Raport.

MBF GROUP SA (17/2018) Jednostkowy i skonsolidowany raport okresowy za II kwartał 2018 r. – korekta treści

Zarząd spółki MBF Group S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka", "Emitent"), w związku z uwagami Działu Emitentów Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie, przekazuje w załączeniu korektę raportu okresowego jednostkowego i skonsolidowanego za II kwartał 2018 r. (za okres od 01.04.2018 r. do 30.06.2018 r.).Niniejsza korekta nie jest związana z korektą danych liczbowych oraz wyniku finansowego, a zawiera uwzględnienie oraz uwypuklenie zdarzeń w tym w szczególności tych o nietypowym charakterze lub mających wpływ na osiągnięte wyniki. W trosce o jak najlepsze relacje, przejrzystość oraz komunikację Zarząd Emitenta przychylił się do zgłoszonych uwag Działu Emitentów.W związku z ww. korektą w raporcie okresowym w Rozdziale 9 dodano:- na stronie 33 - dwa dodatkowe akapity, o treści:„Jak wskazano w niniejszym raporcie w ujęciu jednostkowym w II kwartale 2018 roku spółka wypracowała zysk netto w wysokości 15.419.328 zł. W sposób znaczący wzrosła także suma bilansowa firmy do kwoty aż 22.832.923 zł na koniec bieżącego kwartału. Wynik skonsolidowany po II kwartale 2018 roku to 15.244.189 zł zysku netto oraz 3.532.909 zł przychodów ze sprzedaży.Powyższe dane finansowe są wynikiem upublicznienia spółki Vabun S.A., dzięki czemu po raz pierwszy można było urealnić wycenę inwestycji długoterminowej i posiadanych aktywów. Aktualizacja wyceny ma charakter jednorazowy, a każda kolejna aktualizacja będzie - zgodnie z przyjętymi zasadami - aktualizowana na koniec każdego roku obrotowego.”Na stronie 36 - jeden dodatkowy akapit, o treści:„W dniu 27 czerwca 2018 roku na podstawie Uchwały Nr 646/2016 Zarządu Giełdy w dniu 27 czerwca 2018 roku Giełda Papierów Wartościowych dokonała okresowej weryfikacji i kwalifikacji akcji spółek do segmentów rynku NewConnect. Zgodnie z treścią uchwały spółka MBF Group S.A. została zakwalifikowana do sektora NC Base.”Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że w celu uniknięcia podobnych przypadków w przyszłości Emitent zobowiązuje się do dołożenia należytej staranności przy realizacji obowiązków informacyjnych spoczywających na Spółce.Podstawa prawna: §5 ust.1 pkt 1 Załącznika Nr 3 do regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect".

Lista plików:

 • Załącznik nr: 1

  Pobierz plik

  JEDNOSTKOWY I SKONSOLIDOWANY
  RAPORT OKRESOWY
  ZA II KWARTAŁ 201 8 ROKU
  (za okres od 01.04.201 8 r. do 3 0.06.201 8 r.)


  MBF GROUP S.A.
  WARSZAWA , 6 SIERPNIA 201 8 ROKU

  MBF Group S.A. | ul. Bysławska 82 | 0 4-994 Warszawa
  Tel +48 22 350 70 98 | Fax +48 22 350 70 13 | e-mail: biuro @mbfgroup .pl | www.m bfgroup .pl
  REGON: 021480943 | NIP: 8943018615 | KRS: 0000380468 | ISIN: PLMBFCR00018 | Ticker: MBF
  Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie | XIII Wydział Gospodarczy KRS
  Kapitał zakładowy: 5.600.00 ,00 zł w całości opłac ony
  Konto bankowe: Alior Bank S.A. | 73 2490 0005 0000 4520 6498 1818


  M:obile B :anking F :inance


  MBF Group S.A.
  Strona 2 z 42 Raport Kwartalny 201 8Q2
  List Zarządu M BF Group S.A.
  Drodzy Inwestorzy , Szanowni Akcjonariusze !
  imieniu Zarządu spółki MBF Group S.A. z siedzibą w Warszawie niniejszym
  przedstawiam Państwu raport jednostkowy i skonsolidowany za II kwartał
  201 8 roku zawierający dane finansowe oraz opisujący najważniejsze
  zdarzenia , które miały miejsce w firmie w okresie objętym raportem .
  W ujęciu jednostkowym w II kwartale 2018 roku spółka wypracowała zysk netto w
  wysokości 15.419.328 zł . Narastająco daje to zysk netto na poziomie 15.376.743 zł wobec
  straty 158.770 zł rok wcześniej . W sposób znaczący wzrosła także suma bilansowa firmy z
  kwoty 6.464.680 zł na koniec czerwca 2017 roku do kwoty aż 22.832.923 zł na koniec
  bieżącego kwartału. Wynik skonsolidowany po II kwartale 2018 roku potwierdza doskonałe
  wyniki jednostkowe – narastająco odnotowano 15.244.189 zł zysk u netto (przy stra cie
  152.909 zł rok wcześniej) oraz 3.532.909 zł przychodów ze sprzedaży (przy wyniku
  3.208.684 zł rok wcześniej) .
  Powyższe dane finansowe są wynikiem upublicznienia spółki Vabun S.A. , dzięki czemu po
  raz pierwszy można było urealnić wycenę inwestycji długoterminowej i posiadanych
  aktywów . Warto przy tym zaznaczyć, że obecnie spółka nie jest zainteresowana zbyciem
  akcji Vabun S.A. i koncentruje się na jak najlepszej współpracy biznesowej i rozwoju tej
  firmy , tak aby ewentualna transakc ja sprzedaży całego pakietu odbyła się po znacznie
  wyższej wycenie (n a potwierdzenie czego p odpisano umowę typu „lock -up” ).
  Ponieważ nie zamierzamy spoczywać na laurach , to do końca bieżącego roku powinniśmy
  Państwa poinformować o zawarciu co najmniej jedn ej umow y w zakresie ścisłej i na
  wyłączność współpracy z przedsięwzięciem biznesowym, który finalnie zakończy się
  upublicznieniem na giełdzie. W jed en z takich projektów zaangażowany osobiście jest
  czołowy reprezentant kraju w piłce nożnej, co bez wątpienia będzie miało niemałe znaczenie
  dla rozpoznawalności przedsięwzięcia oraz końcowego sukcesu finansowego . Drugi projekt
  obecnie jest w fazie wstępnej analizy ryzyka i opłacalności oraz rozmów z potencjalnymi
  inwestorami, którzy chcieliby kooper ować finansowo przy projekcie .
  Emitent publikuje niniejszy raport okresowy jednostkowy i skonsolidowany zgodnie z
  postanowieniami §5 ust. 2a Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO. Dziękujemy za zaufanie,
  jakim Państwo nas obdarzyliście. Polecamy naszą stronę internetową, na której znajd ą się
  aktualne informacje dotyczące działalności Emitenta i spółek stowarzyszonych . Zapraszam
  do lektury raportu okresowego za II kwartał 201 8 roku .


  Robert Krassowski
  Prezes Zarządu MBF Group S.A.
  W


  M:obile B :anking F :inance


  MBF Group S.A.
  Raport Kwartalny 201 8Q2 Strona 3 z 42

  Spis treści

  List Zarządu MBF Group S.A. ................................ ................................ ................................ ................................ .................... 2
  1 Podstawowe dane o Emitencie ................................ ................................ ................................ ................................ ......... 5
  Tabela: Podstawowe dane o Emitencie ................................ ................................ ................................ ................................ ..... 5
  2 Profil spółki i przedmiot działalności ................................ ................................ ................................ ................................ . 6
  3 Kapitał zakładowy ................................ ................................ ................................ ................................ ............................. 9
  4 Struktura organizacyjna Emitenta ................................ ................................ ................................ ................................ ..... 9
  5 Wyniki i wskaźniki finansowe w ujęciu historycznym ................................ ................................ ................................ ...... 10
  Kwartalne narastające wyniki finansowe w latach 2014 -2017 ................................ ................................ ................................ . 10
  Kwar talne narastające wybrane dane bilansu w latach 2014 -2017 ................................ ................................ ......................... 10
  Kwartalne wybrane wskaźniki finansowe w latach 2014 -2017 ................................ ................................ ................................ . 11
  Miesięczna kapitalizacja vs. wartość księgowa Emitenta w latach 2014 -2018 ................................ ................................ ........ 12
  6 Kwartalne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe Emitenta ................................ ................................ ............ 12
  Tabela: Bilans Emitenta ................................ ................................ ................................ ................................ ........................... 13
  Tabela: Rachunek zysków i strat Emitenta (wariant porównawczy) ................................ ................................ ......................... 14
  Tabela: Rachunek przepływów pieniężnych Emitenta (metoda pośrednia) ................................ ................................ ............. 15
  Tabela: Zestawienie zmian w kapitale własnym Emitenta ................................ ................................ ................................ ....... 16
  7 Kwartalne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Emitenta ................................ ................................ ...... 17
  Tabela: Skonsolidowany bilans Emitenta ................................ ................................ ................................ ................................ . 17
  Tabela: Skonsolidowany rachunek zysków i strat Emitenta (wariant porównawczy) ................................ ............................... 18
  Tabela: Skonsolidowany rachunek przepł ywów pieniężnych Emitenta (metoda pośrednia) ................................ ................... 20
  Tabela: Skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym Emitenta ................................ ................................ ............. 21
  8 Informacje o zasadach przyjętych przy sporządzaniu raportu jednostkowego i skonsolidowanego, w tym informacje o
  zmianach stosowanych zasad (polityki) rachunkowości ................................ ................................ ................................ .......... 22
  9 Istotne dokonania lub niepowodzenia Emitenta w okresie, którego dotyczy raport, wraz z opisem najw ażniejszych
  czynników i zdarzeń, w szczególności o nietypowym charakterze, mających wpływ na osiągnięte wyniki ............................. 33
  10 Stanowisko od nośnie możliwości zrealizowania publikowanych prognoz wyników na dany rok w świetle wyników
  zaprezentowanych w danym raporcie kwartalnym ................................ ................................ ................................ ................... 37
  11 W przypadku, gdy Dokument Informacyjny Emitenta zawierał informacje, o których mowa w § 10 pkt 13a) Załącznika
  Nr 1 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu - opis stanu realizacji działań i inwestycji emitenta oraz harmonogramu
  ich realiza cji ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ .............. 38
  12 Jeżeli w okresie objętym raportem Emitent podejmował w obszarze rozwoju prowadzonej działalności inicjatywy
  nastawione na wprowadzenie rozwiązań innowacyjnych w przedsiębiorstwie - informacje na temat tej aktywności .............. 39


  M:obile B :anking F :inance


  MBF Group S.A.
  Strona 4 z 42 Raport Kwartalny 201 8Q2
  13 Opis organizacji Emitenta z e wskazaniem jednostek podlegających konsolidacji ................................ ......................... 39
  Tabela: Spółki grupy kapitałowej MBF ................................ ................................ ................................ ................................ ..... 39
  14 W przypadku, gdy Emitent tworzy grupę kapitałową i nie sporządza skonsolidowanych sprawozdań finansowych –
  wskazanie przyczyn niesporządzania takich sprawozdań ................................ ................................ ................................ ....... 40
  15 Informacja o strukturze akcjonariatu Emitenta, ze wskazaniem akcjonariuszy posiadających, na dzień przekazania
  raportu, co najmniej 5% głosów na walnym zgromadzeniu ................................ ................................ ................................ ...... 40
  Tabela: Struktura akcjonariatu ................................ ................................ ................................ ................................ ................. 40
  16 Informacje dotyczące liczby osób zatrudnionych przez Emitenta, w przeliczeniu na pełne etaty ................................ .. 40
  17 Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2017 roku ................................ ................................ ......................... 41
  18 Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2018 roku ................................ ................................ ......................... 41
  19 Podsumowanie i oświadczenie Zarządu ................................ ................................ ................................ ......................... 41
  M:obile B :anking F :inance


  MBF Group S.A.
  Raport Kwartalny 201 8Q2 Strona 5 z 42
  1 Podstawowe dane o Emitencie
  Tabela : Podstawowe dane o Emitencie
  Firma M BF Group S.A.
  Forma prawna Spółka Akcyjna
  Kraj Polska
  Siedziba Warszawa
  Adres rejestrowy ul. Bysławska 82 | 04 -994 Warszawa
  Adres korespondencyjny ul. Bysławska 82 lok. 415 | 04 -994 Warszawa
  Numer KRS 0000380468
  Kapitał zakładowy 5.600 .00 0,00 PLN
  Oznaczenie Sądu Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w W arszawie ,
  XII I Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
  REGON 021 480 943
  NIP 894 –30 –18 –615
  Ticker GPW | ISIN MBF | PLMBFCR00018
  PKD 70.22.Z – Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia
  działalności gospodarczej i zarządzania
  Telefon +48 22 350 70 98
  Fax +48 22 350 70 13
  E-mail [email protected]
  Strona internetowa www.mbfgroup.pl

