Raport.

MCI CAPITAL SA (10/2018) Korekta raportu okresowego za III kwartał 2017 roku

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Zarząd MCI Capital S.A. ("Spółka") przekazuje do publicznej wiadomości korektę raportu kwartalnego za III kwartał 2017 roku, opublikowanego przez Spółkę w dniu 6 listopada 2017 roku. Korekta wynika ze zidentyfikowania w opublikowanym raporcie okresowym oczywistej omyłki pisarskiej w nocie 21 "Aktywa i zobowiązania finansowe wyceniane wg wartości godziwej" oraz nocie 22 "Informacja o transakcjach z podmiotami powiązanymi". Omyłka pisarska nie wpłynęła na kwoty zaprezentowane w sprawozdaniu z sytuacji finansowej oraz sprawozdaniu z zysków lub strat i innych całkowitych dochodów. Polegała wyłącznie na nieuzgadnianiu się niektórych kwot pomiędzy wymienionymi notami ujawnieniowymi i sprawozdaniem z sytuacji finansowej oraz sprawozdaniem z zysków lub strat i innych całkowitych dochodów. Szczegółowy opis zmian zaprezentowano w załączniku nr 1 do raportu bieżącego.
Szczegółowa podstawa prawna: § 6 ust. 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Lista plików:

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:MCI Capital SA
ISIN:PLMCIMG00012
NIP:8992296521
EKD: 70.22 pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania
Adres: ul. Emili Plater 53 00-113 Warszawa
Telefon:+48 22 5407380
www:www.mci.pl
Kalendarium raportów
2020-04-15Raport roczny
2020-05-13Raport za I kwartał
2020-11-18Raport za III kwartał
Komentarze o spółce MCI CAPITAL
2018-04-20 17:59:20
znany
WIĘKSZEGO BADZIEWIA NA GPW NIE MA
OD 15 LAT
SPÓŁKA POWINNA BYĆ NA 2 FIXACH
KNF TEŻ TU POWINIEN ZERKNĄĆ
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649