Raport.

MCI CAPITAL SA Raport okresowy kwartalny 3/2017 Q

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. z? w tys. EUR 3 kwarta?(y) narastaj?co / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-09-30 3 kwarta?(y) narastaj?co / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-09-30 3 kwarta?(y) narastaj?co / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-09-30 3 kwarta?(y) narastaj?co / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-09-30 Zyski z inwestycji 102 062 (27 222) 23 977 (6 231) Zysk z dzia?alno?ci operacyjnej 99 548 (30 842) 23 387 (7 060) Zysk przed opodatkowaniem 91 089 (33 560) 21 399 (7 682) Zysk netto 90 141 (32 003) 21 177 (7 325) ?rodki pieni??ne netto z dzia?alno?ci operacyjnej 15 567 51 629 3 657 11 818 ?rodki pieni??ne netto z dzia?alno?ci inwestycyjnej 1 011 (38 023) 238 (8 703) ?rodki pieni??ne netto z dzia?alno?ci finansowej (63 225) (18 579) (14 853) (4 253) Zwi?kszenie/(zmniejszenie) netto ?rodk?w pieni??nych i ich ekwiwalent?w (46 647) (4 973) (10 959) (1 138) Aktywa razem 1 379 049 1 358 869 320 032 315 137 Zobowi?zania d?ugoterminowe 197 098 190 617 45 740 44 206 Zobowi?zania kr?tkoterminowe 106 554 55 372 24 728 12 841 Kapita? w?asny 1 075 397 1 112 880 249 564 258 089 Kapita? podstawowy 52 853 61 780 12 265 14 327 Liczba akcji (w szt.) 52 853 114 61 779 619 52 853 114 61 779 619 ?rednia wa?ona liczba akcji (w szt.) 56 591 361 61 779 619 56 591 361 61 779 619 Zysk (strata) na jedn? ?redniowa?on? akcj? zwyk?? (w z? / EUR) 1,59 (0,52) 0,37 (0,12) Warto?? ksi?gowa na jedn? akcj? (w z? / EUR) 20,35 18,01 4,72 4,18

Lista plików:

 • Załącznik nr: 1

  Pobierz plik

  MCI Capital S.A.
  Skrócone sprawozdanie finansowe
  za okres od 1 stycznia do 30 września 2017 r.  MCI Capital S.A.
  Skrócone spraw ozdanie finansowe
  za okres 9 miesięcy zakończony dnia 30 września 2017 r.
  2
  Dla akcjonariuszy MCI Capital S.A.
  Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących
  i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za
  równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim
  (Dz. U. z 2014 r. Nr 133), Zarząd jednostki jest zobowiązany zapewnić sporządzenie sprawozdania
  finansowego zgodnie z obowiązującymi zasadami rachunkowości oraz odzwierciedlającego w sposób
  prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację majątkową i finansową spółki MCI Capital S.A. za okres sprawozdawczy
  od 1 stycznia do 30 września 2017 r. oraz od 1 lipca do 30 września 2017 r.
  Skrócone sprawozdanie finansowe zostało zatwierdzone do publikacji i podpisane przez Zarząd Spółki.
  Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
  Tomasz Czechowicz Prezes Zarządu
  Ew a Ogryczak Wiceprezes Zarządu
  Krzysztof Stupnicki Wiceprezes Zarządu
  Tomasz Masiarz Członek Zarządu
  Prowadzenie ksiąg rachunkowych:
  Mazars Polska Sp. z o.o.
  00-549 Warszawa, ul. Piękna 18
  Warszawa, 8 marca 2018 r.  MCI Capital S.A.
  Skrócone spraw ozdanie finansowe
  za okres 9 miesięcy zakończony dnia 30 września 2017 r.
  3
  SPIS TREŚCI
  WYBRANE DANE FINANSOWE ................................................................................................................................... 4
  SPRAWOZDANIE Z ZYSKÓW LUB STRAT I INNYCH CAŁKOWITYCH DOCHODÓW ..................................... 5
  SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ ......................................................................................................... 6
  SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM .......................................................................................... 7
  SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH ............................................................................................... 8
  WYBRANE DANE OBJAŚNIAJĄCE ............................................................................................................................. 9
  NOTY DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ....................................................................................................... 12
  KOMENTARZ DO KWARTALNYCH INFORMACJI FINANSOWYCH .................................................................. 37  MCI Capital S.A.
  Skrócone sprawozdanie finansowe
  za okres 9 miesięcy zakończony dnia 30 września 2017 r.
  4
  WYBRANE DANE FINANSOWE
  Za okres: Za okres: Za okres: Za okres: Za okres: Za okres: Za okres: Za okres:
  od 01.01.2017
  do 30.09.2017
  od 01.07.2017
  do 30.09.2017
  od 01.01.2016
  do 30.09.2016
  od 01.07.2016
  do 30.09.2016
  od 01.01.2017
  do 30.09.2017
  od 01.07.2017
  do 30.09.2017
  od 01.01.2016
  do 30.09.2016
  od 01.07.2016
  do 30.09.2016
  PLN’000 PLN’000 PLN’000 PLN’000 EUR’000 EUR’000 EUR’000 EUR’000
  Zyski z inwestycji 102 062 46 033 (27 222) (76 366) 23 977 10 768 (6 231) (17 574)
  Zysk z działalności operacyjnej 99 548 45 123 (30 842) (77 284) 23 387 10 555 (7 060) (17 786)
  Zysk przed opodatkowaniem 91 089 42 693 (33 560) (79 869) 21 399 9 986 (7 682) (18 381)
  Zysk netto 90 141 42 775 (32 003) (80 163) 21 177 10 006 (7 325) (18 448)
  Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej 15 567 17 639 51 629 6 461 3 657 4 126 11 818 1 487
  Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 1 011 (12) (38 023) (5 754) 238 (3) (8 703) (1 324)
  Środki pieniężne netto z działalności finansowej (63 225) (1 439) (18 579) (1 434) (14 853) (337) (4 253) (330)
  Zwiększenie/(zmniejszenie) netto środków pieniężnych i ich
  ekwiwalentów (46 647) 16 188 (4 973) (727) (10 959) 3 787 (1 138) (167)
  Stan na dzień Stan na dzień Stan na dzień Stan na dzień Stan na dzień Stan na dzień Stan na dzień Stan na dzień
  30.09.2017 30.06.2017 31.12.2016 30.09.2016 30.09.2017 30.06.2017 31.12.2016 30.09.2016
  PLN’000 PLN’000 PLN’000 PLN’000 EUR’000 EUR’000 EUR’000 EUR’000
  Aktywa razem 1 379 049 1 334 762 1 340 871 1 358 869 320 032 315 808 303 090 315 137
  Zobowiązania długoterminowe 197 098 193 734 221 422 190 617 45 740 45 838 50 050 44 206
  Zobowiązania krótkoterminowe 106 554 108 497 76 784 55 372 24 728 25 671 17 356 12 841
  Kapitał własny 1 075 397 1 032 531 1 042 665 1 112 880 249 564 244 299 235 684 258 089
  Kapitał podstawowy 52 853 52 853 58 752 61 780 12 265 12 505 13 280 14 327
  Liczba akcji (w szt.) 52 853 114 52 853 114 58 752 198 61 779 619 52 853 114 52 853 114 58 752 198 61 779 619
  Średnia ważona liczba akcji (w szt.) 56 591 361 58 491 465 61 527 334 61 779 619 56 591 361 58 491 465 61 527 334 61 779 619
  Zysk (strata) na jedną średnioważoną akcję zwykłą (w zł /
  EUR) 1,59 0,81 (1,34) (0,52) 0,37 0,19 (0,31) (0,12)
  Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 20,35 19,54 17,75 18,01 4,72 4,62 4,01 4,18
  Przedstawione powyżej wybrane dane finansowe stanowią uzupełnienie do sprawozdania finansowego sporządzonego zgodnie z MSSF UE i zostały przeliczone na euro według następujących
  zasad:
  – poszczególne pozycje sprawozdania z zysków lub strat i innych całkowitych dochodów oraz sprawozdania z przepływów środków pieniężnych według kursu średniego, obliczonego jako
  średnia arytmetyczna kursów ogłaszanych przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień miesiąca w danym okresie; odpowiednio za okres od 1 stycznia do 30 września 2017 roku – 4,2566, od
  1 lipca do 30 września 2017 roku - 4,2751, od 1 stycznia do 30 września 2016 roku – 4,3688, od 1 lipca do 30 września 2016 - 4,3453;
  – poszczególne pozycje aktywów i pasywów na dzień bilansowy – według średniego kursu obowiązującego na ostatni dzień bilansowy, ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski;
  odpowiednio na dzień 30 września 2017 roku – 4,3091; na dzień 30 czerwca 2017 roku – 4,2265; na dzień 31 grudnia 2016 roku – 4,4240; a na dzień 30 września 2016 roku – 4,3120.  MCI Capital S.A.
  Skrócone spraw ozdanie finansowe
  za okres 9 miesięcy zakończony dnia 30 września 2017 r.
  5
  SPRAWOZDANIE Z ZYSKÓW LUB STRAT I INNYCH CAŁKOWITYCH DOCHODÓW
  za okres od 1 stycznia do 30 września 2017 r.
  Za okres: Za okres: Za okres: Za okres:
  od 01.01.2017
  do 30.09.2017
  od 01.07.2017
  do 30.09.2017
  od 01.01.2016
  do 30.09.2016
  od 01.07.2016
  do 30.09.2016
  NOTY PLN’000 PLN’000 PLN’000 PLN’000
  Aktualizacja wartości akcji/udziałów 1a 97 834 45 513 (29 299) (76 947)
  Wynik na certyfikatach inwestycyjnych 1b 6 138 520 (366) 1 014
  Aktualizacja wartości pochodnych instrumentów
  finansowych 1c (1 910) - 2 443 (433)
  Zyski (straty) z inwestycji 102 062 46 033 (27 222) (76 366)
  Koszty ogólnego zarządu 2 (2 627) (815) (3 677) (929)
  Pozostałe przychody operacyjne 216 8 59 13
  Pozostałe koszty operacyjne (103) (103) (2) (2)
  Zysk (strata) z działalności operacyjnej 99 548 45 123 (30 842) (77 284)
  Przychody z tytułu otrzymanych dywidend 3 1 027 1 027 5 053 -
  Przychody finansowe 4 4 250 1 395 3 682 1 363
  Koszty finansowe 4 (13 736) (4 852) (11 453) (3 948)
  Zysk (strata) przed opodatkowaniem 91 089 42 693 (33 560) (79 869)
  Podatek dochodowy (948) 82 1 557 (294)
  Zysk (strata) netto 90 141 42 775 (32 003) (80 163)
  Inne całkowite dochody netto - - - -
  Inne całkowite dochody 90 141 42 775 (32 003) (80 163)
  Zysk (strata) przypadający na jedną akcję
  Podstawowy 5 1,59 0,81 (0,52) (1,30)
  Rozwodniony 5 1,53 0,77 (0,47) (1,22)
  Sprawozdanie z zysków lub strat i innych całkowitych dochodów należy analizować łącznie z wybranymi danymi
  objaśniającymi i notami do skróconego sprawozdania finansowego na stronach 9 do 35.


  MCI Capital S.A.
  Skrócone spraw ozdanie finansowe
  za okres 9 miesięcy zakończony dnia 30 września 2017 r.
  6
  SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ
  na dzień 30 września 2017 r.
  Stan na dzień Stan na dzień Stan na dzień Stan na dzień
  30.09.2017 30.06.2017 31.12.2016 30.09.2016
  NOTY PLN’000 PLN’000 PLN’000 PLN’000
  AKTYWA
  Aktywa trwałe
  Rzeczowe aktywa trwałe 580 607 784 622
  Certyfikaty inwestycyjne 8 98 788 98 267 113 945 134 082
  Inwestycje w jednostkach zależnych 6 1 186 288 1 139 690 1 083 838 1 126 516
  Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych 7 16 652 17 735 21 389 25 807
  Inwestycje w pozostałych jednostkach 7 7 7 7
  Udzielone pożyczki 9 - - 205 203
  Należności handlowe oraz pozostałe 11 426 437 437 415
  Aktywa z tytułu odroczonego podatku
  dochodowego
  7 058 6 805 8 000 5 275
  Instrumenty pochodne 1d 200 200 2 110 4 227
  1 309 999 1 263 748 1 230 715 1 297 154
  Aktywa obrotowe
  Należności handlowe oraz pozostałe 10 7 626 26 009 1 960 641
  Należności z tytułu weksli 12 25 684 25 470 26 063 4 860
  Udzielone pożyczki 9 1 125 1 108 871 861
  Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 13 34 615 18 427 81 262 55 353
  69 050 71 014 110 156 61 715
  Aktywa razem 1 379 049 1 334 762 1 340 871 1 358 869
  PASYWA
  Kapitał własny
  Kapitał podstawowy 14 52 853 52 853 58 752 61 780
  Kapitał zapasowy 14 886 686 886 686 1 020 712 1 047 672
  Pozostałe kapitały rezerwowe 44 046 43 955 43 773 43 682
  Niepodzielony wynik z lat ubiegłych 1 671 1 671 1 671 1 671
  Zysk/strata netto 90 141 47 366 (82 243) (32 003)
  Akcje własne 14 - - - (9 922)
  1 075 397 1 032 531 1 042 665 1 112 880
  Zobowiązania długoterminowe
  Pożyczki i kredyty bankowe - - 107 114
  Zobowiązania z tytułu obligacji 16 195 962 192 821 221 315 190 503
  Zobowiązanie handlowe oraz pozostałe 17 1 136 913 - -
  197 098 193 734 221 422 190 617
  Zobowiązania krótkoterminowe
  Zobowiązania handlowe oraz pozostałe 17 1 106 3 177 4 108 2 091
  Zobowiązania z tytułu obligacji 16 93 698 93 638 44 747 41 640
  Zobowiązania z tytułu weksli - - 16 031 -
  Pożyczki i kredyty bankowe - - 41 41
  Rezerwy 18 11 750 11 682 11 857 11 600
  106 554 108 497 76 784 55 372
  Pasywa razem 1 379 049 1 334 762 1 340 871 1 358 869
  Sprawozdanie z sytuacji finansowej należy analizować łącznie z wybranymi danymi objaśniającymi i notami do
  skróconego sprawozdania finansowego na stronach 9 do 35.


  MCI Capital S.A.
  Skrócone sprawozdanie finansowe
  za okres 9 miesięcy zakończony dnia 30 września 2017 r.
  7
  SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
  za okres od 1 stycznia do 30 września 2017 r.
  PLN’000 Kapitał
  podstawowy
  Kapitał zapasowy Pozostałe kapitały rezerwowe
  Niepodzielony
  wynik z lat
  ubiegłych
  Zysk
  netto
  Akcje
  własne
  Kapitały
  własne
  razem
  Emisja akcji
  w ramach
  konwersji
  obligacji
  zamiennych
  Emisja akcji -
  realizacja
  programu opcji
  menadżerskich
  Emisja
  akcji
  powyżej
  wartości
  nominalnej
  Podział
  zysku
  Program opcji
  menadżerskich
  i inne płatności
  na bazie akcji
  Wycena
  elementu
  kapitałowego
  obligacji
  Stan na dzień 01.01.2016 61 780 28 175 2 792 106 440 788 802 38 249 5 395 1 671 121 463 (150) 1 154 617
  Przeniesienie wyniku - - - - 121 463 - - - (121 463) - -
  Skup akcji własnych - - - - - - - - - (9 922) (9 922)
  Wynagrodzenie w formie akcji - - - - - 116 - - - 150 266
  Rozliczenie programów opcyjnych - - - - - (78) - - - - (78)
  Wynik okresu - - - - - - - - (32 003) - (32 003)
  Stan na dzień 30.09.2016 61 780 28 175 2 792 106 440 910 265 38 287 5 395 1 671 (32 003) (9 922) 1 112 880
  Stan na dzień 01.01.2016 61 780 28 175 2 792 106 440 788 802 38 249 5 395 1 671 121 463 (150) 1 154 617
  Przeniesienie wyniku - - - - 121 463 - - - (121 463) - -
  Umorzenie akcji własnych (3 028) - - - (26 960) - - - - - (29 988)
  Wynagrodzenie w formie akcji - - - - - 207 - - - 150 357
  Rozliczenie programów opcyjnych - - - - - (78) - - - - (78)
  Wynik okresu - - - - - - - - (82 243) - (82 243)
  Stan na dzień 31.12.2016 58 752 28 175 2 792 106 440 883 305 38 378 5 395 1 671 (82 243) - 1 042 665
  Stan na dzień 01.01.2017 58 752 28 175 2 792 106 440 883 305 38 378 5 395 1 671 (82 243) - 1 042 665
  Pokrycie straty za rok 2016 - - - - (82 243) - - - 82 243 - -
  Skup / umorzenie akcji własnych (5 899) - - - (51 783) - - - - - (57 682)
  Wynagrodzenie w formie akcji - - - - - 273 - - - - 273
  Wynik okresu - - - - - - - - 90 141 - 90 141
  Stan na dzień 30.09.2017 52 853 28 175 2 792 106 440 749 279 38 651 5 395 1 671 90 141 - 1 075 397
  Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym należy analizować łącznie z wybranymi danymi objaśniającymi i notami do skróconego sprawozdania finansowego na stronach
  9 do 35.


