Raport.

MEDCAMP SA (7/2018) Uzupełnienie raportu rocznego za rok 2017

Zarząd Spółki Medcamp S.A. („Emitent”) w nawiązaniu do raportu bieżącego EBI nr 3/2018 z dnia 11 maja 2018 roku dotyczącego publikacji raportu rocznego za rok 2017, w załączeniu przekazuje skorygowany raport roczny za rok obrotowy 2017.

Korekta polega na dołączeniu rachunku zysku i strat Emitenta za rok obrotowy 2017 do raportu rocznego Emitenta za rok obrotowy 2017.

Pozostałe elementy raportu rocznego za rok 2017, opublikowanego przez Emitenta raportem bieżącym EBI nr 3/2018 z dnia 11 maja 2018 roku nie uległy zmianie.Podstawa prawna:

§5 ust. 1 pkt 2 w zw. z §5 ust. 6.1. pkt 3) Załącznika Nr 3 "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect" do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/ebi/all,0,0,0,1

Lista plików:

 • Załącznik nr: 1

  Pobierz plik
 • Załącznik nr: 2

  Pobierz plik
 • Załącznik nr: 3

  Pobierz plik
  1


  SPRAWOZDANIE NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Z BADANIA
  ROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
  Dla Zwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy , Rady Nadzorczej i Zarządu MEDCAMP S.A. z siedzibą
  w Poznaniu, ul. Jasielska 16A (dalej: Spółki) ,
  Sprawozdanie z badania rocznego sprawozdania finansowego
  Przeprowadziliśmy badanie załączonego rocznego sprawozdania finansowego MEDCAMP S.A. , na które
  składają się:
   wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
   bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2017 roku,
   rachunek zysków i strat,
   rachunek przepływów pieniężnych,
   zestawienie zmian w kapitale własnym,
   dodatkowe informacje i objaśnienia sprawozdania finansowego.

  Odpowiedzialność Zarządu MEDCAMP S.A. oraz Rady Nadzorczej Spółki za sprawozdanie
  finansowe
  Zarząd MEDCAMP S.A. jest odpowiedzialny za sporządzenie sprawozdania finansowego i za jego
  rzetelną prezentację zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości
  (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 2342 z późniejszymi zmianami) („ustawa o rachunkowości ”),
  wydanymi na jej podstawie przepisami wykonawczymi oraz innymi obowiązującymi przepisami
  prawa a także statutem Spółki. Zarząd MEDCAMP S.A. jest również odpowiedzialny za kontrolę
  wewnętrzną, którą uznaje za niezbędną dla sporządzenia sprawozdania finan sowego
  niezawierającego istotnego zniekształcenia spowodowanego oszustwem lub błędem. Zgodnie z
  przepisami ustawy o rachunkowości, Zarząd Spółki MEDCAMP S.A. oraz Członkowie Rady
  Nadzorczej Spółki są zobowiązani do zapewnienia, aby sprawozdanie finansowe s pełniało
  wymagania przewidziane w ustawie o rachunkowości.
  Zarząd Spółki jest odpowiedzialny za sporządzenie , na podstawie prawidłowo prowadzonych
  ksiąg rachunkowych, sprawozdania finansowego i za jego rzetelną prezentację zgodnie z
  przepisami ustaw y z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości ( tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz.
  2342 z późn iejszymi zmianami ) („ustaw a o rachunkowości ”), wydanymi na jej podstawie
  przepisami wykonawczymi oraz innymi obowiązującymi przepisami prawa a także Umową Spółki .
  Zarząd Spółki jest również odpowiedzialny za kontrolę wewnętrzną, którą uznaje za niezbędną
  dla sporządzenia sprawozdania finansowego niezawierającego istotnego zniekształcenia
  spowodowanego oszustwem lub błędem. Zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowoś ci, Zarząd
  Spółki oraz Członkowie Rady Nadzorczej MEDCAMP S.A. są zobowiązani do zapewnienia, aby
  sprawozdanie finansowe spełniało wymagania przewidziane w ustawie o rachunkowości.