  Źródło: Emitent

  Aktualny s kład Zarządu:
  Robert Krassowski – Prezes Zarządu
  Aktualny s kład Rady Nadzorczej:
  Patryk Prelewicz – Przewodniczący Rady Nadzorczej
  Radosław Majdan – Członek Rady Nadzorczej
  Anna Prelewicz – Członek Rady Nadzorczej
  Piotr Demiańczuk – Członek Rady Nadzorczej
  Katarzyna Czub – Członek Rady Nadzorczej


  M:obile B :anking F :inance


  MBF Group S.A.
  Strona 6 z 42 Raport Kwartalny 201 8Q2
  2 Profil s półki i przedmiot działalności
  MBF Group S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej także: „Spółka”, Emitent”) świadczy usługi
  konsultingowe w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej, marketingu, finansów,
  zarządzania i aspektów prawnych na rzecz mikro, małych i średnich przedsiębiorstw.
  Emitent wspiera przedsiębiorstwa w ich rozwoju rynkowym poprz ez wskazywanie
  efektywnych rozwiązań opartych na nowoczesnych narzędziach zarządzania. Nasze
  działania doradcze uwzględniają potrzeby kontrahentów oraz ich potencjał.
  Przedmiotem działalności MBF Group S.A. jest zatem:
  A. doradztwo biznesowe w zakresie pro wadzenia działalności gospodarczej,
  B. przygotowywanie opracowań przekrojowych i sektorowych,
  C. badania i analizy typu due diligence,
  D. pomoc i organizacja w zdobyciu niezbędnego kapitału na rozwój,
  E. badania i rozwój dotyczące handlu algorytmicznego (a lgo trading),
  F. projektowanie oraz nadzór nad przygotowaniem aplikacji mobilnych.
  Na przestrzeni ostatnich 5 lat obrotowych (2013 -2017) niemal 100% przychodów Spółki
  stanowi działalność doradcza i usługowa obejmująca ww. zakres.
  Spółka wspiera wszystkie p odmioty wchodzące w skład szeroko pojętej grupy
  kapitałowej, tak aby działała ona w sposób zorganizowany i zharmonizowany.
  Podstawową wartością dodaną grupy i długofalowym celem strategicznym winna być
  synergia wynikająca ze współdziałania poszczególnych j ej podmiotów.
  Emitent wspiera spółki w procesie pozyskiwania finansowania oraz oferuje im
  merytoryczne wsparcie na wczesnych etapach rozwoju (seed, start -up itd.).
  Przygotowujemy kompleksowe analizy, szacujemy ryzyka oraz oceniamy potencjał
  poszczególnych przedsięwzięć. Oferujemy transfer know -how w zakresie zarządzania i
  rozwoju danej firmy.
  Spółka świadczy kompleksowe usługi doradcze w zakresie prowadzenia działalności
  gospodarczej ze szczególnym uwzględnieniem:
  1. organizacji i koordynacji projektów inw estycyjnych,
  2. analizy opłacalności projektów inwestycyjnych,
  3. pozyskiwania kapitału na rynku publicznym,
  4. pozyskiwania kapitału na rynku prywatnym,
  5. transakcji fuzji i przejęć,
  6. doradztwa finansowego,
  7. optymalizacji podatkowej,
  8. przygotow ania do debiutu na rynku alternatywnym NewConnect,
  9. finansowania przedsięwzięć kapitałem dłużnym,


  M:obile B :anking F :inance


  MBF Group S.A.
  Raport Kwartalny 201 8Q2 Strona 7 z 42
  10. opracowywania dokumentów dla inwestorów i prognoz finansowych.
  Z uwagi na prowadzoną działalność doradczą, MBF Group S.A. inwestuje także w
  wyselekcjono wane podmioty publiczne i niepubliczne, działające zwłaszcza na rynku IT,
  ICT, e -commerce, ze szczególnym uwzględnieniem podmiotów działających na rynku nie
  dłużej niż 3 lata.
  Spółka realizuje projekty z zakresu transakcji przejęć, połączeń i sprzedaży
  przedsiębiorstw, pozyskania kapitału udziałowego i dłużnego na cele inwestycyjne.
  Emitent wspiera inne spółki w budowaniu grup kapitałowych, organizacji i doradztwa,
  analiz i prog nozowania wyników finansowych i ich wpływu na wycenę przedsiębiorstw.
  Skupiając się na analizach opłacalności projektów inwestycyjnych oferujemy statyczne
  metody oceny projektów inwestycyjnych, tj.: okres zwrotu nakładów, księgowa stopa
  zwrotu, analiza pr ogu rentowności, analiza wrażliwości oraz dynamiczne metody oceny
  przedsięwzięć rozwojowych, czyli: wartość zaktualizowana netto, wewnętrzna stopa
  zwrotu, zmodyfikowana wewnętrzna stopa zwrotu, wskaźnik rentowności i in.
  W zakresie doradztwa finansowego Sp ółka zapewnia swoim klientom wsparcie w
  zarządzaniu wartością ich przedsiębiorstw oraz w realizacji projektów z następujących
  obszarów środowiska biznesowego:
  1. strategie rozwoju,
  2. wycena projektów inwestycyjnych,
  3. due diligence,
  4. programy naprawcze i restrukturyzacja,
  5. optymalizacje podatkowe i kosztowe,
  6. biznesplany i studia wykonalności przedsięwzięć,
  7. programy motywacyjne,
  8. optymalizacje struktur organizacyjnych.
  Kontrahentom z zewnątrz oraz firmom z naszej grupy zapewniamy wsparcie specj alistów
  w zakresie budowania modelu biznesowego oraz przeprowadzamy niezbędne analizy
  rynkowe. Oferujemy kompleksową obsługę przedsiębiorstw na każdym etapie ich
  rozwoju – poczynając od firm inicjujących działalność (start -up) poprzez podmioty
  intensywnie rozwijające się, po przedsiębiorstwa na etapie stagnacji czy szukające
  nowych pomysłów i rozwiązań (reengineering).
  Przygotowując strategię marketingową wskazujemy wg jakich zasad przedsiębiorstwo
  powinno funkcjonować, aby efektywnie prowadziło działalność oraz osiągało zakładane
  cele sprzedażowe. Ponadto istotnym elementem wsparcia ze strony Emitenta jest
  uzupełnienie ewaluacji kluczowych wskaźników efektywności (Key Performance
  Indicators), które odzwierciedlają efektywność przedsiębiorstwa w procesie
  pod ejmowania decyzji. Oferujemy zaprojektowanie i wdrożenie systemów zarządzania


  M:obile B :anking F :inance


  MBF Group S.A.
  Strona 8 z 42 Raport Kwartalny 201 8Q2
  efektywnością w oparciu o kluczowe jej wskaźniki. Przeprowadzamy indywidualne
  konsultacje i szkolenia z zakresu Balanced Scorecard oraz KPI.
  Oferując badania rynku nasi kontrahen ci otrzymują informacje na temat trendów
  występujących w danej branży. Dopełnieniem badania rynku jest analiza firm oferujących
  konkurencyjne rozwiązania. Badanie rynku i analiza konkurencji przeprowadzona przez
  MBF Group S.A. pozwala na zminimalizowanie r yzyka podejmowanych decyzji
  biznesowych.
  W ramach oferty zewnętrznego finansowania Spółka przygotowuje kompleksową
  dokumentację aplikacyjną. Planujemy i realizujemy biznes plany opisujące całe
  przedsięwzięcie, produkt lub usługę oraz sposób wejścia na ryne k oraz finansowanie.
  Niejako spoiwem łączącym obecną spółkę z jej pierwotną działalnością są aplikacje
  mobilne. Emitent cały czas oferuje możliwość fachowego wsparcia w zakresie
  projektowania, programowania, wdrażania oraz testowania aplikacji mobilnych. D zięki
  rozbudowanej siatce sprawdzonych podwykonawców jesteśmy w stanie nadzorować
  wykonanie aplikacji w dowolnym środowisku programistycznym na dowolną platformę
  sprzętową. Spółka wspomagała w tym zakresie kilku kontrahentów przy prowadzeniu
  projektów unij nych w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjny Rozwój, Polska
  Wschodnia, Polska Cyfrowa oraz Wiedza Edukacja Rozwój.
  Ponadto od 2014 roku Emitent prowadzi badania nad handlem algorytmicznym oraz
  możliwościami wdrożenia poszczególnych mechanicznych systemó w transakcyjnych na
  Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. W 2015 roku udało się odnotować
  pierwsze sukcesy w zakresie sprzedaży poszczególnych produktów. Zarząd Spółki nie
  wyklucza także inwestycji na rachunek własny, które będą przeprowadzane w spó łce
  zależnej MBF Inwestycje Kapitałowe Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.
  Do każdego biznesu, w jaki angażujemy się kapitałowo, wprowadzamy wartość dodaną.
  Zamknięcie inwestycji uzależnione jest od możliwości wyjścia oraz płynności rynku.
  Spółka preferuje sprzedaż udziałów inwestorowi branżowemu lub organizację i
  przeprowadzenie debiutu oraz wejście na giełdę papierów wartościowych. Okres
  zaangażowania kapitałowego wynosi zwykle od 3 do 5 lat.
  W trosce o jak najwyższe standardy w wypełnianiu obowiązków spół ki publicznej oraz
  przejrzystość działań i profesjonalizm w komunikacji z inwestorem indywidualnym w
  maju 2014 roku MBF Group S.A. przystąpiła do SEG i jest członkiem wspierającym
  Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych.
  M:obile B :anking F :inance


  MBF Group S.A.
  Raport Kwartalny 201 8Q2 Strona 9 z 42
  3 Kapitał zakładowy
  Kapitał zakładowy składa się z 2.240 .000 (dw a miliony dwieście czterdzieści tysięcy )
  akcji, o wartości nominalnej 2,50 zł ( dwa złote i pięćdziesiąt groszy ) każda, w tym:
  a) 40.000 (czterdzieści tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A,
  b) 8.000 (osiem tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B,
  c) 8.000 (osiem tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C,
  d) 6.000 (sześć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D,
  e) 1.618.000 (jeden milion sześćset osiemnaście tysięcy) akcji zwykłych na
  okaziciela serii E ,
  f) 484.500 (czterysta osiemdziesiąt cztery tysiące pięćset) akcji zwykłych na
  okaziciela serii F ,
  g) 75.500 (siedemdziesiąt pięć tysięcy pięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii G .
  Żadna z akcji nie jest uprzywilejowana co do głosu o raz wypłaty dywidendy. Na każdą z
  akcji przypada jeden głos na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki.
  4 Struktura organizacyjna Emitenta
  Wydział ds. handlu algorytmicznego
  Analiz a i projektowanie mechani cznych systemów transakcyjnych do handl u
  algorytmiczn ego . Tworzenie, testowanie i wdrażanie systemów transakcyjnych na
  zamówienie i wg specyfikacji klienta (wraz z przekazaniem praw autorskich do
  automatów) . Opieka utrzymaniowa i wsparcie powdrożeniowe narzędzi.
  Wydział ds. inwestycji
  Analiza po tencjału i nwestycj i na rynkach alternatywnych, nie skorelowan ych z
  rynkami kapitałowymi, tj. rynek dzieł sztuki i artykuły kolekcjonerskie: obrazy,
  grafiki, iko no grafia, monety, banknoty, papiery wartościowe , filatelistyka, antyki,
  metale szlachetne itp. Badania przekrojowe i na zlecenie dotyczące możliwości
  inwestycj i na rynku pierwotnym (p re -IPO, IPO ) i wtórnym.
  Wydział ds. aplikacji mobilnych
  Projekt owanie , programowanie, realiz owanie , testowanie i wdraża nie
  oprogramowani a dostosowane go do indywidualnych potrzeb klienta
  biznesowego (platformy Android i iOS) .
  Wydział ds. usług finansowych


  M:obile B :anking F :inance


  MBF Group S.A.
  Strona 10 z 42 Raport Kwartalny 201 8Q2
  Zarządzanie wierzytelnościami i zobowiązaniami związanymi z udzielaniem
  krótkoterminowych pożyczek w ramach i na warunkach obowiązujących regulacji
  prawnych (m.in. pełna obsługa prawna na wszystkich etapach windykacji,
  przygotowywanie profilowanych procedur zarządzania należnościami,
  prowadzenie procedur sądowych w sposób zapewniający szybkie uzyskanie tytułu
  wykonawczego ). Oferta skutecznego, planowanego outsourcing u na r zec z
  instytucji finansowych (banki, leasingodawcy, pożyczkodawcy itd. ).
  Wydział ds. konferencji
  Organizacja targów branżowych i na zlecenie . Budowanie relacji z klientem .
  Kształtowanie atrakcyjnych komunikatów i dobieranie kanałów oraz narzędzi
  komunikacji , dzięki którym komunikaty te skutecznie docierają do grup
  docelowych .
  5 W yniki i wskaźniki finansowe w ujęciu historycznym
  Kwartalne narastające wyniki finansowe w latach 2014 -201 7

  Kwartalne narastające wybrane dane bilansu w latach 2014 -201 7


  M:obile B :anking F :inance


  MBF Group S.A.
  Raport Kwartalny 201 8Q2 Strona 11 z 42

  Kwartalne wybrane wskaźniki finansowe w latach 2014 -201 7


  ✓ ROA (Return on Assets) – wskaźnik rentowności aktywów. Określa jaka jest
  rentowność aktywów przedsiębiorstwa, tj. jaka część zysku przypada na każdą
  jednostkę pieniężną zaangażowaną w aktywa firmy.
  ✓ ROE (Return on Equity) – wskaźnik rentowności kapitału własnego. Wskazuje
  jaka j est rentowność kapitałów własnych przedsiębiorstwa.
  ✓ ROS (Return on Sale) – wskaźnik rentowności sprzedaży. Określa jaka jest
  rentowność sprzedaży przedsiębiorstwa.


