Raport.

MDI ENERGIA SA (10/2018) Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MDI Energia S.A.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Działając na podstawie § 38 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd MDI Energia S.A. przekazuje w załączeniu treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MDI Energia S.A. w dniu 20 czerwca 2018 r.

Lista plików:

 • Załącznik nr: 1

  Pobierz plik
  1

  P R O J E K T Y U C H W A Ł
  ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
  Uchwała Nr …/2018
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MDI Energia Spółka Akcyjna
  z dnia …… czerwca 2018 roku
  w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia
  Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne
  Zgromadzenie MDI Energia Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia wybrać
  na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzeni a Spółki Pana
  ………………………………………………………..

  Uchwała Nr …/2018
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  MDI Energia Spółka Akcyjna
  z dnia …… czerwca 2018 roku
  w sprawie przyjęcia porządku obrad
  Zwyczajne Walne Zgromadzenie MDI Energia Spółka Akc yjna postanawia przyjąć
  następujący porządek obrad:
  1.
  Otwarcie Walnego Zgromadzenia,
  2.
  Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia,
  3.
  Sporządzenie listy obecności,
  4.
  Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromad zenia i jego zdolności do
  podejmowania uchwał,
  5.
  Przyjęcie porządku obrad,
  6.
  Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku
  obrotowym 2017 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017;
  7.
  Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z oceny sprawozdania
  Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2017 , sprawozdania
  finansowego Spółki za rok obrotowy 2017 jak też wni osku Zarządu co do podziału
  zysku;


  2

  8. Rozpatrzenie wniosku Zarządu w sprawie wypłaty dywi dendy za rok obrotowy
  2017;
  9.
  Podjęcie uchwał w przedmiocie:
  a)
  zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności S półki za rok obrotowy 2017;
  b)
  zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za ro k obrotowy 2017;
  c)
  przyjęcie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z dzi ałalności Spółki w roku
  obrotowym 2017 oraz z badania sprawozdania Zarządu Spółki oraz sprawozdania
  finansowego Spółki za rok obrotowy 2017;
  d)
  podziału zysku w Spółce;
  e)
  wypłaty dywidendy za rok obrotowy 2017;
  f)
  udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z w ykonania przez nich
  obowiązków w roku obrotowym 2017;
  g)
  udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absoluto rium z wykonania przez
  nich obowiązków w roku obrotowym 2017;
  h)
  zmian w statucie Spółki.
  10.
  Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.
  Uchwała Nr …/2018
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  MDI Energia Spółka Akcyjna
  z dnia …… czerwca 2018 roku
  w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z dzia łalności Spółki w roku obrotowym
  2017
  Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na p odstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395
  §2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, uchwala co nast ępuje:
  § 1
  Po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu Walne Zgromadz enie zatwierdza sprawozdanie
  Zarządu z działalności Spółki w roku 2017. § 2
  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


  3

  Uchwała Nr …/2018
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MDI Energia Spółka Akcyjna
  z dnia …… czerwca 2018 roku
  w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Sp ółki za rok 2017
  Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na p odstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395
  § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, uchwala co nas tępuje:
  § 1
  Po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego, Walne Zgr omadzenie zatwierdza
  sprawozdanie finansowe za rok 2017, na które składa się:
  1.
  sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na d zień 31 grudnia 2017 roku,
  które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 10 5.995.326,31 zł;
  2.
  jednostkowe sprawozdanie z zysków lub strat i innyc h całkowitych dochodów za
  okres od 1 stycznia 2017 do dnia 31 grudnia 2017 ro ku, wykazujące zysk netto w
  kwocie 4.519.812,00 zł;
  3.
  sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obr otowy od dnia 1 stycznia
  2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku, wykazujące zwiększenie kapitału
  własnego o kwotę 15.321.130,21 zł;
  4.
  sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obroto wy od dnia 1 stycznia 2017
  roku do dnia 31 grudnia 2017 roku, wykazujące zmnie jszenie stanu środków
  pieniężnych netto o kwotę 8.505.078,71 zł;
  5.
  informacja dodatkowa o przyjętych zasadach rachunko wości oraz dodatkowe
  informacje i objaśnienia. § 2
  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
  Uchwała Nr …/2018
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  MDI Energia Spółka Akcyjna
  z dnia …… czerwca 2018 roku
  w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania Rad y Nadzorczej z działalności Spółki
  w roku obrotowym 2017 oraz z badania sprawozdania Z arządu Spółki i sprawozdania
  finansowego Spółki za rok obrotowy 2017