  2

  Odpowiedzialność biegłego rewidenta
  Naszym zadaniem było wyrażenie opinii o tym, czy sprawozdanie finansowe przedstawia
  rzetelny i jasny obraz sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik u finansowego jednostki zgodnie
  z mającymi zastosowanie przepisami ustawy o rachunkowości i przyjętymi zasadami
  rachunkowości.
  Badanie sp rawozdania finansowego przeprowadziliśmy stosownie do postanowień :
  1) ustawy z dnia 11 maja 2017 roku o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze
  publicznym (Dz. U. z 2017 roku poz. 1089) („ ustawa o biegłych rewidentach ”),
  2) Krajowy ch Standardów Rewizji Finansowej w brzmieniu Międzynarodowych Standardów
  Badania przyjętych uchwałą nr 2783/52/2015 Krajowej Rady Biegłych Rewide ntów z dnia 10
  lutego 2015 r. z późn iejszymi zm ianami ,
  Regulacje te wymagają przestrzegania wymogów etycznych oraz zaplanowania i przeprowadzenia
  badania w taki sposób, aby uzyskać wystarczającą pewność, że sprawozdanie finansowe nie
  zawiera istotnego zniekształcenia.
  Badanie polegało na przeprowadzeniu procedur służąc ych uzyskaniu dowodów badania kwot
  i ujawnień w sprawozdaniu finansowym. Dobór procedur badania zależy od osądu biegłego
  rewidenta, w tym od oceny ryzyka istotnego zniekształcenia sprawozdania finansowego
  spowodowanego oszustwem lub błędem. Dokonując ocen y tego ryzyka biegły rewident bierze pod
  uwagę działanie kontroli wewnętrznej, w zakresie dotyczącym sporządzania i rzetelnej prezentacji
  przez Spółkę sprawozdania finansowego, w celu zaprojektowania odpowiednich w danych
  okolicznościach procedur badania, nie zaś wyrażenia opinii na temat skuteczności kontroli
  wewnętrznej. Badanie obejmuje także ocenę odpowiedniości przyjętych zasad (polityki)
  rachunkowości, racjonalności ustalonych przez Zarząd Spółki wartości szacunkowych, jak również
  ocenę ogólnej prezen tacji sprawozdania finansowego. Zakres badania nie obejmuje zapewnienia
  co do przyszłej rentowności Spółki ani efektywności lub skuteczności prowadzenia spraw
  MEDCAMP S.A. przez Zarząd Spółki obecnie lub w przyszłości.
  Wyrażamy przekonanie, że uzyskane przez nas dowody badania stanowią wystarczającą i
  odpowiednią podstawę do wyrażenia przez nas opinii z badania.
  Opinia
  Naszym zdaniem, załączone sprawozdanie finansowe:
   przedstawia rzetelny i jasny obraz sytuacji majątkowej i finansowej Spółki na dzień 3 1
  grudnia 2017 roku, oraz jej wyniku finansowego za rok obrotowy od 01 stycznia do 31
  grudnia 2017 roku, zgodnie z mającymi zastosowanie przepisami ustawy o
  rachunkowości i przyjętymi zasadami (polityką) rachunkowości,
   jest zgodne co do formy i treści z o bowiązującymi Spółkę przepisami prawa i statutem
  Spółki.
  Opinia na temat sprawozdania z działalności
  Nasza opinia o sprawozdaniu finansowym nie obejmuje sprawozdania z działalności.
  Za sporządzenie sprawozdania z działalności Spółki zgodnie z przepisami ustawy o
  rachunkowości oraz innymi obowiązującymi przepisami prawa jest odpowiedzialny Zarząd Spółki .
  Ponadto Zarząd MEDCAMP S.A. oraz Członkowie Rady Nadzorczej są zobowiązani do zapewnienia,
  aby sprawozdanie z działalności spełniało wymagania przewidziane w ustawie o rachunkowości.


  3
  Naszym obowiązkiem zgodnie z wymogami ustawy o biegłych rewidentach było wydanie
  opinii, czy sprawozdanie z działalności Spółki zostało sporządzone zgodnie z przepisami prawa oraz,
  że jest ono zgodne z inf ormacjami zawartymi w rocznym sprawozdaniu finansowym. Naszym
  obowiązkiem było także złożenie oświadczenia, czy w świetle naszej wiedzy o Spółce i jej otoczeniu
  uzyskanej podczas badania sprawozdania finansowego stwierdziliśmy w sprawozdaniu z
  działalności istotne zniekształcenia oraz wskazanie, na czym polega każde takie istotne
  zniekształcenie. Naszym zdaniem sprawozdanie z działalności MEDCAMP S.A. zostało sporządzone
  zgodnie z mającymi zastosowanie przepisami i jest zgodne z informacjami zawartymi w ro cznym
  sprawozdaniu finansowym. Ponadto, oświadczamy, iż w świetle wiedzy o Spółce i jej otoczeniu
  uzyskanej podczas badania sprawozdania finansowego, nie stwierdziliśmy w sprawozdaniu z
  działalności istotnych zniekształceń.