  M:obile B :anking F :inance


  MBF Group S.A.
  Strona 12 z 42 Raport Kwartalny 201 8Q2
  ✓ DR (Debt Ratio) – wskaźnik ogólnego zadłużenia. Określa jaki jest udział
  kapitałów obcych w finansowaniu aktywów przedsiębiorstwa.
  Miesięczna kapitalizacja vs. wartość księgowa Emitenta w latach 201 4-201 8

  6 Kwartalne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe
  Emitenta
  Tabele i zestawienia z aprezentowane na kolejnych stronach raportu przedstawiają
  kwartalne skrócone jednostkowe spra wozdanie finansowe zawierające (w zakresie
  oznaczonym literami i cyframi rzymskimi) :
  ✓ bilans,
  ✓ rachunek zysków i strat (wariant porównawczy) ,
  ✓ rachunek przepływów pieniężnych (metoda pośrednia),
  ✓ zestawieni e zmian w kapitale własnym .
  Wszystkie dane finansowe zawierają wartości porównywalne za analogiczny kwartał
  roku poprzedniego. Dodatkowo – co wynika z § 5 ust. 4.2 Załącznika nr 3 do Regulaminu
  ASO – zawierają dane za kwartał oraz dane narastająco za wszystkie kwartały roku
  obrotowego . Dane nie zostały zbadane przez biegłego rewidenta .  M:obile B :anking F :inance


  MBF Group S.A.
  Raport Kwartalny 201 8Q2 Strona 13 z 42
  Tabela: Bilans Emitenta
  Wyszczególnienie Na dzień
  30.06.2018 r. (w zł)
  Na dzień
  30.06.2017 r. (w zł)
  A. Aktywa trwałe 17 695 153,73 1 906 368,89
  I. Wartości niematerialne i prawne 0,00 0,00
  II. Rzeczowe aktywa trwałe 4 088,41 7 329,97
  III. Należności długoterminowe 0,00 0,00
  IV. Inwestycje długoterminowe 17 680 418,32 1 893 646,92
  V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 10 647,00 5 391,00
  B. Aktywa obrotowe 5 137 769,98 4 558 312,73
  I. Zapasy 298,95 0,00
  II. Należności krótkoterminowe 2 378 997,28 1 807 118,58
  III. Inwestycje krótkoterminowe 2 758 152,03 2 749 284,03
  IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 321,72 1 910,12
  C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) zapasowy 0,00 0,00
  D. Udziały (akcje) własne 0,00 0,00
  AKTYWA RAZEM 22 832 923,71 6 464 680,62

  A. Kapitał (fundusz) własny 19 907 484,71 4 280 051,86
  I. Kapitał (fundusz) podstawowy 5 600 000,00 5 600 000,00
  II. Kapitał (fundusz) zapasowy 362 795,75 362 878,45
  III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny 0,00 0,00
  IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe 0,00 0,00
  V. Zysk (strata) z lat ubiegłych -1 432 054,66 -1 524 055,68
  VI. Zysk (strata) netto 15 376 743,62 -158 770,91
  VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego 0,00 0,00
  B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 2 925 439,00 2 184 628,76
  I. Rezerwy na zobowiązania 9 027,00 3 284,00
  II. Zobowiązania długoterminowe 0,00 91 666,71
  III. Zobowiązania krótkoterminowe 2 909 402,00 2 089 678,05
  IV. Rozliczenia międzyokresowe 7 010,00 0,00
  PASYWA RAZEM 22 832 923,71 6 464 680,62

  Źródło: Emitent
  M:obile B :anking F :inance


  MBF Group S.A.
  Strona 14 z 42 Raport Kwartalny 201 8Q2
  Tabela: Rachunek zysków i strat Emitenta (wariant porównawczy)
  Wyszczególnienie
  Za okres od 01.04.2018r. do 30.06.2018r. (w zł)
  Za okres od 01.04.2017r. do 30.06.2017r. (w zł)
  Narastająco za okres od 01.01.2018r. do 30.06.2018r. (w zł)
  Narastająco za okres od 01.01.2017r. do 30.06.2017r. (w zł)
  A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 1 548 110,00 980 152,50 2 182 941,52 3 211 424,07
  I. Przychody ze sprzedaży produktów 1 548 110,00 980 152,50 2 182 941,52 3 070 502,50
  II. Zmiana stanu produktów 0,00 0,00 0,00 0,00
  III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki 0,00 0,00 0,00 0,00
  IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 0,00 0,00 0,00 140 921,57
  B. Koszty działalności operacyjnej 1 636 588,49 1 112 711,70 2 335 603,05 3 402 212,64
  I. Amortyzacja 681,39 2 028,34 1 362,78 3 483,31
  II. Zużycie materiałów i energii 8 996,58 9 525,01 18 835,16 17 160,78
  III. Usługi obce 1 549 563,05 1 064 147,40 2 190 563,51 3 168 651,71
  IV. Podatki i opłaty 1 415,67 3 797,36 5 931,44 7 482,52
  V. Wynagrodzenia 24 345,86 19 497,68 46 251,09 39 296,15
  VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 3 498,51 1 988,76 6 143,46 5 472,22
  VII. Pozostałe koszty rodzajowe 48 087,43 11 727,15 66 515,61 20 591,62
  VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 0,00 0,00 0,00 140 074,33
  C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A -B) -88 478,49 -132 559,20 -152 661,53 -190 788,57
  D. Pozostałe przychody operacyjne 0,60 1 280,68 1,38 1 746,58
  I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0,00 0,00 0,00 0,00
  II. Dotacje 0,00 0,00 0,00 0,00
  III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0,00 0,00 0,00 0,00
  IV. Inne przychody operacyjne 0,60 1 280,68 1,38 1 746,58
  E. Pozostałe koszty operacyjne 1 258,27 3 583,62 1 359,09 5 065,66
  I. Strata z tytułu rozchodua niefinansowych aktywów trwałych 0,00 0,00 0,00 0,00
  II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0,00 0,00 0,00 0,00
  III. Inne koszty operacyjne 1 258,27 3 583,62 1 359,09 5 065,66
  F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D -E) -89 736,16 -134 862,14 -154 019,24 -194 107,65
  G. Przychody finansowe 15 510 551,28 20,08 15 534 728,92 49 493,98
  I. Dywidendy i udziały w zyskach 0,00 0,00 0,00 0,00
  II. Odsetki 40,34 13,99 217,98 64,77
  III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych 13,00 0,00 24 013,00 49 423,06
  IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 15 510 497,80 0,00 15 510 497,80 0,00
  V. Inne 0,14 6,09 0,14 6,15


  M:obile B :anking F :inance


  MBF Group S.A.
  Raport Kwartalny 201 8Q2 Strona 15 z 42
  H. Koszty finansowe 1 486,32 14 427,31 3 966,06 14 157,24
  I. Odsetki 1 375,76 10 408,91 3 855,50 13 868,55
  II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych 0,00 3 802,71 0,00 0,00
  III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0,00 0,00 0,00 0,00
  IV. Inne 110,56 215,69 110,56 288,69
  I. Zysk (strata) brutto (F+G -H) 15 419 328,80 -149 269,47 15 376 743,62 -158 770,91
  J. Podatek dochodowy 0,00 0,00 0,00 0,00
  K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0,00 0,00 0,00 0,00
  L. Zysk (strata) netto (I -J-K) 15 419 328,80 -149 269,37 15 376 743,62 -158 770,91

  Źródło: Emitent  Tabela: Rachunek przepływów pieniężnych Emitenta (metoda pośrednia)
  Wyszczególnienie
  Za okres od 01.04.2018r. do 30.06.2018r. (w zł)
  Za okres od 01.04.2017r. do 30.06.2017r. (w zł)
  Narastająco za okres od 01.01.2018r. do 30.06.2018r. (w zł)
  Narastająco za okres od 01.01.2017r. do 30.06.2017r. (w zł)
  A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
  I. Zysk (strata) netto 15 419 328,80 -149 269,37 15 376 743,62 -158 770,91
  II. Korekty razem -15 729 507,14 -115 759,12 -15 723 055,61 -212 845,55
  III. Przepływy pieniężne netto
  z działalności operacyjnej (I+/ -II) -310 178,34 -265 028,49 -346 311,99 -371 616,46
  B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
  I. Wpływy 150 892,26 100 388,89 263 119,03 952 332,27
  II. Wydatki 50 000,00 68 917,65 74 600,00 459 381,48
  III. Przepływy pieniężne netto z
  działalności inwestycyjnej (I -II) 100 892,26 31 471,24 188 519,03 492 950,79
  C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
  I. Wpływy 259 937,58 315 380,99 240 206,51 364 200,01


  M:obile B :anking F :inance


  MBF Group S.A.
  Strona 16 z 42 Raport Kwartalny 201 8Q2
  II. Wydatki 39 658,54 31 055,27 66 341,63 359 135,88
  III. Przepływy pieniężne netto
  z działalności finansowej (I -II) 220 279,04 284 325,72 173 864,88 5 064,13
  D. Przepływy pieniężne netto razem
  (A.III+/ -B.III+/ -C.III) 10 992,96 50 768,47 16 071,92 126 398,46
  E. Bilansowa zmiana stanu środków
  pieniężnych 0,00 0,00 0,00 0,00
  F. Środki pieniężne na początek
  okresu 175 813,89 151 088,50 170 734,93 75 458,51
  G. Środki pieniężne na koniec
  okresu (F+/ -D) 186 806,85 201 856,97 186 806,85 201 856,97


  Źródło: Emitent  Tabela: Zestawienie zmian w kapitale własnym Emitenta
  Wyszczególnienie
  Za okres od 01.04.2018r. do 30.06.2018r. (w zł)
  Za okres od 01.04.2017r. do 30.06.2017r. (w zł)
  Narastająco za okres od 01.01.2018r. do 30.06.2018r. (w zł)
  Narastająco za okres od 01.01.2017r. do 30.06.2017r. (w zł)
  I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 4 474 187,91 4 254 004,48 4 525 223,79 4 265 403,22
  I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 4 474 187,91 4 254 004,48 4 525 223,79 4 265 403,22
  II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 19 907 484,71 4 280 051,86 19 907 484,71 4 280 051,86
  III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 19 907 484,71 4 280 051,86 19 907 484,71 4 280 051,86

  Źródło: Emitent


  M:obile B :anking F :inance


  MBF Group S.A.
  Raport Kwartalny 201 8Q2 Strona 17 z 42
  7 Kwartalne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe
  Emitenta
  Tabele i zestawienia zaprezentowane na kolejnych stronach raportu przedstawiają
  kwartalne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe zawierające (w zakresie
  oznaczonym literami i cyframi rzymskimi):
  ✓ bilans,
  ✓ rachunek zysków i strat (wariant porównawczy),
  ✓ rachunek przepływów pieniężnych (metoda pośrednia),
  ✓ zestawienie zmian w kapitale własnym .
  Wszystkie dane finansowe zawierają wartości porównywalne za analogiczny kwartał
  roku poprzedniego. Dodatkowo – co wynika z § 5 ust. 4.2 Załącznika nr 3 do Regulaminu
  ASO – zawierają dane za kwartał oraz dane narastająco za wszystkie kwartały roku
  obrotowego . Dane nie zostały zbadane przez b iegłego rewidenta.
  Tabela: Skonsolidowany b ilans Emitenta
  Wyszczególnienie Na dzień
  30.06.2018 r. (w zł)
  Na dzień
  30.06.2017 r. (w zł)
  A. Aktywa trwałe 17 034 938,14 1 768 726,89
  I. Wartości niematerialne i prawne 207 264,93 0,00
  II. Wartość firmy jednostek podporządkowanych 460,00 690,00
  III. Rzeczowe aktywa trwałe 4 088,41 7 329,97
  IV. Należności długoterminowe 0,00 0,00
  V. Inwestycje długoterminowe 16 782 188,80 1 754 496,92
  VI. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 40 936,00 6 210,00
  B. Aktywa obrotowe 7 218 182,16 4 691 437,45
  I. Zapasy 69 206,46 0,00
  II. Należności krótkoterminowe 3 502 481,96 1 864 399,96
  III. Inwestycje krótkoterminowe 3 588 228,02 2 825 127,37
  IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 58 265,72 1 910,12
  C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy 0,00 0,00
  D. Udziały (akcje) własne 0,00 0,00
  AKTYWA RAZEM 24 253 120,30 6 460 164,34