  4


  Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na p odstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395
  §2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, uchwala co nast ępuje:
  § 1
  Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Rady Nad zorczej z działalności Spółki w
  roku obrotowym 2017 oraz z badania sprawozdania Zar ządu Spółki i sprawozdania
  finansowego Spółki za rok obrotowy 2017. § 2
  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała Nr …/2018
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MDI Energia Spółka Akcyjna
  z dnia …… czerwca 2018 roku
  w sprawie podziału zysku za rok 2017
  Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na p odstawie art. 395 §2 pkt 2 Kodeksu
  spółek handlowych, uchwala co następuje: § 1
  Walne Zgromadzenie Spółki postanawia podzielić zysk netto Spółki za 2017 rok w
  wysokości 4.519.812,00 zł (słownie: cztery miliony pięćset dziewiętnaście tysięcy
  osiemset dwanaście złotych 00/100) w następujący sp osób:
  1.
  kwotę 3.688.680,48 zł (słownie: trzy miliony sześćs et osiemdziesiąt osiem tysięcy
  sześćset osiemdziesiąt złotych czterdzieści osiem g roszy) przeznaczyć na wypłatę
  dywidendy dla Akcjonariuszy Spółki
  2.
  kwotę 831.131,52 zł (słownie: osiemset trzydzieści jeden tysięcy sto trzydzieści
  jeden złotych pięćdziesiąt dwa grosze) na kapitał z apasowy.

  § 2
  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


  5

  Uchwała Nr …/2018
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MDI Energia Spółka Akcyjna
  z dnia …… czerwca 2018 roku
  w sprawie wypłaty dywidendy za rok 2017
  Działając na podstawie w związku z art. 348 § 4 ksh , Zwyczajne Walne Zgromadzenie
  uchwala, co następuje: § 1
  Wypłacić dywidendę w wysokości 3.688.680,48 zł (sło wnie: trzy miliony sześćset
  osiemdziesiąt osiem tysięcy sześćset osiemdziesiąt złotych czterdzieści osiem groszy), to
  jest 0,08 zł (słownie: osiem groszy) na jedną akcję z zysku netto Spółki za rok 2017.
  § 2
  Ustalić dzień dywidendy na dzień 2 lipca 2018 roku, a dzień wypłaty dywidendy na dzień
  11 lipca 2018 roku. §3
  Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia i zobowiązuje Z arząd Spółki do podjęcia
  wszelkich czynności faktycznych i prawnych mających na celu realizację niniejszej
  uchwały. § 4
  Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. Uchwała Nr …/2018
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MDI Energia Spółka Akcyjna
  z dnia …… czerwca 2018 roku
  w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zar ządu
  Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na p odstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395
  §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwala co nast ępuje:
  § 1
  Walne Zgromadzenie Spółki udziela Wiceprezesowi Zar ządu Panu Mirosławowi
  Markiewiczowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym
  2017.


  6

  § 2
  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
  Uchwała Nr …/2018
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MDI Energia Spółka Akcyjna
  z dnia …… czerwca 2018 roku
  w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu
  Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na p odstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395
  §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwala co nast ępuje:
  § 1
  Walne Zgromadzenie Spółki udziela Prezesowi Zarządu Panu Grzegorzowi Sochackiemu
  absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w r oku obrotowym 2017.
  § 2
  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała Nr …/2018
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MDI Energia Spółka Akcyjna
  z dnia …… czerwca 2018 roku
  w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Na dzorczej
  Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na p odstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395
  §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwala co nast ępuje:
  § 1
  Walne Zgromadzenie Spółki udziela Członkowi Rady Na dzorczej Panu Michałowi
  Barłowskiemu absolutorium z wykonania przez niego o bowiązków w roku obrotowym
  2017.
  § 2
  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


  7

  Uchwała Nr …/2018
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MDI Energia Spółka Akcyjna
  z dnia …… czerwca 2018 roku
  w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Na dzorczej
  Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na p odstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395
  §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwala co nast ępuje:

  § 1
  Walne Zgromadzenie Spółki udziela Członkowi Rady Na dzorczej Panu Piotrowi Gajkowi
  absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w r oku obrotowym 2017.
  § 2
  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała Nr …/2018
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MDI Energia Spółka Akcyjna
  z dnia …… czerwca 2018 roku
  w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Na dzorczej
  Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na p odstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395
  §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwala co nast ępuje:
  § 1
  Walne Zgromadzenie Spółki udziela Członkowi Rady Na dzorczej Panu Jarosławowi
  Karasińskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym
  2017. § 2
  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


  8

  Uchwała Nr …/2018
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MDI Energia Spółka Akcyjna
  z dnia …… czerwca 2018 roku
  w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Na dzorczej

  Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na p odstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395
  §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwala co nast ępuje:
  § 1
  Walne Zgromadzenie Spółki udziela Członkowi Rady Na dzorczej Panu Grzegorzowi
  Kubicy absolutorium z wykonania przez niego obowiąz ków w roku obrotowym 2017.
  § 2
  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała Nr …/2018
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MDI Energia Spółka Akcyjna
  z dnia …… czerwca 2018 roku
  w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Na dzorczej
  Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na p odstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395
  §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwala co nast ępuje:
  § 1
  Walne Zgromadzenie Spółki udziela Członkowi Rady Na dzorczej Panu Jarosławowi
  Wikalińskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym
  2017. § 2
  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


  9

  Uchwała Nr …/2018
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MDI Energia Spółka Akcyjna
  z dnia …… czerwca 2018 roku
  w sprawie zmiany statutu Spółki
  Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na p odstawie art. 430 § 1 Kodeksu
  spółek handlowych, uchwala co następuje: § 1
  Wprowadza się następujące zmiany w statucie Spółki:
  I.
  w art. 23 dodaje się nowe ustępy nr 23.3, 23.4 oraz 23.5 w następującym
  brzmieniu:
  „ 23.3 W ramach Rady Nadzorczej funkcjonuje Komitet Aud ytu wybierany spośród Członków
  Rady Nadzorczej .
  23.4 Komitet Audytu składa się z nie mniej niż 3 cz łonków.
  23.5 Komitet Audytu działa na podstawie regulaminu Komitetu Audytu uchwalonego przez
  Radę Nadzorczą. ”

  II. Dotychczasowy ust. 24.2 pkt l) w brzmieniu: „ 24.2 l) wybór Komitetu Audytu o którym
  mowa w art. 86 ustawy z dnia 7 maja 2009 r. o biegł ych rewidentach i ich samorządzie,
  podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finanso wych oraz o nadzorze
  publicznym ” otrzymuje następujące brzmienie:
  „ l) wybór Komitetu Audytu, o którym mowa w art. 128 ustawy z dnia 11 maja 2017 roku o
  biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzor ze publicznym,”

  III. Dotychczasowy ust. 24.3 skreśla się.
  IV. Tekst jednolity statutu stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
  § 2
  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą od dnia wpisania do rejestru.  10

  Załącznik nr1:
  Statut
  MDI Energia Spółka Akcyjna Tekst jednolity
  (stan na …… czerwca 2018 roku)
  I.
  POSTANOWIENIA OGÓLNE
  Artykuł 1
  Spółka działa pod firmą „MDI Energia Spółka Akcyjna ”. Spółka może używać skrótu firmy
  MDI Energia S.A. Artykuł 2
  Siedzibą Spółki jest Warszawa. Artykuł 3
  Założycielem Spółki jest Skarb Państwa. Artykuł 4
  Spółka została założona na podstawie ustawy z dnia 30 kwietnia 1993 roku o
  narodowych funduszach inwestycyjnych i ich prywatyz acji (Dz. U. nr 44 poz. 202 z późn.
  zmianami). Spółka działa na podstawie ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks
  Spółek Handlowych (Dz. U. nr 94 poz. 1037 z późn. z mianami).
  Artykuł 5
  5.1 Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Pols kiej oraz poza jej granicami.
  5.2 Spółka może powoływać i prowadzić swoje oddział y na obszarze Rzeczypospolitej
  Polskiej. Artykuł 6
  Czas trwania Spółki jest nieograniczony. II.
  PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI
  Artykuł 7
  7.1 Przedmiotem działalności Spółki jest:
  a) Roboty związane z budową obiektów inżynierii lą dowej i wodnej,
  b) Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynk ów,
  c) Roboty budowlane specjalistyczne,
  d) Pozostała wyspecjalizowana sprzedaż hurtowa,
  e) Transport drogowy towarów,
  f) Magazynowanie i działalność usługowa wspomagając a transport,
  g) Działalność związana z obsługą rynku nieruchomoś ci,
  h) Działalność w zakresie architektury i inżynierii ; badania i analizy techniczne,
  i) Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych,
  j) Działalność usługowa związana z zagospodarowanie m terenów zieleni,
  k) Działalność holdingów finansowych,
  l) Działalność firm centralnych (head offices) i ho ldingów, z wyłączeniem holdingów
  finansowych,
  m) Pozostała finansowa działalność usługowa gdzie i ndziej niesklasyfikowana, z
  wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych,
  n) Pozostałe formy udzielania kredytów,
  o) Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podat kowe,
  p) Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia dział alności gospodarczej i zarządzania.