  MCI Capital S.A.
  Skrócone spraw ozdanie finansowe
  za okres 9 miesięcy zakończony dnia 30 września 2017 r.
  8
  SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
  za okres od 1 stycznia do 30 września 2017 r.
  Za okres: Za okres: Za okres: * Za okres: *
  od 01.01.2017
  do 30.09.2017
  od 01.07.2017
  do 30.09.2017
  od 01.01.2016
  do 30.09.2016
  od 01.07.2016
  do 30.09.2016
  PLN’000 PLN’000 PLN’000 PLN’000
  Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej
  Zysk netto okresu sprawozdawczego 90 141 42 775 (32 003) (80 163)
  Korekty:
  Amortyzacja rzeczowych aktywów trwałych 151 36 122 41
  Aktualizacja wartości udziałów, certyfikatów i instrumentów pochodnych (102 062) (46 033) 27 295 76 439
  Programy motywacyjne na bazie akcji 273 91 266 91
  Zmiana stanu certyfikatów 21 296 - 50 997 8 287
  Koszty emisji obligacji zapłacone (464) (196) (897) -
  Kaucje wpłacone - - (421) (421)
  Przychody i koszty finansowe 12 985 4 951 6 079 3 878
  Zapłacony podatek dochodowy (1 780) (548) (3) (3)
  Inne korekty 1 713 202 23 187
  Zmiana stanu rezerw (107) 68 (150) (162)
  Zmiana stanu należności handlowych oraz pozostałych (4 628) 19 421 501 4 533
  Zmiana stanu należności z tytułu dywidendy (1 027) (1 027) - (5 053)
  Zmiana stanu zobowiązań handlowych oraz pozostałych (1 866) (1 848) 1 492 (1 372)
  Zmiana stanu aktywów i zobowiązań z tytułu podatku odroczonego 942 (253) (1 672) 179
  Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej 15 567 17 639 51 629 6 461
  Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej
  Otrzymane dywidendy - - 5 053 5 053
  Wpływy z tytułu sprzedaży i spłaty weksli 20 067 - 12 110 -
  Wpływy z tytułu udzielonych pożyczek - - 1 377 67
  Wpływy z tytułu sprzedaży podmiotów zależnych 122 - - -
  Wpływy ze sprzedaży majątku trwałego 106 - - -
  Wydatki na pożyczki udzielone - - (200) -
  Wydatki na nabycie weksli (19 000) - (12 000) -
  Wydatki na zakup udziałów podmiotów zależnych - - (43 975) (10 501)
  Wydatki na zakup majątku trwałego (284) (12) (388) (373)
  Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 1 011 (12) (38 023) (5 754)
  Przepływy pieniężne z działalności finansowej
  Wydatki na skup akcji własnych (57 682) - (9 922) -
  Emisja obligacji 20 000 - 54 500 -
  Spłata weksli własnych wraz z odsetkami (16 188) - - -
  Spłata kredytów wraz z odsetkami (150) - (33) (12)
  Spłata obligacji - - (54 800) -
  Odsetki zapłacone od obligacji (9 205) (1 439) (8 324) (1 422)
  Środki pieniężne netto z działalności finansowej (63 225) (1 439) (18 579) (1 434)
  Zwiększenie/(zmniejszenie) netto środków pieniężnych i ich
  ekwiwalentów (46 647) 16 188 (4 973) (727)
  Saldo otwarcia środków pieniężnych i ich ekwiwalentów 81 262 18 427 60 326 56 080
  Zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych - - - -
  Saldo zamknięcia środków pieniężnych i ich ekwiwalentów 34 615 34 615 55 353 55 353
  *Zmiana danych porównawczych w zakresie prezentacji wpływów z tytułu sprzedaży certyfikatów oraz wydatków z
  tytułu zakupu certyfikatów.
  Sprawozdanie z przepływów pieniężnych należy analizować łącznie z wybranymi danymi objaśniającymi i notami
  do skróconego sprawozdania finansowego na stronach 9 do 35.


  MCI Capital S.A.
  Skrócone spraw ozdanie finansowe
  za okres 9 miesięcy zakończony dnia 30 września 2017 r.
  9
  WYBRANE DANE OBJAŚNIAJĄCE
  Informacje ogólne
  MCI Capital S.A. (zwana dalej „Spółką” lub „MCI”) postanowieniem Sądu Rejonowego dla miasta Wrocław –
  Fabryczna dnia 21 lipca 1999 r. została wpisana do Rejestru Handlowego pod nr RHB 8752. Postanowieniem Sądu
  Rejonowego dla miasta W rocław – Fabryczna, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, dnia
  28 marca 2001 r. Spółka została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000004542. Spółce nadano:
   REGON: 932038308,
   NIP: 899-22-96-521,
   Siedziba Spółki mieści się przy ul. Plac Europejski 1 w Warszawie,
   Czas trwania Spółki jest nieoznaczony.
  MCI prowadzi bezpośrednią działalność inwestycyjną typu private equity / venture capital, inwestując swoje aktywa
  poprzez 5 funduszy inwestycyjnych o zróżnicowanej strategii inwestycyjnej. Fundusze inwestują powierzone środki
  w aktywa inwestycyjne zgodnie ze swoją strategią inwestycyjną. Od dużych inwestycji typu buyout i growth
  (MCI.EuroVentures 1.0 FIZ i MCI.TechVentures 1.0 FIZ) poprzez inwestycje w rozpoczynające działalność małe
  technologiczne spółki (Helix Ventures FIZ i Internet Ventures FIZ), po instrumenty dłużne i nieruchomości
  (MCI.CreditVentures 2.0 FIZ). Inwestycje w spółki portfelowe dokonywane są w horyzoncie kilkuletnim, w czasie
  którego zarządzający aktywnie wspiera rozwój spółek i nadzoruje wykonanie przez nie strategii biznesowej,
  a następnie poszukuje możliwości zbycia tych aktywów. Najistotniejsze aktywa to udziały i akcje w spółkach oraz
  inne instrumenty finansowe, takie jak: obligacje, certyfikaty inwestycyjne, weksle obce, pożyczki i depozyty.
  Podstawa sporządzenia sprawozdania finansowego
  Niniejsze skrócone sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z wymaganiami Międzynarodowego
  Standardu Rachunkowości nr 34 “Śródroczna sprawozdawczość finansowa” zatwierdzonego przez UE (“MSR 34”).
  Sprawozdanie to nie zawiera wszystkich informacji wymaganych przez Międzynarodowe Standardy
  Sprawozdawczości Finansowej zatwierdzone przez UE („MSSF”) dla pełnego sprawozdania finansowego. Zawiera
  ono jednak wybrane noty objaśniające w celu wyjaśnienia zdarzeń i transakcji istotnych dla zrozumienia zmian
  sytuacji finansowej i wyników działalności Spółki od daty jej ostatniego rocznego sprawozdania finansowego
  sporządzonego na dzień i za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2016 r.
  W związku z powyższym niniejsze skrócone sprawozdanie finansowe należy czytać łącznie ze zbadanym
  sprawozdaniem finansowym Spółki sporządzonym według MSSF EU za rok obrotowy kończący się
  31 grudnia 2016 r.
  Następujące dane finansowe prezentowane w ujęciu kwartalnym:
   za okres od dnia 01.07.2017 roku do dnia 30.09.2017 roku,
   za okres od dnia 01.07.2016 roku do dnia 30.09.2016 roku.
  nie były przedmiotem odrębnego przeglądu ani badania przez biegłego rewidenta.
  Zmiany do opublikowanych standardów i interpretacji, które weszły w życie od 1 stycznia 2017 r.
  Zmiany wprowadzone standardami i interpretacjami, które weszły w życie od 1 stycznia 2017 r. nie mają
  zastosowania do Spółki.
  Standardy i Interpretacje opublikowane i zatwierdzone przez UE, które nie weszły jeszcze w życie
  Spółka obecnie analizuje wpływ standardów i interpretacji, w tym w szczególności MSSF 15 oraz MSSF 9, oraz
  ocenia, że poza ewentualnymi dodatkowymi ujawnieniami, nie powinny mieć one istotnego wpływu na sprawozdanie
  finansowe.
  Informacja dotycząca sporządzania skonsolidowanego sprawozdania finansowego
  Zgodnie z kryteriami paragrafu 27 MSSF 10 jednostka spełnia definicję jednostki inwestycyjnej jeżeli:
   uzyskuje środki finansowe od jednego lub większej liczby inwestorów w celu świadczenia temu inwestorowi
  (tym inwestorom) usług w zakresie zarządzania inwestycjami;


  MCI Capital S.A.
  Skrócone spraw ozdanie finansowe
  za okres 9 miesięcy zakończony dnia 30 września 2017 r.
  10
   zobowiązuje się wobec swojego inwestora (swoich inwestorów), że przedmiotem jej działalności jest
  inwestowanie środków finansowych jedynie w celu uzyskiwania zwrotów pochodzących ze wzrostu wartości
  inwestycji, z przychodów z inwestycji lub z obu tych źródeł; oraz
   dokonuje wyceny i oceny wyników działalności w odniesieniu do zasadniczo wszystkich swoich inwestycji
  według wartości godziwej a zatem może być zaklasyfikowana jako jednostka inwestycyjna.
  Głównym celem jakim kierowała się MCI nabywając certyfikaty inwestycyjne funduszy było uzyskiwanie korzyści
  poprzez inwestowanie w aktywa finansowe i uzyskiwanie zysków ze wzrostu wartości aktywów netto funduszy.
  Spółka inwestuje środki w celu uzyskania zwrotów pochodzących ze wzrostu wartości inwestycji (certyfikatów
  inwestycyjnych). Główną działalnością Spółki jest lokowanie środków do pięciu funduszy inwestycyjnych
  zamkniętych i w ten sposób uzyskiwanie zwrotu z zainwestowanego kapitału. Spółka jako spółka publiczna posiada
  wielu inwestorów dla których najistotniejszą kwestią jest zwrot z zainwestowanego kapitału w długim okresie. Zarząd
  Spółki analizuje i ocenia wyniki działalności Spółki przez pryzmat wzrostu wartości godziwej posiadanych aktywów
  będących inwestycjami portfelowymi funduszy inwestycyjnych zamkniętych poprzez które Spółka dokonuje swoich
  inwestycji. W artość godziwa stanowi najlepsze odzwierciedlenie wartości aktywów posiadanych przez Spółkę.
  Spółka spełnia kryteria klasyfikacji jako jednostka inwestycyjna określone w paragrafie 27 MSSF 10
  Skonsolidowane sprawozdania finansowe (dalej „MSSF 10”). Spółka nie sporządza skonsolidowanego
  sprawozdania finansowego ponieważ nie posiada jednostek zależnych świadczących usługi powiązane
  z działalnością inwestycyjną Spółki.
  Niniejsze skrócone sprawozdanie finansowe MCI Capital S.A. jest jedynym sprawozdaniem finansowym jakie
  sporządza MCI Capital S.A.
  Data zatwierdzenia skróconego sprawozdania finansowego
  Skrócone sprawozdanie finansowe zostało pierwotnie opublikowane i zatwierdzone przez Zarząd Spółki w dniu 6
  listopada 2017 r. Niniejsze skrócone sprawozdanie finansowe opublikowane w dniu 8 marca 2018 r. koryguje i
  zastępuje powyżej wymienione pierwotnie opublikowane sprawozdanie finansowe. Szczegółowe informacje na
  temat wprowadzonych zmian zostały zawarte w nocie 21 oraz 22 niniejszego skróconego sprawozdania
  finansowego.
  Waluta funkcjonalna i waluta prezentacji
  Pozycje zawarte w skróconym sprawozdaniu finansowym dotyczące Spółki są mierzone i przedstawione przy użyciu
  waluty podstawowej dla środowiska ekonomicznego, w którym Spółka prowadzi działalność („waluta funkcjonalna”),
  czyli złotego polskiego. Dane w sprawozdaniu prezentowane są w tysiącach złotych, o ile nie stwierdzono inaczej.
  Dokonane osądy i szacunki
  Sporządzenie skróconego sprawozdania finansowego wymaga od Zarządu Spółki dokonania osądów, szacunków
  i założeń, które wpływają na stosowanie przyjętych zasad rachunkowości oraz prezentowane wielkości wykazane
  w skróconym sprawozdaniu finansowym. Rzeczywiste wartości mogą różnić się od wartości szacowanych.
  Wszystkie osądy, założenia, a także oszacowania, jakie zostały dokonane na potrzeby niniejszego skróconego
  sprawozdania finansowego, są prezentowane w wymaganych ujawnieniach odnoszących się do poszczególnych
  pozycji tego sprawozdania, w notach uzupełniających do skróconego sprawozdania finansowego, które stanowią
  jego integralną część. Oszacowania i osądy poddawane są bieżącej weryfikacji. Wynikają one z dotychczasowych
  doświadczeń, w tym przewidywań co do przyszłych zdarzeń, które w danej sytuacji są zasadne oraz nowych
  informacji.
  Poniżej przedstawiono główne założenia dotyczące przyszłości oraz inne podstawowe przyczyny niepewności
  szacunków na dzień bilansowy.
  Wartość godziwa instrumentów finansow ych
  Model i założenia przyjęte dla wyceny wartości godziwej. Istotne ryzyka dotyczą wartości godziwej posiadanych
  akcji/udziałów w spółkach zależnych, na którą duży wpływ mają przyjęte modele wyceny. Główne założenia i osądy
  zostały zaprezentowane w Nocie 6 „Inwestycje w jednostkach zależnych” .
  Płatności na bazie akcji
  Wyznaczenie wartości poszczególnych programów płatności na bazie akcji oparte jest o szacunki Spółki przyjęte
  do wyceny w wartości godziwej przyznanych instrumentów kapitałowych, w tym: rzeczywistej ceny wykonania akcji
  MCI Capital S.A. na moment przyznania (‘grant date’), szacunku historycznej zmienności, stopy procentowej wolnej