  Kluczowy biegły rewident
  nr 86 69 w rejestrze KRBR
  Andrzej Furmanowski,


  przeprowadzający badanie w imieniu:
  Eureka Auditing sp. z o.o.
  al. Marcinkowskiego 22, 61 - 827 Poznań
  podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań
  finansowych, wpisanego pod nr 137 na liście
  prowadzonej przez KR BR


  Poznań , dnia 26 kwietnia 2018 roku


  Treść w podglądzie może zawierać błędy powstałe podczas konwersji plików pdf.
 • Załącznik nr: 4

  Pobierz plik
  1 RAPORT ROCZNY ZA 2017 ROK MEDCAMP S.A. Poznań, 11 maja 2018 r.


  2 SPIS TREŚCI: PISMO ZARZĄDU ………………………………..................…………………………………….3 1. OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK 2017 ...………...……………………................. 4 2. OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO …...………………………………………………………. 4 3. WYBRANE DANE FINANSOWE (PRZELICZONE NA EURO) ..……..……................... 5 4. WYBRANE DANE FINANSOWE SPÓŁEK Z GRUPY KAPITAŁOWEJ WYŁĄCZONYCH Z KONSOLIDACJI .................................................................................. 6 5. INFORMACJA O STOSOWANIU ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO……...…........... 8 6. ZAŁĄCZNIKI…….………………………………………………….…………………….……... 13


  3 Szanowni Akcjonariusze, Rok 2017 przyniósł wiele zmian, które są efektem realizacji poszczególnych etapów zaplanowanej strategii. Jednym z ważniejszych wydarzeń ubiegłego roku było zawarcie przez Spółkę MEDCAMP S.A. z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości umowy o dofinansowanie projektu, celem pozyskania zewnętrznego finansowania poprzez emisję akcji i ich debiut na rynku regulowanym GPW w Warszawie. Priorytetowym celem spółki na kolejne lata pozostaje rozwój działalności poprzez inwestycje w sektorze biotechnologii. Spółka konsekwentnie zwiększa zaangażowanie udziałowe w innowacyjnych spółkach tego sektora. Dziękując za dotychczasowe wsparcie i obdarzone zaufanie zachęcamy do zapoznania się z treścią raportu rocznego spółki MEDCAMP S.A. za 2017 rok zawierającego sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie Biegłego Rewidenta. Z poważaniem Cezary Ziarkowski Prezes Zarządu


  4 1. OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK 2015 Zarząd Spółki MEDCAMP Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu oświadcza, że wedle najlepszej wiedzy roczne sprawozdanie finansowe i dane porównywalne sporządzone zostały zgodnie z przepisami obowiązującymi Emitenta i standardami uznawanymi w skali międzynarodowej oraz że odzwierciedlają w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację majątkową i finansową Emitenta oraz jego wynik finansowy. Sprawozdanie z działalności Emitenta zawiera prawdziwy obraz sytuacji Emitenta, w tym opis podstawowych zagrożeń i ryzyk. Cezary Ziarkowski Prezes Zarządu 2. OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Zarząd Spółki MEDCAMP Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu oświadcza, że podmiot uprawniony do badania sprawozdania finansowego, dokonujący badania rocznego sprawozdania finansowego, został wybrany zgodnie z przepisami prawa oraz że podmiot ten oraz biegli rewidenci dokonujący badania tego sprawozdania spełniali warunki do wyrażenia bezstronnej i niezależnej opinii o badaniu, zgodnie z właściwymi przepisami prawa krajowego. Cezary Ziarkowski Prezes Zarządu