  11

  W przypadku gdy którykolwiek z rodzajów działalnośc i wymaga zgody, koncesji,
  potwierdzenia lub innej formy decyzji właściwego or ganu administracji publicznej,
  Spółka będzie prowadziła tę działalność tylko po uz yskaniu takiej decyzji.
  7.2 Zmiana przedmiotu działalności Spółki jest moż liwa bez konieczności wykupu akcji
  tych akcjonariuszy, którzy nie zgadzają się na zmia nę, jeżeli uchwała o zmianie
  przedmiotu działalności Spółki zostanie podjęta wię kszością dwóch trzecich głosów w
  obecności osób reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego.
  Artykuł 8
  (skreślony) III.
  KAPITAŁ ZAKŁADOWY
  Artykuł 9
  9.1 Kapitał zakładowy wynosi 161.379.771,00 zł (sł ownie: sto sześćdziesiąt jeden
  milionów trzysta siedemdziesiąt dziewięć tysięcy si edemset siedemdziesiąt jeden
  złotych 00/100) i dzieli się na 46.108.506 (słownie : czterdzieści sześć milionów sto
  osiem tysięcy pięćset sześć) akcji o wartości nomin alnej 3,50 zł każda, z czego:
  1) 1.468.506 (słownie: jeden milion czterysta sześć dziesiąt osiem tysięcy pięćset sześć)
  akcji serii A,
  2) 140.000 (słownie: sto czterdzieści tysięcy) akcj i serii B,
  3) 7.060.000 (słownie: siedem milionów sześćdziesią t tysięcy) akcji serii C,
  4) 37.440.000 (słownie: trzydzieści siedem milionów czterysta czterdzieści tysięcy) akcji
  serii D.
  9.2 Kapitał zakładowy może być pokrywany tak wkłada mi pieniężnymi jak i wkładami
  niepieniężnymi.
  9.3 Kapitał zakładowy Spółki może zostać obniżony p rzez zmniejszenie wartości
  nominalnej akcji, połączenie akcji lub przez umorze nie części akcji. Umorzenie akcji
  wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki.
  Artykuł 9a
  (skreślony) Artykuł 10
  Wszystkie akcje Spółki są akcjami zwykłymi na okaz iciela.
  Artykuł 11
  Spółka może emitować obligacje, w tym obligacje za mienne.
  Artykuł 12
  (skreślony) IV.
  OGRANICZENIA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU Z AKCJI
  Artykuł 13
  (skreślony)
  V.
  ORGANY SPÓŁKI
  Artykuł 14
  Organami Spółki są:
  A. Zarząd
  B. Rada Nadzorcza
  C. Walne Zgromadzenie