  MCI Capital S.A.
  Skrócone spraw ozdanie finansowe
  za okres 9 miesięcy zakończony dnia 30 września 2017 r.
  11
  od ryzyka, oczekiwanej stopy dywidendy, okresu w którym uprawniony może wykonać prawa wynikające z programu
  oraz przyjętego modelu wyceny. W ięcej informacji zawarto w Nocie 19 „Świadczenia pracownicze” .
  Polityka rachunkowości
  Zasady rachunkowości stosowane w niniejszym skróconym sprawozdaniu finansowym są takie same jak te, które
  Spółka zastosowała dla sprawozdania finansowego na dzień i za rok zakończony 31 grudnia 2016 r.
  Jednostka inwestycyjna
  Spółka nie konsoliduje jednostek zależnych, ponieważ ma status jednostki inwestycyjnej w związku ze spełnieniem
  kryteriów z MSSF 10 par. 27.
  Spółka spełnia wszystkie trzy kryteria klasyfikacji jako jednostki inwestycyjnej określone w paragrafie 27 MSSF 10 tj.:
   uzyskuje środki finansowe od jednego lub większej liczby inwestorów w celu świadczenia temu inwestorowi (tym
  inwestorom) usług w zakresie zarządzania inwestycjami;
   zobowiązuje się wobec swojego inwestora (swoich inwestorów), że przedmiotem jej działalności jest
  inwestowanie środków finansowych jedynie w celu uzyskiwania zwrotów pochodzących ze wzrostu wartości
  inwestycji, z przychodów z inwestycji lub z obu tych źródeł; oraz
   dokonuje wyceny i oceny wyników działalności w odniesieniu do zasadniczo wszystkich swoich inwestycji według
  wartości godziwej, a zatem może być zaklasyfikowana jako jednostka inwestycyjna (ang. investment entity).
  Zgodnie z paragrafem 31 MSSF 10, jednostka inwestycyjna nie obejmuje konsolidacją swoich jednostek zależnych
  poza jednostkami zależnymi, które świadczą usługi związane z działalnością inwestycyjną jednostki inwestycyjnej.
  W związku z tym, inwestycje w jednostki zależne, świadczące usługi związane z działalnością inwestycyjną jednostki
  inwestycyjnej są konsolidowane metodą pełną. Inwestycje w jednostki zależne inne niż świadczące usługi związane
  z działalnością inwestycyjną jednostki inwestycyjnej wyceniane są do wartości godziwej przez rachunek wyników i
  ujmowane w wyniku finansowym bieżącego okresu.
  Wartość godziwa inwestycji w jednostki zależne (nieświadczących usług związanych z działalnością inwestycyjną
  jednostki inwestycyjnej) ustalana jest na podstawie skorygowanej wartości aktywów netto każdej ze spółek
  zależnych na dany dzień bilansowy. W artość skorygowana aktywów netto ustalana jest w oparciu o wycenę w
  wartości aktywów netto (ang. net assets value) funduszy emitujących certyfikaty inwestycyjne, w które inwestują
  spółki zależne. Wartość certyfikatów inwestycyjnych tych funduszy, jest z kolei oparta o wycenę do wartości godziwej
  inwestycji w spółki portfelowe, skorygowaną o zobowiązania funduszy.  MCI Capital S.A.
  Skrócone spraw ozdanie finansowe
  za okres 9 miesięcy zakończony dnia 30 września 2017 r.
  12
  NOTY DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
  za okres od 1 stycznia do 30 września 2017 r.
  1. Zyski z inw estycji
  Pozycja zyski i straty z tytułu zmiany wartości godziwej ujmuje przeszacowanie wartości aktywów finansowych:
  - akcji oraz udziałów w spółkach zależnych, stowarzyszonych i innych jednostkach,
  - certyfikatów inwestycyjnych funduszy inwestycyjnych zamkniętych („FIZ”) należących do MCI,
  - instrumentów pochodnych.
  1a. Aktualizacja wartości akcji/udziałów oraz zrealizowany w ynik na sprzedaży akcji/udziałów
  Za okres: Za okres: Za okres: Za okres:
  od 01.01.2017
  do 30.09.2017
  od 01.07.2017
  do 30.09.2017
  od 01.01.2016
  do 30.09.2016
  od 01.07.2016
  do 30.09.2016
  PLN’000 PLN’000 PLN’000 PLN’000
  Wycena jednostek zależnych
  MCI Fund Management Sp. z o.o. * 79 128 37 683 (12 221) (68 711)
  MCI Fund Management Sp. z o.o. II
  MCI.PrivateVentures S.K.A. 18 053 6 368 (2 493) (787)
  MCI Fund Management Sp. z o.o. IV
  MCI.PrivateVentures S.K.A. 5 268 2 545 1 334 405
  102 449 46 596 (13 380) (69 093)
  Wycena jednostek stowarzyszonych
  Private Equity Managers S.A. (4 737) (1 083) (15 919) (7 854)
  (4 737) (1 083) (15 919) (7 854)
  Zrealizowany wynik na sprzedazy jednostek
  pozostałych
  Digital Avenue S.A. 122 - - -
  122 - - -
  Razem aktualizacja wartości akcji/udziałów oraz
  zrealizowany wynik na sprzedaży akcji/udziałów 97 834 45 513 (29 299) (76 947)
  *Wartość aktywów MCI Fund Management Sp. z o. o. w 99,8% stanowi wartość certyfikatów inwestycyjnych Subfunduszu
  MCI.TechVentures 1.0 oraz MCI.EuroVentures 1.0 wydzielonych w ramach MCI.PrivateVentures FIZ. Oznacza to, iż
  bezpośrednio aktualizacja wartości udziałów MCI Fund Management Sp. z o. o. jest rezultatem aktualizacji wartości
  certyfikatów inwestycyjnych wspomnianych subfunduszy w kwocie 103.454 tys. zł.
  Spółki zależne nie świadczą usług w zakresie zarządzania inwestycjami, ani żadnych innych usług powiązanych z
  działalnością inwestycyjną MCI.
  Informacje na temat wycen powyższych pozycji zaprezentowano w Nocie 6 „Inwestycje w jednostkach
  zależnych” oraz w Nocie 7 „Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych” .
  1b. Wynik na certyfikatach inwestycyjnych
  Za okres: Za okres: Za okres: Za okres:
  od 01.01.2017
  do 30.09.2017
  od 01.07.2017
  do 30.09.2017
  od 01.01.2016
  do 30.09.2016
  od 01.07.2016
  do 30.09.2016
  PLN’000 PLN’000 PLN’000 PLN’000
  Certyfikaty inwestycyjne Helix Ventures Partners FIZ (188) 43 124 (46)
  Certyfikaty inwestycyjne Internet Ventures FIZ 1 410 (419) (2 936) 148
  Certyfikaty inwestycyjne MCI.CreditVentures FIZ 2.0 3 965 896 2 891 839
  Aktualizacja wartości certyfikatów inwestycyjnych
  (niezrealizowany wynik) 5 187 520 79 941  MCI Capital S.A.
  Skrócone spraw ozdanie finansowe
  za okres 9 miesięcy zakończony dnia 30 września 2017 r.
  13
  Za okres: Za okres: Za okres: Za okres:
  od 01.01.2017
  do 30.09.2017
  od 01.07.2017
  do 30.09.2017
  od 01.01.2016
  do 30.09.2016
  od 01.07.2016
  do 30.09.2016
  PLN’000 PLN’000 PLN’000 PLN’000
  Certyfikaty inwestycyjne Helix Ventures Partners FIZ (26) - - -
  Certyfikaty inwestycyjne Internet Ventures FIZ - - (1 519) -
  Certyfikaty inwestycyjne MCI.CreditVentures FIZ 2.0 977 - 1 074 73
  Zrealizowany wynik na umorzeniu certyfikatów
  inwestycyjnych 951 - (445) 73
  Wynik na certyfikatach inwestycyjnych 6 138 520 (366) 1 014
  Wynik zrealizowany na umorzeniu certyfikatów inwestycyjnych został wyznaczony jako iloczyn liczby umarzanych
  certyfikatów przez różnicę ceny, po jakiej zostało dokonane umorzenie oraz ceny umarzonych certyfikatów na 31
  grudnia 2016 r. w przypadku danych za 3 kwartały 2017 r. lub 30 czerwca 2017 r. w przypadku danych za trzeci
  kwartał 2017 r.
  Wynik niezrealizowany jest wyznaczany jako różnica pomiędzy wyceną posiadanych certyfikatów na dzień
  bilansowy a wyceną certyfikatów na poprzedni dzień bilansowy (aktualizacja wartości) przy uwzględnieniu zmian
  w stanie posiadania certyfikatów (umorzenia, objęcie nowych emisji).
  Informacje na temat wycen powyższych pozycji zaprezentowano w Nocie 8 „Certyfikaty inwestycyjne” .
  1c. Aktualizacja wartości pochodnych instrumentów finansow ych
  Za okres: Za okres: Za okres: Za okres:
  od 01.01.2017
  do 30.09.2017
  od 01.07.2017
  do 30.09.2017
  od 01.01.2016
  do 30.09.2016
  od 01.07.2016
  do 30.09.2016
  PLN’000 PLN’000 PLN’000 PLN’000
  Wbudowany instrument pochodny na certyfikatach
  inwestycyjnych Internet Ventures FIZ (1 110) - 2 236 (479)
  Wbudowany instrument pochodny na certyfikatach
  inwestycyjnych Helix Ventures Partners FIZ (800) - 207 46
  (1 910) - 2 443 (433)
  1d. Wartość bilansowa pochodnych instrumentów finansow ych
  Stan na dzień Stan na dzień Stan na dzień Stan na dzień
  30.09.2017 30.06.2017 31.12.2016 30.09.2016
  PLN’000 PLN’000 PLN’000 PLN’000
  Wbudowany instrument pochodny na certyfikatach
  inwestycyjnych Internet Ventures FIZ - - 1 110 2 567
  Wbudowany instrument pochodny na certyfikatach
  inwestycyjnych Helix Ventures Partners FIZ 200 200 1 000 1 660
  200 200 2 110 4 227
  Na dzień 30 września 2017 r. została dokonana wycena wbudowanego instrumentu finansowego jakim jest
  mechanizm uprzywilejowanej dystrybucji środków zainwestowanych w inwestycje funduszy Internet Ventures FIZ
  i Helix Ventures Partners FIZ. Spółka ma pierwszeństwo zwrotu zainwestowanych środków w przypadku wyjścia
  z inwestycji.  MCI Capital S.A.
  Skrócone spraw ozdanie finansowe
  za okres 9 miesięcy zakończony dnia 30 września 2017 r.
  14
  2. Koszty ogólnego zarządu
  Za okres: Za okres: Za okres: Za okres:
  od 01.01.2017
  do 30.09.2017
  od 01.07.2017
  do 30.09.2017
  od 01.01.2016
  do 30.09.2016
  od 01.07.2016
  do 30.09.2016
  PLN’000 PLN’000 PLN’000 PLN’000
  Amortyzacja środków trwałych i wartości niematerialnych (151) (36) (122) (41)
  Zużycie materiałów i energii (45) (13) (88) (63)
  Usługi obce (999) (205) (2 062) (483)
  Podatki i opłaty (56) (28) (21) (7)
  Wynagrodzenia (1 182) (475) (1 229) (289)
  Świadczenia na rzecz pracownika (42) (13) (50) (18)
  Ubezpieczenia społeczne (36) (15) (25) (4)
  Pozostałe koszty (116) (30) (80) (24)
  (2 627) (815) (3 677) (929)
  3. Przychody z tytułu otrzymanych dywidend
  Przychody z tytułu dywidendy Spółki w kwocie 1 027 378,13 zł dotyczą dywidendy od Private Equity Managers S.A.
  z zysku wypracowanego za rok 2016. Spółka posiadała 350.641 szt. akcji uprawnionych do dywidendy. Dzień
  dywidendy został ustalony na 8 września 2017 r. Termin wypłaty dywidendy został ustalony na 16 listopada 2017 r.
  Kwota dywidendy na jedną akcję wynosi 2,93 zł.
  Spółka w 2016 r. otrzymała dywidendę od Private Equity Managers S.A. z zysku wypracowanego za 2015 r.
  w łącznej kwocie 5.052.736,81 zł. Spółka posiadała 350.641 szt. akcji uprawnionych do dywidendy. Dzień dywidendy
  został ustalony na 29 czerwca 2016 r. Płatności zostały dokonane w dwóch ratach: pierwsza rata płatna dnia
  15 lipca 2016 r. w wysokości 8,00 zł za 1/akcję (łącznie 2.805.128,00 zł) oraz druga rata płatna dnia 30 września
  2016 r. w wysokości 6,41 zł za 1/akcję (łącznie 2.247.608,81 zł).
  4. Przychody i koszty finansowe
  Przychody finansowe
  Za okres: Za okres: Za okres: Za okres:
  od 01.01.2017
  do 30.09.2017
  od 01.07.2017
  do 30.09.2017
  od 01.01.2016
  do 30.09.2016
  od 01.07.2016
  do 30.09.2016
  PLN’000 PLN’000 PLN’000 PLN’000
  Odsetki od krótkoterminowych depozytów bankowych 74 34 181 75
  Przychody prowizyjne - poręczenia, gwarancje * 3 065 1 042 3 113 1 150
  Przychody odsetkowe od zakupionych weksli 688 215 266 54
  Przychody odsetkowe od pożyczek 50 17 55 17
  Przychody z tyt. aktualizacji wartości/realizacji jednostek
  uczestnictwa 373 87 - -
  Pozostałe przychody finansowe - - 67 67
  4 250 1 395 3 682 1 363
  *MCI Capital S.A. udziela wsparcia finansowego na rzecz jednostek, w których dokonano inwestycji w formie
  poręczeń i gwarancji celem maksymalizacji zwrotów z inwestycji. Działalność ta nie stanowi oddzielnej znaczącej
  działalności ani oddzielnego znaczącego źródła przychodu dla jednostki inwestycyjnej.  MCI Capital S.A.
  Skrócone spraw ozdanie finansowe
  za okres 9 miesięcy zakończony dnia 30 września 2017 r.
  15
  Koszty finansowe
  Za okres: Za okres: Za okres: Za okres:
  od 01.01.2017
  do 30.09.2017
  od 01.07.2017
  do 30.09.2017
  od 01.01.2016
  do 30.09.2016
  od 01.07.2016
  do 30.09.2016
  PLN’000 PLN’000 PLN’000 PLN’000
  Koszty odsetek od:
  Wyemitowanych weksli (157) - - -
  Kredytów bankowych (2) - (3) (2)
  Otrzymanych pożyczek - - (2) -
  Wyemitowanych obligacji (13 023) (4 641) (10 869) (3 729)
  Odsetki budżetowe lub pozostałe odsetki (1) - - -
  Zyski i straty z tytułu różnic kursowych netto (12) (12) (8) (8)
  Inne * (541) (199) (571) (209)
  (13 736) (4 852) (11 453) (3 948)
  *W pozycji tej ujmowane jest wynagrodzenie dla spółki zależnej względem MCI Capital S.A., tj. MCI Fund
  Management Sp. z o.o. za udostępnienie certyfikatów inwestycyjnych subfunduszy MCI.TechVentures 1.0 i
  MCI.EuroVentures 1.0 stanowiących zabezpieczenie obligacji emitowanych przez MCI Capital S.A.
  5. Zysk przypadający na jedną akcję
  Podstawow y zysk (strata) przypadający na jedna akcję
  Za okres: Za okres: Za okres: Za okres:
  od 01.01.2017
  do 30.09.2017
  od 01.07.2017
  do 30.09.2017
  od 01.01.2016
  do 30.09.2016
  od 01.07.2016
  do 30.09.2016
  PLN’000 PLN’000 PLN’000 PLN’000
  Zysk (strata) przypadający na akcjonariuszy Spółki 90 141 42 775 (32 003) (80 163)
  Średnia ważona liczba akcji zwykłych (tys. szt.) 56 591 52 853 61 780 61 780
  Podstawowy zysk (strata )na akcję (w PLN na jedną akcję) 1,59 0,81 (0,52) (1,30)
  Rozwodniony zysk (strata) przypadający na jedną akcję
  Za okres: Za okres: Za okres: Za okres:
  od 01.01.2017
  do 30.09.2017
  od 01.07.2017
  do 30.09.2017
  od 01.01.2016
  do 30.09.2016
  od 01.07.2016
  do 30.09.2016
  PLN’000 PLN’000 PLN’000 PLN’000
  Zysk (strata) przypadający na akcjonariuszy Spółki 90 141 42 775 (32 003) (80 163)
  Zysk (strata) zastosowany przy ustalaniu rozwodnionego
  zysku na akcję 92 104 43 440 (31 250) (80 657)
  Koszt odsetek od obligacji (tys. PLN) 2 423 821 930 (610)
  Koszt netto odsetek od obligacji (tys. PLN) 1 963 665 753 (494)
  Średnia ważona liczba akcji zwykłych (tys. szt.) 56 591 52 853 61 780 61 780
  Korekty z tytułu:
  programu wynagradzania w oparciu o emisję akcji (tys. szt.) 59 9 25 8
  obligacji zamienne na akcje (tys. szt.) 3 534 3 534 4 167 4 167
  Średnia ważona liczba akcji zwykłych dla potrzeb
  rozwodnionego zysku na akcję (tys. szt.) 60 184 56 396 65 972 65 955
  Rozwodniony zysk (strata) na akcję (w PLN na jedną akcję) 1,53 0,77 (0,47) (1,22)  MCI Capital S.A.
  Skrócone spraw ozdanie finansowe
  za okres 9 miesięcy zakończony dnia 30 września 2017 r.
  16
  6. Inwestycje w jednostkach zależnych
  Stan na dzień Stan na dzień Stan na dzień Stan na dzień
  30.09.2017 30.06.2017 31.12.2016 30.09.2016
  PLN’000 PLN’000 PLN’000 PLN’000
  MCI Fund Management Sp. z o. o. 228 933 191 249 149 805 192 349
  MCI Fund Management Sp. z o. o. II
  MCI.PrivateVentures S.K.A. 756 507 750 138 738 453 739 089
  MCI Fund Management Sp. z o. o. IV
  MCI.PrivateVentures S.K.A. 200 848 198 303 195 580 195 078
  1 186 288 1 139 690 1 083 838 1 126 516
  Charakterystyka spółek zależnych
  - MCI Fund Management Sp. z o. o
  Spółka mająca siedzibę w Polsce posiadająca certyfikaty (spółka zależna bezpośrednio):
  - Subfunduszu MCI.TechVentures 1.0 wydzielonego w ramach MCI.PrivateVentures FIZ,
  - Subfunduszu MCI.EuroVentures 1.0 wydzielonego w ramach MCI.PrivateVentures FIZ.
  Wspólnik zarządzający spółki MCI Fund Management Sp. z o. o. Spółka Jawna a także komplementariusz w
  spółkach:
  - MCI Fund Management Sp. z o. o. II MCI.PrivateVentures S.K.A.,
  - MCI Fund Management Sp. z o. o. IV MCI.PrivateVentures S.K.A.
  W ramach procesu upraszczania struktury kapitałowej Grupy aktualnie trwa proces rejestracji w KRS przekształcenia
  MCI Fund Management Sp. z o.o. Spółka Jawna w spółkę kapitałową. W kolejnym etapie strukturyzacji będzie miało
  miejsce połączenie spółek MCI Fund Management Sp. z o.o., MCI Fund Management II Sp. z o.o., MCI Fund
  Management Sp. z o. o. II MCI.PrivateVentures S.K.A. oraz MCI Fund Management Sp. z o. o. IV
  MCI.PrivateVentures S.K.A. Połączenie spółek nastąpi w trybie art. 492 par 1 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych
  przez przeniesienie całego majątku każdej spółki przejmowanej na spółkę przejmującą, za udziały spółki
  przejmującej. Spółką przejmującą będzie MCI Fund Management Sp. z o.o.
  - MCI Fund Management Sp. z o. o. II MCI.PrivateVentures S.K.A.
  Spółka mająca siedzibę w Polsce będąca wspólnikiem spółki MCI Fund Management Sp. z o. o. Spółka Jawna
  (spółka zależna bezpośrednio).
  - MCI Fund Management Sp. z o. o. IV MCI.PrivateVentures S.K.A.
  Głównym przedmiotem działalności jest działalność holdingów finansowych. Spółka ma siedzibę w Polsce.
  Wszystkie wymienione powyżej spółki zależne nie świadczą usług powiązanych z działalnością inwestycyjną Spółki.
  We wszystkich wymienionych powyżej spółkach zależnych MCI posiada bezpośrednio lub pośrednio 100%
  akcji/udziałów oraz 100% praw głosu.
  Wycena udziałów w jednostkach zależnych
  Udziały w powyższych spółkach wykazywane są w wartości godziwej na podstawie skorygowanej wartości aktywów
  netto danej spółki na dzień bilansowy. Skorygowaną wartość aktywów netto odzwierciedla wartość godziwą
  inwestycji w spółkach zależnych, jakimi są przede wszystkim certyfikaty inwestycyjne funduszy inwestycyjnych
  zamkniętych.
  Na różnicę pomiędzy wyceną spółek zależnych, a wartością certyfikatów inwestycyjnych wpływają:
   nieopłacona wartość objętych emisji certyfikatów inwestycyjnych serii A1 w subfunduszu MCI.TechVentures 1.0
  FIZ na kwotę 79 mln zł,
   saldo udzielonych i otrzymanych pożyczek, weksli na kwotę 53 mln zł.
  Wartość godziwa certyfikatów inwestycyjnych w spółkach zależnych jest ustalana na podstawie publikowanych
  sprawozdań finansowych funduszy inwestycyjnych (w oparciu o wyceny sprawozdawcze) lub na podstawie wycen


