Raport.

MEDAPP SA (14/2017) Rejestracja warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego

Zarząd MedApp S.A. z siedzibą w Krakowie (Emitent, Spółka) informuje, że powziął w dniu dzisiejszym informację o rejestracji przez Sąd warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w związku z emisją akcji zwykłych na okaziciela serii F o łącznej liczbie nie więcej niż 100.000.000 (sto milionów) o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, które zostaną objęte poprzez wykonanie praw z 100.000.000 (sto milionów) warrantów subskrypcyjnych serii B.
Wartość warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego wynosi 10.000.000 zł (dziesięć milionów złotych).
Rejestracja przez Sąd nastąpiła na podstawie uchwały nr 5, nr 6 oraz nr 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 28 września 2017 r.
Jednocześnie Sąd zarejestrował zmianę treści Statutu spółki w ten sposób, że w dziale zatytułowanym „III. Kapitał zakładowy”, w § 8 dodano pkt 1b, następujący po pkt 1a, w brzmieniu:
„1) Określa się wartość nominalną drugiego warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki na kwotę nie wyższą niż 10.000.000,00 zł (słownie: dziesięć milionów złotych).
2) Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego następuje w drodze emisji nowych akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, w liczbie nie większej niż 100.000.000 (słownie: sto milionów).
3) Akcje serii F mogą zostać objęte przez uprawnionych z warrantów subskrypcyjnych emitowanych na podstawie uchwały nr 21/2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30.06.2017 roku, zmienionej uchwałą nr 5/2017 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 28.09.2017 roku w przedmiocie emisji warrantów subskrypcyjnych serii B uprawniających do objęcia akcji serii F z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki.”
Aktualna jednolita treść statutu stanowi załącznik do niniejszego raportu.
Podstawa prawna: §3 ust 1 pkt 2 oraz §4 ust 2 pkt 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO

Lista plików:

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:MedApp SA
ISIN:PLYLWHT00012
NIP:7010264750
EKD: 61.20 działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej
Adres: ul. Dobrego Pasterza 122A 31-416 Kraków
Telefon:+48 505033003
www:www.medapp.pl
Komentarze o spółce MEDAPP
2019-03-24 03-03-51
iGPW
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 Tu Inwestor
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649