  12

  A. ZARZĄD
  Artykuł 15
  15.1 Zarząd składa się od jednej do pięciu osób. Cz łonków Zarządu powołuje się na okres
  wspólnej kadencji, kadencja Zarządu trwa trzy lata.
  15.2 Rada Nadzorcza powołuje Prezesa Zarządu oraz p ozostałych członków Zarządu.
  Prezes Zarządu może zwracać się do Rady Nadzorczej z wnioskiem o powołanie bądź
  odwołanie poszczególnych Członków Zarządu.
  15.3 (skreślony)
  15.4 Rada Nadzorcza może odwołać Prezesa Zarządu, C złonka Zarządu lub cały Zarząd
  przed upływem kadencji Zarządu. Artykuł 16
  16.1 Zarząd wykonuje wszelkie uprawnienia w zakresi e zarządzania Spółką z wyjątkiem
  uprawnień zastrzeżonych przez prawo i niniejszy sta tut dla pozostałych organów Spółki.
  16.2 Tryb działania Zarządu, a także sprawy, które mogą być powierzone poszczególnym
  jego członkom, określi szczegółowo regulamin Zarząd u. Regulamin Zarządu uchwala
  Zarząd, a zatwierdza go Rada Nadzorcza. Artykuł 17
  W Zarządzie wieloosobowym do składania oświadczeń w imieniu Spółki upoważniony
  jest Prezes Zarządu samodzielnie lub wymagane jest współdziałanie dwóch członków
  Zarządu albo jednego Członka Zarządu łącznie z prok urentem.
  Artykuł 18
  18.1 W umowach pomiędzy Spółką a Członkami Zarządu tudzież w sporach z nimi Spółkę
  reprezentuje Rada Nadzorcza. Rada Nadzorcza może up oważnić, w drodze uchwały,
  jednego lub więcej swoich Członków do dokonywania t akich czynności prawnych.
  18.2 Pracownicy Spółki podlegają Zarządowi, który z awiera i rozwiązuje z nimi umowy o
  pracę oraz ustala ich wynagrodzenie. B. RADA NADZORCZA Artykuł 19
  19.1 Rada Nadzorcza składa się z od 5 do 7 członków . Wspólna kadencja członków Rady
  Nadzorczej trwa trzy lata.
  19.2 Radę Nadzorczą wybiera Walne Zgromadzenie.
  19.3 Mandat członków Rady Nadzorczej wygasa najpóźn iej z dniem odbycia walnego
  zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansow e za ostatni pełny rok obrotowy
  pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej.
  19.4 Jeżeli mandat Członka Rady Nadzorczej wybraneg o przez Walne Zgromadzenie
  wygaśnie z powodu jego śmierci albo wobec złożenia rezygnacji przez Członka Rady
  Nadzorczej, pozostali Członkowie Rady Nadzorczej mo gą w drodze kooptacji powołać
  nowego Członka Rady Nadzorczej, który swoje czynnoś ci będzie sprawować do czasu
  dokonania wyboru Członka Rady Nadzorczej przez Waln e Zgromadzenie, nie dłużej
  jednak niż przez okres trzech miesięcy od daty koop tacji albo do dnia upływu kadencji
  jego poprzednika, w zależności który z tych terminó w upłynie jako pierwszy. W skład
  Rady Nadzorczej nie może wchodzić więcej niż dwóch Członków powołanych na
  powyższych zasadach. Artykuł 20
  20.1 Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona Przewodn iczącego Rady Nadzorczej,
  Zastępcę Przewodniczącego i Sekretarza.
  20.2 Przewodniczący, Zastępca Przewodniczącego oraz Sekretarz mogą być w każdej
  chwili odwołani uchwałą Rady Nadzorczej z pełnienia funkcji, co nie powoduje utraty


  13

  mandatu Członka Rady Nadzorczej.
  20.3 Pracą Rady Nadzorczej kieruje Przewodniczący, który odpowiada za bieżące
  wykonywanie spoczywających na Radzie Nadzorczej obo wiązków. W przypadkach
  nieobecności Przewodniczącego pracami Rady kieruje Zastępca Przewodniczącego lub,
  w razie jego nieobecności, inny Członek Rady Nadzor czej (wg starszeństwa wieku).
  20.4 Każdy Członek Rady Nadzorczej ma prawo i obowi ązek uczestniczenia w
  posiedzeniach Rady Nadzorczej.
  20.5 Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje praw a i obowiązki osobiście i są
  zobowiązani do zachowania w tajemnicy wszelkich nie ujawnionych do publicznej
  wiadomości informacji, które uzyskali w związku z p ełnieniem funkcji.
  20.6 Każdy Członek Rady Nadzorczej uprawniony jest do wynagrodzenia z tytułu
  wykonywania swoich obowiązków.
  20.7 Wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej określa ne jest przez Walne
  Zgromadzenie.
  Artykuł 21
  21.1 Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia przynajmniej raz na kwartał.
  21.2 Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje Przewodnic zący, a w razie niemożności
  zwołania posiedzenia przez Przewodniczącego, Zastęp ca Przewodniczącego lub inny
  upoważniony przez niego Członek Rady.
  21.3 Posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje się na wni osek przynajmniej jednego Członka
  Rady Nadzorczej lub na wniosek Zarządu. Posiedzenie powinno być zwołane w ciągu 5
  dni roboczych od dnia złożenia wniosku, na dzień pr zypadający nie później niż przed
  upływem dziesięciu dni roboczych od dnia zwołania.
  21.4 Jeżeli posiedzenie nie zostanie zwołane zgodni e z ustępem 21.3, wnioskodawca
  może je zwołać samodzielnie, podając datę, miejsce i proponowany porządek obrad.
  21.5 Najstarszy wiekiem Członek Rady Nadzorczej zwo łuje i otwiera pierwsze
  posiedzenie nowo wybranej Rady Nadzorczej i przewod niczy na nim do chwili wyboru
  Przewodniczącego. Jeżeli w ciągu dwóch tygodni, od powiadomienia przez Zarząd Spółki
  najstarszego wiekiem Członka Rady Nadzorczej o powo łaniu przez Walne Zgromadzenie
  Członków Rady Nadzorczej następnej kadencji, nie zw oła on pierwszego posiedzenia tej
  Rady, posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje Prezes Za rządu Spółki. Pod nieobecność
  najstarszego wiekiem Członka Rady Nadzorczej posied zenia otwiera Prezes Zarządu.
  Artykuł 22
  22.1 Rada Nadzorcza podejmuje uchwały bezwzględną w iększością głosów, jeżeli na
  posiedzeniu Rady Nadzorczej jest obecna co najmniej połowa jej Członków prawidłowo
  zaproszonych na posiedzenie.
  22.2 Za prawidłowe zaproszenie na posiedzenie Rady Nadzorczej uznaje się wysłanie co
  najmniej na siedem dni przed planowanym terminem po siedzenia do wszystkich
  członków Rady Nadzorczej pisemnych zawiadomień, z p odaniem daty, miejsca i
  proponowanego porządku obrad posiedzenia, listami p oleconymi lub pocztą kurierską,
  lub jeżeli dany Członek wyrazi na piśmie zgodę na t aki sposób informowania – poprzez
  przesłanie wiadomości faksowej na wskazany przez Cz łonka Rady Nadzorczej numer
  faksu lub za pomocą poczty elektronicznej (e-mail) na wskazany przez niego adres.
  W nagłych przypadkach posiedzenia Rady Nadzorczej m ogą być także zwołane
  telefonicznie lub przy pomocy telefaksu co najmniej jeden dzień przed dniem
  posiedzenia, jeżeli zaproszenie zostało skierowane pod numer podany przez Członka
  Rady Nadzorczej. Odebranie zawiadomienia tą drogą w ymaga potwierdzenia przez
  adresata. Termin i miejsce obrad następnego posiedz enia Rady Nadzorczej mogą być
  również ustalone na bieżącym posiedzeniu z mocą obo wiązującą wobec Członków Rady