  MCI Capital S.A.
  Skrócone spraw ozdanie finansowe
  za okres 9 miesięcy zakończony dnia 30 września 2017 r.
  17
  oficjalnych funduszy inwestycyjnych (w sytuacji braku opublikowanych sprawozdań finansowych funduszy). W yceny
  powyższych funduszy są dokonywane kwartalnie. W yceny są akceptowane przez Zarząd MCI Capital TFI S.A.
  Wartość godziwa inwestycji w jednostkach zależnych pokazująca wpływ wzrostu lub spadku wartości certyfikatów
  inwestycyjnych o 10 p.p.:
  Jednostka zależna 10% -10%
  MCI Fund Management Sp. z o. o. * 360 728 97 137
  MCI Fund Management Sp. z o. o. II MCI.PrivateVentures S.K.A. ** 756 507 756 507
  MCI Fund Management Sp. z o. o. IV MCI.PrivateVentures S.K.A. ** 200 848 200 848
  1 318 083 1 054 492
  *Wartość certyfikatów inwestycyjnych podlegająca symulacji na dzień 30 września 2017 r. to 1.317.957 tys. zł.
  **W zrost lub spadek wartości certyfikatów inwestycyjnych nie ma wpływu na wartość tych spółek zależnych,
  ponieważ na 30 września 2017 r. spółki te nie posiadają certyfikatów inwestycyjnych, a jedynie należności z tytułu
  udzielonych pożyczek w związku z ich sprzedażą do MCI Fund Management Sp. z o.o.
  7. Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych
  Stan na dzień Stan na dzień Stan na dzień Stan na dzień
  30.09.2017 30.06.2017 31.12.2016 30.09.2016
  PLN’000 PLN’000 PLN’000 PLN’000
  Private Equity Managers S.A. 16 652 17 735 21 389 25 807
  16 652 17 735 21 389 25 807
  Wycena udziałów w jednostce stowarzyszonej
  Stan na dzień Stan na dzień Stan na dzień Stan na dzień
  30.09.2017 30.06.2017 31.12.2016 30.09.2016
  Liczba akcji Private Equity Managers S.A. w
  posiadaniu MCI Capital S.A. (w tys. szt.) 350 641 350 641 350 641 350 641
  Cena akcji (w zł/akcję) 47,49 50,58 61,00 73,60
  Wartość inwestycji 16 652 17 735 21 389 25 807
  Spółka na dzień 30 września 2017 r. posiada bezpośrednio 10,24% akcji Private Equity Managers S.A. (dalej
  również: „PEM”). PEM jest traktowany jako jednostka stowarzyszona w związku z posiadanym przez Spółkę
  pakietem akcji oraz powiązaniami osobowymi.
  Akcje Private Equity Managers S.A. zostały wycenione po cenie 47,49 zł za 1/akcję, tj. wg kursu zamknięcia akcji
  PEM na sesji Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie w dniu 29 września 2017 r., a zmiana ich wyceny
  została odniesiona na wynik.
  8. Certyfikaty inwestycyjne
  Stan na dzień Stan na dzień Stan na dzień Stan na dzień
  30.09.2017 30.06.2017 31.12.2016 30.09.2016
  PLN’000 PLN’000 PLN’000 PLN’000
  Certyfikaty inwestycyjne Helix Ventures Partners FIZ 3 773 3 730 4 787 11 420
  Certyfikaty Inwestycyjne Internet Ventures FIZ 24 412 24 831 23 002 20 434
  Certyfikaty inwestycyjne MCI.CreditVentures FIZ 2.0 70 603 69 706 86 156 102 228
  98 788 98 267 113 945 134 082  MCI Capital S.A.
  Skrócone spraw ozdanie finansowe
  za okres 9 miesięcy zakończony dnia 30 września 2017 r.
  18
  Wycena certyfikatów inwestycyjnych
  Wycena wartości certyfikatów inwestycyjnych jest dokonywana kwartalnie, w oparciu o wycenę do wartości godziwej
  spółek portfelowych należących do tych funduszy oraz innych lokat tych funduszy. Przeszacowanie wartości
  certyfikatów do ich wartości godziwej z wycen kwartalnych ujmowane jest w wyniku MCI na koniec każdego kwartału.
  Wartość godziwa inwestycji pokazująca wpływ wzrostu lub spadku wartości certyfikatów inwestycyjnych o 10 p.p.:
  Certyfikaty Inwestycyjne 10% -10%
  Certyfikaty inwestycyjne Helix Ventures Partners FIZ 4 150 3 396
  Certyfikaty Inwestycyjne Internet Ventures FIZ 26 853 21 971
  Certyfikaty inwestycyjne MCI.CreditVentures 2.0 FIZ 77 663 63 543
  108 667 88 909
  9. Udzielone pożyczki
  Stan na dzień Stan na dzień Stan na dzień Stan na dzień
  30.09.2017 30.06.2017 31.12.2016 30.09.2016
  PLN’000 PLN’000 PLN’000 PLN’000
  Pożyczki udzielone podmiotom powiązanym 558 549 533 530
  Pożyczki udzielone pozostałym podmiotom 567 559 543 534
  1 125 1 108 1 076 1 064
  W tym:
  Część długoterminowa: - - 205 203
  Część krótkoterminowa: 1 125 1 108 871 861
  1 125 1 108 1 076 1 064
  Wartość bilansowa udzielonych pożyczek stanowi najlepsze przybliżenie ich wartości godziwej.
  Pożyczki udzielone podmiotom pow iązanym
  Stan na dzień Stan na dzień Stan na dzień Stan na dzień
  30.09.2017 30.06.2017 31.12.2016 30.09.2016
  PLN’000 PLN’000 PLN’000 PLN’000
  MCI VentureProjects Sp. z o.o. 334 328 315 314
  MCI Ventures Sp. z o.o. 14 13 13 13
  MCI Fund Management Sp. z o.o. 210 208 205 203
  558 549 533 530
  MCI Capital S.A. świadczy usługi związane z inwestycjami polegające na udzielaniu wsparcia finansowego w formie
  udzielonych pożyczek. Działalność ta nie stanowi oddzielnej znaczącej działalności ani oddzielnego znaczącego
  źródła przychodu dla jednostki inwestycyjnej.  MCI Capital S.A.
  Skrócone spraw ozdanie finansowe
  za okres 9 miesięcy zakończony dnia 30 września 2017 r.
  19
  10. Należności handlowe oraz pozostałe należności
  Stan na dzień Stan na dzień Stan na dzień Stan na dzień
  30.09.2017 30.06.2017 31.12.2016 30.09.2016
  PLN’000 PLN’000 PLN’000 PLN’000
  Należności handlowe 55 184 38 -
  Należności od podmiotów powiązanych * 6 608 25 194 1 150 181
  Należności podatkowe / budżetowe 628 216 8 51
  Rozliczenia międzyokresowe 173 240 581 208
  Inne należności 162 175 183 201
  7 626 26 009 1 960 641
  *Należności od podmiotów powiązanych składają się przede wszystkim z dywidendy od PEM wypłacanej z zysku
  za 2016 rok (1 027 tys. zł), należności z tytułu udzielonych poręczeń funduszom MCI oraz spółkom portfelowym
  tych funduszy. Pozostałą część pozycji stanowią należności z tytułu podnajmu powierzchni, należności z tytułu
  refaktur kosztów telefonów i taksówek, a także refaktur kosztów związanych z aranżacją nowego biura.
  Z uwagi na krótkoterminowy charakter powyższych należności ich wartość bilansowa jest najlepszym przybliżeniem
  wartości godziwej.
  Należności od podmiotów powiązanych
  Stan na dzień Stan na dzień Stan na dzień Stan na dzień
  30.09.2017 30.06.2017 31.12.2016 30.09.2016
  PLN’000 PLN’000 PLN’000 PLN’000
  MCI.Private Ventures FIZ * 2 103 1 951 - -
  MCI Venture Projects Sp. z o.o. VI S.K.A. * 1 228 865 - -
  MCI.CreditVentures 2.0 FIZ * 120 20 462 - -
  Private Equity Managers S.A. ** 2 863 1 591 994 100
  MCI Capital TFI S.A. 41 11 21 32
  PEM Asset Management Sp. z o.o. 158 122 41 34
  MCI Asset Management Sp. z o.o. Sp.j. 1 - - -
  Pozostałe 94 192 94 15
  6 608 25 194 1 150 181
  *Na te pozycje składają się należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji.
  **Na pozycję tę składa się należności z tytułu dywidendy od PEM z zysku za 2016 oraz należności z tytułu refaktur
  kosztów telefonów i taksówek, a także refaktur kosztów związanych z aranżacją nowego biura.
  11. Należności długoterminowe
  Na saldo należności handlowych oraz pozostałych prezentowanych jako należności długoterminowe w kwocie
  426 tys. zł na dzień 30 września 2017 r. składają się przede wszystkim należności z tytułu depozytu gwarancyjnego,
  jaki Spółka wpłaciła wynajmującemu w związku z wynajem powierzchni zgodnie z postanowieniami umowy najmu.
  Depozyt gwarancyjny pozostanie na rachunku wynajmującego przez cały okres najmu plus trzy miesiące.
  12. Należności z tytułu weksli
  Weksle są instrumentem zarządzania płynnością w MCI Capital S.A.  MCI Capital S.A.
  Skrócone spraw ozdanie finansowe
  za okres 9 miesięcy zakończony dnia 30 września 2017 r.
  20
  Na dzień 30.09.2017 Spółka posiadała należności wekslow e od następujących podmiotów:
  Nominał Odsetki Oprocentowanie Razem
  PLN'000 PLN'000 % w skali roku PLN'000
  MCI Fund Management Sp. z o.o. 22 000 675 3,20% 22 675
  MCI Fund Management Sp. z o.o. Sp.J. 2 900 109 4,81% 3 009
  24 900 784 - 25 684
  Na dzień 30.06.2017 Spółka posiadała należności wekslow e od następujących podmiotów:
  Nominał Odsetki Oprocentowanie Razem
  PLN'000 PLN'000 % w skali roku PLN'000
  MCI Fund Management Sp. z o.o. 22 000 496 3,20% 22 496
  MCI Fund Management Sp. z o.o. Sp.J. 2 900 74 4,81% 2 974
  24 900 570 - 25 470
  Na dzień 31.12.2016 Spółka posiadała należności wekslow e od następujących podmiotów:
  Nominał Odsetki Oprocentowanie Razem
  PLN'000 PLN'000 % w skali roku PLN'000
  Private Equity Managers S.A. 1 000 9 4,79% 1 009
  MCI Fund Management Sp. z o.o. 22 000 148 3,20% 22 148
  MCI Fund Management Sp. z o.o. Sp.J. 2 900 6 4,81% 2 906
  25 900 163 - 26 063
  Na dzień 30.09.2016 Spółka posiadała należności wekslow e od następujących podmiotów:
  Nominał Odsetki Oprocentowanie Razem
  PLN'000 PLN'000 % w skali roku PLN'000
  MCI Fund Management Sp. z o. o. Sp. j. 4 600 260 4,60% 4 860
  4 600 260 - 4 860
  13. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty
  Saldo środków pieniężnych i ich ekwiwalentów w wysokości 34.615 tys. zł na dzień bilansowy stanowiły środki
  zgromadzone na rachunku bankowym, lokaty bankowe oraz jednostki uczestnictwa Subfunduszu Quercus Ochrony
  Kapitału wydzielonego w Quercus Parasolowy SFIO (33.087 tys. zł).
  Jednostki uczestnictwa Subfunduszu Quercus Ochrony Kapitału Spółka traktuje jako ekwiwalent środków
  pieniężnych, ponieważ są to aktywa charakteryzujące się wysoką płynnością, tj. można je wypłacić z Subfunduszu
  w ciągu 4 dni.
  Na dzień 30 czerwca 2017 r. saldo środków pieniężnych i ich ekwiwalentów wynosiło 18.427 tys. zł; na dzień
  31 grudnia 2016 r. 81.262 tys. zł, na dzień 30 września 2016 r. 55.353 tys. zł.
  14. Kapitały własne
  Kapitał podstawowy
  Stan na dzień Stan na dzień Stan na dzień Stan na dzień
  30.09.2017 30.06.2017 31.12.2016 30.09.2016
  Kapitał akcyjny wyemitowany i zapłacony (tys. zł) 52 853 52 853 58 752 61 780
  Liczba akcji w szt. 52 853 114 52 853 114 58 752 198 61 779 619
  Wartość nominalna jednej akcji w zł 1,00 1,00 1,00 1,00
  Wartość nominalna wszystkich akcji (tys. zł) 52 853 52 853 58 752 61 780