  5 3. WYBRANE DANE FINANSOWE (PRZELICZONE NA EURO) Wybrane dane finansowe przeliczone na EURO Lp. Wyszczególnienie PLN EUR Za okres 01.01.17 31.12.17 Za okres 01.01.16-31.12.16 Za okres 01.01.17-31.12.17 Za okres 01.01.16-31.12.16 1. Przychody netto ze sprzedaży 8 000,00 zł 4 000,00 zł 1 884,70 € 919,92 € 2. Zysk (strata) na działalności operacyjnej -266 731,08 zł -271 062,10 zł -62 838,62 € -62 339,04 € 3. Zysk (strata) brutto 154 396,94 zł 155 420,29 zł 36 374,05 € 35 743,66 € 4. Zysk (strata) netto 39 343,94 zł 5 356,29 zł 9 268,96 € 1 231,84 € 5. Przepływy pieniężne netto, razem -31 271,14 zł 25 563,64 zł -7 367,10 € 5 879,14 € 6. Aktywa trwałe 42 253 669,35 zł 40 178 326,35 zł 10 130 587,97 € 9 081 900,17 € 7. Aktywa obrotowe 13 014 534,11 zł 14 893 461,34 zł 3 120 317,94 € 3 366 514,77 € 8. Aktywa razem 55 268 203,46 zł 55 071 787,69 zł 13 250 905,91 € 12 448 414,94 € 9. Należności krótkoterminowe 3 750 892,72 zł 3 435 233,33 zł 899 300,56 € 776 499,40 € 10. Należności długoterminowe 422 000,00 zł 422 000,00 zł 101 177,20 € 95 388,79 € 11. Inwestycje krótkoterminowe 7 247 970,83 zł 9 715 834,81 zł 1 737 747,45 € 2 196 165,19 € 12. Zobowiązania krótkoterminowe 1 219 169,22 zł 1 539 051,34 zł 292 303,63 € 347 886,83 € 13. Zobowiązania długoterminowe 0,00 zł 0,00 zł 0,00 € 0,00 € 14. Kapitał własny 52 758 717,36 zł 52 671 873,42 zł 12 649 240,54 € 11 905 938,84 € 15. Kapitał zakładowy 26 150 000,00 zł 26 150 000,00 zł 6 269 630,06 € 5 910 940,33 € Dane finansowe z bilansu zostały przeliczone na EUR według średniego kursu ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski: Dzień ogłoszenia Nr Tabeli Kurs średni NBP 1PLN za 1 EUR 29.12.2017 r. 251/A/NBP/2017 4,1709 30.12.2016 r. 252/A/NBP/2016 4,424 Dane finansowe z rachunku przepływów pieniężnych i rachunku zysków i start zostały przeliczone na EUR według średniego kursu wyliczonego jako średnia arytmetyczna średnich kursów ogłaszanych przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień miesiąca za okres na który został sporządzony rachunek przepływów pieniężnych i rachunek zysków i strat. Okres Kurs średni NBP 1PLN za 1 EUR za dany okres 01.01.17-31.12.17 4,2447 01.01.16-31.12.16 4,3482