  A. Kapitał (fundusz) własny 19 842 765,48 4 167 095,61


  M:obile B :anking F :inance


  MBF Group S.A.
  Strona 18 z 42 Raport Kwartalny 201 8Q2
  I. Kapitał (fundusz) podstawowy 5 600 000,00 5 600 000,00
  II. Kapitał (fundusz) zapasowy 571 240,75 362 878,45
  III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny 0,00 0,00
  IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe 0,00 0,00
  V. Zysk (strata) z lat ubiegłych -1 572 664,83 -1 642 873,23
  VIII. Zysk (strata) netto 15 244 189,56 -152 909,61
  IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego 0,00 0,00
  B. Kapitały mniejszości 512 767,05 0,00
  C. Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych 109 185,00 0,00
  D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 3 788 402,77 2 293 068,73
  I. Rezerwy na zobowiązania 9 256,00 3 284,00
  II. Zobowiązania długoterminowe 0,00 91 666,71
  III. Zobowiązania krótkoterminowe 3 764 621,77 2 198 118,02
  IV. Rozliczenia międzyokresowe 14 525,00 0,00
  PASYWA RAZEM 24 253 120,30 6 460 164,34

  Źródło: Emitent


  Tabela: Skonsolidowany r achunek zysków i strat Emitenta (wariant porównawczy)
  Wyszczególnienie
  Za okres od 01.04.2018r. do 30.06.2018r. (w zł)
  Za okres od 01.04.2017r. do 30.06.2017r. (w zł)
  Narastająco za okres od 01.01.2018r. do 30.06.2018r. (w zł)
  Narastająco za okres od 01.01.2017r. do 30.06.2017r. (w zł)
  A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 2 451 952,67 978 212,50 3 532 909,81 3 208 684,07
  I. Przychody ze sprzedaży produktów 2 186 719,90 978 212,50 3 007 909,40 3 067 762,50
  II. Zmiana stanu produktów 0,00 0,00 0,00 0,00
  III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki 0,00 0,00 0,00 0,00
  IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 265 232,77 0,00 525 000,41 140 921,57
  B. Koszty działalności operacyjnej 2 592 791,78 1 114 553,10 3 922 524,40 3 405 368,64
  I. Amortyzacja 8 406,39 2 028,34 19 806,11 3 483,31
  II. Zużycie materiałów i energii 9 633,04 9 525,01 55 215,92 17 160,78
  III. Usługi obce 2 229 944,94 1 065 988,80 3 088 344,78 3 171 457,71
  IV. Podatki i opłaty 4 692,16 3 797,36 11 962,09 7 832,52
  V. Wynagrodzenia 29 047,82 19 497,68 62 635,05 39 296,15


  M:obile B :anking F :inance


  MBF Group S.A.
  Raport Kwartalny 201 8Q2 Strona 19 z 42
  VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 4 426,73 1 988,76 7 071,68 5 472,22
  VII. Pozostałe koszty rodzajowe 65 261,25 11 727,15 140 232,07 20 591,62
  VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 241 379,45 0,00 537 256,70 140 074,33
  C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A -B) -140 839,11 -136 340,60 -389 614,59 -196 684,57
  D. Pozostałe przychody operacyjne 3,31 1 280,68 4,93 1 746,58
  I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0,00 0,00 0,00 0,00
  II. Dotacje 0,00 0,00 0,00 0,00
  III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0,00 0,00 0,00 0,00
  IV. Inne przychody operacyjne 3,31 1 280,68 4,93 1 746,58
  E. Pozostałe koszty operacyjne 1 270,33 3 583,62 2 519,07 5 065,66
  I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0,00 0,00 0,00 0,00
  II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0,00 0,00 0,00 0,00
  III. Inne koszty operacyjne 1 270,33 3 583,62 2 519,07 5 065,66
  F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D -E) -142 106,13 -138 643,54 -392 128,73 -200 003,65
  G. Przychody finansowe 15 510 551,28 8 414,73 15 534 559,77 61 666,56
  I. Dywidendy i udziały w zyskach 0,00 0,00 0,00 0,00
  II. Odsetki 40,34 0,11 48,83 0,00
  III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych 13,00 8 408,53 24 013,00 61 660,41
  IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 15 510 497,80 0,00 15 510 497,80 0,00
  V. Inne 0,14 6,09 0,14 6,15
  H. Koszty finansowe 2 111,32 11 061,80 5 291,62 14 572,52
  I. Odsetki 2 000,76 10 846,11 5 181,06 14 283,83
  II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych 0,00 0,00 0,00 0,00
  III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0,00 0,00 0,00 0,00
  IV. Inne 110,56 215,69 110,56 288,69
  I. Zysk (strata) na sprzedaży całości lub części udziałów jednostek podporządkowanych 0,00 0,00 0,00 0,00
  J. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G - H +/- I) 15 366 333,83 -141 290,61 15 137 139,42 -152 909,61
  K. Odpis wartości firmy 0,00 0,00 0,00 0,00
  I. Odpis wartości firmy - jednostki zależne 0,00 0,00 0,00 0,00
  I. Odpis wartości firmy - jednostki współzależne 0,00 0,00 0,00 0,00
  L. Odpis ujemnej wartości firmy 0,00 0,00 0,00 0,00
  I. Odpis ujemnej wartości firmy - jednostki zależne 0,00 0,00 0,00 0,00
  I. Odpis ujemnej wartości firmy - jednostki współzależne 0,00 0,00 0,00 0,00
  M. Zysk (strata) z udziałów w jednostkach podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 0,00 0,00 0,00 0,00


  M:obile B :anking F :inance


  MBF Group S.A.
  Strona 20 z 42 Raport Kwartalny 201 8Q2
  N. Zysk (strata) brutto (J - K + L +/ - M) 15 366 333,83 -141 290,61 15 137 139,42 -152 909,61
  O. Podatek dochodowy 0,00 0,00 0,00 0,00
  P. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0,00 0,00 0,00 0,00
  R. Zyski (straty) mniejszości -23 268,50 0,00 -107 050,14 0,00
  S. Zysk (strata) netto (N - O - P +/ - R) 15 389 602,33 -141 290,61 15 244 189,56 -152 909,61

  Źródło: Emitent  Tabela: Skonsolidowany r achunek przepływów pieniężnych Emitenta (metoda
  pośrednia)
  Wyszczególnienie
  Za okres od 01.04.2018r. do 30.06.2018r. (w zł)
  Za okres od 01.04.2017r. do 30.06.2017r. (w zł)
  Narastająco za okres od 01.01.2018r. do 30.06.2018r. (w zł)
  Narastająco za okres od 01.01.2017r. do 30.06.2017r. (w zł)
  A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
  I. Zysk (strata) netto 15 389 602,33 -141 290,61 15 244 189,56 -152 909,61
  II. Korekty razem -15 672 689,20 -203 682,56 -15 418 711,13 -382 043,93
  III. Przepływy pieniężne netto
  z działalności operacyjnej (I+/ -II) -283 086,87 -344 973,17 -174 521,57 -534 953,54
  B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
  I. Wpływy 119 315,53 294 065,33 248 035,65 1 021 206,44
  II. Wydatki 50 530,00 161 445,52 212 432,87 551 909,35
  III. Przepływy pieniężne netto z
  działalności inwestycyjnej (I -II) 68 785,53 132 619,81 35 602,78 469 297,09
  C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
  I. Wpływy 316 437,58 318 041,79 325 106,51 427 700,01
  II. Wydatki 39 658,54 40 216,07 117 191,63 359 131,88
  III. Przepływy pieniężne netto
  z działalności finansowej (I -II) 276 779,04 277 825,72 207 914,88 68 568,13
  D. Przepływy pieniężne netto razem
  (A.III+/ -B.III+/ -C.III) 62 477,70 65 472,36 68 996,09 2 911,68


  M:obile B :anking F :inance


  MBF Group S.A.
  Raport Kwartalny 201 8Q2 Strona 21 z 42
  E. Bilansowa zmiana stanu środków
  pieniężnych 0,00 0,00 0,00 0,00
  F. Środki pieniężne na początek
  okresu 309 509,81 197 482,30 302 991,42 260 042,98
  G. Środki pieniężne na koniec
  okresu (F+/ -D) 371 987,51 262 954,66 371 987,51 262 954,66

  Źródło: Emitent


  Tabela: Skonsolidowane z estawienie zmian w kapitale własnym Emitenta
  Wyszczególnienie
  Za okres od 01.04.2018r. do 30.06.2018r. (w zł)
  Za okres od 01.04.2017r. do 30.06.2017r. (w zł)
  Narastająco za okres od 01.01.2018r. do 30.06.2018r. (w zł)
  Narastająco za okres od 01.01.2017r. do 30.06.2017r. (w zł)
  I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 4 448 297,09 4 133 069,47 4 473 126,35 4 146 585,67
  I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 4 448 297,09 4 133 069,47 4 473 126,35 4 146 585,67
  II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 19 842 765,48 4 167 095,61 19 842 765,48 4 167 095,61
  III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 19 842 765,48 4 167 095,61 19 842 765,48 4 167 095,61

  Źródło: Emitent  M:obile B :anking F :inance


  MBF Group S.A.
  Strona 22 z 42 Raport Kwartalny 201 8Q2
  8 Informacje o zasadach przyjętych przy sporządzaniu raportu
  jednostkowego i skonsolidowanego , w tym informacje o zmianach
  stosowan ych zasad (polityki ) rachunkowości
  I. Postanowienia Wstępne . Zasady rachunkowości przyjęte przy sporządzaniu
  sprawozdania finansowego są zgodne z przepisami ustawy o rachunkowości z dnia 29
  września 1994 roku z późniejszymi zmianami, zwaną dalej Ustawą, która określa między
  innymi zasady rachunkowości dla jednostek mających siedzibę lub miejsce sprawowania
  zarządu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
  Wynik finansowy jednostki obejmuje wszystkie osiągnięte i przypadające na jej rzecz
  przychody oraz związane z tymi przychodami koszty zgodnie z zasadami memoriału,
  współmierności przychodów i kosztów oraz ostrożnej wyceny.
  Polityka Rachunkowości wchodzi w życie z dniem ustalenia, z mocą obowiązującą od dnia
  2 stycznia 2014 roku.
  Podstawy prawne:
  1. Sprawozdanie finansowe zostało przygotowane zgodnie z wymogami Ustawy
  z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości obowiązującymi jednostki. (Dz.U.
  z 2002r. nr 76, poz.694 ze zm.) .
  2. W zakresie nie objętym ustawą o rachunkowości spółka stosuje K rajowe Standardy
  Rachunkowości.
  3. W zakresie nieuregulowanym powyższymi aktami, spółka stosuje
  Międzynarodowe Standardy Rachunkowości.
  4. W przypadku nieuregulowania istotnych zagadn ień występujących w spółce
  powyższymi aktami, kierownik jednostki decyduje w formie pisemnej
  o zastosowanym rozwiązaniu, opisując to rozwiązanie w informacji dodatkowej
  przy sporządzaniu sprawozdania finansowego.
  II. Określenie roku obrotowego i okresu spr awozdawczego .
  Ustala się, że rokiem obrotowym w Spółce będzie okres 12 miesięcy od dnia 1 stycznia do
  dnia 31 grudnia każdego roku, a okresami sprawozdawczymi będą poszczególne
  kwartały roku obrotowego.
  III. Informacje podstawowe .
  1. Sprawozdanie finansowe je st sporządzane na dzień zamknięcia ksiąg
  rachunkowych oraz na każdy inny dzień bilansowy.
  2. Ewidencja kosztów prowadz ona jest w układzie rodzajowym.
  3. Skrócone s prawozdanie finansowe spółki (jednostkowe oraz skonsolidowane)
  obejmuje:


  M:obile B :anking F :inance


  MBF Group S.A.
  Raport Kwartalny 201 8Q2 Strona 23 z 42
  a. bilans,
  b. rachunek zysków i strat,
  c. rachunek przepł ywów pieniężnych,
  d. zestawienie zmian w kapitale własnym ,
  e. ewentualna informacja dodatkowa .
  4. Jednostka sporządza rachunek zysków i strat w wariancie porównawczym.
  5. Dane liczbowe w sprawozdaniu wykazuje się w złotych i gr oszach.
  6. W sprawozdaniu finansowym przedsiębiorst wo wykazuje zdarzenia gospodarcze
  zgo dnie z ich treścią ekonomiczną.
  7. Wynik finansowy jednostki za dany rok obrotowy obejmuje wszystkie osiągnięte
  i przypadające na jej rzecz przychody oraz związane z tymi przychodami koszty
  zgodnie z zasadami memoriału, współmierności przychodów i kosztów oraz
  ostrożnej wyceny.
  8. Na koszty działalności operacyjnej składają się wartość zużycia materiałów i
  energii, amor tyzacja, koszty usług obcych, podatki i opłaty, wynagrodzenia,
  ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia oraz pozostałe koszty rodzajowe.
  Na wynik finansowy firmy wpływają ponadto:
  1. Pozostałe przychody i koszty operacyjne pośrednio związane z działalności ą firmy
  w zakresie m.in. zysków i strat ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych,
  aktualizacji wyceny aktywów niefinansowych, utworzenia i rozwiązania rezerw
  na przyszłe ryzyko, kar, grzywien i odszkodowań, otrzymania lub przekazania
  darowizn.
  2. Przychody finansowe z tytułu odsetek, nadwyżki dodatnich różnic kursowych nad
  ujemnymi.
  3. Koszty finansowe z tytułu odsetek, nadwyżki ujemnych różnic kursowych nad
  dodatnimi.
  4. Straty i zyski nadzwyczajne powstałe na skutek trudnych do przewidzenia zdarzeń
  nie związanyc h z ogólnym ryzykiem prowadzenia firmy poza jej działalnością
  operacyjną.
  IV. Inwentaryzację rzeczowych składników majątku spółka przeprowadza: środki
  trwałe – raz na 4 lata. Pozostałe składniki majątku spółka inwentaryzuje na ostatni dzień
  każdego roku ob rotowego.
  Do sporządzenia rachunku przepływów pieniężnych jednostka zastosowała metodę
  pośrednią stosując podział na działalność operacyjną, inwestycyjną i finansową, który
  przedstawia się następująco:
  1. Do działalności operacyjnej spółki zalicza się transak cje i zdarzenia związane
  w działalności operacyjnej jako odrębnych pozycji rachunku przepływów