  MCI Capital S.A.
  Skrócone spraw ozdanie finansowe
  za okres 9 miesięcy zakończony dnia 30 września 2017 r.
  21
  Kapitał zapasowy
  Stan na dzień Stan na dzień Stan na dzień Stan na dzień
  30.09.2017 30.06.2017 31.12.2016 30.09.2016
  PLN’000 PLN’000 PLN’000 PLN’000
  Stan na początek okresu 1 020 712 1 020 712 926 209 926 209
  Obniżenie kapitału w ramach umorzenia akcji (51 783) (51 783) (26 960) -
  Przeniesienie zysku poprzedniego okresu na kapitał
  zapasowy - - 121 463 121 463
  Pokrycie straty za rok 2016 kapitałem zapasowym (82 243) (82 243) - -
  Stan na koniec okresu 886 686 886 686 1 020 712 1 047 672
  Akcje własne
  W 2016 r. Spółka realizowała program skupu akcji własnych celem ich umorzenia (Program Odkupu) na podstawie
  uchwały numer 5 Nadzwyczajnego W alnego Zgromadzenia MCI Capital S.A. z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie
  upoważnienia Spółki do nabycia akcji własnych i użycia kapitału zapasowego.
  W 2017 r. Spółka kontynuowała Program Odkupu na podstawie uchwały numer 4 Nadzwyczajnego Walnego
  Zgromadzenia MCI Capital S.A. z dnia 14 listopada 2016 r. w sprawie zmiany uchwały numer 5 Nadzwyczajnego
  Walnego Zgromadzenia z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie upoważnienia Spółki do nabycia akcji własnych i
  użycia kapitału zapasowego. W ramach Programu Odkupu Spółka została upoważnonia do nabycia maksymalnie
  10.000.000 sztuk akcji własnych, o wartości nominalnej 1,00 zł każda. Upoważnienie do nabycia akcji udzielone
  zostało na okres do dnia 31 grudnia 2017 r. W ciągu trzech kwartałów 2017 r. Spółka nabyła łącznie 5.899.084 sztuk
  akcji własnych po średniej cenie zakupu 9,75 zł za akcję. Łączna cena zapłacona za nabyte akcje wraz z
  zapłaconymi prowizjami maklerskimi wyniosła 57 682 tys. zł. Akcje zostały umorzone w czerwcu 2017 r., w związku
  z czym kapitał zakładowy Spółki obniżył się o 5 899 tys. zł z 58 752 tys. zł. do 52 853 tys. zł, natomiast kapitał
  zapasowy obniżył się o 51 783 tys. zł do 749 279 tys. zł. Na dzień 30.09.2017 r. Spółka nie posiadała akcji własnych.
  Poniżej specyfikacja ruchów na akcjach własnych:
  Stan na dzień Stan na dzień Stan na dzień Stan na dzień
  30.09.2017 30.06.2017 31.12.2016 30.09.2016
  PLN’000 PLN’000 PLN’000 PLN’000
  Stan na początek okresu - - (150) (150)
  Wydanie akcji w ramach rozliczenia wynagrodzeń
  2015 - - 150 150
  Skup akcji własnych (57 682) (57 682) (29 988) (9 922)
  Umorzenie akcji własnych 57 682 57 682 29 988 -
  Stan na koniec okresu - - - (9 922)
  15. Struktura akcjonariatu
  Znaczący akcjonariusze Spółki wg stanu na dzień 30.09.2017 r.
  Udział w kapitale zakładowym Udział w ogólnej liczbie głosów na WZ
  Liczba akcji w
  szt.
  Udział w kapitale
  zakładowym
  Liczba
  głosów na
  WZA
  Udział w ogólnej liczbie
  głosów na WZA
  Tomasz Czechowicz 312 000 0,59% 312 000 0,59%
  MCI Management Sp. z o.o. * 29 927 902 56,625% 29 927 902 56,625%
  Pozostali 22 613 212 42,785% 22 613 212 42,785%
  52 853 114 100,00% 52 853 114 100,00%
  *Spółka kontrolowana przez Tomasza Czechowicza  MCI Capital S.A.
  Skrócone spraw ozdanie finansowe
  za okres 9 miesięcy zakończony dnia 30 września 2017 r.
  22
  Znaczący akcjonariusze Spółki wg stanu na dzień 30.06.2017 r.
  Udział w kapitale zakładowym Udział w ogólnej liczbie głosów na WZ
  Liczba akcji w
  szt.
  Udział w kapitale
  zakładowym
  Liczba głosów na
  WZA
  Udział w ogólnej liczbie
  głosów na WZA
  Tomasz Czechowicz 312 000 0,59% 312 000 0,59%
  MCI Management Sp. z o.o. * 29 407 762 55,64% 29 407 762 55,64%
  Pozostali 23 133 352 43,77% 23 133 352 43,77%
  52 853 114 100,00% 52 853 114 100,00%
  *Spółka kontrolowana przez Tomasza Czechowicza
  Znaczący akcjonariusze Spółki wg stanu na dzień 31.12.2016 r.
  Udział w kapitale zakładowym Udział w ogólnej liczbie głosów na WZ
  Liczba akcji w
  szt.
  Udział w kapitale
  zakładowym
  Liczba
  głosów na
  WZA
  Udział w ogólnej liczbie
  głosów na WZA
  Tomasz Czechowicz 312 000 0,53% 312 000 0,53%
  MCI Management Sp. z o.o. * 32 278 974 54,94% 32 278 974 54,94%
  Quercus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. 3 154 209 5,37% 3 154 209 5,37%
  BZ WBK Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. 3 068 411 5,22% 3 068 411 5,22%
  Pozostali 19 938 604 33,94% 19 938 604 33,94%
  58 752 198 100,00% 58 752 198 100,00%
  *Spółka kontrolowana przez Tomasza Czechowicza
  Znaczący akcjonariusze Spółki wg stanu na dzień 30.09.2016 r.
  Udział w kapitale zakładowym Udział w ogólnej liczbie głosów na WZ
  Liczba akcji w
  szt.
  Udział w kapitale
  zakładowym
  Liczba
  głosów na
  WZA
  Udział w ogólnej liczbie
  głosów na WZA
  Tomasz Czechowicz 312 000 0,51% 312 000 0,51%
  MCI Management Sp. z o.o. * 33 310 309 53,92% 33 310 309 53,92%
  Quercus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. 3 194 206 5,17% 3 194 206 5,17%
  BZ WBK Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. 2 730 000 4,42% 2 730 000 4,42%
  Pozostali 22 233 104 35,99% 22 233 104 35,99%
  61 779 619 100,00% 61 779 619 100,00%
  *Spółka kontrolowana przez Tomasza Czechowicza  MCI Capital S.A.
  Skrócone spraw ozdanie finansowe
  za okres 9 miesięcy zakończony dnia 30 września 2017 r.
  23
  16. Zobowiązania z tytułu obligacji
  Stan na dzień Stan na dzień Stan na dzień Stan na dzień
  30.09.2017 30.06.2017 31.12.2016 30.09.2016
  PLN’000 PLN’000 PLN’000 PLN’000
  Wartość zobowiązania na dzień emisji w wartości
  nominalnej 287 150 287 150 351 950 231 500
  Wartość kosztów związanych z emisją (4 267) (4 267) (5 297) (4 261)
  Wartość bilansowa zobowiązania na dzień emisji 282 883 282 883 346 653 227 239
  Element kapitałowy (bez podatku odroczonego) * (578) (578) (578) (578)
  Element zobowiązaniowy na dzień emisji 282 305 282 305 346 075 226 661
  Odsetki naliczone – koszty narastająco 32 882 28 241 38 398 22 543
  Odsetki zapłacone - koszty narastająco (25 527) (24 087) (33 611) (17 061)
  Spłata - - (84 800) -
  Wartość bilansowa zobowiązania na dzień
  bilansowy 289 660 286 459 266 062 232 143
  Część długoterminowa: 195 962 192 821 221 315 190 503
  Część krótkoterminowa: 93 698 93 638 44 747 41 640
  289 660 286 459 266 062 232 143
  *dotyczy obligacji serii G1
  Obligacje w yemitowane przez Spółkę MCI Capital S.A.
  Poniższe tabele prezentują stan zobowiązań z tytułu emisji obligacji, datę ich wykupu oraz saldo wypłaconych
  odsetek na dzień 30 września 2017 r.
  Seria Obligacji Data
  przydziału
  Data
  wykupu
  Liczba
  obligacji
  Wartość
  obligacji
  Odsetki
  wypłacone
  000' PLN 000' PLN
  Seria G1* 21.03.2014 21.03.2018 50 000 50 000 10 344
  Seria I1 17.10.2014 17.10.2017 31 000 31 000 4 428
  Seria J1 11.12.2015 11.12.2018 66 000 66 000 5 622
  Seria K 24.06.2016 24.06.2019 54 500 54 500 3 090
  Seria M 23.12.2016 20.12.2019 20 650 20 650 585
  Seria N 29.12.2016 29.12.2019 45 000 45 000 1 458
  Seria O 20.06.2017 19.06.2020 20 000 20 000 0
  287 150 25 527
  *Seria obligacji konwertowalnych na akcje MCI Capital S.A. Cena konwersji jest równa 14,15 zł. W tym MCI
  Management Sp. z o.o. posiada 19.000 sztuk obligacji tej serii.  MCI Capital S.A.
  Skrócone spraw ozdanie finansowe
  za okres 9 miesięcy zakończony dnia 30 września 2017 r.
  24
  17. Zobowiązania handlowe oraz pozostałe zobowiązania
  Stan na dzień Stan na dzień Stan na dzień Stan na dzień
  30.09.2017 30.06.2017 31.12.2016 30.09.2016
  PLN’000 PLN’000 PLN’000 PLN’000
  Zobowiązania handlowe 98 460 1 215 223
  Zobowiązania wobec podmiotów powiązanych 120 907 882 296
  Zobowiązania z tytułu podatków 8 - 1 216 115
  Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych i
  innych obciążeń 37 36 55 33
  Rozliczenia międzyokresowe przychodów * 1 401 1 913 - -
  Pozostałe zobowiązania 578 774 740 1 424
  2 242 4 090 4 108 2 091
  Część długoterminowa: 1 136 913 - -
  Część krótkoterminowa: 1 106 3 177 4 108 2 091
  2 242 4 090 4 108 2 091
  *Pozycja dotyczy głównie rozliczeń z tytułu udzielonych poręczeń pobranych z góry oraz przychodów za
  udostępnienie najemcy biura logo i nazwy Spółki dla celów marketingwych (nierozliczone przychody przyszłych
  okresów).
  18. Rezerwy
  Stan na dzień Stan na dzień Stan na dzień Stan na dzień
  30.09.2017 30.06.2017 31.12.2016 30.09.2016
  PLN’000 PLN’000 PLN’000 PLN’000
  Rezerwa na koszty prowadzenia spraw sądowych * 11 466 11 466 11 466 11 466
  Rezerwa na premie i urlopy 56 55 221 126
  Pozostałe rezerwy 228 161 170 8
  11 750 11 682 11 857 11 600
  *Rezerwa została zawiązana w związku z kosztami dotyczącymi postępowania sądowego dotyczącego
  odszkodowania za doprowadzanie do upadłości spółki JTT. Szczegóły opisano w Nocie 25 „Aktywa
  i zobowiązania warunkowe” .
  Wyszczególnienie rezerw Wartość na
  01.01.2017
  Zawiązanie
  rezerw
  Rozwiązanie
  rezerw
  Wykorzystanie
  rezerw
  Wartość na
  30.09.2017
  PLN’000 PLN’000 PLN’000 PLN’000 PLN’000
  Rezerwa na koszty prowadzenia spraw
  sądowych 11 466 - - - 11 466
  Rezerwa na premie i urlopy 221 56 79 142 56
  Pozostałe rezerwy 170 309 - 251 228
  Rezerwy razem 11 857 365 79 393 11 750  MCI Capital S.A.
  Skrócone spraw ozdanie finansowe
  za okres 9 miesięcy zakończony dnia 30 września 2017 r.
  25
  19. Świadczenia pracownicze
  Z tytułu świadczeń pracowniczych w sprawozdaniu z całkowitych dochodów ujęto następujące kwoty:
  Za okres: Za okres: Za okres: Za okres:
  od 01.01.2017
  do 30.09.2017
  od 01.07.2017
  do 30.09.2017
  od 01.01.2016
  do 30.09.2016
  od 01.07.2016
  do 30.09.2016
  PLN’000 PLN’000 PLN’000 PLN’000
  Koszty bieżącego zatrudnienia 909 384 913 198
  Koszty ubezpieczeń społecznych 36 15 25 4
  Wynagrodzenia wypłacone w akcjach i programy opcyjne 273 91 316 91
  Inne świadczenia na rzecz pracowników 42 14 50 18
  1 260 504 1 304 311
  Wynagrodzenia kluczowego personelu
  Za okres: Za okres: Za okres: Za okres:
  od 01.01.2017
  do 30.09.2017
  od 01.07.2017
  do 30.09.2017
  od 01.01.2016
  do 30.09.2016
  od 01.07.2016
  do 30.09.2016
  PLN’000 PLN’000 PLN’000 PLN’000
  Zarząd
  Krótkoterminowe świadczenia pracownicze 506 198 496 181
  Rozliczenie programów motywacyjnych - - 35 -
  Wynagrodzenie wypłacone w akcjach 273 91 266 91
  Ryczałt na używanie samochodów osobowych 36 9 40 18
  815 298 837 290
  Rada Nadzorcza
  Krótkoterminowe świadczenia pracownicze 97 59 28 -
  97 59 28 -
  Zatrudnienie / pełnienie funkcji
  Stan na dzień Stan na dzień Stan na dzień Stan na dzień
  30.09.2017 30.06.2017 31.12.2016 30.09.2016
  Liczba
  pracowników
  Liczba
  pracowników
  Liczba
  pracowników
  Liczba
  pracowników
  Zarząd 4 4 4 4
  Rada Nadzorcza 5 5 6 6
  Pracownicy operacyjni 9 7 8 4
  18 16 17 14
  Udzielone zaliczki członkom Zarządu
  Spółka nie udzieliła zaliczek członkom Zarządu w 2017 oraz 2016 roku.
  Udzielone pożyczki członkom Zarządu
  Spółka nie wypłaciła pożyczek członkom Zarządu w 2017 oraz 2016 roku.  MCI Capital S.A.
  Skrócone spraw ozdanie finansowe
  za okres 9 miesięcy zakończony dnia 30 września 2017 r.
  26
  20. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
  Na dzień 30 września 2017 r. aktywa netto z tytułu odroczonego podatku dochodowego wyniosły 7.058 tys. PLN
  (odpowiednio 6.805 tys. PLN na 30 czerwca 2017 r. oraz 8.000 tys. PLN na 31 grudnia 2016 r.).
  Na pozycję tę składały się głównie aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego na straty podatkowe możliwe
  do odliczenia powstałe do 30 czerwca 2016 r. (tj. przed powstaniem MCI Podatkowej Grupy Kapitałowej) w kwocie
  5.223 tys. PLN (odpowiednio 5.672 tys. PLN na 30 czerwca 2017 r. oraz 5.672 tys. PLN na 31 grudnia 2016 r.).
  Dnia 15 lutego 2016 r. MCI Capital S.A. oraz MCI Fund Management Spółka z o.o. zawarły umowę o utworzenie
  Podatkowej Grupy Kapitałowej („PGK”). Spółką dominującą w PGK jest MCI Capital S.A. Rokiem podatkowym PGK
  jest okres od 1 lipca do 30 czerwca. Pierwszym rokiem podatkowym był okres od 1 lipca 2016 r. do 30 czerwca 2017
  r. Umowa została zawarta na okres trzech kolejnych lat podatkowych, tj. od 1 lipca 2016 r do 30 czerwca 2019 r.
  Spółki tworzące PGK odpowiadają solidarnie za jej zobowiązania z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych
  należnego za okres obowiązywania umowy. Spółka w pierwszym roku funkcjonowania PGK spełniła warunki do
  dalszego istnienia PGK, w szczególności warunek dotyczący utrzymania rentowności podatkowej (dochód/przychód
  podatkowy) na poziomie co najmniej 3%.
  Straty podatkowe powstałe przed utworzeniem PGK nie ulegają przedawnieniu przez okres trwania PGK – oznacza
  to, że spółki wchodzące w skład PGK są uprawnione do rozliczenia strat podatkowych poniesionych przed
  utworzeniem PGK w najbliższych kolejno po sobie następujących pięciu latach podatkowych, przy czym okres
  trwania PGK nie jest uwzględniany przy obliczaniu najbliższych kolejno po sobie następujących lat podatkowych.
  21. Aktywa i zobowiązania finansowe wyceniane wg wartości godziwej
  Spółka ujmuje według wartości godziwych następujące składniki aktywów i zobowiązań finansowych:
  Aktywa finansowe wyznaczone jako wyceniane w wartości godziwej przez w ynik finansow y przy
  początkowym ujęciu:
  Inwestycje w udziały i akcje w spółkach zależnych, stowarzyszonych, pozostałych nieprowadzących działalności
  inwestycyjnej, a także posiadane certyfikaty inwestycyjne funduszy inwestycyjnych oraz instrumenty pochodne
  ujmowane są w wartości godziwej przy początkowym ujęciu ze zmianami wartości godziwej odnoszonymi na wynik
  finansowy.
  Metoda wyceny udziałów i akcji jest zależna od rodzaju dostępnych informacji źródłowych wykorzystywanych do
  wyceny. W przypadku jednostek, których akcje nie są notowane na aktywnym rynku, wartość godziwa wyznaczana
  jest w oparciu o powszechnie stosowane przez uczestników rynku techniki wyceny, których założenia nie bazują na
  informacji pochodzącej z aktywnego rynku, a które są najlepszym odzwierciedleniem wartości godziwej tych
  jednostek.
  Spółka klasyfikuje zasady pomiaru wartości godziwej wykorzystując poniższą hierarchię, odzwierciedlającą wagę
  danych źródłowych wykorzystywanych do wyceny:
   Poziom 1 - aktywa/zobowiązania finansowe wyceniane bezpośrednio w oparciu o ceny kwotowane na
  aktywnym rynku.
   Poziom 2 - aktywa/zobowiązania finansowe wyceniane w oparciu o techniki wyceny bazujące na założeniach
  wykorzystujących informacje pochodzące z aktywnego rynku lub obserwacje rynkowe.
   Poziom 3 - aktywa/zobowiązania finansowe wyceniane w oparciu o powszechnie stosowane przez uczestników
  rynku techniki wyceny, których dane wejściowe nie są oparte na obserwowalnych danych rynkowych.  MCI Capital S.A.
  Skrócone spraw ozdanie finansowe
  za okres 9 miesięcy zakończony dnia 30 września 2017 r.
  27
  Poniższa tabela przedstawia klasyfikację do odpowiedniego poziomu hierarchii wyceny:
  Stan na dzień Stan na dzień Stan na dzień Stan na dzień 30.09.2017 30.06.2017 31.12.2016 30.09.2016 Poziom Metoda wyceny Poziom Metoda wyceny Poziom Metoda wyceny Poziom Metoda wyceny
  Inwestycje w jednostkach zależnych
  MCI Fund Management Sp. z o. o. 3 Skorygowane aktywa netto 3 Skorygowane aktywa netto 3 Skorygowane aktywa netto 3 Skorygowane aktywa netto MCI Fund Management Sp. z o. o. II MCI.PrivateVentures S.K.A. 3 Skorygowane aktywa netto 3 Skorygowane aktywa netto 3 Skorygowane aktywa netto 3 Skorygowane aktywa netto MCI Fund Management Sp. z o. o. IV MCI.PrivateVentures S.K.A. 3 Skorygowane aktywa netto 3 Skorygowane aktywa netto 3 Skorygowane aktywa netto 3 Skorygowane aktywa netto
  Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych
  Priv ate Equity Managers S.A. 1 Cena kwotowana na aktywnym rynku (GPW) 1 Cena kwotowana na aktywnym rynku (GPW) 1 Cena kwotowana na aktywnym rynku (GPW) 1 Cena kwotowana na aktywnym rynku (GPW)
  Certyfikaty inwestycyjne Certyfikaty inwestycyjne Helix Ventures Partners FIZ 3 Wartość aktywów netto (WAN) 3 Wartość aktywów netto (WAN) 3 Wartość aktywów netto (WAN) 3 Wartość aktywów netto (WAN) Certyfikaty Inwestycyjne Internet Ventures FIZ 3 Wartość aktywów netto (WAN) 3 Wartość aktywów netto (WAN) 3 Wartość aktywów netto (WAN) 3 Wartość aktywów netto (WAN) Certyfikaty inwestycyjne MCI.CreditVentures 2.0 FIZ 3 Wartość aktywów netto (WAN) 3 Wartość aktywów netto (WAN) 3 Wartość aktywów netto (WAN) 3 Wartość aktywów netto (WAN)
  Instrumenty pochodne
  Wbudowany instrument pochodny na certyfikatach inwestycyjnych Internet Ventures FIZ 3
  Zgodnie z post. umownymi (wycena opcji dająca MCI gwarancję zwrotu w wys. zainwestowanych środków)
  3
  Zgodnie z post. umownymi (wycena opcji dająca MCI gwarancję zwrotu w wys. zainwestowanych środków)
  3
  Zgodnie z post. umownymi (wycena opcji dająca MCI gwarancję zwrotu w wys. zainwestowanych środków)
  3
  Zgodnie z post. umownymi (wycena opcji dająca MCI gwarancję zwrotu w wys. zainwestowanych środków)
  Wbudowany instrument pochodny na certyfikatach inwestycyjnych Helix Ventures Partners FIZ 3
  Zgodnie z post. umownymi (wycena opcji dająca MCI gwarancję zwrotu w wys. zainwestowanych środków)
  3
  Zgodnie z post. umownymi (wycena opcji dająca MCI gwarancję zwrotu w wys. zainwestowanych środków)
  3
  Zgodnie z post. umownymi (wycena opcji dająca MCI gwarancję zwrotu w wys. zainwestowanych środków)
  3
  Zgodnie z post. umownymi (wycena opcji dająca MCI gwarancję zwrotu w wys. zainwestowanych środków)
  W ocenie Spółki wyceny certyfikatów inwestycyjnych w wartości aktywów netto („WAN”) oraz wyceny inwestycji
  w jednostkach zależnych w wartości skorygowanych aktywów netto są najlepszym odzwierciedleniem wartości
  godziwej tych inwestycji.
  Spółka dokonuje transferów pomiędzy poziomami hierarchii wartości godziwej, gdy zmiana warunków powoduje
  spełnienie lub zaprzestanie spełniania kryteriów klasyfikacji do danego poziomu. Transferu pomiędzy poziomami
  hierarchii wartości godziwej Spółka dokonuje w śródrocznym okresie, w którym nastąpiło zdarzenie powodujące
  zmianę warunków. Spółka stosuje podejście spójne dla transferów z i do poszczególnych poziomów hierarchii
  wartości godziwej.
  Wycena instrumentów finansowych wycenianych w wartości godziwej w sprawozdaniu z sytuacji
  finansowej
  Stan na dzień Stan na dzień Stan na dzień Stan na dzień Stan na dzień Stan na dzień
  30.09.2017 30.09.2017 30.09.2017 30.06.2017 31.12.2016 30.09.2016
  Rodzaj
  instrumentu
  finansowego
  Sposób wyceny
  instrumentu
  finansowego
  Dane
  przekształcone
  Dane
  opublikowane Różnica
  PLN’000 PLN’000 PLN’000 PLN’000 PLN’000 PLN’000
  Aktywa trwałe
  Certyfikaty
  inwestycyjne
  Wyceniane w wartości
  godziwej przez wynik 98 788 98 267 521 98 267 113 945 134 082
  Inwestycje w
  jednostkach
  zależnych
  Wyceniane w wartości
  godziwej przez wynik 1 186 288 1 139 690 46 598 1 139 690 1 083 838 1 126 516
  Inwestycje w jednostkach
  stowarzyszonych
  Wyceniane w wartości
  godziwej przez wynik 16 652 17 735 (1 083) 17 735 21 389 25 807
  Inwestycje w
  pozostałych
  jednostkach
  Wyceniane w wartości
  godziwej przez wynik 7 7 - 7 7 7
  Instrumenty
  pochodne
  Wyceniane w wartości
  godziwej przez wynik 200 200 - 200 2 110 4 227  MCI Capital S.A.
  Skrócone spraw ozdanie finansowe
  za okres 9 miesięcy zakończony dnia 30 września 2017 r.
  28
  Wycena instrumentów finansowych niew ycenianych w wartości godziwej w sprawozdaniu z sytuacji
  finansowej
  Stan na dzień Stan na dzień Stan na dzień Stan na dzień Stan na dzień Stan na dzień
  30.09.2017 30.09.2017 30.09.2017 30.06.2017 31.12.2016 30.09.2016
  Rodzaj
  instrumentu
  finansowego
  Sposób wyceny
  instrumentu
  finansowego
  Dane
  przekształcone
  Dane
  opublikowane Różnica
  PLN’000 PLN’000 PLN’000 PLN’000 PLN’000 PLN’000
  Aktywa trwałe
  Należności handlowe oraz
  pozostałe
  Wyceniane w wartości
  nominalnej 426 426 - 437 437 415
  Udzielone pożyczki
  Wyceniane w
  zamortyzowanym
  koszcie
  - - - - 205 203
  Aktywa obrotowe
  Należności
  handlowe oraz
  pozostałe
  Wyceniane w wartości
  nominalnej 7 626 7 626 - 26 009 1 960 641
  Należności z tytułu
  weksli
  Wyceniane w
  zamortyzowanym
  koszcie
  25 684 55 25 629 25 470 26 063 4 860
  Udzielone pożyczki
  Wyceniane w
  zamortyzowanym
  koszcie
  1 125 1 125 - 1 108 871 861
  Zobowiązania
  długoterminowe
  Pożyczki i kredyty
  bankowe
  Wyceniane w
  zamortyzowanym
  koszcie - - - - 107 114
  Zobowiązania z
  tytułu obligacji
  Wyceniane w
  zamortyzowanym
  koszcie 195 962 195 962 - 192 821 221 315 190 503
  Zobowiązania
  krótkoterminowe
  Zobowiązania
  handlowe oraz
  pozostałe
  Wyceniane w wartości
  nominalnej 1 106 1 106 - 3 177 4 108 2 091
  Zobowiązania z
  tytułu obligacji
  Wyceniane w
  zamortyzowanym
  koszcie 93 698 93 698 - 93 638 44 747 41 640
  Zobowiązania z
  tytułu weksli
  Wyceniane w zamortyzowanym
  koszcie - - - - 16 031 -
  Pożyczki i kredyty
  bankowe
  Wyceniane w
  zamortyzowanym
  koszcie - - - - 41 41
  Spółka przyjmuje, że dla powyższych instrumentów finansowych, niewycenianych w wartości godziwej
  w sprawozdaniu z sytuacji finansowej, wartość godziwa tych instrumentów finansowych jest zbliżona do ich wartości
  księgowej.  MCI Capital S.A.
  Skrócone spraw ozdanie finansowe
  za okres 9 miesięcy zakończony dnia 30 września 2017 r.
  29
  22. Informacja o transakcjach z podmiotami powiązanymi
  Informacja o transakcjach z podmiotami powiązanymi na dzień 30 września 2017 r. oraz
  za okres od 1 stycznia do 30 września 2017 r.
  Podmiot
  ostatecznie
  kontrolujący *
  Spółki
  zależne
  Jednostki
  stowarzyszone
  Pozostałe
  podmioty
  powiązane **
  Razem
  Inwestycje: ***
  Inwestycje w jednostkach zależnych - 1 186 288 - - 1 186 288
  Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych - - 16 652 - 16 652
  Certyfikaty inwestycyjne - - - 98 788 98 788
  Instrumenty pochodne - - - 200 200
  Należności:
  Należności handlowe oraz pozostałe - - 2 863 3 745 6 608
  Należności z tytułu weksli - 25 684 - - 25 684
  Należności z tytułu dywidendy - - 1 027 - 1 027
  Udzielone pożyczki - 210 - 348 558
  Zobowiązania:
  Zobowiązania handlowe oraz pozostałe - - - 571 571
  Zobowiązania z tytułu obligacji 18 955 - - - 18 955
  Przychody i koszty:
  Aktualizacja wartości akcji/udziałów - 102 449 (4 737) - 97 712
  Aktualizacja wartości certyfikatów inwestycyjnych - - - 6 138 6 138
  Aktualizacja wartości pochodnych instrumentów finansowych - - - (1 910) (1 910)
  Przychody z tytułu otrzymanych dywidend - - 1 027 - 1 027
  Przychody finansowe - 670 24 3 565 4 259
  Koszty finansowe (921) (652) - (157) (1 730)
  *Podmiotem ostatecznie kontrolującym jest spółka MCI Management Sp. z o.o.
  **Jako pozostałe podmioty powiązane traktowane są wszystkie fundusze inwestycyjne, spółki portfelowe pod funduszami,
  spółki, dla których PEM jest jednostką dominującą, tj. MCI Capital TFI S.A., PEM Asset Management Sp. z o.o.
  *** Poza transakcjami wykupu i nabycia certyfikatów inwestycyjnych funduszu MCI.Credit Ventures 2.0 FIZ w pierwszych
  trzech kwartałach 2017 r. nie miały miejsca inne transakcje z podmiotami powiązanymi (pozostałe zmiany stanu inwestycji
  na 30 września 2017 r. w porównaniu do 31 grudnia 2016 r. wynikają wyłącznie z aktualizacji wartości inwestycji).
  Informacja o transakcjach z podmiotami powiązanymi na dzień 30 czerwca 2017 r. oraz
  za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2017 r.
  Podmiot
  ostatecznie
  kontrolujący *
  Spółki
  zależne
  Jednostki
  stowarzyszone
  Pozostałe
  podmioty
  powiązane **
  Razem
  Inwestycje: ***
  Inwestycje w jednostkach zależnych - 1 139 690 - - 1 139 690
  Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych - - 17 735 - 17 735
  Certyfikaty inwestycyjne - - - 98 267 98 267
  Instrumenty pochodne - - - 200 200
  Należności:
  Należności handlowe oraz pozostałe - 100 1 591 23 503 25 194
  Należności z tytułu weksli - 25 470 - - 25 470
  Należności z tytułu dywidendy - - - - -
  Udzielone pożyczki - 208 - 341 549