  6 4. WYBRANE DANE FINANSOWE SPÓŁEK Z GRUPY KAPITAŁOWEJ WYŁĄCZONYCH Z KONSOLIDACJI T2 SZAMOTUŁY Sp. z o.o. Lp. Wyszczególnienie PLN Za okres 01.01.17 31.12.17 Za okres 01.01.16-31.12.16 1. Przychody netto ze sprzedaży 0,00 zł 0,00 zł 2. Zysk (strata) na działalności operacyjnej -57 430,79 zł -59 867,55 zł 3. Zysk (strata) brutto -212 648,70 zł -199 825,79 zł 4. Zysk (strata) netto -212 648,70 zł -266 226,79 zł 5. Przepływy pieniężne netto, razem 0,00 zł 0,00 zł 6. Aktywa trwałe 0,00 zł 0,00 zł 7. Aktywa obrotowe 1 981 505,98 zł 1 977 403,72 zł 8. Aktywa razem 1 981 505,98 zł 1 977 403,72 zł 9. Należności krótkoterminowe 835,00 zł 950,00 zł 10. Należności długoterminowe 0,00 zł 0,00 zł 11. Inwestycje krótkoterminowe 9 518,08 zł 9 016,78 zł 12. Zobowiązania krótkoterminowe 3 980 843,01 zł 3 764 512,05 zł 13. Zobowiązania długoterminowe 0,00 zł 0,00 zł 14. Kapitał własny -2 000 422,03 zł -1 787 773,33 zł 15. Kapitał zakładowy 50 000,00 zł 50 000,00 zł T2 INKUBATOR Sp z o.o. Lp. Wyszczególnienie PLN Za okres 01.01.17 31.12.17 Za okres 01.01.16-31.12.16 1. Przychody netto ze sprzedaży 500,00 zł 0,00 zł 2. Zysk (strata) na działalności operacyjnej -187 466,24 zł -129 879,99 zł 3. Zysk (strata) brutto -233 049,60 zł -167 930,48 zł 4. Zysk (strata) netto -233 049,00 zł -217 899,48 zł 5. Przepływy pieniężne netto, razem 321,39 zł -304,97 zł 6. Aktywa trwałe 626 397,38 zł 819 100,18 zł 7. Aktywa obrotowe 484 850,47 zł 550 542,56 zł 8. Aktywa razem 1 111 247,85 zł 1 369 642,74 zł 9. Należności krótkoterminowe 444 257,44 zł 518 880,03 zł 10. Należności długoterminowe 0,00 zł 0,00 zł 11. Inwestycje krótkoterminowe 25 947,73 zł 23 821,83 zł 12. Zobowiązania krótkoterminowe 1 032 635,67 zł 958 746,42 zł 13. Zobowiązania długoterminowe 0,00 zł 0,00 zł 14. Kapitał własny -278 392,57 zł -55 342,97 zł 15. Kapitał zakładowy 50 000,00 zł 50 000,00 zł


  7 PROJEKT KAROLEWSKA Sp z o.o. Lp. Wyszczególnienie PLN Za okres 01.01.17 31.12.17 Za okres 01.01.16-31.12.16 1. Przychody netto ze sprzedaży 0,00 zł 0,00 zł 2. Zysk (strata) na działalności operacyjnej -60 659,51 zł -137 196,70 zł 3. Zysk (strata) brutto -127 964,89 zł -145 441,13 zł 4. Zysk (strata) netto -127 964,89 zł -145 441,13 zł 5. Przepływy pieniężne netto, razem 0,00 zł -31 549,00 zł 6. Aktywa trwałe 0,00 zł 0,00 zł 7. Aktywa obrotowe 6 628 318,96 zł 6 686 513,72 zł 8. Aktywa razem 6 628 318,96 zł 6 686 513,72 zł 9. Należności krótkoterminowe 157 444,48 zł 216 229,50 zł 10. Należności długoterminowe 0,00 zł 0,00 zł 11. Inwestycje krótkoterminowe 0,00 zł 0,00 zł 12. Zobowiązania krótkoterminowe 310 700,49 zł 240 930,36 zł 13. Zobowiązania długoterminowe 0,00 zł 0,00 zł 14. Kapitał własny 6 317 618,47 zł 6 445 583,26 zł 15. Kapitał zakładowy 6 500 000,00 zł 6 500 000,00 zł POLSKIE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU Sp. z o.o. Lp. Wyszczególnienie PLN Za okres 01.01.17 31.12.17 Za okres 01.01.16-31.12.16 1. Przychody netto ze sprzedaży 0,00 zł 0,00 zł 2. Zysk (strata) na działalności operacyjnej -3 323,56 zł -37 848,89 zł 3. Zysk (strata) brutto -6 895,28 zł -39 117,66 zł 4. Zysk (strata) netto -6 895,28 zł -39 117,66 zł 5. Przepływy pieniężne netto, razem -71,05 zł 5 071,05 zł 6. Aktywa trwałe 0,00 zł 0,00 zł 7. Aktywa obrotowe 10 601,95 zł 10 101,56 zł 8. Aktywa razem 10 601,95 zł 10 101,56 zł 9. Należności krótkoterminowe 4 974,00 zł 5 023,00 zł 10. Należności długoterminowe 0,00 zł 0,00 zł 11. Inwestycje krótkoterminowe 5 000,00 zł 5 071,05 zł 12. Zobowiązania krótkoterminowe 51 614,89 zł 44 219,22 zł 13. Zobowiązania długoterminowe 0,00 zł 0,00 zł 14. Kapitał własny -41 012,94 zł -34 117,66 zł 15. Kapitał zakładowy 5 000,00 zł 5 000,00 zł


