD 2018 wskazuje
  wskazuje na większą liczbę dużych projektów do których IQS jest rozważany


  201 8© MEDIACAP SA | 19
  IQS (OPINIE.PL)
  rozwój technologii poprzez inwestycje R&D i M&A
  2017 REV: 11,4mln PLN (+22%)
  EBITDA* 3,5mln PLN (+84%)
  • EBITDA oczyszczona o 0,4 mln inwestycji
  technologicznych
  • Mocny wzrost sumy panelistów i liczby
  przeprowadzanych ankiet
  • Silny rozwój oferty produktów
  • Zatrudniony od Q1/17 zespół technologiczny
  skupiony na pełnej automatyzacji platformy
  • Zakup nowej platformy BrandSpy (odpowiednik
  Brand24) pod kątem fuzji danych i prowadzone
  rozmowy z partnerami Data zaowocują
  poszerzeniem źródeł danych i rozbudową skali
  bazy matki
  STRATEGIA 2020
  • Założone tempo wzrostu to CAGR 2017 -2018: 25%
  • Założona docelowa rentowność EBITDA to co najmniej
  25% przychodów (vs 20% w 2016);
  PRZYCHODY
  (mln PLN)
  EBITDA*
  (mln PLN)
  BAZOWA STRATEGIA PRZYNIESIE POTROJENIE EBITDA
  DZIĘKI POSZERZENIU ŹRÓDEŁ I ODBIORCÓW DANYCH
  URUCHOMIENIE SPRZEDAŻY MODELI PREDYKCYJNYCH
  I DATA EXCHANGE BĘDZIE PODSTAWĄ DO DALSZEJ
  SKALI I WZROSTU EBITDA
  45 68 110
  180
  280
  446
  2015 2016 2017P
  liczba użytkowników na koniec roku liczba nowych ankiet
  9,3 11,4
  22,7
  2016 2017 2020P
  1,9
  3,5
  5,7
  2016 2017 2020P
  *dane znormalizowane, EBITDA 2017 oczyszczona


  201 8© MEDIACAP SA | 20
  5,1
  10
  33,8
  2016 2017 2020P
  TALENTMEDIA
  intensywny rozwój i korzyści z przynależności do Grupy
  2017 REV: 10,0mln PLN*
  EBITDA: -0,5mln PLN*
  • Q4/17 podpisanie strategicznej umowy z Polsat
  Media na sprzedaż do domów mediowych ;
  powiększenie Inventory o Spryciarze.pl oraz
  rozpoczęcie współpracy z OBI
  • Wzrost liczby kanałów z ok 40 do 86; 2.5x
  wyższa łączna oglądalność (PL+BG)
  • Od 2018 produkcja pierwszych formatów
  własnych, plan na realizację kolejnych
  STRATEGIA 2020
  • Założone tempo wzrostu to CAGR 2017 -2018 na poziomie
  co najmniej 80%
  • Założona docelowa rentowność EBITDA to co najmniej
  15% przychodów
  PRZYCHODY*
  (mln PLN)
  EBITDA*
  (mln PLN)
  JUŻ W 2017 TALENTMEDIA STANOWIŁO OK 1/5
  PRZYCHODÓW SEGMENTU MARKETING
  ANALIZUJEMY MOŻLIWOŚĆ DALSZEGO
  PRZYŚPIESZENIA WZROSTU INVETORY PRZEZ
  AKWIZYCJE I INWESTYCJE
  200
  470
  2016 2017
  średniomiesięczna oglądalność
  "watchtime" (mln min)
  5
  18,6
  2016 2017
  liczba subskrypcji (mln)
  0,2
  -0,5
  5,1
  2016 2017 2020P
  *dane dotyczące całego roku, (konsolidacja do grupy MEDIACAP od 2Q 2017)


  201 8© MEDIACAP SA | 21
  PLASTREAM
  intensywny rozwój technologii –wdrożenia testowe w 4Q 2017
  2017 gotowy komponent Plastream
  Fashion –wdrożenia testowe na
  Allegro, Pudelek, Agora już live
  • Kolejny moduł Plastream Context w
  przygotowaniu
  • Rozpoczęcie komercyjnej dystrybucji
  od 12/2017
  • Plastream Fashion został zaprezentowany
  szerokiej grupie inwestorów i firm z branży Media
  & Entertainment na Slush 2017 w Helsinkach -
  największej konferencji dla innowacyjnych start -
  upów w Europie .
  • Laureat tytułu Microsoft Best New
  Partnership 2016
  STRATEGIA 2020
  • 20 mln złotych od 100+ klientów w roku 2020
  • Założona docelowa rentowność EBITDA to co najmniej 50%
  przychodów, dzięki modelowi SaaS -only
  PRZYCHODY
  (mln PLN)
  EBITDA
  (mln PLN)
  KOMERCJALIZACJA PLASTREAM OD POCZĄTKU
  NAKIEROWANA BĘDZIE NA REGION EMEA, A BARDZO
  SZYBKO NA CALY ŚWIAT. STRATEGICZNA
  WSPOŁPRACA Z MICROSOFT POZWOLI SZYBKO
  BUDOWAĆ ZASIĘG SPRZEDAŻOWY
  0,3 0
  20
  2016 2017 2020P -0,1 -0,2
  10
  2016 2017 2020P


  201 8© MEDIACAP SA | 22
  KONTAKT
  MEDIACAP
  Ul. Mangalia 2A, 02 -758 Warszawa
  Kapitał zakładowy Spółki : 920 968,40 PLN
  NIP 521 -27 -93 -367, KRS: 0000302232
  RELACJE INWESTORSKIE
  Agata Dzięciołowska
  CC Group
  +48 606 205 119
  [email protected]


  Treść w podglądzie może zawierać błędy powstałe podczas konwersji plików pdf.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Mediacap SA
ISIN:PLEMLAB00018
NIP:521-27-93-367
EKD: 73.11 działalność agencji reklamowych
Adres: ul. Francuska 37 03-905 Warszawa
Telefon:+48 22 4639907
www:www.mediacap.pl
gpwlink:mediacap.gpwlink.pl
Kalendarium raportów
2019-05-23Raport za I kwartał
2019-09-11Raport półroczny
2019-11-21Raport za III kwartał
2019-05-23Raport za I kwartał
2019-09-11Raport półroczny
Komentarze o spółce MEDIACAP
2019-03-26 19-03-03
iGPW
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 Tu Inwestor
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649