  14

  Nadzorczej obecnych na tym posiedzeniu.
  22.3 Porządek obrad ustala zwołujący posiedzenie z uwzględnieniem wniosków o
  rozpatrzenie poszczególnych spraw.
  22.4 W sprawach nie objętych porządkiem obrad Rada Nadzorcza uchwały podjąć nie
  może, chyba że wszyscy jej Członkowie są obecni i w yrażają zgodę na powzięcie uchwały.
  22.5 Rada Nadzorcza może powziąć uchwałę także bez formalnego zwołania posiedzenia,
  jeżeli obecni są wszyscy jej Członkowie, którzy wyr ażą zgodę na odbycie posiedzenia i
  zamieszczenie poszczególnych spraw w porządku obrad .
  22.6 Z zastrzeżeniem przepisu art. 388 § 4 Kodeksu Spółek Handlowych Rada Nadzorcza
  może także podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków
  bezpośredniego porozumiewania się na odległość, o i le wszyscy Członkowie Rady zostali
  powiadomieni o treści projektu uchwały. Treść uchwa ł podjętych w tym trybie powinna
  zostać podpisana przez każdego Członka Rady, który brał udział w głosowaniu, chyba że
  została utrwalona w inny sposób.
  22.7 Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady
  Nadzorczej oddając swój głos na piśmie za pośrednic twem innego Członka Rady
  Nadzorczej, z zastrzeżeniem przepisu art. 388 § 4 K odeksu Spółek Handlowych.
  22.8 Rada Nadzorcza może uchwalić swój Regulamin ok reślający szczegółowo zasady
  działania Rady Nadzorczej podlegający zatwierdzeniu przez Walne Zgromadzenie.
  Artykuł 23
  23.1 Rada Nadzorcza może delegować swoich członków do indywidualnego
  wykonywania poszczególnych czynności nadzorczych.
  23.2 Rada Nadzorcza może tworzyć wewnętrzne komisje , komitety i inne ciała. Zasady
  ich tworzenie określa regulamin Rady Nadzorczej i u chwały Rady Nadzorczej podjęte na
  jego podstawie.
  23.3 W ramach Rady Nadzorczej funkcjonuje Komitet A udytu wybierany spośród
  Członków Rady Nadzorczej.
  23.4. Komitet Audytu składa się z nie mniej niż 3 c złonków.
  23.5. Komitet Audytu działa na podstawie regulaminu Komitetu Audytu uchwalonego
  przez Radę Nadzorczą. Artykuł 24
  24.1 Rada Nadzorcza nadzoruje działalność Spółki.
  24.2 Oprócz spraw wskazanych w ustawie, w innych po stanowieniach Statutu lub
  uchwałach Walnego Zgromadzenia do uprawnień i obowi ązków Rady Nadzorczej należy:
  a) ocena sprawozdań finansowych Spółki i sprawozdan ia Zarządu, a także wniosków
  Zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia st raty oraz składanie Walnemu
  Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wy ników tej oceny,
  b) rozpatrywanie i opiniowanie spraw mających być p rzedmiotem uchwał Walnego
  Zgromadzenia,
  c) powoływanie, odwoływanie oraz ustalanie liczby C złonków Zarządu,
  d) reprezentowanie Spółki w umowach i sporach z Czł onkami Zarządu,
  e) ustalanie wynagrodzenia Członków Zarządu z tytuł u pełnionych funkcji,
  f) zawieszanie w czynnościach, z ważnych powodów, p oszczególnych członków Zarządu
  oraz delegowanie Członków Rady Nadzorczej do czasow ego wykonywania czynności
  członków Zarządu nie mogących sprawować swoich czyn ności,
  g) zatwierdzanie Regulaminu Zarządu Spółki,
  h) wybór biegłego rewidenta dla przeprowadzenia bad ania i przeglądu sprawozdań
  finansowych,


