Raport.

MCI CAPITAL SA (9/2018) Zabezpieczenie obligacji Spółki serii PP

Zarząd MCI Capital S.A. ("Spółka") informuje, iż w celu zabezpieczenia wierzytelności przyszłych wynikających z obligacji na okaziciela, niemających formy dokumentu, które mają zostać wyemitowane przez Spółkę o łącznej wartości nominalnej do 37.000.000,00 złotych ("Obligacje"), ustanowiono zastaw rejestrowy na aktywach spółki zależnej.
Zastaw rejestrowy wpisany został do rejestru zastawów postanowieniem z dnia 27 lutego 2018 roku, wydanym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie. Zastaw rejestrowy ustanowiony został na 135.680 certyfikatach inwestycyjnych funduszu MCI.PrivateVentures Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z wydzielonym subfunduszem MCI.TechVentures 1.0. (Certyfikaty Inwestycyjne), należących do MCI Fund Management Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie. Umowa zastawu rejestrowego zawarta zostały dnia 31 stycznia 2018 roku z administratorem zastawów, działającym na rzecz obligatariuszy Obligacji.
Na dzień 31 grudnia 2017 roku (dzień wyceny Certyfikatów Inwestycyjnych) łączna wartość Certyfikatów Inwestycyjnych w księgach MCI Fund Management Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością wynosiła 30.000.204,80 złotych.
Najwyższa suma zabezpieczenia wierzytelności zabezpieczonych zastawem rejestrowym ustanowionym na Certyfikatach Inwestycyjnych określona została na kwotę 30.000.204,80 złotych.
Nie istnieją powiązania pomiędzy Spółką i osobami zarządzającymi lub nadzorującymi Spółki, a podmiotem na rzecz którego ustanowiono zastaw rejestrowy.
Spółka posiada wszystkie udziały w kapitale zakładowym MCI Fund Management Spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością.
Łączna wartość aktywów (certyfikaty inwestycyjne), na których ustanowiono zastaw rejestrowy przekracza 10 % kapitałów własnych Spółki.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:MCI Capital SA
ISIN:PLMCIMG00012
NIP:8992296521
EKD: 70.22 pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania
Adres: ul. Emili Plater 53 00-113 Warszawa
Telefon:+48 22 5407380
www:www.mci.pl
Kalendarium raportów
2020-11-18Raport za III kwartał
2020-09-02Raport półroczny
Komentarze o spółce MCI CAPITAL
2018-04-20 17:59:20
znany
WIĘKSZEGO BADZIEWIA NA GPW NIE MA
OD 15 LAT
SPÓŁKA POWINNA BYĆ NA 2 FIXACH
KNF TEŻ TU POWINIEN ZERKNĄĆ
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649