  M:obile B :anking F :inance


  MBF Group S.A.
  Strona 24 z 42 Raport Kwartalny 201 8Q2
  pieniężnych, a następnie ich zsumowaniu do kwoty przepływów pieniężnych netto
  z działalności o peracyjnej.
  2. Do działalności inwestycyjnej spółki zalicza się zbycie wartości niematerialnych i
  prawnyc h, składników majątku trwałego.
  3. Do działalności finansowej zalicza się głównie pozyskiwanie kapitału własnego i
  kapitałów obcych oraz ic h zwrot i obsługę.
  Stosując metodę pośrednią w działalności operacyjnej Spółka ustala korekty i zmiany
  stanu wychodząc od zysku brutto.
  V. Wartości niematerialne i prawne wycenia się według cen nabycia lub kosztów
  wytworzenia dla kosztów prac rozwojowych, pomniejszonych o skumulowane odpisy
  umorzeniowe oraz o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.
  VI. Zasady amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych przedstawiały s ię
  następująco: dla celów podatkowych przyjmowane były stawki amortyzacyjne
  wynikające z ustawy z dnia 15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym od osób
  prawnych określającej wysokość amortyzacji stanowiącej koszty uzyskania przychodów.
  Składniki majątku o przewidywanym okresie użytkowania nie przekraczającym jednego
  roku oraz wartości początkowej nie przekraczającej 3,5 tysiąca złotych są jednorazowo
  odpisywane w ciężar kosztów w momencie przekazania do użytkowania.
  Wartości niematerialne i prawne umarzane są według metody liniowej począwszy od
  miesiąca następnego po miesiącu przyjęcia do eksploatacji w okresie odpowiadającym
  szacowanemu okresowi ich ekonomicznej użyteczności.
  VII. Środki trwałe są wycenianie w cenie nabycia lub koszcie wytworzenia po
  aktual izacji wyceny składników majątku pomniejszonych o skumulowane umorzenie
  oraz dokonane odpisy aktualizujące ich wartość.
  Dla celów podatkowych przyjmowane były stawki amortyzacyjne wynikające z ustawy
  z dnia 15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych określającej
  wysokość amortyzacji stanowiącej koszty uzyskania przychodów.
  Składniki majątku o przewidywanym okresie użytkowania nie przekraczającym jednego
  roku oraz wartości początkowej nie przekraczającej 3,5 tysiąca złotych są jednorazowo
  odpisywane w ciężar kosztów w momencie przekazania do użytkowania.
  Środki trwałe umarzane są według metody liniowej począwszy od miesiąca następnego
  po miesiącu przyjęcia do eksploatacji w okresie odpowiadającym szacowanemu okresowi
  ich ekonomicznej użyteczności.
  Środki trwałe w budowie wycenia się w wysokości ogółu kosztów pozostających
  w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem, pomniejszonych o odpi sy
  z tytułu trwałej utraty wartości.


  M:obile B :anking F :inance


  MBF Group S.A.
  Raport Kwartalny 201 8Q2 Strona 25 z 42
  VIII. Inwestycje długoterminowe spółka wycenia wg przepis ów ustawy o
  rachunkowości. Udziały w innych jednostkach oraz inwestycje zaliczone do aktywów
  trwałych (z wyjątkiem inwestycji w nieruchomości i wartości niemateri alne i prawne)
  wycenia się w cenie nabycia, pomniejszone o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.
  Nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne zaliczane do inwestycji spółka
  wycenia według zasad określonych dla środków trwałych oraz wartości niemat erialnych
  i prawnych.
  W przypadku możliwości wyceny inwestycji długoterminowej (udziałów lub akcji) wg
  wartości rynkowej (rynek alternatywny lub regulowany) stosuje się aktualizację wyceny
  na koniec kwartału umożliwiającego taką wycenę oraz na koniec każde go roku
  obrotowego. Rozchód aktywów finansowych następuje metodą FIFO (pierwsze przyszło,
  pierwsze wyszło). 1
  IX. Inwestycje krótkoterminowe wycenia się według:
  1. Ceny (wartości) rynkowej albo
  2. Ceny nabycia albo
  3. Skorygowanej ceny nabycia - jeżeli dla danego sk ładnika aktywów został
  określony termin wymagalności,
  4. Krótkoterminowe inwestycje, dla których nie istnieje aktywny rynek, w inny
  sposób określonej wartości godziwej.
  Aktywa finansowe i zobowiązania finansowe zaliczane do instrumentów finansowych
  wycenia s ię zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 12 grudnia 2001 r.
  w sprawie szczegółowych zasad uznawania, metod wyceny, zakresu ujawniania i sposobu
  prezentacji instrumentów finansowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 149, poz. 1674). Rozchód
  aktywów finansow ych następuje metodą FIFO (pierwsze przyszło, pierwsze wyszło).
  X. Zapasy - ustala się następujące zasady wyceny stanów i rozchodów rzeczowych
  składników majątkowych:
  1. materiały przekazywane bezpośrednio z zakupu na potrzeby administracyjno -
  gospodarcze oraz paliwo w transporcie gospodarczym odpisuje się w koszty
  w pełnej ich wartości wynikającej z faktur ( rachunków) pod datą ich zakupu,
  2. towary stanowiące zapasy w magazynach wprowadza się do ksiąg w cenach
  zakupu, zaś koszty związane z ich nabyciem jako nie m ające istotnego ujemnego
  wpływu na wartość zapasów i wynik finansowy zalicza się do kosztów działalności
  spółki,
  3. materiały służące jako surowce do wytwarzania produ któw wycenia się wg cen
  zakupu,
  1 Aktualizacja polityki rachunkowości Emitenta dokonana w dn. 15 czerwca 2018 roku (dodano cały wzmiankowany akapit).


  M:obile B :anking F :inance


  MBF Group S.A.
  Strona 26 z 42 Raport Kwartalny 201 8Q2
  4. półprodukty wprowadza się do ewidencji zapasów pod datą przy jęcia ich
  z produkcji wg rz eczywistych kosztów materiałów,
  5. wyroby gotowe wprowadza się do ewidencji zapasów pod datą ich przyjęcia
  z produkcji w cenach ewidencyjnych ustalonych na poziomie kosztu wytworzenia
  skorygowanego o odchyle nia,
  6. rozchód towarów, mat eriałów i wyrobów gotowych z magazynu i wartość stanu
  koń cowego wycenia się metodą FIFO,
  7. odpisy aktualizujące wartość zapasów oraz ich rozwiązanie dokonywan e są na
  koniec roku obrotowego.
  XI. Należności wycenia się w kwotach wymaganej zapłaty, z zachowaniem zasady
  ostrożnej wyceny (po pomniejszeniu o odpisy aktualizujące - odpisu aktualizacyjnego
  dokonuje się w 100% wartości należności). Jednostka nie nalicza odsetek z tytułu
  nieterminowej zapłaty.
  Do po życzek udzielonych i należności własnych nie zalicza się nabytych pożyczek ani
  należności, a także wpłat dokonanych przez jednostkę celem nabycia instrumentów
  kapitałowych nowych emisji, również wtedy , gdy nabycie następuje w pierwszej ofercie
  publicznej l ub w obrocie pierwotnym, a w przypadku praw do akcji – także w obrocie
  wtórnym.
  XII. Wyrażone w walutach obcych operacje gospodarcze ujmuje się w księgach
  rachunkowych na dzień ich przeprowadzenia po kursie:
  1. kupna lub sprzedaży walut stosowanym przez bank, z którego usług korzysta
  jednostka – w przypadku operacji sprzedaży lub kupna walut oraz operacji zap łaty
  należności lub zobowiązań,
  2. średnim ustalonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski na dzień
  poprzedzający dzień wyst awienia faktury,
  3. wyceny roz chodu środków pieniężnych z walutowego rachunku bankowego
  dokonuje się po kursie historycznym z zastosowaniem metody „pierwsze
  pr zyszło -pierwsze wyszło” (FIFO).
  Na dzień bilansowy wycenia się wyrażone w walutach obcych:
  1. składniki aktywów (z wyłączeniem udz iałów w jednostkach podporządkowanych
  wycenionych metodą praw własności) – po kursie wg kursu średniego ustalonego
  dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski na ten dzień,
  2. składniki pasywów – po kursie średnim ustalonym dla danej waluty przez
  Narodowy Ba nk Polski na ten dzień.
  Różnice kursowe dotyczące aktywów i pasywów w walutach obcych powstałe na dzień
  ich wyceny oraz przy zapłacie należności i zobowiązań w walutach obcych zalicza się do
  przychodów i kosztów finansowych, a w uzasadnionych przypadkach – do ceny nabycia


  M:obile B :anking F :inance


  MBF Group S.A.
  Raport Kwartalny 201 8Q2 Strona 27 z 42
  towaru, a także ceny nabycia lub kosztu wytworzenia środków trwałych w budowie lub
  wartości niematerialnych i prawnych. Środki pieniężne w walucie polskiej wykazuje się
  w wartości nominalnej.
  XIII. Rozliczenia międzyokresowe kosztów podle gające aktywowaniu na koncie
  rozliczeń międzyokresowych rozliczane są proporcjonalnie do upływu czasu w kolejnych
  okresach sprawozdawczych, których dotyczą (tj. miesięcznie).
  XIV. Rozliczenia międzyokresowe przychodów dokonywane z zachowaniem zasady
  ostrożności. Obejmują równowartość otrzymanych lub należnych od kontrahentów
  środków z tytułu świadczeń, których wykonanie nastąpi w następnych okresach
  sprawozdawczych.
  XV. Kapitały (fundusze) własne ujmuje się w księgach rachunkowych w wartości
  nominalnej według ich rodzajów i zasad określonych przepisami prawa, statutu lub
  umowy spółki. Kapitał zakładowy wykazuje się w wysokości określonej w umowie lub
  statucie i wpisanej w rejestrze sądowym.
  XVI. Rezerwy na zobowiązania tworzy się na pewne lub o dużym stopniu
  prawdopodobieństwa przyszłe zobowiązania, których kwotę można w sposób
  wiarygodny oszacować, a w szczególności na straty z transakcji gospodarczych w toku, w
  tym z tytułu udzielonych gwarancji, poręczeń, operacji kre dytowych, skutków tocz ącego
  się postępowania sądowego. Utworzone rezerwy zalicza się odpowiednio do pozostałych
  kosztów operacyjnych, kosztów finansowych lub strat nadzwyczajnych, zależnie od
  okoliczności, z którymi przyszłe zobowiązania się wiążą. Rezerwy wycenia się wg kwoty
  najbardziej właściwej szacunkiem nakładów niezbędnych do wypełnienia obecnego
  obowiązku na dzień bilansowy. W związku z przejściowymi różnicami między
  wykazywaną w księgach rachunkowych wartością aktywów i pasywów a ich wartością
  poda tkową oraz stratą podatkową możliwą do odliczenia w przyszłości, jednostka tworzy
  rezerwę i ustala aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego, którego jest
  podatnikiem.
  XVII. Wartość podatkowa aktywów jest to kwota wpływająca na pomniejszenie
  podstawy obliczenia podatku dochodowego w przypadku uzyskania z nich, w sposób
  pośredni lub bezpośredni, korzyści ekonomicznych. Jeżeli uzyskanie korzyści
  ekonomicznych z tytułu określonych aktywów nie powoduje pomniejszenia podstawy
  obliczenia podatku dochodowego , to wartość podatkowa aktywów jest ich wartością
  księgową.
  XVIII. Wartością podatkową pasywów jest ich wartość księgowa pomniejszona o
  kwoty, które w przyszłości pomniejszą podstawę podatku dochodowego.
  XIX. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego ustala się w wysokości
  kwoty przewidzianej w przyszłości do odliczenia od podatku dochodowego, w związku