  15

  i) wyrażanie zgody na świadczenia z jakiegokolwiek tytułu przez Spółkę i podmioty
  powiązane ze Spółką na rzecz członków Zarządu,
  j) wyrażanie zgody określonej w art. 380 § 1 Kodeks u Spółek Handlowych,
  k) wyrażanie zgody na nabycie bądź zbycie nieruchom ości, użytkowania wieczystego lub
  udziały w nieruchomości,
  l) wybór Komitetu Audytu, o którym mowa w art. 128 ustawy z dnia 11 maja 2017 roku
  o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz n adzorze publicznym,
  m) realizacja zadań Komitetu Audytu,
  n) wyrażenie zgody na zasiadanie członków Zarządu S półki w zarządach lub radach
  nadzorczych spółek spoza grupy kapitałowej Spółki,
  o) sporządzenie i przedstawienie Walnemu Zgromadzen iu corocznie – oceny sytuacji
  Spółki, z uwzględnieniem oceny systemów kontroli we wnętrznej, zarządzania ryzykiem,
  compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego; sprawo zdania z działalności Rady
  Nadzorczej; oceny sposobu wypełniania przez Spółkę obowiązków informacyjnych
  dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego.
  24.3 (skreślony) Artykuł 25
  (skreślony) C. WALNE ZGROMADZENIE Artykuł 26
  26.1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno odbyć się w terminie 6 (sześciu) miesięcy
  po upływie każdego roku obrotowego.
  26.2 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy lub na
  pisemny wniosek akcjonariusza lub akcjonariuszy rep rezentujących co najmniej 5 (pięć)
  % kapitału zakładowego.
  26.3 Zarząd zwoła Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w ciągu dwóch tygodni od daty
  ogłoszenia wniosku, o którym mowa w ust. 2.
  26.4 Rada Nadzorcza zwołuje Zwyczajne Walne Zgromad zenie w przypadku, gdy Zarząd
  nie zwołał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na 26 d ni przed upływem terminu
  wskazanego w ust. 1 albo zwołał je na dzień nie mie szczący się w tym terminie.
  26.5 Rada Nadzorcza zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgro madzenie:
  a) jeżeli pomimo złożenia wniosku, o którym mowa w ust. 2, Zarząd nie zwołał
  Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w terminie, o k tórym mowa w ust. 3,
  b) w sytuacji gdy uzna zwołanie Nadzwyczajnego Waln ego Zgromadzenia za wskazane.
  26.6 Akcjonariusze reprezentujący co najmniej połow ę kapitału zakładowego lub co
  najmniej połowę ogółu głosów w spółce mogą zwołać N adzwyczajne Walne
  Zgromadzenie. Artykuł 27
  27.1 Porządek obrad Walnego Zgromadzenia ustala pod miot zwołujący Zgromadzenie.
  27.2 Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej 5% (pięć) kapitału
  zakładowego mogą żądać umieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad
  najbliższego Walnego Zgromadzenia najpóźniej na 21 dni przed proponowanym
  terminem Walnego Zgromadzenia.
  27.3 Żądanie, o którym mowa w ust. 2, winno być zło żone w formie pisemnej bądź
  elektronicznej i zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego
  porządku obrad.
  27.4 Po otrzymaniu żądania, o którym mowa w ust. 2, Zarząd zobowiązany jest
  niezwłocznie, jednakże nie później niż 18 dni przed wyznaczonym terminem Walnego