  8 MEDICAL INNOVATION Sp. z o.o. Lp. Wyszczególnienie PLN Za okres 01.01.17 31.12.17 Za okres 01.01.16-31.12.16 1. Przychody netto ze sprzedaży 0,00 zł 0,00 zł 2. Zysk (strata) na działalności operacyjnej -405,97 zł -6 036,83 zł 3. Zysk (strata) brutto -3 194,74 zł -8 784,53 zł 4. Zysk (strata) netto -3 194,74 zł -8 784,53 zł 5. Przepływy pieniężne netto, razem 0,00 zł -25 927,18 zł 6. Aktywa trwałe 60 000,00 zł 60 000,00 zł 7. Aktywa obrotowe 5 000,00 zł 5 000,00 zł 8. Aktywa razem 65 000,00 zł 65 000,00 zł 9. Należności krótkoterminowe 0,00 zł 0,00 zł 10. Należności długoterminowe 0,00 zł 0,00 zł 11. Inwestycje krótkoterminowe 5 000,00 zł 5 000,00 zł 12. Zobowiązania krótkoterminowe 39 210,84 zł 34 969,07 zł 13. Zobowiązania długoterminowe 0,00 zł 0,00 zł 14. Kapitał własny 25 589,16 zł 28 783,90 zł 15. Kapitał zakładowy 5 000,00 zł 5 000,00 zł 5. INFORMACJA O STOSOWANIU ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO Stosowanie Lp. Zasada Zasady w Spółce Komentarz (TAK/NIE) Spółka powinna prowadzić przejrzystą i efektywną politykę informacyjną, zarówno z wykorzystaniem tradycyjnych metod, jak i z użyciem nowoczesnych technologii oraz najnowszych TAK narzędzi komunikacji zapewniających szybkość, bezpieczeństwo z wyłączeniem oraz szeroki i interaktywny dostęp do informacji. Spółka transmisji obrad Emitent publikuje w formie raportów korzystając w jak najszerszym stopniu z tych metod, powinna WZA, rejestracji 1. bieżących wszystkie informacje zapewnić odpowiednią komunikację z inwestorami i analitykami, przebiegu obrad dotyczące WZA. wykorzystując w tym celu również nowoczesne metody i upubliczniania komunikacji internetowej, umożliwiać transmitowanie obrad go na stronie walnego zgromadzenia z wykorzystaniem sieci Internet, internetowej. rejestrować przebieg obrad i upubliczniać go na stronie internetowej. Spółka powinna zapewnić efektywny dostęp do informacji 2. niezbędnych do oceny sytuacji i perspektyw spółki oraz sposobu TAK jej funkcjonowania. 3. Spółka prowadzi korporacyjną stronę internetową i zamieszcza na - niej: 3.1 podstawowe informacje o Spółce i jej działalności TAK (strona startowa),


  9 opis działalności emitenta ze wskazaniem rodzaju 3.2 działalności, z której emitent uzyskuje najwięcej TAK przychodów, 3.3 opis rynku, na którym działa emitent wraz z TAK określeniem pozycji emitenta na tym rynku, 3.4 życiorysy zawodowe członków organów Spółki, TAK powzięte przez zarząd, na podstawie oświadczenia członka rady nadzorczej, informacje o powiązaniach 3.5 członka rady nadzorczej z akcjonariuszem NIE dysponującym akcjami reprezentującymi nie mniej niż 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, 3.6 dokumenty korporacyjne Spółki, TAK 3.7 zarys planów strategicznych Spółki, NIE opublikowane prognozy wyników finansowych na 3.8 bieżący rok obrotowy, wraz z założeniami do tych NIE Emitent nie publikuje prognoz wyników prognoz oraz korektami do tych prognoz (w przypadku finansowych. gdy emitent publikuje prognozy), strukturę akcjonariatu emitenta, ze wskazaniem 3.9 głównych akcjonariuszy oraz akcji znajdujących się w TAK wolnym obrocie, dane oraz kontakt do osoby, która jest odpowiedzialna 3.10 w Spółce za relacje inwestorskie oraz kontakty z NIE mediami, 3.11 (skreślony) - 3.12 opublikowane raporty bieżące i okresowe, TAK kalendarz zaplanowanych dat publikacji finansowych 3.13 raportów okresowych, dat walnych zgromadzeń, a TAK także spotkań z inwestorami i analitykami oraz konferencji prasowych, informacje na temat zdarzeń korporacyjnych takich jak wypłata dywidendy, oraz innych zdarzeń skutkujących nabyciem lub ograniczeniem praw po stronie 3.14 akcjonariusza, z uwzględnieniem terminów oraz zasad TAK przeprowadzania tych operacji. Informacje te powinny być zamieszczane w terminie umożliwiającym podjęcie przez inwestorów decyzji inwestycyjnych, 3.15 (skreślony) -