  MCI Capital S.A.
  Skrócone spraw ozdanie finansowe
  za okres 9 miesięcy zakończony dnia 30 września 2017 r.
  30
  Podmiot
  ostatecznie
  kontrolujący *
  Spółki
  zależne
  Jednostki
  stowarzyszone
  Pozostałe
  podmioty
  powiązane **
  Razem
  Zobowiązania:
  Zobowiązania handlowe oraz pozostałe - 783 8 1 023 1 814
  Zobowiązania z tytułu obligacji 19 190 - - - 19 190
  Przychody i koszty:
  Aktualizacja wartości akcji/udziałów - 55 975 (3 654) - 52 321
  Aktualizacja wartości certyfikatów inwestycyjnych - - - 5 618 5 618
  Aktualizacja wartości pochodnych instrumentów finansowych - - - (1 910) (1 910)
  Koszty działalności operacyjnej (7) (7)
  Przychody finansowe - 575 24 2 036 2 635
  Koszty finansowe (609) (342) - (157) (1 108)
  *Podmiotem ostatecznie kontrolującym jest spółka MCI Management Sp. z o.o.
  **Jako pozostałe podmioty powiązane traktowane są wszystkie fundusze inwestycyjne, spółki portfelowe pod funduszami,
  spółki, dla których PEM jest jednostką dominującą, tj. MCI Capital TFI S.A., PEM Asset Management Sp. z o.o.
  *** Poza transakcjami wykupu i nabycia certyfikatów inwestycyjnych funduszu MCI.Credit Ventures 2.0 FIZ w pierwszym
  półroczu 2017 r. nie miały miejsca inne transakcje z podmiotami powiązanymi (pozostałe zmiany stanu inwestycji na 30
  czerwca 2017 r. w porównaniu do 31 grudnia 2016 r. wynikają wyłącznie z aktualizacji wartości inwestycji).
  Informacja o transakcjach z podmiotami powiązanymi na dzień 31 grudnia 2016 r. oraz
  za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 r.
  Podmiot
  ostatecznie
  kontrolujący *
  Spółki
  zależne
  Jednostki
  stowarzyszone
  Pozostałe
  podmioty
  powiązane **
  Razem
  Inwestycje:
  Inwestycje w jednostkach zależnych - 1 083
  838 - - 1 083 838
  Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych - - 21 389 - 21 389
  Certyfikaty inwestycyjne - - - 113 945 113 945
  Instrumenty pochodne - - - 2 110 2 110
  Należności:
  Należności handlowe oraz pozostałe - 357 994 155 1 506
  Należności z tytułu weksli - 22 148 1 009 2 906 26 063
  Należności z tytułu dywidendy -
  Udzielone pożyczki - 205 - 328 533
  Zobowiązania:
  Zobowiązania handlowe oraz pozostałe - 440 - 442 882
  Zobowiązania z tytułu obligacji 19 117 - - - 19 117
  Przychody i koszty:
  Aktualizacja wartości akcji/udziałów - (56 058) (20 337) - (76 395)
  Aktualizacja wartości certyfikatów inwestycyjnych - - - (10 959) (10 959)
  Aktualizacja wartości pochodnych instrumentów finansowych - - - 326 326
  Pozostałe zyski z inwestycji 12 080 12 080
  Koszty działalności operacyjnej (6) (3) (9)
  Przychody z tytułu otrzymanych dywidend - - 5 053 - 5 053
  Przychody finansowe - 166 9 4 401 4 576
  Koszty finansowe (1 221) (768) - (31) (2 020)
  *Podmiotem ostatecznie kontrolującym jest spółka MCI Management Sp. z o.o.
  **Jako pozostałe podmioty powiązane traktowane są wszystkie fundusze inwestycyjne, spółki portfelowe pod funduszami,
  spółki, dla których PEM jest jednostką dominującą, tj. MCI Capital TFI S.A., PEM Asset Management Sp. z o.o.  MCI Capital S.A.
  Skrócone spraw ozdanie finansowe
  za okres 9 miesięcy zakończony dnia 30 września 2017 r.
  31
  Informacja o transakcjach z podmiotami powiązanymi na dzień 30 września 2016 r. oraz
  za okres od 1 stycznia do 30 września 2016 r.
  Podmiot
  ostatecznie
  kontrolujący *
  Spółki
  zależne
  Jednostki
  stowarzyszone
  Pozostałe
  podmioty
  powiązane **
  Razem
  Inwestycje:
  Inwestycje w jednostkach zależnych - 1 126 516 - - 1 126 516
  Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych - - 25 807 - 25 807
  Certyfikaty inwestycyjne - - - 134 082 134 082
  Instrumenty pochodne - - - 4 227 4 227
  Należności:
  Należności handlowe oraz pozostałe - - 100 81 181
  Należności z tytułu weksli - 4 860 - - 4 860
  Udzielone pożyczki - 203 - 327 530
  Zobowiązania:
  Zobowiązania handlowe oraz pozostałe - 286 10 - 296
  Zobowiązania z tytułu obligacji 18 811 - - - 18 811
  Dane przekształcone
  Przychody i koszty:
  Aktualizacja wartości akcji/udziałów - (13 380) (15 919) - (29 299)
  Aktualizacja wartości certyfikatów inwestycyjnych - - - (366) (366)
  Aktualizacja wartości pochodnych instrumentów
  finansowych - - - 2 443 2 443
  Przychody z tytułu otrzymanych dywidend - - 5 053 - 5 053
  Przychody finansowe - 282 - 3 128 3 410
  Koszty finansowe (914) (573) - - (1 487)
  Dane opublikowane
  Przychody i koszty:
  Aktualizacja wartości akcji/udziałów - (13 380) - - (13 380)
  Aktualizacja wartości certyfikatów inwestycyjnych - - (15 919) - (15 919)
  Aktualizacja wartości pochodnych instrumentów
  finansowych - - - (366) (366)
  Przychody z tytułu otrzymanych dywidend - - - - -
  Przychody finansowe - 282 - 3 723 4 005
  Koszty finansowe (914) (573) - - (1 487)
  Różnica
  Przychody i koszty:
  Aktualizacja wartości akcji/udziałów - - (15 919) - (15 919)
  Aktualizacja wartości certyfikatów inwestycyjnych - - 15 919 (366) 15 553
  Aktualizacja wartości pochodnych instrumentów
  finansowych - - - 2 809 2 809
  Przychody z tytułu otrzymanych dywidend - - 5 053 - 5 053
  Przychody finansowe - - - (595) (595)
  Koszty finansowe - - - - -
  *Podmiotem ostatecznie kontrolującym jest spółka MCI Management Sp. z o.o.
  **Jako pozostałe podmioty powiązane traktowane są wszystkie fundusze inwestycyjne, spółki portfelowe pod funduszami,
  spółki, dla których PEM jest jednostką dominującą, tj. MCI Capital TFI S.A., PEM Asset Management Sp. z o.o.  MCI Capital S.A.
  Skrócone spraw ozdanie finansowe
  za okres 9 miesięcy zakończony dnia 30 września 2017 r.
  32
  23. Dywidenda
  W 2016 r. Spółka poniosła stratę w wysokości 82.243 tys. zł. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na posiedzeniu
  28 czerwca 2017 r. podjęło decyzję o pokryciu straty wygenerowanej za ten okres z kapitału zapasowego Spółki,
  jednocześnie Zwyczajne W alne Zgromadzenie Spółki nie podjęło uchwały o wypłacie dywidendy.
  24. Programy motyw acyjne na bazie akcji
  Program Wynagradzania dla Prezesa Zarządu
  Dnia 28 czerwca 2016 r. Zwyczajne W alne Zgromadzenie Spółki postanowiło o przeprowadzeniu emisji warrantów
  subskrypcyjnych z przeznaczeniem dla Pana Tomasza Czechowicza w związku z wykonaniem programu
  wynagradzania przyjętego przez Radę Nadzorczą Spółki uchwałą numer 1 z dnia 25 maja 2016 r. („Program
  Wynagradzania”).
  W ramach Programu W ynagradzania Spółka wyemituje nie więcej niż 100.446 warrantów subskrypcyjnych
  imiennych serii C z prawem do objęcia emitowanych przez Spółkę w ramach warunkowego podwyższania kapitału
  zakładowego nie więcej niż 100.446 akcji zwykłych na okaziciela serii A1. Propozycja nabycia warrantów zostanie
  skierowana wyłącznie do Pana Tomasza Czechowicza, natomiast emisja warrantów nastąpi zgodnie z Programem
  Wynagradzania. Każdy Warrant Subskrypcyjny będzie uprawniał do objęcia 1 akcji. Cena emisyjna akcji
  obejmowanych w drodze realizacji uprawnień z warrantów będzie wynosić 1,00 złoty za każdą obejmowaną akcję.
  Uprawniony będzie mógł obejmować akcje w terminie do 31 grudnia 2020 r., przy czym warunkiem wykonania praw
  uprawnionego z warrantów jest pozostawanie przez uprawnionego Członkiem Zarządu Spółki nieprzerwanie przez
  okres nabywania prawa do objęcia warrantów. Pierwszy okres nabywania prawa oznacza okres od 1 stycznia 2016
  r. do 31 grudnia 2016 r., podczas którego uprawniony nabywa prawo do 33.482 warrantów subskrypcyjnych. Drugi
  okres nabywania prawa oznacza okres od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r., podczas którego uprawniony
  nabywa prawo do 33.482 warrantów subskrypcyjnych. Trzeci okres nabywania prawa oznacza okres od 1 stycznia
  2018 r. do 31 grudnia 2018 r., podczas którego uprawniony nabywa prawo do 33.482 warrantów subskrypcyjnych
  (łącznie maksymalnie 100.446 warrantów). Z tytułu Programu Wynagradzania ujęto w okresie trzech kwartałów 2017
  r. koszt w wysokości 273 tys. zł. Analogiczny koszt z tytułu Programu W ynagradzania ujęto w okresie 3 kwartałów
  2016 r.
  25. Aktywa i zobowiązania warunkow e
  Odszkodowanie JTT
  W dniu 2 października 2006 r. pełnomocnicy MCI Capital S.A. złożyli w Sądzie Okręgowym we Wrocławiu pozew
  przeciwko Skarbowi Państwa o zapłatę 38,5 mln zł z tytułu poniesionych strat oraz utraconych korzyści przez MCI
  Capital S.A. jako akcjonariusza JTT Computer S.A., powstałych w wyniku bezprawnego działania organów
  skarbowych. W wyniku prawomocnego wyroku Sądu Apelacyjnego z 31 marca 2011 r. MCI otrzymało
  odszkodowanie o wartości 46,6 mln zł (wraz z odsetkami). Skarb Państwa odwołał się od wyroku Sądu Apelacyjnego
  wnosząc o jego kasację do Sądu Najwyższego. W dniu 26 kwietnia 2012 r. Sąd Najwyższy oddalił korzystny dla
  MCI wyrok i przekazał sprawę do ponownego rozpatrzenia przez Sąd Apelacyjny. Dnia 17 stycznia 2013 r. Sąd
  Apelacyjny podtrzymał zaskarżony wyrok ponownie przyznając MCI odszkodowanie za JTT.
  Skarb Państwa, złożył do Sądu Najwyższego skargę kasacyjną od drugiego, ww. wyroku Sądu Apelacyjnego we
  Wrocławiu z dnia 17 stycznia 2013 r. Na skutek wniesionej skargi kasacyjnej Sąd Najwyższy uchylił w dniu 26 marca
  2014 r. wyrok Sądu Apelacyjnego z dnia 17 stycznia 2013 r. i przekazał tym samym sprawę do ponownego
  rozpatrzenia przez Sąd Apelacyjny we Wrocławiu.
  W lipcu 2014 r. odbyło się pierwsze posiedzenie przed Sądem Apelacyjnym, na którym dopuszczony został dowód
  z uzupełniającego przesłuchania świadków. W marcu 2015 r. odbyło się kolejne posiedzenie przed Sądem
  Apelacyjnym, na którym zostali przesłuchani kolejni świadkowie.
  Na chwilę sporządzania niniejszego sprawozdania finansowego postępowanie jest w toku, sprawa jest rozpatrywana
  przez wskazany Sąd Apelacyjny. Sąd przeprowadził dowody z zakresu osobowych środków dowodowych, po czym
  skierował zapytanie do zespołu biegłych czy podejmą się sporządzenia uzupełniającej pisemnej opinii z
  przesłuchania biegłego oraz w jakich terminach. Biegli wyrazili gotowość sporządzenia opinii uzupełniającej. W
  styczniu 2017 r. Sąd skierował wobec biegłych pismo ponaglające do złożenia opinii. W dniu 6 marca 2017 r. biegli
  przekazali opinię uzupełniającą, która podtrzymuje dotychczasowe ustalenia biegłych. Złożono pismo z
  ustosunkowaniem się do opinii jak również Skarb Państwa wniósł zarzuty do opinii. Na obecnym etapie