  16

  Zgromadzenia, ogłosić w sposób przewidziany dla zwo łania Walnego Zgromadzenia
  zmiany w porządku obrad wprowadzone na wniosek akcj onariuszy
  27.5 Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej 5% (pięć) kapitału
  zakładowego mogą przed terminem Walnego Zgromadzeni a zgłaszać Spółce na piśmie
  lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej pr ojekty uchwał dotyczące spraw
  wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzeni a lub spraw, które mają
  zostać wprowadzone do porządku obrad Walnego Zgroma dzenia. Zgłoszenie winno
  zostać złożone Spółce najpóźniej w dniu poprzedzają cym termin Walnego Zgromadzenia.
  Spółka niezwłocznie ogłasza projekty uchwał na stro nie internetowej.
  Artykuł 28
  Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki.
  Artykuł 29
  Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały pod waru nkiem obecności na nim
  akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 25% kapi tału zakładowego, chyba że ustawa
  lub niniejszy Statut stanowią surowsze warunki. Artykuł 30
  30.1 Uchwały Walnego Zgromadzenia podejmowane są wi ększością dwóch trzecich
  głosów, chyba że ustawa lub niniejszy Statut przewi dują surowsze warunki podjęcia
  uchwały.
  30.2 (skreślony)
  30.3 Uchwały w przedmiocie zmian statutu Spółki zwi ększających świadczenia
  akcjonariuszy lub uszczuplających prawa przyznane o sobiście poszczególnym
  akcjonariuszom wymagają zgody wszystkich akcjonariu szy, których dotyczą.
  30.4 Do wyłącznej kompetencji Walnego Zgromadzenia należy skwitowanie członków
  organów Spółki z wykonania obowiązków oraz podjęcie decyzji co do osoby, która
  sprawowała lub sprawuje funkcję Członka Rady Nadzor czej lub Zarządu, w przedmiocie
  zwrotu wydatków lub pokrycia odszkodowania, które o soba ta może być zobowiązana
  do zapłaty wobec osoby trzeciej, w wyniku zobowiąza ń powstałych w związku ze
  sprawowaniem funkcji przez tę osobę, jeżeli osoba t a działała w dobrej wierze oraz w
  sposób, który w uzasadnionym w świetle okoliczności przekonaniu tej osoby, był w
  najlepszym interesie Spółki.
  30.5 Nabycie bądź zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w
  nieruchomości nie wymaga zgody Walnego Zgromadzenia .
  Artykuł 31
  Głosowanie na Walnym Zgromadzeniu jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się przy
  wyborach oraz nad wnioskami o odwołanie członków or ganów lub likwidatorów Spółki
  bądź o pociągnięcie ich do odpowiedzialności, jak r ównież w sprawach osobistych.
  Artykuł 32
  32.1 Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub inny Członek
  Rady, a w przypadku ich nieobecności Prezes Zarządu albo osoba wyznaczona przez
  Zarząd. W przypadku nieobecności Prezesa Zarządu al bo osoby wyznaczonej przez
  Zarząd Walne Zgromadzenie może otworzyć dowolna z o sób uprawnionych do
  uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.
  32.2 Walne Zgromadzenie uchwala swój regulamin. Artykuł 33
  Organizację Spółki określa regulamin organizacyjny uchwalony przez Zarząd i
  zatwierdzony przez Radę Nadzorczą.
  Artykuł 34
  Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy.


  17

  Artykuł 35
  (skreślony) Artykuł 36
  36.1 Datę nabycia prawa do dywidendy oraz termin wy płaty dywidendy ustala Walne
  Zgromadzenie. Termin wypłaty powinien nastąpić nie później niż w ciągu 8 (ośmiu)
  tygodni od dnia podjęcia uchwały o podziale zysku.
  36.2 Na zasadach przewidzianych przepisami kodeksu spółek handlowych Zarząd może
  za zgodą Rady Nadzorczej wypłacać akcjonariuszom za liczki na poczet przewidywanej
  dywidendy, jeżeli Spółka posiada środki wystarczają ce na wypłatę.
  VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE Artykuł 37
  (skreślony)
  Treść w podglądzie może zawierać błędy powstałe podczas konwersji plików pdf.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

Rozmowa z Mateuszem Zawadzkim - Prezesem Zarządu Ultimate Games

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:MDI Energia SA
ISIN:PLNFI1000012
NIP:526-10-33-372
EKD: 65.23 pośrednictwo finansowe
Adres: Al. Wyścigowa 6 02-681 Warszawa
Telefon:+48 22 3766850
www:www.mdienergia.pl
Kalendarium raportów
2019-09-17Raport półroczny
2019-11-22Raport za III kwartał
2019-09-17Raport półroczny
Komentarze o spółce MDI ENERGIA
2019-05-22 07-05-54
tuInwestor
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649