  10 pytania akcjonariuszy dotyczące spraw objętych 3.16 porządkiem obrad, zadawane przed i w trakcie TAK walnego zgromadzenia, wraz z odpowiedziami na zadawane pytania, informację na temat powodów odwołania walnego 3.17 zgromadzenia, zmiany terminu lub porządku obrad TAK wraz z uzasadnieniem, 3.18 informację o przerwie w obradach walnego TAK zgromadzenia i powodach zarządzenia przerwy, informacje na temat podmiotu, z którym Spółka podpisała umowę o świadczenie usług Spółka nie korzysta z usług 3.19 Autoryzowanego Doradcy ze wskazaniem nazwy, NIE adresu strony internetowej, numerów telefonicznych Autoryzowanego Doradcy oraz adresu poczty elektronicznej Doradcy, 3.20 informację na temat podmiotu, który pełni funkcję TAK animatora akcji emitenta, 3.21 dokument informacyjny (prospekt emisyjny) Spółki, TAK opublikowany w ciągu ostatnich 12 miesięcy, 3.22 (skreślony) - Informacje zawarte na stronie internetowej powinny być zamieszczane w sposób umożliwiający łatwy dostęp do tych informacji. Emitent powinien dokonywać aktualizacji informacji umieszczanych na stronie - internetowej. W przypadku pojawienia się nowych, istotnych informacji lub wystąpienia istotnej zmiany informacji umieszczanych na stronie internetowej, aktualizacja powinna zostać przeprowadzona niezwłocznie. Spółka prowadzi korporacyjną stronę internetową, 4. według wyboru emitenta, w języku polskim lub TAK angielskim. Raporty bieżące i okresowe powinny być zamieszczane na stronie internetowej co najmniej w tym samym języku, w którym następuje ich publikacja zgodnie z przepisami obowiązującymi emitenta


  11 Spółka powinna prowadzić politykę informacyjną ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb inwestorów indywidualnych. W tym celu Spółka, poza swoją 5. stroną korporacyjną powinna wykorzystywać NIE indywidualną dla danej spółki sekcję relacji inwestorskich znajdującą na stronie www.gpwinfostrefa.pl. Emitent powinien utrzymywać bieżące kontakty z przedstawicielami Autoryzowanego Doradcy, celem 6. umożliwienia mu prawidłowego wykonywania swoich NIE obowiązków wobec emitenta. Spółka powinna wyznaczyć osobę odpowiedzialną za kontakty z Autoryzowanym Doradcą. W przypadku, gdy w Spółce nastąpi zdarzenie, które w ocenie emitenta ma istotne znaczenie dla 7. wykonywania przez Autoryzowanego Doradcę swoich NIE obowiązków, emitent niezwłocznie powiadamia o tym fakcie Autoryzowanego Doradcę. Emitent powinien zapewnić Autoryzowanemu 8. Doradcy dostęp do wszelkich dokumentów i NIE informacji niezbędnych do wykonywania obowiązków Autoryzowanego Doradcy. 9. Emitent przekazuje w raporcie rocznym: 9.1 informację na temat łącznej wysokości wynagrodzeń TAK wszystkich członków zarządu i rady nadzorczej, informację na temat wynagrodzenia Autoryzowanego 9.2 Doradcy otrzymywanego od emitenta z tytułu NIE świadczenia wobec emitenta usług w każdym zakresie. Członkowie zarządu i rady nadzorczej powinni uczestniczyć w obradach walnego zgromadzenia w 10. składzie umożliwiającym udzielenie merytorycznej TAK odpowiedzi na pytania zadawane w trakcie walnego zgromadzenia. Przynajmniej 2 razy w roku emitent, przy współpracy 11. Autoryzowanego Doradcy, powinien organizować NIE publicznie dostępne spotkanie z inwestorami, analitykami i mediami. Uchwała walnego zgromadzenia w sprawie emisji akcji z prawem poboru powinna precyzować cenę 12. emisyjną albo mechanizm jej ustalenia lub zobowiązać TAK organ do tego upoważniony do ustalenia jej przed dniem ustalenia prawa poboru, w terminie umożliwiającym podjęcie decyzji inwestycyjnej. Uchwały walnego zgromadzenia powinny zapewniać 13. zachowanie niezbędnego odstępu czasowego TAK pomiędzy decyzjami powodującymi określone zdarzenia korporacyjne a datami, w których ustalane są