  M:obile B :anking F :inance


  MBF Group S.A.
  Strona 28 z 42 Raport Kwartalny 201 8Q2
  z ujemnymi różnicami przejściowymi, które spowodują w przyszłości zmniejszenie
  podstawy obliczenia podatku dochodowego oraz straty podatkowej możliwej do
  odliczenia, ustalonej przy uwzględnieniu zasady ostrożności.
  XX. Rezerwę z tytułu odroczonego podatku dochodowego tworzy się w wysokości
  kwoty podatku dochodowego, wymagającej w przyszłości zapłaty, w związku
  z występowaniem dodatnich różnic przejściow ych, to jest różnic, które spowodują
  zwiększenie podstawy obliczenia podatku dochodowego w przyszłości.
  XXI. Wysokość rezerwy i aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego
  ustala się przy uwzględnieniu stawek podatku dochodowego obowiązujących w roku
  powstania obowiązku podatkowego.
  XXII. Rezerwa i aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego wykazywane są
  w bilansie oddzielnie. Rezerwę i aktywa można kompensować, jeżeli jednostka ma tytuł
  uprawniający ją do ich jednoczesnego uwzględnienia przy obli czaniu kwoty
  zobowiązania podatkowego.
  Wpływający na wynik finansowy podatek dochodowy za dany okres sprawozdawczy
  obejmuje:
  1. część bieżącą,
  2. część odroczoną.
  Wykazywana w rachunku zysków i strat część odroczona stanowi różnicę pomiędzy
  stanem rezerw i aktywów z tytułu podatku odroczonego na koniec i początek okresu
  sprawozdawczego.
  XXIII. Sposób prowadzenia ksiąg rachunkowych. Na podstawie postanowień art. 10
  ust.1 pkt 3 b oraz art 13 i 17 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości ustala
  się wyk az ksiąg rachunkowych, które powinny być prowadzone zgodnie
  z postanowieniami ustawy, a w szczególności art. 11, 12, 14, 15, 16, 18 i 19 UoR .
  Spółka prowadzi księgi rachunkowe w Biurze Rachunkowym spółki Kamea Consulting Sp.
  z o.o. mieszczącym się w Warsza wie przy ul. Bysławska 82 lok. 415 . Księgi handlowe
  prowadzone są w programie RAKS , stworzonym przez Raks Sp. z o.o. z siedzibą w
  Warszawie.
  Dziennik i konta księgi głównej są prowadzone według poszczególnych rejestrów
  stanowiących ewidencję syntetyczną z wyodrębnieniem zbiorów podlegających
  ewidencji księgowej przy użyciu komputerów, ujmowanych równocześnie w zbiorach
  stanowiących pomocnicze księgi rachunkowe. Program zabezpiecza powiązania
  poszczególnych rejestrów w jedną całość odzwierciedlającą dziennik i księgę główną.
  Ewidencja księgowa na kontach księgi głównej we wszystkich przypadkach spełnia
  wymogi zasady podwójnego księgowania.


  M:obile B :anking F :inance


  MBF Group S.A.
  Raport Kwartalny 201 8Q2 Strona 29 z 42
  Dziennik i księga główna zestawione zbiorczo spełniają wymogi ustawy o rachunkowości
  w sprawie obowiązku chronologicznego i systematycznego prowadzenia ewidencji
  księgowej oraz sumowania operacji gospodarczych w ciągu miesiąca i na koniec miesiąca
  – przez zestawienie dzienników i ksiąg głównych - częściowych w jedną całość,
  odzwierciedlająca obroty i salda za ostatni okres sprawozdawczy oraz od początku roku
  obrotowego, z uwzględnieniem sald początkowych (z bilansu otwarcia).
  Program finansowo -księgowy RAKS jest podstawowy m program em służący m do
  prowad zenia ksiąg rachunkowych Spółki. Główną składową całego systemu jest księga
  główna, obejmująca zapisami wartościowymi wszystkie operacje gospodarcze i wszystkie
  składniki majątku przedsiębiorstwa w okresie spra wozdawczym. W module tym
  prowadzone są dziennik oraz księga główna, które służą do chronologicznego
  i systematycznego ujęcia wszystkich zdarzeń i operacji gospodarczych, jakie wystąpiły w
  danym okresie sprawozdawczym. Stopień rozbudowy kont syntetycznych t ej księgi na
  konta analityczne zależy tylko od potrzeb jednostki. Każdy zapis do systemu wprowadza
  się tylko raz, w postaci najbardziej szczegółowej i na najniższy poziom rozwinięcia
  danego konta syntetycznego.
  Zapisy księgi głównej są przechowywane w zbio rach systemu i bezpośrednio dostępne
  (na ekranie, wydruku). Każdy zapis księgowy jest pierwotnie ewidencjonowany w
  dzienniku księgowania ze wskazaniem dekretacji kont Wn i Ma. Każdy zapis wprowadza
  się tylko jeden raz, zawsze na najbardziej szczegółowy poz iom rozwinięcia analityki
  danego konta. Zapisy wprowadza się pod kontrolą katalogu kont, a system pozwala
  optycznie sprawdzić poprawność wybieranego konta kontrahenta, wprowadzając
  automatycznie na ekran opisy konta z katalogu.
  System umożliwia automatyczn e zestawianie Rejestrów VAT na podstawie faktur zakupu
  i sprzedaży, uzgodnionych z zapisami ewidencji księgowej i specyfikacją uzasadnionych
  różnic. System nie pozwala dopisać do katalogu konta oraz kontrahenta z numerem już
  istniejącym. System przystosowa ny jest do pracy wielostanowiskowej w sieci.
  Program finansowo -księgowy RAKS stanowi główną część systemu przetwarzania
  danych. W systemie tym prowadzone są:
  1) dziennik oraz księga główna, które służą do chronologicznego i systematycznego
  ujęcia wszystkich z darzeń i operacji gospodarczych jakie wystąpiły w da nym
  okresie sprawozdawczym,
  2) księgi pomocnicze:
  a) środki trwałe,
  b) rozrachunki z odbiorcami i dostawcami według kontrahentów,
  c) ewidencja szczegółowa dla potrzeb podatku VAT
  d) ewidencja szczegółowa kosztów operacy jnych


  M:obile B :anking F :inance


  MBF Group S.A.
  Strona 30 z 42 Raport Kwartalny 201 8Q2
  Komputerowe wydruki danych spełniają wymagania określone w art. 13 ust. 2 -6 ustawy,
  a w szczególności:
  1. są trwale oznaczone skrócona nazwą jednostki oraz numerem raportu
  2. są oznaczone jakiego okresu sprawozdawczego dotyczą i datą sporządzenia,
  3. posiadają automatycznie numerowane strony oraz są sumowane na kolejnych
  stronach w sposób ciągły w miesiącach i w roku obrotowym,
  4. są oznaczone nazwą programu przetwarzania danych
  Przetwarzane dane w systemie RAKS podlegają szczególnej ochronie ze względu n a
  możliwość:
  1. całkowitej utraty danych,
  2. częściowej utraty danych,
  3. uszkodzonych danych podczas przetwarzania,
  4. celowego wprowadzenia błędnych danych przez osoby nieuprawnione,
  5. wejście w posiadanie danych przez osoby nieuprawnione.
  Spółka w prowadza bezwzględny obowiązek sporządzania zapasowych kopii danych na
  serwerze. Kopia zapasowa wykonywana jest:
  1. codziennie – przechowywana przez 4 tygodnie,
  2. co miesiąc – archiwizowana na stałe.
  Osobą odpowiedzialną za sporządzanie kopii zapasowych jest administrator systemu.
  Dostęp do plików programowych umieszczonych na serwerze posiada jedynie
  administrator systemu.
  Obowiązuje bezwzględny zakaz wykorzystywania komputerów do odtwarzania danych
  i uruchamiania programów z jakichkolwiek nośników nie poddanych uprzednio
  sprawdze niem programem antywirusowym.
  Każdy użytkownik programu księgowego posiada swój identyfikator i hasło . Ochrona
  przed wejściem w posiadanie danych przez osoby nieuprawnione polega na:
  1. przestrzeganiu postanowień dotyczących fizycznego ograniczenia dostępnoś ci
  sprzętu,
  2. przestrzeganiu postanowień dotyczących zabezpieczeń programowych (definicji
  użytkowników haseł, przestrzegania zachowania poufności haseł),
  3. bezwzględnym przestrzeganiu zasad przechowywania kopii archiwalnych.
  XXI V. System służący ochronie danych i ich zbiorów.
  Dokumentacja dotycząca organizacji, wprowadzenie do stosowania oraz samego
  prowadzenia rachunkowości , to jest:
  1. dokumentacja przyjętej polityki rachunkowości,


  M:obile B :anking F :inance


  MBF Group S.A.
  Raport Kwartalny 201 8Q2 Strona 31 z 42
  2. dowody księgowe,
  3. księgi rachunkowe w postaci zbiorów stanowiących księgi rac hunkowe na
  komputerowych nośnikach danych,
  4. dokumenty inwentaryzacyjne ,
  5. sprawozdania finansowe i sprawozdania z działalności ,
  - przechowywane są w Biurze Rachunkowym spółki Kamea Consulting Sp. z o.o.
  prowadzącym księgi Spółki, zgodnie z opracowanym sposobem archiwizacji danych oraz
  w siedzibie firmy mieszczącej się w Warszawie (04 -994) przy ul. Bysławskiej 82 lok . 415 .
  Spółka prowadzi księgi rachunkowe przy użyciu komputerów. System ochrony danych
  polega w szczególności na:
  1. stosowaniu odpornych na zagrożenia nośników danych oraz środków ich
  zewnętrznej ochrony,
  2. systematycznym tworzeniu kopii zbiorów danych zarejestrowanych na nośnikach
  komputerowych z uwzględnieniem zapewnienia trwałości zapisów przez okres
  nie krótszy j ak wymagany do przechowywania ksiąg rachunkowych tj. przez okres
  5 lat po upływie roku obrotowego, którego dotyczą.
  3. zapewnieniu ochrony programów komputerowych i danych informatycznego
  systemu rachunkowości poprzez stosowanie rozwiązań organizacyjnych i
  programowych stanowiących ochronę przed nieupoważnionym dostępem lub
  zniszczeniem.
  Księgi rachunkowe są trwale oznaczone nazwą Spółki, nazwą danego rodzaju zbioru,
  nazwa raportu, nazwą systemu przetwarzania oraz oznaczone, jakiego roku obrotowego
  i okresów sprawozdawczych dotyczą oraz data ich sporządzenia
  Dowody księgowe w postaci dowodów źródłowych zewnętrznych, zewnętrznych
  własnych (z wyłączeniem dowodów dokumentujących sprzedaż), wewnętrznych,
  dowody zbiorcze korygujące, wydruki pomocnicze są przechow ywane na bieżąco w
  siedzibie Biura Rachunkowego Kamea Consulting Sp. z o.o .
  Sprawozdania finansowe, deklaracje podatkowe, statystyczne są przechowywane w
  specjalnym wyznaczonym archiwum w siedzibie spółki.
  Sprawozdania finansowe w tym sprawozdania z działalności podlegają przechowywaniu
  chronologicznie od początku działalności Spółki.
  Pozostała dokumentacja z zakresu rachunkowości Spółka przechowuje:
  1. dokumentacje przyjętej polityki rachunkowości przez 5 lat od daty upływu jej
  stosowania,
  2. księgi rachun kowe przez 5 lat po upływie roku obrotowego, którego dotyczą,


  M:obile B :anking F :inance


  MBF Group S.A.
  Strona 32 z 42 Raport Kwartalny 201 8Q2
  3. imienne karty wynagrodzeń i pozostałe dokumenty dotyczące wynagrodzeń i
  ubezpieczeń społecznych przez okres 50 lat po roku obrotowym, którego dotyczą.
  4. dowody księgowe dotyczące wieloletnich real izacji środków trwałych w budowie,
  pożyczek, kredytów, umów handlowych, roszczeń dochłodzonych w
  postępowaniu cywilnym, karnym lub podatkowym – przez 5 lat po roku
  obrotowym, w którym operacje gospodarcze, transakcje zostały ostatecznie
  rozliczone.
  5. dokumen ty dotyczące rękojmi i reklamacji – przez rok po upływie terminu rękojmi
  lub rozliczeniu reklamacji,
  6. dokumenty inwentaryzacyjne – po upływie 5 lat po roku obrotowym, którego
  dotyczą,
  7. dowody księgowe ze sprzedaży detalicznej towarów i usług – przez okres 5 lat po
  roku obrotowym, którego dotyczą,
  8. pozostałe dowody księgowe i dokumenty – przez 5 lat po roku obrotowym,
  którego dotyczą.
  Udostępnienie danych, dowodów księgowych, sprawozdań finansowych i innych
  dokumentów z zakresu rachunkowości al bo ich części moż e mieć miejsce:
  1. w siedzibie Spółki do wglądu; wymaga zgody członka Zarządu lub upoważnionej
  przez niego osoby,
  2. poza siedzibą Spółki wymaga pisemnej zgody członka Zarządu oraz pozostawienia
  pisemnego pokwitowania zwierającego spis wydanych dokumentów, z wyj ątkiem
  sytuacji wynikających z odrębnych przepisów.
  W przypadku, gdy Spółka zakończy swoją działalnością w wyniku np. połączenia z inną
  jednostką gospodarczą, przekształci się w inną formę prawną, zbiory dokumentów należy
  przekazać we właściwej pisemnej fo rmie jednostce kontynuującej działalność – z
  zachowaniem obowiązujących zasad i okresów prz echowywania i zabezpieczania.
  W przypadku , gdyby doszło do likwidacji Spółki, dokumentację przejmie do
  przechowywania wyznaczona jednostka. O miejscu przechowywania dokumentów
  zostani e poinformowany Sąd Rejestrowy KRS i Urząd Skarbowy.  M:obile B :anking F :inance