  MCI Capital S.A.
  Skrócone spraw ozdanie finansowe
  za okres 9 miesięcy zakończony dnia 30 września 2017 r.
  33
  postępowania Sąd będzie rozpoznawał wnioski stron co do uzupełnienia materiału dowodowego. Jednocześnie
  Skarb Państwa wniósł o sporządzenie kolejnej uzupełniającej opinii.
  Należy zaznaczyć, że w sprawie zapadło już prawomocne orzeczenie sądu powszechnego, a wyrok został
  wykonany.
  W związku z kosztami dotyczącymi postępowania sądowego dotyczącego odszkodowania za doprowadzanie do
  upadłości spółki JTT Spółka utworzyła rezerwę. Szczegółowe informacje zostały zawarte w Nocie 18 „Rezerwy” .
  Podatek dochodow y od osób prawnych – odszkodowanie JTT
  W dniu 20 czerwca 2011 r. MCI zwróciła się do Ministra Finansów o udzielenie interpretacji w przedmiocie podatku
  dochodowego od odszkodowania uzyskanego od Skarbu Państwa za utratę wartości akcji JTT należących do MCI.
  Zdaniem Spółki odszkodowanie uzyskane od Skarbu Państwa nie stanowi przychodu stanowiącego podstawę
  opodatkowania. Organ podatkowy w wydanej interpretacji indywidualnej z dnia 14 września 2011 r. uznał stanowisko
  Spółki jako nieprawidłowe, w związku z czym Spółka złożyła skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na
  wydaną interpretację. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie wyrokiem z dnia 12 listopada 2012 r. uznał,
  że skarga nie zasługuje na uwzględnienie i powołał się m. in. iż odszkodowania przyznane na podstawie przepisów
  prawa cywilnego korzystały ze zwolnienia od opodatkowania do końca 1998, który to przepis został skreślony. W
  styczniu 2013 r. Spółka złożyła skargę kasacyjną od wyroku WSA do Naczelnego Sądu Administracyjnego.
  Naczelny Sąd Administracyjny po przeprowadzonej rozprawie w dniu 9 kwietnia 2015 r. wydał wyrok, którym oddalił
  skargę kasacyjną. W yrok jest prawomocny. Po uzyskaniu pisemnych motywów uzasadnienia orzeczenia NSA
  powzięta została decyzja o wniesieniu skargi do Trybunału Konstytucyjnego w kwestii niezgodności z konstytucją
  opodatkowania odszkodowania uzyskanego od Skarbu Państwa. Skarga konstytucyjna została wniesiona w dniu 3
  listopada 2015 r. Dnia 26 kwietnia 2016 r. Trybunał Konstytucyjny odmówił dalszego biegu skardze konstytucyjnej.
  Tym samym wyczerpane zostały, przewidziane krajowymi regulacjami proceduralnymi, możliwości kwestionowania
  działania Skarbu Państwa.
  W ocenie Zarządu Spółki otrzymane odszkodowanie od Skarbu Państwa nie jest przysporzeniem majątkowym, więc
  nie spełnia definicji dochodu w myśl przepisów Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, nie powinno
  zatem być traktowane jako przychód podatkowy. Dodatkowo należy zauważyć, że w istocie Skarb Państwa dokonał
  pomniejszenia wypłaconego Spółce odszkodowania o wartość zapłaconego przez Spółkę podatku, natomiast
  wyrządzona szkoda, powinna w ocenie Zarządu Spółki zostać naprawiona w całości.
  W związku z powyższym Spółka zdecydowała się na złożenie korekty deklaracji CIT, aby wnioskować o zwrot
  zapłaconego podatku od otrzymanego odszkodowania.
  W dniu 30 grudnia 2016 r. MCI wystąpiła do Naczelnika Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w
  Warszawie o stwierdzenie nadpłaty w podatku dochodowym od osób prawnych za rok podatkowy 2011. W korekcie
  deklaracji CIT-8 za rok 2011 Spółka wykazała kwotę nadpłaty w wysokości 5,3 mln zł.
  Dnia 13 kwietnia 2017 r. Spółka otrzymała zawiadomienie od Naczelnika Pierwszego Mazowieckiego Urzędu
  Skarbowego w Warszawie, że sprawa o stwierdzenie nadpłaty w podatku dochodowym od osób prawnych za rok
  podatkowy 2011 została przekazana do Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie.
  Dnia 8 czerwca 2017 r. Spółka otrzymała od Drugiego Mazowiecki Urząd Skarbowy w Warszawie decyzję o
  odmowie stwierdzenia nadpłaty. Od tej decyzji Spółka złożyła odwołanie w dniu 22 czerwca 2017 r. do organu
  odwoławczego I instancji. Aktualnie Spółka oczekuje na odpowiedź na odwołanie złożone do organu odwoławczego,
  tj. Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Warszawie. W dniu 13 września 2017 r. Emitent otrzymał decyzję
  organu odwoławczego, który utrzymał w mocy decyzję organu pierwszej instancji, tj. Naczelnika Drugiego
  Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie.
  W dniu 13 października 2017 r. Spółka wniosła skargę na decyzję organu odwoławczego do Wojewódzkiego Sądu
  Administracyjnego w Warszawie.
  W niniejszym skróconym sprawozdaniu finansowym nie ujęto żadnych kwot z tytułu nadpłaty w podatku
  dochodowym od osób prawnych za rok podatkowy 2011. Nastąpi to dopiero w momencie kiedy wnioskowany zwrot
  będzie praktycznie pewny do otrzymania.
  Postępowanie administracyjne wszczęte z urzędu przez KNF
  Komisja Nadzoru Finansowego wszczęła postanowieniem z dnia 3 listopada 2016 r. postępowanie przeciwko MCI
  oraz osobie fizycznej w przedmiocie nałożenia kary pieniężnej w związku z podejrzeniem naruszenia przez Spółkę


  MCI Capital S.A.
  Skrócone spraw ozdanie finansowe
  za okres 9 miesięcy zakończony dnia 30 września 2017 r.
  34
  oraz osobę fizyczną przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2015 r. o ofercie i warunkach wprowadzania instrumentów
  finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. Postępowanie zostało wszczęte w
  związku z nabyciem przez Spółkę w 2010 r. akcji Travelplanet.pl S.A.
  W dniu 1 września 2017 r. Spółka otrzymała decyzję Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 29 sierpnia 2017 r. na
  mocy której Komisja nałożyła na Spółkę oraz osobę fizyczną karę pieniężną odpowiednio w wysokości 100 tys. zł
  dla każdej ze stron postępowania. Spółka i osoba fizyczna występują jako ta sama strona w postępowaniu przed
  KNF.W związku ze złożeniem przez osobę fizyczną wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy, decyzja wydana przez
  Komisję nie jest ostateczna. Na dzień 30 września 2017 r. Spółka utworzyła rezerwę z tego tytułu w wysokości 100
  tys. zł.
  26. Poręczenia i gwarancje
  Poręczenia udzielone na rzecz MCI.CreditVentures 2.0
  - Poręczenie z dnia 23 czerwca 2015 r.
  W dniu 23 czerwca 2015 r. MCI Capital S.A. udzieliło poręczenia za zobowiązania z tytułu udzielonego limitu
  skarbowego MCI CreditVentures 2.0. w wysokości 5.000 tys. zł przez Alior Bank S.A. Poręczenie obejmuje
  zobowiązania MCI CreditVentures 2.0. z tytułu umowy ramowej dotyczącej transakcji skarbowych z dnia 19 czerwca
  2015 r. na wypadek gdyby MCI CreditVentures 2.0. nie wykonał tych zobowiązań w oznaczonym terminie.
  - Poręczenie z dnia 13 lutego 2017 r.
  W dniu 13 lutego 2017 r. Private Equity Managers S.A. udzieliła solidarnego poręczenia za zobowiązania z tytułu
  kredytu w wysokości 15.300 tys. zł. udzielonego na podstawie Umowy Kredytowej o Kredyt odnawialny w rachunku
  kredytowym z dnia 13 lutego 2017 r. przez Alior Bank Spółkę Akcyjną z siedzibą w W arszawie na rzecz
  MCI.CreditVentures 2.0 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty. Poręczenie obejmuje zobowiązania Kredytobiorcy z
  tytułu wyżej wymienionego Kredytu na wypadek gdyby Kredytobiorca nie wykonał tych zobowiązań w oznaczonym
  terminie. Dzień ostatecznej spłaty kredytu przypada na 14 listopada 2019 r.
  W dniu 11 maja 2017 r. na podstawie Aneksu do Umowy Kredytowej o Kredyt odnawialny w rachunku kredytowym
  z dnia 13 lutego 2017 r. nastąpiła zmiana poręczyciela kredytu udzielonego na rzecz MCI.CreditVentures 2.0 FIZ
  ze spółki Private Equity Managers S.A. na MCI Capital S.A. Tym samym poręczenie Private Equity Managers S.A.
  wygasło, a spółka MCI Capital S.A. stała się nowym poręczycielem kredytu.
  Poręczenia udzielone na rzecz MCI.PrivateVentures FIZ
  - Poręczenie z dnia 31 lipca 2015 r. – subfundusz EuroVentures 1.0
  W dniu 31 lipca 2015 r. MCI Capital S.A. udzieliła poręczenia za zobowiązania z tytułu kredytu udzielonego przez
  Alior Bank S.A. umową o kredyt odnawialny w rachunku kredytowym z dnia 11 września 2014 r. zmienionego
  aneksem nr 1 z dnia 1 października 2014 r. oraz aneksem nr 2 z dnia 29 lipca 2015 r. w wysokości 41.000 tys. zł na
  rzecz MCI MCI PrivateVentures Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z wydzielonym subfunduszem EuroVentures 1.0.
  W dniu 7 marca 2016 r. Spółka podpisała oświadczenie o ustanowieniu tytułu egzekucyjnego w trybie art. 777 § 1
  pkt 5 k.c. do maksymalnej kwoty 82.000 tys. zł. Bank jest uprawniony o nadanie aktowi klauzuli wykonalności w
  terminie do dnia 19 września 2020 r.
  W dniu 2 listopada 2016 r. został podpisany aneks do umowy kredytowej, na podstawie którego obniżeniu uległa
  maksymalna wartość kredytu z 41.000 tys. zł do 30.000 tys. zł. Na tej podstawie zmniejszeniu ulega także
  maksymalna kwota poręczenia z poziomu 82.000 tys. zł do 60.000 tys. zł.
  - Poręczenie z dnia 31 lipca 2015 r. – subfundusz EuroVentures 1.0
  W dniu 31 lipca 2015 r. MCI Capital S.A. udzieliła poręczenia pod kredyt udzielony przez Alior Bank S.A. na rzecz
  MCI PrivateVentures Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z wydzielonym subfunduszem EuroVentures 1.0 za
  zobowiązania z tytułu udzielonego Umową Kredytową o kredyt odnawialny w rachunku kredytowym kredytu w
  wysokości 10.000 tys. EUR. W dniu 31 lipca 2015 r. Spółka podpisała oświadczenie o ustanowieniu tytułu
  egzekucyjnego w trybie art. 777 § 1 pkt 5 k.c. do maksymalnej kwoty 20.000 tys. EUR. Bank jest uprawniony o
  nadanie aktowi klauzuli wykonalności w terminie do dnia 28.07.2021 r.