  12 prawa akcjonariuszy wynikające z tych zdarzeń korporacyjnych. W przypadku otrzymania przez zarząd emitenta od akcjonariusza posiadającego co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w spółce, informacji o zwołaniu przez niego nadzwyczajnego walnego zgromadzenia w trybie określonym w art. 399 § 3 Kodeksu spółek 13 a. handlowych, zarząd emitenta niezwłocznie dokonuje TAK czynności, do których jest zobowiązany w związku z organizacją i przeprowadzeniem walnego zgromadzenia. Zasada ta ma zastosowanie również w przypadku upoważnienia przez sąd rejestrowy akcjonariuszy do zwołanie nadzwyczajnego walnego zgromadzenia na podstawie art. 400 § 3 Kodeksu spółek handlowych. Dzień ustalenia praw do dywidendy oraz dzień wypłaty dywidendy powinny być tak ustalone, aby 14. czas przypadający pomiędzy nimi był możliwie TAK najkrótszy, a w każdym przypadku nie dłuższy niż 15 dni roboczych. Ustalenie dłuższego okresu pomiędzy tymi terminami wymaga szczegółowego uzasadnienia. Uchwała walnego zgromadzenia w sprawie wypłaty 15. dywidendy warunkowej może zawierać tylko takie TAK warunki, których ewentualne ziszczenie nastąpi przed dniem ustalenia prawa do dywidendy. Emitent publikuje raporty miesięczne, w terminie 14 dni od zakończenia miesiąca. Raport miesięczny powinien zawierać co najmniej: informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym emitenta, które w ocenie emitenta mogą mieć w przyszłości istotne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych emitenta, zestawienie wszystkich informacji opublikowanych przez emitenta w trybie Emitent nie publikuje raportów 16. raportu bieżącego w okresie objętym NIE miesięcznych. raportem, informacje na temat realizacji celów emisji, jeżeli taka realizacja, choćby w części, miała miejsce w okresie objętym raportem, kalendarz inwestora, obejmujący wydarzenia mające mieć miejsce w nadchodzącym miesiącu, które dotyczą emitenta i są istotne z punktu widzenia interesów inwestorów, w szczególności daty publikacji raportów okresowych, planowanych walnych zgromadzeń, otwarcia subskrypcji, spotkań z inwestorami lub analitykami, oraz oczekiwany termin publikacji raportu analitycznego. W przypadku naruszenia przez emitenta obowiązku 16 a. informacyjnego określonego w Załączniku Nr 3 do TAK Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu („Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku


  13 NewConnect”)emitent powinien niezwłocznie opublikować, w trybie właściwym dla przekazywania raportów bieżących na rynku NewConnect, informacje wyjaśniającą zaistniałą sytuację. 17. (skreślony) - 6. ZAŁĄCZNIKI Do niniejszego raportu rocznego załącza się następujące dokumenty: 1. Sprawozdanie finansowe za rok 2017. 2. Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok 2017. 3. Sprawozdanie biegłego rewidenta.


  Treść w podglądzie może zawierać błędy powstałe podczas konwersji plików pdf.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

Rozmowa z Mateuszem Zawadzkim - Prezesem Zarządu Ultimate Games

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Medcamp SA
ISIN:PLTCHPR00019
NIP:7822089018
EKD: 70.11 zagospodarowanie i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek
Adres: ul. Jasielska 16A 60-476 Poznań
Telefon:+48 61 6648000
www:www.t2investment.pl
Komentarze o spółce MEDCAMP
2019-05-20 18-05-08
tuInwestor
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649