  MBF Group S.A.
  Raport Kwartalny 201 8Q2 Strona 33 z 42
  9 Istotn e dokona nia lub niepowodze nia Emitenta w okresie, którego
  dotyczy raport, wraz z opisem najważniejszych czynnik ów
  i zdarzeń, w szczególności o nietypowym charakterze, mających
  w pływ na osiągnięte wyniki
  Jak w skazano w niniejszy m raporcie w ujęciu jednostkowym w II kwartale 2018 roku
  spółka wypracowała zysk netto w wys okości 15.419.328 zł. W sposób znaczący wzrosła
  także suma bilansowa firmy do kwoty aż 22.832.923 zł na koniec bieżącego kwartału.
  Wynik skonsolidowany po II kwartale 2018 roku to 15.244.189 zł zysku netto oraz
  3.532.909 zł przychodów ze sprzedaży .
  Powyższe dane finansowe są wynikiem upublicznienia spółki Vabun S.A., dzięki
  czemu po raz pierwszy można było urealnić wycenę inwestycji długoterminowej i
  posiadanych aktywów. Aktual izacja wyceny ma charakter jednorazowy , a każda
  kolejna aktu alizacja będzie - zgodni e z p rz yjęt ymi zasadami - aktu aliz owana na
  koniec każdego roku obroto wego.
  Na podstawie Uchwały Nr 646/2016 Zarządu Giełdy w dniu 27 marca 2018 roku Giełda
  Papierów Wartościowych dokonała okresowej weryfikacji i kwalifikacji akcji spółek do
  segmentów rynku NewConnect. Zgodnie z otrzymanym komunikatem spó łka MBF Group
  S.A. została zakwalifikowana do sektora NC Focus.
  Wedle obowiązujących regulacji rynku ASO NewConnect przyporządkowanie do danego
  sektora rynku oznacza szczególne oznaczenie nazwy akcji emitenta w serwisach
  informacyjnych Giełdy i na stronie internetowej www.newconnect.pl. Kwalifikacja MBF
  Group do segmentu NC Focus nastąpi począwszy od dnia 3 kwietnia 2018 roku.  W dn. 11 maja 2018 roku Emitent otrzymał od spółki powiązanej Vabun S.A. z siedzibą w
  Lublinie ("Vabun") istotną informację w sprawie skutecznego złożenia wniosków o
  dofinansowanie dwóch projektów tej firmy z funduszy europejskich.
  Pierwszy projekt finansowany jest z Programu Operacyjnego Polska Wschodnia,
  działanie 1.2 Internacjonalizacja MŚP. Celem projektu jest internacjonaliz acja spółki, w
  okresie od 01.08.2018 roku do 31.10.2019 roku. Vabun planuje realizację


  M:obile B :anking F :inance


  MBF Group S.A.
  Strona 34 z 42 Raport Kwartalny 201 8Q2
  kompleksowych działań doradczych, które przygotują spółkę do wejścia na nowe rynki
  zagraniczne z Europy Południowo -Wschodniej (Czechy, Słowacja, Węgry, Rumunia),
  Europa Zachodnia (Niemcy, Austria, Wlk. Brytania) oraz Bliski Wschód (Zjednoczone
  Emiraty Arabskie, Katar). Przedmiotem projektu jest rozwój Vabun poprzez
  internacjonalizację w oparciu o wdrożenie modelu biznesowego i uczestnictwo w
  dedykowanych targach. Całkowit y budżet projektu wynosi 269.242 zł przy wkładzie
  własnym Vabun na poziomie 83.180 zł.
  Drugi projekt finansowany jest z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, działanie
  3.3 Wsparcie promocji orz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw,
  poddzi ałanie 3.3.3 Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych - Go to Brand.
  Przedmiotem projektu jest wdrożenie działań służących promocji marki kosmetycznej
  Vabun na rynkach perspektywicznych Chin, Rosji oraz Zjednoczonych Emiratów
  Arabskich, zgodnie z program em promocji branży kosmetycznej określonym przez PARP.
  Vabun przewiduje, że w pierwszym roku po zakończeniu realizacji projektu nawiąże
  kontakty handlowe zagraniczne na wszystkich nowych perspektywicznych rynkach.
  Całkowity budżet projektu wynosi 310.300 z ł przy wkładzie własnym Vabun na poziomie
  46.545 zł.
  W dn. 12 maja 2018 roku Emitent zawarł umowę ramową w zakresie doradztwa oraz
  usług informatycznych i wdrożeniowych ze spółką pod firmą Technobility Sp. z o.o. z
  siedzibą we Wrocławiu ("Umowa").
  Na mocy podpisanej Umowy Spółka będzie świadczyła m.in. usługi doradztwa
  biznesowego w zakresie pozyskania kapitału dłużnego i udziałowego, marketingu
  internetowego, analiz i opracowań rynkowych oraz outsourcingu zespołów
  programistycznych. Katalog świadczonych us ług zawartych w Umowie nie zamyka
  możliwości dalszych zleceń, które nie są w niej wymienione. Przewidywany przychód z
  tytułu świadczenia powyższej Umowy Emitent szacuje na kwotę nie mniejszą niż
  1.400.000 zł (jeden milion czterysta tysięcy złotych) (w lata ch 2018 -2020). Jednocześnie
  Zarząd Spółki nie wyklucza przedłużenia świadczenia usług na lata następne.
  W dn. 1 czerwca 2018 roku Emitent powziął informację o podjęciu przez Zarząd Giełdy
  Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Uchwały nr 561/2018 w sprawi e
  wprowadzenia do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect akcji zwykłych
  na okaziciela serii B, C, D, E, F i G spółki Vabun S.A. z siedzibą w Lublinie.
  W dn.1 czerwca 2018 r. Uchwałą nr 14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powołano
  na Członka Rady Nadzorczej Emitenta panią Katarzynę Czub. Pani Katarzyna Czub jest
  absolwentką Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. Przez większość kariery zawodowej
  związana z rynkiem telekomunikacyjnym, a w szczególności z technologiami mobilnymi i
  telefonią komórkową. W latach 1998 -2011 związana była z poznańskim oddziałem firmy


  M:obile B :anking F :inance


  MBF Group S.A.
  Raport Kwartalny 201 8Q2 Strona 35 z 42
  PTK Centertel Sp. z o.o. obecnego właściciela globalnej marki Orange. Pracowała m.in. na
  stanowisku specjalisty w Biurze Inwestycji Pionu Technicznego firmy PTK Centertel,
  gdzie odpowiadała za pra widłowe budżetowanie i rozliczanie inwestycji w infrastrukturę
  telefonii komórkowej na terenie zachodniej i północno -zachodniej Polski. Specjalistka ds.
  rachunkowości i rozliczeń oraz raportowania i analiz ekonomicznych dotyczących spółek
  giełdowych. Posia da szeroką wiedzę dotyczącą wiedzy z zakresu zarządzania projektami
  i modelowania procesów w organizacji.
  W dniu 4 czerwca 2018 roku Rada Nadzorcza Emitenta podjęła uchwałę w sprawie
  powołania Zarządu Spółki na nową wspólną 3 -letnią kadencję, która upływa z dniem
  zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2020 rok,
  jako ostatni pełny rok pełnienia funkcji. Zarząd Spółki powołany został na nową kadencję
  w niezmienionym składzie: Robert Krassowski – Prezes Zarządu.
  Pan Robert Kr assowski posiada wykształcenie wyższe. Jest absolwentem Wyższej Szkoły
  Zarządzania – Polish Open University w Warszawie, Wydział Zarządzania Informacją w
  Biznesie. Posiada tytuł licencjata w specjalności zarządzania i magistra w specjalności e
  Biznes oraz tytuły Bachelor of Arts i Master of Science nadane przez brytyjską uczelnię
  Oxford Brookes University (do lat 90. XX w. znana jako Politechnika Oksfordzka – Oxford
  Polytechnic). Specjalista analizy rentowności inwestycji w przedsięwzięcia z branży
  IT/ICT o raz oceny efektywności projektów inwestycyjnych. Karierę zawodową rozpoczął
  w 2001 roku na stanowisku analityka systemów informatycznych w warszawskiej
  centrali Leader Price należącej do francuskiej Grupy Casino. Przez ponad osiem lat
  pracował w branży tel ekomunikacyjnej, m.in. na stanowiskach kierowniczych w Biurze
  Inwestycji Pionu Techniki PTK Centertel oraz w Departamencie Technologii
  Inwestycyjnych Grupy TP. Odpowiedzialny był za zarządzanie i kontrolę budżetu w
  zakresie inwestycji i legalizacji sieci k omórkowej. Obecnie jest prezesem zarządu
  notowanej na rynku NewConnect spółki MBF Group S.A. Oprócz pełnienia obowiązków w
  MBF Group S.A. zasiada w zarządach i radach nadzorczych spółek związanych z rynkiem
  kapitałowym, inwestycjami celowymi oraz finansowa niem i nadzorowaniem projektów
  w fazie seed (m.in. w spółce Vabun S.A. z siedzibą w Lublinie oraz MBF Financial Advisory
  SRL z siedzibą w Bukareszcie).
  W dn. 6 czerwca 2018 roku zarząd Spółki pod ał do publicznej wiadomości prognozę
  wyników finansowych Spół ki na 2018 rok :
  (a) Przychody ze sprzedaży: 5.200.000 zł
  (b) Zysk netto: 2.900.000 zł
  Zarząd Spółki wskaz ał, że powyższa prognoza została oszacowana w efekcie i na
  podstawie:
  (a) aktualnej sytuacji finansowej Spółki oraz kontynuacji przyjętej strategii;


  M:obile B :anking F :inance


  MBF Group S.A.
  Strona 36 z 42 Raport Kwartalny 201 8Q2
  (b) upublicznienia spółki portfelowej Vabun S.A i urynkowienia jej wyceny;
  (c) monetyzacji zakontraktowanych umów;
  (d) możliwości wykorzystania środków pochodzących z emisji akcji serii H.
  W dniu 27 czerwca 2018 roku na podstawie Uchwały Nr 646/2016 Zarządu Giełdy w dniu
  27 czerwca 2018 roku Giełda Papierów Wartościowych dokonała okresowej weryfikacji
  i kwalifikacji akcji spółek do segmentów rynku NewConnect. Zgodnie z treścią uchwały
  spó łka MBF Group S.A. została zakwalifikowana do sektora NC Base.

  W dniu 29 czerwca 2018 roku Zarząd Emitenta poda ł do publicznej wia domości korektę
  w górę prognozy wyników finansowych Spółki na 2018 :
  (a) Przychody ze sprzedaży: 6.500.000 zł
  (b) Zysk netto: 5.800.000 zł
  Zarząd Spółki wskaz ał jednocześnie , że powyższa korekta została oszacowana w efekcie
  i na podstawie:
  (a) upublicznieni a spółki portfelowej Vabun S.A i urynkowienia jej wyceny;
  (b) monetyzacji zakontraktowanych umów;
  (c) możliwości wykorzystania środków pochodzących z emisji akcji serii H.
  Zarząd Spółki poinformował , że będzie dokonywał bieżącej oceny możliwości realizacji
  przyjętych prognoz. Ocena będzie odbywać się w oparciu o analizę przychodów ze
  sprzedaży i ponoszonych kosztów, aktualizację wyceny inwestycji oraz bieżącą
  kontraktację umów handlowych.
  Jednocześnie Zarząd Emitenta zawiad omił , że o ewentualnych korektach będzie
  informować w formie raportów bieżących, przy czym raport bieżący zawierający korektę
  prognozy będzie stanowił nową prognozę wyników Spółki. Emitent zakłada, że oprócz
  zdarzeń związanych z typową działalnością Emitenta, żadne inne wydarzenia nie będą
  miały wpływu na jej wynik finansowy (z wyłączeniem zdarzeń nadzwyczajnych).
  W dn. 13 lipca 2018 roku otrzymał zwrotnie podpisaną umowę z dn. 11 lipca 2018
  zawartą ze spółką Vabun S.A. z siedzibą w Lublinie, której jest największym
  akcjonariuszem, umowę zo bowiązującą w sprawie czasowego wyłączenia zbywalności
  wszystkich posiadanych przez Emitenta akcji spółki Vabun S.A. ("Umowa Lock -up").
  Przedmiotem wzmiankowanej Umowy Lock -up jest 2.445.256 (słownie: dwa miliony
  czterysta czterdzieści pięć tysięcy dwieści e pięćdziesiąt sześć) sztuk akcji zwykłych na
  okaziciela spółki Vabun S.A., co stanowi 37,62% udziału w głosach na Zgromadzeniu
  Akcjonariuszy i 49,90% udziału w kapitale zakładowych Spółki ("Akcje"). Wszystkie