  MCI Capital S.A.
  Skrócone spraw ozdanie finansowe
  za okres 9 miesięcy zakończony dnia 30 września 2017 r.
  35
  - Poręczenie z dnia 31 lipca 2015 r. – subfundusz TechVentures 1.0
  W dniu 31 lipca 2015 r. MCI Capital S.A. udzieliła poręczenia pod kredyt udzielony przez Alior Bank S.A. na rzecz
  MCI PrivateVentures Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z wydzielonym subfunduszem TechVentures 1.0 za
  zobowiązania z tytułu udzielonego Umową Kredytową o kredyt odnawialny w rachunku kredytowym kredytu w
  wysokości 10.000 tys. EUR. W dniu 31 lipca 2015 r. Spółka podpisała oświadczenie o ustanowieniu tytułu
  egzekucyjnego w trybie art. 777 § 1 pkt 5 k.c. do maksymalnej kwoty 20.000 tys. EUR. Bank jest uprawniony o
  nadanie aktowi klauzuli wykonalności w terminie do dnia 28.07.2021 r.
  W dniu 12 kwietnia 2017 r. został podpisany Aneks do ww. umowy kredytowej udzielonej przez Alior na rzecz MCI
  PrivateVentures Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z wydzielonym subfunduszem TechVentures 1.0. Na podstawie
  Aneksu kwota kredytu uległa zmniejszeniu do 3.000 tys. EUR. Na tej podstawie zmniejszeniu ulega także
  maksymalna kwota poręczenia z poziomu 20.000 tys. EUR do 6.000 tys. EUR.
  - Poręczenie z dnia 12 kwietnia 2017 r. - subfundusz TechVentures 1.0
  W dniu 12 kwietnia 2017 r. MCI Capital S.A. udzieliła poręczenia pod kredyt udzielony przez Alior Bank S.A. na
  rzecz MCI PrivateVentures Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z wydzielonym subfunduszem TechVentures 1.0 za
  zobowiązania z tytułu udzielonego Umową Kredytową o kredyt odnawialny w rachunku kredytowym kredytu w
  wysokości 30.000 tys. zł. Poręczenie obejmuje zobowiązania Kredytobiorcy z tytułu wyżej wymienionego Kredytu
  na wypadek gdyby Kredytobiorca nie wykonał tych zobowiązań w oznaczonym terminie. W dniu 12 kwietnia 2017 r.
  Spółka podpisała oświadczenie o ustanowieniu tytułu egzekucyjnego w trybie art. 777 § 1 pkt 5 k.c. do maksymalnej
  kwoty 60.000 tys. zł.
  Gwarancja finansowa pod zobowiązanie z tytułu obligacji wyemitowanych przez MCI Venture Projects
  Sp. z o.o. VI SKA
  W dniu 10 marca 2016 r. Spółka udzieliła gwarancji finansowej w związku z emisją obligacji przez MCI.Venture
  Projects Spółka z o.o. VI Spółka komandytowo-akcyjna. Gwarancja została udzielona na prawie czeskim. Gwarancja
  zabezpiecza następujące zobowiązania Emitenta:
   do zapłaty wartości nominalnej i odsetek z tytułu Obligacji;
   z tytułu bezpodstawnego wzbogacenia względem danego posiadacza Obligacji spowodowanego nieważnością
  lub unieważnieniem Obligacji;
   z tytułu sankcji spowodowanych nieprawidłowym lub nieterminowym dokonywaniem płatności z tytułu Obligacji.
  W związku z dodatkową emisją Obligacji w dniu 11 października 2016 r. łączna wartość nominalna Obligacji wynosi
  699.000.000 koron czeskich (ok. 110.651.700 zł przy zastosowaniu kursu CZK/PLN z dnia 11 października 2016 r.,
  tj. 0,1583). Wartość odsetek od Obligacji określają warunki emisji Obligacji. Odsetki obliczane są w oparciu o
  zmienną stopę procentową, uzależnioną od wartości stawki referencyjnej 6M PRIBOR i powiększone o marżę 3,8%
  w skali roku. Gwarancja stanowi zabezpieczenie ww. zobowiązań do kwoty nie wyższej niż 130% łącznej wartości
  nominalnej wyemitowanych Obligacji, powstałych do dnia 8 kwietnia 2021 r. Maksymalna wartość powyższych
  zobowiązań, do spłaty których Spółka może być zobowiązana na mocy Gwarancji (po emisji z dnia 11 października
  2016 r.) nie przekroczy 908.700.000 koron czeskich (około 143.847.210 zł przyjmując, że 1 korona czeska
  odpowiada wartości 0,1583).
  Gwarancja została udzielona do dnia, w którym nastąpi pełne zaspokojenie zobowiązań zabezpieczonych
  Gwarancją, nie dłużej jednak niż do dnia 8 kwietnia 2022 r.
  Z tytułu udzielonej gwarancji finansowej Spółka pobiera wynagrodzenie w wysokości 1% w skali roku od wartości
  zabezpieczenia, co stanowi ok. 1,4 mln zł rocznie.  MCI Capital S.A.
  Skrócone spraw ozdanie finansowe
  za okres 9 miesięcy zakończony dnia 30 września 2017 r.
  36
  27. Umowy leasingu operacyjnego
  Na dzień bilansowy Spółka nie użytkuje żadnych środków trwałych na podstawie umowy leasingu operacyjnego.
  Spółka ponosi jednak wydatki związane z wynajmem powierzchni na prowadzenie działalności gospodarczej.
  Umowy zawierane są przeważnie na czas nieokreślony z okresem wypowiedzenia od 1 do 3 miesięcy.
  28. Segmenty operacyjne
  W Spółce nie są wydzielane odrębne segmenty operacyjne czy geograficzne.
  29. Istotne zdarzenia po dniu bilansowym
  1) Dnia 17 października 2017 r. Spółka wykupiła wszystkie obligacje serii I1 o wartości nominalnej 31 mln zł.
  2) Dnia 30 października 2017 r. została zawiązana spółka Energy Mobility Partners Spółka z ograniczoną
  odpowiedzialnością. Kapitał zakładowy spółki wynosi 5 000 zł i dzieli się na 100 udziałów o wartości
  nominalnej 50 zł każdy. MCI Capital S.A. objął 51 udziałów o łącznej wartości nominalnej 2 550 zł. Pozostałe
  49 udziałów o łącznej wartości nominalnej 2 450 zł zostało objęte przez spółkę Krios Group Spółka z
  ograniczoną odpowiedzialnością. Głównym przedmiotem działalności spółki jest działalność holdingów
  finansowych. Zgodnie z umową spółka została zawiązana na czas nieoznaczony .
  3) Dnia 21 listopada 2017 roku miało miejsce podwyższenie kapitału zakładowego Spółki, w wyniku emisji
  33 284 warrantów subskrypcyjnych serii C, które zostały objęte przez Tomasza Czechowicza oraz ich
  dalszej zamiany na 33 482 akcje zwykłe na okaziciela serii A1 w kapitale zakładowym Spółki, o wartości
  nominalnej 1,00 złoty każda.  MCI Capital S.A.
  Komentarz do kwartalnych informacji finansowych
  za okres 9 miesięcy zakończony dnia 30 września 2017 r.
  37
  KOMENTARZ DO KWARTALNYCH INFORMACJI FINANSOWYCH
  Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących
  i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne
  informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2014 r. Nr 133),
  Zarząd MCI Capital S.A. przekazuje następujące informacje:
  1. Stanowisko zarządu odnośnie możliw ości zrealizowania wcześniej publikowanych prognoz
  wyników na dany rok, w świetle wyników zaprezentowanych w raporcie kwartalnym w stosunku
  do wyników prognozowanych
  Spółka nie publikowała prognozy wyników finansowych na poszczególne kwartały 2017 r.
  2. Wskazanie akcjonariuszy posiadających bezpośrednio lub pośrednio przez podmioty zależne co
  najmniej 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu emitenta na dzień przekazania
  raportu kwartalnego oraz wskazanie zmian w strukturze w łasności znacznych pakietów akcji
  emitenta w okresie od przekazania poprzedniego raportu kwartalnego
  Znaczni akcjonariusze według stanu na dzień publikacji niniejszego raportu kwartalnego:
  Udział w kapitale zakładowym Udział w ogólnej liczbie głosów na WZ
  Liczba akcji w szt. Udział w kapitale
  zakładowym
  Liczba głosów na
  WZA
  Udział w ogólnej
  liczbie głosów na WZA
  Tomasz Czechowicz 312 000 0,59% 312 000 0,59%
  MCI Management Sp. z o.o. * 30 907 126 58,48% 30 907 126 58,48%
  Pozostali 21 633 988 40,93% 21 633 988 40,93%
  52 853 114 100,00% 52 853 114 100,00%
  *Spółka kontrolowana przez Tomasza Czechowicza
  Głównym akcjonariuszem Spółki jest MCI Management Sp. z o. o, który posiada 58,48% akcji i głosów na Walnym
  Zgromadzeniu Akcjonariuszy.
  Opis zmian w strukturze własności znacznych pakietów akcji emitenta w okresie od przekazania
  poprzedniego raportu kwartalnego
  W III kwartale 2017 r. miały miejsce następujące zmiany w stanie posiadania znacznych pakietów akcji emitenta:
  - MCI Management Sp. z o.o. dokonała nabycia 520.140 szt. akcji Spółki (z poziomu 29.407.762 szt. akcji (55,64%
  udział w akcjonariacie) na dzień 30 czerwca 2017 r. do 29.927.902 szt. akcji (56,62% udział w akcjonariacie) na
  dzień 30 września 2017 r.).
  Dodatkowo po zakończeniu III kwartału 2017 r. do dania przekazania niniejszego raportu miały miejsce następujące
  zmiany w stanie posiadania akcji emitenta:
  - MCI Management Sp. z o.o. dokonała nabycia 979.224 szt. akcji Spółki (z poziomu 29.927.902 szt. akcji na dzień
  30 września 2017 r. do 30.907.126 szt. akcji (58,48% udział w akcjonariacie) na dzień publikacji raportu
  kwartalnego).
  Zmiany w składzie osób zarządzających i nadzorujących MCI Capital S.A.
  W III kwartale 2017 r. oraz do dnia publikacji niniejszego sprawozdania miały miejsce następujące zmiany w składzie
  Zarządu Spółki:
  - Dnia 12 lipca 2017 r. Spółka otrzymała rezygnację Pana W ojciecha Marcińczyka z Zarządu Spółki. Pan Wojciech
  Marcińczyk w dniu złożenia rezygnacji sprawował funkcję Wiceprezesa Zarządu Spółki.
  - Dnia 12 lipca 2017 r. Rada Nadzorcza Spółki powołała do Zarządu Spółki Pana Krzysztofa Stupnickiego
  powierzając mu funkcję Wiceprezes Zarządu. Uchwała Rady Nadzorczej Spółki powołująca Pana Krzysztofa
  Stupnickiego do Zarządu weszła w życie z dniem podjęcia.  MCI Capital S.A.
  Komentarz do kwartalnych informacji finansowych
  za okres 9 miesięcy zakończony dnia 30 września 2017 r.
  38
  Zmiany w stanie posiadania akcji emitenta lub uprawnień do nich (opcji) przez osoby zarządzające
  i nadzorujące emitenta, zgodnie z posiadanymi przez emitenta informacjami, w okresie od przekazania
  poprzedniego raportu kwartalnego
  Według stanu wiedzy MCI Capital S.A. na dzień publikacji niniejszego Raportu liczba akcji posiadanych przez osoby
  zarządzające i nadzorujące Spółką przedstawia się następująco:
  Zarząd
  Liczba posiadanych akcji
  Tomasz Czechowicz 312 000
  Ewa Ogryczak -
  Krzysztof Stupnicki 10
  Tomasz Masiarz -
  Rada Nadzorcza
  Liczba posiadanych akcji
  Piotr Czapski -
  Grzegorz Warzocha -
  Jarosław Dubiński -
  Marcin Petrykowski -
  Mariusz Grendowicz -
  Wartość nominalna jednej akcji wynosi 1 zł.
  Dodatkowo według stanu na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania liczba akcji posiadanych przez Członków
  Zarządu oraz Rady Nadzorczej w jednostce stowarzyszonej (Private Equity Managers S.A.) kształtowała się
  następująco:
  Zarząd
  Liczba posiadanych akcji
  Tomasz Czechowicz poprzez MCI Management Sp. z o.o. 1 287 275
  Ewa Ogryczak 11 788
  Krzysztof Stupnicki 1
  Tomasz Masiarz -
  Rada Nadzorcza
  Liczba posiadanych akcji
  Piotr Czapski 17 359
  Grzegorz Warzocha -
  Jarosław Dubiński 11 788
  Marcin Petrykowski -
  Mariusz Grendowicz -
  Wartość nominalna jednej akcji wynosi 1 zł.
  Od dnia przekazania poprzedniego raportu (raport półroczny za 2017 r. został opublikowany 18 sierpnia 2017 r.) do
  dnia sporządzenia niniejszego sprawozdania finansowego miały miejsce następujące zmiany w stanie posiadania
  akcji Spółki przez Członków Zarządu i Rady Nadzorczej:
  - Pani Ewa Ogryczak zbyła 17.575 akcji Spółki i aktualnie nie posiada już akcji MCI Capital S.A.  MCI Capital S.A.
  Komentarz do kwartalnych informacji finansowych
  za okres 9 miesięcy zakończony dnia 30 września 2017 r.
  39
  3. Wskazanie postępowań toczących się przed sądem, organem właściwym dla postępowania
  arbitrażowego lub organem administracji publicznej
  Sprawy sporne zostały opisane w Nocie 25 „Aktywa i zobowiązania warunkowe” .
  4. Wskazanie skutków zmian w strukturze jednostki gospodarczej, w tym w wyniku połączenia
  jednostek gospodarczych, przejęcia lub sprzedaży jednostek grupy kapitałowej, inwestycji
  długoterminowych, podziału, restrukturyzacji i zaniechania działalności
  W III kwartale 2017 r., a także do dnia publikacji niniejszego skróconego sprawozdania finansowego, poza
  zawiązaniem spółki Energy Mobility Partners Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, o którym mowa w Nocie
  29 „Istotne zdarzenia po dniu bilansowym” , nie było zmian w strukturze MCI Capital S.A.
  5. Informacje o zawarciu przez emitenta lub jednostkę od niego zależną jednej lub wielu transakcji
  z podmiotami powiązanymi, jeżeli pojedynczo lub łącznie są one istotne i zostały zawarte na
  innych warunkach niż rynkowe
  W III kwartale 2017 r. Spółka nie zawarła żadnych transakcji z podmiotami powiązanymi na innych warunkach niż
  rynkowe.
  6. Wskazanie czynników, które w ocenie Spółki będą miały wpływ na osiągnięte wyniki
  w perspektywie co najmniej kolejnego kwartału
  Podstawowymi czynnikami, które będą miały wpływ na wyniki Spółki w perspektywie co najmniej kolejnego kwartału
  są: zachowanie kursów giełdowych oraz wyniki finansowe i operacyjne spółek portfelowych funduszy – obie te
  wartości wpłyną w istotny sposób na wartość posiadanych aktywów inwestycyjnych Spółki oraz wyniki MCI i
  możliwości zbycia tych aktywów.
  Jednocześnie należy zauważyć, że sytuacja na rynkach kapitałowych przekłada się na sytuację na rynkach długu
  i możliwość pozyskania finansowania na nowe inwestycje.
  7. Opis istotnych dokonań lub niepowodzeń emitenta w okresie, którego dotyczy raport, wraz
  z wykazem najważniejszych zdarzeń ich dotyczących
  W styczniu 2017 r. fundusz MCI.CreditVentures 2.0 FIZ brał udział w rundzie finansowania zakupu spółki Allegro
  przez konsorcjum Cinven, Permira oraz Mid Europa Partners. Fundusz zagwarantował 50 mln zł finansowania na
  poziomie junior debt (tzw. 2nd Lien Term Loan). Transakcja była gwarantowana przez J.P. Morgan oraz PZU,
  organizowana przez Goldman Sachs, J.P. Morgan oraz PZU.
  W marcu 2017 r. fundusz MCI.CreditVentures 2.0 FIZ zakończył swoją pierwszą inwestycję typu mezzanine
  financing w spółkę Spearhead. Fundusz dokonał inwestycji w Spearhead w 2015 r., przeznaczajac na ten cel 10
  mln euro. Obok funduszu, w rundzie finansowania wzięli udział także Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju oraz
  Mezzanine Management. Spearhead jest jednym z największych producentów rolnych w UE (spółka działa na
  terenie Wielkiej Brytanii, Polski, Rumunii, Czech oraz Słowacji). Całkowita stopa zwrotu na wyjściu z inwestycji
  wyniosła ok. 15%.
  W czerwcu 2017 r. Spółka z powodzeniem uplasowała obligacje serii O. Wartość nominalna obligacji wynosi 20 mln
  zł. Data wykupu przypada na 19 czerwca 2020 r.
  We wrześniu 2017 r. subfundusz MCI.TechVentures 1.0 FIZ wydzielony w ramach MCI.PrivateVentures FIZ
  zrealizował rekapitalizację inwestycji w NaviExpert wraz z funduszem współzarządzanym przez Credit Value
  Investments. Rekapitalizacja spółki pozwoliła na pozyskanie ponad 40 mln zł, które subfundusz przeznaczy na nowe
  inwestycje. Pomimo rekapitalizacji subfundusz pozostaje jej głównym udziałowcem. NaviExpert jest jedną ze spółek
  najdłużej znajdujących się w portfelu subfunduszu – pierwotna inwestycja miała miejsce w 2007 r. W artość
  zrealizowanej transakcji rekapitalizacji oraz wycena spółki determinowana przez wcześniejsze oferty
  zainteresowanych inwestorów pozwalają zakładać, że przy finalnej sprzedaży spółki, subfundusz osiągnie stopę
  zwrotu na poziomie 50%+ rocznie, co znacząco przekracza przeciętne stopy zwrotu realizowane przez fundusze
  technologiczne inwestujące w spółki na etapie wzrostu.  MCI Capital S.A.
  Komentarz do kwartalnych informacji finansowych
  za okres 9 miesięcy zakończony dnia 30 września 2017 r.
  40
  We wrześniu 2017 r. fundusz MCI.PrivateVentures FIZ zakończył z sukcesem ofertę publiczną obligacji serii P1A o
  wartości nominalne 30 mln zł. skierowaną do inwestorów instytucjonalnych i indywidualnych. Emisja została
  zrealizowana w ramach całorocznego programu publicznych emisji obligacji o łącznej wartości do 200 mln zł. W
  ramach tego samego programu publicznych emisji obligacji w październiku 2017 r. fundusz zakończył z sukcesem
  ofertę publiczną drugiej serii obligacji (serii P1B) o wartości 40 mln zł.
  W październiku 2017 r. subfundusz MCI.EuroVentures 1.0 FIZ wydzielony w ramach MCI.PrivateVentures FIZ
  dokonał nabycia dodatkowego pakietu akcji spółki ATM S.A., największego data center w Polsce o kapitalizacji
  giełdowej na poziomie 415 mln zł. Po udanym wezwaniu subfundusz kontroluje aktualnie około 94% akcji spółki.

  Treść w podglądzie może zawierać błędy powstałe podczas konwersji plików pdf.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:MCI Capital SA
ISIN:PLMCIMG00012
NIP:8992296521
EKD: 70.22 pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania
Adres: ul. Emili Plater 53 00-113 Warszawa
Telefon:+48 22 5407380
www:www.mci.pl
Kalendarium raportów
2020-04-15Raport roczny
2020-05-13Raport za I kwartał
2020-11-18Raport za III kwartał
Komentarze o spółce MCI CAPITAL
2018-04-20 17:59:20
znany
WIĘKSZEGO BADZIEWIA NA GPW NIE MA
OD 15 LAT
SPÓŁKA POWINNA BYĆ NA 2 FIXACH
KNF TEŻ TU POWINIEN ZERKNĄĆ
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649