  M:obile B :anking F :inance


  MBF Group S.A.
  Raport Kwartalny 201 8Q2 Strona 37 z 42
  Akcje objęte Umową Lock -up wprowadzone są do o brotu na rynku giełdowym
  NewConnect.
  Na mocy Umowy Lock -up Spółka bezwarunkowo zobowiązała się, iż w okresie jej
  obowiązywania nie obciąży, nie zastawi, nie zbędzie, ani w inny sposób nie przeniesie
  własności całości lub części Akcji, jak również nie zobow iąże się do dokonania takich
  czynności na rzecz jakiejkolwiek osoby, chyba że zgodę w formie pisemnej pod rygorem
  nieważności na taką czynność wyrazi Vabun S.A.
  W przypadku naruszenia przez Emitenta zapisów Umowy będzie on zobowiązany do
  zapłaty na rzecz V abun S.A. kary umownej w wysokości pięciokrotności wartości
  transakcji, jednakże nie mniej niż 50.000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych) za
  każdy przypadek naruszenia. Kara umowna, o której mowa powyżej będzie płatna bez
  protestu w terminie 30 d ni od otrzymania przez Spółkę wezwania do jej uregulowania.
  Niezależnie od powyższego Umowa zawiera klauzulę, iż Emitent ma prawo do zbycia
  Akcji na rynku giełdowym NewConnect i nie będą stosowane wobec niego Kary umowne
  o jakich mowa powyżej, pod warunkie m, iż transakcyjna cena jednostkowa akcji wyniesie
  nie mniej niż 6,75 zł (słownie: sześć złotych i siedemdziesiąt pięć groszy) / sztukę. O
  dokonanych transakcjach spełniających ten warunek Emitent będzie informować zgodnie
  z obowiązującymi przepisami prawa .
  Umowa Lock -up wiąże obowiązkami strony od dnia jej zawarcia do upływu okresu 12
  (słownie: dwanaście) miesięcy, nie dłużej jednak niż do dnia wprowadzenia Akcji do
  obrotu na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
  10 Stanowisko odnośnie możliwości zrealizowania publikowanych
  prognoz wyników na dany rok w świetle wyników
  zaprezentowanych w danym raporcie kwartalnym
  W dn. 6 czerwca 2018 roku zarząd spółki podał do publicznej wiadomości prognozę
  wyników finansowych Spółki na 2018 ro k:
  (a) Przychody ze sprzedaży: 5.200.000 zł
  (b) Zysk netto: 2.900.000 zł
  Zarząd Spółki wskazał, że powyższa prognoza została oszacowana w efekcie i na
  podstawie:
  (a) aktualnej sytuacji finansowej Spółki oraz kontynuacji przyjętej strategii;
  (b) upublicznie nia spółki portfelowej Vabun S.A i urynkowienia jej wyceny;


  M:obile B :anking F :inance


  MBF Group S.A.
  Strona 38 z 42 Raport Kwartalny 201 8Q2
  (c) monetyzacji zakontraktowanych umów;
  (d) możliwości wykorzystania środków pochodzących z emisji akcji serii H.
  W dniu 29 czerwca 2018 roku Zarząd Emitenta podał do publicznej wiadomości
  korektę w górę prognozy wyników finansowych Spółki na 2018 (obecnie
  obowiązująca prognoza wyniku finansowego) :
  (a) Przychody ze sprzedaży: 6.500.000 zł
  (b) Zysk netto: 5.800.000 zł
  Zarząd Spółki wskazał jednocześnie, że powyższa korekta prognozy została oszacowan a
  w efekcie i na podstawie:
  (a) upublicznienia spółki portfelowej Vabun S.A i urynkowienia jej wyceny;
  (b) monetyzacji zakontraktowanych umów;
  (c) możliwości wykorzystania środków pochodzących z emisji akcji serii H.
  Zarząd Emitenta w nawiązaniu do obowiązującej prognozy wyniku finansowego uważa,
  że wyniki osiągnięte w II kwartale 2018 roku stawiają w optymistycznym świetle
  zakładany wynik za cały 2018 rok. Zarząd nie widzi obecnie czynników, które mogłyby
  zagrozić opu blikowanej prognozie. Emitent zakłada, że oprócz zdarzeń związanych z
  typową działalnością Emitenta, żadne inne wydarzenia nie będą miały wpływu na jej
  wynik finansowy (z wyłączeniem zdarzeń nadzwyczajnych).
  Emitent będzie dokonywał bieżącej oceny możliwoś ci realizacji przyjętych prognoz.
  Ocena będzie odbywać się w oparciu o analizę przychodów ze sprzedaży i ponoszonych
  kosztów, aktualizację wyceny inwestycji oraz bieżącą kontraktację umów handlowych.
  Dodatkowo Spółka o ewentualnych korektach będzie informo wa ła inwestorów i
  akcjonariuszy w formie raportów bieżących, przy czym raport bieżący zawierający
  korektę prognozy będzie stanowił nową prognozę wyników Spółki.
  11 W przypadku , gdy Dokument Informacyjny Emitenta zawierał
  informacje, o których mowa w § 10 pkt 13a) Załącznika Nr 1 do
  Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu - opis stanu realizacji
  działań i inwestycji emitenta oraz harmonogramu ich realizacji
  Zarząd Spółki MBF Group S.A. informuje, iż Dokument Informacyjny Emitenta nie
  zawierał informacji, o których mowa w § 10 pkt 13a) Załącznika nr 1 do Regulaminu ASO.
  M:obile B :anking F :inance


  MBF Group S.A.
  Raport Kwartalny 201 8Q2 Strona 39 z 42
  12 Jeżeli w okresie objętym raportem Emitent podejmował w
  obszarze rozwoju prowadzonej działalności inicjatywy nastawione
  na wprowadzenie rozwiązań innowacyjnych w przedsiębiorstwie -
  informa cje na temat tej aktywności
  Emitent nie prowadził takiej aktywności.
  13 Opis organizacji Emitenta ze wskazaniem jednostek podlegających
  konsolidacji
  Na dzień sporządzenia niniejszego raportu kwartalnego w skład Grupy MBF wchodzą
  następujące jednostki i pod mioty gospodarcze (zależne, stowarzyszone i powiązane) :
  Tabela: Spółki grupy kapitałowej MBF
  Firma / podmiot
  udział w kapitale głosy na WZ
  liczba udział liczba udział
  Instytut Biznesu Sp. z o.o. 5.04 0 45,41 % 5.040 45,41 %
  MBF Inwestycje Kapitałowe Sp. z o.o. 15.436 98 ,00 % 15.436 98 ,00 %
  Vabun S.A. 2.4 45.256 49,90 % 2.445.256 37,62 %
  MBF Financial Advisory SRL 100 50,00% 100 50,00%
  Luxury Trade Sp. z o.o. 1.008 42,00% 1.008 42,00%

  Źródło: Emitent

  Podm iot ami podlegającym i konsolidacji są:

  • MBF Inwestycje Kapitałowe Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
  (metoda konsolidacji: pełna )
  • Vabun S.A. z siedzibą w Lublinie
  (metoda konsolidacji: p ełna ).

  W dniu 31 stycznia 2018 roku została podjęta Uchwała Zarządu nr 1/2018 w sprawie
  konsolidacji wyników spółki współzależnej Vabun S.A. Raport skonsolidowany


  M:obile B :anking F :inance


  MBF Group S.A.
  Strona 40 z 42 Raport Kwartalny 201 8Q2
  obejmujący wyniki spółki Vabun S.A. jest publikowany począwszy od I kwartału 2018
  roku.
  Wyniki pozostałych jednostek nie mają znaczenia dla wyniku skonsolidowanego.
  14 W przypadku , gdy Emitent tworzy gr upę kapitałową i nie
  sporządza skonsolidowanych sprawozdań finansowych –
  wskazanie przyczyn niesporządzania takich sprawozdań
  Emitent sporządza skonsolidowane sprawozdanie finansowe.
  15 Informacja o strukturze akcjonariatu Emitenta, ze wskazaniem
  akcjonari uszy posiadających, na dzień przekazania raportu, co
  najmniej 5% głosów na walnym zgromadzeniu
  Tabela: Struktura akcjonariatu
  Lp . Akcjonariusz Liczba akcji % akcji Liczba głosów % głosów
  1 Patryk Prelewicz 350.200 15,63 % 350.200 15,63 %
  2 Zbigniew Krassowski 125.000 5,58% 125.000 5,58%
  3 Marcin Poznański 113.981 5,09% 113.981 5,09%
  4 Pozostali 1.650.819 73,70 % 1.650.819 73,70 %
  Razem 2.260 .000 100,00% 2.260 .000 100,00%

  Źródło: Emitent
  16 Informacje dotyczące liczby osób zatrudnionych przez Emitenta,
  w przeliczeniu na pełne etaty
  Na dzień 6 sierpnia 201 8 roku w spółce MBF Group S.A. pracował y 3 os oby.
  Liczba osób zatrudnionych przez Emitenta na umowę o pracę , w przeliczeniu na pełne
  etaty, wynosiła : 1.
  Dodatkowo Spółka zatrudnia pracowników na podstawie umów cywilno -prawnych
  (2 osob y), a także współpracuje z podwykonawcami oraz firmami podwykonawczymi na
  zasadach outsourcingu .


  M:obile B :anking F :inance


  MBF Group S.A.
  Raport Kwartalny 201 8Q2 Strona 41 z 42
  17 Harmonogram publikacji raportów okresowych w 201 7 roku
  W 2017 roku spółka zobowiązała się do opublikowania raportów okresowych w
  poniższych terminach:
  • raport kwartalny za IV kwartał 2016 roku: 7 lutego 2017 rok*,
  • raport roczny za 2016 rok: 27 kwietnia 2017 rok*,
  • raport kwartalny za I kwartał 2017 roku: 28 kwietnia 2017 rok*,
  • raport kwartalny za II kwartał 2017 roku: 9 sierpnia 2017 rok*,
  • raport kwartalny za III kwartał 2017 roku: 8 listopada 2017 rok*.

  *) raporty opublikowane
  18 Harmonogram publikacji raportów okresowych w 201 8 roku
  W 201 8 roku spółka zobowiązała się do opublikowania raportów okresowych w
  poniższych terminach:
  • raport kwartalny za IV kwartał 201 7 roku: 9 lut ego 201 7 rok *,
  • raport roczny za 201 7 rok: 2 4 kwietnia 201 8 rok *,
  • raport kwartalny za I kwartał 201 8 roku: 2 maja 201 8 rok *,
  • raport kwartalny za II kwartał 201 8 roku: 6 sierp nia 201 8 rok *,
  • raport kwartalny za III kwartał 201 8 roku: 5 listopad a 201 8 rok.

  *) raporty opublikowane
  19 Podsumowanie i oświadczenie Zarządu
  Zarząd MBF Group S.A . oświadcza, iż wedle jego najlepszej wiedzy, jednostkowe oraz
  skonsolidowane kwartalne skrócone sprawozdanie finansowe i dane porównywalne
  sporządzone zostały zgodnie z obowiązującymi zasadami rach unkowości oraz
  odzwierciedlają w sposób rzetelny i prawdziw y obraz sytuacji finansowej Emitenta.
  Raport Emitenta za II kwartał 201 8 roku został przygotowany zgodnie z aktualnym
  stanem prawnym w oparciu o Regulamin Alternatywnego Systemu Obrotu Zarządu


  M:obile B :anking F :inance


  MBF Group S.A.
  Strona 42 z 42 Raport Kwartalny 201 8Q2
  Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz Załącznika nr 3 do Regulaminu
  ASO - „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu
  na rynku NewConnect” .

  W imieniu Zarządu,

  Robert Krassowski
  Prezes Zarządu
  MBF Group S.A.


  MBF Group S.A. z siedzibą w Warszawie | ul. Bysławska 82 | 04 -994 Warszawa
  Spółka wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie
  XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego | KRS: 0000380468
  NIP: 894 -30-18-615 | REGON: 021480943 | Ticker: MBFGROUP | ISIN: PLMBFCR00018
  Tel: +48 22 350 70 98 | Fax: +48 22 350 70 13 | E -mail: [email protected] | Web: www.mbfgroup.pl
  Wysokość kapitału zakładowego: 5.600 .000 zł ( pięć milionów sześćset tysięcy ) opłacony w całości
  Konto bankowe: Alior Bank S.A. 73 2490 0005 0000 4520 6498 1818


  Treść w podglądzie może zawierać błędy powstałe podczas konwersji plików pdf.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny


WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:MBF Group SA
ISIN:PLMBFCR00018
NIP:894-301-86-15
EKD: 70.22 pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania
Adres: ul. Bysławska 82 04-994 Warszawa
Telefon:+48 22 3507098
www:www.mbfgroup.pl
Komentarze o spółce MBF Group
2021-04-17 20-04-20
tuInwestor
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor